HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg, T/A-representant Maria Åkesson, 9-13 Martina Johansson, sekreterare Alexander Eriksson 1. Fastställande av agenda MBL-information har genomförts inför mötet, tyvärr kunde SACO inte närvara och vill ha mer information kring punkterna 5, 8, 11, 12 för att kunna hantera frågorna fackligt. Den fackliga representanten från ST-ATF hade inga synpunkter. SACO kommer att få uttala sig om alla frågor som rör personalen. 2. Utseende av justeringsperson 3. Fastställande av föregående mötes protokoll 4. Uppföljning av fattade beslut Linda Knudsen utsågs att justera mötets protokoll. : Protokollet från läggs till handlingarna. Antagningsläget i förhållande till vårt uppdrag Utbildningsnämnden har ännu inte bestämt något om huruvida IDE ska lämna tillbaka platser eller inte. Studierektorsgruppen hade möte och diskuterade bland annat Projekt delklar blir helklar och uppföljning av sektionens studenter Fastställande av kursplaner Magnus Larsson har meddelat ansvariga för kursplanen i Teknologie kandidat uppsats att sektionsstyrelsen inte godkänt den. Branschråd Beslut kommer att fattas under mötet. Strategigruppens rapport Strategigruppen är klar med sin rapport och är nöjd med den. 5. Meddelanden 200 tomma NA/TE-platser 2005 Beräkningar på oförändrat utbildningsutbud och oförändrat antal nybörjarstudenter visar att Högskolan kommer att ha 200 tomma platser inom teknik/naturvetenskap år Dessa kan omvandlas till 400 platser inom samhällsvetenskap/humaniora. Sektionen för Hälsa och Samhälle har börjat vidta åtgärder inför vt Disputation och licentiatexamen

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(10) Ewa Zimmerman licentierade 6/9 och Carina Ihlström disputerade 29/9. Pris- och löneomräkningsfaktorer Regeringen har skickat ut direktiv om att högskolorna kommer att få 1,1% i ökade anslag för år 2005 för att täcka löneökningarna. Samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde Magnus Larsson, Per-Ola Ulvenblad, Kerstin Malmqvist, Sven-Åke Hörte och Bengt-Göran Rosén representerade Högskolan vid ett samverkansmöte med Högskolan i Skövde. Rektorerna har undersökt intresset för samarbete bland de närliggande universiteten (Växjö, Linköping, Göteborg, Chalmers och Örebro). Universitetet i Örebro är det lärosäte som visat mest intresse för ett samarbete. Högskolestyrelsen 18/10 Magnus Larsson är inbjuden till högskolestyrelsens möte den 18/10 för att diskutera IDE-sektionens situation och redogöra för arbetet med rekrytering och ekonomi. Delårsbokslut juni 2004 Sektionen har klarat utbildningsuppdraget för vårterminen, för höstterminen ser det dock mer problematiskt ut. Prognosen för grundutbildningen inför hösten byggde på att alla utbildningsplatser skulle fyllas. Som det ser ut just nu med antal registrerade studenter så saknar sektionen ca 100 HST för att klara sitt uppdrag för år Till detta kommer det prognosticerade underskottet om kr. Om Utbildningsnämnden kräver tillbaka betalning för 100 HST så förlorar sektionen ytterligare 3,8 miljoner kronor och förlusten på grundutbildning anslag blir ungefär 4,3 miljoner kronor. Forskning anslag har ett underskott om kr. Detta beror på att forskningsledarna delvis använder sparade resurser för att finansiera verksamheten samt att en del löner saknar finansiering. Forskning externt har ett negativt resultat eftersom avtalet med ett par finansiärer gått ut och de aktuella projekten har stora underskott. Ledningsgruppen har fått direktiv om kostnadsmedvetenhet. Sektionen har börjat ta itu med problemen i ekonomin. Nästa kvartalsbokslut är klart i mitten av oktober. 6. Examinatorer för lå 04/05 Doktorand kan inte vara examinator och examinator måste vara anställd vid Högskolan. Bilaga 6:1 Listan med examinatorer fastställs under förutsättning att en examinator anställd av Högskolan utses för Astronomins grunder och Kosmologi samt att det undersöks vem som examinerar examensarbetena på D, E, T och ICT.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(10) 7. Branschråd Frågan om branschrådets utformning har diskuterats på både senaste sektionsstyrelsemötet och på senaste studierektorsmötet. Mia Johansson (Enheten för omvärldskontakter) har sammanställt diskussionerna och formulerat ett förslag. Sektionen utser ett branschråd som består av: - Nicolina Månsson och Maria Åkesson, studierektorsrepresentanter - två studeranderepresentanter - sju näringslivsrepresentanter tre till fyra fasta representanter och tre till fyra som bjuds in efter behov. Volvo och Ericsson får varsin fast plats. Mia Johansson kontaktar kommunen och landstinget och erbjuder dem varsin fast plats i branschrådet. - en representant från EOK, initialt Mia Johansson, därefter Stella Erlandsson - Magnus Larsson, sektionschef - Eva Strid Andersson, sekreterare Branschrådet har möte två gånger per termin. Uppkommer behovet av ytterligare möten och deltagarna anser sig ha tidsutrymmet, ska inte detta beslut ha en begränsande verkan. Varje möte ska resultera i minst ett konkret förslag som underlag för beslut i sektionsstyrelse eller ledningsgrupp. Upplägget inför varje möte utgör förutsättningarna för vilka av de roterande representanterna som ska bjudas in. Första branschrådet kommer att hållas den 2/11 kl 12-15, mötet inleds med lunch på andra våningen på Krogen. Frågeställningar som kommer att behandlas under första mötet är i första hand rekrytering till de närvarande företagen och i andra hand rekrytering till IDE-sektionens program. EOKs representant ansvarar för att bygga upp och bibehålla kontakten med företagsnätverket som kopplas till branschrådet. EOKs representant koordinerar allt praktiskt kring branschrådsmötena. Under mötets gång är det densamme som har rollen som moderator. I EOKs uppdrag ligger också att sammanställa agenda och i god tid se till att den kommer med i inbjudan till nästa möte. Medsänt i varje kallelse finns skriftliga presentationer på samtliga deltagare och den organisation de företräder, detta tillser EOKs representant. Studierektorerna från IDE underrättar och kallar de aktuella studeranderepresentanterna inför varje möte. Eva Strid Andersson för minnesanteckningar vid sammankomsterna. Inför varje rådsmöte träffas Magnus Larsson, EOKs representant och studierektorerna för att gemensamt lägga riktlinjerna för nästkommande möte. Förslagsvis kan det vara en punkt på studierektorsmötena som hålls

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(10) 8. Antagningsläget i förhållande till vårt uppdrag kontinuerligt på sektionen. Just nu har sektionen 621 beräknade helårsstudenter (HST) för kalenderåret Planerat antal HST är 749. I de 621 HST finns ett antagande att alla studenter på program flyttas upp till nästa årskurs medan studenter som registreras på fristående kurser under läsperiod 2 inte är inräknade. Dessa båda poster kan komma att ta ut varandra. Christina Sjöberg på Studerandeavdelningen har gjort en prognos för IDEs HST under förutsättning att inget förändras vad gäller kursutbud och söktryck. I denna prognos ser man en nedgång: 2005: 496 HST 2006: 460 HST 2007: 458 HST Situationen är allvarlig. Det är ett stort problem att det krävs utveckling av nya kurser och program men att det inte finns några resurser för nytänkande. Under de kommande 6 åren kommer barnkullarna att successivt öka med 30% jämfört med idag. Framtidens ingenjörer, bland andra, gör dock bedömningen att det kommer en vändning i söktrycket först om 3-5 år. Vilka signaler sänder regeringen till Högskolan? Magnus Larsson kommer att ställa frågan till högskolestyrelsen huruvida regeringen/regionen/kommunen tycker att det behövs teknikutbildningar i regionen eller inte. Regeringen kommenterar inte de högskolor som gör neddragningar. Näringslivet börjar signalera att de är bekymrade över teknikutbildningarnas nedgång. Summering: Sektionen måste finna en ny rimlig nivå för antal HST och skapa ett utbildningsutbud som gör att vi klarar uppdraget. 9. Strategidokumentet Strategigruppen har arbetat utifrån att Högskolan kommer att följa Bolognastrukturen. Det finns dock en del hinder i vägen för att Högskolan ska få ge 80 p masterexamen. Strategigruppens förslag - Projektrumsmiljön måste bli bättre på det pedagogiska planet. - Undervisningen måste bli mer nätbaserad och all information om IDEs utbildningar måste finnas på Högskolans distansutbildningsplattform. - De traditionella föreläsningarna måste bli färre. - Att en rimlig nivå för sektionen är 40 studenter som börjar på ingenjörsrespektive informatikprogrammen varje år. - Kurser paketeras i tjugopoängsblock. - Sektionen tar fram fler yrkesinriktade ettåriga program. Strategigruppen anser det viktigt att - Sektionen hittar rätt antal studenter så att det kan bli kontinuitet i planering och genomförande av utbildningarna. - Sektionen har en beredskap för att kunna hantera mindre studentgrupper.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(10) Personalens synpunkter Sektionens personal är överlag positiva till dokumentet. All personal har fått möjlighet att se dokumentet och ha synpunkter på det, dels under sektionskollegiet i Brösarp och dels via ett staff-mail. Personalen har förståelse för att det måste till kvälls- och sommarkurser för att klara situationen ingen har framfört någon kritik av dessa förslag till sektionschefen. s synpunkter Den pedagogiska utvecklingen är viktig för sektionen. Det är viktigt att studenterna får lyckas tidigt i kursen så att de får självförtroende och blir motiverade att arbeta. Syftet med kurserna glöms ofta bort. Det krävs en större målrelatering av sektionens kurser. Det är viktigt att studenterna som redan är här är nöjda med sina utbildningar och sprider detta vidare. Projekt- och problembaserat lärande är inget nytt. Det är nu när antalet studenter är lågt som chansen finns att pröva nya undervisningsmetoder. Undervisningstiden måste användas mer effektivt och projektrummen måste användas mer aktivt i undervisningen. Studeranderepresentanterna vänder sig mot att ta bort alla föreläsningar. Bra föreläsningar är en del av en komplett högskoleutbildning. Studenterna måste få feedback på det de gör. I dagsläget får studenterna ingen feedback på kursvärderingarna. Det hade varit bra om administrationen kunnat få fram resultatet av kursvärderingarna på bara några veckor. har en vecka på sig att maila ändringar i strategidokumentet till Jessika. Cecilia tar fram ett förslag till nästa möte på hur sektionen ska gå vidare med det pedagogiska arbetet. Studenter bjuds in för att vara med och ta fram en handlingsplan för att utveckla pedagogiken i kurserna. 10. Utbildningsutbud 05/06 Ledningsgruppen hade arbetat fram ett förslag till nya utbildningar inför läsåret 2005/06. Detta utbud fastställs i Utbildningsnämnden den 19-20/10. beslutar att 650 HST är en rimlig nivå för år Detta innebär att sektionens anslag från Utbildningsnämnden kommer att minska med ca fyra miljoner kronor. Nya fristående kurser vt 2005 och nya sommarkurser 2005 fastställs enligt förslag nedan.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(10) Förslaget till de nya programmen nedan skickas till Utbildningsnämnden för inrättande. Frågan om ersättning till dem som utvecklar nya kurser tas upp i ledningsgruppen. Labledarna får direktiv på måndag att lämna förslag till utvecklingstid. Nya korta program och kursblock start ht 2005 E-handel med webbprogrammering 40 p 30 platser Behörighetskrav: Ma B eller Ma C Elbehörighet (nätverksdesign/egenföretagare) 40 p 30 platser Behörighetskrav: Ma B Kurser ITIS fortbildning av lärare (kväll) 40 p 20 platser Behörighetskrav: Lärarexamen Kurser Programmering 40 p 10 platser Nya program ht 2005 ht 2006 Kopplingen till forskningen är viktig. Gränsöverskridande mellan olika lab och sektioner är nödvändig. Anställningsbarheten av de utexaminerade studenterna är viktig. Innovation är en naturlig del av programmen. Mobila tjänster och mobil teknik, ht p 30 platser - koppling till CERES och MediaIT - MI-lab och CC-lab Hälsoteknik, ht p 30 platser - koppling till PRODEA Program på engelska Magisterprogrammet i informatik (på engelska) 40 p 5 platser Programmet kommer att ges på ett sådant sätt att personer som kommunicerar via engelska kan följa det. Svenska studenter kommer dock att ha möjlighet till handledning och inlämning av uppgifter etc på svenska. Studeranderepresentanterna ställer sig positiva till undervisning på engelska på magisternivå. Nätverksdesign och datordrift (på engelska) 40 p 5 platser Nya sommarkurser MatLab 5 p 20 platser Envariabelanalys - Varberg 5 p 20 platser C-programmering 5 p 20 platser Fysik B ger behörighet till ingenjörsprogrammen - platsgaranti på sökt ingenjörsprogram. 5 p 20 platser Matematik C ger behörighet till informatik - platsgaranti på sökt informatikutbildning 5 p 20 platser Multimedia II 5 p 30 platser Hårdvarukonstruktion med VHDL 5 p 20 platser

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(10) Skapande berättelser med dator - Varberg eller Halmstad. Målgrupp: lärare 5 p 20 platser Affärssystem 5 p 30 platser SUMMA: 22,5 HST Sommaruniversitetet behöver en mer målmedveten marknadsföring mot inlandskommunerna. Sektionen kommer att räkna fram ett totalt antal helårsstudieplatser för sommaruniversitetet och sedan fördela dessa efter söktryck. Förslaget är väl förankrat på labben. Nya fristående kurser Datornätverk I, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Olga Torstensson MatLab, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Thomas Munther Datorgrafikprogrammering 20 p -inriktning mot spelprogrammering ht 05, halvfart 20 platser T Rögnvaldsson, M Bodén, P-Å Jovall Skapande berättelser med dator, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser Eva Petersson Informatik för småföretagare, 20 p ht 05, kväll 20 platser Upptäck fysik, 10 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser Medicinsk teknik för ingenjörer i samverkan med SET: - Anatomi och fysiologi, 5 p vt 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Allmän patologi, 5 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård I, 5 p vt 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård II bildbeh. 5 p ht 06, kväll/kvartsfart 20 platser Medicinsk teknik för sjuksköterskor i samverkan med SET: - Medicintekniska grunder, 5 p ht 05, kväll/kvartsfart 20 platser - Allmän patologi, 5 p vt 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård I, 5 p ht 06, kväll/kvartsfart 20 platser - Tekn. i praktisk sjukvård II bildbeh. 5 p vt 07, kväll/kvartsfart 20 platser Företagsbyggn., företagsskapande, 10 p vt 05/halvfart Hans-Erik Eldemark 20 platser Affärssystem, 5 p ht platser Digital bildkomposition ht platser

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(10) 11. Förslag på nya fristående kurser Karl-Johan Bäckström föreslår att alla matematikkurser inom IDE och ELU öppnas upp som fristående kurser. De kurser i matematik som ges på IDE och ELU öppnas upp som fristående kurser men annonseras inte var för sig i den tryckta katalogen utan bara på Internet. I den tryckta katalogen kommer att finnas en hänvisning till att information om fler kurser i matematik finns på Internet. 12. Rekryteringsinsatser ht 2004 Utbildningskatalogen Portokostnaden för distribution av utbildningskatalogen uppgick inför läsåret 04/05 till en miljon kronor. Informationschef Marianne Folkesson förslår att studentambassadörer besöker alla avgångsklasser på gymnasieskolorna i regionen och delar ut katalogen personligen. Högskolan kommer att skicka ut vykort med en talong där den som är intresserad kan beställa katalogen. Styrelsen ställer sig bakom förslaget att studentambassadörer delar ut utbildningskatalogen personligen i de regionala avgångsklasserna. Rekryteringsgruppen ser att webben får allt större betydelse som spridare av information. Av de studenter som började åk 1 i år anger informatikstudenterna respektive ingenjörsstudenterna att fler än hälften respektive hälften fann information om sin utbildning på webben istället för i katalogen. IDE-sektionen har sin främsta rekryteringsbas lokalt och regionalt. Företrädare för de riksrekryterande programmen (Idrottsvetenskap och Kultur och kommunikation) är mer bekymrade över att katalogen inte kommer att distribueras i samma omfattning som tidigare. En del av rekryteringsgruppen föreslår att katalogen ska lyfta fram det som är unikt för Högskolan projektrum, UTEXPO och idrottsstaden etc framför att ägna utrymme åt t ex den gränsöverskridande högskolan. Högskolan kommer att delta i SACO-mässorna i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö. Utbildningskatalog för ingenjörer SET vill göra en utbildningskatalog för bara ingenjörsutbildningarna. IDE-sektionen ställer INTE upp på att göra en separat utbildningskatalog för bara ingenjörsprogrammen. Styrelsen godkänner en mindre folder som presenterar mervärdet i ingenjörsoch informatikutbildningarna vid Högskolan. Helst skulle styrelsen se att resultatet blev något coolare än en pappersfolder. Det är ett absolut krav att informatikutbildningarna finns med i informationen.

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 9(10) Samarbete med kommunen Till nästa möte i rekryteringsgruppen är Halmstad kommuns turistchef inbjuden. Turistchefen har uttryckt stort intresse för ett utökat sommaruniversitet. En fråga från rekryteringsgruppen är huruvida kommunen kan hjälpa till att marknadsföra sommaruniversitetet samt de kurser som ges på engelska. Sommarkurser Sommaruniversitetet ska inte bara erbjuda studier utan även ett mervärde. Sommarstäderna Halmstad och Varberg kommer att lyftas fram i marknadsföringen. Det måste finnas en person som samordnar kurserna på sommaruniversitetet. Studenterna måste kunna få tillgång till tjänster från sekreterare och datorservice. Öppet hus Rekryteringsgruppen arbetar med ett förslag om att ha öppet hus även på kvällen. Själva utställningen skulle dras ihop på kvällen och informationspassen riktas bland annat till de blivande studenternas föräldrar och till icke daglediga. Möte med gymnasieskolornas rektorer Den 3/11 kommer Marianne Folkesson och Christina Sjöberg tillsammans med sektionscheferna och ELUs enhetschef att träffa samtliga gymnasierektorer från kommunen för att diskutera hur rekryteringen från gymnasieskolan kan förbättras. s förslag - Information om alla kurser (grundläggande behörighet) av allmänintresse skickas till hushållen samtidigt som studieförbunden gör sina utskick. - Under Öppet Hus-kvällen ges även information om fristående kurser. - Informationen målgruppsinriktas. (t ex mot lärare som vill fortbilda sig.) - All information gällande t ex vt 05 och ht 05 är med på samma blad. - Bilaga till Hallandsposten - Bra länk till bra sida om fortbildning det livslånga lärandet... - Magnus Larsson kontaktar Sandra Martinsson (Informationsavdelningen) och Stella Erlandsson (Enheten för omvärldskontakter) och diskuterar hur vi ska får fram information om alla kurser och program till rätt målgrupper. (bl a i katalogen) - Magnus Larsson bokar en tid med studierektorerna och några kursansvariga för att fortsätta diskussionen. - Ledningsgruppen tar upp frågan om samordningsansvar för de fristående kurserna. Det handlar om fördelning av timmar och uppdatering av kursplaner. - Magnus Larsson för fram frågan om finansiering av en gemensam samordnare för hela Högskolans sommarkurser till Utbildningsnämnden. 13. Övrigt Alla IDE-sektionens kurser ska finnas på distansutbildningsplattformen men de lärare som prövat den är inte nöjda med dess funktion. En del lärare har egna hemsidor som fungerar bättre än plattformen. Framföra till Kerstin Malmqvist att distansutbildningsplattformen måste bli så bra att den fungerar för sektionens behov. Så fort plattformen fungerar kommer alla kurser att läggas in där.

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 10(10) Meddelande från REKTOR Rektor lämnar över en skrivelse till de fackliga representanterna kl idag. Sektionens underskott för år 2005 beräknas till 9,8 miljoner kronor om inget görs. (Uträkningen är baserad på kostnadsstrukturen som gällde andra kvartalet 2004 samt att inget förändras i utbildningsutbud eller söktryck.) Även SET har stora problem med sina teknikplatser och kommer att hamna på ett liknande underskott för år 2005 om inget görs. Högskolan kommer att tvingas göra stora omstruktureringar för att klara sitt uppdrag under Naturvetenskapliga/tekniska utbildningsplatser kommer att struktureras om till samhällsvetenskapliga/humanistiska. Situationen är allvarlig och kan komma att leda till att delar av personalen varslas. Sektionens personal kommer att informeras om läget på infofikat på måndag 4/10 kl En liten ljusglimt är att försvaret diskuterar att flytta alla sina högre utbildningar till Halmstad vilket kan ge positiva effekter för både SET och IDE. Regeringen fattar beslut i frågan i december. Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Linda Knudsen, studeranderepresentant

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

2014-12-11. professor, medicinska fakulteten. Beslut: att utse Tomas Brage att tillsammans med ordförande justera protokollet.

2014-12-11. professor, medicinska fakulteten. Beslut: att utse Tomas Brage att tillsammans med ordförande justera protokollet. Sammanträdesprotokoll 2014-12-11 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson Per Ahlberg Tomas Brage Fredrik Ekwurtzel Hans Isaksson Marielle Johansson Carin Jarl-Sunesson Hanna Karlsson Ulrik Mårtensson

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 Christer Lundgren, ordförande Bengt Rending, PRO Sören Lundström, PRO Erling Holmberg,

Läs mer

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén 2013-11-21 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Närvarande Styrelseledamöter Ersättare Frånvarande Ulrika Borre 1 Val av sekreterare och justerare Ulrika väljs till mötets sekreterare. Sandra

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks.

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks. 1 Minnesanteckningar Sammanträdesdatum 2007-11-21 Minnesanteckningar från Nätverk funktionsanasvariga utbildningsadministration. Närvarande Yvonne Bång Wahlbäck, UF/Stud.servis Margareta Bäckström, ABE

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Styrelsemöte 2013-03-25

Styrelsemöte 2013-03-25 Protokoll fört vid Styrelsemöte 2013-03-25 Plats: Närvarande: Ericsson, Datalinjen 3, Linköping. Per Ola Post, Michael Kamdem, Fredrik Thörnell, Erik Hallbäck, Sonia Sangari, Fariba Hashemi Bani, Linnea

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling MLS HiG/ 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2013-12-12 Närvarande: Kaisu Sammalisto (Ordförande) Annika Johansson (SA) Leif Claesson (ATM) Rose Marie Löf (ATM) Tanja Donner (Bibl.) Josefin

Läs mer

Introduktionsinformation Mästarlärare

Introduktionsinformation Mästarlärare Introduktionsinformation Mästarlärare Det här är lite introduktionsinformation till dig som ny mästarlärare på Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap. Förhoppningsvis kan det ge en bättre

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 1 (8) Tid: Kl 10.15-15.55 med avbrott för lunch kl 12.30-13.15 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Carlsson, Pontus 1-del av 13 Dahlström, Mats Forsgren, Emma Herder, Mats

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn och Utbildningsnämnden 43 2008-06-17 BUN 43 2008/36 Kvalitetsredovisning Information av rektor för Lessebo Lärcenter BUN 43 2008-06-17 Rektor Pia Dahlberg redovisade de olika verksamheter som finns

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom.

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom. PROTOKOLL SAMRÅD 2012-03-23 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 23 mars Tid Kl. 09.00-15.00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Lokal: Sälen Närvarande 1. Ann-Mari Mäkikangas Halmstad kommun

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll Utbildningsbevakningen 090916

Protokoll Utbildningsbevakningen 090916 Protokoll Utbildningsbevakningen 090916 1. Mötet öppnas Närvarande: Alla terminer förutom termin 1 och 10. 2. Val av sekreterare Anna valdes. 3. F rån terminerna Termin 3: Lite förvirring kring nuvarande

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder)

Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder) PROGRAMNÄMNDEN FÖR Programmet för personal- och arbetslivsfrågor Göteborgs universitet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-23 Närvarande Frånvarande Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält

Läs mer

Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005

Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005 Bilaga 4, möte 34 Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005 Innehållsförteckning Blekinge tekniska högskola...2 Högskolan i Gävle...2 Högskolan i Kristianstad...3 Högskolan

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2012-11-07, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Carin Staudte Ledamot Närvarande Cecilia

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer