Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen"

Transkript

1 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

2 Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar är viktigt mot bakgrunden att de levererar cirka 6 procent av den totala råvaran till landets skogsindustri och äger drygt 5 procent av skogsarealen. Föregående års undersökning visade att skogsägarna var optimistiska inför framtiden och var rekordnöjda med sin lönsamhet. Årets undersökning visar att skogsägarna är något mindre nöjda med sin lönsamhet, och är pessimistiska inför framtida timmer- och massapriser. De tror dock fortfarande på stigande priser på skogsfastigheter. KONJUNKTUREN: Dalande priser på både massaved och timmer under året. Ett tungt år för skogsindustrin. Den starka kronan och allmän lågkonjunktur i stora delar av världen har inneburit tuffare konkurrens. SKOgsägaREN: Två tredjedelar skulle köpa mer skog, som placering, om de hade en miljon kronor över. Fortsatt låg skuldsättning 51 procent har inga lån på sin skog. För skogsägare över 61 år är 63 procent utan lån. Av skogsägarna i undersökningen planerar 12 procent att överlåta sin fastighet de närmaste fem åren, vilket är en låg andel då 33 procent av skogsägarna är äldre än 65 år. Skog till ett värde av 76 miljarder kronor byter ägare de närmaste fem åren. Mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga anges av 47 procent som den viktigaste faktorn för ägandet av skog, 37 procent tycker främst att det är en långsiktig investering och endast 12 procent tycker att en god löpande avkastning är mest betydelsefullt. LöNSamhET och avverkning: Tillfredsställande lönsamhet 54 procent tycker att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god. En stor andel, 54 procent, tror att lönsamheten blir tillfredsställande eller mycket god under de närmaste tre åren. Andelen skogsägare som avverkade under föregående säsong ökade från 44 till 52 procent. Andelen som avser avverka denna säsong har också stigit, från 38 till 41 procent. Skogsägarna bedömer att priserna på timmer kommer att sjunka framöver nästan 5 procent tror på sjunkande priser det närmaste året. Andelen som tror på stigande priser på massaved har sjunkit från 34 till 19 procent på tre års sikt tror 42 procent på stigande priser. FaSTighETSmarknad: Skogsbarometern 212 i punktform Priset på skogsfastigheter är i stort sett oförändrat under 212 jämfört med 211. Det är fortsatt lönsamt att investera i skogsmark enligt 55 procent av de tillfrågade skogsägarna. Färre än förut tror på stigande fastighetspriser. 42 procent av skogsägarna tror i år på stigande fastighetspriser, vilket kan jämföras med förra årets siffra på 56 procent och 21 års siffra på 72 procent. ljungbergs tryckeri, klippan, november 212. grafisk form, illustrationer: anders Nilsson, formsprak ab/mediagurun. omslagsfoto: sten gustavsson/myra, 2

3 Skogskonjunkturen i korthet den svenska skogsindustrins andel av den totala varuexporten är cirka 12 procent, och skogsindustrin utgör cirka 3 procent av Sveriges samlade BNP 211. Vårt stora skogsinnehav och väl utvecklade industri gör Sverige till världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror. Över 85 procent av det som produceras går på export. Endast Kanada exporterar mer skogsprodukter än Sverige. 212 har varit ett ansträngt år för den svenska skogsindustrin. Den starka svenska kronan och fortsatt lågkonjunktur i stora delar av världen har gjort att skogsindustrin står inför stora utmaningar framöver. sågade trävaror 212 blev ett svart år för svensk sågindustri. Vi har fått uppleva konkurser och varsel om uppsägningar. I stort sett inga sågverk har kunnat uppvisa positivt resultat. Den svaga byggkonjunkturen i både Europa och USA påverkar efterfrågan på sågade trävaror negativt, detta då Storbritannien och Tyskland är Sveriges viktigaste marknader. Den låga efterfrågan i kombination med den starka kronan har under 212 tvingat sågverken att sänka virkespriserna. Det slår direkt mot skogsägarens ekonomi då cirka 7 procent av skogsägarnas virkesintäkter kommer från timmer. Nordafrika är fortsatt en viktig marknad för svenska sågverk, mycket tack vare att regionen efterfrågar furu. Sett över en längre period har Sveriges andel av världsproduktionen av sågade trävaror ökat. Idag är Sverige världens tredje största exportör av sågade trävaror. hygienprodukter och vätskekartonger) är inte lika hårt drabbade av konjunkturläget. Tidnings- och tryckpapper har dock en vikande trend, men inte orsakad av lågkonjunktur. Konjunkturkänsliga är däremot byggrelaterade varor och förpackningar till kapitalvaror. virkesmarknaden Under 212 har priserna på både timmer och massaved sjunkit. Tyvärr ser vi att den positiva trenden med höjt realpris nu vikt nedåt, se diagram 2 nedan. De sänkta priserna har lett till att skogsägarnas avverkningsvilja avtagit. Den avverkningsanmälda arealen är till och med september månad 212 cirka fyra procent lägre än motsvarande period under 211. Efterfrågan på timmer är fortsatt låg i stora delar av världen och eurons återhämtning i förhållande till kronan ser ut att kunna dröja. Att ge en prognos om framtidens virkesmarknad är svårt. Några nationella virkesprishöjningar ser inte ut att komma den närmsta tiden. den svenska skogen Den produktiva svenska skogsarealen är cirka 23 miljoner hektar och tillväxten är högre än avverkningstakten sedan lång tid tillbaka. Svensk skog regleras av skogsvårdslagen som sedan 1993 likställer miljö- och produktionsmålen. Drygt 1 procent av skogsmarksarealen är idag skyddad enligt lag; därutöver finns det även frivilligt avsatt areal som idag skyddas. Allt större arealer omfattas av miljöcertifiering enligt PEFC och/eller FSC. MaSSa och papper Priset på pappersmassa har under 212 dalat, och trenden är i dag fortsatt negativ. Blekt barrsulfatmassa är den enskilt viktigaste produkten för svenska massaproducenter. Under våren 211 steg priset till mer än 1 USD per ton, se diagram 1 nedan. Sedan dess har priset sjunkit. Den starka svenska kronan har gjort att priset i kronor räknat vände nedåt redan under andra halvåret 21. Massabruk med produktion av dagligvaror (tidningspapper, DIAGRAM 1 Pris per ton blekt barrsulfatmassa, Q3 KÄLLA: FOEX, Skogsaktuellt.se 12 USD SEK Q3 DIAGRAM 2 Real prisutveckling leveransvirke, Q3 7 SEK/m 3 fub Sågtimmer gran och tall Massaved gran och tall 1 NORRA MELLERSTA SÖDRA SVERIGE Q3 KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN, SCB 3

4 Att vara skogsägare ANTALET ENSKILDA skogsägare i landet är cirka 327, varav 38 procent är kvinnor och 62 procent män (Skogsstyrelsen 211). De äger tillsammans 227 brukningsenheter med en sammanlagd skogsmarksareal på cirka 12 miljoner hektar, vilket motsvarar ungefär hälften av den totala skogsmarksarealen i landet. Ungefär 7 procent brukar en areal mindre än 5 hektar och 3 procent mer än 5 hektar. Skogsägarna är en heterogen grupp. Alltifrån dem som lever på och får sin sysselsättning från skogen till dem som äger ett mindre skogsskifte tillsammans med någon annan. Bara sex procent av skogsägarna som intervjuats i Skogsbarometern får huvuddelen av sin inkomst från skogen; var tredje har sin huvudinkomst som anställd och lika många genom pension. Trots låg huvudinkomst från skogen är många verksamma i sin skog, hälften uppger att man lägger mer än 2 dagar på arbete i sin egen skog. Skogsinkomsterna ses av många som ett extra ben att stå på. En tydlig trend är att skogsägarna köper mer mark och förvaltar en större areal; var fjärde tillfrågad brukar mer än 1 hektar. Trenden är svagt stigande sedan 24 då var femte ägde mer än 1 hektar. Norrland har flest ägare med över 1 hektar, 45 procent. I Svealand är det 2 procent och i Götaland 15 procent. AVSTÅND TILL FASTighETEN I år bor två tredjedelar på sin skogsfastighet, var femte inom tre mils radie och var sjunde längre bort än tre mil från skogsfastigheten. I Götaland är det bara 4 procent, jämfört med Svealand 8 procent och Norrland 7 procent, som bor längre bort än tio mil från sin skogsfastighet. Åtta av tio skogsägare yngre än 4 år bor på sin fastighet, att jämföras med dem som är äldre, där sex av tio bor på sin skogsfastighet. FORTSATT INTRESSE ATT INVESTERA I SKOG Intresset för att investera i skog ökar. På frågan vad man skulle göra om man hade en miljon kronor att investera så skulle hela 68 procent investera i mer skog. Intresset för att investera i aktier/fonder har under de senaste åren minskat DIAGRAM 3 Hur skulle du investera en miljon kronor? 8 % SKOGSMARK AKTIER/FONDER BANKKONTO till 11 procent i år. Att spara sitt kapital på bankkonto har blivit intressantare och har ökat till 15 procent, se diagram 3. Många ser skogsmark som en säker placering över tiden med en värdestegring som minst följer prisförändringarna i samhället. På lång sikt visar det sig till och med att det kapital man satsat i en skogsfastighet stiger mer än om motsvarande kapital satsas i aktier som följer generalindex. ÄLDRE SKOGSÄGARE HAR INga LÅN Av skogsägarna i undersökningen svarar hälften att de inte har några lån på sin skogsfastighet. Störst procentuell förändring uppvisar gruppen skogsägare som har en lånenivå mellan en halv miljon och två miljoner kronor, vilken stigit med 8 procentenheter till 19 procent. 2 procent har mindre lån än en halv miljon och 6 procent av de tillfrågade har lån på över två miljoner kronor. Av de äldre skogsägarna över 61 år är det 63 procent som är skuldfria, vilket är en färre än förra året. I spannet 41 6 år har 45 procent inga lån och i gruppen yngre än 4 år är siffran 17 procent. Sju av tio utbor är lånefria, av de som bor på fastigheten är fyra av tio detta. Endast 3 procent anger att de kommer öka sin låneskuld under de närmaste åren, 67 procent kommer att ha en oförändrad lånenivå och en fjärdel kommer minska sin låneskuld. Av skogsägare under 4 år uppger 14 procent att deras skogsfastighetslån kommer öka. De som är äldre är försiktigare med lån då endast någon procent kommer öka sina skulder. lönsamheten SJUNKER Under 212 sjönk andelen som anser att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god från en hög nivå på 69 procent 211, till 54 procent, se diagram 4. Mest positiva är skogsägarna i Norrland med 65 procent jämfört med 211 då 72 procent var positiva. Siffrorna för Svealand och Götaland är 57 respektive 47 procent. Föregående år var motsvarande siffror 67 respektive 69 procent. För de närmaste tre åren tror 54 procent på en mycket god eller tillfredsställande lönsamhet i skogsbruket. 33 procent tror på en mindre tillfredsställande lönsamhet och 5 procent tror att den blir dålig. DIAGRAM 4 Skogsägarnas lönsamhetsbedömning, % ANDEL SOM ANSER ATT LÖNSAMHETEN ÄR 2 TILLFREDSSTÄLLANDE ELLER MYCKET GOD

5 Framtidens skogsägare ungefär tre av fyra skogsägare uppger i Skogsbarometern att de är över 5 år och totalt sett är var tredje äldre än 65 år. Detta indikerar att många står inför ett generationsskifte eller försäljning inom de närmaste åren. FäRRE skogsfastigheter till försäljning på öppna marknaden Andelen skogsägare i Skogsbarometern som har förvärvat sin fastighet från föräldrar, syskon eller annan släkting är drygt 8 procent. Förvärv från släktingar innebär ofta någon form av gåva, arv eller förmånligt köp. Andelen som förvärvat fastigheten på öppna marknaden utgör därmed knappt 19 procent, se diagram 5. Av skogsägarna i undersökningen uppger 12 procent att man planerar att överlåta sitt ägande av skog de närmaste fem åren, vilket är i paritet med förra året. Av dem som planerar för överlåtelse anger 63 procent att det ska ske inom släkten och 16 procent att det kommer att genomföras genom försäljning av hela eller delar av fastigheten på öppna marknaden. Förra året skulle 24 procent överlåta sin skogsfastighet på öppna marknaden. Det viktigaste skälet till varför man tänker sälja sin fastighet är inte oväntat familjesituationen, det vill säga ålder i kombination med att man inte har någon lämplig person som är villig att ta över. VärdEN för 76 miljarder byter ägare Siffrorna för planerade överlåtelser uppräknade till hela landet innebär att cirka 1,4 miljoner hektar skogsmark i enskild ägo kommer att byta ägare de närmaste fem åren. Med dagens värde på skogsmark betingar det ett värde på cirka 76 miljarder kronor. På grund av ett lägre intresse för att överlåta sin skogsfastighet, så minskar arealen och det totala värdet som kommer överlåtas i närtid. Ointresset för att överlåta sin skogsfastighet innebär att skogsägarnas medelålder fortsätter att stiga. intresset för vindkraft i stort oförändrat Drygt hälften av skogsägarna är mycket eller ganska intresserade av att satsa eller upplåta mark för vindkraft, vilket är oförändrat jämfört med 211. Intresset i landet skiljer sig åt en del, i Norrland är intresset högst, där 54 procent vill upplåta sin mark jämfört med Götaland 47 procent och Svealand 37 procent. Intresset är oförändrat i Götaland men sjunkande både i Norrland och i Svealand. Mot bakgrund av samhällets ambitioner kring utbyggnaden av vindkraft från dagens cirka 1 3 vindkraftverk till 5 6 kan det oförändrade intresset upplevas negativt. Men trots detta uppger fortfarande var femte skogsägare att man är mycket intresserad av att själv satsa på, eller upplåta mark för vindkraft. skogens FRamtida användningsområde Skogsägarna ser den traditionella virkesproduktionen som viktigast även i det framtida skogsbruket. Men nya, eller snarare nygamla, användningsområden blir alltmer aktuella. Andelen skogsägare som tror att energiområdet blir viktigast har ökat från 55 procent 211 till 64 procent i årets undersökning. Framför allt tror de på värmeenergi i form av ved och pellets, 54 procent av skogsägarna tror det kommer att bli den viktigaste inkomstkällan vid sidan av virkesproduktionen; detta är en ökning med 9 procentenheter jämfört med förra året. Tron på skogen som bas för vindkraft har minskat från 6 procent till 3 procent. Rekreation, jakt och upplevelse anses av 22 procent bli det främsta användningsområdet, en minskning från 31 procent föregående år, se diagram 6 nedan. faktorer som påverkar ägandet Det som har störst påverkan på skogsägarens framtida ägande, när de får välja fritt från en lista är lönsamheten, värdeutvecklingen och äganderätten. DIAGRAM 5 Hur skogsfastigheten förvärvades 212 (211) Öppna marknaden 19% (18) DIAGRAM 6 Vad tror du är skogens främsta användning framöver, vid sidan av virkesproduktion? 212 (211) Vindkraft 3% (6) Vet ej 9% (11) Annat 5% (4) Annan släkting 14% (12) Föräldrar/ syskon 67% (7) Etanol- och metanolprod. 7% (3) Rekreation, jakt 22% (31) Värmeenergi (pellets, ved etc) 54% (46) 5

6 Virkespriser och avverkning skogsägarna tillfrågas årligen om sin bedömning av virkesprisets utveckling på kort och lång sikt. diagram 7 visar deras bedömning av prisutvecklingen på sågtimmer och massaved som nettotal. Ett nettotal innebär att de positiva svarsandelarna minskas med de negativa och ett netto erhålls. Redan förra året såg skogsägarna negativt på virkespriserna. Detta har förstärkts i år på både kort och lång sikt. Samtidigt är förväntningarna på bioenergiråvara fortsatt höga. FORTSaTT pessimism om timmerpriserna Efter flera års optimistisk syn på timmerpriset är nettotalet nu minus 38, vilket är det lägsta värdet på 1 år, se diagram 7 nedan. Bara var tionde skogsägare tror på stigande priser det kommande året. Förra året var motsvarande siffra var femte. Nästan hälften av skogsägarna tror på sjunkande priser och ungefär 4 procent av skogsägarna tror att priserna kommer att vara oförändrade den kommande säsongen. På tre års sikt är skogsägarna mer positiva till timmerpriset, 4 procent tror på stigande priser. Jämfört med förra årets undersökning så är synen ungefär densamma. Andelen som tror på sjunkande priser har stigit marginellt till drygt 2 procent. För två år sedan var motsvarande siffra 8 procent. Ungefär var fjärde skogsägare tror att timmerpriserna kommer att vara i stort sett oförändrade de närmaste tre åren. Samma syn på massapriserna Förra årets positiva förväntningar på massapriserna har i år övergått i pessimism. Redan förra året hade nettotalet en vikande trend, men nettot var ändå positivt. Trenden har sedan fortsatt nedåt och nettot är i år negativt. För den kommande säsongen är nettotalet minus 14. Föregående år var motsvarande siffra 19, se diagram 7 nedan. Föregående år trodde en tredjedel av skogsägarna på stigande priser. I år är motsvarande andel var femte. Andelen som tror på sjunkande priser har mer än fördubblats till en tredjedel. Förväntningarna på priset på massaved på tre års sikt har också sjunkit och nettotalet är nu 25, jämfört med 33 för ett år sedan. Drygt 4 procent tror på stigande priser medan 17 procent tror på sjunkande priser de kommande tre åren. Andelen som tror på oförändrade priser är ungefär 3 procent. Hög tilltro till priset på bioenergiråvara Skogsägarna har fortsatt höga förväntningar på priset på bioenergiråvara, som blivit en viktig alternativ inkomstkälla för skogsägarna. Knappt hälften tror på stigande priser kommande säsong, På tre års sikt är det fler skogsägare som tror på stigande priser, 62 procent. ViSST ökat intresse för leveransvirke I årets undersökning har andelen som angett att de i huvudsak säljer sitt virke som leveransvirke ökat efter förra årets nedgång. I år var andelen 28 procent, vilket är 6 procentenheter mer än föregående år. Leveransvirke är populärast i Götaland där var tredje säljer sitt virke på detta sätt. Andelen som säljer sitt virke genom avverkningsuppdrag samt rotpost/leveransrotköp är ungefär densamma som förra året, cirka 4 respektive 25 procent, se diagram 8. AvvERKNingsviLJan är i stort oförändrad Avverkningsviljan under kommande säsong har i år ökat marginellt till drygt 4 procent. Drygt hälften anger att de avverkade under säsongen som var, vilket är en ökning med 8 procent. Det är alltid fler som verkligen avverkar än som har för avsikt att göra det, se diagram 9. Den viktigaste anledningen till att avverka är att skogstillståndet är lämpligt för avverkning, 54 procent av dem som avverkade angav att det var en av de avgörande orsakerna. Detta kan jämföras med föregående år då 59 procent angav det som ett av skälen till avverkning. För två år sedan angav ungefär hälften att prisutvecklingen var en betydande anledning till avverkning. Den andelen sjönk förra året till mer normala 29 procent, och nu är det 24 procent som anger prisutvecklingen som skäl till avverkning. DIAGRAM 7 Bedömning av prisutvecklingen under innevarande säsong, nettotal, % SÅGTIMMER MASSAVED DIAGRAM 8 DIAGRAM 9 Hur säljer du främst ditt virke? 211 (21) Annat 4% (6) Leveransvirke 28% (22) Vet ej 2% (5) Rotpost/ Leveransrotköp 25% (28) Avverkningsuppdrag 41% (39) Andel som avser att avverka, och avverkade, 21/2 212/13 6% AVVERKADE PLANERAR ATT AVVERKA 21/2 24/5 28/9 212/13 6

7 Fastighetsmarknad LRF Konsults prisstatistik visar att priset på skog ligger kvar på en stabilt hög nivå. Under första halvåret 212 var snittpriset 412 kr/m³sk i riket som helhet. Priserna var stigande i södra Sverige och sjunkande i norr. Götaland har landets högsta priser med snittpris 551 kr/m³sk. Se diagram 1. Prisutvecklingen på skogsmark påverkas bland annat av räntenivån, konjunkturen, virkesmarknaden, demografi och de alltmer prisdrivande mjuka värdena. Vilka förväntningar köparen har på priset spelar också en stor roll. FORTSaTT lönsamt att investera i skogsmark Priserna på skogsmark har stigit kraftigt de senaste 1 åren men trots det anser fortfarande många skogsägare att det är en lönsam investering att köpa skog. Även om andelen har sjunkit sedan föregående år så svarar över häften, 55 procent, av de tillfrågade skogsägarna att investeringen är lönsam. Mest positiva är yngre skogsägare, skogsägare som äger små fastigheter och skogsägare i Götaland. De skogsägare som får huvuddelen av sin inkomst från jord- och skogsbruk är den grupp där den minsta andelen anser att det är lönsamt att investera i skog. God långsiktig investering viktigast Precis som i tidigare års undersökningar anser skogsägarna att den långsiktiga investeringen är det som betyder mest i deras skogsägande. 37 procent uppger att en god långsiktig investering betyder mest. Se diagram 11. Det är framför allt unga skogsägare, skogsägare som äger stora fastigheter och de skogsägare som får sin huvudsakliga inkomst från jordoch skogsbruk som tycker att den långsiktiga investeringen är mest betydelsefull. Men även de mjuka värdena spelar en fortsatt stor roll för skogsägarna. 35 procent uppger att känslan av att äga skog betyder mest i deras skogsägande. Denna känsla är viktigast för många äldre skogsägare, skogsägare med små fastigheter, skogsägare i Götaland och de skogsägare som bor nära sin fastighet. Endast 12 procent av de intervjuade skogsägarna anser att en god löpande avkastning från skogen är det viktigaste. FäRRE tror på stigande fastighetspriser I årets undersökning angav drygt 4 procent att de tror att priserna på skogsfastigheter kommer att stiga de närmaste tre åren, se diagram 12 nedan. Detta är en nedgång från förra året då 56 procent trodde på stigande priser och än mer från 21 då 72 procent trodde på stigande priser. Andelen som tror att priserna kommer att vara oförändrade har ökat från 2 procent 21 till 38 procent i år. Det är fortfarande en förhållandevis liten andel, 17 procent, som tror att priserna på skogsfastigheter kommer att sjunka de närmaste tre åren. PriSFörväntningar FRamövER Trots de senaste årens prisuppgångar på skogsmark och en avvaktande virkesmarknad tror många skogsägare på stigande fastighetspriser. En låg ränta påverkar naturligtvis fastighetspriserna, men det som troligtvis påverkar mest är intresset av att äga skog. Efter finanskrisen 28 var det fler människor som fick upp ögonen för att investera i skog, huvudsakligen på grund av att det anses som en säker och bra placering på lång sikt. Att de nya köparna dessutom fick ett mervärde i de mjuka värdena såsom jakt och rekreation var förstås en bonus. Det finansiella läge vi har idag gör att intresset för stabila investeringar lär hålla i sig. Det är dock viktigt att komma ihåg att ungefär två tredjedelar av fastighetsköpen görs av befintliga skogsägare, detta medför att skogsägarnas förväntningar på priset spelar en mycket stor för prisutvecklingen. DIAGRAM 1 DIAGRAM 11 DIAGRAM 12 Pris skogsfastigheter, 22 juni 212 Realpris SEK/m 3 sk, svart prickad linje = rikssnitt 6 I 5 II V III IV V III II IV Vad betyder mest i ditt skogsägande? 212 (211) Jakt och rekreation 12% (18) Tveksam, vet ej 4% (3) God långsiktig investering 37% (35) Andel som tror på stigande priser på skogsfastigheter, % Känslan i att äga skog 35% (34) God I löpande avkastning jan jun 12% (9) KÄLLA: LRF KONSULT 7

8 Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning omfattande 751 skogsägare. Intervjuerna genomfördes av Sifo under september månad 212. Resultaten av intervjuerna har kompletterats med officiell statistik samt egna analyser. Även jämförelser med tidigare års resultat har gjorts. Skogsägarna har delats in i olika grupper med avseende på ålder, sysselsättning, fastighetens storlek samt geografiska belägenhet. Projektgruppen för årets Skogsbarometer: Magnus Hammar, Swedbank Axel af Petersens, LRF Konsult Vibeke Alstad, LRF Konsult Regionala skillnader i landet Många svar i Skogsbarometern skiljer sig inte så mycket mellan olika regioner i landet. Men vissa skillnader finns. Här är några exempel på när svaren skiljer sig mellan landsdelarna. Andelen anges i procent av de svarande. Siffrorna inom parentes avser svaren i förra årets barometer. Andel av skogsägarna som anser att lönsamheten i skogsbruket är mycket god eller tillfredsställande Götaland Svealand Norrland 47 (69) 57 (67) 65 (72) Andel av skogsägarna som tror på stigande priser på sågtimmer de närmaste tre åren 43 (37) 39 (35) 38 (44) Andel av skogsägarna som tror på stigande priser på massaved de närmaste tre åren 44 (44) 44 (47) 41 (45) Andel av skogsägarna som säljer sin skog som leveransvirke 35 (31) 29 (15) 16 (15) Andel av skogsägarna som avser att avverka under säsongen 212/ (45) 39 (29) 38 (38) Andel som är mycket eller ganska intresserade av att satsa på vindkraft 47 (47) 37 (46) 54 (7) Andel som i första hand skulle investera i skog om man hade en miljon kronor över 65 (64) 68 (67) 74 (73) Skogsbarometern är en samproduktion mellan Swedbank, Sparbankerna och LRF Konsult För mer information: Kompletterande diagram finns på respektive hemsida. Besöksadress: Brunkebergstorg 8 Postadress: Stockholm Telefon: Besöksadress: Franzénsgatan 6 Postadress: Stockholm Telefon: Artiklenummer Pris 2 kronor

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen LANTBRUKS BAROMETERN svenska bönder om konjunkturen Sveriges lantbrukare tror på en något mer lönsam framtid Sju av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Förhoppningen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

1 000 svenska bönder om konjunkturen

1 000 svenska bönder om konjunkturen 1 000 svenska bönder om konjunkturen Trots positiv tendens: Majoriteten av 1 procent av lantbrukarna upplever att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig. Efter tre års negativ trend finns förhoppningar

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 En rapport baserad på Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer i februari 2013. Rekordmånga har möjlighet att spara pengar i slutet av månaden. SBAB BANK

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2014-08-14 1(8) Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER 2014-05-09 MINIENKÄT NR 51 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER MINIENKÄTUNDERSÖKNING VÅREN 2014 Sammanfattning De närmast föregående Minienkätundersökningarna

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER 2015-05-25 Minienkät nr 53 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER - Minienkätundersökning våren 2015 - Sammanfattning Marknadssituationen för lantbruksfastigheter

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003 Skog & Ekonomi Nummer 4 November 2003 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning Kommunrevisorerna granskar Januari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 1.1 Syfte, avgränsning och metod... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 2 Uppdrag och organisation... 5 2.1 Reglemente, mål och uppdrag...

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Exportindustrin andas optimism

Exportindustrin andas optimism Exportindustrin andas optimism Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Företagen såväl stora som små och medelstora säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare.

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Gislaveds verksamhetsområde

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Gislaveds verksamhetsområde SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2013:10 Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Gislaveds verksamhetsområde Market survey for Södra skogsägarna within Gislaved management district

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden. 2007-01-22 Dnr 400-2007/143 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

MARKNADSBREV VÅREN 2007

MARKNADSBREV VÅREN 2007 MARKNADSBREV VÅREN 2007 Från att ha varit en tämligen mogen bransch håller lantbruket på att omvandlas till en framtidsbransch. Globaliseringen, effektiviseringen och det ökade intresset för de areella

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

KÖP AV SKOGSFASTIGHET EN FALLSTUDIE

KÖP AV SKOGSFASTIGHET EN FALLSTUDIE Examensarbete inom Lantmästarprogrammet KÖP AV SKOGSFASTIGHET EN FALLSTUDIE PURCHASE OF FOREST PROPERTY A CASE STUDY Robert Pettersson Sveriges lantbruksuniversitet LTJ-fakulteten Alnarp 2008 FÖRORD Lantmästarprogrammet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2015-01-21 Dnr 400-2015/207 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN Om den svenska pappers-, massa- och sågverksindustrin Juni 2012

SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN Om den svenska pappers-, massa- och sågverksindustrin Juni 2012 SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN Om den svenska pappers-, massa- och sågverksindustrin Juni 212 Om kvartalsrapporten Så går det för skogsindustrin är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012 Svårt för

Läs mer

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 07 420 00 fax +46 (0)8 07 420 01 www.tns-sifo.se Konsumentklimatet December 20 119303 Karna Larsson-Toll Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH Franchisebarometern 2, 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise November 2014 Innehåll Avsnitt Sida Bakgrund 3 Franchisebarometern 2014 4 Läget inom svensk ekonomi 5 Framtidstron inom franchising

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer