Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003"

Transkript

1 Skog & Ekonomi Nummer 4 November 2003 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som skogsägare och presenterar en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter. För dig som ännu inte är prenumerant, anmäl dig på PRISFESTEN PÅ TIMMER FORTSÄTTER MEDAN SÅGVERKENS LÖNSAMHET SJUNKER - Bankens analys av virkesmarknaden. SÅGVERKEN HÅLLER JUST NU PÅ ATT KONVERTERA EN UNDERSKOTTSVARA TILL ÖVERSKOTTSVARA! - Kända aktörer ger sin syn på virkesmarknaden. SKILLNADEN MELLAN BUNDEN OCH RÖRLIG RÄNTA ÄR NU MYCKET STOR. TVEKSAMT ATT BINDA! - Ränteanalys från Danske Analyse ÄR MASSAVEDSPRISET CEMENTERAT ELLER KOMMER EN HÖJNING PÅ SIKT? - Bankens analys av virkesmarknaden. OPTIMISMEN FORTSATT STOR HOS SKOGSFASTIGHETSKÖPARNA! - Kända mäklare ger sin syn på marknaden.. INGA NYHETER ÄR GODA NYHETER FÖR MASSAMARKNADEN! - Bankens analys av massa- och virkesmarknaden. SVENSKA MASSAVEDSPRISER BLAND DE LÄGSTA I NORDEUROPA! - Internationell analys. INTRESSET FÖR SKOGSINVETSTERINGAR I BALTIKUM VÄXER! - Markpriserna fördubblade på 1 år. SKOGSFOLK DUKTIGA PÅ ATT FÖRUTSPÅ SKOGSEKONOMIN - Vinnaren utsedd i Provinsbankernas tävling. FÖRRA ÅRETS AVVERKNINGSREKORD PÅ VÄG ATT SLÅS IGEN! AKTIVITETEN I SKOGEN SKYHÖG - Bankens analys av virkesmarknaden. LUGNARE PÅ MARKNADEN FÖR JORDBRUKSDOMINERADE FASTIGHETER! - Bankens analys av fastighetsmarknaden. 1

2 Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut av Danske Bank i Sverige och är riktat till skogsägande privatpersoner och yrkesfolk i branschen. Skog & Ekonomi utkommer 4 gånger/år per via e-post. Prenumerera kostnadsfritt genom att anmäla dig på vår hemsida Santhe Dahl, VD och delägare i Vidagruppen, ett av Sydsveriges största sågverksföretag. Timmer: Sågverken håller just nu på att konvertera en underskottsvara till en överskottsvara. Inkluderat vår stärkta valuta har vi generellt fått en prissänkning på kr per m 3 sågad vara. På USA-marknaden är prisfallet än mer dramatiskt. Trävarulagren stiger och det finns risk för ytterligare prissänkningar, vilket borde ge en återhållsamhet i sågverksproduktionen. I denna marknad har vi haft timmerpriser på historiskt höga nivåer vilket gett ett stort utbud. Timmerpriserna har dock planat ut och vi kommer inte att se några fler panikköp framöver. VA RT ÄR MARKNADEN PÅ VÄG? Kända profiler inom skogsnäringen ger sin syn på virkespriserna. De har svarat på frågan: "Vart tror du priset på timmer och massaved tar vägen inom de närmsta tre månaderna?" Thomas Agrell, Virkeschef på Sydved som är inköpsorganisation för StoraEnso och Munksjö i Götaland och södra Svealand. Timmer: Rotpostmarknaden har varit överhettad under en längre tid. För att skapa ett fortsatt stabilt utbud borde sågverken se över sina listpriser, framförallt på gran. På samma gång är sågverkens lönsamhet klart svagare vilket kan inge oro inför framtiden. Massaved: Hög aktivitet i såväl avverkning som förbrukning, i kombination med att det går mindre volymer av flis och rundved till bränslemarkanden, ger en fortsatt stabil prisnivå. Arvid Svanborg, virkeschef Mellanskog, skogsägarföreningen i östra Svealand och södra Norrland. Timmer: Trots fallande trävarukonjunktur finns det inte utrymme för några sänkta timmerpriser i nuvarande försörjningsläge. Efterfrågan är mycket stark vilket gör att timmerpriset kommer att ligga kvar på en hög nivå. Flera sågverksföretag flaggar för höjd produktion under Detta signalerar snarare höjda timmerpriser på både gran och tall, för att stimulera utbudet. Efter en kort högkonjunktur har sågverksindustrin ännu en gång svårt att hantera de så nödvändiga vinster. Faller trävarupriserna ytterligare under våren blir det kämpigt för vissa aktörer. Massaved: Vi ser optimistiskt på massavedspriserna inför 2004 efter ett par år med återkommande, prisdämpande produktionsbegränsningar. Denna syn gäller samtliga massavedsortiment. Ulf Klensmeden, virkeschef StoraEnsoSkog som ansvarar för virkesförsörjningen till bolagets svenska industri. Timmer: Sågverksproduktionen har ökat i kombination med minskade möjligheter att importera timmer, framföra allt från Baltikum. Detta gör att det är knappt om såväl gran- som talltimmer i hela StoraEnsos upptagningsområde. Sågverksexpansionen i Baltikum kommer att begränsa möjligheterna till import även 2

3 framöver. Knappheten på marknaden har gett en stor skillnad mellan listpris och faktiskt pris. Därför tror jag på listprishöjningar för både gran och tall. Massaved: För tillfället sitter vi med välfyllda lager på alla massavedssortiment och volymerna är något större än planerat beroende på marknadsstopp i industrin för, i princip, alla papperssortiment. Jag ser oförändrade massavedspriserna framöver. Biobränslelagren är välfyllda inför vintern och priserna verkar ha planat ut. Karl Hedin, VD och ägare till Hedins AB, ett av Mellansveriges största sågverksföretag som ingår i VEDA-gruppen. Timmer: En höst med minskad import har skapat tunna lager på sågverken vilket inte är speciellt unikt vecka 46 till 49. Marknaden har dock varit hetare än de sista två åren. Vi har dessutom ett utflöde av timmer till Tyskland och Finland. Under senare delen av hösten har denna bristsituation skapat en tvåprismarknad och det är inte bra om den fortsätter. Vi går dock in i en period med högre virkesflöde. Om detta möter en ansträngd likviditet hos vissa sågverk blir det endast marginella listprishöjningar. Massaveden: Med den höga avverkningstakt vi har så tror jag inte på någon förändring av massavedspriserna. Lars Martinson, VD för Martinsons Trä i Bygdsiljum med en av de största träförädlande industrierna i Västerbotten. Timmer: Jag känner ett pristryck uppåt på grund av timmerbristen i Norrbotten men jag tror ändå på marginella prishöjningar vilket gäller både gran och tall. Detta innebär ytterligare pressad lönsamhet för sågverken, ändå tror jag inte på minskad produktion. Massaveden: Jag tror på oförändrade priser på både massaved och flis. Erik Olsson, affärsområdeschef Virkesmarknad på statliga Sveaskog landets största skogsägare och virkesleverantör. Timmer: Mycket stor efterfrågan i hela landet och i delar av södra och mellersta Sverige är det ren överhettning med prispress uppåt. Just nu är det mest tryck på tall i Mellansverige. Sågverken är mycket osäkra på konjunkturen men det finns inga planer på produktionssänkningar utan snarare tvärt om. Massaved: Vi ser just nu en stor import till höga priser. Marknaden är i stort sett i balans men efterfrågetrenden pekar uppåt vilket skulle kunna indikera på högre priser på sikt. TIMMERRPRISFESTEN FORTSÄTTER I HELA LANDET PÅ SAMMA GÅNG SOM LÖNSAMHETEN VIKER För sågverken har denna höst präglats av stor osäkerhet. Marknaden för sågade trävaror har försämrats på flera håll, kronan har stärkts mot framförallt dollarn men även mot Euron och importpriserna, från framförallt Baltikum, har rakat i höjden. På samma gång har ett antal aktörer ökat produktionen från en historiskt hög nivå. Frågan är inte längre om den nationella produktionen överskrider 17 miljoner m 3 sågad vara utan med hur mycket. Timmermarknaden har varit exceptionellt nervös i stora delar av landet vilket stundtals resulterat i mycket höga rotpostpriser. Skillnaden mellan prislista och faktiskt pris har varit osedvanligt stor. Rädslan att stå utan råvara har präglat marknaden. De flesta sågverk vi talat med hävdar ändå att man räknar med en god virkesförsör- 3

4 jning under vintern. Samtidigt erkänner flera att lagren av sågade trävaror ökat oroväckande under hösten. Historiskt sett har liknande situationer resulterat i ett prisfall på marknaden för sågade trävaror. Mycket hänger därför på den internationella konjunkturen i allmänhet och trävarukonjunkturen i synnerhet. Blir det ingen förbättring kommer vi sannolikt att få ett ordentligt prisfall på sågade trävaror. Med denna utveckling kommer vi att få se produktionsbegränsningar från en exceptionellt hög nivå vilket kommer att verka dämpande på de framtida timmerpriserna. Tar konjunkturen fart så kommer timmerbristen att accentueras och då kommer vi säkert se toppriser på timmermarknaden även framgent. I det korta perspektivet kommer sannolikt prisspannet mellan faktiskt betalt pris och listpris att minska vilket innebär listprishöjningar. ÄR MASSAVEDSPRISET CEMENTERAT ELLER KOMMER EN HÖJNING PÅ SIKT? Massavedspriserna har rört sig mycket lite under en längre period. Å ena sidan har energivedsmarknaden agerat som ett prisgolv medan det goda virkesförsörjningsläget verkar prisdämpande. Årets avverkning kommer att nå rekordvolymer. Detta i kombination med den kraftiga produktionsökningen i sågverken, som nu försörjer industrin med allt större andel restprodukter, skapar en tryggad försörjningssituation. Industrin har också visat på en stor förmåga att produktionsbegränsa i rätt tid för att inte få för stora färdigvarulager vilket också det gett en prisdämpande effekt även på massaveden. Sverige har fortfarande lägre massavedspriser än både Finland och Norge, se separat artikel. Allt talar för att massavedspriserna ligger fast under vintern. Men skulle industrin få igenom fortsatta prishöjningar på pappersmassan på samma gång som sågverken går ned i produktion så kommer vi sannolikt att få se prishöjningar även på massaveden i ett lite längre perspektiv. FASTIGHETSMARKNADEN Några ledande mäklare ger sin syn på prisutvecklingen för skogsfastigheter under det närmsta kvartalet. Karl Danielsson, VD för konsult- och mäklarfirman AREAL. På skogsdominerande fastigheter ligger prisnivån fast men nu är det lättare att komma till avslut jämför med i våras. Tyngre investerare har under den senare tiden visat intresse för riktigt stora skogsplaceringar men här begränsar dock utbudet marknaden. Efterfrågan på tätortsnära herrgårdsobjekt är om möjligt ännu större nu än tidigare medan vi, på jordbruksdominerade fastigheter, ser en prispress till följd av osäkerheten för det framtida stödsystemet. Lars Wesslund, mäklaransvarig på LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogsegendomar. I Götaland ser vi ett stort tryck på marknaden med viss prisuppgång medan Svealand har oförändrade priser. Visst pristryck uppåt märks även i Norrlands kustland medan det är förhållandevis lugnt i inlandet. Rena skogsfastigheter är lättsålda i hela landet och saknar fastigheten bostäder så har avståndet till tätorterna inte lika stor betydelse längre. Johannes Båth, fastighetsmäklare på svensk Fastighetsförmedling, Lantbruk i Uppsala och specialist på gårdar i Mälardalen. Intresset för skog i Mälardalen har under det sista året ökat och köparens avkastningskrav på investeringen har faktiskt sjunkit. Köparkretsen är dock kräsen och kommer vi bara två - tre mil norr om Uppsala blir kalkylen en annan och därmed priset. Köparna får således mer substans för pengarna ju längre från befolkningscentra de är beredda att investera. Framgent ser jag inga förändringar i marknaden mer än att utbudet alltid minskar under vintern. 4

5 Vad tror banken om fastighetspriserna? Det finns en ökad optimism att investera i fast egendom som sannolikt drivs av ett fortsatt lågt ränteläge i kombination med börslyftet på drygt 25 % under året. På samma sätt som vi åter igen känt en ökad aktivitet på bostadsrättsmarknaden i Stockholm så känner vi även av ett ökat intresse för skogsfastigheter. Priserna har blivit högre under hösten, framförallt på fastigheter med mycket äldre skog där köparen erhållit ett mycket högt virkespris på den inledande finansieringsavverkningen. En avverkning som sker på den förvärvade fastighet eller i den skog man äger sedan tidigare. Såvitt vi kan bedöma så gäller denna trend i stort sett hela landet. Om man däremot tittar på jordbruksdominerade fastigheter så är hållningen på marknaden betydligt mer avvaktande. En inställning vi anser är sund i rådande läge med stor osäkerhet kring det framtida stödsystemet. Vi hoppas dock att mycket klarnar inom de närmsta månaderna. Har ni frågor angående förvärv av skogs- och lantbruksfastigheter så är ni välkomna att kontakta din närmaste provinsbank. Elmia Wood 2003 SKOGSFOLK ÄR DUKTIGA SOM SKOGSANALYTIKER -vinnaren på vår privatanalytikertävling utsedd. Vid sommarens Skogs-Elmia hade banken en tävling där det gällde att bedöma höstens räntenivå samt prisutvecklingen för timmer, pappersmassa och skogsfastigheter. De tävlande skulle bedöma snittpriset på skogsfastigheter i Götaland under hösten 2003 enligt Lantmäteriets minienkät. - Medianvärde bland de tävlande: 265 kr/m3sk - Enligt Lantmäteriets minienkät: 263 kr/m3sk Snittpriset på grantimmer i södra Sverige under kvartal 3, 2003 enligt Skogsstyrelsen. - Medianvärde bland de tävlande: 425 kr/m3fub - Värde enligt Skogsstyrelsen: 427 kr/m3fub Listpriset på 1 ton barrmassa den 1 oktober 2003 enligt PIX -index: - Medianvärde bland de tävlande: 556 $ US - Listpris enligt PIX -index: 529 $ US Räntenivån på den 5-åriga obligationsräntan den 1 november 2003: - Medianvärde bland de tävlande: 3,45 % - 5-årig obligationsränta 1 november: 4,38 % Av de 350 svaren har vi nu korat en värdig vinnare. Skogsägaren Christer Björk från Malmbäck utanför Jönköping, vinner en weekend i Köpenhamn, som hade svarat 263 kr/m 3 sk, 430 kr/m 3 fub, 525 US$/ton och 3,93 %. Grattis! INTERNATIONELL Allt vanligare med skogsmarksinvesteringar i Baltikum På banken märker vi nu att intresset för att investera i skog på andra sidan Östersjön ökat kraftigt. Det senaste året har vi haft ett stort antal diskussioner och förfrågningar. De flesta av kunderna har kommit i kontakt med investeringen genom antingen Skogssällskapet i Sverige (www.skogssallskapet.se) som har fokuserat på svenska investerare i Lettland eller det irländska företaget FestForest (www. fest-forest.ee) som arbetar både med Estland och Lettland. Lars-Georg Hedlund på Skogssällskapet berättar att man, 1 år efter starten har 7 st svenska privatpersoner eller konsortier som köpt mellan ha. Markerna som ligger i sydöstra Lettland består av olika grader bördig, igenslyad åkermark och skogsmark med ung och medelålders, lövdominerad skog. Det är därför svårt att jämföra med Svenska 5

6 fastighetspriser. Priserna har mer än fördubblats på 1 år och ligger nu på knappt 3000 kr/ha eller kr/m3sk. Markerna ligger oftast i haskiften inom ett begränsat område. Köparna måste först registrera ett Lettiskt bolag med ett aktiekapital på 30 kkr. Därutöver kommer en administrationskostnad på 15 kr/ha och en lagfartsavgift på 2 %. I förlängningen betalar man en administrationskostnad på kkr/år för bolaget samt en fastighetsskatt på 15 kr/ha. Skogssällskapet bistår med skötsel av markerna och enligt Lars-Georg Hedlund så initierar oftast köparen ett återbeskogningsprogram. Detta har hittills varit bidragsfinansierat till stor del. Hedlund anser att man bör ha ett genuint skogligt intresse för att trivas med sin placering. Från bankens sida ser vi det som en långsiktig investering med förhållandevis hög risk. Tillväxten är dock hög och sett till insatsen får man mycket areal som ligger inom Östersjöregionens virkesfångstområde. SVENSKA MASSAVEDSPRISER BLAND DE LÄGSTA I NORRA EUROPA Skogskonsultföretaget Wood Resources International i Seattle tillhör de ledande i världen på att följa globala trender för skogsindustrin. I novembernumret av publikationen Wood Resources Quarterly ser man att de svenska massavedspriserna, fritt industri, ligger efter både de norska och de finska, se figur. Varför Sverige har lägre priser kan man bara spekulera i. Jämförelser är svåra att göra och det finns en mängd argument varför prisskillnader finns. När det gäller Norge hävdar flera att skillnaden egentligen inte är så stor hos skogsägaren. Norge har en betydligt högre granandel, vilket ger ett högre pris. I fallet Finland är förutsättningarna mer lika. Flera aktörer nämner följande faktorer. - Några svenska företag äger mer skog än de finska vilket dämpar priset. - Finland är mer importberoende då man har en högre industrikapacitet i förhållande till landets virkesproduktion. - Finländsk industri är effektivare och därmed tål ett högre pris är ett argument som är svårt att bekräfta eller dementera. - Sist men inte minst anser många att konkurrensen om råvaran fungerar bättre i Finland än i Sverige. Barrmassavedspriser US $/M USA, södra USA, nordväst Canada, östra Canada, västra Norge Sverige Finland Frankrike Tyskland Spanien Brasilien Chile Nya Zeeland Australien Kina, sydöstra Japan Om man ser till övriga världen varierar massavedspriserna väldigt mycket. Vi tar upp två exempel som sticker ut i diagrammet. Östra Canada har ett mycket högt pris där sågverksindustrin gått mycket dåligt vilket gett mindre flis till industrin som i sin tur drivit upp massapriset. En kommentar till de förvånande höga massavedspriserna i Kina är den mängd skatter som belastar köparen. Några exempel är: - återbeskogningsskatt - transportskatt - skogsskyddskatt - skogsskötselavgift - skogsproduktskatt - återställningsavgift. Och vi som tyckte det var mycket skatter i Sverige! Källa:WRI land/ region 6

7 MASSAMARKNADEN NBSK listpris Inga nyheter på massamarknaden är goda nyheter! Jägmästare Karl-Martin Swärd på Smålandsbanken analyserar massamarknaden. US$ Källa:EcoWin Som väntat steg massapriserna försiktigt under hösten. Trots det osäkra konjunkturläget har säsongsvariationerna även denna gång betytt prishöjningar. Benchmarkråvaran NBSK (Northern Bleached Sulphate Kraft) kostar, enligt den nyligen aviserade prishöjningen ca US$ 580/ton dvs nästan US$ 100 högre än vid årsskiftet Jan -01 Apr -01 Jul -01 Okt -01 Jan -02 Apr -02 Jul -02 Okt -02 Jan -03 Apr -03 Jul -03 Okt -03 år Vissa frågetecken kan ställas kring lövmassapriset vilket tidigare varit en indikator på vart hela massamarknaden. är påväg. Enligt flera aktörer har de sydamerikanska producenterna varit medgörliga i prisförhandlingarna. Ny produktionskapacitet som kommer under de närmaste åren kan vara en av förklaringarna. Lite märkligt kan det tyckas då Aracruz precis aviserat en höjning av BEK (Bleached Eukalyptus Pulp) med US$ 15 till US$ 525. Hittills visar NBSK däremot styrka med prishöjningar till US$ 580 fr o m första november. Lagersituationen ger stöd för prishöjningen, även om minskningen av Norscanlagret i oktober ( ton) var mindre än hälften av 10-års snittet. En försvagad dollar gröper dock ur effekten för de europeiska producenterna som har kostnader i de allt dyrare europeiska valutorna. Sammantaget är bilden för NBSK positiv med en förhållandevis stark marknad som på sikt är redo för en större uppgång! Först skall dock barriären US$ 600 brytas under vintern och sedan måste våren klaras av utan allt för stora lageruppgångar. Får vi inga dåliga nyheter om ekonomin och därmed papperskonsumtionen är detta goda nyheter för massaindustrin! 7

8 Danske Bank i Sverige är ett nätverk av tolv provins-banker med gemensamma specialistenheter och administrativa enheter. I nätverket av provinsbanker ingår Bohusbanken, Hallands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands Provinsbank, Upplandsbanken, Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank samt Östgöta Enskilda Bank. RÄNTA OCH VALUTA Pär Magnusson ger bankens syn på ränte- och valutasituationen. danskeanalyse Ränta Sedan senaste utgåvan av Skog & Ekonomi har marknaden blivit betydligt mer optimistisk vad gäller utvecklingen i svensk ekonomi. I skrivande stund är en reporänta på 3,75 %, innan nästa års utgång, diskonterad på marknaden. Detta motsvarar en räntehöjning med en hel procentenhet av den rörliga räntan. Danske Bank delar inte denna syn och tror därför att de fasta räntorna med en löptid längre än ett år har kommit upp lite för högt och kan falla tillbaka en aning. I vilket fall som helst tror vi att man med en finansieringshorisont på upp till 5 år får man den billigaste finansieringen genom att ligga i rörlig ränta tills vidare. Valuta Den svenska kronan har fortsatt att ligga ganska stabilt runt 9 kronor per euro. Detta är en utveckling som förmodligen kommer att fortsätta ytterligare en tid. På 3-6 månaders sikt tror vi dock att kronan kommer att röra sig mot ännu starkare nivåer ned mot 8,80. Den amerikanska dollarn har ett tungt tryck mot sig för att försvagas ytterligare. Danske Banks prognos är att dollarn fortsätter att falla mot en nivå runt 7,20 kronor på 6-12 månaders sikt. Vi ser alltså starkare krona gentemot de flesta valutor framöver. Ränta % 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Valuta 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Jan årig ränta 3-mån ränta Mar -02 Maj -02 Jul -02 Sep -02 Nov -02 Jan -03 Mar -03 Maj -03 Jul -03 Sep -03 Nov -03 Källa:Danskeanalys år Källa:EcoWin år USD/SEK EUR/SEK Johan Freij Skogsansvarig Danske Bank i Sverige Telefon E-post Jag tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som läsare. Skicka dem till 8

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden. Skog & Ekonomi Nummer 1 februari 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden. Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET!

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET! Skog & Ekonomi Nummer 4 december 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2008 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sid. 2-3 Högsta lagernivåerna på tio år! Japanmarknaden ljusnar! TIMMER OCH MASSAVED Sid. 4 Överskott på timmer och

Läs mer

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sidan 2 Tolv till tjugo månader innan det vänder upp Sidan 2 TIMMER & MASSAVED Hög avverkning och överskott på grantimmer

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2007 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN TRÄVAROR Sågverken fortsätter höja trävarupriserna Sidan 2 Virkesbalansen i obalans Sidan 2 Tullar chockhöjer kostnaden för

Läs mer

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden vacklar. Har det bästa varit? Ökad trävaruproduktion i Europa 3 TIMMER OCH MASSAVED Extrema timmerprisökningar

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER 2014-11-28 Minienkät nr 52 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER - Minienkätundersökning hösten 2014 - Sammanfattning Marknadssituationen för lantbruksfastigheter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER 2015-05-25 Minienkät nr 53 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER - Minienkätundersökning våren 2015 - Sammanfattning Marknadssituationen för lantbruksfastigheter

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 FOKUSARTIKEL Västvärldens byggande på låga nivåer! 4 SÅGADE TRÄVAROR Extremt osäker trävarumarknad. Nedlagda sågverk men ökad produktion.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER 2014-05-09 MINIENKÄT NR 51 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER MINIENKÄTUNDERSÖKNING VÅREN 2014 Sammanfattning De närmast föregående Minienkätundersökningarna

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Skog & Ekonomi Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu ökar byggandet i USA. Nordafrika visar förvånansvärd styrka. Lars-Göran Olsson Woodstat: Kartan stämmer inte med terrängen.

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2015-01-21 Dnr 400-2015/207 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Rottneros AB. Analytikerträff den 26 april 2007

Rottneros AB. Analytikerträff den 26 april 2007 Rottneros AB Analytikerträff den 26 april 2007 Agenda Resultat Råvara El Ved Marknad Utsikter Resultat Första kvartalet 2007 Resultatet, 14 MSEK efter finansnetto Balanserad marknad med höjda priser i

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer