HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg, T/A-representant Maria Åkesson, 9-13 Martina Johansson, sekreterare Alexander Eriksson 1. Fastställande av agenda MBL-information har genomförts inför mötet, tyvärr kunde SACO inte närvara och vill ha mer information kring punkterna 5, 8, 11, 12 för att kunna hantera frågorna fackligt. Den fackliga representanten från ST-ATF hade inga synpunkter. SACO kommer att få uttala sig om alla frågor som rör personalen. 2. Utseende av justeringsperson 3. Fastställande av föregående mötes protokoll 4. Uppföljning av fattade beslut Linda Knudsen utsågs att justera mötets protokoll. : Protokollet från läggs till handlingarna. Antagningsläget i förhållande till vårt uppdrag Utbildningsnämnden har ännu inte bestämt något om huruvida IDE ska lämna tillbaka platser eller inte. Studierektorsgruppen hade möte och diskuterade bland annat Projekt delklar blir helklar och uppföljning av sektionens studenter Fastställande av kursplaner Magnus Larsson har meddelat ansvariga för kursplanen i Teknologie kandidat uppsats att sektionsstyrelsen inte godkänt den. Branschråd Beslut kommer att fattas under mötet. Strategigruppens rapport Strategigruppen är klar med sin rapport och är nöjd med den. 5. Meddelanden 200 tomma NA/TE-platser 2005 Beräkningar på oförändrat utbildningsutbud och oförändrat antal nybörjarstudenter visar att Högskolan kommer att ha 200 tomma platser inom teknik/naturvetenskap år Dessa kan omvandlas till 400 platser inom samhällsvetenskap/humaniora. Sektionen för Hälsa och Samhälle har börjat vidta åtgärder inför vt Disputation och licentiatexamen

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(10) Ewa Zimmerman licentierade 6/9 och Carina Ihlström disputerade 29/9. Pris- och löneomräkningsfaktorer Regeringen har skickat ut direktiv om att högskolorna kommer att få 1,1% i ökade anslag för år 2005 för att täcka löneökningarna. Samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde Magnus Larsson, Per-Ola Ulvenblad, Kerstin Malmqvist, Sven-Åke Hörte och Bengt-Göran Rosén representerade Högskolan vid ett samverkansmöte med Högskolan i Skövde. Rektorerna har undersökt intresset för samarbete bland de närliggande universiteten (Växjö, Linköping, Göteborg, Chalmers och Örebro). Universitetet i Örebro är det lärosäte som visat mest intresse för ett samarbete. Högskolestyrelsen 18/10 Magnus Larsson är inbjuden till högskolestyrelsens möte den 18/10 för att diskutera IDE-sektionens situation och redogöra för arbetet med rekrytering och ekonomi. Delårsbokslut juni 2004 Sektionen har klarat utbildningsuppdraget för vårterminen, för höstterminen ser det dock mer problematiskt ut. Prognosen för grundutbildningen inför hösten byggde på att alla utbildningsplatser skulle fyllas. Som det ser ut just nu med antal registrerade studenter så saknar sektionen ca 100 HST för att klara sitt uppdrag för år Till detta kommer det prognosticerade underskottet om kr. Om Utbildningsnämnden kräver tillbaka betalning för 100 HST så förlorar sektionen ytterligare 3,8 miljoner kronor och förlusten på grundutbildning anslag blir ungefär 4,3 miljoner kronor. Forskning anslag har ett underskott om kr. Detta beror på att forskningsledarna delvis använder sparade resurser för att finansiera verksamheten samt att en del löner saknar finansiering. Forskning externt har ett negativt resultat eftersom avtalet med ett par finansiärer gått ut och de aktuella projekten har stora underskott. Ledningsgruppen har fått direktiv om kostnadsmedvetenhet. Sektionen har börjat ta itu med problemen i ekonomin. Nästa kvartalsbokslut är klart i mitten av oktober. 6. Examinatorer för lå 04/05 Doktorand kan inte vara examinator och examinator måste vara anställd vid Högskolan. Bilaga 6:1 Listan med examinatorer fastställs under förutsättning att en examinator anställd av Högskolan utses för Astronomins grunder och Kosmologi samt att det undersöks vem som examinerar examensarbetena på D, E, T och ICT.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(10) 7. Branschråd Frågan om branschrådets utformning har diskuterats på både senaste sektionsstyrelsemötet och på senaste studierektorsmötet. Mia Johansson (Enheten för omvärldskontakter) har sammanställt diskussionerna och formulerat ett förslag. Sektionen utser ett branschråd som består av: - Nicolina Månsson och Maria Åkesson, studierektorsrepresentanter - två studeranderepresentanter - sju näringslivsrepresentanter tre till fyra fasta representanter och tre till fyra som bjuds in efter behov. Volvo och Ericsson får varsin fast plats. Mia Johansson kontaktar kommunen och landstinget och erbjuder dem varsin fast plats i branschrådet. - en representant från EOK, initialt Mia Johansson, därefter Stella Erlandsson - Magnus Larsson, sektionschef - Eva Strid Andersson, sekreterare Branschrådet har möte två gånger per termin. Uppkommer behovet av ytterligare möten och deltagarna anser sig ha tidsutrymmet, ska inte detta beslut ha en begränsande verkan. Varje möte ska resultera i minst ett konkret förslag som underlag för beslut i sektionsstyrelse eller ledningsgrupp. Upplägget inför varje möte utgör förutsättningarna för vilka av de roterande representanterna som ska bjudas in. Första branschrådet kommer att hållas den 2/11 kl 12-15, mötet inleds med lunch på andra våningen på Krogen. Frågeställningar som kommer att behandlas under första mötet är i första hand rekrytering till de närvarande företagen och i andra hand rekrytering till IDE-sektionens program. EOKs representant ansvarar för att bygga upp och bibehålla kontakten med företagsnätverket som kopplas till branschrådet. EOKs representant koordinerar allt praktiskt kring branschrådsmötena. Under mötets gång är det densamme som har rollen som moderator. I EOKs uppdrag ligger också att sammanställa agenda och i god tid se till att den kommer med i inbjudan till nästa möte. Medsänt i varje kallelse finns skriftliga presentationer på samtliga deltagare och den organisation de företräder, detta tillser EOKs representant. Studierektorerna från IDE underrättar och kallar de aktuella studeranderepresentanterna inför varje möte. Eva Strid Andersson för minnesanteckningar vid sammankomsterna. Inför varje rådsmöte träffas Magnus Larsson, EOKs representant och studierektorerna för att gemensamt lägga riktlinjerna för nästkommande möte. Förslagsvis kan det vara en punkt på studierektorsmötena som hålls

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(10) 8. Antagningsläget i förhållande till vårt uppdrag kontinuerligt på sektionen. Just nu har sektionen 621 beräknade helårsstudenter (HST) för kalenderåret Planerat antal HST är 749. I de 621 HST finns ett antagande att alla studenter på program flyttas upp till nästa årskurs medan studenter som registreras på fristående kurser under läsperiod 2 inte är inräknade. Dessa båda poster kan komma att ta ut varandra. Christina Sjöberg på Studerandeavdelningen har gjort en prognos för IDEs HST under förutsättning att inget förändras vad gäller kursutbud och söktryck. I denna prognos ser man en nedgång: 2005: 496 HST 2006: 460 HST 2007: 458 HST Situationen är allvarlig. Det är ett stort problem att det krävs utveckling av nya kurser och program men att det inte finns några resurser för nytänkande. Under de kommande 6 åren kommer barnkullarna att successivt öka med 30% jämfört med idag. Framtidens ingenjörer, bland andra, gör dock bedömningen att det kommer en vändning i söktrycket först om 3-5 år. Vilka signaler sänder regeringen till Högskolan? Magnus Larsson kommer att ställa frågan till högskolestyrelsen huruvida regeringen/regionen/kommunen tycker att det behövs teknikutbildningar i regionen eller inte. Regeringen kommenterar inte de högskolor som gör neddragningar. Näringslivet börjar signalera att de är bekymrade över teknikutbildningarnas nedgång. Summering: Sektionen måste finna en ny rimlig nivå för antal HST och skapa ett utbildningsutbud som gör att vi klarar uppdraget. 9. Strategidokumentet Strategigruppen har arbetat utifrån att Högskolan kommer att följa Bolognastrukturen. Det finns dock en del hinder i vägen för att Högskolan ska få ge 80 p masterexamen. Strategigruppens förslag - Projektrumsmiljön måste bli bättre på det pedagogiska planet. - Undervisningen måste bli mer nätbaserad och all information om IDEs utbildningar måste finnas på Högskolans distansutbildningsplattform. - De traditionella föreläsningarna måste bli färre. - Att en rimlig nivå för sektionen är 40 studenter som börjar på ingenjörsrespektive informatikprogrammen varje år. - Kurser paketeras i tjugopoängsblock. - Sektionen tar fram fler yrkesinriktade ettåriga program. Strategigruppen anser det viktigt att - Sektionen hittar rätt antal studenter så att det kan bli kontinuitet i planering och genomförande av utbildningarna. - Sektionen har en beredskap för att kunna hantera mindre studentgrupper.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(10) Personalens synpunkter Sektionens personal är överlag positiva till dokumentet. All personal har fått möjlighet att se dokumentet och ha synpunkter på det, dels under sektionskollegiet i Brösarp och dels via ett staff-mail. Personalen har förståelse för att det måste till kvälls- och sommarkurser för att klara situationen ingen har framfört någon kritik av dessa förslag till sektionschefen. s synpunkter Den pedagogiska utvecklingen är viktig för sektionen. Det är viktigt att studenterna får lyckas tidigt i kursen så att de får självförtroende och blir motiverade att arbeta. Syftet med kurserna glöms ofta bort. Det krävs en större målrelatering av sektionens kurser. Det är viktigt att studenterna som redan är här är nöjda med sina utbildningar och sprider detta vidare. Projekt- och problembaserat lärande är inget nytt. Det är nu när antalet studenter är lågt som chansen finns att pröva nya undervisningsmetoder. Undervisningstiden måste användas mer effektivt och projektrummen måste användas mer aktivt i undervisningen. Studeranderepresentanterna vänder sig mot att ta bort alla föreläsningar. Bra föreläsningar är en del av en komplett högskoleutbildning. Studenterna måste få feedback på det de gör. I dagsläget får studenterna ingen feedback på kursvärderingarna. Det hade varit bra om administrationen kunnat få fram resultatet av kursvärderingarna på bara några veckor. har en vecka på sig att maila ändringar i strategidokumentet till Jessika. Cecilia tar fram ett förslag till nästa möte på hur sektionen ska gå vidare med det pedagogiska arbetet. Studenter bjuds in för att vara med och ta fram en handlingsplan för att utveckla pedagogiken i kurserna. 10. Utbildningsutbud 05/06 Ledningsgruppen hade arbetat fram ett förslag till nya utbildningar inför läsåret 2005/06. Detta utbud fastställs i Utbildningsnämnden den 19-20/10. beslutar att 650 HST är en rimlig nivå för år Detta innebär att sektionens anslag från Utbildningsnämnden kommer att minska med ca fyra miljoner kronor. Nya fristående kurser vt 2005 och nya sommarkurser 2005 fastställs enligt förslag nedan.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(10) Förslaget till de nya programmen nedan skickas till Utbildningsnämnden för inrättande. Frågan om ersättning till dem som utvecklar nya kurser tas upp i ledningsgruppen. Labledarna får direktiv på måndag att lämna förslag till utvecklingstid. Nya korta program och kursblock start ht 2005 E-handel med webbprogrammering 40 p 30 platser Behörighetskrav: Ma B eller Ma C Elbehörighet (nätverksdesign/egenföretagare) 40 p 30 platser Behörighetskrav: Ma B Kurser ITIS fortbildning av lärare (kväll) 40 p 20 platser Behörighetskrav: Lärarexamen Kurser Programmering 40 p 10 platser Nya program ht 2005 ht 2006 Kopplingen till forskningen är viktig. Gränsöverskridande mellan olika lab och sektioner är nödvändig. Anställningsbarheten av de utexaminerade studenterna är viktig. Innovation är en naturlig del av programmen. Mobila tjänster och mobil teknik, ht p 30 platser - koppling till CERES och MediaIT - MI-lab och CC-lab Hälsoteknik, ht p 30 platser - koppling till PRODEA Program på engelska Magisterprogrammet i informatik (på engelska) 40 p 5 platser Programmet kommer att ges på ett sådant sätt att personer som kommunicerar via engelska kan följa det. Svenska studenter kommer dock att ha möjlighet till handledning och inlämning av uppgifter etc på svenska. Studeranderepresentanterna ställer sig positiva till undervisning på engelska på magisternivå. Nätverksdesign och datordrift (på engelska) 40 p 5 platser Nya sommarkurser MatLab 5 p 20 platser Envariabelanalys - Varberg 5 p 20 platser C-programmering 5 p 20 platser Fysik B ger behörighet till ingenjörsprogrammen - platsgaranti på sökt ingenjörsprogram. 5 p 20 platser Matematik C ger behörighet till informatik - platsgaranti på sökt informatikutbildning 5 p 20 platser Multimedia II 5 p 30 platser Hårdvarukonstruktion med VHDL 5 p 20 platser

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(10) Skapande berättelser med dator - Varberg eller Halmstad. Målgrupp: lärare 5 p 20 platser Affärssystem 5 p 30 platser SUMMA: 22,5 HST Sommaruniversitetet behöver en mer målmedveten marknadsföring mot inlandskommunerna. Sektionen kommer att räkna fram ett totalt antal helårsstudieplatser för sommaruniversitetet och sedan fördela dessa efter söktryck. Förslaget är väl förankrat på labben. Nya fristående kurser Datornätverk I, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Olga Torstensson MatLab, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Thomas Munther Datorgrafikprogrammering 20 p -inriktning mot spelprogrammering ht 05, halvfart 20 platser T Rögnvaldsson, M Bodén, P-Å Jovall Skapande berättelser med dator, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Eva Petersson Informatik för småföretagare, 20 p ht 05, kväll 20 platser Upptäck fysik, 10 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser Medicinsk teknik för ingenjörer i samverkan med SET: - Anatomi och fysiologi, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Allmän patologi, 5 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård I, 5 p vt 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård II bildbeh. 5 p ht 06, kväll/kvartsfart 20 platser Medicinsk teknik för sjuksköterskor i samverkan med SET: - Medicintekniska grunder, 5 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Allmän patologi, 5 p vt 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård I, 5 p ht 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård II bildbeh. 5 p vt 07, kväll/kvartsfart 20 platser Företagsbyggn., företagsskapande, 10 p vt 05/halvfart Hans-Erik Eldemark 20 platser Affärssystem, 5 p ht platser Digital bildkomposition ht platser

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(10) 11. Förslag på nya fristående kurser Karl-Johan Bäckström föreslår att alla matematikkurser inom IDE och ELU öppnas upp som fristående kurser. De kurser i matematik som ges på IDE och ELU öppnas upp som fristående kurser men annonseras inte var för sig i den tryckta katalogen utan bara på Internet. I den tryckta katalogen kommer att finnas en hänvisning till att information om fler kurser i matematik finns på Internet. 12. Rekryteringsinsatser ht 2004 Utbildningskatalogen Portokostnaden för distribution av utbildningskatalogen uppgick inför läsåret 04/05 till en miljon kronor. Informationschef Marianne Folkesson förslår att studentambassadörer besöker alla avgångsklasser på gymnasieskolorna i regionen och delar ut katalogen personligen. Högskolan kommer att skicka ut vykort med en talong där den som är intresserad kan beställa katalogen. Styrelsen ställer sig bakom förslaget att studentambassadörer delar ut utbildningskatalogen personligen i de regionala avgångsklasserna. Rekryteringsgruppen ser att webben får allt större betydelse som spridare av information. Av de studenter som började åk 1 i år anger informatikstudenterna respektive ingenjörsstudenterna att fler än hälften respektive hälften fann information om sin utbildning på webben istället för i katalogen. IDE-sektionen har sin främsta rekryteringsbas lokalt och regionalt. Företrädare för de riksrekryterande programmen (Idrottsvetenskap och Kultur och kommunikation) är mer bekymrade över att katalogen inte kommer att distribueras i samma omfattning som tidigare. En del av rekryteringsgruppen föreslår att katalogen ska lyfta fram det som är unikt för Högskolan projektrum, UTEXPO och idrottsstaden etc framför att ägna utrymme åt t ex den gränsöverskridande högskolan. Högskolan kommer att delta i SACO-mässorna i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö. Utbildningskatalog för ingenjörer SET vill göra en utbildningskatalog för bara ingenjörsutbildningarna. IDE-sektionen ställer INTE upp på att göra en separat utbildningskatalog för bara ingenjörsprogrammen. Styrelsen godkänner en mindre folder som presenterar mervärdet i ingenjörsoch informatikutbildningarna vid Högskolan. Helst skulle styrelsen se att resultatet blev något coolare än en pappersfolder. Det är ett absolut krav att informatikutbildningarna finns med i informationen.

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 9(10) Samarbete med kommunen Till nästa möte i rekryteringsgruppen är Halmstad kommuns turistchef inbjuden. Turistchefen har uttryckt stort intresse för ett utökat sommaruniversitet. En fråga från rekryteringsgruppen är huruvida kommunen kan hjälpa till att marknadsföra sommaruniversitetet samt de kurser som ges på engelska. Sommarkurser Sommaruniversitetet ska inte bara erbjuda studier utan även ett mervärde. Sommarstäderna Halmstad och Varberg kommer att lyftas fram i marknadsföringen. Det måste finnas en person som samordnar kurserna på sommaruniversitetet. Studenterna måste kunna få tillgång till tjänster från sekreterare och datorservice. Öppet hus Rekryteringsgruppen arbetar med ett förslag om att ha öppet hus även på kvällen. Själva utställningen skulle dras ihop på kvällen och informationspassen riktas bland annat till de blivande studenternas föräldrar och till icke daglediga. Möte med gymnasieskolornas rektorer Den 3/11 kommer Marianne Folkesson och Christina Sjöberg tillsammans med sektionscheferna och ELUs enhetschef att träffa samtliga gymnasierektorer från kommunen för att diskutera hur rekryteringen från gymnasieskolan kan förbättras. s förslag - Information om alla kurser (grundläggande behörighet) av allmänintresse skickas till hushållen samtidigt som studieförbunden gör sina utskick. - Under Öppet Hus-kvällen ges även information om fristående kurser. - Informationen målgruppsinriktas. (t ex mot lärare som vill fortbilda sig.) - All information gällande t ex vt 05 och ht 05 är med på samma blad. - Bilaga till Hallandsposten - Bra länk till bra sida om fortbildning det livslånga lärandet... - Magnus Larsson kontaktar Sandra Martinsson (Informationsavdelningen) och Stella Erlandsson (Enheten för omvärldskontakter) och diskuterar hur vi ska får fram information om alla kurser och program till rätt målgrupper. (bl a i katalogen) - Magnus Larsson bokar en tid med studierektorerna och några kursansvariga för att fortsätta diskussionen. - Ledningsgruppen tar upp frågan om samordningsansvar för de fristående kurserna. Det handlar om fördelning av timmar och uppdatering av kursplaner. - Magnus Larsson för fram frågan om finansiering av en gemensam samordnare för hela Högskolans sommarkurser till Utbildningsnämnden. 13. Övrigt Alla IDE-sektionens kurser ska finnas på distansutbildningsplattformen men de lärare som prövat den är inte nöjda med dess funktion. En del lärare har egna hemsidor som fungerar bättre än plattformen. Framföra till Kerstin Malmqvist att distansutbildningsplattformen måste bli så bra att den fungerar för sektionens behov. Så fort plattformen fungerar kommer alla kurser att läggas in där.

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 10(10) Meddelande från REKTOR Rektor lämnar över en skrivelse till de fackliga representanterna kl idag. Sektionens underskott för år 2005 beräknas till 9,8 miljoner kronor om inget görs. (Uträkningen är baserad på kostnadsstrukturen som gällde andra kvartalet 2004 samt att inget förändras i utbildningsutbud eller söktryck.) Även SET har stora problem med sina teknikplatser och kommer att hamna på ett liknande underskott för år 2005 om inget görs. Högskolan kommer att tvingas göra stora omstruktureringar för att klara sitt uppdrag under Naturvetenskapliga/tekniska utbildningsplatser kommer att struktureras om till samhällsvetenskapliga/humanistiska. Situationen är allvarlig och kan komma att leda till att delar av personalen varslas. Sektionens personal kommer att informeras om läget på infofikat på måndag 4/10 kl En liten ljusglimt är att försvaret diskuterar att flytta alla sina högre utbildningar till Halmstad vilket kan ge positiva effekter för både SET och IDE. Regeringen fattar beslut i frågan i december. Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Linda Knudsen, studeranderepresentant

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister, 1-8, 12-14 Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Knut-Martin

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Sara Hammarström Magnus Hållander Henrik Johansson Eric Järpe Eva Nestius Pontus Wärnestål Björn Åstrand lärare student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Malin Bornhager Peter Eliasson Eric Järpe Jessika Rosenberg Michel Thomsen Björn Åstrand ordförande lärare student

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande T/A-personal

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid onsdagen den 19 februari, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen.

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen. CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 0 v 25 2002 Rektor har ordet Kära medarbetare! Det var tyvärr ett tag sedan ni fick ett nummer av Campus-aktuellt. Vårterminen har faktiskt passerat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

2014-12-11. professor, medicinska fakulteten. Beslut: att utse Tomas Brage att tillsammans med ordförande justera protokollet.

2014-12-11. professor, medicinska fakulteten. Beslut: att utse Tomas Brage att tillsammans med ordförande justera protokollet. Sammanträdesprotokoll 2014-12-11 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson Per Ahlberg Tomas Brage Fredrik Ekwurtzel Hans Isaksson Marielle Johansson Carin Jarl-Sunesson Hanna Karlsson Ulrik Mårtensson

Läs mer

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla 2014-02-10 1 Örebro universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser 1200 anställda 130 professorer 500 doktorander

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Styrelsemöte 2013-03-25

Styrelsemöte 2013-03-25 Protokoll fört vid Styrelsemöte 2013-03-25 Plats: Närvarande: Ericsson, Datalinjen 3, Linköping. Per Ola Post, Michael Kamdem, Fredrik Thörnell, Erik Hallbäck, Sonia Sangari, Fariba Hashemi Bani, Linnea

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-09-27 1 Plats och tid avgörande Björkskolan, Skruv Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 17.00 19.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Jean-Marc Orliaguet Ingvar Gustavsson Sandra Arvidsson Annika Palmdin Peter Hedborg Ulrika Borre. Erik Lindblom Sandra Malentacchi

Jean-Marc Orliaguet Ingvar Gustavsson Sandra Arvidsson Annika Palmdin Peter Hedborg Ulrika Borre. Erik Lindblom Sandra Malentacchi Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2010-04-19 Närvarande Styrelseledamöter Ersättare Jean-Marc Orliaguet Sandra Arvidsson Ulrika Borre 1 Val av sekreterare och justerare Ulrika väljs till mötets

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén 2013-11-21 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet 1(6) Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter ordförande TUN Hans Karlsson, vice ordförande Sandra Eriksson Arnold Pears, t.o.m.

Läs mer

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Närvarande Styrelseledamöter Ersättare Frånvarande Ulrika Borre 1 Val av sekreterare och justerare Ulrika väljs till mötets sekreterare. Sandra

Läs mer

Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014

Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014 (Dnr. ) 1 (av 5) Malmö högskola, Vice-rektor forskning Forskningsberedningen, Minnesanteckningar 2014-02-13 Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014 Närvarande: Thomas Arnebrant

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Ärendeförteckning 14-28

Ärendeförteckning 14-28 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 14-28 14 Mötet öppnas 15 Justeringsperson 16 Fastställa dagordningen 17 Inkomna/avsända handlingar 18 Revisionens egen budgetuppföljning 19 Minnesanteckningar

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 Christer Lundgren, ordförande Bengt Rending, PRO Sören Lundström, PRO Erling Holmberg,

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2011-02-01

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2011-02-01 PROTOKOLL 1(5) 2011-02-01 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 1. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet 2. Justeringsperson. Nämnden utser Fredrik Offerlind

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Introduktionsinformation Mästarlärare

Introduktionsinformation Mästarlärare Introduktionsinformation Mästarlärare Det här är lite introduktionsinformation till dig som ny mästarlärare på Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap. Förhoppningsvis kan det ge en bättre

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer