HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal lärare lärare lärare lärare/vice ordförande Övriga närvarande Jessika Andersson sekreterare Ole Olsson UN:s ordförande 8 Jessika Rosenberg intendent 10, 17 Ärendeordning: 21, 2, 3, 4, 8, 1, 10, 5, 7, 9, 14, 13, 11, 12, 6, 8, 15, 16, 17, 19, 18, 20 Information enligt MBL 19 genomfördes Facken hade inga synpunkter på agendan. 1. Fastställande av agendan Agendan fastställdes. 2. Utseende av justeringsperson Olga Torstensson utsågs till justeringsperson. 3. Föregående mötes protokoll Protokollet från fastställdes. 4. Uppföljning av fattade beslut De fackliga representanterna berömmer våra protokoll, tydliga. Professor slutar på sektionen. Ljudmila Bordag slutar den 1:a mars. Sektionen har haft avtackning av henne på Bryggan. Hon kommer efter anställningens slut att handleda examensarbete för magisterstudenter på Magisterprogrammet i finansiell matematik. Sektionen har reglerat allt och skrivit avtal angående hennes arbete med examensarbetena. De medel hon har kvar från externa projekt kommer att flyttas till hennes nya arbetsplats. Operativ och strategisk KK-miljö. Bertil Svensson och Maria Åkesson är sektionens representanter i ledningsgruppen, Bertil är även ordförande för gruppen. Stipendieutdelningsnämnd. Jörgen Carlsson sektionens representant i gruppen kronor i stipendier ska fördelas på Högskolan. Presentation av papers. Under studenternas punkt vid föregående möte fick den internationella koordinatorn samt sektionschef i uppdrag att ta fram en lista över

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 2(11) studentarbeten som blivit accepterade på konferenser. Detta är ännu ej genomfört, men det är bra för sektionens kvalitetsarbete om en sådan lista skapas. Postdoktor i datateknik med inriktning pålitlig realtidskommunikation. Denna anställning är tillsatt. 5. Meddelanden Yrkeshögskola. Myndigheten för yrkeshögskolan har bedömt 885 ansökningar som har inkommit till myndigheten under hösten. Den 17 januari meddelades att 235 ansökningar har beviljats, vilket motsvarar närmare 6500 platser. Markaryd kommun fick avslag på sin ansökan med utbildningen Styr- och reglertekniker på 200 yrkeshögskolepoäng (YH) - vilket motsvarar ett års studier. Det är få högskolor med bland de ansökningar som beviljats. Det är bland annat Tekniska Högskolan i Jönköping AB (utbildningsort Eksjö) med utbildningen Digital visualisering Arkitektur och design på 400 YH-poäng och Hälsohögskolan Jönköping AB med utbildningen Specialistutbildad undersköterska/skötare inom psykiatrisk verksamhet på 200 YH-poäng. Därutöver är det tre utbildningar till beviljade inom högskoleområdet (Jönköping, Luleå och Blekinge). Det statliga utbildningsbidraget per utbildningsplats varierar mellan och kronor. Examensrätt för lärare. Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad har fått rättigheter att utbilda såväl förskollärare som grundlärare och ämneslärare. I somras fick samtliga lärarutbildningar i landet lämna in ansökningar om examensrättigheter till den nya lärarutbildningen till Högskoleverket. Tjänsteplanering Avstämningen av tjänsteplaneringen för 2010 är på gång på labben för närvarande. Den sista februari är sista dagen för lärarna och labbledarna att skriva under avstämningen. Öppet hus. Öppet hus äger rum den 4:e mars. Nytt för i år är att Öppet hus koncentreras till en dag, och att mässytan delas upp utefter ämnesområden. Koordinator för IDE är Mikael Hammeltz, men även studierektorerna och högskolesekreteraren som är ansvarig för sektionens utbildningsinformation är involverade för sektionens räkning. Projektledare för Öppet hus är Jan Nilsson, som även arbetar som amanuens på IDE- sektionen. Anställningsordning. Det har tillsatts en arbetsgrupp på Högskolan kring den nya anställningsordningen. IDE:s sektionschef representerar sektionscheferna i gruppen. Brännbar fråga är om disputerade adjunkter automatiskt ska kunna bli befordrade till lektorer. Det råder delade meningar i den frågan, dock är de flesta i gruppen eniga om att det även i fortsättningen ska vara så. När det gäller befordran till professor, är gruppen inte lika överens. I den nya anställningsordningen står det inte utskrivet något krav på att lärare måste ha läst högskolepedagogik, men de flesta vill ha det kravet kvar. Gruppen diskuterar bättre rutiner vid nyanställningar, så att de nyanställda får lättare att gå kurserna.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 3(11) Nya riktlinjer för utbildningsplaner. UN har fastställt nya riktlinjer för utformning av utbildningsplaner. Dessa ersätter tidigare mall för utbildningsplaner, eftersom behovet av en grafisk mall inte längre finns då Kursinfo hanterar detta. UN:s arbetsgrupp för kursvärderingar. För närvarande håller utbildningsnämnden på att arbeta fram ett gemensamt system för kursvärderingarna för hela Högskolan. Anders Nelson är ordförande i den arbetsgrupp som håller i detta, och IDE:s sektionschef är en av medlemmarna i gruppen. UN anser att det är viktigt med en gemensam kursutvärdering på Högskolan och en gemensam process för hur dessa ska gå till. Det diskuteras vad som ska vara nödvändiga delar i denna process, till exempel diarieföring. Det har hållits möte kring hur frågorna i kursvärderingen ska se ut. Fritextfrågor och etik är viktiga frågor som diskuteras i gruppen, det är viktigt att vi har en gemensam hållning kring detta på Högskolan. Medlemmarna i gruppen är överens om att det viktigaste med kursvärderingarna är hur vi hanterar resultaten. Arbetsmiljöutbildning för chefer och ombud pågår. Det pågår för närvarande en tvådagars arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsmiljöombud i personalavdelningens regi. Sektionens arbetsmiljöombud samt sektionschefen deltar i utbildningen. Arbetsmiljöronden. Denna ska äga rum den 6 april på CC-lab och IS-lab, och den 13 april på MPE-lab och MI-lab. Sektionsledningen har gått igenom förra årets protokoll, även arbetsmiljöombuden har fått protokollen. Arbetsmiljöronden kommer att gå tillväga på samma sätt som förra året. 6. Beslut fattade på delegation Bilaga nr 6 Beslut fattade på delegation perioden finns bifogat. hade inget att invända mot besluten. 7. Studenternas punkt Föredragande: Studenterna Licenser för officepaketet önskas. Studenterna framför önskemål om att få licenser för officepaketet. De har tillgång till Windows 7, men saknar tillgång till de program som ingår i officepaketet. En lärarrepresentant svarade egentligen ska man inte ha den tillgången om man inte kan visa på att man har ett behov av det för sin utbildning. Polisen slutar med EnCase? Det går rykten bland studenterna på IT-forensik och informationssäkerhetsprogrammet om att polisen ska sluta att använda sig av EnCase. EnCase har för närvarande ett stort utrymme i programmet, och därför har detta rykte skapat oro bland studenterna. Studenterna har pratat med ansvarig studierektor om detta. Han ska se över saken, men har svarat att polismyndigheten består av olika länskontor och de har olika verktyg. Det som oroar studenterna är att de inte får relevanta verktyg i sin utbildning. Det är viktigt för studenterna att Högskolan följer med i utvecklingen och utbildar kompetenta forensiker.

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 4(11) 8. Grundutbildning Föredragande: Ole Olsson, Magnus Larsson informerades av UN:s ordförande angående kommande neddragningar på Högskolan. Fram till 2014 måste Högskolan banta ner cirka 1000 HST. Det innebär en neddragning av antalet helårsstudenter med 14 %. Det kommer att bli en hård kamp för att komma ner dit. Vid neddragningarna förra gången tillämpades osthyvelprincipen, men framöver måste Högskolan ha en strategi. Det har inte kommit några signaler från regeringen om tilldelning av fler platser. Eventuellt kommer regeringen fördela om platser inom lärarutbildningen, men det vet vi inget om i dagsläget. Då Högskolan i Halmstad i stort sett har fått allt vi sökt, skulle det kunna innebära fler platser till lärarutbildningen. Skälet till neddragningarna av platser är flera. En orsak är att åldersgrupperna kommer att minska drastiskt. Det är värt att påpeka att högskolevärlden inte kände av den höga uppgången i årsgrupperna som skett tidigare, så även nedgången är svårprognostiserad. En annan orsak är att arbetsmarknaden prognostiserar sänkt arbetslöshet, inte minst i ungdomsgrupperna där den för närvarande är hög. Den stora frågan som Högskolan står inför enligt UN:s ordförande är hur vi internpolitiskt ska fördela platserna. Vissa områden är viktiga att skydda mot neddragningar, till exempel vårdområdet. Lärarutbildningen är ett annat område som bör skyddas, och Högskolan måste se över hur stor måste den vara för att den ska kunna gå runt. Teknikområdet är ett annat viktigt område som står inför samma problematik. UN:s ordförande vill inskärpa att alla är medvetna om att vi står framför stora förändringar och neddragningar. Ingen sektion ska kunna öka från det vi har nu. Det sektionen måste fundera över är om vi kommer att kunna konkurrera om teknikstudenterna i ett läge där de utländska studenterna blir färre och där de stora lärosätena kommer att utsättas för konkurrens. Kommer sektionen att hamna i ett läge där vi inte fyller våra platser? Sektionen måste se över utbildningsutbudet, och se om utbildningarna går runt ekonomiskt. När vi kommer till strategikartan, en gemensam uppfattning på HH vad som ska stimuleras. Affärsidén om HH måste utvecklas. Flera av ledamöterna i styrelsen framhävde att det är viktigt att hålla volym på grundutbildningen på IDE-sektionen. Sektionen har stor volym på forskningen, och vi kan inte ha så stor del externa medel som finansiering. Det måste även finnas grund till grundutbildningen. Forskningsmiljön EIS är i stort sett detsamma som IDE, sårbarheten för forskningsmiljön är stor om grundutbildningen sviktar. Sektionen ser även över möjligheten att söka civilingenjörsrättigheter tillsammans med Sektionen för ekonomi och teknik. Civilingenjör är ett starkt varumärke som många ungdomar efterfrågar. Många söker så att de läser både civilingenjör och master. Detta kan vara fruktbart, då sektionen har problem med att få upp studenter på mastersnivå. Det som behöver göras är att införa mer matematik och fysik. Inom dessa ämnen har sektionen en mycket bra kompetens. Det skulle inte innebära så stora förändringar, och skulle kunna

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 5(11) använda oss av våra befintliga program och stöpa om dem. Sektionschefen reste frågan kring hur neddragningarna kommer att påverka förvaltningen. Den måste också minska, och de har aldrig varit i den positionen tidigare. Den administrativa översynen ger signaler för ökad centralisering. Efter detta lämnar UN:s ordförande mötet, och punkten lämnas för tillfället för att tas upp senare under mötet. Åter till Grundutbildning summerade i stora drag hur sektionen ska förhålla sig till neddragningarna. Styrelsen anser att det är viktigt att betona vikten av att Informatik blir ett forskarämne. Det är ett viktigt ämne i EIS- miljön, och hälsoteknik är utmärkt exempel på detta där informatiken är viktig. anser vidare att det är viktigt att lyfta fram att teknik är regionpolitiskt viktigt, likaväl som vård. Studenter från IDE har skapat 30 företag, vilket har gett 400 nya jobb till regionen. Satsningen på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har varit lyckad, inte minst med tanke på samverkan med omgivande samhället. Detta har gett sektionen strategiska partners i näringslivet. Styrelsen är positiv till att gå vidare med arbete kring civilingenjörsrättigheter i samverkan med SET. Denna utbildning är viktig ur rekryteringssynpunkt. Detta kan vara en framtida rekryteringsbas till våra mastersprogram. När det gäller att dra ner på utbildningsutbudet anser sektionsstyrelsen att vi tagit bort fem program, och att detta är en fullt tillräcklig neddragning. Sektionen kommer däremot att behöva genomföra en stor omstrukturering av sina program framöver. I detta arbete måste vi se helheten på nytt sätt, på längre sikt. En stor grupp vi missar är tjejerna. Vi måste se över hur vi kan göra våra utbildningar attraktiva för dem. Sektionen har klarat övergången från utländska studenter tillfredsställande. Högskolorna i Jönköping och Växjö har stängt sina elektroprogram, och detta har gett oss fler studenter. Jämte datateknik är elektroteknik ett mycket viktigt ämne för sektionen, och det behövs förstärkningar inom detta ämne. Industrin har stort behov av elektroingenjörer, problemet är att för få studenter söker till utbildningarna. IT-forensik och informationssäkerhetsprogrammet är ett annat viktigt program för sektionen. På detta program är det ett stort söktryck samtidigt som efterfrågan på kompetensen är stor. Eventuellt kommer sektionen att lägga arbetet med Katastrofundsättningsingenjör på is. En annan aspekt som kan bli positiv för sektionen är de betalade studenterna. Vi har inte räknat med dessa, kommer det betalande studenter går de utanför platstilldelningen, och det blir pengar in till sektionen.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 6(11) 9. Hörandegrupp rektor (lärare) ska besluta sektionens representanter till hörandegrupp för tillsättning av ny rektor. Det kommer att bli tre hörandegrupper bestående av lärare, T/A-personal och studenter. Sektionerna utser representanter för lärarnas hörandegrupp, gruppen för T/A- personal utses av de fackliga organisationerna och studentgruppen av Kåren. IDE ska utse tre representanter till lärargruppen. IDE- rådet har haft uppe frågan och följande personer är deras förslag till sektionsstyrelsen: Maria Åkesson (MI-lab), Veronica Gaspes (CC-lab) och Antanas Verikas (IS-lab). Detta förslag innebär att samtliga labb är inblandade i tillsättning av ny rektor, då Jörgen Carlsson (MPE-lab) ingår i Högskolans rekryteringsgrupp för tillsättning av ny rektor. BESLUT för IDE-sektionen beslutar att följande personer ska representera sektionen i lärarnas hörandegrupp för tillsättning av ny rektor: Maria Åkesson Veronica Gaspes Antanas Verikas 10. Bokslut 2010 Bilaga nr.10 Föredragande: Jessika Rosenberg 2010 var ett bra år för sektionen och alla har bidragit till det goda resultatet. Grundutbildning Anslag har i överskott, ungefär som planerat enligt budget. Detta trots att vi överproducerade 150 helårsstudenter. Grundutbildning - Externt gick bra, och visar ett överskott på kronor. Framför allt intäkter från CISCO bidrog till detta. Sektionen kommer att få ta med överskottet till 2011, vilket vi inte fått tidigare. Sektionens stödverksamhet gick med underskott under året. Detta innebär att vi haft högre kostnader än vad vi fått intäkter för genom den sektions-oh som dras. Eftersom sektionens stödverksamhet gick med underskott, skulle detta fördelas på sektionens verksamheter. Detta konteringssätt hade inte sektionen kännedom om inför bokslutet. Att underskottet på stödverksamheten skulle fördelas medförde att Grundutbildning - Anslag fick ta en kostnad på cirka 1,4 miljoner kronor och Forskning Anslag cirka 0,7 miljoner kronor. För grundutbildningen innebar det att överskottet minskade. För Forskning Anslag innebar det ett underskott. Forskning Anslag (Fo A) uppvisar ett negativt resultat, som kommer av den del av underskottet på sektionens stödverksamhet som Fo A får ta för året. Innan denna bokföring gjordes låg resultatet på plus/minus noll. Egentligen tillhör en del av detta underskott Forskning externt, men bokföringstekniskt gick det inte att bokföra i efterhand. Forskning Externt gick med underskott. Detta handlar till största delen om att man inte får periodisera aktiviteter, endast projekt. För att klassas som projekt måste det finnas ett avtal med viss löptid, ett totalbelopp för projektet och ett

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 7(11) exakt slutdatum. Uppfyller inte ett forskningsprojekt detta, klassas det som en aktivitet. I och med att det inte går att periodisera aktiviteter, ser det ut som om viss extern finansierad forskning går med minus, men utfallet visar inte något konstaterat underskott med hänsyn till detta. Ekonomiavdelningen har insett problematiken, och de är inte oroade över utfallet för året. Intendenten informerade även om att tentamensadministrationen kom in sent med sin faktura för 2010, och den var betydligt högre än för året tidigare. Framför allt lokalkostnaderna för tentamensadministrationen är mycket hög, något som ska ses över. Kostnaderna är dock inte helt jämförbara då Högskolan har en ny overheadmodell. 11. Nya kursplaner Bilaga nr. 11:1 & 11:2 Föredragande: Jessika Andersson Enligt UN:s beslut ska kursplanerna för höstterminen vara fastställda 15 mars. Enligt tidigare beslut från sektionsstyrelsen ska endast nya kursplaner presenteras för styrelsen, när det gäller ändringar i befintliga kursplaner fattar sektionschefen beslut på delegation. Arbetet med kursplanerna i ämnesgrupperna är igång, och vissa ämnesgrupper har flaggat för att deras kursplaner för höstterminen inte kommer att bli klara i tid då de ska revidera lärandemålen. Följande nya kursplaner hade inkommit till sektionsstyrelsen gällande vårterminen 2011, och var bifogade kallelsen: Avancerade IT- forensiska verktyg III 7,5 hp Examensarbete teknologie kandidat 15 hp Till mötet hade även följande kursplaner inkommit: Krypteringsmetoder och spårning på internet 7,5 hp Utökat IT-projekt 22,5 hp Avancerad felsökning av datornätverk 7,5 hp BESLUT för IDE-sektionen fastställer kursplanerna Avancerade IT-forensiska verktyg III 7,5 hp (avser vt-11) Examensarbete teknologie kandidat 15 hp (avser vt-11) Följande kursplaner fastställer sektionschefen på delegation: Krypteringsmetoder och spårning på internet 7,5 hp (avser vt-11) Utökat IT-projekt 22,5 hp (avser vt-11) Avancerad felsökning av datornätverk (avser ht-11)

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 8(11) 12. Utbildningsplaner HT-11 Föredragande: Jessika Andersson Utbildningsplanerna för höstterminen 2011 ska enligt beslut i UN vara fastställda den 1 mars. har tidigare fått ta del av de ändringar som varit aktuella i sektionens utbildningsplaner för hösten 2011, och hade inga invändningar mot dessa. Samtliga av sektionens utbildningsplaner förutom två är i dagsläget fastställda. Dessa två vill UN få in ändringar på, innan de kan fastställas. De två utbildningsplaner som avses är: - Magisterprogrammet i vetenskapliga beräkningar. UN:s synpunkt är att följande lärandemål under färdighet och förmåga ska ändras: presentera och försvara sitt eget arbete, såväl muntligt som skriftligt. Detta lärandemål tolkar UN som examensarbetet, det måste formuleras om så det mer beskriver vad studenten ska kunna efter utbildningen - IT-forensik och informationssäkerhet 120/180 hp. UN: synpunkt är att lärandemålen är för många i utbildningsplanen. Lärandemålen i utbildningsplanen uppgår till femton, de bör bantas ner till åtminstone tio stycken. ger sektionschefen i uppdrag att godkänna utbildningsplanerna på delegation när ändringarna är klara. 13. Ämnesgrupper Föredragande: Jessika Andersson Reviderad lista över ämnesgrupperna delades ut vid mötet. Denna lista har varit ute på sektionen för godkännande av samtliga lärare. hade inga invändningar mot listan, som kunde fastställas. Listan ska revideras årligen. BESLUT: för IDE fastställer ämnesgrupperna enligt bilaga. 14. Examinatorlista 2010/11 Föredragande: Jessika Andersson Studerandeavdelningen vill att sektionen uppdaterar sina examinatorer i Ladok. Det är därför viktigt att examinatorlistan för innevarande läsår fastställs så att detta kan åtgärdas. påpekade att examinatorlistan fortfarande innehåller formella fel, trots att de ämnesansvariga återigen sett över listan. Det är några kurser som har en examinator som har samma utbildningsnivå som den kurs som ska examineras. Examinator ska ha en utbildningsnivå som ligger minst en akademisk nivå högre än kursens nivå. BESLUT: för IDE ger sektionschefen i uppdrag att fastställa examinatorlistan på delegation när de formella felen i listan rättats.

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 9(11) 15. Inrättande av anställning som doktorand i fysik inom spinntronik Bilaga nr. 15 Förslag till beslut förelåg. Då slutdatum för anställningen i förslaget inte stämde överens med finansieringsunderlaget, fattar sektionsstyrelsen endast beslut om anställning fram till det datum som står i underlaget för finansiering. BESLUT: för IDE föreslår rektor att inrätta en anställning som doktorand i fysik inom spinntronik med placering vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik enligt följande: Detta är en heltidsanställning med tillträde tills vidare, dock längst till Doktorsarbetet rör design, tillverkning och karakterisering av magnetiska nanostrukturer, ssk utspädda magnetiska halvledarstrukturer, med målsättningen att realisera nya typer av elektronikkomponenter som kombinerar elektriska och magnetiska egenskaper. Anställningen kommer att finansieras av vetenskapsrådet enligt bifogat avtal. Anställningen omfattar 90% forskning och 10% undervisning. 16. Inrättande av anställning som doktorand inom optoelektronik/fysik Bilaga nr. 16 Förslag till beslut förelåg. hade inga invändningar mot förslaget. BESLUT: för IDE föreslår rektor att inrätta en anställning som doktorand i fysik med inriktning optoelektronik med placering vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik enligt följande: Detta är en heltidsanställning med tillträde tills vidare, dock längst till Doktorsarbetet rör design, tillverkning och karakterisering av fotodetektorer baserade på monolitiskt odlade nanotrådar på kisel för huvudsakligen on-chip kommunikation, men även för avbildande IR chip. Anställningen kommer att finansieras av vetenskapsrådet enligt bifogat avtal. Anställningen omfattar 90% forskning och 10% undervisning. 17. Inrättande av anställning som sektionsadministratör med inriktning ekonomiforskningsadministration Bilaga nr. 17 Denna anställning inrättas på grund av att forskningsadministrationen behöver förstärkas. Sektionen har tidigare fått kritik från riksrevisionen för vår projektuppföljning, som anses vara bristfällig. Anställningen inrättas främst för att lösgöra tid till intendenten och forskningssekreteraren. De behöver mer tid till bland annat EU- projekt och ekonomiskt strategiarbete. De kommer även i högre utsträckning kunna fungera som stöd till labbledarna när det gäller uppföljning av tjänsteplaneringarna. Sektionen har även varit mindre bra på att kommunicera vår forskning, vilket kan förbättras med mer tid till forskningsadministrationen. EIS styrgrupp har under en längre tid efterfrågat ett större administrativt stöd

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 10(11) till forskningen, då denna stadigt har ökat. Anställningen kommer till 100% att vara forskningsfinansierad. HCH kommer initialt att finansiera anställningen till 50%. diskuterade anställningen och ser den som en möjlighet för sektionen att arbeta mer aktivt med ekonomin som ett verktyg. BESLUT: för IDE föreslår rektor att inrätta en anställning som sektionsadministratör med inriktning ekonomi- och forskningsadministration med placering vid data- och elektroteknik enligt följande: Detta är en heltids tillsvidareanställning med tillträde snarast. Arbetsuppgifterna omfattar löpande redovisning, fakturahantering, uppföljning- och prognosarbete. Arbetet omfattar även att utarbeta rutiner för sektionens administrativa stöd till EU-finansierade projekt, att vara administrativt stöd för dessa projekt samt att vara sektionens kontaktperson för högskolans centrala EU-administrativa stöd. Vidare omfattar arbetsuppgifterna att vara ansvarig för alla bokningar i samband med resor som personalen på IDE- sektionen företar samt andra, inom sektionen förekommande administrativa arbetsuppgifter. 18. Arbetsuppgifter för ämnesgrupperna I kallelsen stod denna punkt som beslutspunkt, sektionschefen ändrade punkten till informationspunkt. Styrelsen har tidigare diskuterat fram arbetsuppgifter för ämnesgrupperna. Arbetet i ämnesgrupperna har nu satts igång på sektionen, och flera har redan hunnit träffas. Det är önskvärt att sektionschef samt högskolesekreteraren med ansvar för kursplanerna kan delta i så många ämnesgruppsmöten som möjligt. De viktigaste arbetsuppgifterna initialt för ämnesgrupperna är att identifiera vilka kursplaner man ansvarar för och i vilka utbildningsplaner dessa kurser ingår. Vidare ska ämnesgrupperna se över de kursvärderingar som hör till kurserna man ansvarar för. När det gäller kursvärderingar finns det förslag på att dessa även ska innehålla kommentarer på studenternas synpunkter från berörd lärare och examinator. Innan de gjort det är inte kursvärderingarna klara. HOS har årligen en kvalitetsdialog med ämnesgrupperna, detta kan vara något även för IDE. Vid dessa kvalitetsdialoger medverkar hela ämnesgruppen samt sektionschef och en sekreterare. 19. Uppföljning studentrekrytering Denna punkt togs endast kortvarigt upp vid mötet. Det finns dokumentation och information kring uppföljningen av studentrekryteringen. Denna information ska sektionschefen skicka till styrelsen.

11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 11(11) 20. Nästa sektionsstyrelsemöte - planering Följande punkter kommer att tas upp på nästa möte den 29/3: - Utbildningsutbud 2012 (viktig fråga!) - Översyn lokaler och lokalansvariga - Tjänsteplaneringen Uppföljning studentrekrytering - Kursplaner ht Övrigt Uthyrning av sektionens lokaler. Sektionschefen informerade sektionsstyrelsen under övrigt att en extern lärare har fått hyra Elkraftslabbet vid ett tillfälle. Enligt rekommendationer ska Högskolan inte hyra ut sådana lokaler utan endast torra föreläsningssalar, det vill säga salar utan utrustning. anser att sektionschefen kan fatta beslutet att i framtiden inte hyra ut några av sektionens salar med utrustning. Vid protokollet Justeras Jessika Andersson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Olga Torstensson, lärare

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Malin Bornhager Peter Eliasson Eric Järpe Jessika Rosenberg Michel Thomsen Björn Åstrand ordförande lärare student

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Sara Hammarström Magnus Hållander Henrik Johansson Eric Järpe Eva Nestius Pontus Wärnestål Björn Åstrand lärare student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande T/A-personal

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister, 1-8, 12-14 Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Knut-Martin

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Informationsteknologi -framtidens teknik

Informationsteknologi -framtidens teknik Informationsteknologi -framtidens teknik Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik - IDE Mikael Hindgren Nicolina Månsson I framtidens produkter finns inbyggda datorer

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2014-06-18 Dnr: DUC 2011/2093/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

2014-12-11. professor, medicinska fakulteten. Beslut: att utse Tomas Brage att tillsammans med ordförande justera protokollet.

2014-12-11. professor, medicinska fakulteten. Beslut: att utse Tomas Brage att tillsammans med ordförande justera protokollet. Sammanträdesprotokoll 2014-12-11 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson Per Ahlberg Tomas Brage Fredrik Ekwurtzel Hans Isaksson Marielle Johansson Carin Jarl-Sunesson Hanna Karlsson Ulrik Mårtensson

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2011-02-01

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2011-02-01 PROTOKOLL 1(5) 2011-02-01 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 1. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet 2. Justeringsperson. Nämnden utser Fredrik Offerlind

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer