HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal lärare lärare lärare lärare/vice ordförande Övriga närvarande Jessika Andersson sekreterare Ole Olsson UN:s ordförande 8 Jessika Rosenberg intendent 10, 17 Ärendeordning: 21, 2, 3, 4, 8, 1, 10, 5, 7, 9, 14, 13, 11, 12, 6, 8, 15, 16, 17, 19, 18, 20 Information enligt MBL 19 genomfördes Facken hade inga synpunkter på agendan. 1. Fastställande av agendan Agendan fastställdes. 2. Utseende av justeringsperson Olga Torstensson utsågs till justeringsperson. 3. Föregående mötes protokoll Protokollet från fastställdes. 4. Uppföljning av fattade beslut De fackliga representanterna berömmer våra protokoll, tydliga. Professor slutar på sektionen. Ljudmila Bordag slutar den 1:a mars. Sektionen har haft avtackning av henne på Bryggan. Hon kommer efter anställningens slut att handleda examensarbete för magisterstudenter på Magisterprogrammet i finansiell matematik. Sektionen har reglerat allt och skrivit avtal angående hennes arbete med examensarbetena. De medel hon har kvar från externa projekt kommer att flyttas till hennes nya arbetsplats. Operativ och strategisk KK-miljö. Bertil Svensson och Maria Åkesson är sektionens representanter i ledningsgruppen, Bertil är även ordförande för gruppen. Stipendieutdelningsnämnd. Jörgen Carlsson sektionens representant i gruppen kronor i stipendier ska fördelas på Högskolan. Presentation av papers. Under studenternas punkt vid föregående möte fick den internationella koordinatorn samt sektionschef i uppdrag att ta fram en lista över

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 2(11) studentarbeten som blivit accepterade på konferenser. Detta är ännu ej genomfört, men det är bra för sektionens kvalitetsarbete om en sådan lista skapas. Postdoktor i datateknik med inriktning pålitlig realtidskommunikation. Denna anställning är tillsatt. 5. Meddelanden Yrkeshögskola. Myndigheten för yrkeshögskolan har bedömt 885 ansökningar som har inkommit till myndigheten under hösten. Den 17 januari meddelades att 235 ansökningar har beviljats, vilket motsvarar närmare 6500 platser. Markaryd kommun fick avslag på sin ansökan med utbildningen Styr- och reglertekniker på 200 yrkeshögskolepoäng (YH) - vilket motsvarar ett års studier. Det är få högskolor med bland de ansökningar som beviljats. Det är bland annat Tekniska Högskolan i Jönköping AB (utbildningsort Eksjö) med utbildningen Digital visualisering Arkitektur och design på 400 YH-poäng och Hälsohögskolan Jönköping AB med utbildningen Specialistutbildad undersköterska/skötare inom psykiatrisk verksamhet på 200 YH-poäng. Därutöver är det tre utbildningar till beviljade inom högskoleområdet (Jönköping, Luleå och Blekinge). Det statliga utbildningsbidraget per utbildningsplats varierar mellan och kronor. Examensrätt för lärare. Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad har fått rättigheter att utbilda såväl förskollärare som grundlärare och ämneslärare. I somras fick samtliga lärarutbildningar i landet lämna in ansökningar om examensrättigheter till den nya lärarutbildningen till Högskoleverket. Tjänsteplanering Avstämningen av tjänsteplaneringen för 2010 är på gång på labben för närvarande. Den sista februari är sista dagen för lärarna och labbledarna att skriva under avstämningen. Öppet hus. Öppet hus äger rum den 4:e mars. Nytt för i år är att Öppet hus koncentreras till en dag, och att mässytan delas upp utefter ämnesområden. Koordinator för IDE är Mikael Hammeltz, men även studierektorerna och högskolesekreteraren som är ansvarig för sektionens utbildningsinformation är involverade för sektionens räkning. Projektledare för Öppet hus är Jan Nilsson, som även arbetar som amanuens på IDE- sektionen. Anställningsordning. Det har tillsatts en arbetsgrupp på Högskolan kring den nya anställningsordningen. IDE:s sektionschef representerar sektionscheferna i gruppen. Brännbar fråga är om disputerade adjunkter automatiskt ska kunna bli befordrade till lektorer. Det råder delade meningar i den frågan, dock är de flesta i gruppen eniga om att det även i fortsättningen ska vara så. När det gäller befordran till professor, är gruppen inte lika överens. I den nya anställningsordningen står det inte utskrivet något krav på att lärare måste ha läst högskolepedagogik, men de flesta vill ha det kravet kvar. Gruppen diskuterar bättre rutiner vid nyanställningar, så att de nyanställda får lättare att gå kurserna.

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 3(11) Nya riktlinjer för utbildningsplaner. UN har fastställt nya riktlinjer för utformning av utbildningsplaner. Dessa ersätter tidigare mall för utbildningsplaner, eftersom behovet av en grafisk mall inte längre finns då Kursinfo hanterar detta. UN:s arbetsgrupp för kursvärderingar. För närvarande håller utbildningsnämnden på att arbeta fram ett gemensamt system för kursvärderingarna för hela Högskolan. Anders Nelson är ordförande i den arbetsgrupp som håller i detta, och IDE:s sektionschef är en av medlemmarna i gruppen. UN anser att det är viktigt med en gemensam kursutvärdering på Högskolan och en gemensam process för hur dessa ska gå till. Det diskuteras vad som ska vara nödvändiga delar i denna process, till exempel diarieföring. Det har hållits möte kring hur frågorna i kursvärderingen ska se ut. Fritextfrågor och etik är viktiga frågor som diskuteras i gruppen, det är viktigt att vi har en gemensam hållning kring detta på Högskolan. Medlemmarna i gruppen är överens om att det viktigaste med kursvärderingarna är hur vi hanterar resultaten. Arbetsmiljöutbildning för chefer och ombud pågår. Det pågår för närvarande en tvådagars arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsmiljöombud i personalavdelningens regi. Sektionens arbetsmiljöombud samt sektionschefen deltar i utbildningen. Arbetsmiljöronden. Denna ska äga rum den 6 april på CC-lab och IS-lab, och den 13 april på MPE-lab och MI-lab. Sektionsledningen har gått igenom förra årets protokoll, även arbetsmiljöombuden har fått protokollen. Arbetsmiljöronden kommer att gå tillväga på samma sätt som förra året. 6. Beslut fattade på delegation Bilaga nr 6 Beslut fattade på delegation perioden finns bifogat. hade inget att invända mot besluten. 7. Studenternas punkt Föredragande: Studenterna Licenser för officepaketet önskas. Studenterna framför önskemål om att få licenser för officepaketet. De har tillgång till Windows 7, men saknar tillgång till de program som ingår i officepaketet. En lärarrepresentant svarade egentligen ska man inte ha den tillgången om man inte kan visa på att man har ett behov av det för sin utbildning. Polisen slutar med EnCase? Det går rykten bland studenterna på IT-forensik och informationssäkerhetsprogrammet om att polisen ska sluta att använda sig av EnCase. EnCase har för närvarande ett stort utrymme i programmet, och därför har detta rykte skapat oro bland studenterna. Studenterna har pratat med ansvarig studierektor om detta. Han ska se över saken, men har svarat att polismyndigheten består av olika länskontor och de har olika verktyg. Det som oroar studenterna är att de inte får relevanta verktyg i sin utbildning. Det är viktigt för studenterna att Högskolan följer med i utvecklingen och utbildar kompetenta forensiker.

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 4(11) 8. Grundutbildning Föredragande: Ole Olsson, Magnus Larsson informerades av UN:s ordförande angående kommande neddragningar på Högskolan. Fram till 2014 måste Högskolan banta ner cirka 1000 HST. Det innebär en neddragning av antalet helårsstudenter med 14 %. Det kommer att bli en hård kamp för att komma ner dit. Vid neddragningarna förra gången tillämpades osthyvelprincipen, men framöver måste Högskolan ha en strategi. Det har inte kommit några signaler från regeringen om tilldelning av fler platser. Eventuellt kommer regeringen fördela om platser inom lärarutbildningen, men det vet vi inget om i dagsläget. Då Högskolan i Halmstad i stort sett har fått allt vi sökt, skulle det kunna innebära fler platser till lärarutbildningen. Skälet till neddragningarna av platser är flera. En orsak är att åldersgrupperna kommer att minska drastiskt. Det är värt att påpeka att högskolevärlden inte kände av den höga uppgången i årsgrupperna som skett tidigare, så även nedgången är svårprognostiserad. En annan orsak är att arbetsmarknaden prognostiserar sänkt arbetslöshet, inte minst i ungdomsgrupperna där den för närvarande är hög. Den stora frågan som Högskolan står inför enligt UN:s ordförande är hur vi internpolitiskt ska fördela platserna. Vissa områden är viktiga att skydda mot neddragningar, till exempel vårdområdet. Lärarutbildningen är ett annat område som bör skyddas, och Högskolan måste se över hur stor måste den vara för att den ska kunna gå runt. Teknikområdet är ett annat viktigt område som står inför samma problematik. UN:s ordförande vill inskärpa att alla är medvetna om att vi står framför stora förändringar och neddragningar. Ingen sektion ska kunna öka från det vi har nu. Det sektionen måste fundera över är om vi kommer att kunna konkurrera om teknikstudenterna i ett läge där de utländska studenterna blir färre och där de stora lärosätena kommer att utsättas för konkurrens. Kommer sektionen att hamna i ett läge där vi inte fyller våra platser? Sektionen måste se över utbildningsutbudet, och se om utbildningarna går runt ekonomiskt. När vi kommer till strategikartan, en gemensam uppfattning på HH vad som ska stimuleras. Affärsidén om HH måste utvecklas. Flera av ledamöterna i styrelsen framhävde att det är viktigt att hålla volym på grundutbildningen på IDE-sektionen. Sektionen har stor volym på forskningen, och vi kan inte ha så stor del externa medel som finansiering. Det måste även finnas grund till grundutbildningen. Forskningsmiljön EIS är i stort sett detsamma som IDE, sårbarheten för forskningsmiljön är stor om grundutbildningen sviktar. Sektionen ser även över möjligheten att söka civilingenjörsrättigheter tillsammans med Sektionen för ekonomi och teknik. Civilingenjör är ett starkt varumärke som många ungdomar efterfrågar. Många söker så att de läser både civilingenjör och master. Detta kan vara fruktbart, då sektionen har problem med att få upp studenter på mastersnivå. Det som behöver göras är att införa mer matematik och fysik. Inom dessa ämnen har sektionen en mycket bra kompetens. Det skulle inte innebära så stora förändringar, och skulle kunna

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 5(11) använda oss av våra befintliga program och stöpa om dem. Sektionschefen reste frågan kring hur neddragningarna kommer att påverka förvaltningen. Den måste också minska, och de har aldrig varit i den positionen tidigare. Den administrativa översynen ger signaler för ökad centralisering. Efter detta lämnar UN:s ordförande mötet, och punkten lämnas för tillfället för att tas upp senare under mötet. Åter till Grundutbildning summerade i stora drag hur sektionen ska förhålla sig till neddragningarna. Styrelsen anser att det är viktigt att betona vikten av att Informatik blir ett forskarämne. Det är ett viktigt ämne i EIS- miljön, och hälsoteknik är utmärkt exempel på detta där informatiken är viktig. anser vidare att det är viktigt att lyfta fram att teknik är regionpolitiskt viktigt, likaväl som vård. Studenter från IDE har skapat 30 företag, vilket har gett 400 nya jobb till regionen. Satsningen på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har varit lyckad, inte minst med tanke på samverkan med omgivande samhället. Detta har gett sektionen strategiska partners i näringslivet. Styrelsen är positiv till att gå vidare med arbete kring civilingenjörsrättigheter i samverkan med SET. Denna utbildning är viktig ur rekryteringssynpunkt. Detta kan vara en framtida rekryteringsbas till våra mastersprogram. När det gäller att dra ner på utbildningsutbudet anser sektionsstyrelsen att vi tagit bort fem program, och att detta är en fullt tillräcklig neddragning. Sektionen kommer däremot att behöva genomföra en stor omstrukturering av sina program framöver. I detta arbete måste vi se helheten på nytt sätt, på längre sikt. En stor grupp vi missar är tjejerna. Vi måste se över hur vi kan göra våra utbildningar attraktiva för dem. Sektionen har klarat övergången från utländska studenter tillfredsställande. Högskolorna i Jönköping och Växjö har stängt sina elektroprogram, och detta har gett oss fler studenter. Jämte datateknik är elektroteknik ett mycket viktigt ämne för sektionen, och det behövs förstärkningar inom detta ämne. Industrin har stort behov av elektroingenjörer, problemet är att för få studenter söker till utbildningarna. IT-forensik och informationssäkerhetsprogrammet är ett annat viktigt program för sektionen. På detta program är det ett stort söktryck samtidigt som efterfrågan på kompetensen är stor. Eventuellt kommer sektionen att lägga arbetet med Katastrofundsättningsingenjör på is. En annan aspekt som kan bli positiv för sektionen är de betalade studenterna. Vi har inte räknat med dessa, kommer det betalande studenter går de utanför platstilldelningen, och det blir pengar in till sektionen.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 6(11) 9. Hörandegrupp rektor (lärare) ska besluta sektionens representanter till hörandegrupp för tillsättning av ny rektor. Det kommer att bli tre hörandegrupper bestående av lärare, T/A-personal och studenter. Sektionerna utser representanter för lärarnas hörandegrupp, gruppen för T/A- personal utses av de fackliga organisationerna och studentgruppen av Kåren. IDE ska utse tre representanter till lärargruppen. IDE- rådet har haft uppe frågan och följande personer är deras förslag till sektionsstyrelsen: Maria Åkesson (MI-lab), Veronica Gaspes (CC-lab) och Antanas Verikas (IS-lab). Detta förslag innebär att samtliga labb är inblandade i tillsättning av ny rektor, då Jörgen Carlsson (MPE-lab) ingår i Högskolans rekryteringsgrupp för tillsättning av ny rektor. BESLUT för IDE-sektionen beslutar att följande personer ska representera sektionen i lärarnas hörandegrupp för tillsättning av ny rektor: Maria Åkesson Veronica Gaspes Antanas Verikas 10. Bokslut 2010 Bilaga nr.10 Föredragande: Jessika Rosenberg 2010 var ett bra år för sektionen och alla har bidragit till det goda resultatet. Grundutbildning Anslag har i överskott, ungefär som planerat enligt budget. Detta trots att vi överproducerade 150 helårsstudenter. Grundutbildning - Externt gick bra, och visar ett överskott på kronor. Framför allt intäkter från CISCO bidrog till detta. Sektionen kommer att få ta med överskottet till 2011, vilket vi inte fått tidigare. Sektionens stödverksamhet gick med underskott under året. Detta innebär att vi haft högre kostnader än vad vi fått intäkter för genom den sektions-oh som dras. Eftersom sektionens stödverksamhet gick med underskott, skulle detta fördelas på sektionens verksamheter. Detta konteringssätt hade inte sektionen kännedom om inför bokslutet. Att underskottet på stödverksamheten skulle fördelas medförde att Grundutbildning - Anslag fick ta en kostnad på cirka 1,4 miljoner kronor och Forskning Anslag cirka 0,7 miljoner kronor. För grundutbildningen innebar det att överskottet minskade. För Forskning Anslag innebar det ett underskott. Forskning Anslag (Fo A) uppvisar ett negativt resultat, som kommer av den del av underskottet på sektionens stödverksamhet som Fo A får ta för året. Innan denna bokföring gjordes låg resultatet på plus/minus noll. Egentligen tillhör en del av detta underskott Forskning externt, men bokföringstekniskt gick det inte att bokföra i efterhand. Forskning Externt gick med underskott. Detta handlar till största delen om att man inte får periodisera aktiviteter, endast projekt. För att klassas som projekt måste det finnas ett avtal med viss löptid, ett totalbelopp för projektet och ett

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 7(11) exakt slutdatum. Uppfyller inte ett forskningsprojekt detta, klassas det som en aktivitet. I och med att det inte går att periodisera aktiviteter, ser det ut som om viss extern finansierad forskning går med minus, men utfallet visar inte något konstaterat underskott med hänsyn till detta. Ekonomiavdelningen har insett problematiken, och de är inte oroade över utfallet för året. Intendenten informerade även om att tentamensadministrationen kom in sent med sin faktura för 2010, och den var betydligt högre än för året tidigare. Framför allt lokalkostnaderna för tentamensadministrationen är mycket hög, något som ska ses över. Kostnaderna är dock inte helt jämförbara då Högskolan har en ny overheadmodell. 11. Nya kursplaner Bilaga nr. 11:1 & 11:2 Föredragande: Jessika Andersson Enligt UN:s beslut ska kursplanerna för höstterminen vara fastställda 15 mars. Enligt tidigare beslut från sektionsstyrelsen ska endast nya kursplaner presenteras för styrelsen, när det gäller ändringar i befintliga kursplaner fattar sektionschefen beslut på delegation. Arbetet med kursplanerna i ämnesgrupperna är igång, och vissa ämnesgrupper har flaggat för att deras kursplaner för höstterminen inte kommer att bli klara i tid då de ska revidera lärandemålen. Följande nya kursplaner hade inkommit till sektionsstyrelsen gällande vårterminen 2011, och var bifogade kallelsen: Avancerade IT- forensiska verktyg III 7,5 hp Examensarbete teknologie kandidat 15 hp Till mötet hade även följande kursplaner inkommit: Krypteringsmetoder och spårning på internet 7,5 hp Utökat IT-projekt 22,5 hp Avancerad felsökning av datornätverk 7,5 hp BESLUT för IDE-sektionen fastställer kursplanerna Avancerade IT-forensiska verktyg III 7,5 hp (avser vt-11) Examensarbete teknologie kandidat 15 hp (avser vt-11) Följande kursplaner fastställer sektionschefen på delegation: Krypteringsmetoder och spårning på internet 7,5 hp (avser vt-11) Utökat IT-projekt 22,5 hp (avser vt-11) Avancerad felsökning av datornätverk (avser ht-11)

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 8(11) 12. Utbildningsplaner HT-11 Föredragande: Jessika Andersson Utbildningsplanerna för höstterminen 2011 ska enligt beslut i UN vara fastställda den 1 mars. har tidigare fått ta del av de ändringar som varit aktuella i sektionens utbildningsplaner för hösten 2011, och hade inga invändningar mot dessa. Samtliga av sektionens utbildningsplaner förutom två är i dagsläget fastställda. Dessa två vill UN få in ändringar på, innan de kan fastställas. De två utbildningsplaner som avses är: - Magisterprogrammet i vetenskapliga beräkningar. UN:s synpunkt är att följande lärandemål under färdighet och förmåga ska ändras: presentera och försvara sitt eget arbete, såväl muntligt som skriftligt. Detta lärandemål tolkar UN som examensarbetet, det måste formuleras om så det mer beskriver vad studenten ska kunna efter utbildningen - IT-forensik och informationssäkerhet 120/180 hp. UN: synpunkt är att lärandemålen är för många i utbildningsplanen. Lärandemålen i utbildningsplanen uppgår till femton, de bör bantas ner till åtminstone tio stycken. ger sektionschefen i uppdrag att godkänna utbildningsplanerna på delegation när ändringarna är klara. 13. Ämnesgrupper Föredragande: Jessika Andersson Reviderad lista över ämnesgrupperna delades ut vid mötet. Denna lista har varit ute på sektionen för godkännande av samtliga lärare. hade inga invändningar mot listan, som kunde fastställas. Listan ska revideras årligen. BESLUT: för IDE fastställer ämnesgrupperna enligt bilaga. 14. Examinatorlista 2010/11 Föredragande: Jessika Andersson Studerandeavdelningen vill att sektionen uppdaterar sina examinatorer i Ladok. Det är därför viktigt att examinatorlistan för innevarande läsår fastställs så att detta kan åtgärdas. påpekade att examinatorlistan fortfarande innehåller formella fel, trots att de ämnesansvariga återigen sett över listan. Det är några kurser som har en examinator som har samma utbildningsnivå som den kurs som ska examineras. Examinator ska ha en utbildningsnivå som ligger minst en akademisk nivå högre än kursens nivå. BESLUT: för IDE ger sektionschefen i uppdrag att fastställa examinatorlistan på delegation när de formella felen i listan rättats.

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 9(11) 15. Inrättande av anställning som doktorand i fysik inom spinntronik Bilaga nr. 15 Förslag till beslut förelåg. Då slutdatum för anställningen i förslaget inte stämde överens med finansieringsunderlaget, fattar sektionsstyrelsen endast beslut om anställning fram till det datum som står i underlaget för finansiering. BESLUT: för IDE föreslår rektor att inrätta en anställning som doktorand i fysik inom spinntronik med placering vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik enligt följande: Detta är en heltidsanställning med tillträde tills vidare, dock längst till Doktorsarbetet rör design, tillverkning och karakterisering av magnetiska nanostrukturer, ssk utspädda magnetiska halvledarstrukturer, med målsättningen att realisera nya typer av elektronikkomponenter som kombinerar elektriska och magnetiska egenskaper. Anställningen kommer att finansieras av vetenskapsrådet enligt bifogat avtal. Anställningen omfattar 90% forskning och 10% undervisning. 16. Inrättande av anställning som doktorand inom optoelektronik/fysik Bilaga nr. 16 Förslag till beslut förelåg. hade inga invändningar mot förslaget. BESLUT: för IDE föreslår rektor att inrätta en anställning som doktorand i fysik med inriktning optoelektronik med placering vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik enligt följande: Detta är en heltidsanställning med tillträde tills vidare, dock längst till Doktorsarbetet rör design, tillverkning och karakterisering av fotodetektorer baserade på monolitiskt odlade nanotrådar på kisel för huvudsakligen on-chip kommunikation, men även för avbildande IR chip. Anställningen kommer att finansieras av vetenskapsrådet enligt bifogat avtal. Anställningen omfattar 90% forskning och 10% undervisning. 17. Inrättande av anställning som sektionsadministratör med inriktning ekonomiforskningsadministration Bilaga nr. 17 Denna anställning inrättas på grund av att forskningsadministrationen behöver förstärkas. Sektionen har tidigare fått kritik från riksrevisionen för vår projektuppföljning, som anses vara bristfällig. Anställningen inrättas främst för att lösgöra tid till intendenten och forskningssekreteraren. De behöver mer tid till bland annat EU- projekt och ekonomiskt strategiarbete. De kommer även i högre utsträckning kunna fungera som stöd till labbledarna när det gäller uppföljning av tjänsteplaneringarna. Sektionen har även varit mindre bra på att kommunicera vår forskning, vilket kan förbättras med mer tid till forskningsadministrationen. EIS styrgrupp har under en längre tid efterfrågat ett större administrativt stöd

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 10(11) till forskningen, då denna stadigt har ökat. Anställningen kommer till 100% att vara forskningsfinansierad. HCH kommer initialt att finansiera anställningen till 50%. diskuterade anställningen och ser den som en möjlighet för sektionen att arbeta mer aktivt med ekonomin som ett verktyg. BESLUT: för IDE föreslår rektor att inrätta en anställning som sektionsadministratör med inriktning ekonomi- och forskningsadministration med placering vid data- och elektroteknik enligt följande: Detta är en heltids tillsvidareanställning med tillträde snarast. Arbetsuppgifterna omfattar löpande redovisning, fakturahantering, uppföljning- och prognosarbete. Arbetet omfattar även att utarbeta rutiner för sektionens administrativa stöd till EU-finansierade projekt, att vara administrativt stöd för dessa projekt samt att vara sektionens kontaktperson för högskolans centrala EU-administrativa stöd. Vidare omfattar arbetsuppgifterna att vara ansvarig för alla bokningar i samband med resor som personalen på IDE- sektionen företar samt andra, inom sektionen förekommande administrativa arbetsuppgifter. 18. Arbetsuppgifter för ämnesgrupperna I kallelsen stod denna punkt som beslutspunkt, sektionschefen ändrade punkten till informationspunkt. Styrelsen har tidigare diskuterat fram arbetsuppgifter för ämnesgrupperna. Arbetet i ämnesgrupperna har nu satts igång på sektionen, och flera har redan hunnit träffas. Det är önskvärt att sektionschef samt högskolesekreteraren med ansvar för kursplanerna kan delta i så många ämnesgruppsmöten som möjligt. De viktigaste arbetsuppgifterna initialt för ämnesgrupperna är att identifiera vilka kursplaner man ansvarar för och i vilka utbildningsplaner dessa kurser ingår. Vidare ska ämnesgrupperna se över de kursvärderingar som hör till kurserna man ansvarar för. När det gäller kursvärderingar finns det förslag på att dessa även ska innehålla kommentarer på studenternas synpunkter från berörd lärare och examinator. Innan de gjort det är inte kursvärderingarna klara. HOS har årligen en kvalitetsdialog med ämnesgrupperna, detta kan vara något även för IDE. Vid dessa kvalitetsdialoger medverkar hela ämnesgruppen samt sektionschef och en sekreterare. 19. Uppföljning studentrekrytering Denna punkt togs endast kortvarigt upp vid mötet. Det finns dokumentation och information kring uppföljningen av studentrekryteringen. Denna information ska sektionschefen skicka till styrelsen.

11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 11(11) 20. Nästa sektionsstyrelsemöte - planering Följande punkter kommer att tas upp på nästa möte den 29/3: - Utbildningsutbud 2012 (viktig fråga!) - Översyn lokaler och lokalansvariga - Tjänsteplaneringen Uppföljning studentrekrytering - Kursplaner ht Övrigt Uthyrning av sektionens lokaler. Sektionschefen informerade sektionsstyrelsen under övrigt att en extern lärare har fått hyra Elkraftslabbet vid ett tillfälle. Enligt rekommendationer ska Högskolan inte hyra ut sådana lokaler utan endast torra föreläsningssalar, det vill säga salar utan utrustning. anser att sektionschefen kan fatta beslutet att i framtiden inte hyra ut några av sektionens salar med utrustning. Vid protokollet Justeras Jessika Andersson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Olga Torstensson, lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Närvarande ledamöter Magnus Hållander Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Daniel Möller Eva Nestius ordförande T/A-personal Övriga

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-03-29

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-03-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-05-15. Hoai Hoang Bengtsson

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-05-15. Hoai Hoang Bengtsson HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Närvarande ledamöter Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Hoai Hoang Bengtsson Magnus Hållander Eric Järpe Daniel Möller Eva Nestius

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Malin Bornhager Peter Eliasson Eric Järpe Jessika Rosenberg Michel Thomsen Björn Åstrand ordförande lärare student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Magnus Larsson ordförande Vivekanandan Mahadevan student Eva Nestius T/A-personal Bertil Nilsson lärare Jesper Svensson lärare Olga

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Olga Torstensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-03-09

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-03-09 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Närvarande ledamöter Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student ordförande

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik 2003-12-03 05 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik 2003-12-03 05 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Icke närvarande Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard (DE-magister) Magnus Jonsson Kristina Kunert (DE-magister) Magnus Larsson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-05-19

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-05-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Magnus Hållander Adam Grimberg Eric Järpe Memet Mehmeti Björn Åstrand lärare ordförande student lärare student lärare

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Närvarande ledamöter Magnus Larsson ordförande Emma Berg student Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Tobias Persson student Jessika Rosenberg

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2010 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2010-03-22 Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Sara Hammarström Magnus Hållander Henrik Johansson Eric Järpe Eva Nestius Pontus Wärnestål Björn Åstrand lärare student

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2008 1 (7) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-09-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2008 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-05-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-05-14 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande Ann-Katrin

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-09-27 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-02-08 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-02-08 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Emma Bergh Jörgen Carlsson Håkan Fasth Veronica Gaspes Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Michel Thomsen Marcus Thulin Nicholas

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-09-06 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 Närvarande ledamöter: Anna Bergelin, tom 10 AnneCharlotte Berggren Kajsa Christensson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 7/2011 sid 1(9) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik Christian Wallfors

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 7/2011 sid 1(9) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik Christian Wallfors HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 7/2011 sid 1(9) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Mattias Runevad Olga Torstensson Christian Wallfors Nicholas Wickström ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-09-10

Sektionsstyrelsen 2012-09-10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-09-10 Datum 2012-09-10 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-05-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-05-10 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-04-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-04-14 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse kl

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse kl Protokoll fört vid sammanträde med s styrelse 020827 kl. 13.00-16.30 Lokal: K 226 Närvarande styrelseledamöter: Gunilla Lundkvist, ordförande (dock inte närvarande vid 9) Lars-Gunnar Franzén, SET (ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister, 1-8, 12-14 Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Knut-Martin

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-11-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-11-14 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Jonas Bäckman Jennie Wagnemark

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 7/2011 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-11-09 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-11-08 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Anders Nelson,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-11-05 kl. 13.00 17.00 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2011 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-03-08 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-03-03 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

KU-nämndens sammanträde

KU-nämndens sammanträde 1 (6) KU-nämndens sammanträde 2016-06-15 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Magnus Bärtås, professor, från 9 Bella Rune,

Läs mer

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum: 2011-06-15 Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Ingrid Runeson ordförande Björn Albin, lärarrepresentant

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2009 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2009-04-16 Sektionsstyrelsesammanträde 2009-04-16 Närvarande ledamöter: Ole Olsson, ordförande 4-8, 20-23 Cecilia Ahlman Nöbbelin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg 3-15 Annette Böhm 9-15 Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Knut Lindgård Jessika Rosenberg Maria Åkesson Övriga närvarande

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-11-26 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Conny Sjögren Rune Körnefors Frånvarande: Erika

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Sektionsråd 2013-01-29

Sektionsråd 2013-01-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2013 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2013-01-29 Datum 2013-01-29 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ärendena

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg lärare 6-17 Magnus Jonsson lärare Linda Knudsen student Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Maria Åkesson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2016-02-15, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2009 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2009-03-13 Sektionsstyrelsesammanträde 2009-03-10 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Protokoll Måndagen den 17 maj :00 17:20 Ingegerd Eriksson Academicum

Protokoll Måndagen den 17 maj :00 17:20 Ingegerd Eriksson Academicum Programkommittén för medicinsk diagnostik och teknik Anna Gunnarsson, utbildningshandläggare Närvarande ledamöter Ingalill Nordin, ordförande Yvonne Magnusson, vice ordförande Maria Falkenberg 1-16 Peter

Läs mer

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare Sid 1 (6) Närvarande: Thomas Brännström, ordförande Bo Carlberg Tor Ny Silvana Naredi Thomas Grundström Ellinor Salander Renberg Solveig Wållberg Jonsson Gunnar Tiger Berit Kriström Roger Karlsson Sofia

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-12-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111031 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, vice ordf. Daniel Nilsson Ranta, lärarrepresentant

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (8) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-03-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl 13.00-15.15 Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander,

Läs mer

Fakulteten för teknik Styrelse

Fakulteten för teknik Styrelse Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-08-29 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth,

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Sektionsråd 2014-10-15

Sektionsråd 2014-10-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 6/2014 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2014-10-15 Datum 2014-10-15 Tid Kl. 13.15-16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej närvarande

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II Version 120108 Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II I dokumentet "Fortsatt diskussion om Lnu:s organisation" diskuterades hur en organisation i möjligaste mån kunde fås att uppfylla de av

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Johan Engblom lärarrepresentant, fr 9. Jörgen Ekman utbildningsledare, tom 10. Henriette Lucander lärarrepresentant

Johan Engblom lärarrepresentant, fr 9. Jörgen Ekman utbildningsledare, tom 10. Henriette Lucander lärarrepresentant MAH / 1(5) Närvarande Ledamöter: Peggy Bengtsson extern ledamot, ordförande Martin Walfisz extern ledamot Yuanji Cheng Ivan Kruzela Lennart Karlsson Christina Bjerkén Johan Engblom, fr 9 Guido Guidos studeranderepresentant

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2003-09-29

PERSONALBAROMETER 2003-09-29 PERSONALBAROMETER 2003-09-29 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder 18-34 år 35-49 år 50-65 år 3. Födelseland Sverige Övriga Norden Övriga Europa Utanför Europa 4. Hur länge har Du arbetat på högskolan i Halmstad?

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 22 september 2010, klockan :00 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 22 september 2010, klockan :00 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 1(5) Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 22 september 2010, klockan 12.00 14:00 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 Närvarande ledamöter Michael Ashton, vice ordförande

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning.

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning. Sid 1 (6) Närvarande Bilaga 0:1 Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan, Val av viceordförande under mandatperioden, Beslut/Åtgärd Ordförande hälsade alla nya rådsmedlemmar välkommen samt berättade

Läs mer