HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg Maria Åkesson Martina Johansson, sekreterare Patrik Modén Daniel Löf Studeranderepresentant, vakant 1. Dagens agenda Ärendelistan godkändes med tillägg av punkten 17. Övrigt med underrubriken Arkivering av examinationsuppgifter. MBL-information har genomförts inför mötet. På grund av sjukdom var bara SACO representerat. 2. Utseende av justeringsperson Kenneth Nilsson utsågs att justera mötets protokoll. 3. Fastställande av föregående mötes protokoll Styrelsen fastställde protokollet från Styrelsen efterlyste större tydlighet i fortsättningen kring hur siffrorna för prestation uttrycks. 4. Uppföljning av fattade beslut Dubbel examen med ett examensarbete Beslutet har skickats till Utbildningsnämnden för kännedom. Utbildningsutbudet 04/05 Christina Sjöberg och Ursula Wallin stöder beslutet att öppna upp samtliga programkurser som fristående kurser. Enligt beräkningen av antalet platser inför 04/05 så fattas det 83 årsstudieplatser (ÅPL) för att sektionen ska få behålla samma tilldelning som för 03/04. Ledningsgruppen har beslutat att lämna tillbaka 25 ÅPL till utbildningsnämnden vilket innebär att sektionen kommer att tilldelas ca kr mindre än 03/ Meddelanden Ansökan om KK-profil har skickats in En grupp på fem personer kommer att resa till Stockholm för att svara på frågor om ansökan. Gruppen består av Bertil Svensson, Nicholas Hassbjer, Thomas Lewin, Romulo Enmark och antingen Magnus Jonsson eller Tony Larsson.

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(12) Forskningsstrategi Forskningsnämnderna arbetar med att ta fram en forskningsstrategi för vardera vetenskapsområdet. Dessa kopplas till visionsdokumentet. Forskningsmiljön inom informatik är den största inom Forskningsnämnden för Samhälls-, Beteende-, Vårdvetenskap och Humaniora. Medelsansökningar Ansökningar om forskningsmedel ska vara forskningsnämnderna tillhanda senast 30/9 (FNTN) och 10/10 (FNSBVH) Remissvar på Visionsdokumentet Sektionens remissvar ledde till vissa ändringar i visionsdokumentet. Budgetpropositionen Högskolan i Halmstad klarade sig, jämfört med en del andra lärosäten, ganska bra i budgetpropositionen. Platsbesök av HSV den 30/10 gällande utvärderingen av informatikämnet Utvärderingsgruppen kommer att träffa sektionens ledningsgrupp och på fakultetsnivå: Albert-Jan Baerveldt (RÄ), Ursula Wallin (UN), Kerstin Malmqvist (FNTN) och Hans Bengtsson (FNSBVH). Lektorstjänsterna i informatik De båda lektorstjänsterna i informatik är utlysta och sökande finns. Utvärdering av ämnet Fysik HSV kommer inte att göra någon utvärdering av ämnet Fysik inom sektionen eftersom Fysik inte ges efter läsåret 2004/05. Matematikkonferens De av UN beviljade medlen på SEK ( från SET och från IDE) läggs på ett projektkonto på IDE-sektionen. Arbetsgruppen består av Mats Andreasson (sekreterare och sammankallande), Bertil Nilsson, Gunnar Weber, Per-Sverre Svendsen, Georgi Tchilikov samt någon icke-matematiker på IDE-sektionen. Gruppens uppgift är att ta fram en omvärldsanalys och ett strategidokument som skall vara klara till den 14 maj Prövning av olika förslag samt utvärdering skall vara klart senast 15 maj Arbetsgruppen uppmanas till studiebesök på Högskolan i Kalmar samt på Mälardalens Högskola. Andra studiebesök är också önskvärda. Rekryteringsaktiviteter under novemberlovet Under novemberlovet arrangeras olika aktiviteter för elever från åk 5 till gymnasiet. Idéer till aktiviteter som finns är spelprogrammering och rymden.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(12) 6. Fastställande av kurslitteratur avseende läsperiod 1 och 2 Beslut: Större ändringar av kurslitteratur ska fastställas i sektionsstyrelsen. Tillägg av artiklar och mindre ändringar av övrig litteratur kan göras av kursansvarig. För Tillämpad datasäkerhet får kursansvarig välja en av böckerna som huvudbok och sätta den andra som referenslitteratur. Random processes / Stokastiska processer kursansvarig ombeds lämna en fullständig referens för att underlätta för studenterna. Kursplanen för Strukturerade data och visualisering ska kompletteras med all använd litteratur efter kursens slut. Efter varje kursslut ska litteraturlistorna i kursplanen visa den faktiskt använda litteraturen för att säkerställa kvaliteten i eventuella framtida krediteringar av kurserna. 7. Fastställande och godkännande av kursplaner Fastställande av kursplaner Beslut: I Vetenskapligt skrivande inom informatik ändras texten så att det är kursansvarig och inte studierektor som håller i kursvärderingen. För Fysik, Matematik och Kemi för Introduktionstermin till ingenjörsprogram måste kursens omfattning anges, t ex i veckor. Särskilda förkunskaper måste specificeras. Styrelsen uppmanar kursansvarig att ge en mer levande beskrivning av kursernas syfte och mål. Leder kurserna till gymnasiebehörighet? Datornätverk I, II, III, IV och V ingår i GIT-projektet som bara har ca en månad kvar och de flesta kurserna är avklarade. Magnus Jonsson kontaktar Maj- Britt Bäck angående nivåindelning av kurserna. Kursplanerna fastställs efter gjorda ändringar. Godkännande av kursplaner Tre kursplaner har inkommit för godkännande: Barn, matematik och naturorienterande ämnen 1-20 och samt Matematik för lärare, tidigare åldrar 10 poäng inkl VFU. Kursplanerna är på något sätt överlappande. Det är fel att sektionsstyrelsen får olika kursplaner för samma kurs. Beslut: delegerar till Magnus Larsson och Cecilia Anderberg att ha ett möte med Karl-Johan Bäckström och Ewa Wirdheim för att reda ut begreppen. Magnus Larsson godkänner kursplanerna på delegation när de är klara.

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(12) 8. Anställning av doktorand inom Mech-weed-projektet Albert-Jan Baerveldt vill att sektionsstyrelsen lyfter genusfrågan i samband med anställning av nya doktorander, han återkommer med ett förslag till policy i frågan. Beslut: inrättar tjänsten som doktorand inom Mech-weed-projektet. 9. Programramarna Det krävs en grundlig översyn av programramssystemet eftersom det bygger på att stora grupper finansierar mindre, idag finns i princip bara små grupper. Uppföljning av programramarna avseende intäkter och kostnader kommer att göras för att finna eventuella läckor. Programramssystemet bygger på löneschabloner, dessa måste ändras eftersom lönestrukturen på sektionen förändrats de senaste åren. Målet är att personalen ska vara aktiv till 100%. Forskningen är viktig för sektionen och avgörande för personalsituationen. Beslut: Mail till all personal om att de som inte har fulla tjänster måste kontakta sin labledare angående hur dessa ska fyllas. En ny fördelningsprincip inför 2004 måste tas fram. Målet är att det finns ett färdigt förslag till nästa styrelsemöte. De tidigare fastställda programramarna för åk 1 står fast under hela höstterminen trots det minskade studentantalet. Den extra tiden som kurserna får behålla ska redovisas. 10. Bemanningsplaneringen En ledamot efterlyste en större flexibilitet i kursutbudet så att det finns kurser i reserv att ta fram när söktrycket är lågt. En del valbara kurser skulle kunna ges vart annat år. Beslut: Sammanställning av tjänster per lab ska finnas med som underlag till varje styrelsemöte. 11. Utbildningsstrukturen 2004/05 Rapporter Antagningen till systemvetenskap, data- och elektroteknik har, i ett nationellt perspektiv, minskat med 30-35% från 02/03 till 03/04. Sektionen måste hela tiden överväga hur satsade pengar genererar nya studenter. Kontakt hålls med andra med andra högskolor och universitet i samband med utvecklingen av magisterprogrammet i Informatik. Är det möjligt att ge programmet på engelska? Möjligheten är att detta skulle kunna attrahera studenter runt om i Skandinavien men risken finns samtidigt att de svenska studenterna uteblir. SET har bjudit in till samarbete om en breddmagister i informatik och företagsekonomi.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(12) DE-mag får två anmälningskoder inför 04/05. Svenska studenter söker senast den 15/4 och internationella studenter ansöker senast 1/3. Studentkåren ser problem med att skaffa bostäder till 90 nya utländska studenter enligt förslaget till Utbildningsnämnden. Styrelsen ser svårigheter i att bedöma hur realistiskt det är med 90 nya utländska studenter. Satsning kommer att göras för att locka fler studenter från Europa. Högskolan i Halmstad har fått ett gott rykte på Fachhochschule i Salzburg, förra året kom en handfull studenter därifrån genom utbytesprogram och i år har st kommit. Utbildningsnämnden garanterar att de 25 ÅPL som sektionen ger tillbaka för läsåret 2004/05 reserveras för IDE-sektionen att fås tillbaka 2005/06 om behovet finns. Vad är det som säljer och vad av detta kan vi erbjuda med god kvalitet? Det är viktigt att skilja på åtgärder som görs på kort och på lång sikt i strategiarbetet. Det är viktigt att inte bara leva i nuet utan att se framåt, långsiktigt. Förslag Sektionen måste börja fokusera på utgångarna från programmen istället för ingångarna. Det studenterna är intresserade av är vad det finns för arbeten när de kommer ut. Sektionen skulle kunna starta kortare temarelaterade utbildningar t ex som påbyggnad för yrkesverksamma. Frågan lyfts till strategigruppen. Sektionen har ett gemensamt seminarium med UUE om vilka kurser som skulle kunna vara intressanta som uppdragsutbildning. Sektionen presenterar sitt samlade kursutbud för UUE och stämmer av vilka kurser de är intresserade av. Datorsystemteknik skulle kunna byta namn till Datorteknik med inriktning mot Datorsystemteknik respektive Informations- och kommunikationsteknologi för att bättre spegla innehållet i programmet.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(12) IDÉ-programmet - Mikael Hindgren och Nicolina Månsson föredrog ärendet Förslag finns till ett IDÉ-program där 1,5 år av utbildningen är gemensam för samtliga ingenjörsprogram. Efter de gemensamma kurserna specialiseras utbildningarna beroende på val av inriktning. Principskiss av IDÉ-programmet: Termin 1-3 Gemensamma kurser 1,5 år 60 p Temin 4 D 20 p E ICT T Termin 5-6 Mer teknik Högsk.ing. Informatik Projektledn ledarskap Språk Ekonomi Produktutveckling Pedagogik 30 p Temin 6 Examensarbete 10 p Magisterprogram utomlands IDE-magister Tekn mag Chalmers Civ ing / Mag Examen: Högskoleingenjör eller Teknologie kandidat/magister. Kryddning: Utbildningen skulle kunna kryddas med t ex garanti för studier utomlands eller garanterad praktikplats. Exempel på arbete: Det är viktigt att de framtida yrkesmöjligheterna klargörs. Att ha hela 30 fria poäng i en ingenjörsutbildning med möjlighet till t ex ekonomi ses som mycket positivt då ett antal ingenjörer varje år kompletterar med ekonomikurser efter sin examen. Det är även ett dilemma att 30 p är valfria, sektionen får ingen studentpeng för dessa utan bara pengar för prestationen om studenterna väljer att läsa kurser på sektionen. Kommentarer om IDE-ingenjörsprogrammet: - IDE-ingenjörsprogrammet öppnar upp för samarbete mellan sektionerna. - En samordning av de första 1,5 åren på ingenjörsutbildningarna måste göras i vart fall. - Det ligger helt rätt i tiden att satsa på en mjukare ingenjör. Det är bra att satsa ordentligt på ett mindre antal kurser. - Det kan bli svårigheter att skapa en ordentlig programidentitet när alla läser gemensamt de första 1,5 åren.

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(12) - IDE-ingenjörsprogrammet konsoliderar basen i ingenjörsutbildningarna. Saknar en del inriktningar för de 30 valfria poängen. Skulle t ex kunna vara kurspaket i Entreprenörskap eller Produktutveckling etc. - Om det blir ett enda IDE-program vilka kurser ska vara med och vilka försvinner vad får detta för konsekvenser för personalen? - Risken finns att studenterna lockas till de olika utbildningarna och sedan blir besvikna när de inser hur lika de är. Det är ett marknadsföringsproblem det är viktigt att visa på tydliga spår inom programmet. Styrelsen diskuterade huruvida 10 poäng kurser och ett examensarbete om 10 poäng verkligen kan vara nog för att skilja på två olika program? Utbildningsutbudet vt 2004 Beslut: Magisterprogrammen föreslår Utbildningsnämnden att besluta att studenter som tar examen från Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik i januari 2004 erbjuds en påbyggnadstermin. Detta skapar 20 nya årsstudieplatser på var och en av vårterminerna 2004 och Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik är från och med 04/05 en tvåårig utbildning. Den nationella ingången har plats för 60 studenter. Den internationella ingången har plats för 90 studenter (vilket är en ökning med 50 studenter jämfört med 03/04). Satsning kommer att göras för att få fler internationella studenter från Europa. Sektionen uppdrar till Utbildningsnämnden att undersöka huruvida ökningen är genomförbar för Studerandeavdelningen, Internationella avdelningen och Studentkåren. Regeringens proposition Magisterexamen i internationell belysning kopieras upp till styrelse och ledningsgrupp. ÅPL åk 1 åk 2 Magisterprogram i Datorsystemteknik eller Elektroteknik Påbyggnadstermin DE-magister 20 Master s programme in Information Technology 22,5 Magisterprogrammet i Informatik 30 TOTALT 202, ,5

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(12) Beslut: Sommarkurser 2004 Sommarkurserna kommer att erbjudas till studenter på högskolor och universitet runt om i södra Sverige, t ex Borås, Skövde, Jönköping och Växjö. Platser ÅPL Envariabelanalys 5 p HH 30 3,75 Envariabelanalys 5 p Campus Varberg 30 3,75 Linjär algebra 5 p HH 30 3,75 Astronomi 5 p HH 30 3,75 Modern fysik 5 p HH 30 3,75 E-handel 5 p + 5 p Campus Varberg ,50 Multimedia 5 p HH 30 3,75 Introduktion till 5 p HH 30 3,75 edutainment Programmering 5 p HH 30 3,75 TOTALT 37,5 Beslut: Fristående kurser Platser ÅPL Upptäck fysik 10 p 20 5 Multimedia 5 p Datornätverk I 5 p IT-säkerhet 5 p 15 Perspektiv på teknik 5 p Introduktion till digital 5 p kreativitet 15 Webbprogrammering 5 p Informatik x5 p Samma som förra året Användbar webbdesign 5 p 30 3,75 Fysik p Introduktion till 5 p nätuniversitetet 30 3,75 edutainment E-handel 5 p ,75 Digital reglerteknik 5 p ,75 Artificiell intelligens 5 p ,75 Hej Universum! 5 p ,75 Design av interaktiva webbsystem 5 p ,75 TOTALT 71,25

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 9(12) Beslut: Kandidatprogrammen Sektionen behåller alla program för att behålla bredden i utbudet. Alla ingenjörsprogram på sektionen läser de första 1,5 åren tillsammans. Förslaget med en IDE-ingenjör är bra och Mikael Hindgren och Nicolina Månsson vidareutvecklar förslaget tillsammans med ledningsgruppen. Förslaget processas inom sektionen och presenteras på nästa styrelsemöte. Mikael Hindgren och Nicolina Månsson får i uppdrag att utveckla åtminstone ett men max två block till IDE-ingenjörsprogrammet. Ett av dessa block ska vara med inriktning Ekonomi. I utbildningskatalogen presenteras IDE-ingenjörsprogrammet med en övergripande text, sektionen ber att få återkomma till Utbildningsnämnden med ett namn på programmet. I utbildningskatalogen kommer att finnas en tydlig hänvisning till hemsidan där programmet presenteras med fler detaljer efter hand som det växer fram. Antal studenter åk 1 åk 2 åk 3 ÅPL Datorsystemteknik/ICT Elektroteknik Mekatronik IDE-ingenjör PMU ,5 VIP ,5 TOTALT 285 Beslut: Basår och Introduktionstermin Antal studenter ÅPL Basår Introduktionstermin vt TOTALT 65 Beslut: Temautbildning i Datornätverk En ettårig utbildning bestående av 25 poäng Datornätverk I-V och 15 poäng andra kurser erbjuds med 30 platser. 30 ÅPL. 12. Projektsatsningar Utbildningsnämnden beslutade den 6-7/5 03 att IDE skulle betala tillbaka kr avseende anslag till grundutbildningen för år Samtidigt beviljades ett projektbidrag om kr kr har enligt Utbildningsnämndens rekommendation satsats i ett matematikprojekt gemensamt med SET. Styrelsen konstaterade att det krävs mer samverkan mellan SET och IDE särskilt med tanke på informatiken i

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 10(12) IT-ekonomprogrammet och Marknadsföringsprogrammet samt utvecklingen av maskintekniken inom Mekatronikprogrammet. Beslut: Samtliga projekt är utvecklingsprojekt. Projektansvarig föredrar projektet för ledningsgruppen och lämnar in en projektplan där målen för projektet finns tydligt specificerade. Ledningsgruppen godkänner projektplanerna. Avslutade projekt redovisas för ledningsgruppen. Resultaten dokumenteras och delges Utbildningsnämnden. Det primära målet med samtliga projekt är att öka antalet studenter som antas till läsåret 2004/05 så att ekonomin kan förbättra både på kort och lång sikt. Strategigruppens arbete utgör ett paraply för utvecklingen av sektionens utbildningar. Gruppens uppgift är att tillföra ett större perspektiv med hela sektionens bästa i fokus. Vad är det sektionen måste bli bättre på för att hålla i längden? Diskussionen om sektionens strategiarbete fortsätter på nästa möte. Mindre projekt gör att syftena med varje projekt blir tydligare och lättare att specificera. Beslut: Projekt Ansvarig Anslag Strategigruppen Magnus Larsson Bologna Jörgen Carlsson Utveckling av en påbyggnadstermin för DE-magister. Samverkan med västsvenska högskolorna om treåriga kandidatprogram och tvååriga magisterprogram. Total översyn av DE-magister för att göra programmet tvåårigt. Utveckling av PMU Maria Åkesson Breddning av programmet mot mer mjukvaruutveckling i samarbete med CC-lab. Förändringen måste göras inför läsåret 04/05. Målet med utvecklingen är att öka samordningen med andra program och kurser. Internationell rekrytering DE-mag Jörgen Carlsson Internationell rekrytering till alla program och kurser Jörgen Carlsson IDE-ingenjör, Öppen ingång, Mekatronikprojektet Nicolina Månsson IDE-ingenjör är en samordning av de första 1,5 åren för ingenjörsprogrammen. Mekatronikprojekt avser att skapa mer samarbete med SET angående maskinteknikdelen i Mekatronikprogrammet.

11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 11(12) Fristående kurser och sommarkurser Maria Åkesson Samordning av utbudet av fristående kurser inom sektionen (sommarkurser, lärcentra, uppdragsutbildning, nätuniversitetet etc). Arbete att utveckla traditionella kurser till kurser på nätuniversitet. Samverkansprojekt med SET om informatiken Maria Åkesson Uppmaning till SET att avsätta lika mycket pengar. Om SET inte är beredda att göra detta så går pengarna till potten för Uppmuntran för goda idéer. Basår/Introduktionstermin Lars Någård Presentera sektionens utbud för studenter på basår och introduktionstermin för att få dem att fortsätta studera och välja IDE. Ettårig utbildning i Datornätverk (CNAP) Magnus Jonsson C-uppsats, Examensarbete Thorsteinn Rögnvaldsson Uppmuntran för goda idéer Magnus Larsson TOTALT Rekrytering av studenter till program och kurser, rapport från rekryteringsgruppen Magnus Larsson redogjorde för rekryteringsgruppens arbete hittills. 14. Strategigruppens arbete direktiv och målsättningar Punkten bordlades till nästa möte. 15. CNAP:s framtida struktur Magnus Larsson rapporterade från styrgruppen att den framtida personalstrukturen diskuterats samt att samverkan mellan CNAP och resten av IDE måste stärkas. 16. Forskningsprojektledarmöte 16/10 Förslag framkom att sektionen borde genomföra en obligatorisk kurs för samtliga forskningsprojektledare utan ekonomisk erfarenhet för att säkerställa kvaliteten i projektens ekonomiarbete. Uppföljningen av projekten är viktig. Beslut: Ledamöterna delger Magnus Larsson eventuella synpunkter på agendan för forskningsprojektledarmötet snarast. 17. Övrigt Arkivering av examinationsuppgifter Punkten bordlades till nästa möte.

12 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 12(12) Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson, lärarrepresentant

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister, 1-8, 12-14 Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Knut-Martin

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Sara Hammarström Magnus Hållander Henrik Johansson Eric Järpe Eva Nestius Pontus Wärnestål Björn Åstrand lärare student

Läs mer

Informationsteknologi -framtidens teknik

Informationsteknologi -framtidens teknik Informationsteknologi -framtidens teknik Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik - IDE Mikael Hindgren Nicolina Månsson I framtidens produkter finns inbyggda datorer

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3 Institutionen för rymd- och geovetenskap IDAG: Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 2-3 Arto

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK UTBILDNINGSPLN DTINGENJÖRSPROGRMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based Utbildningsprogrammet inrättades den 28 april 200 av fakultetsnämnden

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande T/A-personal

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005

Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005 Bilaga 4, möte 34 Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005 Innehållsförteckning Blekinge tekniska högskola...2 Högskolan i Gävle...2 Högskolan i Kristianstad...3 Högskolan

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson,

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson, Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-11-26, 7:30, kårhuset Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson, Sofia Lundberg, Åsa Lindström

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder)

Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder) PROGRAMNÄMNDEN FÖR Programmet för personal- och arbetslivsfrågor Göteborgs universitet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-23 Närvarande Frånvarande Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Malin Bornhager Peter Eliasson Eric Järpe Jessika Rosenberg Michel Thomsen Björn Åstrand ordförande lärare student

Läs mer

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07. Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr10 2014 Tisdag den 16 december 2014 Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks.

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks. 1 Minnesanteckningar Sammanträdesdatum 2007-11-21 Minnesanteckningar från Nätverk funktionsanasvariga utbildningsadministration. Närvarande Yvonne Bång Wahlbäck, UF/Stud.servis Margareta Bäckström, ABE

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 2010-10-09 (10.00-16.00) SVEMO kansli Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer