Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003"

Transkript

1 Skog & Ekonomi Nummer 4 November 2003 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som skogsägare och presenterar en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter. För dig som ännu inte är prenumerant, anmäl dig på PRISFESTEN PÅ TIMMER FORTSÄTTER MEDAN SÅGVERKENS LÖNSAMHET SJUNKER - Bankens analys av virkesmarknaden. SÅGVERKEN HÅLLER JUST NU PÅ ATT KONVERTERA EN UNDERSKOTTSVARA TILL ÖVERSKOTTSVARA! - Kända aktörer ger sin syn på virkesmarknaden. SKILLNADEN MELLAN BUNDEN OCH RÖRLIG RÄNTA ÄR NU MYCKET STOR. TVEKSAMT ATT BINDA! - Ränteanalys från Danske Analyse ÄR MASSAVEDSPRISET CEMENTERAT ELLER KOMMER EN HÖJNING PÅ SIKT? - Bankens analys av virkesmarknaden. OPTIMISMEN FORTSATT STOR HOS SKOGSFASTIGHETSKÖPARNA! - Kända mäklare ger sin syn på marknaden.. INGA NYHETER ÄR GODA NYHETER FÖR MASSAMARKNADEN! - Bankens analys av massa- och virkesmarknaden. SVENSKA MASSAVEDSPRISER BLAND DE LÄGSTA I NORDEUROPA! - Internationell analys. INTRESSET FÖR SKOGSINVETSTERINGAR I BALTIKUM VÄXER! - Markpriserna fördubblade på 1 år. SKOGSFOLK DUKTIGA PÅ ATT FÖRUTSPÅ SKOGSEKONOMIN - Vinnaren utsedd i Provinsbankernas tävling. FÖRRA ÅRETS AVVERKNINGSREKORD PÅ VÄG ATT SLÅS IGEN! AKTIVITETEN I SKOGEN SKYHÖG - Bankens analys av virkesmarknaden. LUGNARE PÅ MARKNADEN FÖR JORDBRUKSDOMINERADE FASTIGHETER! - Bankens analys av fastighetsmarknaden. 1

2 Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut av Danske Bank i Sverige och är riktat till skogsägande privatpersoner och yrkesfolk i branschen. Skog & Ekonomi utkommer 4 gånger/år per via e-post. Prenumerera kostnadsfritt genom att anmäla dig på vår hemsida Santhe Dahl, VD och delägare i Vidagruppen, ett av Sydsveriges största sågverksföretag. Timmer: Sågverken håller just nu på att konvertera en underskottsvara till en överskottsvara. Inkluderat vår stärkta valuta har vi generellt fått en prissänkning på kr per m 3 sågad vara. På USA-marknaden är prisfallet än mer dramatiskt. Trävarulagren stiger och det finns risk för ytterligare prissänkningar, vilket borde ge en återhållsamhet i sågverksproduktionen. I denna marknad har vi haft timmerpriser på historiskt höga nivåer vilket gett ett stort utbud. Timmerpriserna har dock planat ut och vi kommer inte att se några fler panikköp framöver. VA RT ÄR MARKNADEN PÅ VÄG? Kända profiler inom skogsnäringen ger sin syn på virkespriserna. De har svarat på frågan: "Vart tror du priset på timmer och massaved tar vägen inom de närmsta tre månaderna?" Thomas Agrell, Virkeschef på Sydved som är inköpsorganisation för StoraEnso och Munksjö i Götaland och södra Svealand. Timmer: Rotpostmarknaden har varit överhettad under en längre tid. För att skapa ett fortsatt stabilt utbud borde sågverken se över sina listpriser, framförallt på gran. På samma gång är sågverkens lönsamhet klart svagare vilket kan inge oro inför framtiden. Massaved: Hög aktivitet i såväl avverkning som förbrukning, i kombination med att det går mindre volymer av flis och rundved till bränslemarkanden, ger en fortsatt stabil prisnivå. Arvid Svanborg, virkeschef Mellanskog, skogsägarföreningen i östra Svealand och södra Norrland. Timmer: Trots fallande trävarukonjunktur finns det inte utrymme för några sänkta timmerpriser i nuvarande försörjningsläge. Efterfrågan är mycket stark vilket gör att timmerpriset kommer att ligga kvar på en hög nivå. Flera sågverksföretag flaggar för höjd produktion under Detta signalerar snarare höjda timmerpriser på både gran och tall, för att stimulera utbudet. Efter en kort högkonjunktur har sågverksindustrin ännu en gång svårt att hantera de så nödvändiga vinster. Faller trävarupriserna ytterligare under våren blir det kämpigt för vissa aktörer. Massaved: Vi ser optimistiskt på massavedspriserna inför 2004 efter ett par år med återkommande, prisdämpande produktionsbegränsningar. Denna syn gäller samtliga massavedsortiment. Ulf Klensmeden, virkeschef StoraEnsoSkog som ansvarar för virkesförsörjningen till bolagets svenska industri. Timmer: Sågverksproduktionen har ökat i kombination med minskade möjligheter att importera timmer, framföra allt från Baltikum. Detta gör att det är knappt om såväl gran- som talltimmer i hela StoraEnsos upptagningsområde. Sågverksexpansionen i Baltikum kommer att begränsa möjligheterna till import även 2

3 framöver. Knappheten på marknaden har gett en stor skillnad mellan listpris och faktiskt pris. Därför tror jag på listprishöjningar för både gran och tall. Massaved: För tillfället sitter vi med välfyllda lager på alla massavedssortiment och volymerna är något större än planerat beroende på marknadsstopp i industrin för, i princip, alla papperssortiment. Jag ser oförändrade massavedspriserna framöver. Biobränslelagren är välfyllda inför vintern och priserna verkar ha planat ut. Karl Hedin, VD och ägare till Hedins AB, ett av Mellansveriges största sågverksföretag som ingår i VEDA-gruppen. Timmer: En höst med minskad import har skapat tunna lager på sågverken vilket inte är speciellt unikt vecka 46 till 49. Marknaden har dock varit hetare än de sista två åren. Vi har dessutom ett utflöde av timmer till Tyskland och Finland. Under senare delen av hösten har denna bristsituation skapat en tvåprismarknad och det är inte bra om den fortsätter. Vi går dock in i en period med högre virkesflöde. Om detta möter en ansträngd likviditet hos vissa sågverk blir det endast marginella listprishöjningar. Massaveden: Med den höga avverkningstakt vi har så tror jag inte på någon förändring av massavedspriserna. Lars Martinson, VD för Martinsons Trä i Bygdsiljum med en av de största träförädlande industrierna i Västerbotten. Timmer: Jag känner ett pristryck uppåt på grund av timmerbristen i Norrbotten men jag tror ändå på marginella prishöjningar vilket gäller både gran och tall. Detta innebär ytterligare pressad lönsamhet för sågverken, ändå tror jag inte på minskad produktion. Massaveden: Jag tror på oförändrade priser på både massaved och flis. Erik Olsson, affärsområdeschef Virkesmarknad på statliga Sveaskog landets största skogsägare och virkesleverantör. Timmer: Mycket stor efterfrågan i hela landet och i delar av södra och mellersta Sverige är det ren överhettning med prispress uppåt. Just nu är det mest tryck på tall i Mellansverige. Sågverken är mycket osäkra på konjunkturen men det finns inga planer på produktionssänkningar utan snarare tvärt om. Massaved: Vi ser just nu en stor import till höga priser. Marknaden är i stort sett i balans men efterfrågetrenden pekar uppåt vilket skulle kunna indikera på högre priser på sikt. TIMMERRPRISFESTEN FORTSÄTTER I HELA LANDET PÅ SAMMA GÅNG SOM LÖNSAMHETEN VIKER För sågverken har denna höst präglats av stor osäkerhet. Marknaden för sågade trävaror har försämrats på flera håll, kronan har stärkts mot framförallt dollarn men även mot Euron och importpriserna, från framförallt Baltikum, har rakat i höjden. På samma gång har ett antal aktörer ökat produktionen från en historiskt hög nivå. Frågan är inte längre om den nationella produktionen överskrider 17 miljoner m 3 sågad vara utan med hur mycket. Timmermarknaden har varit exceptionellt nervös i stora delar av landet vilket stundtals resulterat i mycket höga rotpostpriser. Skillnaden mellan prislista och faktiskt pris har varit osedvanligt stor. Rädslan att stå utan råvara har präglat marknaden. De flesta sågverk vi talat med hävdar ändå att man räknar med en god virkesförsör- 3

4 jning under vintern. Samtidigt erkänner flera att lagren av sågade trävaror ökat oroväckande under hösten. Historiskt sett har liknande situationer resulterat i ett prisfall på marknaden för sågade trävaror. Mycket hänger därför på den internationella konjunkturen i allmänhet och trävarukonjunkturen i synnerhet. Blir det ingen förbättring kommer vi sannolikt att få ett ordentligt prisfall på sågade trävaror. Med denna utveckling kommer vi att få se produktionsbegränsningar från en exceptionellt hög nivå vilket kommer att verka dämpande på de framtida timmerpriserna. Tar konjunkturen fart så kommer timmerbristen att accentueras och då kommer vi säkert se toppriser på timmermarknaden även framgent. I det korta perspektivet kommer sannolikt prisspannet mellan faktiskt betalt pris och listpris att minska vilket innebär listprishöjningar. ÄR MASSAVEDSPRISET CEMENTERAT ELLER KOMMER EN HÖJNING PÅ SIKT? Massavedspriserna har rört sig mycket lite under en längre period. Å ena sidan har energivedsmarknaden agerat som ett prisgolv medan det goda virkesförsörjningsläget verkar prisdämpande. Årets avverkning kommer att nå rekordvolymer. Detta i kombination med den kraftiga produktionsökningen i sågverken, som nu försörjer industrin med allt större andel restprodukter, skapar en tryggad försörjningssituation. Industrin har också visat på en stor förmåga att produktionsbegränsa i rätt tid för att inte få för stora färdigvarulager vilket också det gett en prisdämpande effekt även på massaveden. Sverige har fortfarande lägre massavedspriser än både Finland och Norge, se separat artikel. Allt talar för att massavedspriserna ligger fast under vintern. Men skulle industrin få igenom fortsatta prishöjningar på pappersmassan på samma gång som sågverken går ned i produktion så kommer vi sannolikt att få se prishöjningar även på massaveden i ett lite längre perspektiv. FASTIGHETSMARKNADEN Några ledande mäklare ger sin syn på prisutvecklingen för skogsfastigheter under det närmsta kvartalet. Karl Danielsson, VD för konsult- och mäklarfirman AREAL. På skogsdominerande fastigheter ligger prisnivån fast men nu är det lättare att komma till avslut jämför med i våras. Tyngre investerare har under den senare tiden visat intresse för riktigt stora skogsplaceringar men här begränsar dock utbudet marknaden. Efterfrågan på tätortsnära herrgårdsobjekt är om möjligt ännu större nu än tidigare medan vi, på jordbruksdominerade fastigheter, ser en prispress till följd av osäkerheten för det framtida stödsystemet. Lars Wesslund, mäklaransvarig på LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogsegendomar. I Götaland ser vi ett stort tryck på marknaden med viss prisuppgång medan Svealand har oförändrade priser. Visst pristryck uppåt märks även i Norrlands kustland medan det är förhållandevis lugnt i inlandet. Rena skogsfastigheter är lättsålda i hela landet och saknar fastigheten bostäder så har avståndet till tätorterna inte lika stor betydelse längre. Johannes Båth, fastighetsmäklare på svensk Fastighetsförmedling, Lantbruk i Uppsala och specialist på gårdar i Mälardalen. Intresset för skog i Mälardalen har under det sista året ökat och köparens avkastningskrav på investeringen har faktiskt sjunkit. Köparkretsen är dock kräsen och kommer vi bara två - tre mil norr om Uppsala blir kalkylen en annan och därmed priset. Köparna får således mer substans för pengarna ju längre från befolkningscentra de är beredda att investera. Framgent ser jag inga förändringar i marknaden mer än att utbudet alltid minskar under vintern. 4

5 Vad tror banken om fastighetspriserna? Det finns en ökad optimism att investera i fast egendom som sannolikt drivs av ett fortsatt lågt ränteläge i kombination med börslyftet på drygt 25 % under året. På samma sätt som vi åter igen känt en ökad aktivitet på bostadsrättsmarknaden i Stockholm så känner vi även av ett ökat intresse för skogsfastigheter. Priserna har blivit högre under hösten, framförallt på fastigheter med mycket äldre skog där köparen erhållit ett mycket högt virkespris på den inledande finansieringsavverkningen. En avverkning som sker på den förvärvade fastighet eller i den skog man äger sedan tidigare. Såvitt vi kan bedöma så gäller denna trend i stort sett hela landet. Om man däremot tittar på jordbruksdominerade fastigheter så är hållningen på marknaden betydligt mer avvaktande. En inställning vi anser är sund i rådande läge med stor osäkerhet kring det framtida stödsystemet. Vi hoppas dock att mycket klarnar inom de närmsta månaderna. Har ni frågor angående förvärv av skogs- och lantbruksfastigheter så är ni välkomna att kontakta din närmaste provinsbank. Elmia Wood 2003 SKOGSFOLK ÄR DUKTIGA SOM SKOGSANALYTIKER -vinnaren på vår privatanalytikertävling utsedd. Vid sommarens Skogs-Elmia hade banken en tävling där det gällde att bedöma höstens räntenivå samt prisutvecklingen för timmer, pappersmassa och skogsfastigheter. De tävlande skulle bedöma snittpriset på skogsfastigheter i Götaland under hösten 2003 enligt Lantmäteriets minienkät. - Medianvärde bland de tävlande: 265 kr/m3sk - Enligt Lantmäteriets minienkät: 263 kr/m3sk Snittpriset på grantimmer i södra Sverige under kvartal 3, 2003 enligt Skogsstyrelsen. - Medianvärde bland de tävlande: 425 kr/m3fub - Värde enligt Skogsstyrelsen: 427 kr/m3fub Listpriset på 1 ton barrmassa den 1 oktober 2003 enligt PIX -index: - Medianvärde bland de tävlande: 556 $ US - Listpris enligt PIX -index: 529 $ US Räntenivån på den 5-åriga obligationsräntan den 1 november 2003: - Medianvärde bland de tävlande: 3,45 % - 5-årig obligationsränta 1 november: 4,38 % Av de 350 svaren har vi nu korat en värdig vinnare. Skogsägaren Christer Björk från Malmbäck utanför Jönköping, vinner en weekend i Köpenhamn, som hade svarat 263 kr/m 3 sk, 430 kr/m 3 fub, 525 US$/ton och 3,93 %. Grattis! INTERNATIONELL Allt vanligare med skogsmarksinvesteringar i Baltikum På banken märker vi nu att intresset för att investera i skog på andra sidan Östersjön ökat kraftigt. Det senaste året har vi haft ett stort antal diskussioner och förfrågningar. De flesta av kunderna har kommit i kontakt med investeringen genom antingen Skogssällskapet i Sverige (www.skogssallskapet.se) som har fokuserat på svenska investerare i Lettland eller det irländska företaget FestForest (www. fest-forest.ee) som arbetar både med Estland och Lettland. Lars-Georg Hedlund på Skogssällskapet berättar att man, 1 år efter starten har 7 st svenska privatpersoner eller konsortier som köpt mellan ha. Markerna som ligger i sydöstra Lettland består av olika grader bördig, igenslyad åkermark och skogsmark med ung och medelålders, lövdominerad skog. Det är därför svårt att jämföra med Svenska 5

6 fastighetspriser. Priserna har mer än fördubblats på 1 år och ligger nu på knappt 3000 kr/ha eller kr/m3sk. Markerna ligger oftast i haskiften inom ett begränsat område. Köparna måste först registrera ett Lettiskt bolag med ett aktiekapital på 30 kkr. Därutöver kommer en administrationskostnad på 15 kr/ha och en lagfartsavgift på 2 %. I förlängningen betalar man en administrationskostnad på kkr/år för bolaget samt en fastighetsskatt på 15 kr/ha. Skogssällskapet bistår med skötsel av markerna och enligt Lars-Georg Hedlund så initierar oftast köparen ett återbeskogningsprogram. Detta har hittills varit bidragsfinansierat till stor del. Hedlund anser att man bör ha ett genuint skogligt intresse för att trivas med sin placering. Från bankens sida ser vi det som en långsiktig investering med förhållandevis hög risk. Tillväxten är dock hög och sett till insatsen får man mycket areal som ligger inom Östersjöregionens virkesfångstområde. SVENSKA MASSAVEDSPRISER BLAND DE LÄGSTA I NORRA EUROPA Skogskonsultföretaget Wood Resources International i Seattle tillhör de ledande i världen på att följa globala trender för skogsindustrin. I novembernumret av publikationen Wood Resources Quarterly ser man att de svenska massavedspriserna, fritt industri, ligger efter både de norska och de finska, se figur. Varför Sverige har lägre priser kan man bara spekulera i. Jämförelser är svåra att göra och det finns en mängd argument varför prisskillnader finns. När det gäller Norge hävdar flera att skillnaden egentligen inte är så stor hos skogsägaren. Norge har en betydligt högre granandel, vilket ger ett högre pris. I fallet Finland är förutsättningarna mer lika. Flera aktörer nämner följande faktorer. - Några svenska företag äger mer skog än de finska vilket dämpar priset. - Finland är mer importberoende då man har en högre industrikapacitet i förhållande till landets virkesproduktion. - Finländsk industri är effektivare och därmed tål ett högre pris är ett argument som är svårt att bekräfta eller dementera. - Sist men inte minst anser många att konkurrensen om råvaran fungerar bättre i Finland än i Sverige. Barrmassavedspriser US $/M USA, södra USA, nordväst Canada, östra Canada, västra Norge Sverige Finland Frankrike Tyskland Spanien Brasilien Chile Nya Zeeland Australien Kina, sydöstra Japan Om man ser till övriga världen varierar massavedspriserna väldigt mycket. Vi tar upp två exempel som sticker ut i diagrammet. Östra Canada har ett mycket högt pris där sågverksindustrin gått mycket dåligt vilket gett mindre flis till industrin som i sin tur drivit upp massapriset. En kommentar till de förvånande höga massavedspriserna i Kina är den mängd skatter som belastar köparen. Några exempel är: - återbeskogningsskatt - transportskatt - skogsskyddskatt - skogsskötselavgift - skogsproduktskatt - återställningsavgift. Och vi som tyckte det var mycket skatter i Sverige! Källa:WRI land/ region 6

7 MASSAMARKNADEN NBSK listpris Inga nyheter på massamarknaden är goda nyheter! Jägmästare Karl-Martin Swärd på Smålandsbanken analyserar massamarknaden. US$ Källa:EcoWin Som väntat steg massapriserna försiktigt under hösten. Trots det osäkra konjunkturläget har säsongsvariationerna även denna gång betytt prishöjningar. Benchmarkråvaran NBSK (Northern Bleached Sulphate Kraft) kostar, enligt den nyligen aviserade prishöjningen ca US$ 580/ton dvs nästan US$ 100 högre än vid årsskiftet Jan -01 Apr -01 Jul -01 Okt -01 Jan -02 Apr -02 Jul -02 Okt -02 Jan -03 Apr -03 Jul -03 Okt -03 år Vissa frågetecken kan ställas kring lövmassapriset vilket tidigare varit en indikator på vart hela massamarknaden. är påväg. Enligt flera aktörer har de sydamerikanska producenterna varit medgörliga i prisförhandlingarna. Ny produktionskapacitet som kommer under de närmaste åren kan vara en av förklaringarna. Lite märkligt kan det tyckas då Aracruz precis aviserat en höjning av BEK (Bleached Eukalyptus Pulp) med US$ 15 till US$ 525. Hittills visar NBSK däremot styrka med prishöjningar till US$ 580 fr o m första november. Lagersituationen ger stöd för prishöjningen, även om minskningen av Norscanlagret i oktober ( ton) var mindre än hälften av 10-års snittet. En försvagad dollar gröper dock ur effekten för de europeiska producenterna som har kostnader i de allt dyrare europeiska valutorna. Sammantaget är bilden för NBSK positiv med en förhållandevis stark marknad som på sikt är redo för en större uppgång! Först skall dock barriären US$ 600 brytas under vintern och sedan måste våren klaras av utan allt för stora lageruppgångar. Får vi inga dåliga nyheter om ekonomin och därmed papperskonsumtionen är detta goda nyheter för massaindustrin! 7

8 Danske Bank i Sverige är ett nätverk av tolv provins-banker med gemensamma specialistenheter och administrativa enheter. I nätverket av provinsbanker ingår Bohusbanken, Hallands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands Provinsbank, Upplandsbanken, Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank samt Östgöta Enskilda Bank. RÄNTA OCH VALUTA Pär Magnusson ger bankens syn på ränte- och valutasituationen. danskeanalyse Ränta Sedan senaste utgåvan av Skog & Ekonomi har marknaden blivit betydligt mer optimistisk vad gäller utvecklingen i svensk ekonomi. I skrivande stund är en reporänta på 3,75 %, innan nästa års utgång, diskonterad på marknaden. Detta motsvarar en räntehöjning med en hel procentenhet av den rörliga räntan. Danske Bank delar inte denna syn och tror därför att de fasta räntorna med en löptid längre än ett år har kommit upp lite för högt och kan falla tillbaka en aning. I vilket fall som helst tror vi att man med en finansieringshorisont på upp till 5 år får man den billigaste finansieringen genom att ligga i rörlig ränta tills vidare. Valuta Den svenska kronan har fortsatt att ligga ganska stabilt runt 9 kronor per euro. Detta är en utveckling som förmodligen kommer att fortsätta ytterligare en tid. På 3-6 månaders sikt tror vi dock att kronan kommer att röra sig mot ännu starkare nivåer ned mot 8,80. Den amerikanska dollarn har ett tungt tryck mot sig för att försvagas ytterligare. Danske Banks prognos är att dollarn fortsätter att falla mot en nivå runt 7,20 kronor på 6-12 månaders sikt. Vi ser alltså starkare krona gentemot de flesta valutor framöver. Ränta % 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Valuta 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Jan årig ränta 3-mån ränta Mar -02 Maj -02 Jul -02 Sep -02 Nov -02 Jan -03 Mar -03 Maj -03 Jul -03 Sep -03 Nov -03 Källa:Danskeanalys år Källa:EcoWin år USD/SEK EUR/SEK Johan Freij Skogsansvarig Danske Bank i Sverige Telefon E-post Jag tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som läsare. Skicka dem till 8

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005 Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2005 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 2 maj 2005 EN UPPSJÖ AV PREMIER PÅ VIRKET I HÖST!

Skog & Ekonomi. Nummer 2 maj 2005 EN UPPSJÖ AV PREMIER PÅ VIRKET I HÖST! Skog & Ekonomi Nummer 2 maj 2005 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden. Skog & Ekonomi Nummer 1 februari 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 2 juni 2004 PRISSKILLNADEN MELLAN GRAN OCH TALLTIMMER NÄSTAN UTRADERAD!

Skog & Ekonomi. Nummer 2 juni 2004 PRISSKILLNADEN MELLAN GRAN OCH TALLTIMMER NÄSTAN UTRADERAD! Skog & Ekonomi Nummer 2 juni 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden. Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET!

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET! Skog & Ekonomi Nummer 4 december 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2008 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sid. 2-3 Högsta lagernivåerna på tio år! Japanmarknaden ljusnar! TIMMER OCH MASSAVED Sid. 4 Överskott på timmer och

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2015 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Lönsamheten allt viktigare för skogsägaren Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sidan 2 Tolv till tjugo månader innan det vänder upp Sidan 2 TIMMER & MASSAVED Hög avverkning och överskott på grantimmer

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Timmerrally i Sydsverige! - men för hur länge? Nummer 4 December 2009

Skog & Ekonomi. Timmerrally i Sydsverige! - men för hur länge? Nummer 4 December 2009 Skog & Ekonomi Nummer 4 December 2009 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Prishöjningarna har avstannat Furan starkare än granen 3 TIMMER OCH MASSAVED Högre timmerpriser i Mellansverige Massabruken

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Skog & Ekonomi. Kina - en räddningsplanka för sågverken? Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Skog & Ekonomi. Kina - en räddningsplanka för sågverken? Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Skog & Ekonomi Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 3 FOKUSARTIKEL Svenska sågverkspionjärer i Kina 4 SÅGADE TRÄVAROR Sågverken pressas från fyra håll Sydsvenskt konstruktionsvirke hårdast drabbat.

Läs mer

Skog & Ekonomi. Krisläge för den svenska trävarubranschen. Hoppet står till produktionsnedragningar i jul! Nummer 4. December 2011

Skog & Ekonomi. Krisläge för den svenska trävarubranschen. Hoppet står till produktionsnedragningar i jul! Nummer 4. December 2011 Skog & Ekonomi Nummer 4. December 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Räkna inte med valutadraghjälp framåt! Svenska RoT-sektorn mattas av. Japan ett litet ljus i marknaden. 3 MASSAMARKNADEN

Läs mer

Skog & Ekonomi. Virkeskriget har startat! Sydsvenska timmerköpare kastar handskarna. Nummer 1 Mars 2010

Skog & Ekonomi. Virkeskriget har startat! Sydsvenska timmerköpare kastar handskarna. Nummer 1 Mars 2010 Skog & Ekonomi Nummer 1 Mars 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Stark trävarumarknad i lågkonjunktur Vilka överlever sydsvensk sågverksboom? 3 TIMMER OCH MASSAVED Avvaktande skogsägare

Läs mer

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2007 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN TRÄVAROR Sågverken fortsätter höja trävarupriserna Sidan 2 Virkesbalansen i obalans Sidan 2 Tullar chockhöjer kostnaden för

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2017 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarna tror på en framtid i skogen Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN KLYVER GULD. Nummer 3 september 2006

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN KLYVER GULD. Nummer 3 september 2006 Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2006 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN Kan USA punktera sågkonjunkturen? Sidan 2 Stabila timmerpriser med lokala rotpostkrig Sidan 2 Regionala brister på färsk granmassaved

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden vacklar. Har det bästa varit? Ökad trävaruproduktion i Europa 3 TIMMER OCH MASSAVED Extrema timmerprisökningar

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SKOGS BAROMETERN Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen 23 Skogsbarometern 23 i korthet Enligt de tillfrågade skogsägarna väntar ljusare tider för sågtimret

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2016 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer