HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg Maria Åkesson Martina Johansson, sekreterare Patrik Modén Daniel Löf Studeranderepresentant, vakant 1. Dagens agenda Ärendelistan godkändes med tillägg av punkten 17. Övrigt med underrubriken Arkivering av examinationsuppgifter. MBL-information har genomförts inför mötet. På grund av sjukdom var bara SACO representerat. 2. Utseende av justeringsperson Kenneth Nilsson utsågs att justera mötets protokoll. 3. Fastställande av föregående mötes protokoll Styrelsen fastställde protokollet från Styrelsen efterlyste större tydlighet i fortsättningen kring hur siffrorna för prestation uttrycks. 4. Uppföljning av fattade beslut Dubbel examen med ett examensarbete Beslutet har skickats till Utbildningsnämnden för kännedom. Utbildningsutbudet 04/05 Christina Sjöberg och Ursula Wallin stöder beslutet att öppna upp samtliga programkurser som fristående kurser. Enligt beräkningen av antalet platser inför 04/05 så fattas det 83 årsstudieplatser (ÅPL) för att sektionen ska få behålla samma tilldelning som för 03/04. Ledningsgruppen har beslutat att lämna tillbaka 25 ÅPL till utbildningsnämnden vilket innebär att sektionen kommer att tilldelas ca kr mindre än 03/ Meddelanden Ansökan om KK-profil har skickats in En grupp på fem personer kommer att resa till Stockholm för att svara på frågor om ansökan. Gruppen består av Bertil Svensson, Nicholas Hassbjer, Thomas Lewin, Romulo Enmark och antingen Magnus Jonsson eller Tony Larsson.

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(12) Forskningsstrategi Forskningsnämnderna arbetar med att ta fram en forskningsstrategi för vardera vetenskapsområdet. Dessa kopplas till visionsdokumentet. Forskningsmiljön inom informatik är den största inom Forskningsnämnden för Samhälls-, Beteende-, Vårdvetenskap och Humaniora. Medelsansökningar Ansökningar om forskningsmedel ska vara forskningsnämnderna tillhanda senast 30/9 (FNTN) och 10/10 (FNSBVH) Remissvar på Visionsdokumentet Sektionens remissvar ledde till vissa ändringar i visionsdokumentet. Budgetpropositionen Högskolan i Halmstad klarade sig, jämfört med en del andra lärosäten, ganska bra i budgetpropositionen. Platsbesök av HSV den 30/10 gällande utvärderingen av informatikämnet Utvärderingsgruppen kommer att träffa sektionens ledningsgrupp och på fakultetsnivå: Albert-Jan Baerveldt (RÄ), Ursula Wallin (UN), Kerstin Malmqvist (FNTN) och Hans Bengtsson (FNSBVH). Lektorstjänsterna i informatik De båda lektorstjänsterna i informatik är utlysta och sökande finns. Utvärdering av ämnet Fysik HSV kommer inte att göra någon utvärdering av ämnet Fysik inom sektionen eftersom Fysik inte ges efter läsåret 2004/05. Matematikkonferens De av UN beviljade medlen på SEK ( från SET och från IDE) läggs på ett projektkonto på IDE-sektionen. Arbetsgruppen består av Mats Andreasson (sekreterare och sammankallande), Bertil Nilsson, Gunnar Weber, Per-Sverre Svendsen, Georgi Tchilikov samt någon icke-matematiker på IDE-sektionen. Gruppens uppgift är att ta fram en omvärldsanalys och ett strategidokument som skall vara klara till den 14 maj Prövning av olika förslag samt utvärdering skall vara klart senast 15 maj Arbetsgruppen uppmanas till studiebesök på Högskolan i Kalmar samt på Mälardalens Högskola. Andra studiebesök är också önskvärda. Rekryteringsaktiviteter under novemberlovet Under novemberlovet arrangeras olika aktiviteter för elever från åk 5 till gymnasiet. Idéer till aktiviteter som finns är spelprogrammering och rymden.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(12) 6. Fastställande av kurslitteratur avseende läsperiod 1 och 2 Beslut: Större ändringar av kurslitteratur ska fastställas i sektionsstyrelsen. Tillägg av artiklar och mindre ändringar av övrig litteratur kan göras av kursansvarig. För Tillämpad datasäkerhet får kursansvarig välja en av böckerna som huvudbok och sätta den andra som referenslitteratur. Random processes / Stokastiska processer kursansvarig ombeds lämna en fullständig referens för att underlätta för studenterna. Kursplanen för Strukturerade data och visualisering ska kompletteras med all använd litteratur efter kursens slut. Efter varje kursslut ska litteraturlistorna i kursplanen visa den faktiskt använda litteraturen för att säkerställa kvaliteten i eventuella framtida krediteringar av kurserna. 7. Fastställande och godkännande av kursplaner Fastställande av kursplaner Beslut: I Vetenskapligt skrivande inom informatik ändras texten så att det är kursansvarig och inte studierektor som håller i kursvärderingen. För Fysik, Matematik och Kemi för Introduktionstermin till ingenjörsprogram måste kursens omfattning anges, t ex i veckor. Särskilda förkunskaper måste specificeras. Styrelsen uppmanar kursansvarig att ge en mer levande beskrivning av kursernas syfte och mål. Leder kurserna till gymnasiebehörighet? Datornätverk I, II, III, IV och V ingår i GIT-projektet som bara har ca en månad kvar och de flesta kurserna är avklarade. Magnus Jonsson kontaktar Maj- Britt Bäck angående nivåindelning av kurserna. Kursplanerna fastställs efter gjorda ändringar. Godkännande av kursplaner Tre kursplaner har inkommit för godkännande: Barn, matematik och naturorienterande ämnen 1-20 och samt Matematik för lärare, tidigare åldrar 10 poäng inkl VFU. Kursplanerna är på något sätt överlappande. Det är fel att sektionsstyrelsen får olika kursplaner för samma kurs. Beslut: delegerar till Magnus Larsson och Cecilia Anderberg att ha ett möte med Karl-Johan Bäckström och Ewa Wirdheim för att reda ut begreppen. Magnus Larsson godkänner kursplanerna på delegation när de är klara.

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(12) 8. Anställning av doktorand inom Mech-weed-projektet Albert-Jan Baerveldt vill att sektionsstyrelsen lyfter genusfrågan i samband med anställning av nya doktorander, han återkommer med ett förslag till policy i frågan. Beslut: inrättar tjänsten som doktorand inom Mech-weed-projektet. 9. Programramarna Det krävs en grundlig översyn av programramssystemet eftersom det bygger på att stora grupper finansierar mindre, idag finns i princip bara små grupper. Uppföljning av programramarna avseende intäkter och kostnader kommer att göras för att finna eventuella läckor. Programramssystemet bygger på löneschabloner, dessa måste ändras eftersom lönestrukturen på sektionen förändrats de senaste åren. Målet är att personalen ska vara aktiv till 100%. Forskningen är viktig för sektionen och avgörande för personalsituationen. Beslut: Mail till all personal om att de som inte har fulla tjänster måste kontakta sin labledare angående hur dessa ska fyllas. En ny fördelningsprincip inför 2004 måste tas fram. Målet är att det finns ett färdigt förslag till nästa styrelsemöte. De tidigare fastställda programramarna för åk 1 står fast under hela höstterminen trots det minskade studentantalet. Den extra tiden som kurserna får behålla ska redovisas. 10. Bemanningsplaneringen En ledamot efterlyste en större flexibilitet i kursutbudet så att det finns kurser i reserv att ta fram när söktrycket är lågt. En del valbara kurser skulle kunna ges vart annat år. Beslut: Sammanställning av tjänster per lab ska finnas med som underlag till varje styrelsemöte. 11. Utbildningsstrukturen 2004/05 Rapporter Antagningen till systemvetenskap, data- och elektroteknik har, i ett nationellt perspektiv, minskat med 30-35% från 02/03 till 03/04. Sektionen måste hela tiden överväga hur satsade pengar genererar nya studenter. Kontakt hålls med andra med andra högskolor och universitet i samband med utvecklingen av magisterprogrammet i Informatik. Är det möjligt att ge programmet på engelska? Möjligheten är att detta skulle kunna attrahera studenter runt om i Skandinavien men risken finns samtidigt att de svenska studenterna uteblir. SET har bjudit in till samarbete om en breddmagister i informatik och företagsekonomi.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(12) DE-mag får två anmälningskoder inför 04/05. Svenska studenter söker senast den 15/4 och internationella studenter ansöker senast 1/3. Studentkåren ser problem med att skaffa bostäder till 90 nya utländska studenter enligt förslaget till Utbildningsnämnden. Styrelsen ser svårigheter i att bedöma hur realistiskt det är med 90 nya utländska studenter. Satsning kommer att göras för att locka fler studenter från Europa. Högskolan i Halmstad har fått ett gott rykte på Fachhochschule i Salzburg, förra året kom en handfull studenter därifrån genom utbytesprogram och i år har st kommit. Utbildningsnämnden garanterar att de 25 ÅPL som sektionen ger tillbaka för läsåret 2004/05 reserveras för IDE-sektionen att fås tillbaka 2005/06 om behovet finns. Vad är det som säljer och vad av detta kan vi erbjuda med god kvalitet? Det är viktigt att skilja på åtgärder som görs på kort och på lång sikt i strategiarbetet. Det är viktigt att inte bara leva i nuet utan att se framåt, långsiktigt. Förslag Sektionen måste börja fokusera på utgångarna från programmen istället för ingångarna. Det studenterna är intresserade av är vad det finns för arbeten när de kommer ut. Sektionen skulle kunna starta kortare temarelaterade utbildningar t ex som påbyggnad för yrkesverksamma. Frågan lyfts till strategigruppen. Sektionen har ett gemensamt seminarium med UUE om vilka kurser som skulle kunna vara intressanta som uppdragsutbildning. Sektionen presenterar sitt samlade kursutbud för UUE och stämmer av vilka kurser de är intresserade av. Datorsystemteknik skulle kunna byta namn till Datorteknik med inriktning mot Datorsystemteknik respektive Informations- och kommunikationsteknologi för att bättre spegla innehållet i programmet.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(12) IDÉ-programmet - Mikael Hindgren och Nicolina Månsson föredrog ärendet Förslag finns till ett IDÉ-program där 1,5 år av utbildningen är gemensam för samtliga ingenjörsprogram. Efter de gemensamma kurserna specialiseras utbildningarna beroende på val av inriktning. Principskiss av IDÉ-programmet: Termin 1-3 Gemensamma kurser 1,5 år 60 p Temin 4 D 20 p E ICT T Termin 5-6 Mer teknik Högsk.ing. Informatik Projektledn ledarskap Språk Ekonomi Produktutveckling Pedagogik 30 p Temin 6 Examensarbete 10 p Magisterprogram utomlands IDE-magister Tekn mag Chalmers Civ ing / Mag Examen: Högskoleingenjör eller Teknologie kandidat/magister. Kryddning: Utbildningen skulle kunna kryddas med t ex garanti för studier utomlands eller garanterad praktikplats. Exempel på arbete: Det är viktigt att de framtida yrkesmöjligheterna klargörs. Att ha hela 30 fria poäng i en ingenjörsutbildning med möjlighet till t ex ekonomi ses som mycket positivt då ett antal ingenjörer varje år kompletterar med ekonomikurser efter sin examen. Det är även ett dilemma att 30 p är valfria, sektionen får ingen studentpeng för dessa utan bara pengar för prestationen om studenterna väljer att läsa kurser på sektionen. Kommentarer om IDE-ingenjörsprogrammet: - IDE-ingenjörsprogrammet öppnar upp för samarbete mellan sektionerna. - En samordning av de första 1,5 åren på ingenjörsutbildningarna måste göras i vart fall. - Det ligger helt rätt i tiden att satsa på en mjukare ingenjör. Det är bra att satsa ordentligt på ett mindre antal kurser. - Det kan bli svårigheter att skapa en ordentlig programidentitet när alla läser gemensamt de första 1,5 åren.

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(12) - IDE-ingenjörsprogrammet konsoliderar basen i ingenjörsutbildningarna. Saknar en del inriktningar för de 30 valfria poängen. Skulle t ex kunna vara kurspaket i Entreprenörskap eller Produktutveckling etc. - Om det blir ett enda IDE-program vilka kurser ska vara med och vilka försvinner vad får detta för konsekvenser för personalen? - Risken finns att studenterna lockas till de olika utbildningarna och sedan blir besvikna när de inser hur lika de är. Det är ett marknadsföringsproblem det är viktigt att visa på tydliga spår inom programmet. Styrelsen diskuterade huruvida 10 poäng kurser och ett examensarbete om 10 poäng verkligen kan vara nog för att skilja på två olika program? Utbildningsutbudet vt 2004 Beslut: Magisterprogrammen föreslår Utbildningsnämnden att besluta att studenter som tar examen från Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik i januari 2004 erbjuds en påbyggnadstermin. Detta skapar 20 nya årsstudieplatser på var och en av vårterminerna 2004 och Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik är från och med 04/05 en tvåårig utbildning. Den nationella ingången har plats för 60 studenter. Den internationella ingången har plats för 90 studenter (vilket är en ökning med 50 studenter jämfört med 03/04). Satsning kommer att göras för att få fler internationella studenter från Europa. Sektionen uppdrar till Utbildningsnämnden att undersöka huruvida ökningen är genomförbar för Studerandeavdelningen, Internationella avdelningen och Studentkåren. Regeringens proposition Magisterexamen i internationell belysning kopieras upp till styrelse och ledningsgrupp. ÅPL åk 1 åk 2 Magisterprogram i Datorsystemteknik eller Elektroteknik Påbyggnadstermin DE-magister 20 Master s programme in Information Technology 22,5 Magisterprogrammet i Informatik 30 TOTALT 202, ,5

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(12) Beslut: Sommarkurser 2004 Sommarkurserna kommer att erbjudas till studenter på högskolor och universitet runt om i södra Sverige, t ex Borås, Skövde, Jönköping och Växjö. Platser ÅPL Envariabelanalys 5 p HH 30 3,75 Envariabelanalys 5 p Campus Varberg 30 3,75 Linjär algebra 5 p HH 30 3,75 Astronomi 5 p HH 30 3,75 Modern fysik 5 p HH 30 3,75 E-handel 5 p + 5 p Campus Varberg ,50 Multimedia 5 p HH 30 3,75 Introduktion till 5 p HH 30 3,75 edutainment Programmering 5 p HH 30 3,75 TOTALT 37,5 Beslut: Fristående kurser Platser ÅPL Upptäck fysik 10 p 20 5 Multimedia 5 p Datornätverk I 5 p IT-säkerhet 5 p 15 Perspektiv på teknik 5 p Introduktion till digital 5 p kreativitet 15 Webbprogrammering 5 p Informatik x5 p Samma som förra året Användbar webbdesign 5 p 30 3,75 Fysik p Introduktion till 5 p nätuniversitetet 30 3,75 edutainment E-handel 5 p ,75 Digital reglerteknik 5 p ,75 Artificiell intelligens 5 p ,75 Hej Universum! 5 p ,75 Design av interaktiva webbsystem 5 p ,75 TOTALT 71,25

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 9(12) Beslut: Kandidatprogrammen Sektionen behåller alla program för att behålla bredden i utbudet. Alla ingenjörsprogram på sektionen läser de första 1,5 åren tillsammans. Förslaget med en IDE-ingenjör är bra och Mikael Hindgren och Nicolina Månsson vidareutvecklar förslaget tillsammans med ledningsgruppen. Förslaget processas inom sektionen och presenteras på nästa styrelsemöte. Mikael Hindgren och Nicolina Månsson får i uppdrag att utveckla åtminstone ett men max två block till IDE-ingenjörsprogrammet. Ett av dessa block ska vara med inriktning Ekonomi. I utbildningskatalogen presenteras IDE-ingenjörsprogrammet med en övergripande text, sektionen ber att få återkomma till Utbildningsnämnden med ett namn på programmet. I utbildningskatalogen kommer att finnas en tydlig hänvisning till hemsidan där programmet presenteras med fler detaljer efter hand som det växer fram. Antal studenter åk 1 åk 2 åk 3 ÅPL Datorsystemteknik/ICT Elektroteknik Mekatronik IDE-ingenjör PMU ,5 VIP ,5 TOTALT 285 Beslut: Basår och Introduktionstermin Antal studenter ÅPL Basår Introduktionstermin vt TOTALT 65 Beslut: Temautbildning i Datornätverk En ettårig utbildning bestående av 25 poäng Datornätverk I-V och 15 poäng andra kurser erbjuds med 30 platser. 30 ÅPL. 12. Projektsatsningar Utbildningsnämnden beslutade den 6-7/5 03 att IDE skulle betala tillbaka kr avseende anslag till grundutbildningen för år Samtidigt beviljades ett projektbidrag om kr kr har enligt Utbildningsnämndens rekommendation satsats i ett matematikprojekt gemensamt med SET. Styrelsen konstaterade att det krävs mer samverkan mellan SET och IDE särskilt med tanke på informatiken i

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 10(12) IT-ekonomprogrammet och Marknadsföringsprogrammet samt utvecklingen av maskintekniken inom Mekatronikprogrammet. Beslut: Samtliga projekt är utvecklingsprojekt. Projektansvarig föredrar projektet för ledningsgruppen och lämnar in en projektplan där målen för projektet finns tydligt specificerade. Ledningsgruppen godkänner projektplanerna. Avslutade projekt redovisas för ledningsgruppen. Resultaten dokumenteras och delges Utbildningsnämnden. Det primära målet med samtliga projekt är att öka antalet studenter som antas till läsåret 2004/05 så att ekonomin kan förbättra både på kort och lång sikt. Strategigruppens arbete utgör ett paraply för utvecklingen av sektionens utbildningar. Gruppens uppgift är att tillföra ett större perspektiv med hela sektionens bästa i fokus. Vad är det sektionen måste bli bättre på för att hålla i längden? Diskussionen om sektionens strategiarbete fortsätter på nästa möte. Mindre projekt gör att syftena med varje projekt blir tydligare och lättare att specificera. Beslut: Projekt Ansvarig Anslag Strategigruppen Magnus Larsson Bologna Jörgen Carlsson Utveckling av en påbyggnadstermin för DE-magister. Samverkan med västsvenska högskolorna om treåriga kandidatprogram och tvååriga magisterprogram. Total översyn av DE-magister för att göra programmet tvåårigt. Utveckling av PMU Maria Åkesson Breddning av programmet mot mer mjukvaruutveckling i samarbete med CC-lab. Förändringen måste göras inför läsåret 04/05. Målet med utvecklingen är att öka samordningen med andra program och kurser. Internationell rekrytering DE-mag Jörgen Carlsson Internationell rekrytering till alla program och kurser Jörgen Carlsson IDE-ingenjör, Öppen ingång, Mekatronikprojektet Nicolina Månsson IDE-ingenjör är en samordning av de första 1,5 åren för ingenjörsprogrammen. Mekatronikprojekt avser att skapa mer samarbete med SET angående maskinteknikdelen i Mekatronikprogrammet.

11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 11(12) Fristående kurser och sommarkurser Maria Åkesson Samordning av utbudet av fristående kurser inom sektionen (sommarkurser, lärcentra, uppdragsutbildning, nätuniversitetet etc). Arbete att utveckla traditionella kurser till kurser på nätuniversitet. Samverkansprojekt med SET om informatiken Maria Åkesson Uppmaning till SET att avsätta lika mycket pengar. Om SET inte är beredda att göra detta så går pengarna till potten för Uppmuntran för goda idéer. Basår/Introduktionstermin Lars Någård Presentera sektionens utbud för studenter på basår och introduktionstermin för att få dem att fortsätta studera och välja IDE. Ettårig utbildning i Datornätverk (CNAP) Magnus Jonsson C-uppsats, Examensarbete Thorsteinn Rögnvaldsson Uppmuntran för goda idéer Magnus Larsson TOTALT Rekrytering av studenter till program och kurser, rapport från rekryteringsgruppen Magnus Larsson redogjorde för rekryteringsgruppens arbete hittills. 14. Strategigruppens arbete direktiv och målsättningar Punkten bordlades till nästa möte. 15. CNAP:s framtida struktur Magnus Larsson rapporterade från styrgruppen att den framtida personalstrukturen diskuterats samt att samverkan mellan CNAP och resten av IDE måste stärkas. 16. Forskningsprojektledarmöte 16/10 Förslag framkom att sektionen borde genomföra en obligatorisk kurs för samtliga forskningsprojektledare utan ekonomisk erfarenhet för att säkerställa kvaliteten i projektens ekonomiarbete. Uppföljningen av projekten är viktig. Beslut: Ledamöterna delger Magnus Larsson eventuella synpunkter på agendan för forskningsprojektledarmötet snarast. 17. Övrigt Arkivering av examinationsuppgifter Punkten bordlades till nästa möte.

12 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 12(12) Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson, lärarrepresentant

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolan i Halmstad. Årsredovisning 2006

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolan i Halmstad. Årsredovisning 2006 Högskolan i Halmstad Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Rektors sammanfattning 3 Profil och organisation 4 Studentinflytande 5 Grundläggande högskoleutbildning 6 Mål, strategier och organisation 6 Återrapportering

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del II Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa

Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa 1 INNEHÅLL Dekan har ordet 3 Vår roll och vårt ansvar 4 Vår vision 4 Våra medarbetare, vår organisation och ledning 5 Våra studenter 6 Vårt arbete och våra

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011

Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011 Dnr: LTH 2012/2192 1(7) 2012-12-06 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011 Bilagor: Bilaga 1: Rapport från FN1 Bilaga 2: Rapport från FN2 Bilaga

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 1(5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE 2008-02-07 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: Plats: 2008-02-07, kl. 09.15 16.00 Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum

Läs mer

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget.

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Regeringens budgetproposition 2015 ur ett studentperspektiv Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 14 300 nya utbildningsplatser till 2018... 2

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort

Läs mer

Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06

Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilaga 1: Statuslista för rekryteringskommitténs arbete Status för rekryteringsärenden i HSV 2012-08-22 Ärende Sökande Sakkunnigavtal Status Ref. nr. 64/12

Läs mer

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Dnr 2011:00901 1 (14) Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Underskriven ansökan och avsiktsförklaring på papper ska skickas till

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 UTBILDNINGSNÄMNDER* Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenbyggnadsteknik (ALV) Datateknik, elektroteknik och teknisk fysik (DEF) Informationsteknik (ITU) Kemi, kemiteknik och bioteknik

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer