MBL-information inför mötet genomfördes Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7."

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin student Nicholas Wickström lärare Michel Thomsen lärare Frånvarande Joel Utgren student Joakim Fagerström student Övriga närvarande Marita Hilliges ordf UN, Ärendeordning: 1, 2, 4, 3, 14, 7,12, 13, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 15 MBL-information inför mötet genomfördes Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht Fastställande av agendan Agendan fastställdes med tillägg av följande under 15 Övrigt: a) Mötestider höstterminen 2006 b) Studierektorsgruppen c) Återrapportering till styrelsen från sektionens strategigrupper 2. Utseende av justeringsperson Nicholas Wickström utsågs till justeringsperson. 3. Fastställande av föregående mötes protokoll Protokollet från lades till handlingarna. 4. Uppföljning av fattade beslut Val av beredning för ledamöter samt framtagande av förslag till ordförande och vice ordförande i forskningsnämnderna. Rektor har beslutat att prorektorstillsättningen skall bli klar innan val till nämnderna kommer att äga rum. EOK och omorganisering. Genomförandet av omorganisationen av EOK är ännu inte helt klar. T ex är det inte helt klart var sektionernas kontaktpersoner skall vara lokaliserade. Det råder skilda meningar om hur EOKs organisation skall se ut och fungera. Remiss Grundutbildningsstrategi. Sektionens remissvar är inskickat till UN. Högskolestyrelsen fastställde grundutbildningsstrategin vid sitt möte Marita Hilliges deltar vid dagens möte för att ge feedback på sektionens remissvar. Inköp av kurslitteratur. Vid styrelsens förra möte framkom synpunkt om att en översyn av litteraturen inom utbildningsprogrammen skulle göras för att identifiera nyckellitteratur som återkommer i flera kurser. Detta har ännu inte gjorts men kommer att vara en del i Bolognaanpassningen av kursplanerna.

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(5) 5. Riktlinjer för kontrakt mellan lärarutbildningsnämnd och sektion Underlag har distribuerats till sektionerna för diskussion och sektionscheferna har varit kallade till möte med Lärarutbildningen för diskussioner om dokumenten. ser positivt på att ansvaret tydliggörs, men det ger ett flertal frågor. undrade hur detta dokument förhåller sig till andra dokument internt på högskolan, bl a till internförsäljningspolicyn. Varför skall inte den här typen av riktlinjer finnas mot alla parter, dvs liknande riktlinjer borde sättas upp även mellan sektioner. ELU är ansvarig för didaktikutbildningen enligt högskolestyrelsen. Den specifika ämnesdidaktiken kan finnas på sektionen, vilket gynnar oss, men den kan också hanteras av ELU/Lärarutbildningsnämnden. Det finns även möjlighet för ELU att köpa av andra. För att ELU skall erhålla det som de förväntar sig av motparten, skulle ett alternativ till dokumentet vara att tydligare specificera beställningen inför ett läsår. 6. Förslag till riktlinjer för avtal mellan Lärarutbildningen och inriktningsansvarig undrade hur det rent praktiskt fungerar att inriktningsansvarig är underställd ELU personen har i så fall två chefer. 7. Sökstatistik för ht 2006 Sektionen föreslår rektor att ställa in följande kurser och program avseende sommaren och höstterminen 2006: HH Matematik 1-20 (sommarkurs) HH Affärsmodeller inom e-handel 5 p HH Introduktion till edutainment 5 p (nätuniversitetet) HH Design av mobila tjänster 120 p HH Webbdesign för e-handel 40 p föreslår MI-lab och CC-lab att arbeta fram ett ett-årigt påbyggnadsår inom mobila tjänster, med hänsyn till att det tre-åriga programmet tvingats ställas in två år i rad på grund av för få sökande. En diskussion på sektionen och laben bör föras avseende vår programstruktur för framtiden. Ökad samverkan med SET är också viktig. 8. Fastställande av reviderade tjänstebeskrivningar för den administrativa personalen. 9. Inrättande av kandidatprogram i tillämpad matematik godkänner de reviderade tjänstebeskrivningarna för den administrativa personalen. Det är många internationella sökande till magisterprogrammet i Finansiell matematik som är väl kvalificerade enligt den bedömning studerandeavdelningen gjort. Men de saknar en kandidatexamen vilket de måste ha för att få ut en magisterexamen på ett breddmagisterprogram, som Finansiell matematik är.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(5) Ett kandidatprogram i tillämpad matematik är framtaget så att studenterna kan erhålla en kandidatexamen genom att komplettera med en 5-poängskurs. godkänner utbildningsplanen, men ser helst att endast ett kandidatämne inrättas om det är möjligt. Magnus Larsson får i uppdrag att kontrollera detta med UN. Styrelsen framför dock synpunkter på utformningen av utbildningsplanen och vill att samma krav ställs på denna som på alla andra utbildningsplaner. 10. Fastställande av kursplaner valde att bordlägga fastställandet av kursplanerna då inte tillräcklig information finns om kurserna. 11. Godkännande av utbildningsplaner Nya utbildningsplaner för DE- och IT-magisterprogrammen skall fastställas. DE-magisterprogrammet har fått en ändrad kursordning så att inriktningen mot Inbyggda system blir tydligare. IT-magisterprogrammet har fått en ändring gällande betygssystemet (alla kurspoäng sätts i ECTS och betyget på kursen enligt lokal ordning) godkänner båda de nya utbildningsplanerna för DE- och ITmagisterprogrammen. 12. Högskolans grundutbildningsstrategi 13. Nivåklassificering av sektionens samtliga kurser Marita Hilliges berättar hur UN tänkt och bemöter de synpunkter sektionsstyrelsen haft på grundutbildningsstrategin. -grundutbildningsstrategin skall hållas öppen så att den är flexibel, hållbar och passar alla. - grundutbildningsstrategin har haft ett antal remissomgångar och har bl a varit och vänt hos högskolestyrelsen tidigare. UN har resonerat att det är bättre att ha ett underlag att utgå ifrån och sedan revidera den inom en snar framtid. Dokumentet i sig är viktigt att ha. - dokumentet har en del skrivningar av mer tvingande karaktär och det är UNs avsikt att vara tydlig. - innovationsbegreppet behövde luddas till för att alla sektioner skulle acceptera begreppet och dess innebörd. Sektionen kan lägga in en strängare tolkning om man vill. - UN är ansvarig för dokumentet men det skall stå i kvalitetsdokumentet i stället. Marita Hilliges delade ut riktlinjer för nivåbestämning enligt Bolognaanpassningen. Varje kurs skall klassificeras enligt de nya direktiven på grund-, avancerad eller forskarnivå. Listor på sektionens samtliga kurser skall lämnas till UN den 15 september Vis nivåbestämningen skall hänsyn tas till tre kriterier; 1) förkunskapskrav, 2) lärandemål och 3) lärmiljö (undervisningen). Varje lärosäte bestämmer själv för examen på avancerad nivå hur många kurser på grundnivå som får ingå. Om en student skall antas till forskarutbildning behövs kurser om 40 poäng på avancerad nivå vilket då påverkar hur vi sätter kursklassificeringen.

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(5) Marita meddelar att det är möjligt att klassa kurser olika för olika studenter inom samma kurs om man vill. Då måste dock två separata kursplaner skrivas för de olika nivåerna. Samtliga kursplaner kommer att få en ny rubrik Lärandemål. Även utbildningsplaner skall ha lärandemål och skall hänga ihop med kursplanernas lärandemål och examination. 14. Meddelanden Tjänsten som Forskarassistent i datavetenskap. Tjänsten är ännu ej tillsatt men sakkunnigutlåtanden finns och dessa förordar Stefan Byttner. FNTN kommer att behandla ärendet vid sitt kommande möte i maj. Tjänsten som Adjunkt i informatik. Jesper Svensson var den enda behöriga sökanden och han har erhållit tjänsten. Utbyte med Valencia. Det lärarutbyte som skedde med Valencia var mycket positivt. Att två lärare åkte iväg upplevs som mer effektivt då diskussioner kan föras på ämnesnivå istället för på ledningsnivå. Uppmuntra fler lärare att åka på utbyten. Kursvärderingssystem. Avtal för det kursvärderingssystem som IDE vill testa är ännu inte skrivet. Ärendet ligger hos förvaltningschefen. Fler avdelningar har visat intresse för att testa verktyget bl a till personal- och studentbaromenter. Avslutning. Sektionens avslutning för studenterna i årskurs 3 kommer att äga rum fredagen den 2 juni kl 16 (ca) på andra våningen i Visionen. Studerandeexpeditionens öppettider. Se under meddelanden på agendan. Dock framfördes förnyat önskemål om öppettid under lunchen. HSVs uppföljning av ingenjörsprogrammen. Den uppföljning som HSV gör tre år efter utvärderingen av ingenjörsprogrammen ansvarar Magnus Larsson och Jonas Bäckman för. En sammanställning av svar på de frågor som HSV skickat sammanställs programvis. skall få sammanställningen för genomläsning innan svaret skickas till HSV den 26 maj års nollning. Ullrika Sellman är Phältmarskalk i år och hon meddelar att alla studenter som blivit antagna kommer att bli uppringda för att få information, vilket samordnas av informationsavdelningen. Nollningskommittén vill också ringa till studenterna och hon undrar om det går att samordna detta. Frågan tas upp vid högskolans rekryteringsgrupp. Inköp av kurslitteratur. Studeranderepresentanterna väcker frågan om diskussion har förts gällande inköp av kurslitteratur. Det är viktigt att tänka till vid val av kurslitteratur avseende kostnad och nytta. Se t ex till att biblioteket tar in fler exemplar av kurslitteratur.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(5) 15. Övrigt a) Mötestider höstterminen 2006 Magnus Larsson och Martina Johansson tar fram förslag på mötestider för hösten och meddelar styrelsen. b) Studierektorsgruppen Studeranderepresentanterna undrade över studierektorsgruppen eftersom information om gruppen finns på sektionens hemsida. Magnus meddelar att gruppen finns inte längre eftersom studierektorerna nu ingår i sektionens ledningsgrupp. Men det finns önskemål om att studierektorsgruppen återuppstår både från sektionens administration samt studeranderepresentanterna i sektionsstyrelsen. Till kommande styrelsemöte skall ett förslag på gruppkonstellation presenteras. Det är viktigt att koppla ihop studerandemiljö och studiesociala frågor i den nya gruppen. Vid protokollet Justeras Jessika Rosenberg, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Nicholas Wickström, lärarrepresentant

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-09-23, 7:30, kårhuset Närvarande: Hanna Bergman, Anders Blomqvist, Maja Fjaestad, Per Haraldson, Åsa Lindström, Sofia Lundberg,

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer