Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet"

Transkript

1

2 Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar är viktigt mot bakgrunden att de levererar cirka 6 procent av den totala råvaran till landets skogsindustri och äger drygt 5 procent av skogsarealen. Föregående års undersökning visade på en mindre optimism än tidigare år, och den undersökningen gjordes bara några veckor innan finanskrisen utlöstes. Årets undersökning präglas åter av en stor optimism vad gäller tron på stigande virkespriser, högre lönsamhet och stigande priser på skogsfastigheter. Skogsbarometern 29 i punktform KONJUNKTUREN: Ett mörkt år för skogsindustrin hittills men mer positiva tecken syns under hösten. Priserna på timmer och massaved har sjunkit under 29, men under sommaren och hösten har de stigit över hela landet. Priserna ligger dock fortsatt lågt på både timmer och massaved realt på ungefär samma nivå som för tio år sedan. SKOGSÄGAREN: Var fjärde skogsägare bor mer än tre mil från sin fastighet. Andelen skogsägare som uppnått pensionsåldern är hela 35 procent. 15 procent planerar att överlåta sitt ägande inom de kommande fem åren. Av dem som äger skog idag har 15 procent köpt fastigheten på öppna marknaden. Av dem som nu planerar överlåtelse anger 3 procent att det kommer att ske på öppna marknaden. Skog till ett värde av knappt 8 miljarder kommer att byta ägare inom fem år. Andelen skogsägare som har fullständig skogsförsäkring är 5 procent. Fortsatt låg skuldsättning bland skogsägarna 6 procent har inga lån på sin skog. Minskat intresse för vindkraft bland skogsägarna men nästan hälften vill satsa. 35 procent anser att känslan av att äga skog är det viktigaste i sitt skogsägande. Nästan 6 procent av skogsägarna skulle köpa mer skog om de hade 1 miljon kr över. LÖNSAMHET OCH AVVERKNING: Tydlig trend; viljan att avverka minskar över åren. Skogsägarna bedömer att priserna på timmer kommer att stiga framöver tre fjärdedelar tror på ökade priser inom ett år och 8 procent på ökade priser de närmaste tre åren. Skogsägarna tror också på stigande priser på massaved drygt 6 procent tror på ökade priser inom ett år och 7 procent på ökade priser de närmaste tre åren. Andelen skogsägare som är tillfreds med lönsamheten i skogsbruket har ökat från 3 till 53 procent under FASTIGHETSMARKNAD: Priset på skogsfastigheter har sjunkit med tre procent under första halvåret 29 jämfört med 28. Priserna på skogsmark har dock stigit kraftigt under 2-talet. 61 procent av skogsägarna anser att det är ganska eller mycket lönsamt att köpa skogsmark. Denna andel har stigit med drygt 2 procent sedan 23. Nästan 7 procent tror på fortsatt stigande fastighetspriser de närmaste tre åren. 2

3 Skogskonjunkturen i korthet Den svenska skogsindustrin är mycket viktig för landets ekonomi. Som nettoexportör är nu branschen återigen landets största näringsgren. Vikande lönsamhet har dock kännetecknat industrin under 29. Som en följd av röda siffror i boksluten har branschen reagerat med neddragningar av produktionskapacitet och nedläggning av industrier. Det är återigen den svaga svenska kronan som har räddat den svenska industrin, vilken haft en stor fördel av detta gentemot sina utländska konkurrenter. Vi kommer att få se stora strukturrationaliseringar inom både sågverks-, massa- och pappersindustrin framöver. Ändrade konsumentbeteenden, hårdare konkurrens och framtida brist på råvara gör detta nödvändigt. Sågade trävaror Försäljning av timmer utgör i särklass den viktigaste inkomstkällan för landets skogsägare, då cirka 7 procent av rotnettot kommer därifrån. Den svenska sågverksindustrin har haft ett par riktigt goda år. Priserna på sågade trävaror hade sin topp under sommaren 27, men har mer än halverats fram till i våras. Sedan dess har det gått uppåt igen, men inte på långa vägar till samma nivåer som för två år sedan. Sedan 27 har sju sågverk lagts ner i Sverige och under första halvåret 29 drog många sågverk dessutom ner sin produktion. Nu under hösten går sågverken för full kapacitet igen på de flesta håll. Den underliggande konsumtionen läs: byggmarknaden ser fortsatt svag ut. Den svenska marknaden är dock relativt stark, mycket beroende av den stimulans som ROT-avdraget ger. Sammantaget gör situationen att den positiva bild som nu präglar sågverken kan få en törn om det inte sker en uppgång inom byggandet på de stora marknaderna i Västeuropa och USA. Massa och papper Priset på den viktigaste produkten för de svenska massaproducenterna, blekt barrsulfatmassa, sjönk kraftigt mellan sommaren 28 och våren 29. Prisfallet stoppades upp under våren och priset har fram till oktober 29 stigit med cirka 3 procent i US-dollar. I svenska kronor är uppgången inte lika stor, se diagram 1 nedan. God efterfrågan och låga lagernivåer är den bakomliggande anledningen. I Finland har produktionsminskningarna av massa och papper varit både många och stora. Brist på konkurrenskraft präglar den finska pappersoch massaindustrin. Dyr vedråvara, höga energiskatter och framförallt en ogynnsam valutakurs (jämfört med Sverige) i kombination med en minskad efterfrågan är en stor del av förklaringen. På papperssidan är tidningspapper den stora bulkvaran och där finns idag ett fortsatt överutbud och en stadigt vikande efterfrågan. Konkurrensen från nya elektroniska medier ökar. Marginalerna är små för producenterna och vi kommer troligtvis få se än mer av nedläggningar och effektiviseringar. Det gäller framförallt industri som producerar tidnings- och finpapper. Specialsortimenten har en något bättre situation och i vissa fall är läget riktigt gynnsamt. Virkesmarknaden Priserna på timmer ligger realt lägre än vad de gjorde för tio år sedan. Massaveden ligger på ungefär samma nivå eller något högre, med en viss variation mellan olika delar av landet. Se diagram 2 nedan. Under 29 har priserna sjunkit på både timmer och massaved. Signaler om en vändning kom under sommaren och därefter har priserna vänt uppåt. Det har främst skett genom premier och tillägg på timmer, men under hösten även höjda listpriser på både timmer och massaved. Höjningarna är dock från låga nivåer, men trenden är positiv. Efterfrågan är stark på timmer över i princip hela landet och den kommer att så vara under resten av hösten. Den underliggande konsumtionen av sågade trävaror måste dock vändas för att priserna på skogsägarnas timmer ska fortsätta stiga. Det gäller även för slutprodukterna som görs av massaved. På längre sikt är framtidsutsikterna ljusa för skogsägarna då skogs- och träprodukter har viktiga fördelar både klimat- och materialmässigt. KÄLLA: FOEX DIAGRAM 1 Pris/ton blekt barrsulfatmassa, USD SEK okt 8 okt 9 KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN, SCB DIAGRAM 2 Real prisutveckling leveransvirke Q3 6 SEK/m 3 fub 5 Sågtimmer gran och tall Massaved gran och tall 1 NORRA MELLERSTA SÖDRA SVERIGE

4 Att vara skogsägare Antalet enskilda skogsägare i landet är cirka 33 (Skogsstyrelsen 28). De äger tillsammans cirka 24 brukningsenheter med en sammanlagd skogsmarksareal på cirka 12 miljoner hektar. Detta motsvarar ungefär hälften av den totala skogsmarkarealen i landet. Ungefär 2/3 brukar en areal mindre än 5 hektar och 1/3 mer 5 hektar. Skogsägarna är en heterogen grupp. Alltifrån dem som lever på och får sin sysselsättning från skogen till dem som äger ett mindre skogsskifte tillsammans med någon annan. Bara fem procent av skogsägarna som intervjuats i Skogsbarometern får huvuddelen av sin inkomst från skogen. Men en hel del är verksamma i sin skog. Drygt 4 procent uppger att man lägger mer än 2 dagar på arbete i egen skog. Skogsinkomsterna ses av många som ett extra ben att stå på. Andelen skogsägare som har en fullständig skogsförsäkring inklusive stormförsäkring är 5 procent. De som har försäkring mot enbart brand utgör drygt 3 procent. Andelen som inte har någon försäkring är samma som vid föregående års undersökning, 1 procent. Många är utbor Som svar på frågan om var man bor i förhållande till fastigheten svarade varannan att man bor på fastigheten och en fjärdedel att fastigheten ligger mer än tre mil från bostadsorten. Det visar att utboägandet är stort. Många intresserade av att investera i skog Intresset av att investera i skog ökar, se diagram 3 nedan. På frågan om man hade en miljon kronor att investera skulle hela 58 procent investera i skog. Föregående års siffra var 54 procent. Även intresset för aktier/fonder har ökat, från 18 procent förra året till 23 procent i år. Samtidigt minskar intresset av att sätta in kapital på bankkonto. Detta speglar dagens låga inlåningsränta till följd av det ekonomiska läget som råder på finansmarknaden. Många ser skogsmark som en säker placering över tiden med en värdestegring som minst följer prisförändringarna i samhället. På lång sikt har det visat sig DIAGRAM 3 Hur skulle du investera en miljon kronor? (28) Vet ej 8% (18) att det kapital man satsat i en skogsfastighet stiger mer än om motsvarande kapital satsas i aktier som följer generalindex. Låg skuldsättning på skog I tider av finansiell oro är frågan om skuldsättning intressant. Av skogsägarna i undersökningen svarar drygt 6 procent att de inte hade tagit några lån för finansiering av sin fastighet. 15 procent av skogsägarna har skulder på över 5 kronor. Nästan 8 procent av skogsägarna äldre än 61 år är skuldfria. Bland utborna är det åtta av tio, samma som föregående år, som inte har några lån på sin skog. Skuldsättningen minskar något från föregående års undersökning. Mycket få skogsägare uppger att man fått svårare att låna pengar till följd av finanskrisen. Ökad lönsamhet de närmaste åren Under de senaste åren har skogsägarna blivit allt mer tillfreds med lönsamheten i skogsbruket. Detta gäller dock inte det senaste året. Under 29 sjunker andelen som anser att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god från 58 till 5 procent. Mest positiva är skogsägarna i Norrland, även om andelen nöjda också här har minskat från 72 till 58 procent. Siffrorna för Svealand och Götaland är 5 respektive 45 procent. Föregående år var motsvarande siffror 6 respektive 5 procent. Ser vi på lite sikt ökar emellertid optimismen igen från ett riktigt bottennapp 28. Se diagram 4 nedan. Andelen som tror på förbättring de närmaste tre åren har ökat från 23 till 39 procent. Skogsägarnas uppfattning om lönsamheten överensstämmer med deras bedömning om prisutvecklingen, se sida 6, samt även med den faktiska prisnivån på virke. DIAGRAM 4 Skogsägarnas % lönsamhetsbedömning, % Bankkonto 11% (2) Skogsmark 58% (54) Andel som anser lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god 4 Aktier/fonder 23% (18) 2 1 Andel som tror lönsamheten blir bättre de närmaste tre åren än i dag

5 Framtidens skogsägare Ungefär 75 procent av skogsägarna uppger i Skogsbarometern att de är över 5 år. Gruppen äldre än 65 år ökar och är nu 35 procent. Detta indikerar att många står inför ett generationsskifte eller försäljning inom de närmaste åren. Fler fastigheter säljs på öppna marknaden Andelen av skogsägarna i Skogsbarometern som har förvärvat sin fastighet från föräldrar, syskon eller annan släkting är 85 procent. Andelen som förvärvat fastigheten på öppna marknaden utgör därmed 15 procent. Av skogsägarna i undersökningen uppger cirka 15 procent att man planerar att överlåta sitt ägande av skog de närmaste fem åren. Av dem som planerar för överlåtelse anger drygt 7 procent att det ska ske inom släkten och knappt 3 procent att det kommer att genomföras genom försäljning av hela eller i vissa fall delar av fastigheten på öppna marknaden. Detta innebär att det är fler fastigheter som nu kommer att överlåtas genom försäljning på öppna marknaden än när samma skogsägare en gång förvärvade sina fastigheter. Det viktigaste skälet till varför man tänker sälja sin fastighet är inte oväntat familjesituationen, det vill säga ålder i kombination med att man inte har någon lämplig person som är villig att ta över. Värden för 8 miljarder kronor ska byta ägare Om vi använder siffrorna för planerade överlåtelser och räknar upp dem till hela landet innebär det att cirka 1,8 miljoner hektar skogsmark i enskild ägo kommer att byta ägare de närmaste fem åren. Med dagens värde på skogsmark betingar det ett värde på knappt 8 miljarder kronor. Intresset för vindkraft har minskat Från föregående år har de skogsägare som var mycket eller ganska intresserade av att satsa eller upplåta mark för vindkraft minskat, från 63 procent till 49 procent år DIAGRAM 5 Hur skogsfastigheten förvärvdes (28) Öppna marknaden 15% (2%) Annan släkting 15% (13%) 5 Föräldrar, syskon 7% (67%) 29. Intresset fördelar sig ganska jämnt över landet, runt 5 procent i samtliga landsdelar. En förklaring till minskningen kan vara att den stora kapitalinsats som krävs i kombination med den rådande finanskrisen har gjort att man blivit försiktigare med sina investeringar. Troligen har många också skaffat mer information om vindläge och andra förutsättningar för sina skogsfastigheter vilket kan ha lett till att man nu är mer tveksam. Mot bakgrund av samhällets ambitioner kring utbyggnaden av vindkraft från dagens cirka 1 vindkraftverk till 5 6, kan det minskade intresset upplevas negativt. Men trots allt uppger fortfarande knappt hälften av skogsägarna att man är intresserad av att själv satsa eller upplåta mark för vindkraft. Skogens framtida användningsområde Skogsägarna ser den traditionella virkesproduktionen som viktigast även i det framtida skogsbruket. Men nya, eller snarare nygamla, användningsområden blir allt mer aktuella. Andelen skogsägare som tror att energiområdet blir viktigast har minskat från 6 procent till ungefär 5 procent. Framförallt är det etanol- och metanolframställningen som har minskat från 12 procent till 4 procent. Värmeenergi i form av ved, pellets med mera är i stort sett oförändrad från föregående år. Rekreation, jakt och upplevelse anses av 33 procent bli det främsta användningsområdet, en ökning från föregående år som låg på 25 procent. Andelen annat ökar något till 7 procent. Framförallt är det intresset för byggande som ökar men även ytterligare former av energiproduktion finns här. Se diagram 6 nedan. DIAGRAM 6 Vad tror du är skogens främsta användningsområde i framtiden, vid sidan av virkesproduktion? (28) Vet ej 11% (1%) Etanol- och metanolproduktion 4% (12%) Annat 11% (9%) Värmeenergi (pellets, ved etc) 41% (44%) Rekreation, jakt 33% (25%) 5

6 Virkespriser och avverkning Skogsägarna tillfrågas årligen om sin bedömning av virkesprisets utveckling på kort och längre sikt. Diagram 7 visar deras bedömning av prisutvecklingen på sågtimmer och massaved som nettotal. Ett nettotal innebär att de positiva svarsandelarna minskas med de negativa och ett netto erhålls. Skogsägarna är i årets undersökning mycket positiva i sina svar på hur de tror priset på både virke kommer utvecklas. Det gäller både på kort och på lång sikt samt framförallt i Götaland. Högre priser både på timmer... Skogsägarna har i år blivit betydligt mer positiva när det gäller prisutvecklingen på timmer jämfört med föregående år, se diagram 7 nedan. I år är nettotalet 69 (se ingressen ovan angående nettotal) vilket kan jämföras med minus 2 föregående år. Att så många tror på stigande timmerpriser är anmärkningsvärt och förväntningarna på höjda priser på timmer är i år lika högt som under rekordåren 26 och 27. Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade tror på stigande timmerpriser under säsongen medan bara 4 procent tror att de sjunker. Mest positiva är skogsägarna i Götaland där 83 procent bedömer att priserna stiger den kommande säsongen. Minst positiva är de norrländska skogsägarna men det är ändå 61 procent som tror på stigande priser. Även på tre års sikt har skogsägarna blivit mer positiva. 8 procent bedömer att priserna kommer att stiga, vilket kan jämföras med 39 procent föregående år. Andelen som tror på sjunkande priser har minskat från 17 till 2 procent. Även för prisutvecklingen på tre års sikt är det skogsägarna i Götaland som är mest positiva. Där tror hela 85 procent på stigande priser. Mindre än en procent av de tillfrågade tror på kraftigt sjunkande priser (mer än fem procent) de kommande tre åren....och massaved är skogsägarnas prognos! Förväntningarna om priserna på massaved den kommande säsongen är fortsatt höga. Nettotalet har stigit från 39 till 57. Andelen som tror på stigande priser har ökat från 4 till 62 procent. Högst är förväntningarna i Götaland där 73 procent bedömer att priserna kommer att stiga. Bedömningen på tre års sikt är också optimistisk; nettotalet har stigit från 5 till 66. Andelen som tror på stigande priser på tre års sikt har ökat från 58 till 7 procent. Även här är förväntningarna i Götaland högst med 77 procent. Rotpost och avverkningsrätt popularast Mer än hälften av skogsägarna säljer främst sitt virke som rotpost eller avverkningsrätt. En tredjedel anger att de säljer som leveransvirke. Det är en försäljningsform som kräver mer tid, kunskap och engagemang från skogsägarna. Att sälja som leveransvirke är dubbelt så vanligt hos dem som driver eget annat företag än de som har anställning. Förklaringen till detta kan vara att de tack vare sitt företagstänkande är vana och intresserade av att i större utsträckning vara engagerade i sina affärer. Den viktigaste anledningen till avverkning är fortfarande att skogstillståndet gör det lämpligt. I år har prisutvecklingen på virke spelat större roll vad det gäller beslutet att inte avverka. Att spara virkesförrådet inför ett kommande generationsskifte har också haft en stor betydelse för att inte avverka under säsongen. Avverkningsviljan sjunker igen Trenden att färre avverkar skog regelbundet är tydlig sett över de senaste tio åren. Se diagram 9 nedan. Andelen som tror att de kommer avverka under kommande säsong har i år sjunkit från 39 till 35 procent. Andelen som avverkade under förra säsongen var 44 procent vilket kan jämföras med 51 procent föregående år. Det är alltid fler som verkligen utför en avverkning än som har för avsikt att göra det. Var femte skogsägare avverkar varje år. DIAGRAM 7 DIAGRAM 8 DIAGRAM 9 Bedömning av prisutvecklingen under Hur säljer du främst ditt virke? Andel som avser avverka, och % innevarande säsong, nettotal 9 Vet ej, 9% andel som avverkade, 98/99 8/ % NY TÅRTA MASSAVED Annat, 6% AVVERKADE Leveransvirke, 33% 4 5 Avverkningsrätt, 26% 3 PLANERAR 7 4 % ATT AVVERKA Rotpost, 27% 1 SÅGTIMMER KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN 6 99/ 2/3 5/6 9/1

7 Fastighetsmarknad LRF Konsults prisstatistik visar på en stagnering av prisutvecklingen på skogsfastigheter. En sval virkesmarknad och den allmänna lågkonjunkturen är viktigaste faktorerna för att priserna sjunkit med i snitt tre procent under första halvåret 29 jämfört med 28. Snittpriset för hela landet ligger under det första halvåret 29 på 353 kronor per skogskubikmeter. Mälardalen har landets högsta priser med ett snittpris på 443 kronor. Se diagram 1. Prisutvecklingen på skogsmark påverkas bland annat av räntenivån, konjunkturen, virkesmarknaden och de allt mer prisdrivande mjuka värdena. En viktig faktor framöver ligger i förväntningarna på skogen som en energiresurs. Produkter från skogen kommer att spela en central roll i hur vi ska nå vårt mål att minska beroendet av fossila bränslen. Fortsatt lönsamt att köpa skog Skogsägarna tror, trots det fortsatt höga prisläget, att köp av skogsmark kan vara en bra investering. Trots en kraftig ökning av priserna på skogsmark tror hela 61 procent att det är ganska eller mycket lönsamt att köpa skogsmark idag. Det är två procentenheter fler än föregående år. Andelen har stigit med drygt 2 procentenheter sedan 23 års undersökning. Andelen som anger att det inte är lönsamt har minskat från 35 till 3 procent. Den positiva synen på skog som en lönsam investering är starkare ju längre norrut i landet man äger skog (Norrland 65, Svealand 61 och Götaland 59 procent). Det avspeglar sig i hur virkesmarknaden har utvecklats och hur skogsägarna ser på lönsamheten i sitt skogsbruk (se även diagram 1 och 4). Avkastning är inte det viktigaste På frågan vad som betyder mest i ditt skogsägande svarar mindre än var tionde skogsägare att själva avkastningen är det viktigaste. Istället är det mjuka värden som betyder mera. Se diagram 11. Nästan 4 procent anger att själva känslan av att äga skog är det viktigaste och 15 procent svarar jakt eller rekreation. Något som varit i fokus under senare år är skog som en alternativ placering av pengar. DIAGRAM 1 Pris på skogsfastigheter, Realpris SEK/m 3 sk, svart linje = rikssnitt V 5II I IV III KÄLLA: LRF KONSULT En stor andel, 35 procent, anger att skogen som en långssiktig typ av investering är det viktigaste i deras ägande. Se även informationen i diagram 3. Stor andel tror på ännu högre priser på skog Som påpekats har priserna på skog stigit kraftigt under 2-talet. Trots det tror hela 67 procent på ännu högre fastighetspriser de närmaste tre åren. Samma siffra var 52 procent föregående år, se diagram 12. Fler och fler har trott på stigande priser sedan 21 års undersökning, med undantaget förra året. Ungefär en fjärdedel tror på oförändrade priser, medan enbart tre procent tror att priserna kommer att sjunka något. Vad skogsägarna tror om prisutvecklingen på skogsfastigheter är av stor betydelse då hela 7 procent av alla köp görs av befintliga skogsägare. Framtida fastighetsmarknad Att döma av vad skogsägarna tror om prisutvecklingen och lönsamheten av investering i skogsmark, så är det en stark tro på att skogsmark kommer att stiga i pris. Konjunkturen har som bekant varit allt annat än ljus sedan föregående års Skogsbarometer, men skogsägarna bedömer att deras tillgång står sig starkt i omvärlden. I takt med att konjunkturen försämrats har också fastighetsmarknaden varit mer orolig. En investering i skogsmark är dock långsiktig och får ses som en mycket konkurrenskraftig typ av investering. Fortsatt stark efterfrågan på skogsmark överträffar fortfarande det alltjämt begränsade utbudet. En stabilisering av marknaden med prisnivåer som under våren 29, är att vänta på kort sikt, medan en svag utveckling uppåt är ett troligt scenario på längre sikt. Frågan är dock hur marknaden reagerar när räntenivån stiger. DIAGRAM 12 Andel som tror på stigande priser på skogsfastigheter de närmaste % åren, Tveksam/Vet ej 4% (5) DIAGRAM 11 Vad betyder mest i ditt skogsägande? (28) God avkastning 8%(9) Rekreation/ Jakt 15%(19) God långsiktig investering 35% (33) Känslan i att äga skog 38% (34) 8%

8 Regionala skillnader i landet Layout, grafik: Anders Nilsson, Formsprak AB. Omslagsbild: Jonas Dahlin Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult Skogsbyrån. Till grund för årets Skogsbarometer ligger en intervjuundersökning omfattande 657 skogsägare. Intervjuerna genomfördes av Sifo under september månad 29. Resultaten av intervjuerna har kompletterats med officiell statistik samt egna analyser. Även jämförelser med tidigare års resultat har gjorts. Skogsägarna har delats in i olika grupper med avseende på ålder, sysselsättning, fastighetens storlek samt geografiska belägenhet. Projektgruppen för årets Skogsbarometer: Hans Wennberg och Anders Nilsson, Swedbank Johan Roos och Gabriel Mörner, LRF Konsult Skogsbyrån. Många av svaren i Skogsbarometern skiljer sig inte så mycket mellan olika regioner i landet. Men vissa skillnader finns. Här är några exempel på frågor där svaren skiljer sig mellan de olika landsdelarna. Andelen anges i procent av de svarande. Götaland Svealand Norrland Andel av skogsägarna som tror på stigande priser på sågtimmer de närmaste tre åren Andel av skogsägarna som tror på stigande priser på massaved de närmaste tre åren Andel av skogsägarna som säljer sin skog som leveransvirke Andel av skogsägarna som lägger mer än 2 dagars eget arbete i sin skog Andel av skogsägarna som avser att avverka under säsongen 29/ Andel av skogsägarna som anser att lönsamheten i skogsbruket är mycket god eller tillfredsställande Andel av skogsägarna som är mycket eller ganska intresserade av att satsa på vindkraft Andel av skogsägarna som inte har några lån på sin skogsfastighet Andel som i första hand skulle välja att investera i skog om man hade en miljon kronor över Andel av skogsägarna som bor mer än 3 mil från sin fastighet För mer information kontakta: Skogsbyrån Besöksadress: Brunkebergstorg 8 Postadress: Stockholm Telefon: Artikelnummer Besöksadress: Franzénsgatan 6 Postadress: Stockholm Telefon: Pris 2 kronor Skogsbyrån

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2015 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Lönsamheten allt viktigare för skogsägaren Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2017 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarna tror på en framtid i skogen Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2016 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SKOGS BAROMETERN Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen 23 Skogsbarometern 23 i korthet Enligt de tillfrågade skogsägarna väntar ljusare tider för sågtimret

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog Skogsbrukets lönsamhet Virkesforum 2010 Göran Örlander sägarna Rapport 2004-10 Om virkesförrådets utveckling. Uppdaterat till 2008/2009 Kostnader och priser avser 2009 års prisnivå Data har hämtats från:

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Lantbruksbarometern Hösten 2014

Lantbruksbarometern Hösten 2014 Lantbruksbarometern Hösten 214 Nästan åtta av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är dålig Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, november 1 Sammanfattning Index ens index har stigit från 48 i våras till 50. Det betyder att hushållens ekonomi förbättrats det senaste

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 2017

Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 2017 Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 217 Skogsgårdens lönsamhetsrapport Skogsgårdens lönsamhetsrapport är en rapport från LRF Konsult som grundar sig på svenska skogsgårdars balans- och

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag September 2015 Fortsatt oro över lönsamhet och nyanställningar Handlarnas framtidstro är fortsatt dyster.

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

40 traktorer brinner varje månad

40 traktorer brinner varje månad Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Den lönsamma skogsgården Mats Blomberg, Södra

Den lönsamma skogsgården Mats Blomberg, Södra Den lönsamma skogsgården Mats Blomberg, Södra Skogens framtid inspiration och innovation /Regional dialog kring nationella skogsprogrammet Växjö 2015-09-30 2015-10-05 1 Några nyckelfakta Tre fjärdedelar

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2015 Framtidstron fortsätter att dala Handelns försäljning har utvecklats väl under årets inledning men

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter. utvecklas under de närmaste 12 månaderna?

Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter. utvecklas under de närmaste 12 månaderna? September 2008 Sammanställning eworkbarometern juni 2007 september 2008 Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? 10 8 6 4 2 36 27 14 56

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2015 Fortsatt svag framtidstro Framtidsindikatorn fortsätter att ligga på en låg nivå men steg något

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005 Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2005 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016 Inlåning & Sparande Nummer 10 2016 4 oktober 2016 Svenska hushåll ligger i toppen av :s ekonomiska liga. Det finns inget annat -land där så stor andel av hushållen har utrymme att spara. Svenskarnas bedömning

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2016 Branschen tror på en stabil och till viss del ökad försäljning Framtidsindikatorn landar i april

Läs mer

3 831 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

3 831 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen 3 831 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen BAKGRUND Lantbruksbarometern Lantbruksbarometern är en årlig rapport som redovisar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2012-02-01 Dnr 400-2012/504 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer