Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel Thomsen lärare 9-14 Joel Utgren student Nicholas Wickström lärare 5-14 Övriga närvarande Martina Johansson sekreterare Frånvarande Ullrika Sellman student Marcus Thulin student Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b MBL-information inför mötet genomfördes Synpunkter framfördes att uppdrag bör fördelas på fler personer så att inte ett fåtal personer får alltför många uppdrag. Labledarna måste samarbeta och söka kompetens på andra lab och andra sektioner om det behövs. 1. Fastställande av agendan Agendan fastställdes med tillägg av följande under punkt 13 Övrigt: a) Anställning av gästprofessor i kommunikationssystem b) Ansökan om medel för utveckling av nytt program i informatik c) Krav på underlag för nya utbildningar 2. Utseende av justeringsperson Michel Thomsen utsågs till justeringsperson. 3. Fastställande av föregående mötes protokoll Protokollet från fastställdes. 4. Uppföljning av fattade beslut Riktlinjer för kontrakt mellan lärarutbildningsnämnd och sektion. Sektionerna och Lärarutbildningen har haft flera möten i frågan och nu finns ett förslag. Sökstatistik. Efter förra mötet har ytterligare en kurs ställts in: HH Den klassiska fysikens grunder 5 p (sommarkurs) Kandidatprogram i tillämpad matematik. Utbildningsnämnden har inrättat kandidatämnet Tillämpad matematik. Fastställande av kursplaner: Kursplanerna i Research writing och Webb- och multimediautveckling som bordlades på grund av bristfällig information har, efter mer information, fastställts på delegation av sektionschefen. 5. Mötestider för höstterminen sammanträder på följande tider under höstterminen 2006: 18/8 kl /9 kl /11 kl , förslag till lärandemål för samtliga kursplaner ska vara klara för diskussion i styrelsen. 6/12 kl

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(6) 6. Val av sektionens representant till biblioteksstyrelsen 7. Studiemiljögruppen ny arbetsgrupp 8. Fastställande av kurs- och programramar inför lå 2006/07 utser Veronica Gaspes till sektionens representant i biblioteksstyrelsen. Frågan bordlades. Löneökningar och andra kostnader är beräknade enligt budgetdirektiven. Förslaget har behandlats i ledningsgruppen vid flera tillfällen. Företrädare för informatikprogrammen meddelar att de klarar sig med tilldelningen i förslaget medan företrädare för ingenjörsprogrammen saknar ca tjänstetimmar, bristen uppstår på kandidatprogrammen. Preliminär tilldelning av resurser för läsåret 2006/07 är informatikutbildningarna inkl ående kurser: tjänstetimmar ingenjörsutbildningarna inkl ående kurser: tjänstetimmar Studierektorer och labledare uppdras inkomma med en analys av konsekvenserna av resurstilldelningen till nästa styrelsemöte. Labledarna uppdras inkomma med en kartläggning av sektionens lärarkapacitet till nästa styrelsemöte. 9. Ansökan om Masterrättigheter Sektionen har fått i uppdrag av rektor att förbereda Högskolans ansökan om rätt att utfärda masterexamen för profilområdet Utveckling av produkter, processer och tjänster. Profilområdet ska utgå från forskarmiljöerna Inbyggda respektive Intelligenta system och underlaget ska vara klart senast 15 september. Ansökan ska föredras för Masterhanteringsrådet. Jörgen Carlsson är sammankallande i arbetsgruppen och övriga deltagare är: Thorsteinn Rögnvaldsson, Bertil Svensson, Veronica Gaspes och Josef Bigun. Samverkan med andra sektioner är nödvändig. Utbildningsnämndens ordförande kräver en beredskapsplan för det fall Högskolan inte får rättighet att utfärda Masterexamen. 10. Nivåklassificering av kurser enligt Bologna-direktiven Studierektorerna har lämnat in underlag för nivåklassificeringen. I princip har alla kurser på magisterprogram klassificerats som avancerade förutom några som är av kompletteringskaraktär och i princip alla kurser på kandidatprogram har klassificerats som grundnivå. Nivåerna måste beaktas i arbetet med lärandemålen. Bilaga 10 Nivåerna fastställs enligt bilaga. 11. Fastställande av kursplaner Den klassiska fysikens grunder, 5 p -sommar Kursplanen fastställs men kursen är inställd sommaren Projekt, 5 p Prog Kursplanen fastställs med namnet Projekt i programmering. Kursansvarig uppdras att göra en engelsk översättning.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(6) Elektromagnetism, 5 p E3 Fastställandet bordläggs och kursplanen skickas tillbaka till författaren med uppdrag att skriva fylligare text och att specificera kurslitteraturen bättre. Examensarbete högskoleingenjör, 10 p D3, E3, T3 Kursplanen fastställs efter mindre språkliga ändringar. Kursansvarig uppdras att göra en engelsk översättning. Examensarbete teknologie kandidat, 10 p D3, E3, T3 Kursplanen fastställs efter mindre språkliga ändringar. Kursansvarig uppdras att göra en engelsk översättning. Kursplaner för Nätverksdesign och datordrift fortsättning Industriella nätverk, 5 p Nätv2 Nätverksprojekt, 5 p Nätv2 Programmering C, 5 p Nätv2 Trådlösa nätverk och IP-telefoni, 5 p Nätv2 Fastställandet bordläggs och kursplanerna skickas tillbaka till ämnesgruppen för datorkommunikation för översyn av kursernas nivå, kurslitteratur samt eventuellt överlapp med andra kurser. Gruppen uppdras även att göra engelska översättningar. Kursplaner för Fysik 1-20 Fysik (1-20), 20 p Ellära, 5 p Mekanik med termodynamik, 5 p Modern fysik, 5 p Våglära med optik, 5 p Kursplanerna fastställs i befintligt skick. Affärssystem - affärsvärde genom förändringsarbete, 5 p Fastställandet bordläggs och kursplanen skickas tillbaka till ämnesgruppen för Affärsmodeller/strategier och e-handel för besked om kurslitteratur och engelsk titel. Gruppen uppdras att göra en engelsk översättning. Kursplaner för Magisterprogrammet i informatik Informatik som vetenskap, 5 p INF-mag Projektstödjande kurs, 5 p INF-mag UbiComp för affärsutveckling, 5 p INF-mag Fastställandet bordläggs. Innehållet i den projektstödjande kursen är inte så tydligt. Styrelsen efterfrågar en tydligare titel. Titeln på UbiComp-kursen måste förtydligas och en engelsk översättning tas fram. Biologiintroduktion, 2 v Kursplanen fastställs. Intro.termin till Biologiprogram Utvecklingsprojekt, 10 p D3, E3, T3 Kursen är obligatorisk för alla som vill ha ut en högskoleingenjörsexamen från något av sektionens ingenjörsprogram. Kursplanen fastställs med titeln Utvecklingsprojekt i mekatroniska system. Kursansvarig uppdras att göra en engelsk översättning.

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(6) 12. Nätverksdesign och datordrift fortsättning 40 p Utbildningsnämnden har beslutat föreslå rektor att programmet Nätverksdesign och datordrift fortsättning 40 p startas ht Utbildningsplanen ska fastställas på delegation av Utbildningsnämndens ordförande. En av ledamöterna ifrågasatte om intäkterna från programmet täcker kostnaderna. Kurser med färre än 20 studenter går i princip med förlust och programmet har hittills 15 intresseanmälningar. ställer sig bakom förslaget att inrätta programmet men uppdrar åt ämnesgruppen för datorkommunikation att skriva om och förbättra utbildningsplanen. Speciellt är målen väldigt kortfattade och nivåerna på kurserna behöver ses över. Styrelsen uppdrar åt ämnesgruppen för datorkommunikation att komma in med en skriftlig redogörelse enligt punkt 13c i detta protokoll. 13. Övrigt a) Anställning av gästprofessor i kommunikationssystem Professor Erik Ström, avdelningen för kommunikationssystem vid institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, anställs som gästprofessor på deltid med placering vid CERES. Ämnesbeteckning: Kommunikationssystem Anställningstid: , med möjlighet till förlängning. Omfattning: maximalt 10% (överenskoms halvårsvis). Finansiering: inom ramen för KK-profilen CERES, som har finansiering b) Ansökan om medel för utveckling av nytt program i informatik MI-lab hade kommit in med en ansökan om medel för att utveckla ett nytt Profilerat Informatikprogram. tycker förslaget är intressant det är bra med en tydlig profilering. Styrelsen diskuterade huruvida förslaget skulle kunna inkorporeras som ett spår i Valfritt Informatikprogram. Frågan bordläggs då styrelsen inte anser sig ha tillräckligt underlag för att fatta beslut. MI-lab ombeds komma in med en skriftlig redogörelse enligt punkt 13c i detta protokoll. c) Krav på underlag för nya utbildningar Förslag till nya utbildningar måste åtföljas av en kostnadsberäkning för eventuella nyinvesteringar, en redogörelse för vilken ny kompetens som behövs, vilka samverkansvinster med Högskolans andra utbildningar som kan göras samt vilket studentunderlag som beräknas. 14. Meddelanden Högskoleverkets treårsuppföljning av utvärderingen av ingenjörsutbildningarna. Rapporten skulle varit inlämnad 26/5 men är ännu inte klar. Högskolan har bett om dispens att få lämna in senare. Utkastet diskuterades. konstaterar att det borde ligga på Utbildningsnämndens ansvar att driva frågeställningarna i utvärderingarna.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(6) Sektionschefen skriver om texten så att det tydligt framgår vad som gjorts och inte gjorts vad gäller till exempel arbetet med att skilja på högskoleingenjörsoch teknologie kandidatexamen samt vad som gjorts för att förbättra kursvärderingssystemet. Stipendier till bästa uppsats/examensarbete. HMS Industrial Networks AB belönade Kristian Alsén och Magnus Petersson med kr, för bästa examensarbete på datorsystemteknik-, elektroteknik- och mekatronikprogrammen, för deras projekt Embedded MPI. Svenska kraftnät belönade Fredrik Karlsson och Mattias Karlsson med kr, för bästa uppsats inom informatik, för deras uppsats Context-awareness möjligheter att förbättra kommunikationen för 3G användare: En CIT-studie av användningsmönster på 3G mobiltelefoner. Ombyggnad av D-huset Lägesrapport. Sektionens lokalgrupp upplever det svårt att förstå byggprocessen och har reviderat förslagen till planlösningar flera gånger utan insikt i begränsningar och konsekvenser. Prognosen är fortfarande att ombyggnationen av D-huset kommer att stå klar till terminsstart. Hela ombyggnationen beräknas vara klar till sommaren Polisutbildning på Högskolan Lägesrapport. Rektor, utbildningsnämndens ordförande och sektionschefen har varit på ett möte med representanter från kommunen och andra organisationer på temat Hur kan vi göra för att få Polishögskolan till Halmstad?. Ett förslag är att nischa in en eventuell utbildning mot IT-säkerhet. En av ledamöterna undrade vilken kompetens sektionen har inom ämnet. Studierektor för forskarutbildningen. Veronica Gaspes är studierektor för forskarutbildningen fr o m Veronica kommer att kontakta labledarna i frågan efter sommaren. Ny KY-utbildning i Markaryd. Magnus Larsson är ledamot i ledningsgruppen för Processautomation med industriell IT, 80 KY-poäng. Beslut i UN om den s k Matematikbryggan Lägesrapport. Mikael Hindgren, Pernilla Nilsson och Bertil Nilsson har skrivit en ansökan där bland annat en webbaserad överbryggningskurs ingår. Utbildningsnämnden har beviljat kr. Branschrådsmöte. Fredag 2 juni. För första gången var militären representerad. Deltagarna besökte några utvalda projekt på UTEXPO. Sökstatistik för IDE-sektionens program. Rektor är beredd att göra en extra satsning på sektionens utbildningar i en annonskampanj i närområdet under juli månad. Utbildningsplatser för Sektionen har lämnat tillbaka 25 HST till Utbildningsnämnden, vilket motsvarar ca 2 miljoner kr, och har nu ett beting om 600 HST för år All underproduktion ska betalas tillbaka och all överproduktion kompenseras. UTEXPO. Utställningen gick mycket bra och sektionschefen är nöjd.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(6) Avslutningen. Avslutningen för åk 3 gick bra, snittar och cider serverades i en informell atmosfär och Köörmit underhöll. Inköp av kurslitteratur. Beslut har fattats om att lägga ner Bokshopen. För att skapa en samlingspunkt där studenterna kan få hjälp att söka kurslitteratur på internet har Studentkåren sökt kr från Utbildningsnämnden. Fyra av fem sektioner är kritiska till förslaget. Studeranderepresentanterna ser problem i att studenterna inte får tag i kurslitteraturen till terminsstart. Det är viktigt att biblioteket har all kurslitteratur. Information om kurslitteratur och inköp av denna måste finnas med i de introduktionsbrev som går ut till studenterna. Pedagogiskt pris. Utbildningsnämnden har lämnat ett förslag att instifta ett pedagogiskt pris till framgångsrika lärare vid Högskolan i Halmstad. De som nomineras kommer att granskas av en extern grupp. Rapporter från forskningsmiljöerna. Rapporterna har börjat komma in. Studentkåren. Kåroffice planerar att flytta till Bokshopens lokaler. Betalning av höstens kåravgift kommer att skötas på ett nytt sätt. Studentkåren kommer att ha en minimässa i Kårhuset i samband med terminstart. Utbildningskatalog på engelska. Arbetet med att ta fram en presentation av Högskolans utbildningar samlat i katalogform har påbörjats men stannat upp i väntan på ett strategiskt beslut om Högskolans satsning på internationalisering. Högskolestyrelsen 8/6. Sektionscheferna är inbjudna för att tala om visionen och profilering. Sektionschefen kommer efter samråd med rektor att prata om samordning av utbildningarna. Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Michel Thomsen, lärare

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Eva-Lotta Andersson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer