HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg, T/A-representant Maria Åkesson, 9-13 Martina Johansson, sekreterare Alexander Eriksson 1. Fastställande av agenda MBL-information har genomförts inför mötet, tyvärr kunde SACO inte närvara och vill ha mer information kring punkterna 5, 8, 11, 12 för att kunna hantera frågorna fackligt. Den fackliga representanten från ST-ATF hade inga synpunkter. SACO kommer att få uttala sig om alla frågor som rör personalen. 2. Utseende av justeringsperson 3. Fastställande av föregående mötes protokoll 4. Uppföljning av fattade beslut Linda Knudsen utsågs att justera mötets protokoll. : Protokollet från läggs till handlingarna. Antagningsläget i förhållande till vårt uppdrag Utbildningsnämnden har ännu inte bestämt något om huruvida IDE ska lämna tillbaka platser eller inte. Studierektorsgruppen hade möte och diskuterade bland annat Projekt delklar blir helklar och uppföljning av sektionens studenter Fastställande av kursplaner Magnus Larsson har meddelat ansvariga för kursplanen i Teknologie kandidat uppsats att sektionsstyrelsen inte godkänt den. Branschråd Beslut kommer att fattas under mötet. Strategigruppens rapport Strategigruppen är klar med sin rapport och är nöjd med den. 5. Meddelanden 200 tomma NA/TE-platser 2005 Beräkningar på oförändrat utbildningsutbud och oförändrat antal nybörjarstudenter visar att Högskolan kommer att ha 200 tomma platser inom teknik/naturvetenskap år Dessa kan omvandlas till 400 platser inom samhällsvetenskap/humaniora. Sektionen för Hälsa och Samhälle har börjat vidta åtgärder inför vt Disputation och licentiatexamen

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(10) Ewa Zimmerman licentierade 6/9 och Carina Ihlström disputerade 29/9. Pris- och löneomräkningsfaktorer Regeringen har skickat ut direktiv om att högskolorna kommer att få 1,1% i ökade anslag för år 2005 för att täcka löneökningarna. Samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde Magnus Larsson, Per-Ola Ulvenblad, Kerstin Malmqvist, Sven-Åke Hörte och Bengt-Göran Rosén representerade Högskolan vid ett samverkansmöte med Högskolan i Skövde. Rektorerna har undersökt intresset för samarbete bland de närliggande universiteten (Växjö, Linköping, Göteborg, Chalmers och Örebro). Universitetet i Örebro är det lärosäte som visat mest intresse för ett samarbete. Högskolestyrelsen 18/10 Magnus Larsson är inbjuden till högskolestyrelsens möte den 18/10 för att diskutera IDE-sektionens situation och redogöra för arbetet med rekrytering och ekonomi. Delårsbokslut juni 2004 Sektionen har klarat utbildningsuppdraget för vårterminen, för höstterminen ser det dock mer problematiskt ut. Prognosen för grundutbildningen inför hösten byggde på att alla utbildningsplatser skulle fyllas. Som det ser ut just nu med antal registrerade studenter så saknar sektionen ca 100 HST för att klara sitt uppdrag för år Till detta kommer det prognosticerade underskottet om kr. Om Utbildningsnämnden kräver tillbaka betalning för 100 HST så förlorar sektionen ytterligare 3,8 miljoner kronor och förlusten på grundutbildning anslag blir ungefär 4,3 miljoner kronor. Forskning anslag har ett underskott om kr. Detta beror på att forskningsledarna delvis använder sparade resurser för att finansiera verksamheten samt att en del löner saknar finansiering. Forskning externt har ett negativt resultat eftersom avtalet med ett par finansiärer gått ut och de aktuella projekten har stora underskott. Ledningsgruppen har fått direktiv om kostnadsmedvetenhet. Sektionen har börjat ta itu med problemen i ekonomin. Nästa kvartalsbokslut är klart i mitten av oktober. 6. Examinatorer för lå 04/05 Doktorand kan inte vara examinator och examinator måste vara anställd vid Högskolan. Bilaga 6:1 Listan med examinatorer fastställs under förutsättning att en examinator anställd av Högskolan utses för Astronomins grunder och Kosmologi samt att det undersöks vem som examinerar examensarbetena på D, E, T och ICT.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(10) 7. Branschråd Frågan om branschrådets utformning har diskuterats på både senaste sektionsstyrelsemötet och på senaste studierektorsmötet. Mia Johansson (Enheten för omvärldskontakter) har sammanställt diskussionerna och formulerat ett förslag. Sektionen utser ett branschråd som består av: - Nicolina Månsson och Maria Åkesson, studierektorsrepresentanter - två studeranderepresentanter - sju näringslivsrepresentanter tre till fyra fasta representanter och tre till fyra som bjuds in efter behov. Volvo och Ericsson får varsin fast plats. Mia Johansson kontaktar kommunen och landstinget och erbjuder dem varsin fast plats i branschrådet. - en representant från EOK, initialt Mia Johansson, därefter Stella Erlandsson - Magnus Larsson, sektionschef - Eva Strid Andersson, sekreterare Branschrådet har möte två gånger per termin. Uppkommer behovet av ytterligare möten och deltagarna anser sig ha tidsutrymmet, ska inte detta beslut ha en begränsande verkan. Varje möte ska resultera i minst ett konkret förslag som underlag för beslut i sektionsstyrelse eller ledningsgrupp. Upplägget inför varje möte utgör förutsättningarna för vilka av de roterande representanterna som ska bjudas in. Första branschrådet kommer att hållas den 2/11 kl 12-15, mötet inleds med lunch på andra våningen på Krogen. Frågeställningar som kommer att behandlas under första mötet är i första hand rekrytering till de närvarande företagen och i andra hand rekrytering till IDE-sektionens program. EOKs representant ansvarar för att bygga upp och bibehålla kontakten med företagsnätverket som kopplas till branschrådet. EOKs representant koordinerar allt praktiskt kring branschrådsmötena. Under mötets gång är det densamme som har rollen som moderator. I EOKs uppdrag ligger också att sammanställa agenda och i god tid se till att den kommer med i inbjudan till nästa möte. Medsänt i varje kallelse finns skriftliga presentationer på samtliga deltagare och den organisation de företräder, detta tillser EOKs representant. Studierektorerna från IDE underrättar och kallar de aktuella studeranderepresentanterna inför varje möte. Eva Strid Andersson för minnesanteckningar vid sammankomsterna. Inför varje rådsmöte träffas Magnus Larsson, EOKs representant och studierektorerna för att gemensamt lägga riktlinjerna för nästkommande möte. Förslagsvis kan det vara en punkt på studierektorsmötena som hålls

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(10) 8. Antagningsläget i förhållande till vårt uppdrag kontinuerligt på sektionen. Just nu har sektionen 621 beräknade helårsstudenter (HST) för kalenderåret Planerat antal HST är 749. I de 621 HST finns ett antagande att alla studenter på program flyttas upp till nästa årskurs medan studenter som registreras på fristående kurser under läsperiod 2 inte är inräknade. Dessa båda poster kan komma att ta ut varandra. Christina Sjöberg på Studerandeavdelningen har gjort en prognos för IDEs HST under förutsättning att inget förändras vad gäller kursutbud och söktryck. I denna prognos ser man en nedgång: 2005: 496 HST 2006: 460 HST 2007: 458 HST Situationen är allvarlig. Det är ett stort problem att det krävs utveckling av nya kurser och program men att det inte finns några resurser för nytänkande. Under de kommande 6 åren kommer barnkullarna att successivt öka med 30% jämfört med idag. Framtidens ingenjörer, bland andra, gör dock bedömningen att det kommer en vändning i söktrycket först om 3-5 år. Vilka signaler sänder regeringen till Högskolan? Magnus Larsson kommer att ställa frågan till högskolestyrelsen huruvida regeringen/regionen/kommunen tycker att det behövs teknikutbildningar i regionen eller inte. Regeringen kommenterar inte de högskolor som gör neddragningar. Näringslivet börjar signalera att de är bekymrade över teknikutbildningarnas nedgång. Summering: Sektionen måste finna en ny rimlig nivå för antal HST och skapa ett utbildningsutbud som gör att vi klarar uppdraget. 9. Strategidokumentet Strategigruppen har arbetat utifrån att Högskolan kommer att följa Bolognastrukturen. Det finns dock en del hinder i vägen för att Högskolan ska få ge 80 p masterexamen. Strategigruppens förslag - Projektrumsmiljön måste bli bättre på det pedagogiska planet. - Undervisningen måste bli mer nätbaserad och all information om IDEs utbildningar måste finnas på Högskolans distansutbildningsplattform. - De traditionella föreläsningarna måste bli färre. - Att en rimlig nivå för sektionen är 40 studenter som börjar på ingenjörsrespektive informatikprogrammen varje år. - Kurser paketeras i tjugopoängsblock. - Sektionen tar fram fler yrkesinriktade ettåriga program. Strategigruppen anser det viktigt att - Sektionen hittar rätt antal studenter så att det kan bli kontinuitet i planering och genomförande av utbildningarna. - Sektionen har en beredskap för att kunna hantera mindre studentgrupper.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(10) Personalens synpunkter Sektionens personal är överlag positiva till dokumentet. All personal har fått möjlighet att se dokumentet och ha synpunkter på det, dels under sektionskollegiet i Brösarp och dels via ett staff-mail. Personalen har förståelse för att det måste till kvälls- och sommarkurser för att klara situationen ingen har framfört någon kritik av dessa förslag till sektionschefen. s synpunkter Den pedagogiska utvecklingen är viktig för sektionen. Det är viktigt att studenterna får lyckas tidigt i kursen så att de får självförtroende och blir motiverade att arbeta. Syftet med kurserna glöms ofta bort. Det krävs en större målrelatering av sektionens kurser. Det är viktigt att studenterna som redan är här är nöjda med sina utbildningar och sprider detta vidare. Projekt- och problembaserat lärande är inget nytt. Det är nu när antalet studenter är lågt som chansen finns att pröva nya undervisningsmetoder. Undervisningstiden måste användas mer effektivt och projektrummen måste användas mer aktivt i undervisningen. Studeranderepresentanterna vänder sig mot att ta bort alla föreläsningar. Bra föreläsningar är en del av en komplett högskoleutbildning. Studenterna måste få feedback på det de gör. I dagsläget får studenterna ingen feedback på kursvärderingarna. Det hade varit bra om administrationen kunnat få fram resultatet av kursvärderingarna på bara några veckor. har en vecka på sig att maila ändringar i strategidokumentet till Jessika. Cecilia tar fram ett förslag till nästa möte på hur sektionen ska gå vidare med det pedagogiska arbetet. Studenter bjuds in för att vara med och ta fram en handlingsplan för att utveckla pedagogiken i kurserna. 10. Utbildningsutbud 05/06 Ledningsgruppen hade arbetat fram ett förslag till nya utbildningar inför läsåret 2005/06. Detta utbud fastställs i Utbildningsnämnden den 19-20/10. beslutar att 650 HST är en rimlig nivå för år Detta innebär att sektionens anslag från Utbildningsnämnden kommer att minska med ca fyra miljoner kronor. Nya fristående kurser vt 2005 och nya sommarkurser 2005 fastställs enligt förslag nedan.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(10) Förslaget till de nya programmen nedan skickas till Utbildningsnämnden för inrättande. Frågan om ersättning till dem som utvecklar nya kurser tas upp i ledningsgruppen. Labledarna får direktiv på måndag att lämna förslag till utvecklingstid. Nya korta program och kursblock start ht 2005 E-handel med webbprogrammering 40 p 30 platser Behörighetskrav: Ma B eller Ma C Elbehörighet (nätverksdesign/egenföretagare) 40 p 30 platser Behörighetskrav: Ma B Kurser ITIS fortbildning av lärare (kväll) 40 p 20 platser Behörighetskrav: Lärarexamen Kurser Programmering 40 p 10 platser Nya program ht 2005 ht 2006 Kopplingen till forskningen är viktig. Gränsöverskridande mellan olika lab och sektioner är nödvändig. Anställningsbarheten av de utexaminerade studenterna är viktig. Innovation är en naturlig del av programmen. Mobila tjänster och mobil teknik, ht p 30 platser - koppling till CERES och MediaIT - MI-lab och CC-lab Hälsoteknik, ht p 30 platser - koppling till PRODEA Program på engelska Magisterprogrammet i informatik (på engelska) 40 p 5 platser Programmet kommer att ges på ett sådant sätt att personer som kommunicerar via engelska kan följa det. Svenska studenter kommer dock att ha möjlighet till handledning och inlämning av uppgifter etc på svenska. Studeranderepresentanterna ställer sig positiva till undervisning på engelska på magisternivå. Nätverksdesign och datordrift (på engelska) 40 p 5 platser Nya sommarkurser MatLab 5 p 20 platser Envariabelanalys - Varberg 5 p 20 platser C-programmering 5 p 20 platser Fysik B ger behörighet till ingenjörsprogrammen - platsgaranti på sökt ingenjörsprogram. 5 p 20 platser Matematik C ger behörighet till informatik - platsgaranti på sökt informatikutbildning 5 p 20 platser Multimedia II 5 p 30 platser Hårdvarukonstruktion med VHDL 5 p 20 platser

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(10) Skapande berättelser med dator - Varberg eller Halmstad. Målgrupp: lärare 5 p 20 platser Affärssystem 5 p 30 platser SUMMA: 22,5 HST Sommaruniversitetet behöver en mer målmedveten marknadsföring mot inlandskommunerna. Sektionen kommer att räkna fram ett totalt antal helårsstudieplatser för sommaruniversitetet och sedan fördela dessa efter söktryck. Förslaget är väl förankrat på labben. Nya fristående kurser Datornätverk I, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Olga Torstensson MatLab, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Thomas Munther Datorgrafikprogrammering 20 p -inriktning mot spelprogrammering ht 05, halvfart 20 platser T Rögnvaldsson, M Bodén, P-Å Jovall Skapande berättelser med dator, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Eva Petersson Informatik för småföretagare, 20 p ht 05, kväll 20 platser Upptäck fysik, 10 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser Medicinsk teknik för ingenjörer i samverkan med SET: - Anatomi och fysiologi, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Allmän patologi, 5 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård I, 5 p vt 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård II bildbeh. 5 p ht 06, kväll/kvartsfart 20 platser Medicinsk teknik för sjuksköterskor i samverkan med SET: - Medicintekniska grunder, 5 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Allmän patologi, 5 p vt 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård I, 5 p ht 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård II bildbeh. 5 p vt 07, kväll/kvartsfart 20 platser Företagsbyggn., företagsskapande, 10 p vt 05/halvfart Hans-Erik Eldemark 20 platser Affärssystem, 5 p ht platser Digital bildkomposition ht platser

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(10) 11. Förslag på nya fristående kurser Karl-Johan Bäckström föreslår att alla matematikkurser inom IDE och ELU öppnas upp som fristående kurser. De kurser i matematik som ges på IDE och ELU öppnas upp som fristående kurser men annonseras inte var för sig i den tryckta katalogen utan bara på Internet. I den tryckta katalogen kommer att finnas en hänvisning till att information om fler kurser i matematik finns på Internet. 12. Rekryteringsinsatser ht 2004 Utbildningskatalogen Portokostnaden för distribution av utbildningskatalogen uppgick inför läsåret 04/05 till en miljon kronor. Informationschef Marianne Folkesson förslår att studentambassadörer besöker alla avgångsklasser på gymnasieskolorna i regionen och delar ut katalogen personligen. Högskolan kommer att skicka ut vykort med en talong där den som är intresserad kan beställa katalogen. Styrelsen ställer sig bakom förslaget att studentambassadörer delar ut utbildningskatalogen personligen i de regionala avgångsklasserna. Rekryteringsgruppen ser att webben får allt större betydelse som spridare av information. Av de studenter som började åk 1 i år anger informatikstudenterna respektive ingenjörsstudenterna att fler än hälften respektive hälften fann information om sin utbildning på webben istället för i katalogen. IDE-sektionen har sin främsta rekryteringsbas lokalt och regionalt. Företrädare för de riksrekryterande programmen (Idrottsvetenskap och Kultur och kommunikation) är mer bekymrade över att katalogen inte kommer att distribueras i samma omfattning som tidigare. En del av rekryteringsgruppen föreslår att katalogen ska lyfta fram det som är unikt för Högskolan projektrum, UTEXPO och idrottsstaden etc framför att ägna utrymme åt t ex den gränsöverskridande högskolan. Högskolan kommer att delta i SACO-mässorna i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö. Utbildningskatalog för ingenjörer SET vill göra en utbildningskatalog för bara ingenjörsutbildningarna. IDE-sektionen ställer INTE upp på att göra en separat utbildningskatalog för bara ingenjörsprogrammen. Styrelsen godkänner en mindre folder som presenterar mervärdet i ingenjörsoch informatikutbildningarna vid Högskolan. Helst skulle styrelsen se att resultatet blev något coolare än en pappersfolder. Det är ett absolut krav att informatikutbildningarna finns med i informationen.

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 9(10) Samarbete med kommunen Till nästa möte i rekryteringsgruppen är Halmstad kommuns turistchef inbjuden. Turistchefen har uttryckt stort intresse för ett utökat sommaruniversitet. En fråga från rekryteringsgruppen är huruvida kommunen kan hjälpa till att marknadsföra sommaruniversitetet samt de kurser som ges på engelska. Sommarkurser Sommaruniversitetet ska inte bara erbjuda studier utan även ett mervärde. Sommarstäderna Halmstad och Varberg kommer att lyftas fram i marknadsföringen. Det måste finnas en person som samordnar kurserna på sommaruniversitetet. Studenterna måste kunna få tillgång till tjänster från sekreterare och datorservice. Öppet hus Rekryteringsgruppen arbetar med ett förslag om att ha öppet hus även på kvällen. Själva utställningen skulle dras ihop på kvällen och informationspassen riktas bland annat till de blivande studenternas föräldrar och till icke daglediga. Möte med gymnasieskolornas rektorer Den 3/11 kommer Marianne Folkesson och Christina Sjöberg tillsammans med sektionscheferna och ELUs enhetschef att träffa samtliga gymnasierektorer från kommunen för att diskutera hur rekryteringen från gymnasieskolan kan förbättras. s förslag - Information om alla kurser (grundläggande behörighet) av allmänintresse skickas till hushållen samtidigt som studieförbunden gör sina utskick. - Under Öppet Hus-kvällen ges även information om fristående kurser. - Informationen målgruppsinriktas. (t ex mot lärare som vill fortbilda sig.) - All information gällande t ex vt 05 och ht 05 är med på samma blad. - Bilaga till Hallandsposten - Bra länk till bra sida om fortbildning det livslånga lärandet... - Magnus Larsson kontaktar Sandra Martinsson (Informationsavdelningen) och Stella Erlandsson (Enheten för omvärldskontakter) och diskuterar hur vi ska får fram information om alla kurser och program till rätt målgrupper. (bl a i katalogen) - Magnus Larsson bokar en tid med studierektorerna och några kursansvariga för att fortsätta diskussionen. - Ledningsgruppen tar upp frågan om samordningsansvar för de fristående kurserna. Det handlar om fördelning av timmar och uppdatering av kursplaner. - Magnus Larsson för fram frågan om finansiering av en gemensam samordnare för hela Högskolans sommarkurser till Utbildningsnämnden. 13. Övrigt Alla IDE-sektionens kurser ska finnas på distansutbildningsplattformen men de lärare som prövat den är inte nöjda med dess funktion. En del lärare har egna hemsidor som fungerar bättre än plattformen. Framföra till Kerstin Malmqvist att distansutbildningsplattformen måste bli så bra att den fungerar för sektionens behov. Så fort plattformen fungerar kommer alla kurser att läggas in där.

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 10(10) Meddelande från REKTOR Rektor lämnar över en skrivelse till de fackliga representanterna kl idag. Sektionens underskott för år 2005 beräknas till 9,8 miljoner kronor om inget görs. (Uträkningen är baserad på kostnadsstrukturen som gällde andra kvartalet 2004 samt att inget förändras i utbildningsutbud eller söktryck.) Även SET har stora problem med sina teknikplatser och kommer att hamna på ett liknande underskott för år 2005 om inget görs. Högskolan kommer att tvingas göra stora omstruktureringar för att klara sitt uppdrag under Naturvetenskapliga/tekniska utbildningsplatser kommer att struktureras om till samhällsvetenskapliga/humanistiska. Situationen är allvarlig och kan komma att leda till att delar av personalen varslas. Sektionens personal kommer att informeras om läget på infofikat på måndag 4/10 kl En liten ljusglimt är att försvaret diskuterar att flytta alla sina högre utbildningar till Halmstad vilket kan ge positiva effekter för både SET och IDE. Regeringen fattar beslut i frågan i december. Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Linda Knudsen, studeranderepresentant

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolan i Halmstad. Årsredovisning 2006

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolan i Halmstad. Årsredovisning 2006 Högskolan i Halmstad Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Rektors sammanfattning 3 Profil och organisation 4 Studentinflytande 5 Grundläggande högskoleutbildning 6 Mål, strategier och organisation 6 Återrapportering

Läs mer

Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan

Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan Anna Eskilsson, utbildningsledare vid Nämndkansliet, Linnéuniversitetet Bakgrund Denna kartläggning av skolsamverkan vid Linnéuniversitetet har genomförts

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort

Läs mer

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE Institutionen för Industriell Ekonomi & Organisation, KTH UPPDRAGSGIVARE: Bitr. Professor Mats Hanson HANDLEDARE: Univ. Lektor Håkan Kullvén UTVÄRDERINGSGRUPP: Johan

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Stockholms universitet ett attraktivt universitet!

Stockholms universitet ett attraktivt universitet! Stockholms universitet ett attraktivt universitet! Hur behåller vi attraktionskraften? Dokumentation från Stockholms universitets Campuskonferens 10 april 2002 Nina Vettergren (red) PU-rapport nr. 2002:1

Läs mer

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 1 INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Ekonomi för hela universitetet 3 Arbetsvetenskap 5 Hälsovetenskap 9

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Dnr 2011:00901 1 (14) Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Underskriven ansökan och avsiktsförklaring på papper ska skickas till

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård höstterminen 2003 - ur studenternas perspektiv Gunilla Mårald Pernilla Westerberg Umeå Centre for Evaluation Research Juni 2004 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Rektor har ordet..................................................... 3 Att få ihop det gamla och det nya..................................... 4 Det skapande

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer