HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg Maria Åkesson Martina Johansson, sekreterare Patrik Modén Daniel Löf Studeranderepresentant, vakant 1. Dagens agenda Ärendelistan godkändes med tillägg av punkten 17. Övrigt med underrubriken Arkivering av examinationsuppgifter. MBL-information har genomförts inför mötet. På grund av sjukdom var bara SACO representerat. 2. Utseende av justeringsperson Kenneth Nilsson utsågs att justera mötets protokoll. 3. Fastställande av föregående mötes protokoll Styrelsen fastställde protokollet från Styrelsen efterlyste större tydlighet i fortsättningen kring hur siffrorna för prestation uttrycks. 4. Uppföljning av fattade beslut Dubbel examen med ett examensarbete Beslutet har skickats till Utbildningsnämnden för kännedom. Utbildningsutbudet 04/05 Christina Sjöberg och Ursula Wallin stöder beslutet att öppna upp samtliga programkurser som fristående kurser. Enligt beräkningen av antalet platser inför 04/05 så fattas det 83 årsstudieplatser (ÅPL) för att sektionen ska få behålla samma tilldelning som för 03/04. Ledningsgruppen har beslutat att lämna tillbaka 25 ÅPL till utbildningsnämnden vilket innebär att sektionen kommer att tilldelas ca kr mindre än 03/ Meddelanden Ansökan om KK-profil har skickats in En grupp på fem personer kommer att resa till Stockholm för att svara på frågor om ansökan. Gruppen består av Bertil Svensson, Nicholas Hassbjer, Thomas Lewin, Romulo Enmark och antingen Magnus Jonsson eller Tony Larsson.

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(12) Forskningsstrategi Forskningsnämnderna arbetar med att ta fram en forskningsstrategi för vardera vetenskapsområdet. Dessa kopplas till visionsdokumentet. Forskningsmiljön inom informatik är den största inom Forskningsnämnden för Samhälls-, Beteende-, Vårdvetenskap och Humaniora. Medelsansökningar Ansökningar om forskningsmedel ska vara forskningsnämnderna tillhanda senast 30/9 (FNTN) och 10/10 (FNSBVH) Remissvar på Visionsdokumentet Sektionens remissvar ledde till vissa ändringar i visionsdokumentet. Budgetpropositionen Högskolan i Halmstad klarade sig, jämfört med en del andra lärosäten, ganska bra i budgetpropositionen. Platsbesök av HSV den 30/10 gällande utvärderingen av informatikämnet Utvärderingsgruppen kommer att träffa sektionens ledningsgrupp och på fakultetsnivå: Albert-Jan Baerveldt (RÄ), Ursula Wallin (UN), Kerstin Malmqvist (FNTN) och Hans Bengtsson (FNSBVH). Lektorstjänsterna i informatik De båda lektorstjänsterna i informatik är utlysta och sökande finns. Utvärdering av ämnet Fysik HSV kommer inte att göra någon utvärdering av ämnet Fysik inom sektionen eftersom Fysik inte ges efter läsåret 2004/05. Matematikkonferens De av UN beviljade medlen på SEK ( från SET och från IDE) läggs på ett projektkonto på IDE-sektionen. Arbetsgruppen består av Mats Andreasson (sekreterare och sammankallande), Bertil Nilsson, Gunnar Weber, Per-Sverre Svendsen, Georgi Tchilikov samt någon icke-matematiker på IDE-sektionen. Gruppens uppgift är att ta fram en omvärldsanalys och ett strategidokument som skall vara klara till den 14 maj Prövning av olika förslag samt utvärdering skall vara klart senast 15 maj Arbetsgruppen uppmanas till studiebesök på Högskolan i Kalmar samt på Mälardalens Högskola. Andra studiebesök är också önskvärda. Rekryteringsaktiviteter under novemberlovet Under novemberlovet arrangeras olika aktiviteter för elever från åk 5 till gymnasiet. Idéer till aktiviteter som finns är spelprogrammering och rymden.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(12) 6. Fastställande av kurslitteratur avseende läsperiod 1 och 2 Beslut: Större ändringar av kurslitteratur ska fastställas i sektionsstyrelsen. Tillägg av artiklar och mindre ändringar av övrig litteratur kan göras av kursansvarig. För Tillämpad datasäkerhet får kursansvarig välja en av böckerna som huvudbok och sätta den andra som referenslitteratur. Random processes / Stokastiska processer kursansvarig ombeds lämna en fullständig referens för att underlätta för studenterna. Kursplanen för Strukturerade data och visualisering ska kompletteras med all använd litteratur efter kursens slut. Efter varje kursslut ska litteraturlistorna i kursplanen visa den faktiskt använda litteraturen för att säkerställa kvaliteten i eventuella framtida krediteringar av kurserna. 7. Fastställande och godkännande av kursplaner Fastställande av kursplaner Beslut: I Vetenskapligt skrivande inom informatik ändras texten så att det är kursansvarig och inte studierektor som håller i kursvärderingen. För Fysik, Matematik och Kemi för Introduktionstermin till ingenjörsprogram måste kursens omfattning anges, t ex i veckor. Särskilda förkunskaper måste specificeras. Styrelsen uppmanar kursansvarig att ge en mer levande beskrivning av kursernas syfte och mål. Leder kurserna till gymnasiebehörighet? Datornätverk I, II, III, IV och V ingår i GIT-projektet som bara har ca en månad kvar och de flesta kurserna är avklarade. Magnus Jonsson kontaktar Maj- Britt Bäck angående nivåindelning av kurserna. Kursplanerna fastställs efter gjorda ändringar. Godkännande av kursplaner Tre kursplaner har inkommit för godkännande: Barn, matematik och naturorienterande ämnen 1-20 och samt Matematik för lärare, tidigare åldrar 10 poäng inkl VFU. Kursplanerna är på något sätt överlappande. Det är fel att sektionsstyrelsen får olika kursplaner för samma kurs. Beslut: delegerar till Magnus Larsson och Cecilia Anderberg att ha ett möte med Karl-Johan Bäckström och Ewa Wirdheim för att reda ut begreppen. Magnus Larsson godkänner kursplanerna på delegation när de är klara.

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(12) 8. Anställning av doktorand inom Mech-weed-projektet Albert-Jan Baerveldt vill att sektionsstyrelsen lyfter genusfrågan i samband med anställning av nya doktorander, han återkommer med ett förslag till policy i frågan. Beslut: inrättar tjänsten som doktorand inom Mech-weed-projektet. 9. Programramarna Det krävs en grundlig översyn av programramssystemet eftersom det bygger på att stora grupper finansierar mindre, idag finns i princip bara små grupper. Uppföljning av programramarna avseende intäkter och kostnader kommer att göras för att finna eventuella läckor. Programramssystemet bygger på löneschabloner, dessa måste ändras eftersom lönestrukturen på sektionen förändrats de senaste åren. Målet är att personalen ska vara aktiv till 100%. Forskningen är viktig för sektionen och avgörande för personalsituationen. Beslut: Mail till all personal om att de som inte har fulla tjänster måste kontakta sin labledare angående hur dessa ska fyllas. En ny fördelningsprincip inför 2004 måste tas fram. Målet är att det finns ett färdigt förslag till nästa styrelsemöte. De tidigare fastställda programramarna för åk 1 står fast under hela höstterminen trots det minskade studentantalet. Den extra tiden som kurserna får behålla ska redovisas. 10. Bemanningsplaneringen En ledamot efterlyste en större flexibilitet i kursutbudet så att det finns kurser i reserv att ta fram när söktrycket är lågt. En del valbara kurser skulle kunna ges vart annat år. Beslut: Sammanställning av tjänster per lab ska finnas med som underlag till varje styrelsemöte. 11. Utbildningsstrukturen 2004/05 Rapporter Antagningen till systemvetenskap, data- och elektroteknik har, i ett nationellt perspektiv, minskat med 30-35% från 02/03 till 03/04. Sektionen måste hela tiden överväga hur satsade pengar genererar nya studenter. Kontakt hålls med andra med andra högskolor och universitet i samband med utvecklingen av magisterprogrammet i Informatik. Är det möjligt att ge programmet på engelska? Möjligheten är att detta skulle kunna attrahera studenter runt om i Skandinavien men risken finns samtidigt att de svenska studenterna uteblir. SET har bjudit in till samarbete om en breddmagister i informatik och företagsekonomi.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(12) DE-mag får två anmälningskoder inför 04/05. Svenska studenter söker senast den 15/4 och internationella studenter ansöker senast 1/3. Studentkåren ser problem med att skaffa bostäder till 90 nya utländska studenter enligt förslaget till Utbildningsnämnden. Styrelsen ser svårigheter i att bedöma hur realistiskt det är med 90 nya utländska studenter. Satsning kommer att göras för att locka fler studenter från Europa. Högskolan i Halmstad har fått ett gott rykte på Fachhochschule i Salzburg, förra året kom en handfull studenter därifrån genom utbytesprogram och i år har st kommit. Utbildningsnämnden garanterar att de 25 ÅPL som sektionen ger tillbaka för läsåret 2004/05 reserveras för IDE-sektionen att fås tillbaka 2005/06 om behovet finns. Vad är det som säljer och vad av detta kan vi erbjuda med god kvalitet? Det är viktigt att skilja på åtgärder som görs på kort och på lång sikt i strategiarbetet. Det är viktigt att inte bara leva i nuet utan att se framåt, långsiktigt. Förslag Sektionen måste börja fokusera på utgångarna från programmen istället för ingångarna. Det studenterna är intresserade av är vad det finns för arbeten när de kommer ut. Sektionen skulle kunna starta kortare temarelaterade utbildningar t ex som påbyggnad för yrkesverksamma. Frågan lyfts till strategigruppen. Sektionen har ett gemensamt seminarium med UUE om vilka kurser som skulle kunna vara intressanta som uppdragsutbildning. Sektionen presenterar sitt samlade kursutbud för UUE och stämmer av vilka kurser de är intresserade av. Datorsystemteknik skulle kunna byta namn till Datorteknik med inriktning mot Datorsystemteknik respektive Informations- och kommunikationsteknologi för att bättre spegla innehållet i programmet.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(12) IDÉ-programmet - Mikael Hindgren och Nicolina Månsson föredrog ärendet Förslag finns till ett IDÉ-program där 1,5 år av utbildningen är gemensam för samtliga ingenjörsprogram. Efter de gemensamma kurserna specialiseras utbildningarna beroende på val av inriktning. Principskiss av IDÉ-programmet: Termin 1-3 Gemensamma kurser 1,5 år 60 p Temin 4 D 20 p E ICT T Termin 5-6 Mer teknik Högsk.ing. Informatik Projektledn ledarskap Språk Ekonomi Produktutveckling Pedagogik 30 p Temin 6 Examensarbete 10 p Magisterprogram utomlands IDE-magister Tekn mag Chalmers Civ ing / Mag Examen: Högskoleingenjör eller Teknologie kandidat/magister. Kryddning: Utbildningen skulle kunna kryddas med t ex garanti för studier utomlands eller garanterad praktikplats. Exempel på arbete: Det är viktigt att de framtida yrkesmöjligheterna klargörs. Att ha hela 30 fria poäng i en ingenjörsutbildning med möjlighet till t ex ekonomi ses som mycket positivt då ett antal ingenjörer varje år kompletterar med ekonomikurser efter sin examen. Det är även ett dilemma att 30 p är valfria, sektionen får ingen studentpeng för dessa utan bara pengar för prestationen om studenterna väljer att läsa kurser på sektionen. Kommentarer om IDE-ingenjörsprogrammet: - IDE-ingenjörsprogrammet öppnar upp för samarbete mellan sektionerna. - En samordning av de första 1,5 åren på ingenjörsutbildningarna måste göras i vart fall. - Det ligger helt rätt i tiden att satsa på en mjukare ingenjör. Det är bra att satsa ordentligt på ett mindre antal kurser. - Det kan bli svårigheter att skapa en ordentlig programidentitet när alla läser gemensamt de första 1,5 åren.

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(12) - IDE-ingenjörsprogrammet konsoliderar basen i ingenjörsutbildningarna. Saknar en del inriktningar för de 30 valfria poängen. Skulle t ex kunna vara kurspaket i Entreprenörskap eller Produktutveckling etc. - Om det blir ett enda IDE-program vilka kurser ska vara med och vilka försvinner vad får detta för konsekvenser för personalen? - Risken finns att studenterna lockas till de olika utbildningarna och sedan blir besvikna när de inser hur lika de är. Det är ett marknadsföringsproblem det är viktigt att visa på tydliga spår inom programmet. Styrelsen diskuterade huruvida 10 poäng kurser och ett examensarbete om 10 poäng verkligen kan vara nog för att skilja på två olika program? Utbildningsutbudet vt 2004 Beslut: Magisterprogrammen föreslår Utbildningsnämnden att besluta att studenter som tar examen från Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik i januari 2004 erbjuds en påbyggnadstermin. Detta skapar 20 nya årsstudieplatser på var och en av vårterminerna 2004 och Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik är från och med 04/05 en tvåårig utbildning. Den nationella ingången har plats för 60 studenter. Den internationella ingången har plats för 90 studenter (vilket är en ökning med 50 studenter jämfört med 03/04). Satsning kommer att göras för att få fler internationella studenter från Europa. Sektionen uppdrar till Utbildningsnämnden att undersöka huruvida ökningen är genomförbar för Studerandeavdelningen, Internationella avdelningen och Studentkåren. Regeringens proposition Magisterexamen i internationell belysning kopieras upp till styrelse och ledningsgrupp. ÅPL åk 1 åk 2 Magisterprogram i Datorsystemteknik eller Elektroteknik Påbyggnadstermin DE-magister 20 Master s programme in Information Technology 22,5 Magisterprogrammet i Informatik 30 TOTALT 202, ,5

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(12) Beslut: Sommarkurser 2004 Sommarkurserna kommer att erbjudas till studenter på högskolor och universitet runt om i södra Sverige, t ex Borås, Skövde, Jönköping och Växjö. Platser ÅPL Envariabelanalys 5 p HH 30 3,75 Envariabelanalys 5 p Campus Varberg 30 3,75 Linjär algebra 5 p HH 30 3,75 Astronomi 5 p HH 30 3,75 Modern fysik 5 p HH 30 3,75 E-handel 5 p + 5 p Campus Varberg ,50 Multimedia 5 p HH 30 3,75 Introduktion till 5 p HH 30 3,75 edutainment Programmering 5 p HH 30 3,75 TOTALT 37,5 Beslut: Fristående kurser Platser ÅPL Upptäck fysik 10 p 20 5 Multimedia 5 p Datornätverk I 5 p IT-säkerhet 5 p 15 Perspektiv på teknik 5 p Introduktion till digital 5 p kreativitet 15 Webbprogrammering 5 p Informatik x5 p Samma som förra året Användbar webbdesign 5 p 30 3,75 Fysik p Introduktion till 5 p nätuniversitetet 30 3,75 edutainment E-handel 5 p ,75 Digital reglerteknik 5 p ,75 Artificiell intelligens 5 p ,75 Hej Universum! 5 p ,75 Design av interaktiva webbsystem 5 p ,75 TOTALT 71,25

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 9(12) Beslut: Kandidatprogrammen Sektionen behåller alla program för att behålla bredden i utbudet. Alla ingenjörsprogram på sektionen läser de första 1,5 åren tillsammans. Förslaget med en IDE-ingenjör är bra och Mikael Hindgren och Nicolina Månsson vidareutvecklar förslaget tillsammans med ledningsgruppen. Förslaget processas inom sektionen och presenteras på nästa styrelsemöte. Mikael Hindgren och Nicolina Månsson får i uppdrag att utveckla åtminstone ett men max två block till IDE-ingenjörsprogrammet. Ett av dessa block ska vara med inriktning Ekonomi. I utbildningskatalogen presenteras IDE-ingenjörsprogrammet med en övergripande text, sektionen ber att få återkomma till Utbildningsnämnden med ett namn på programmet. I utbildningskatalogen kommer att finnas en tydlig hänvisning till hemsidan där programmet presenteras med fler detaljer efter hand som det växer fram. Antal studenter åk 1 åk 2 åk 3 ÅPL Datorsystemteknik/ICT Elektroteknik Mekatronik IDE-ingenjör PMU ,5 VIP ,5 TOTALT 285 Beslut: Basår och Introduktionstermin Antal studenter ÅPL Basår Introduktionstermin vt TOTALT 65 Beslut: Temautbildning i Datornätverk En ettårig utbildning bestående av 25 poäng Datornätverk I-V och 15 poäng andra kurser erbjuds med 30 platser. 30 ÅPL. 12. Projektsatsningar Utbildningsnämnden beslutade den 6-7/5 03 att IDE skulle betala tillbaka kr avseende anslag till grundutbildningen för år Samtidigt beviljades ett projektbidrag om kr kr har enligt Utbildningsnämndens rekommendation satsats i ett matematikprojekt gemensamt med SET. Styrelsen konstaterade att det krävs mer samverkan mellan SET och IDE särskilt med tanke på informatiken i

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 10(12) IT-ekonomprogrammet och Marknadsföringsprogrammet samt utvecklingen av maskintekniken inom Mekatronikprogrammet. Beslut: Samtliga projekt är utvecklingsprojekt. Projektansvarig föredrar projektet för ledningsgruppen och lämnar in en projektplan där målen för projektet finns tydligt specificerade. Ledningsgruppen godkänner projektplanerna. Avslutade projekt redovisas för ledningsgruppen. Resultaten dokumenteras och delges Utbildningsnämnden. Det primära målet med samtliga projekt är att öka antalet studenter som antas till läsåret 2004/05 så att ekonomin kan förbättra både på kort och lång sikt. Strategigruppens arbete utgör ett paraply för utvecklingen av sektionens utbildningar. Gruppens uppgift är att tillföra ett större perspektiv med hela sektionens bästa i fokus. Vad är det sektionen måste bli bättre på för att hålla i längden? Diskussionen om sektionens strategiarbete fortsätter på nästa möte. Mindre projekt gör att syftena med varje projekt blir tydligare och lättare att specificera. Beslut: Projekt Ansvarig Anslag Strategigruppen Magnus Larsson Bologna Jörgen Carlsson Utveckling av en påbyggnadstermin för DE-magister. Samverkan med västsvenska högskolorna om treåriga kandidatprogram och tvååriga magisterprogram. Total översyn av DE-magister för att göra programmet tvåårigt. Utveckling av PMU Maria Åkesson Breddning av programmet mot mer mjukvaruutveckling i samarbete med CC-lab. Förändringen måste göras inför läsåret 04/05. Målet med utvecklingen är att öka samordningen med andra program och kurser. Internationell rekrytering DE-mag Jörgen Carlsson Internationell rekrytering till alla program och kurser Jörgen Carlsson IDE-ingenjör, Öppen ingång, Mekatronikprojektet Nicolina Månsson IDE-ingenjör är en samordning av de första 1,5 åren för ingenjörsprogrammen. Mekatronikprojekt avser att skapa mer samarbete med SET angående maskinteknikdelen i Mekatronikprogrammet.

11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 11(12) Fristående kurser och sommarkurser Maria Åkesson Samordning av utbudet av fristående kurser inom sektionen (sommarkurser, lärcentra, uppdragsutbildning, nätuniversitetet etc). Arbete att utveckla traditionella kurser till kurser på nätuniversitet. Samverkansprojekt med SET om informatiken Maria Åkesson Uppmaning till SET att avsätta lika mycket pengar. Om SET inte är beredda att göra detta så går pengarna till potten för Uppmuntran för goda idéer. Basår/Introduktionstermin Lars Någård Presentera sektionens utbud för studenter på basår och introduktionstermin för att få dem att fortsätta studera och välja IDE. Ettårig utbildning i Datornätverk (CNAP) Magnus Jonsson C-uppsats, Examensarbete Thorsteinn Rögnvaldsson Uppmuntran för goda idéer Magnus Larsson TOTALT Rekrytering av studenter till program och kurser, rapport från rekryteringsgruppen Magnus Larsson redogjorde för rekryteringsgruppens arbete hittills. 14. Strategigruppens arbete direktiv och målsättningar Punkten bordlades till nästa möte. 15. CNAP:s framtida struktur Magnus Larsson rapporterade från styrgruppen att den framtida personalstrukturen diskuterats samt att samverkan mellan CNAP och resten av IDE måste stärkas. 16. Forskningsprojektledarmöte 16/10 Förslag framkom att sektionen borde genomföra en obligatorisk kurs för samtliga forskningsprojektledare utan ekonomisk erfarenhet för att säkerställa kvaliteten i projektens ekonomiarbete. Uppföljningen av projekten är viktig. Beslut: Ledamöterna delger Magnus Larsson eventuella synpunkter på agendan för forskningsprojektledarmötet snarast. 17. Övrigt Arkivering av examinationsuppgifter Punkten bordlades till nästa möte.

12 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 12(12) Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson, lärarrepresentant

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik 2003-12-03 05 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik 2003-12-03 05 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Icke närvarande Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard (DE-magister) Magnus Jonsson Kristina Kunert (DE-magister) Magnus Larsson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister, 1-8, 12-14 Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Knut-Martin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg 3-15 Annette Böhm 9-15 Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Knut Lindgård Jessika Rosenberg Maria Åkesson Övriga närvarande

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg lärare 6-17 Magnus Jonsson lärare Linda Knudsen student Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Maria Åkesson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-09-27 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Närvarande ledamöter Magnus Hållander Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Daniel Möller Eva Nestius ordförande T/A-personal Övriga

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-09-06 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 Närvarande ledamöter: Anna Bergelin, tom 10 AnneCharlotte Berggren Kajsa Christensson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-03-29

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-03-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Olga Torstensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-11-05 kl. 13.00 17.00 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-02-08 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-02-08 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-05-15. Hoai Hoang Bengtsson

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-05-15. Hoai Hoang Bengtsson HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Närvarande ledamöter Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Hoai Hoang Bengtsson Magnus Hållander Eric Järpe Daniel Möller Eva Nestius

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2010 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2010-03-22 Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-05-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-05-10 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Närvarande ledamöter Mathias Ahlsund student Alexander Eriksson student Magnus Jonsson lärare Linda Knudsen student Magnus Larsson ordförande Kenneth Nilsson lärare

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2011 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-03-08 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-03-03 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet

Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet Lärare Magnus Jonsson Bertil Svensson Innehåll Introduktion. Datorn 50 år, inbyggda datorsystem mm. Nicholas Wickström Datorsystem,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-03-09

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-03-09 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Närvarande ledamöter Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2008 1 (7) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-09-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Jonas Bäckman Jennie Wagnemark

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-04-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-04-14 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Magnus Larsson ordförande Vivekanandan Mahadevan student Eva Nestius T/A-personal Bertil Nilsson lärare Jesper Svensson lärare Olga

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum: 2011-06-15 Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Ingrid Runeson ordförande Björn Albin, lärarrepresentant

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 19 juni 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

Christian Engene Gustav Hedelin Marita Hilliges Bernd Hofmaier Lisa Löfving Bengt-Göran Rosén Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Gunnar Weber

Christian Engene Gustav Hedelin Marita Hilliges Bernd Hofmaier Lisa Löfving Bengt-Göran Rosén Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Gunnar Weber Närvarande ledamöter Övriga närvarande Jenny Andersson Christian Engene Gustav Hedelin Marita Hilliges Bernd Hofmaier Lisa Löfving Bengt-Göran Rosén Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Gunnar Weber Tina Skytt

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för teknik Styrelse

Fakulteten för teknik Styrelse Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-08-29 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth,

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2009 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2009-04-16 Sektionsstyrelsesammanträde 2009-04-16 Närvarande ledamöter: Ole Olsson, ordförande 4-8, 20-23 Cecilia Ahlman Nöbbelin

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Magnus Hållander Adam Grimberg Eric Järpe Memet Mehmeti Björn Åstrand lärare ordförande student lärare student lärare

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt)

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt) KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 NR.2013:7 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Martín Ávila, lektor Magnus Bärtås, professor Kenneth

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Närvarande ledamöter Magnus Larsson ordförande Emma Berg student Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Tobias Persson student Jessika Rosenberg

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2008 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-05-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-05-14 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande Ann-Katrin

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson:

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson: 1 Tid: Kl. 13.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Tomas Wahnström ordförande Agnes Nagy ledamot via Skype Malin Bengtsson ledamot Britt-Lis Johnsson sekreterare Paragrafer:

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-12-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Sara Hammarström Magnus Hållander Henrik Johansson Eric Järpe Eva Nestius Pontus Wärnestål Björn Åstrand lärare student

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111031 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, vice ordf. Daniel Nilsson Ranta, lärarrepresentant

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-09-10

Sektionsstyrelsen 2012-09-10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-09-10 Datum 2012-09-10 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning.

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning. Sid 1 (6) Närvarande Bilaga 0:1 Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan, Val av viceordförande under mandatperioden, Beslut/Åtgärd Ordförande hälsade alla nya rådsmedlemmar välkommen samt berättade

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Informationsteknologi -framtidens teknik

Informationsteknologi -framtidens teknik Informationsteknologi -framtidens teknik Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik - IDE Mikael Hindgren Nicolina Månsson I framtidens produkter finns inbyggda datorer

Läs mer

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-09-16 Tid: Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00 Plats: Sal: 31:530 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-05-19

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-05-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Emma Bergh Jörgen Carlsson Håkan Fasth Veronica Gaspes Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Michel Thomsen Marcus Thulin Nicholas

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare Sid 1 (6) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Christina Ljungberg Johan Sjöström Börje Rehn Britt-Marie Lindgren Mari Norgren Anders Berglund Emma Johansson Fredrik Karlsson Anna Arnqvist Klas-Göran

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-03-21 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-03-21 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Sektionsråd 2013-01-29

Sektionsråd 2013-01-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2013 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2013-01-29 Datum 2013-01-29 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ärendena

Läs mer

Utbildningsplan. IT-design. Dnr: HS 2015/154

Utbildningsplan. IT-design. Dnr: HS 2015/154 Dnr: HS 2015/154 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: Beslut om fastställande: SGITD Utbildningsplanen a r faststa lld av fakultetsna mnden vid fakulteten

Läs mer

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier Sid 1 (7) Närvarande Michael Gruber Anngelica Kristofersson Lars-Erik Janlert Johan Eriksson Ulrich Olsson Kirk Sullivan Jens Jansson Pär Sundström Erica Åström Maria Göransdotter Programkoordinator och

Läs mer

Högskoleingenjör i maskinteknik

Högskoleingenjör i maskinteknik 1(7) Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp Mechanical Engineering, B Sc in Engineering 6IMAS Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(7) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-11-26 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Conny Sjögren Rune Körnefors Frånvarande: Erika

Läs mer

Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013

Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013 Sida: 1/5 Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013 Deltagare Ordförande Ingrid Carlgren Lärarrepresentanter LU Lars Berggren HT-fak Lena Eskilsson t.o.m. 11:45 S-fak Bo-Anders Jönsson N-fak Studeranderepresentant

Läs mer

Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik Reviderad

Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik Reviderad Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Flygingenjörsprogrammet 180 hp Programkod: IMV20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik

Läs mer