Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik Smederöd Michel Thomsen Theres Erixon Mikael Hindgren, ärende 10 Nicolina Månsson, ärende 10 och 11 Håkan Pettersson, ärende 14 Nicholas Wickström Emma Bergh Ärendeordning: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 14a), 9, 8, 14b) MBL-information genförfördes inför mötet , i enlighet med MBL Fastställande av agendan Agendan fastställdes med tillägg till 14.Övriga ärenden a) Ämnet elektroteknik, b) Kursplan Linux-introduktionskurs 1,5 hp 2. Val av justeringsperson. Michel Thomsen utses att justera dagens protokoll. 3. Fastställande av föregående mötes Protokollet från är ännu inte klart. protokoll 5. Meddelanden Registreringar ht 2007 Sektionen har registrerat 200 nya studenter (exkl basår) höstterminen Detta är en ökning med 36% jämfört med höstterminen Veronica informerade att antalet studenter på basåret ökar på Chalmers. Här i Halmstad minskar studentantalet vilket troligtvis beror på att dessa studenter istället väljer introduktionsterminen. Lärarlyftet Veronica meddelar att hon fortsatt diskussionen med Anders Persson på LUT gällande kommande ansökningar till Skolverket för lärarlyftet. LUT är positiva till att vi vill vara med och söka medel. Vid förra mötet väcktes frågor kring hur Skolverket ser på vad som menas med forskning för

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(6) verksamma lärare i sitt underlag. Veronica har sökt ansvarig person på Skolverket, men ännu inte fått kontakt. Troligtvis avses forskning inom didaktik och inte inom enskilt ämne. När Veronica fått mer information återkommer hon med besked. Kursinfo, webben och utbildningskatalogen Det är problem med struktureringen av texter och information med söktermer för högskolans webb och kurskatalog. Högskolan har trott att det med Kursinfo skulle gå att kunna få olika texter på webben och i utbildningskatalogen men så fungerar det tyvärr inte. Theres berättar att två olika texter måste läggas in för att detta skall kunna genomföras. Det är just nu allmänt rörigt och svårt att få ihop arbetet och ansvaret mellan informationsavdelningen, studerandeavdelningen och sektionerna. Dessutom är den tekniska supporten svår och tung att få till, eftersom vissa ändringar måste förankras och genomföras hos leverantören. 10. Fastställande av kursplaner Uppdaterad utbildningsplan delades ut vid mötet och Mikael och Nicolina presenterade programmets uppläggning. Kontakter är redan tagna med HOS och SET gällande köp av kurser till programmet. UN är informerat om programmet och är positiva. Diskussioner har även förts med polisen om innehållet i programmet. Studenterna som läser denna utbildning kan arbeta som nätverks- eller drifttekniker med fokus på säkerhet. Enligt en offentlig utredning finns det ett behov av den här typen av utbildning. Liknande utbildningar finns i Blekinge och i Dalarna. Totalt har dessa program 46 förstahandssökande. Kompetensen för att driva programmet finns dels i huset (vid IDE, SET och HOS) men även polisen kommer att vara delaktiga i vissa kurser och visa på verkliga fall. Polisen är även intresserade av att ta hand om vissa examensarbeten. Styrelsen väckte fråga kring examensbenämningen. Det står idag högskoleexamen i datateknik, men detta ämne har vi bara magisterexamensrättigheter i. Går det att ha denna examensbenämning? Mikael och Nicolina flaggar för att programmet behöver utvecklingsresurser. Enligt en preliminär uppskattning behövs cirka 300 tjänstetimmar (7 kurser á 50 timmar). Fråga väcks om utvecklingsresurs går att söka hos UN. framför att programmet riktar sig till ett aktuellt ämne och att det är det första programmet på länge som sektionen satsar så stort på. Kompetensbehovet för

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(6) programmet diskuterades och detta behöver ses över strategiskt. Studenterna ser att det vore intressant om kurserna inom programmet även kan ges som fristående kurser. BESLUT godkänner utbildningsplanen för programmet och anser att högskoleexamen bör vara inom datateknik. Mikael och Nicolina får i uppdrag att undersöka vidare vad examensbenämningen skall vara. 11. Nytt magisterprogram- hade vid junimötet utbildningsplanen för Avancerade datornätverk 60 hp magisterprogrammet på agendan. De synpunkter som då framkom är nu tillrättade. Tänkt start för programmet är VT Namnet på programmet är ändrat till Magisterprogram i datornätverksteknik. Ett följebrev för inrättandet av programmet, som skall skickas till UN, delades ut som kompletterande underlag till styrelsens ledamöter. Styrelsen uppskattade detta följebrev då det ger kompletterande och för styrelsen viktig information för beslutet. BESLUT godkänner inrättandet av magisterprogrammet i datornätverksteknik. Jörgen åtar sig att skyndsamt rätta till de mindre synpunkter som framkom, för att skicka underlaget vidare till UN. ser gärna att den typ av följebrev som bifogades inrättandet av detta program, används vid inrättande av alla nya program. 14. Övrigt Håkan Pettersson deltar för att presentera situationen inom a) Ämnet elektroteknik ämnet. Med hänsyn till kommande pensionsavgångar inom MPE-lab behöver en strategisk diskussion föras hur vi klarar kompetensbehovet framöver inom elektroteknikämnet. Håkan delade ut underlag som beskriver situationen idag och var det behövs ett förstärkt kompetensbehov.

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(6) Inom elkraft behövs kompetensförstärkning och detta måste diskuteras tillsammans med SET, för att se om en samrekrytering kan göras. Inom sektionen behöver vi även diskutera elverkstadens framtid. Vill vi ha den och hur bemannar vi den? Även SETs intresse i elverkstaden måste diskuteras med hänsyn till det behov studenterna på U-programmet har av praktisk hjälp med elektronik för exjobben bl a. BESLUT tillsätter en arbetsgrupp för att diskutera ämnet elektroteknik ur ett strategiskt perspektiv. Gruppen består av följande personer: - Håkan Pettersson (ordf) - Lars Landin - Emil Nilsson - Nicholas Wickström - Ulf Persson (SET) Håkan kallas till styrelsens möte den 5 december för att presentera vad arbetsgruppen har kommit fram till. 9. Kvartalsrapport - ekonomi har fått ut underlaget från sektionens ekonomiska rapport för delåret år Det är inom sektionens anslagsfinansierade grundutbildning som det finns ett underskott för verksamheten vid halvårsavstäm-ningen. Även för helåret prognostiserar sektionen med ett underskott för denna verksamhet med hänsyn till att sektionen inte kommer att fylla samtliga enligt budgeten tilldelade helårsplatserna. För sektionens övriga verksamheter är det inte några problem. 8. UN-projekt Lägesrapport Det har inkommit rapporter från de flesta projektansvariga. Enligt beslutet skall projekten slutredovisas av sektionschef senast den 1 december till ekonomichefen. Rapporten skall bestå av en kort ekonomisk och verksamhetsmässig rapport för varje projekt. Medel som inte utnyttjas under innevarande år kan inte användas under nästa år. Resultatredovisningen av varje projekt lämnas till instans/-er enligt specifikation i beslutet. En sammanställning av sektionens projekt, med information om ansvarig person samt beviljat och hittills utnyttjat belopp har distribuerats till styrelsens ledamöter. Ytterligare

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(6) underlag från respektive projektansvarig delades ut vid mötet. Utveckling av Computer Forensics Kenneth har fått timmar för utveckling av sommarkurserna CSI på riktigt och Du är att räkna med. Resten av tilldelat belopp används av Mikael och Nicolina för arbetet med utveckling av programmet IT-forensik och informationssäkerhet. Informatik internationellt utbyte Tilldelade projektpengar skall huvudsakligen användas för resa till Troy University i USA. Internationell rekrytering Pengarna skall användas för resor som syftar till att skaffa fler utbytesavtal. En del resor är redan genomförda och andra är planerade och skall genomföras under hösten. Guestprogram Financial Mathematics Representanter från banker och finansiella institutioner är inbjudna för att diskutera möjligheter till praktik och examensarbete för studenterna på programmet Finansiell matematik. Informatik och förnyelse Enligt plan som är inlämnad pågår kompetensutveckling och kursutveckling. Utveckling Affärssystem tillsammans med SET Underlag gällande resurstilldelning för projektet delades ut vid mötet. Synpunkt som framfördes var att planen var lite otydlig och att det är brådskande att använda pengarna. Förnyelse teknikutbildning Gruppen bjuds in till sektionsstyrelsens möte den 11 oktober för diskussion. Robotplattform Arbetet med denna är slutfört och i stort är alla medel förbrukade.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(6) BESLUT: beslutar att resultatredovisningen måste vara tydlig och bra skriven, då underlaget i vissa fall även skall gå vidare till FNTN och UN. I de fall projekten skall leda till nya kursplaner skall dessa också redovisas. Resor som genomförts inom projekten skall redovisas och sammanställas så att det framgår vad som gjorts och vem som besökts (kan utgöra en bra grund för kontaktlista). Samtliga projekt skall slutredovisas till sektionsstyrelsen den 5 december. 14. Övrigt b) Kursplan Kursplanen avser en Uppdragsutbildningskurs och delades Linux introduktionskurs1,5 hp ut vid mötet. BESLUT: ger Magnus Larsson i uppdrag att på delegation godkänna kursplanen efter justeringar som måste göras med hänsyn till Bolognaanpassningen. Vid protokollet Justeras Jessika Rosenberg Sekreterare Magnus Larsson Ordförande Michel Thomsen Lärarrepresentant

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor PROTOKOLL fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01 Tid 13.00 15.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Ela Aspillaga Caroline

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer