SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen"

Transkript

1 SKOGS BAROMETERN Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen 23

2 Skogsbarometern 23 i korthet Enligt de tillfrågade skogsägarna väntar ljusare tider för sågtimret än för massaveden, inom det närmsta året. I förlängningen tror många skogsägare att dagens prisnivå håller i sig. Framtiden får visa om de får rätt. Skogsfastigheter tänker man satsa på för framtiden trots att inte lönsamheten beskrivs som den bästa. Industrin går på högvarv, men räcker virket för framtiden? Skogsbarometern är en årlig undersökning som analyserar privata skogsägares uppfattning och förväntningar på konjunkturen. I år har 652 skogsägare svarat på frågorna. Marknadsanalysen visar att produktionen av såväl sågade trävaror som pappersmassa ligger på rekordnivåer men marknadssituationen är osäker. Den höga produktionen har medfört en stor efterfrågan på virke och även när det gäller avverkningsnivåer noteras rekord. Industrin uttrycker vissa farhågor när det gäller virkesutbudet. Ökade avsättningar till naturvård och minskade möjligheter till import kan medföra virkesbrist, som i sin tur kan innebära att svensk skogsindustri tappar mot konkurrenterna. De privata skogsägarna bidrar med en stor del av industrins virkesbehov. Med tanke på dagens farhågor och debatt om virkesbrist är det extra intressant att ta del av undersökningens resultat. Av skogsägarna uppger trettionio procent att de ska avverka under kommande säsong, trots att avverkningsnivåerna under 22 låg på rekordnivåer. När det gäller miljöhänsyn som också debatterats visar Skogsbarometern att trettiotre procent av skogsägarna har gjort avsättningar för naturvårdsändamål. Endast fyra procent har fått betalt och resterande har gjort avsättningar på egen bekostnad. SKOGSBAROMETERN HÖSTEN 23

3 Skogskonjunktur Osäkert för sågade trävaror Stor osäkerhet råder på marknaden för sågade trävaror. Under våren försämrades marknadsläget påtagligt och priserna sjönk på de flesta viktiga marknader. Emellertid verkar det som att det snabba prisfallet bromsats upp något under hösten. Produktionen i Sverige steg med ca 4 procent under januari till september jämfört med förra året och ligger därmed på rekordhög nivå. Exporten minskar däremot, vilket leder till kraftigt stigande färdigvarulager hos sågverken. Stora lager brukar innebära att köparna avvaktar och att priserna faller. Rekordproduktion Även produktionen av pappersmassa har hittills i år varit rekordhög, men priset ligger sedan drygt två år kvar på en relativt låg nivå. Några egentliga förbättringar av efterfrågan på papper har inte skett, vilket gör marknadssituationen osäker i hela förädlingskedjan. Historiskt visar massaprisutvecklingen ett tydligt mönster med toppar ungefär vart femte år. Förra toppen inträffade år 2. En hel del talar för att mönstret kommer att upprepa sig. Det skulle innebära att vi får en prisuppgång under nästa år i takt med att konjunkturen stärks, innan priset kulminerar tidigast under 25. Brist på virkesmarknaden På virkesmarknaden har efterfrågan på virke varit mycket god eftersom industriproduktionen under det senaste året har legat på rekordhög nivå. Den ökade virkesefterfrågan har dock inte motsvarats av ökad import. Timmerimporten har minskat betydligt, vilket bidragit till hård konkurrens på sågtimmermarknaden i Sverige. I stora delar av landet råder ett underskott på grantimmer medan Norrbotten är en tydlig underskottsmarknad för talltimmer. 22 avverkades hela 83,5 miljoner m 3 enligt Skogsstyrelsen, vilket är nytt rekord. Det bör påpekas att denna höga avverkningsnivå varit möjlig trots att virkespriserna, historiskt sett, varit ganska låga. Även om skogsbruket förra året nådde rekordavverkning blir det allt tydligare att utbudet på lite längre sikt är begränsat. En viktig orsak är ökade ambitioner vad gäller avsättningar av skogsmark för naturvårdsändamål. Dessutom har insatser i skogsbruket för ökad produktion t.ex. röjning legat på en låg nivå under 9-talet. Importen från andra länder i Östersjöregionen kan inte heller förväntas öka inom överskådlig framtid eftersom konkurrensen från nyetablerad skogsindustri i Baltikum och Ryssland ökar i snabb takt. Mörkt på sikt För skogsägaren, som ska sälja sitt virke på en marknad med ökad konkurrens, kan denna situation uppfattas som gynnsam på kort sikt. Men dessvärre är det uppenbart att ett otillräckligt virkesutbud i det långa loppet kan innebära att Sverige förlorar nyinvesteringar i skogindustri. De stora förlorarna blir i såfall skogsägarna. Diagram 1. Priser på sågtimmer och massaved. Genomsnittspriser på leveransvirke, hela landet. (Källa Skogsstyrelsen) kr/m3 fub 5 1 m3 fub 14 Diagram 2. Sveriges import av rundvirke och flis Sågtimmer: tall Sågtimmer: gran Massaved: barr / SKOGSBAROMETERN HÖSTEN 23

4 Dagens skogsägare Skogsägare blir äldre och gör mindre i skogen ets barometer visar att det har hänt mycket lite bland skogsägarna. De är en heterogen skara som blir allt äldre. Idag är 62 procent äldre än 51 år. Endast en procent är yngre än 3 år. Troligen styr undersökningen åldern något då vi söker ägaren med det största ansvaret för fastigheten. De flesta har köpt sin fastighet från föräldrar eller andra släktingar. Endast 15 procent har uppgett andra än släktingar som säljare. En nyhet är att det är en signifikant skillnad i hur länge man ägt sin fastighet. Enbart 3 procent anger att de har köpt fastigheten före 1979 mot 38 procent förra året. Det är också fler som köpt senare än 2. Det kan vara ett resultat av debatten kring skog som placering i jämförelse med aktier. Störst fastigheter har skogsägare med huvuddelen av sin inkomst från skogsbruket. Trettio procent av dem har mer än 2 ha. Generellt har 66 procent av de tillfrågade mellan 26-2 ha skog. Indelningen av fastigheter är olika i Skogsstyrelsens statistik och i undersökningen då vi begränsar oss till fastigheter med en areal över 1 ha skogsmark respektive 25 ha i Norrland. I den offentliga statistiken har 48 procent mellan 2 2 ha. Utboägande blir allt vanligare. En utbo bor i en annan kommun än där skogsfastigheten är belägen. I år är det ungefär lika många som bor på fastigheten, åbor som utbor. Förra året var det 7 procents skillnad. Av åborna lever de flesta på jord- och skogsbruk. Generellt visar undersökningen att ju längre från sin fastighet man bor desto mindre betydelse har skogsbruket för inkomsten. Skogsinkomsterna blir alltså en guldkant på tillvaron. Längst avstånd har Norrlandsägarna. Huvuddelen av dem är pensionärer och har stora fastigheter, mer än 2 ha. Arbetsinsatsen i den egna skogen sjunker, förra året var det 5 procent som la ner mer än 2 dagar i sitt skogsbruk i år är siffran 41 procent. Var tionde skogsägare väljer att inte lägga någon tid alls som självverksam i skogen. Som förväntat är det skogsägare som får huvuddelen av sin inkomst från skogen som lägger ner mest tid, följt av de med jordbruk. Skogsägarnas tillgång till Internet har ökat med 11 procent sedan 22. Virkespriser Ljusare för sågtimret än för massaveden Skogsägarna tillfrågas årligen vad de tror om framtiden för timmerpriset respektive massavedspriset. Svaren redovisas som nettotal, andelar i procent av svarsalternativen, för stigande priser minskat med svarsalternativen för sjunkande priser. I år ligger nettotalet för sågtimmer på 29 och för massaved på 22. Diagram 3 visar en något minskad förväntning sedan förra året. På massavedssidan har den höga optimismen från förra året tonat ner något. Det ska påpekas att det fortfarande är många som tror på dagens prisnivå, dvs att priset ska vara oförändrat på både timmer (4 %) och massavedssidan (42 %). Även i år är det gruppen med större delen av inkomsten från skogen som tror mest på en prisökning. Det är ägarna till fastigheter i Norrland som överlag är mest positiva (42 %). Stabil prisnivå på sikt Skogsbruk är en långsiktig verksamhet och om man inte väljer att avverka idag kan skogen stå på tillväxt något år. Därför är det relevant att se förväntningarna om prisnivån på tre års sikt. Traditionellt brukar förväntningarna vara högre på sikt och det beror på den positiva grundsynen som finns inom skogsbruket. I år har förväntningarna minskat något. Nettotalet för sågtimmer i år +41 mot förra året +45. På massavedssidan märks den minskade optimismen starkare, årets nettotal +32 mot Nettotal Diagram 3. Bedömning av prisutvecklingen under innevarande säsong Sågtimmer Massaved SKOGSBAROMETERN HÖSTEN 23

5 Avverkning Hur ofta avverkas skog på fastigheten? Majoriteten (72 %) av skogsägarna avverkar skog till försäljning oftare än var tionde år. De som avverkar mer sällan än var tionde år uppgår till 24 procent, se diagram 4. Förra årets trend mot avverkningar mer sällan än varje år stärks och i år är det 18 procent som anger alternativet varje år mot 24 procent 22 och 28 procent 21. Självfallet är det de som lever av sin skogsfastighet som avverkar oftast. De har också den största arealen varvid det oftare finns skog som är mogen att avverka. Undersökningen visar generellt att den som avverkar varje år har sin fastighet i Götaland, äger över 2 ha och har huvuddelen av sin inkomst från skogsbruket. Norrlänningarna väljer att avverka vart femte till vart tionde år. Skogsstyrelsens statistik visar att under 22 anmälde privata skogsägare stycken bestånd till föryngringsavverkning. Det var 3 fler än under 21. Skogsavverkning finansierar andra investeringar Varför väljer man att avverka? Skogsbarometern visar även i år att det dominerande skälet är skogstillståndet. Hela 69 procent anger det som mest betydelsefullt. God efterfrågan (22 %) och prisutveckling på virke (19 %) anges alltid som skäl till avverkning, men också för att man inte avverkar. I år är det fler än förra året som anger som orsak att de har huggit skog för att finansiera andra investeringar (24 %). Köpa till skogsmark har 5 procent angett som anledning till avverkning. Räcker den svenska skogen? Det har debatterats flitigt om den svenska skogen räcker eller inte. Sveriges virkesförråd är tre miljarder skogskubikmeter, m 3 sk. Tillväxten per år är 11 miljoner och förra året avverkades det 83,5 miljoner. Det finns alltså en del som ökar det totala förrådet, men Skogsstyrelsen menar att det inte kommer att räcka för ett ökat framtida behov. Man räknar med expansion från industrin, miljökrav och konkurrens från energisektorn. Importen anses vara hotad då baltstaterna bygger upp sin industri. Hur de privata skogsägarna som står för ca 6 procent av den totala avverkningen ser på framtiden är därför extra intressant. Avverkningsnivån fortsatt stabil Under säsongen 2/3 valde nästan hälften av skogsägarna (47 %) att avverka, se diagram 5. För säsongen 3/4 anger 39 procent att de ska avverka. Skogsbarometerns historik visar att det alltid är ca 2/3 av de som anger att de är osäkra som avverkar varvid siffran för avverkning stiger till 46 procent. I Götaland kommer flest avverkningar att ske, enligt undersökningen. För att stimulera de privata skogsägarna till att avverka mer ska man öka virkespriset anser hälften av de tillfrågade. Högre rotnetto och lägre beskattning anges också som incitament för ökad avverkningsnivå. Diagram 4. Hur ofta avverkas skog för försäljning på fastigheten? Diagram 5. Andelen "kommer att avverka" och "avverkade" under respektive säsong Tveksam, vet ej Procent 7 6 Kommer att avverka Avverkade Mera sällan än vart tionde år 24% 3 18% Varje år % 2 Vart femte till vart tionde år 28% Vartannat till vart fjärde år 1 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 SKOGSBAROMETERN HÖSTEN 23

6 Lönsamhet Vem skulle inte vilja tjäna mera pengar? Skogsbrukets lönsamhet för den private skogsägaren är beroende av många faktorer såsom exempelvis virkespriser, värdeutveckling på skogsfastigheten, geografisk belägenhet, skogstillstånd, skuldsättning mm. Merparten eller drygt 6 procent av skogsägarna anser att lönsamheten kunde vara bättre, vilket knappast är ett förvånande resultat vem skulle inte vilja tjäna mera pengar? Av skogsägarna anser 32 procent att lönsamheten är tillfredsställande, se diagram 6. Ser man på hur de olika yrkesgrupperna har svarat kan man se att det är egenföretagare som är mest missnöjda med lönsamheten. Geografiskt är de som har sin fastighet i södra Sverige något mer positiva till lönsamheten än de som har sin fastighet i Svealand och Norrland. Framtiden Vad tror då skogsägarna om lönsamhetsutvecklingen framåt i tiden, frågan avser den närmsta treårsperioden. Nästan två tredjedelar tror att lönsamheten kommer att vara oförändrad medan 15 procent tror på förbättrad lönsamhet. Här kan man se att ägarna till de större fastigheterna har större förhoppningar än de mindre skogsägarna. Andra grupper som är mer positiva än genomsnittet är ägare till fastigheter i Norrland samt de som har huvuddelen av sin inkomst från skogsbruk. Miljöhänsyn Skogsägarna gör avsättningar Miljöfrågor får en allt större betydelse i skogsbruket. Förutom den miljöhänsyn som regleras i Skogsvårdslagen görs avsättningar till naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd där det i normalfallet utgår ersättning till skogsägaren. Från regeringens sida har intresset för skogsbrukets miljöfrågor ökat de senaste åren vilket framgår av de ökande anslagen. Milj kr 2 Utfall Utfall Utfall Anslag Förslag Beräknat 1 44 De ökande avsättningarna för naturvårdsändamål är inte helt okontroversiella, från skogsindustrin hörs röster som varnar för virkesbrist i Sverige om detta fortsätter. I årets barometer har 33 procent av skogsägarna gjort avsättningar för naturvård. Ersättning har enbart utgått till 4 procent medan 29 procent har gjort avsättningar utan ersättning. Som väntat är avsättningar vanligare på de stora fastigheterna, se diagram 7. Det är också fler skogsägare i Götaland (43 %) som gjort avsättningar, det följer intentionerna eftersom det är där vi har minst skyddad natur i dagsläget. Diagram 6. Andelen skogsägare som anser att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god Diagram 7. Har du gjort avsättning för naturvårdsändamål? Procent Procent 5 4 Ja, utan ersättning Ja, med ersättning < 26 ha 26-5 ha 51-1 ha 11-2 ha > 21 ha Fastighetens storlek SKOGSBAROMETERN HÖSTEN 23

7 Fastighetsmarknad Stabil prisutveckling på skogsfastigheter Priserna på skogsfastigheter styrs av många faktorer, där rotnettots utveckling historiskt har varit den viktigaste. Stigande rotnetton har inneburit stigande fastighetspriser och vice versa. I slutet av nittiotalet förändrades den bilden då fastighetspriserna låg kvar på en hög nivå trots sjunkande virkespriser. Under 199-talet steg priserna på skogsfastigheter. Efter konjunktursvackan 92/93 har priserna i stort sett fördubblats. Ett vägt genomsnitt för hela landet låg 92/93 på 15 kr/m 3 sk för att vid årsskiftet 2/3 vara ca 196 kr/m 3 sk. Som man ser av diagram 8 är priserna betydligt högre i södra än i norra delarna av landet. Detta beror på högre virkesförråd per ha, grövre dimensioner, högre tillväxt, snabbare omloppstid, närhet till industrier samt högre efterfrågan. Siffrorna från LRF Konsults prisstatistik för 23 tyder på att priserna på skogsfastigheter är stabila och det vägda genomsnittet för hela landet ligger på 196 kr/m 3 sk. För många av köparna i de mer tättbefolkade regionerna handlar inte en skogsinvestering enbart om ekonomi och skogsbruk. För de nya skogsägarna spelar även de estetiska värdena samt möjligheten till rekreation en stor roll. Dessa mjuka värden kan i längden komma att förändra hela skogsfastighetsbranschen. Lönsamt att köpa skog? En nyligen publicerad undersökning visar att långsiktigt ägande av skog har varit en bättre investering än aktier. Vi har frågat skogsägarna om de anser att det är lönsamt att köpa skogsfastigheter i dagens läge med rådande fastighetspriser. 38 procent av de privata skogsägarna tycker att det är en lönsam affär att investera i skog idag. Geografiskt kan man utläsa att skogsägarna i Norrland är mest positiva och av yrkeskategorierna är det grupperna anställda och pensionärer som har den mest positiva bilden av lönsamheten. Den grupp som är mest tveksam till lönsamheten är övriga företagare. Stark tro på framtiden Det är tydligt att det finns en stark tilltro till en stabil fastighetsmarknad för skogsfastigheter. Hälften av skogsägarna tror på stigande priser, se diagram 9. Totalt sett tror nästan 9 procent på stigande eller oförändrad prisnivå. Det är anställda, pensionärer och övriga företagare som är mest positiva medan de som har sin huvudsakliga inkomst från skogen har en mer negativ syn på prisutvecklingen. Geografiskt är skogsägare i Norrland och Götaland betydligt mer optimistiska än skogsägare i Svealand. Diagram 8. Priserna för skogsfastigheter Diagram 9. Andelen skogsägare som tror att priserna på skogsfastigheter kommer att stiga de närmaste tre åren kr per m3sk 3 25 I Procent 6 5 Stiga något Stiga väsentligt 2 II III V IV IV V III II I SKOGSBAROMETERN HÖSTEN 23

8 Skogsbarometern Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan FöreningsSparbanken och LRF Konsult. Till grund för årets skogsbarometer ligger en intervjuundersökning omfattande 652 skogsägare. Intervjuerna genomfördes av SIFO under september månad 23. Resultaten av intervjuerna har kompletterats med officiell statistik och egna analyser. Även jämförelser med tidigare års resultat har gjorts. Skogsägarna har delats in i olika grupper med avseende på sysselsättning, fastighetens storlek samt geografiska belägenhet. Projektgruppen för årets Skogsbarometer består av Johanna Gällstedt och Hans Wennberg, FöreningsSparbanken, samt Linda Eriksson, LRF Konsult. Avsnittet om skogskonjunkturen är skrivet av Magnus Niklasson, LRF Skogsägarna. För mer information Kompletterande diagram finns på respektive hemsida. FöreningsSparbanken LRF Konsult Besöksadress: Brunkebergstorg 8 Besöksadress: Klarabergsgatan 23, 1 tr Postadress : Stockholm Postadress : Stockholm Telefon: Telefon: Hemsida: Hemsida: Artikelnummer Pris 2 kr.

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2015 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Lönsamheten allt viktigare för skogsägaren Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2017 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarna tror på en framtid i skogen Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2016 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog Skogsbrukets lönsamhet Virkesforum 2010 Göran Örlander sägarna Rapport 2004-10 Om virkesförrådets utveckling. Uppdaterat till 2008/2009 Kostnader och priser avser 2009 års prisnivå Data har hämtats från:

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Rundvirkespriser 2013 JO0303

Rundvirkespriser 2013 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2014-04-22 1(8) Rundvirkespriser 2013 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2012-02-01 Dnr 400-2012/504 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 4: Strategins effekter på skogsbruket och skogsägaren 1. Strategins konsekvenser för skogsbruket och skogsindustrin avseende råvarutillgång

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005 Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2005 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Bruttoavverkning 2015 JO0312

Bruttoavverkning 2015 JO0312 Enheten för policy och analys 2016-08-31 1(8) Bruttoavverkning 2015 JO0312 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén Konkurrensen om skoglig råvara Nolia 2013-11-12 Fredrik Forsén 1 VEDFÖRSÖRJNING OCH BRUK Vedförsörjning! Totalt behov 10 M m 3 fub! Import 1.4 M m 3 fub! 0.4 M m 3 fub barrved! 1 M m 3 fub lövved Köp och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning

Riksbankens Företagsundersökning Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2012 Riksbankens företagsundersökning i september 2012 Konjunkturen och priserna viker ned Riksbankens företagsundersökning i september 1 visar att konjunkturutsikterna

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 2017

Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 2017 Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 217 Skogsgårdens lönsamhetsrapport Skogsgårdens lönsamhetsrapport är en rapport från LRF Konsult som grundar sig på svenska skogsgårdars balans- och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter. utvecklas under de närmaste 12 månaderna?

Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter. utvecklas under de närmaste 12 månaderna? September 2008 Sammanställning eworkbarometern juni 2007 september 2008 Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? 10 8 6 4 2 36 27 14 56

Läs mer

Rundvirkespriser 2007 JO0303

Rundvirkespriser 2007 JO0303 Analysenheten 2008-0-18 1() Rundvirkespriser 200 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER 2014-05-09 MINIENKÄT NR 51 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER MINIENKÄTUNDERSÖKNING VÅREN 2014 Sammanfattning De närmast föregående Minienkätundersökningarna

Läs mer

Storskogsbrukets kostnader 2003

Storskogsbrukets kostnader 2003 Storskogsbrukets kostnader 2003 JO0307 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Produktion i skogsbruk A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Rundvirkespriser 2004

Rundvirkespriser 2004 Rundvirkespriser 2004 JO0303 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Produktion i skogsbruk A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Småföretagsbarometern 2016 Halland län

Småföretagsbarometern 2016 Halland län Småföretagsbarometern 2016 län Om Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund Småföretagsbarometern redovisar hur Sveriges

Läs mer

Avverkning 2008 JO0312

Avverkning 2008 JO0312 Analysenheten 2008-02-18 1(6) Avverkning 2008 JO0312 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

BSL2020, BSL2020, Av.rest -50 %, + export. Massaved 181 203 228 188 203 208 229* 3 229. Pellets 227 234 219 239 244 233 297...* 4

BSL2020, BSL2020, Av.rest -50 %, + export. Massaved 181 203 228 188 203 208 229* 3 229. Pellets 227 234 219 239 244 233 297...* 4 BSL2020 Av.rest -50 % Av.rest -50 %, + export BSL 2020, elcert+ trp grödor/av.rest skogssekt +10 % allting samtidigt Sammanfattning I delrapport 2 av projektet BIOKONK studeras den väntade utvecklingen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern 2016 Värmland län

Småföretagsbarometern 2016 Värmland län Småföretagsbarometern län Om Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund Småföretagsbarometern redovisar hur Sveriges småföretag

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

13 Redovisning per län

13 Redovisning per län 13 Redovisning per län 203 Statliga fastighetsförvaltare Skogsmark per län SOU 2002:40 204 SOU 2002:40 Statliga fastighetsförvaltare Skogsmark per län 205 Statliga fastighetsförvaltare Skogsmark per län

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012 Svårt för

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Lager av massaved och massaflis 2002

Lager av massaved och massaflis 2002 Lager av massaved och massaflis 2002 JO0306 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Produktionen i skogsbruket A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer