HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg, T/A-representant Maria Åkesson, 9-13 Martina Johansson, sekreterare Alexander Eriksson 1. Fastställande av agenda MBL-information har genomförts inför mötet, tyvärr kunde SACO inte närvara och vill ha mer information kring punkterna 5, 8, 11, 12 för att kunna hantera frågorna fackligt. Den fackliga representanten från ST-ATF hade inga synpunkter. SACO kommer att få uttala sig om alla frågor som rör personalen. 2. Utseende av justeringsperson 3. Fastställande av föregående mötes protokoll 4. Uppföljning av fattade beslut Linda Knudsen utsågs att justera mötets protokoll. : Protokollet från läggs till handlingarna. Antagningsläget i förhållande till vårt uppdrag Utbildningsnämnden har ännu inte bestämt något om huruvida IDE ska lämna tillbaka platser eller inte. Studierektorsgruppen hade möte och diskuterade bland annat Projekt delklar blir helklar och uppföljning av sektionens studenter Fastställande av kursplaner Magnus Larsson har meddelat ansvariga för kursplanen i Teknologie kandidat uppsats att sektionsstyrelsen inte godkänt den. Branschråd Beslut kommer att fattas under mötet. Strategigruppens rapport Strategigruppen är klar med sin rapport och är nöjd med den. 5. Meddelanden 200 tomma NA/TE-platser 2005 Beräkningar på oförändrat utbildningsutbud och oförändrat antal nybörjarstudenter visar att Högskolan kommer att ha 200 tomma platser inom teknik/naturvetenskap år Dessa kan omvandlas till 400 platser inom samhällsvetenskap/humaniora. Sektionen för Hälsa och Samhälle har börjat vidta åtgärder inför vt Disputation och licentiatexamen

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(10) Ewa Zimmerman licentierade 6/9 och Carina Ihlström disputerade 29/9. Pris- och löneomräkningsfaktorer Regeringen har skickat ut direktiv om att högskolorna kommer att få 1,1% i ökade anslag för år 2005 för att täcka löneökningarna. Samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde Magnus Larsson, Per-Ola Ulvenblad, Kerstin Malmqvist, Sven-Åke Hörte och Bengt-Göran Rosén representerade Högskolan vid ett samverkansmöte med Högskolan i Skövde. Rektorerna har undersökt intresset för samarbete bland de närliggande universiteten (Växjö, Linköping, Göteborg, Chalmers och Örebro). Universitetet i Örebro är det lärosäte som visat mest intresse för ett samarbete. Högskolestyrelsen 18/10 Magnus Larsson är inbjuden till högskolestyrelsens möte den 18/10 för att diskutera IDE-sektionens situation och redogöra för arbetet med rekrytering och ekonomi. Delårsbokslut juni 2004 Sektionen har klarat utbildningsuppdraget för vårterminen, för höstterminen ser det dock mer problematiskt ut. Prognosen för grundutbildningen inför hösten byggde på att alla utbildningsplatser skulle fyllas. Som det ser ut just nu med antal registrerade studenter så saknar sektionen ca 100 HST för att klara sitt uppdrag för år Till detta kommer det prognosticerade underskottet om kr. Om Utbildningsnämnden kräver tillbaka betalning för 100 HST så förlorar sektionen ytterligare 3,8 miljoner kronor och förlusten på grundutbildning anslag blir ungefär 4,3 miljoner kronor. Forskning anslag har ett underskott om kr. Detta beror på att forskningsledarna delvis använder sparade resurser för att finansiera verksamheten samt att en del löner saknar finansiering. Forskning externt har ett negativt resultat eftersom avtalet med ett par finansiärer gått ut och de aktuella projekten har stora underskott. Ledningsgruppen har fått direktiv om kostnadsmedvetenhet. Sektionen har börjat ta itu med problemen i ekonomin. Nästa kvartalsbokslut är klart i mitten av oktober. 6. Examinatorer för lå 04/05 Doktorand kan inte vara examinator och examinator måste vara anställd vid Högskolan. Bilaga 6:1 Listan med examinatorer fastställs under förutsättning att en examinator anställd av Högskolan utses för Astronomins grunder och Kosmologi samt att det undersöks vem som examinerar examensarbetena på D, E, T och ICT.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(10) 7. Branschråd Frågan om branschrådets utformning har diskuterats på både senaste sektionsstyrelsemötet och på senaste studierektorsmötet. Mia Johansson (Enheten för omvärldskontakter) har sammanställt diskussionerna och formulerat ett förslag. Sektionen utser ett branschråd som består av: - Nicolina Månsson och Maria Åkesson, studierektorsrepresentanter - två studeranderepresentanter - sju näringslivsrepresentanter tre till fyra fasta representanter och tre till fyra som bjuds in efter behov. Volvo och Ericsson får varsin fast plats. Mia Johansson kontaktar kommunen och landstinget och erbjuder dem varsin fast plats i branschrådet. - en representant från EOK, initialt Mia Johansson, därefter Stella Erlandsson - Magnus Larsson, sektionschef - Eva Strid Andersson, sekreterare Branschrådet har möte två gånger per termin. Uppkommer behovet av ytterligare möten och deltagarna anser sig ha tidsutrymmet, ska inte detta beslut ha en begränsande verkan. Varje möte ska resultera i minst ett konkret förslag som underlag för beslut i sektionsstyrelse eller ledningsgrupp. Upplägget inför varje möte utgör förutsättningarna för vilka av de roterande representanterna som ska bjudas in. Första branschrådet kommer att hållas den 2/11 kl 12-15, mötet inleds med lunch på andra våningen på Krogen. Frågeställningar som kommer att behandlas under första mötet är i första hand rekrytering till de närvarande företagen och i andra hand rekrytering till IDE-sektionens program. EOKs representant ansvarar för att bygga upp och bibehålla kontakten med företagsnätverket som kopplas till branschrådet. EOKs representant koordinerar allt praktiskt kring branschrådsmötena. Under mötets gång är det densamme som har rollen som moderator. I EOKs uppdrag ligger också att sammanställa agenda och i god tid se till att den kommer med i inbjudan till nästa möte. Medsänt i varje kallelse finns skriftliga presentationer på samtliga deltagare och den organisation de företräder, detta tillser EOKs representant. Studierektorerna från IDE underrättar och kallar de aktuella studeranderepresentanterna inför varje möte. Eva Strid Andersson för minnesanteckningar vid sammankomsterna. Inför varje rådsmöte träffas Magnus Larsson, EOKs representant och studierektorerna för att gemensamt lägga riktlinjerna för nästkommande möte. Förslagsvis kan det vara en punkt på studierektorsmötena som hålls

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(10) 8. Antagningsläget i förhållande till vårt uppdrag kontinuerligt på sektionen. Just nu har sektionen 621 beräknade helårsstudenter (HST) för kalenderåret Planerat antal HST är 749. I de 621 HST finns ett antagande att alla studenter på program flyttas upp till nästa årskurs medan studenter som registreras på fristående kurser under läsperiod 2 inte är inräknade. Dessa båda poster kan komma att ta ut varandra. Christina Sjöberg på Studerandeavdelningen har gjort en prognos för IDEs HST under förutsättning att inget förändras vad gäller kursutbud och söktryck. I denna prognos ser man en nedgång: 2005: 496 HST 2006: 460 HST 2007: 458 HST Situationen är allvarlig. Det är ett stort problem att det krävs utveckling av nya kurser och program men att det inte finns några resurser för nytänkande. Under de kommande 6 åren kommer barnkullarna att successivt öka med 30% jämfört med idag. Framtidens ingenjörer, bland andra, gör dock bedömningen att det kommer en vändning i söktrycket först om 3-5 år. Vilka signaler sänder regeringen till Högskolan? Magnus Larsson kommer att ställa frågan till högskolestyrelsen huruvida regeringen/regionen/kommunen tycker att det behövs teknikutbildningar i regionen eller inte. Regeringen kommenterar inte de högskolor som gör neddragningar. Näringslivet börjar signalera att de är bekymrade över teknikutbildningarnas nedgång. Summering: Sektionen måste finna en ny rimlig nivå för antal HST och skapa ett utbildningsutbud som gör att vi klarar uppdraget. 9. Strategidokumentet Strategigruppen har arbetat utifrån att Högskolan kommer att följa Bolognastrukturen. Det finns dock en del hinder i vägen för att Högskolan ska få ge 80 p masterexamen. Strategigruppens förslag - Projektrumsmiljön måste bli bättre på det pedagogiska planet. - Undervisningen måste bli mer nätbaserad och all information om IDEs utbildningar måste finnas på Högskolans distansutbildningsplattform. - De traditionella föreläsningarna måste bli färre. - Att en rimlig nivå för sektionen är 40 studenter som börjar på ingenjörsrespektive informatikprogrammen varje år. - Kurser paketeras i tjugopoängsblock. - Sektionen tar fram fler yrkesinriktade ettåriga program. Strategigruppen anser det viktigt att - Sektionen hittar rätt antal studenter så att det kan bli kontinuitet i planering och genomförande av utbildningarna. - Sektionen har en beredskap för att kunna hantera mindre studentgrupper.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(10) Personalens synpunkter Sektionens personal är överlag positiva till dokumentet. All personal har fått möjlighet att se dokumentet och ha synpunkter på det, dels under sektionskollegiet i Brösarp och dels via ett staff-mail. Personalen har förståelse för att det måste till kvälls- och sommarkurser för att klara situationen ingen har framfört någon kritik av dessa förslag till sektionschefen. s synpunkter Den pedagogiska utvecklingen är viktig för sektionen. Det är viktigt att studenterna får lyckas tidigt i kursen så att de får självförtroende och blir motiverade att arbeta. Syftet med kurserna glöms ofta bort. Det krävs en större målrelatering av sektionens kurser. Det är viktigt att studenterna som redan är här är nöjda med sina utbildningar och sprider detta vidare. Projekt- och problembaserat lärande är inget nytt. Det är nu när antalet studenter är lågt som chansen finns att pröva nya undervisningsmetoder. Undervisningstiden måste användas mer effektivt och projektrummen måste användas mer aktivt i undervisningen. Studeranderepresentanterna vänder sig mot att ta bort alla föreläsningar. Bra föreläsningar är en del av en komplett högskoleutbildning. Studenterna måste få feedback på det de gör. I dagsläget får studenterna ingen feedback på kursvärderingarna. Det hade varit bra om administrationen kunnat få fram resultatet av kursvärderingarna på bara några veckor. har en vecka på sig att maila ändringar i strategidokumentet till Jessika. Cecilia tar fram ett förslag till nästa möte på hur sektionen ska gå vidare med det pedagogiska arbetet. Studenter bjuds in för att vara med och ta fram en handlingsplan för att utveckla pedagogiken i kurserna. 10. Utbildningsutbud 05/06 Ledningsgruppen hade arbetat fram ett förslag till nya utbildningar inför läsåret 2005/06. Detta utbud fastställs i Utbildningsnämnden den 19-20/10. beslutar att 650 HST är en rimlig nivå för år Detta innebär att sektionens anslag från Utbildningsnämnden kommer att minska med ca fyra miljoner kronor. Nya fristående kurser vt 2005 och nya sommarkurser 2005 fastställs enligt förslag nedan.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(10) Förslaget till de nya programmen nedan skickas till Utbildningsnämnden för inrättande. Frågan om ersättning till dem som utvecklar nya kurser tas upp i ledningsgruppen. Labledarna får direktiv på måndag att lämna förslag till utvecklingstid. Nya korta program och kursblock start ht 2005 E-handel med webbprogrammering 40 p 30 platser Behörighetskrav: Ma B eller Ma C Elbehörighet (nätverksdesign/egenföretagare) 40 p 30 platser Behörighetskrav: Ma B Kurser ITIS fortbildning av lärare (kväll) 40 p 20 platser Behörighetskrav: Lärarexamen Kurser Programmering 40 p 10 platser Nya program ht 2005 ht 2006 Kopplingen till forskningen är viktig. Gränsöverskridande mellan olika lab och sektioner är nödvändig. Anställningsbarheten av de utexaminerade studenterna är viktig. Innovation är en naturlig del av programmen. Mobila tjänster och mobil teknik, ht p 30 platser - koppling till CERES och MediaIT - MI-lab och CC-lab Hälsoteknik, ht p 30 platser - koppling till PRODEA Program på engelska Magisterprogrammet i informatik (på engelska) 40 p 5 platser Programmet kommer att ges på ett sådant sätt att personer som kommunicerar via engelska kan följa det. Svenska studenter kommer dock att ha möjlighet till handledning och inlämning av uppgifter etc på svenska. Studeranderepresentanterna ställer sig positiva till undervisning på engelska på magisternivå. Nätverksdesign och datordrift (på engelska) 40 p 5 platser Nya sommarkurser MatLab 5 p 20 platser Envariabelanalys - Varberg 5 p 20 platser C-programmering 5 p 20 platser Fysik B ger behörighet till ingenjörsprogrammen - platsgaranti på sökt ingenjörsprogram. 5 p 20 platser Matematik C ger behörighet till informatik - platsgaranti på sökt informatikutbildning 5 p 20 platser Multimedia II 5 p 30 platser Hårdvarukonstruktion med VHDL 5 p 20 platser

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(10) Skapande berättelser med dator - Varberg eller Halmstad. Målgrupp: lärare 5 p 20 platser Affärssystem 5 p 30 platser SUMMA: 22,5 HST Sommaruniversitetet behöver en mer målmedveten marknadsföring mot inlandskommunerna. Sektionen kommer att räkna fram ett totalt antal helårsstudieplatser för sommaruniversitetet och sedan fördela dessa efter söktryck. Förslaget är väl förankrat på labben. Nya fristående kurser Datornätverk I, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Olga Torstensson MatLab, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Thomas Munther Datorgrafikprogrammering 20 p -inriktning mot spelprogrammering ht 05, halvfart 20 platser T Rögnvaldsson, M Bodén, P-Å Jovall Skapande berättelser med dator, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Eva Petersson Informatik för småföretagare, 20 p ht 05, kväll 20 platser Upptäck fysik, 10 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser Medicinsk teknik för ingenjörer i samverkan med SET: - Anatomi och fysiologi, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Allmän patologi, 5 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård I, 5 p vt 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård II bildbeh. 5 p ht 06, kväll/kvartsfart 20 platser Medicinsk teknik för sjuksköterskor i samverkan med SET: - Medicintekniska grunder, 5 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Allmän patologi, 5 p vt 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård I, 5 p ht 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård II bildbeh. 5 p vt 07, kväll/kvartsfart 20 platser Företagsbyggn., företagsskapande, 10 p vt 05/halvfart Hans-Erik Eldemark 20 platser Affärssystem, 5 p ht platser Digital bildkomposition ht platser

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(10) 11. Förslag på nya fristående kurser Karl-Johan Bäckström föreslår att alla matematikkurser inom IDE och ELU öppnas upp som fristående kurser. De kurser i matematik som ges på IDE och ELU öppnas upp som fristående kurser men annonseras inte var för sig i den tryckta katalogen utan bara på Internet. I den tryckta katalogen kommer att finnas en hänvisning till att information om fler kurser i matematik finns på Internet. 12. Rekryteringsinsatser ht 2004 Utbildningskatalogen Portokostnaden för distribution av utbildningskatalogen uppgick inför läsåret 04/05 till en miljon kronor. Informationschef Marianne Folkesson förslår att studentambassadörer besöker alla avgångsklasser på gymnasieskolorna i regionen och delar ut katalogen personligen. Högskolan kommer att skicka ut vykort med en talong där den som är intresserad kan beställa katalogen. Styrelsen ställer sig bakom förslaget att studentambassadörer delar ut utbildningskatalogen personligen i de regionala avgångsklasserna. Rekryteringsgruppen ser att webben får allt större betydelse som spridare av information. Av de studenter som började åk 1 i år anger informatikstudenterna respektive ingenjörsstudenterna att fler än hälften respektive hälften fann information om sin utbildning på webben istället för i katalogen. IDE-sektionen har sin främsta rekryteringsbas lokalt och regionalt. Företrädare för de riksrekryterande programmen (Idrottsvetenskap och Kultur och kommunikation) är mer bekymrade över att katalogen inte kommer att distribueras i samma omfattning som tidigare. En del av rekryteringsgruppen föreslår att katalogen ska lyfta fram det som är unikt för Högskolan projektrum, UTEXPO och idrottsstaden etc framför att ägna utrymme åt t ex den gränsöverskridande högskolan. Högskolan kommer att delta i SACO-mässorna i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö. Utbildningskatalog för ingenjörer SET vill göra en utbildningskatalog för bara ingenjörsutbildningarna. IDE-sektionen ställer INTE upp på att göra en separat utbildningskatalog för bara ingenjörsprogrammen. Styrelsen godkänner en mindre folder som presenterar mervärdet i ingenjörsoch informatikutbildningarna vid Högskolan. Helst skulle styrelsen se att resultatet blev något coolare än en pappersfolder. Det är ett absolut krav att informatikutbildningarna finns med i informationen.

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 9(10) Samarbete med kommunen Till nästa möte i rekryteringsgruppen är Halmstad kommuns turistchef inbjuden. Turistchefen har uttryckt stort intresse för ett utökat sommaruniversitet. En fråga från rekryteringsgruppen är huruvida kommunen kan hjälpa till att marknadsföra sommaruniversitetet samt de kurser som ges på engelska. Sommarkurser Sommaruniversitetet ska inte bara erbjuda studier utan även ett mervärde. Sommarstäderna Halmstad och Varberg kommer att lyftas fram i marknadsföringen. Det måste finnas en person som samordnar kurserna på sommaruniversitetet. Studenterna måste kunna få tillgång till tjänster från sekreterare och datorservice. Öppet hus Rekryteringsgruppen arbetar med ett förslag om att ha öppet hus även på kvällen. Själva utställningen skulle dras ihop på kvällen och informationspassen riktas bland annat till de blivande studenternas föräldrar och till icke daglediga. Möte med gymnasieskolornas rektorer Den 3/11 kommer Marianne Folkesson och Christina Sjöberg tillsammans med sektionscheferna och ELUs enhetschef att träffa samtliga gymnasierektorer från kommunen för att diskutera hur rekryteringen från gymnasieskolan kan förbättras. s förslag - Information om alla kurser (grundläggande behörighet) av allmänintresse skickas till hushållen samtidigt som studieförbunden gör sina utskick. - Under Öppet Hus-kvällen ges även information om fristående kurser. - Informationen målgruppsinriktas. (t ex mot lärare som vill fortbilda sig.) - All information gällande t ex vt 05 och ht 05 är med på samma blad. - Bilaga till Hallandsposten - Bra länk till bra sida om fortbildning det livslånga lärandet... - Magnus Larsson kontaktar Sandra Martinsson (Informationsavdelningen) och Stella Erlandsson (Enheten för omvärldskontakter) och diskuterar hur vi ska får fram information om alla kurser och program till rätt målgrupper. (bl a i katalogen) - Magnus Larsson bokar en tid med studierektorerna och några kursansvariga för att fortsätta diskussionen. - Ledningsgruppen tar upp frågan om samordningsansvar för de fristående kurserna. Det handlar om fördelning av timmar och uppdatering av kursplaner. - Magnus Larsson för fram frågan om finansiering av en gemensam samordnare för hela Högskolans sommarkurser till Utbildningsnämnden. 13. Övrigt Alla IDE-sektionens kurser ska finnas på distansutbildningsplattformen men de lärare som prövat den är inte nöjda med dess funktion. En del lärare har egna hemsidor som fungerar bättre än plattformen. Framföra till Kerstin Malmqvist att distansutbildningsplattformen måste bli så bra att den fungerar för sektionens behov. Så fort plattformen fungerar kommer alla kurser att läggas in där.

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 10(10) Meddelande från REKTOR Rektor lämnar över en skrivelse till de fackliga representanterna kl idag. Sektionens underskott för år 2005 beräknas till 9,8 miljoner kronor om inget görs. (Uträkningen är baserad på kostnadsstrukturen som gällde andra kvartalet 2004 samt att inget förändras i utbildningsutbud eller söktryck.) Även SET har stora problem med sina teknikplatser och kommer att hamna på ett liknande underskott för år 2005 om inget görs. Högskolan kommer att tvingas göra stora omstruktureringar för att klara sitt uppdrag under Naturvetenskapliga/tekniska utbildningsplatser kommer att struktureras om till samhällsvetenskapliga/humanistiska. Situationen är allvarlig och kan komma att leda till att delar av personalen varslas. Sektionens personal kommer att informeras om läget på infofikat på måndag 4/10 kl En liten ljusglimt är att försvaret diskuterar att flytta alla sina högre utbildningar till Halmstad vilket kan ge positiva effekter för både SET och IDE. Regeringen fattar beslut i frågan i december. Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Linda Knudsen, studeranderepresentant

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg lärare 6-17 Magnus Jonsson lärare Linda Knudsen student Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Maria Åkesson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Närvarande ledamöter Mathias Ahlsund student Alexander Eriksson student Magnus Jonsson lärare Linda Knudsen student Magnus Larsson ordförande Kenneth Nilsson lärare

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik 2003-12-03 05 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik 2003-12-03 05 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Icke närvarande Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard (DE-magister) Magnus Jonsson Kristina Kunert (DE-magister) Magnus Larsson

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister, 1-8, 12-14 Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Knut-Martin

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Emma Bergh Jörgen Carlsson Håkan Fasth Veronica Gaspes Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Michel Thomsen Marcus Thulin Nicholas

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-11-05 kl. 13.00 17.00 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-03-29

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-03-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Olga Torstensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Närvarande ledamöter Magnus Hållander Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Daniel Möller Eva Nestius ordförande T/A-personal Övriga

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg 3-15 Annette Böhm 9-15 Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Knut Lindgård Jessika Rosenberg Maria Åkesson Övriga närvarande

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-09-06 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 Närvarande ledamöter: Anna Bergelin, tom 10 AnneCharlotte Berggren Kajsa Christensson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-05-15. Hoai Hoang Bengtsson

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-05-15. Hoai Hoang Bengtsson HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Närvarande ledamöter Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Hoai Hoang Bengtsson Magnus Hållander Eric Järpe Daniel Möller Eva Nestius

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Sara Hammarström Magnus Hållander Henrik Johansson Eric Järpe Eva Nestius Pontus Wärnestål Björn Åstrand lärare student

Läs mer

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum: 2011-06-15 Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Ingrid Runeson ordförande Björn Albin, lärarrepresentant

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Naturvetenskapliga utbildningsnämnden 1(5) PROTOKOLL 1 Sammanträdesdag

UPPSALA UNIVERSITET. Naturvetenskapliga utbildningsnämnden 1(5) PROTOKOLL 1 Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 1(5) Tid: Torsdagen den 28 augusti 2014 kl 13.15-15.00 Plats: Nya konsistorierummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Roland Bol Lisa Freyhult Cecilia Johansson Margareta Krabbe AmoldPears

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Magnus Hållander Adam Grimberg Eric Järpe Memet Mehmeti Björn Åstrand lärare ordförande student lärare student lärare

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid tisdagen den 20 juni, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-09-27 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Magnus Larsson ordförande Vivekanandan Mahadevan student Eva Nestius T/A-personal Bertil Nilsson lärare Jesper Svensson lärare Olga

Läs mer

Johan Engblom lärarrepresentant, fr 9. Jörgen Ekman utbildningsledare, tom 10. Henriette Lucander lärarrepresentant

Johan Engblom lärarrepresentant, fr 9. Jörgen Ekman utbildningsledare, tom 10. Henriette Lucander lärarrepresentant MAH / 1(5) Närvarande Ledamöter: Peggy Bengtsson extern ledamot, ordförande Martin Walfisz extern ledamot Yuanji Cheng Ivan Kruzela Lennart Karlsson Christina Bjerkén Johan Engblom, fr 9 Guido Guidos studeranderepresentant

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 7/2011 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-11-09 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-11-08 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Anders Nelson,

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2008 1 (7) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-09-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten

PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten Samrådsdeltagare 1. Jens Alderblad, Kungsbacka 2. Martin

Läs mer

Sektionsråd 2013-01-29

Sektionsråd 2013-01-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2013 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2013-01-29 Datum 2013-01-29 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ärendena

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Smedjan, campus Falun Datum och tid torsdagen den 11 juni, kl 10.45 16.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Malin Bornhager Peter Eliasson Eric Järpe Jessika Rosenberg Michel Thomsen Björn Åstrand ordförande lärare student

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-03-09

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-03-09 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Närvarande ledamöter Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-05-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-05-10 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Christian Engene Gustav Hedelin Marita Hilliges Bernd Hofmaier Lisa Löfving Bengt-Göran Rosén Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Gunnar Weber

Christian Engene Gustav Hedelin Marita Hilliges Bernd Hofmaier Lisa Löfving Bengt-Göran Rosén Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Gunnar Weber Närvarande ledamöter Övriga närvarande Jenny Andersson Christian Engene Gustav Hedelin Marita Hilliges Bernd Hofmaier Lisa Löfving Bengt-Göran Rosén Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Gunnar Weber Tina Skytt

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2010 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2010-03-22 Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLLl Sammanträdesdag (4) Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLLl Sammanträdesdag (4) Naturvetenskapliga utbildningsnämnden PROTOKOLLl 1(4) Tid: Plats: Torsdagen den 27 augusti 2015 k:113.15-16:00 Beurlingrummet, Ångström, Närvarande ledamöter: Roland Bol Mikael Widersten Lisa Freyhult Margareta Krabbe AmoldPears Inger Sigstam

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse kl

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse kl Protokoll fört vid sammanträde med s styrelse 020827 kl. 13.00-16.30 Lokal: K 226 Närvarande styrelseledamöter: Gunilla Lundkvist, ordförande (dock inte närvarande vid 9) Lars-Gunnar Franzén, SET (ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-12-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-09-10

Sektionsstyrelsen 2012-09-10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-09-10 Datum 2012-09-10 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111031 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, vice ordf. Daniel Nilsson Ranta, lärarrepresentant

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

UK-information. 21 januari 2016

UK-information. 21 januari 2016 UK-information 21 januari 2016 1 Dagordning information 1. Presentation av Mats Reinhold och hans roll som vår kontaktperson hos Enheten för externa relationer 2. BPS-rapporten, Thomas Pettersson och Daniel

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

2 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar. Lottning har skett för fördelning av plats till studenter som ansökt om studieortsbyte.

2 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar. Lottning har skett för fördelning av plats till studenter som ansökt om studieortsbyte. Sid 1 (5) Närvarande Christina Ljungberg, ordförande Sven Carlsson Stig Jacobsson pp.7-13 Silvana Naredi Magnus Hultin Ellinor Salander Renberg Markku Haapamäki Eva Lundin Sven-Arne Silfverdal Karl-Gunnar

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Närvarande ledamöter Magnus Larsson ordförande Emma Berg student Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Tobias Persson student Jessika Rosenberg

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL 1(5) Närvarande Ledamöter: Christian Lindfors extern ledamot, ordf. Sam Aston extern ledamot Catarina Coquand dekanus Jeanette Eriksson Yuanji Cheng Lutfi Zuta studentrepresentant Hampus Magnusson studentrepresentant

Läs mer

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier Sid 1 (7) Närvarande Michael Gruber Anngelica Kristofersson Lars-Erik Janlert Johan Eriksson Ulrich Olsson Kirk Sullivan Jens Jansson Pär Sundström Erica Åström Maria Göransdotter Programkoordinator och

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-05-19

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-05-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Hur hanterar vi internationella studenter?

Hur hanterar vi internationella studenter? Hur hanterar vi internationella studenter? Verónica Gaspes ceres IDE sektionen 21 Augusti 2008 Om Högskolan i Halmstad 25 år 5 sektioner 53% disputerade lärare 30 professorer Utbildningsnämnd Forskningsnämnd

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Jonas Bäckman Jennie Wagnemark

Läs mer

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(5) Tid:, kl. 8.30-11.45 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-11-26 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Conny Sjögren Rune Körnefors Frånvarande: Erika

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-11-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-11-14 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Protokoll Utbildningsråd Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik

Protokoll Utbildningsråd Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Protokoll Utbildningsråd Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Datum och tid: 2012-05-14, 09:30-12:00 Plats Umeå universitet NärvarandeBjörne Lindberg (Umeå Universitet) Kent Bertilsson (Mittuniversitetet)

Läs mer

Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet

Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet Lärare Magnus Jonsson Bertil Svensson Innehåll Introduktion. Datorn 50 år, inbyggda datorsystem mm. Nicholas Wickström Datorsystem,

Läs mer

Utbildningsplan för teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 2016

Utbildningsplan för teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 2016 Utbildningsplan för teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 2016 Utbildningsplanen är fastställd av naturvetenskapliga utbildningsnämnden 2015-01-29 att gälla från 2015-07-01. Teknisk/naturvetenskaplig

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

PROTOKOLL6 Sammanträdesdag Tid: Tisdagen den 14 maj 2013, kl Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet

PROTOKOLL6 Sammanträdesdag Tid: Tisdagen den 14 maj 2013, kl Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet PROTOKOLL6 1(5) Tid: Tisdagen den 14 maj 2013, kl. 13.15-16.35 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter Marika Edoff Klas Hjort Arnold Pears Katarina Hedman Sofia Hedberg Andreas

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-04-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-04-14 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013

Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013 Sida: 1/5 Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013 Deltagare Ordförande Ingrid Carlgren Lärarrepresentanter LU Lars Berggren HT-fak Lena Eskilsson t.o.m. 11:45 S-fak Bo-Anders Jönsson N-fak Studeranderepresentant

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2016-02-15, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

PROTOKOLL3 Sammanträdesdatum Utseende av ledamot att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

PROTOKOLL3 Sammanträdesdatum Utseende av ledamot att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll PROTOKOLL3 TEKNAT 2017/170 1(3) Tid: Tisdagen den 10 september 2017 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter Greger Thornell Cecilia Gustavsson Roger Herbert Hans

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2009 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2009-03-13 Sektionsstyrelsesammanträde 2009-03-10 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer