Nordic City Report. Höst 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic City Report. Höst 2015"

Transkript

1 Nordic City Report Höst 2015

2 Sammanfattning Fastighetsmarknaden i Europa och Norden visar inga tecken på stagnation, snarare tvärtom. De makroekonomiska förutsättningarna med fortsatt låga räntor och en gynnsam kreditmarknad, i kombination med ett starkt internationellt intresse för Norden, gör att vi ser en press på direktavkastningskraven och fortsatt höga transaktionsvolymer. Trots att de utomnordiska investerarna har varit få inom bostadssegmentet, har vi sett en väldig stark aktivitet inom detta segment de senaste åren. Bostäder har visat sig inte bara vara en trygg sektor att investera i, men också mycket lukrativ med hög avkastning. Årets temaartikel behandlar detta närmare. Trots att Finlands ekonomi fortfarande har det motigt, söker sig många internationella investerare till Helsingfors på jakt efter bättre avkastning. Transaktionsvolymen har därför varit hög i likhet med de övriga nordiska marknaderna. Däremot är hyresmarknaden polariserad med stabila hyror i bättre kontorslägen medan hyrorna sjunker i de sekundära. JLL Property Clock K Lyon, Oslo Köln Frankfurt Hamburg, Malmö Berlin, München, Stuttgart Göteborg Stockholm Avtagande hyrestillväxt Fallande hyror Dublin London City, London WE Luxemburg Tilltagande hyrestillväxt Avtagande hyresfall Moskva, St. Petersburg Düsseldorf Manchester Amsterdam Kiev, Warszawa Edinburgh Köpenhamn Barcelona, Madrid Milano Genève, Zürich Rom Athen, Bryssel, Helsingfors, Paris CBD, Bukarest, Budapest, Prague, Istanbul, Lissabon Makroekonomisk data Sverige Danmark Norge Finland BNP-tillväxt 2015(P) (%, årsbasis) 2,8 1,7 1,2 0,3 BNP-tillväxt 2016(P) (%, årsbasis) 3,2 2 1,7 1,4 Inflation 2015(P) (%, årsbasis) 0,1 0,4 2,1 0,1 Inflation 2016(P) (%, årsbasis) 1,2 1,7 2,1 1,2 Arbetslöshet (%, säsongsrensat) 7,6 4,7 4,2 9,7 Normal hyreslängd (år) Fastighetsskatt (%) 0,5 1 1,6 3,4 0 0,7 0,8 1,55 Skatt på kapitalinkomst (%) Moms (%) Lagfartsavgift (%) 4,25 0,6 2,5 4,0/2,0 Företagsskatt (%) Källor: Konjunkturinstitutet, Oxford Economics, Statistisk sentralbyrå, Ministry of Finance Finland 2 Nordic City Report Höst 2015

3 Transaktionsvolym i Norden H (meur) Europa: Hyrestillväxt på årsbasis K K (%) Cross-border Inhemskt Sverige Danmark Norge Finland Barcelona Berlin Budapest Köpenhamn Edinburgh Frankfurt/M Göteborg Helsingfors Lissabon London Madrid Malmö Oslo Stockholm Bryssel Moskva Paris Rom Warszawa I Köpenhamn CBD är avkastningskraven för de bästa objekten fortsatt rekordlåga och utbudet relativt begränsat. Investerarna rör sig därför mot den sekundära marknaden vilket har bidragit till nedjustering av direktavkastningskraven. En minskad arbetslöshet samt de många konverteringarna av kontor till bostäder kommer förmodligen stärka den något svaga hyres marknaden. I Oslo har det ökade intresset från internationellt kapital stärkt transaktions marknaden vilket också bidragit till sänkt avkastningskrav i bästa lägen till rekordnivåer. Däremot har hyresmarknaden varit något ostadig på grund av den senaste tidens oroligheter på oljeoch gasmarknaden. Företag inom denna bransch har nämligen fått ett minskat ytbehov vilket påverkat hyresmarknaden signifikant. Stockholm är fortsatt den starkaste investerarmarknaden i Norden. Det låga utbudet av fastigheter i CBD gör dock att många investerare blickar bortom CBD och sätter stark press på avkastningskraven på Stockholms övriga delmarknader. Hyresmarknaden är fortsatt stabil både vad gäller hyror och vakanser. I Göteborg ser vi en fortsatt stark hyresmarknad med hyreshöjningar men samtidigt också något högre vakansgrader. Detta förklaras delvis av att nya moderna kontor tillkommit marknaden. Flera delmarknader har även fått direktavkastningskraven nerjusterade vilket visar fortsatt starkt förtroende från investerarsidan. Malmös första halvår var mycket starkt med transaktionsvolymer i paritet med rekordnivåerna från förra året. Detta har pressat avkastnings kraven vilket lett till ett flertal justeringar. Många nya kontorsprojekt är igång samtidigt, dock ligger hyrorna kvar på samma nivåer som för sex månader sedan inom alla delmarknader. Norbert Adamek Chef för Analys JLL Sverige Nordic City Report Höst

4 Kontorsmarknaden i Stockholm Stockholms fastighetsmarknad är fortsatt mycket stark. Den stora efterfrågan har lett till att nyuthyrnings volymen ökat inom alla delmarknader utom Kista och att den totala vakansgraden minskat till rekordlåga 9,0 procent. Prime -hyrorna ligger dock stadigt kvar på samma nivåer som tidigare, förutom i Solna/Sundbyberg där vi ser en klar ökning. Transaktionsvolymen i Stockholm uppgick under första halvåret till 20 mdkr vilket är i linje med de senaste tre årens volymer och motsvarar en tredjedel av den totala investeringsvolymen i Sverige. Direktavkastningskraven justeras ner inom samtliga delmarknader utom CBD som ligger kvar på rekordlåga 4,25 procent. Utbud fullt uthyrda kontorsprojekt och sjunkande vakans Stockholms totala vakansgrad uppmättes under första halvåret 2015 till 9,0 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenhet både på halvårs- och helårsbasis. Vakansgraden minskade i CBD, Övriga Inner staden samt i Närförort medan den ökade något i Solna/ Sundbyberg och i Kista. Under första halvan av 2015 har totalt två nya kontors fastigheter färdigställts. Det ena är Kista Terrass hus 9 om kvm och det andra Mästerhuset om kvm i CBD. Båda projekten var fullt uthyrda vid färdigställandet. Totalt har därmed kvm kontorsyta tillkommit Stockholmsmarknaden och ytter ligare kvm kommer att tillkomma under andra halvan av 2015 då Kista Terrass Hus 8 färdigställs. Även detta projekt är fullt uthyrt. Under 2016 beräknas kvm nya moderna kontorsytor färdigställas vilket kan jämföras med 2014 års helårssiffra om kvm. Efterfrågan höga nyuthyrningsvolymer Efterfrågan på nya kontorsytor är fortsatt stark bland hyresgästerna. Första halvårets uppmätta nyuthyrningsvolym om kvm i Storstockholm är något högre än det femåriga genomsnittet om kvm/halvår. Kista uppvisade samma nyuthyrningsvolym som förra halvåret medan de resterande delmarknaderna visade på en ökning på halvårsbasis. Den största uthyrningen under halvåret gjordes av Vasakronan och omfattar kvm i projektet Klara C i CBD som just nu genomgår en totalrenovering. Ny hyresgäst blir KPMG. En trend som fortsätter är den ökade efterfrågan på moderna kontorslokaler i Stockholm. Detta har lett till att flera fastighetsägare börjat investera i sitt befintliga bestånd och på så sätt är den allmänna standarden på kontorslokaler på väg att höjas vilket kommer att driva hyrorna uppåt. Transaktioner fortsatt höga volymer och press på direktavkastningarna Transaktionsvolymen i Storstockholm uppgick under årets första halva till 20 mdkr vilket tyder på att det starka investerarklimatet fortsätter. Denna halvårsnotering innebär att var tredje krona som investeras i Sverige hamnar i Stockholmsregionen. Utländska investerare siktar in sig främst mot Stockholms kontors- och handelsmarknad och var under årets första hälft involverade i tre förvärv där Skärholmen Centrum är det särklass största och förvärvades av Grosvenor. Den näst största affären ägde rum i Solna och omfattar kvm byggrätter för både bostäder och kommersiell användning. Det Marknadsdata Kontorsfastigheter H CBD Övriga Innerstaden Närförort Kista Solna /Sundbyberg Totalt Kontorsstock H (kvm) * Färdigställs 2015 (kvm) Färdigställs 2016 (kvm) Färdigställs 2017 (kvm) Vakansgrad (%) 3,4% 5,3% 9,0% 14,6% 9,0% 9,0% Kortsiktig prognos (& () & ( ( ( - Prime-hyra (kr/kvm) Kortsiktig prognos (& () & & & - Hyra B-fastigheter (kr/kvm) Kortsiktig prognos (& () & & - Direktavkastningskrav (%) 4,25% 4,50% 5,75% 6,0% 5,50% - *Observera att totalen även inkluderar delmarknader som inte redovisas här. 4 Nordic City Report Höst 2015

5 Representativa kontorstransaktioner H Fastighet Delmarknad Yta (kvm) Köpeskilling (mkr) Köpare Säljare Solna Gate (Aprikosen 2) Solna/Sundbyberg Klövern Mengus TeliaSonera HQ Närförort Rikshem & Ikano Invest Nordisk Renting Päronet 8 Solna Humlegården Union Investment Uppfinnaren 1 Övriga Innerstaden Oscar Properties Vasakronan Hornafjord 1 Kista Kungsleden Genesta var Fabege som förvärvade byggrätterna av Catena för cirka 1,45 mdkr. I CBD samt Övriga Innerstaden är konkurrensen stenhård om de fastigheter som kommer ut på marknaden. Den starka efterfrågan i kombination med rekordlåga räntor och vakanser pressar direktavkastningskraven och ökar konkurrensen även bland objekten i mer perifera lägen. Direktavkastningskraven justeras ner inom samtliga delmarknader utom CBD som ligger kvar på rekordlåga 4,25 procent. ökade hyror. Det relativt stora hyresspannet mellan olika objekt inom samma delmarknad kommer troligtvis att minska då de lägre hyrorna kommer öka mer än de redan högsta. Hyrorna stabila nivåer Trots en stark hyresmarknad är den enda delmarknaden som noterat en förändring av prime-hyra Solna/Sundbyberg, där den sedan årsskiftet stigit från till kr/kvm. Detta kan härledas till att flera stora företag valt att lokalisera sig i nybyggda kontor i Arenastaden och därmed bidragit till att Solna/Sundbyberg blivit en mer attraktiv delmarknad. Övriga delmarknader noterar samma nivåer av prime-hyra som för sex och tolv månader sedan. Marknadsutsikter inga tecken på avmattning Den starka fastighetsmarknaden i Stockholm visar inga tecken på att avta. Trots att vi närmar oss rekordlåga nivåer för direktavkastningskrav inom alla delmarknader går det inte att utesluta fortsatta nedjusteringar innan året är slut. Den låga vakansgraden i kombination med en ökad sysselsättningsgrad kommer med stor sannolikhet leda till Representativa kontorsuthyrningar H Fastighet Delmarknad Hyresgäst Yta (kvm) Fastighetsägare Klara C CBD KPMG Vasakronan Solna Gate Solna/Sundbyberg Santander Consumer Bank Mengus Sickla Front Närförort Stora Enso Atrium Ljungberg Gamen 12 Övriga Innerstaden Tillväxtverket Vasakronan Nordic City Report Höst

6 Kontorsmarknaden i Göteborg Årets första halvår innebar en mindre ökning i vakansgrad på marknaden, dock till en nivå som fortfarande är mycket låg historiskt sett. Detta innebär fortsatt få möjligheter för större hyresgäster som letar nya lokaler. Ny uthyrningsvolymen är hög, men det bristande utbudet hindrar troligtvis detta år att nå 2014 års rekordvolymer. Fortsatt hög aktivitet på transaktions marknaden pressade ner direktavkastningskraven på flertalet delmarknader under halvåret. Utbud väl mottagen nyproduktion Göteborgsområdets totala vakansgrad har nu lämnat förra halvårets rekordlåga nivåer om 5,9 procent och befinner sig nu i slutet av H på 6,5 procent, vilket ändå är jämförelsevis lågt. Utbudet fortsätter alltså att understiga efterfrågan, men har avhjälpts något bland annat i och med de nytillkomna ytorna på marknaden, framförallt i Övriga Innerstaden. Totalt sett har kvm kontor färdigställts och därmed tillförts Göteborgsmarknaden under halvåret. CBD, Övriga Inner staden samt Norra Älvstranden har alla ökat sina vakans grader något. Under det andra halvåret kommer ytterligare kvm kontor färdigställas i Övriga Innerstaden. Samtliga av dessa ytor är redan uthyrda, men flyttkedjor kan trots dessa påverka vakansgraden i staden. Den yta som hittills har kommunicerats till marknaden och väntas stå färdig under 2016 är kontor om kvm. Marknaden tar tacksamt emot nyproduktion då bristen i utbudet kvarstår. Efterfrågan stora uthyrningar i projekt eller utanför innerstaden Nyuthyrningsvolymen för hela Göteborgsområdet uppgick detta halvår till kvm, en ökning sedan föregående period med ca 14 procent. På årsbasis är detta dock en minskning med 34 procent jämfört det starka första halvåret Störst kontrakterad yta under H1 var ett kontor om kvm till SDN Majorna-Linné på Första Lång gatan. Fastigheten ägs av Balder och Elof Hansson. Den därefter största uthyrningen är på kvm i Gastuben 3 till Santa Maria & Paulig Professional. Uthyrningen gjordes av Grandab, som sedan dess sålt fastigheten till Klövern. Uthyrningen i det gamla Semcon-huset (nu kallad Front Lindholmen), den tredje största uthyrningen, om kvm går till China Euro Vehicle Technology (CEVT), vilka därmed utökar sina ytor ytterligare. Större ytor i befintliga fastigheter fortsätter att vara en bristvara i innerstaden. Bortsett från uthyrningen på Första Långgatan så har stora uthyrningar detta kvartal även skett i exempelvis Mölndal och Hisingen. I Övriga Innerstaden och Norra Älvstranden är det framförallt ytor i projekt som sticker ut. Andelen projektuthyrningar uppgår detta halvår till 22 procent. Hyrorna nya rekordnivåer inom Göteborgsområdet Som väntat fortsatte prime-hyran att öka under det första halv året inom de mest centrala delmarknaderna i Göteborg. CBD, Övriga Innerstaden och Norra Älvstranden har ökat med 8, 13 respektive 5 procent. Därmed hamnar de på nivåer om 2 800, respektive kr/kvm. CBD är uppe i nivåer som aldrig tidigare har nåtts i Göteborgsområdet. Då relativt få större uthyrningar görs inom delmarknaden p.g.a. den låga tillgången, söker sig större hyresgäster istället Marknadsdata Kontorsfastigheter H CBD Övriga Innerstaden Norra Älvstranden Övriga Hisingen Mölndal Västra Göteborg Nordöstra Göteborg Totalt Kontorsstock H (kvm) Färdigställs 2015 (kvm) Färdigställs 2016 (kvm) Färdigställs 2017 (kvm) Vakansgrad (%) 3,7% 5,6% 4,8% 8,2% 9,1% 11,8% 13,5% 6,5% Kortsiktig prognos (& () & - Prime-hyra (kr/kvm) Kortsiktig prognos (& () & - Hyra B-fastigheter (kr/kvm) Kortsiktig prognos (& () - Direktavkastningskrav (%) 4,50% 5,00% 5,25% 7,00% 6,00% 7,00% 6,00% - 6 Nordic City Report Höst 2015

7 Representativa kontorstransaktioner H Fastighet Delmarknad Yta (kvm) Köpeskilling (mkr) Köpare Säljare Citadellet, Tornen och M2 Norra Älvstranden Atrium Ljungberg Älvstranden Utveckling (Lundbyvassen 4:7, 4:8 & 4:13) Olskroken 18:7 Nordöstra Göteborg Platzer Aberdeen Heden 47:3 (Park49) Övriga Innerstaden Balder Skanska Majorna 219:7 Övriga Innerstaden Klövern NIAM Nordstaden 13:4; Nordstaden 13:7 CBD Grandab konsortium Mustad till Övriga Innerstaden eller Norra Älvstranden vid omlokalisering, där nyproducerade lokaler kan tillgodose deras behov. Detta yttrar sig bland annat genom ökande hyror även på dessa marknader. Övriga delmarknader förblir oförändrade. Investeringsmarknaden kontorstransaktioners andel störst Transaktionsmarknaden i Göteborg fortsätter, liksom resten av Sverige, på en stabil nivå och slutar under det första halvåret på en volym om 6,8 mdkr. Jämfört med föregående period är volymen en ökning med 11 procent, på årsbasis är det dock en minskning med 27 procent. Göteborg står för 11 procent av den totala transaktionsvolymen i Sverige detta halvår. Kontors fastigheter var, likt tidigare, det segment vars andel av volymen var störst (47%), följt av bostads fastigheter (23%), industri- och logistikfastigheter (20%), samt övriga fastigheter och hotell om 6 respektive 4 procent. Det är i år bara ca 20 procent av transaktionsvolymen som kommer från försäljningar i de mest centrala delmarknaderna CBD och Övriga Inner staden, det har istället varit relativt hög aktivitet i samtliga övriga delmarknader. Den under halvåret största affären var Atrium Ljungbergs förvärv av Älvstranden Utvecklings tre kontorsfastigheter Citadellet, Tornen och M2 på Norra Älvstranden. Förvärvet var Atrium Ljungbergs första i Göteborg. Köpeskillingen uppgick till 897 mkr med en uthyrningsbar area om ca kvm. Direktavkastningskravet har under det första halvåret 2015 justerats ned på flera delmarknader, endast CBD samt Västra Göteborg ligger kvar på samma nivåer som tidigare om 4,25 respektive 7,0 procent. Övriga Innerstaden och Mölndal justeras ner 25 punkter (5,0 respektive 6,0%), Norra Älvstranden 50 punkter (5,25%), Övriga Hisingen och Östra Göteborg 75 punkter respektive 100 punkter (7,0 respektive 6,0%). De sjunkande nivåerna beror på en fortsatt hög efterfrågan på fastigheter i bra lägen, bland annat som en följd av den låga räntan som gör det svårt att hitta alternativa högavkastande placeringar. Marknadsutsikter lägre direktavkastning väntas Fortsatt låga vakansgrader i Göteborgsområdet och otillräckliga volymer nyproduktion gör att en jämvikt mellan tillgång och efterfrågan troligen ligger flera år framåt i tiden. Detta leder i sin tur till fortsatt ökade hyresnivåer på flera delmarknader framöver. Transaktions marknaden under första halvåret visar på en fortsatt hög investeringsvilja och nya köpare som vill etablera sig i Göteborg. De sjunkande avkastningsnivåerna kan delvis kopplas till det fortsatt låga utbudet av objekt till försäljning tillsammans med ökat intresse för marknaden. Hittills i år har fem av sju delmarknaders direktavkastningsnivå justeras ned, liknande utveckling är att vänta under resterande delen av året. Representativa kontorsuthyrningar H Fastighet Delmarknad Hyresgäst Yta (kvm) Fastighetsägare Masthugget 11:13 Övriga Innerstaden SDN Majorna-Linné Balder/Elof Hansson Gastuben 3 Mölndal Santa Maria & Paulig Grandab Professional Lindholmen 29:1 (Front Lindholmen) Norra Älvstranden China Euro Vehicle HVB Immobilien AG. Technology (CEVT) Park49 Övriga Innerstaden EY Balder Glasiären Övriga Hisingen Teleperformance AF-Gruppen Nordic City Report Höst

8

9

10 Kontorsmarknaden i Malmö/Lund Malmö/Lund hade ett starkt inledande halvår med sjunkande vakansgrader på nästintill samtliga delmarknader och höga uthyrningsvolymer. Dessutom har aktiviteten på transaktionsmarknaderna under H varit hög vilket har pressat ner direktavkastningskravet på flera delmarknader. Övriga Inner staden stod för den största justeringen med en procentenhet från 6,75 till 5,75 procent, medan det lägsta direktavkastningskravet fortsatt återfinns i CBD på 5,25 procent. Utbud fullt uthyrt i projekt som färdigställs under året Under H sjönk den totala vakansgraden i Malmö/Lund med 1,2 procentenheter till en nivå på 8,8 procent. Under första halvåret 2015 har kvm fullt uthyrd kontorsyta tillförts marknaden i och med färdigställandet av Skanskas projekt Malmö Live på Universitetsholmen. Den totala projektvolymen fortsätter att vara hög och ligger nu på kvm, vilket innebär en liten ökning från H i och med att två nya projekt haft byggstart under årets första halvår. Totalt är nu tolv kontorsprojekt under produktion där samtliga projekt förväntas tillföras marknaden under 2015 och Cirka hälften av projektvolymen återfinns likt H i Malmö CBD kvm, motsvarande en tredjedel av den totala ytan under produktion är fortfarande outhyrd, medan samtliga projekt som planeras vara färdig ställda under året är fullt uthyrda. Sammanräknat med det redan färdig ställda projektet Malmö Live tillkommer kvm kontorsytor på marknaden Efterfrågan fortsatt stora uthyrningsvolymer med fokus på moderna lokaler i CBD Nyuthyrningsvolymen som uppmätts i Malmö/Lund under H uppgår till , vilket är en ökning med 35 procent jämfört med H Uthyrningar i projektfastigheter står för knappt en fjärdedel (23 %) av den totala uthyrningsvolymen. Malmö CBD är fortsatt den delmarknad som uppvisar störst aktivitet. Bakom den höga siffran för CBD ligger bl.a. flera stora uthyrningar i det nu färdigställda och fullt uthyrda projektet Malmö Live. Det pågår för närvarande ett flertal stora kontorsprojekt i CBD och vi kan därför förvänta oss något högre ny uthyrningsvolymer på denna delmarknad framöver i takt med att dessa ytor tas upp av marknaden. Delmarknaden Malmö förorter har också uppvisat stor aktivitet under halvåret och det är fortsatt ut hyrningar i det expansiva området Hyllie som står för majoriteten av ut hyrningarna. I NCC:s projekt exlent är nu cirka 80 procent av kontors ytorna uthyrda ett år före första inflyttning. Tredje etappen av Skanskas projekt Klipporna, också beläget i Hyllie, uppnår i likhet med exlent en uthyrningsgrad om nästintill 80 procent efter ut hyrningar om totalt kvm under H1. Den enskilt största uthyrningen i pe rioden är Wihlborgs uthyrning om kvm i fastigheten Kranen 8 i Västra Hamnen till Försäkringskassan som väljer att samlokalisera sin Malmö verksamhet i fastigheten. Marknadsdata Kontorsfastigheter H CBD Övriga Innerstaden Västra Hamnen Malmö Förorter Lund Totalt Kontorsstock H (kvm) Färdigställs 2015 (kvm) Färdigställs 2016 (kvm) Färdigställs 2017 (kvm) Vakansgrad (%) 8,7% 5,0% 9,6% 11,2% 9,4% 8,8% Kortsiktig prognos (& () - Prime-hyra (kr/kvm) * Kortsiktig prognos (& () - Hyra B-fastigheter (kr/kvm) Kortsiktig prognos (& () - Direktavkastningskrav (%) 5,25% 5,75% 5,50% 5,25%* 6,00% - *Hyllie. Övriga Malmö Förorter har betydligt lägre hyror och högre direktavkastning. 10 Nordic City Report Höst 2015

11 Representativa kontorstransaktioner H Fastighet Delmarknad Yta (kvm) Köpeskilling (mkr) Köpare Säljare Österport 7 CBD SPP Fastigheter Skanska Högvakten 6 CBD ,7 Malmö Cityfastigheter Wihlborgs Mercurius 4 CBD Lindström Property AB Erichs Fastighetsförvaltning AB Hyrorna tro på god hyresutveckling inom det attraktiva beståndet Inga justeringar har gjorts vad gäller Prime-hyran under H då hyresnivån anses vara oförändrad för samtliga delmarknader. Även bland uthyrarna på marknaden är tron att vi kommer få se oförändrade hyror på ett års sikt alternativt svagt stigande hyror för det mest attraktiva beståndet. Under H gjordes en rejäl uppjustering av Prime-hyran för Malmö CBD och en fortsatt stark efterfrågan på delmarknaden under början av året tyder på en positiv hyresutveckling även framöver, detta i takt med att nya projekt färdigställs. Investeringsmarknaden hög aktivitet ger sjunkande direktavkastningskrav Den totala transaktionsvolymen för H slutade rekordstarkt på 4,7 mdkr (exklusive två köp av Heimstaden på grund av oförmedlad köpeskilling). Detta är det starkaste inledande halvåret sedan vår första notering 2007, även om en minskning skett från det ännu starkare H Transaktionsvolymen för Malmö/Lund utgjorde cirka 8 procent av den totala för landet vilket är en ökning från H och en notering cirka två procentenheter över det historiska genomsnittet. Under H genomfördes hela 19 transaktioner, varav åtta cross borderaffärer motsvarande knappt hälften av den totala transaktions volymen. Det starkaste segmentet under det första halvåret var handelsfastigheter som stod för cirka 55 procent av den totala transaktionsvolymen. Bakom noteringen står den största transaktionen för perioden, försäljningen av Nova Lund, som utgjorde cirka 35 procent av det totala transaktionsvärdet. Köpare var TIAA Henderson Real Estate som förvärvade köpcentrumet av Unibail för cirka 1,6 mdkr. Bostadssegmentet var det andra starkaste segmentet med 25 procent av den totala transaktionsvolymen, följt av kontor på 10 procent. Den största kontors affären under perioden var SPP Fastigheters köp av Österport 7 från Skanska till ett värde av 330 mkr. Fastigheten som ligger i Malmö CBD har en uthyrbar yta om kvm kontor. Den ökade aktiviteten på Malmös transaktionsmarknad har pressat ned direktavkastningskraven och justeringar av dessa har gjorts på ett flertal delmarknader. Direktavkastningskraven per delmarknad är som följer (tidigare direkt avkastningskrav på årsbasis inom parantes). Övriga Inner staden 5,75 procent (6,75%), Lund 6,0 procent (6,5%), Malmö Förorter 7,0 8,0 procent (7,5 8,0%). De lägsta direktavkastningskraven återfinns fortsatt i CBD och lämnas oförändrad på 5,25 procent följt av Västra Hamnen på 5,50 procent, också oförändrad. Marknadsutsikter stark tro på nyproducerat Marknaden Malmö/Lund fortsätter att vara diversifierad där efterfrågan för nyproduktion är fortsatt stark, samtidigt som det äldre beståndet tenderar att släpa efter. Bilden stämmer väl med synen hos uthyrare på den lokala marknaden som ser framför sig att skillnaden mellan topphyrorna och genomsnittet på respektive delmarknad kan komma att öka framöver. Denna utveckling är extra tydlig i CBD där äldre, mindre yteffektiva, fastigheter i allt större utsträckning konkurrerar med ny produktion. Detta riskerar att göra ytor i det äldre beståndet svåruthyrda, om detta ligger till grund för den ökade vakansgraden som syns på delmarknaden återstår att se. Att produktionsvolymen är fortsatt hög tyder även detta på en positiv syn på marknaden. Det är även många projekt där detaljplan finns men som ännu inte byggstartats vilket bör hjälpa till att vidhålla höga produktionsvolymer under flera år framöver. Representativa kontorsuthyrningar H Fastighet Delmarknad Hyresgäst Yta (kvm) Fastighetsägare Kranen 8 Västra Hamnen Försäkringskassan Wihlborgs Plushuset (Nora 11) Övriga Innerstaden Konfidentiell Niam Malmö Live CBD Swedbank Skanska exlent Hyllie Zumtobel NCC Nordic City Report Höst

12 Kontorsmarknaden i Köpenhamn Under H har efterfrågan på investeringar i kontorsfastigheter på attraktiva platser i Köpenhamn varit mycket stor. Det befintliga direktavkastningskravet på 4,5 procent för kontor i A-lägen är lägre än någonsin och återspeglar den stora obalansen som nu råder mellan utbud och efterfråga i detta segment. Resultatet är att investerarna har börjat se sig om efter kontor på sekundärmarknaden istället. Utbud vakansgraden fortsätter sjunka Hyresmarknaden återhämtar sig sakta tack vare en långsam ökning av sysselsättningstillväxten. Totalt har vakansgraden sjunkit till 10,1 procent i Storköpenhamn och till 7,2 procent i CBD. Den stora efterfrågan på bostäder har lett till att kontorslokaler i den gamla stadskärnan och i mindre centrala delar i hög grad har omvandlats till lägenheter och i processen minskat tillgången på lediga kontor. Byggandet av nya kontor ökar och flera kontorsprojekt är på gång. Det gamla Carlsbergbryggeriet håller nu på att upprustas till moderna och effektiva kontor och utbildningslokaler. Antalet nybyggnationer är dock fortfarande färre än före krisen. Under 2015 förväntas kvadratmeter nya kontorslokaler bli klara i Köpenhamnsområdet, varav 23 procent i CBD. Efterfrågan växande sysselsättningsgrad ökar efterfrågan Efterfrågan på kontorslokaler har varit trög, särskilt på den sekundära kontorsmarknaden. Den förväntade återhämtningen av sysselsättningen kommer dock troligen leda till en ökad efterfrågan även på den sekundära kontorsmarknaden. Under H tecknades bland annat ett hyresavtal av PostNord på cirka kvadratmeter kontors lokaler i närheten av Köpenhamns flygplats på ön Amager, och Falck hyrde kvadratmeter i Köpenhamns innerstad. Hyror stabila nivåer på kontorshyror Nivåerna på kontorshyror i Köpenhamn har hållit sig stabila under H1 2015, dock med en viss höjning av prime-hyror, och ligger för närvarande på DKK/kvm, exklusive skatter och drifts kostnader. Hyresgästerna har i första hand velat ha moderna, väl planerade kontors lokaler, och det växande gapet mellan hyror för kontor i A-läge gentemot B-läge tyder på en fortsatt segmentering på kontorsmarknaden. Moderna och flexibla fastigheter har betingat kontinuerligt höga hyresnivåer för kontor i A-lägen medan utsikterna för den sekundära kontorshyresmarknaden har varit dystra. Icke desto mindre förväntas återhämtningen på kontorsmarknaden ge återkall på sekundär marknaden tack vare den beräknat gynnsamma syssel- Marknadsdata Kontorsfastigheter H Gamla CBD (City) Nya CBD (Waterfront) Övriga Köpenhamn Ørestad Storköpenhamn* Kontorsstock H (kvm) Färdigställs 2015 (kvm) Färdigställs 2016 (kvm) Färdigställs 2017 (kvm) Vakansgrad (%) 7,20%** 10,10% Kortsiktig prognos (& () Prime-hyra (DKK/kvm) Kortsiktig prognos (& () Hyra B-fastigheter (DKK/kvm) Kortsiktig prognost (& () Direktavkastningskrav (%) 4,75% 4,50% 4,75% 4,75% *Observera att totalen även inkluderar delmarknader som inte redovisas här. ** Total vakansgrad för alla fyra delmarknader. 12 Nordic City Report Höst 2015

13 Representativa kontorstransaktioner H Fastighet Delmarknad Yta (kvm) Köpeskilling (mdkk) Köpare Säljare Havneholmen 17 ("Plaza II og III") Köpenhamn PFA Pension Skanska Njalsgade Köpenhamn 340 Elf Development Tækker Europa og Fontaine Partners Holmens Kanal 9 (Hafnia-Bygningen) Köpenhamn Bygningsstyrelsen SEB Pension Sankt Annæ Plads Köpenhamn Euro Economics ApS Lauritzen Fonden Sjællandsbroen 2 6 Köpenhamn Dansk Metalarbejderforbund Sydporten ApS sättningstillväxten. Prime-hyror i CBD ligger för närvarande på DKK/kvm, exklusive skatter och driftskostnader, med toppriser på DKK/kvm. Hyror för sekundärkontor i CBD sträcker sig för närvarande från DKK/kvm. Investeringsmarknaden fortsatt stark efterfrågan på investeringsmarknaden Investerarnas stora aptit på fastighetsinvesteringar har fortsatt. De senaste åren har rekordhöga priser på aktier och obligationer fått investerarna att skifta fokus till alternativa investeringsalternativ, bland annat fastighetstillgångar, i jakten på tilltalande riskjusterad av kastning. Investerarnas fokus har tidigare inriktats på kontor med primära lägen, men nu har även sekundära lägen med kortfristiga hyreskontrakt blivit intressanta. Efterfrågan på fastigheter i sekundära lägen har ökat genom den gynnsamma prognosen för den danska ekonomin och syssel sättningstillväxten. Under H var försäljningen av fastigheterna Plaza II och III några av de största investerings transaktionerna. Fastig heterna är fortfarande under uppbyggnad och beräknas bli klara i april Alla lokaler är redan uthyrda. Direktavkastningskraven för fastigheter i CBD ligger kvar på 4,5 procent medan det för sekundära kontorsfastigheter har sjunkit till 5,25 procent. För fastigheter utan för CBD ligger direktavkastningskravet kvar på 4,75 procent medan det för sekundära kontorsfastigheter har sjunkit till 7,25 procent. Marknadsutsikter oförminskad efterfrågan från investerare och större variation Investerarna förväntas ha en fortsatt stark efterfrågan på fastigheter, särskilt sådana i attraktiva lägen, vilket därmed borgar för en fortsatt stor transaktionsaktivitet. Detta förväntas ge återkall på den sekundära marknaden tack vare låga direktavkastningskrav och beräknat gynnsam sysselsättningstillväxt. Likviditeten i marknaden ligger på ett fortsatt hög nivå. Trots att räntenivåerna har stigit och framtida avkastning på aktiemarknaden därmed har ökat förväntas investerings marknaden fortsätta attrahera investerare så snart sysselsättningstillväxten leder till att kontorshyresmarknaden återhämtar sig. Detta gynnar inte bara segmentet för kontor i A-lägen, utan även det sekundära segmentet. Därmed förväntas investerarnas intresse för att investera i fastigheter inte sjunka, utan vidgas och även inriktas på kontorsfastigheter på den sekundära marknaden. Representativa kontorsuthyrningar H Fastighet Delmarknad Hyresgäst Yta (kvm) Fastighetsägare Hedegaardsvej 88 Köpenhamn PostNord PFA Sydhavnsgade 18 Köpenhamn Falck Scandiagade ApS Havneholmen 25 Köpenhamn L'Oreal Danmark A/S Norrporten Ellebjergvej Köpenhamn Bygningsstyrelsen API Property Fund Denmark Kristianiagade 9 Köpenhamn Børne- og Ungdomsforvaltninen C.W. Obel Ejendomme A/S Nordic City Report Höst

14 Kontorsmarknaden i Oslo Under H sjönk direktavkastningskravet till 4,25 procent som ett resultat av den ökade aktiviteten hos utländska investerare. Hyrorna i de västra ytterområdena samt i några andra relaterade delmarknader har sjunkit något sedan vår senaste rapport, medan resten av marknaden har legat på en stabil nivå. Blickar vi framåt kan vi förvänta oss att transaktionsmarknaden förblir stark med ökade nyuthyrningsvolymer. Utbud stigande vakansgrader Den totala vakansgraden på kontorsmarknaden i Oslo ligger för närvarande på 8,0 procent, vilket motsvarar omkring kvm ledigt kontorsutrymme. I CBD har vakansgraden ökat från 4,5 till 6,0 procent. Ledigt utrymme i CBD och övriga innerstaden består främst av mindre lokaler, och för närvarande är endast fyra lokaler större än kvm vakanta. För 2015 förväntas den totala genomsnittliga vakans graden hålla sig relativt stabil på 8 procent. Många företag i olje branschen är inte längre i behov av lika stort kontorsutrymme som tidigare på grund av osäkerheten på olje marknaden. Dessa företag hyr nu ut delar av sina lokaler, vilket har ökat utbudet på marknaden. Cirka kvm nytt kontors utrymme kommer ut på marknaden under 2015 och det mesta är uthyrt redan innan färdigställandet. Preliminära siffror visar att det under kommer ut totalt cirka kvm nytt kontorsutrymme på marknaden, vilket är relativt lite. Efterfrågan fortsatt brist på stora hyresgäster Under H uppgår nya hyresavtal i Oslo till cirka kvm (inklusive omförhandlingar). Det är cirka kvm (eller 6 procent) mer än samma period förra året. Trots den lilla ökningen av hyresavtal är det fortfarande brist på större hyresgäster (> kvm) som hyr nya kontorslokaler. Den senaste tidens återgång inom olje- och gasindustrin orsakar fortfarande till viss del osäkerhet på marknaden och resultatet är att hyresgästerna har visat tendenser på att skjuta upp eller ändra sig angående flytt till nya eller större kontorslokaler. Prognosen är ändå att den totala andelen under tecknade avtal för 2015 kommer att överstiga volymen för 2014 i och med att väldigt få hyresavtal tecknades under H Hyror sjunkande hyresnivåer Hyresnivåerna i vissa delar av Oslo-regionen har gått ned under H De västra ytterområdena har påverkats extra mycket av pris fallet Marknadsdata Kontorsfastigheter H CBD Övriga Innerstaden Ytterområden Väst Ytterområden Öst/Nord/Syd Totalt Kontorsstock H (kvm) Färdigställs 2015 (kvm) Färdigställs 2016 (kvm) Färdigställs 2017 (kvm) Vakansgrad (%) 6,1% 4,1% 10,3% 11,4% 8,0% Kortsiktig prognos (& () g g g g g Prime-hyra (NOK/kvm) Kortsiktig prognos (& () g g ( g g Hyra B-fastigheter (NOK/kvm) Kortsiktig prognos (& () Direktavkastningskrav (%) 4,25 4,5% 5 5,5% 5,25 6,0% 5,75 6,0% - 14 Nordic City Report Höst 2015

15 Representativa kontorstransaktioner H Fastighet Delmarknad Yta (kvm) Köpeskilling (mnok) Köpare Säljare Dronning Eufemias gate 32 CBD ~ DNB Scandinacian Property DNB Liv Fund Munkedamsveien 62 CBD Deka Ragde Eiendom Innspurten 9 Eastern Fringe Bryn Eiendom Catella Philip Pedersens vei 1 Western Fringe Closed ended fund(pareto) Nordisk Areal 1 på olja med mycket lägre hyresnivåer som resultat. De sjunkande hyres nivåerna i ytterområdena kan förklaras av överskottet på lediga tomter och fastigheter i kombination med dalande avkastningskrav. Prime-hyran har dock legat oförändrad på NOK/kvm under H1 2015, och andra hyror i stadens centrala delar har bara sjunkit marginellt. Blickar vi framåt kan vi förvänta oss ytterligare något lägre hyresnivåer, speciellt i de västra ytterområdena. Investeringsmarknaden hur lågt går det att komma? H började i samma takt som 2014 slutade. Transaktionsmarknaden har fortsatt blomstra och flera stora transaktioner har genomförts i alla segment på marknaden. Den största transaktionen hittills under 2015 är Sektor-transaktionen som omfattar 34 shoppingcentra och uppgår till en volym av 12,3 md NOK. Detta är den högsta noteringen någonsin för en transaktion i det norska handelssegmentet. Den totala transaktionsvolymen hittills i år är strax under 60 md NOK, vilket är mer än dubbelt så högt som vid samma period förra året. Den 10-åriga swapräntan har ökat med 69 punkter sedan vår förra rapport och ligger nu på 2,44 procent, vilket fortfarande är lågt. Trots ökade räntenivåer genomdrivs nu transaktioner av de bästa fastigheterna, dvs. sådana med finansiellt starka hyresgäster belägna i Oslo CBD, med en rekordlåg direktavkastning på 4,25 procent. Det innebär en direktavkastning som är 50 punkter lägre än under H En av huvud orsakerna till denna trend är det betydligt högre intresset utländska investerare uppvisar jämfört med tidigare år. Marknadsutsikter fortsatt stabila investeringsvolymer trots osäkerhet kring oljepriserna Under H har hyresmarknaden erfarit en mindre uppgång i den totala genomsnittliga vakansgraden från 7,5 till 8,0 procent. Ut ifrån nya sysselsättningsprognoser beräknar vi dock att vakansgraden kommer att hålla sig stabil genom hela 2016 och därefter börja gå nedåt. Som vi förutsåg i den förra NCR-rapporten har hyresnivåerna i de västra ytterområdena sjunkit med cirka 5 procent under H Det är här Oslos oljeföretag är koncentrerade, och som vi nämnde tidigare har vissa företag nyligen börjat hyra ut i andra hand i större omfattning. Kortsiktigt förväntas denna trend fortsätta, bland annat eftersom stora aktörer som Statoil har aviserat planer på att hyra ut en betydande mängd kontorsutrymme i andrahand inom en snar framtid. För resten av kontorsmarknaden har hyrorna hållit sig relativt stabila med bara några mindre sänkningar på vissa delmarknader. Detta är helt enligt förväntan och i enlighet med vår prognos för resten av Även transaktionsmarknaden förväntas hålla sig stark av flera orsaker. Som vi rapporterade i förra numret är ett stort antal försäljningar i fonder med begränsat antal fondandelar och vanliga fastighetsfonder på gång, medan pensionsfonder och utländska investerare med hög likviditet står redo att köpa. Med andra ord verkar osäkerheten kring oljepriserna ha haft liten eller ingen effekt på investeringsbesluten. Även om det är för tidigt att göra några säkra förutsägelser förväntas transaktionsvolymen för 2015 att hamna på mellan mdr NOK. Representativa kontorsuthyrningar H Fastighet Delmarknad Hyresgäst Yta (kvm) Fastighetsägare Lakkegata 55 CBD (North-East) Manpower Entra/Skanska Fredrik Selmer's vei 4 Eastern Fringe Norwegian Tax Entra Administration Strømsveien 96 Eastern Fringe Norwegian Medicines Entra Agency Hasle Linje lamell B Eastern Fringe Securitas Norge Höegh Eiendom Bygdøy Allé 2 CBD (West) NORAD NHPK Nordic City Report Höst

16 Kontorsmarknaden i Helsingfors Den negativa tillväxttrenden i den finska ekonomin har endast uppvisat svaga positiva tendenser. Den senaste tidens geopolitiska kriser har påverkat Finlands exportdrivna ekonomi, men låg handel och återhållsam konsumtion har också bidragit till att förlänga stagnationen. Efter ett stagnerande 2015 förväntas en måttlig tillväxt de kommande två åren. En svag höjning av prime-hyran har registrerats trots den stillastående ekonomin och den växande vakansgraden. Dessutom verkar investeringsmarknaden visa positiva tecken med genomgående stark efterfrågan. Utbud begränsat med ny kontorsyta på marknaden efter 2015 Under H har den totala vakansgraden i Helsingfors ökat med 30 punkter jämfört med H I synnerhet delmarknaderna i Esbo har kämpat med vakansproblem främst på grund av kedjereaktioner från utmaningarna inom ICT-sektorn. I och med att ytterligare cirka kvm ny kontorsyta är planerad att komma ut på marknaden innan årets slut beräknas vakansgraden fortsätta öka. Under 2016 planeras bara kvm nya lokaler, och baserat på den nuvarande prognosen kommer nybyggnationen i Helsingfors under 2017 också vara relativt låg jämfört med genomsnittet de senaste tio åren. Efterfrågan låg aktivitet på hyresmarknaden Enligt KTI har nyuthyrningsvolymen för kontor i Helsingfors minskat i två år, och under H var den mer än 25 procent lägre än under H Mest små och medelstora avtal har tecknats, medan större hyresgäster fortfarande tvekar. På den positiva sidan har flera viktiga hyrestransaktioner genomförts, till exempel den nyligen aviserade flytten av Danske Bank och Handelsbanken. CBD i Helsingfors är fortfarande den delmarknad med bäst resultat, men man har också märkt av ett ökat intresse för Kägeludden och Gräsviken. Dessa områden har under lång tid haft problem med vakanser och hyres gästerna har många alternativ att välja bland. Utmaningarna för om råden med sekundära, omoderna produkter kvarstår. Antalet stimulans åtgärder och hyresfria perioder på marknaden har också ökat, och hyresgästerna är tveksamma till att teckna längre hyresavtal. Marknadsdata Kontorsfastigheter H CBD Övriga Helsingfors Esbo Vantaa Totalt Kontorsstock H (kvm) Färdigställs 2015 (kvm) Färdigställs 2016 (kvm) Färdigställs 2017 (kvm) Vakansgrad (%) 6,5% 10,6% 16,7% 9,8% 11,3% Kortsiktig prognos (& () & & & & Prime-hyra ( /kvm) Kortsiktig prognos (& () - Hyra B-fastigheter ( /kvm) Kortsiktig prognos (& () - Direktavkastningskrav (%) 5,0% 6,0% 6,25% 6,75% - 16 Nordic City Report Höst 2015

17 Representativa kontorstransaktioner H Fastighet Delmarknad Yta (kvm) Köpeskilling (meur) Köpare Säljare EY building Töölönlahti Helsingfors Union Investment Etera Niittymäentie 7 Esbo Lidl Ilmarinen Elimäenkatu Helsingfors Deka Immobilien Sveafastigheter Fund III and HGR Antinkatu 1 and Bulevardi 21 Helsingfors Genesta Nordic Real Estate II Senate Properties Gradus in Meilahti Helsingfors n/a Schroders Pramerica Hyror prime-hyrorna återhämtar sig men gynnsamma villkor för hyresgästerna fortsätter Efter ett halvårs nedgång har prime-hyrorna i CBD återhämtat sig till 306 EUR/kvm och förväntas hålla sig stabila för återstoden av 2015 med nolltillväxten i beaktande. Denna återhämtningstrend har också registrerats i Kägeludden i Esbo i samband med större intresse från nya hyresgäster och den positiva effekten från den nya tunnelbanelinjen som beräknas bli klar under Polariseringen har dock ökat, och på de flesta platser är trycket på lägre hyror stort. Dessutom är antalet stimulansåtgärder fortsatt högt och konkurrensen om hyresgästerna har varit hård, trots något högre summerade hyror, vilket har ökat valmöjligheterna för hyresgästerna. På grund av denna minskade efterfrågan på hyresmarknaden har fastighetsägarna också varit villiga till dyra hyresgästanpassningar för att behålla sina hyresgäster när avtalen löper ut. Investeringsmarknaden internationella investerare är drivande på marknaden Efter en trög start på året har trenden från H fortsatt, vilket har resulterat i en kontorstransaktionsvolym på cirka 450 meur i Helsingfors innerstad. Det är en ökning på 40 procent jämfört med H Alla betydande transaktioner har involverat cross-border-investerare främst på köpsidan, men även på säljsidan. Nordiska och Paneu- ropeiska fonder har varit de mest aktiva aktörerna. Inhemska köpare har bara kunnat förvärva de minsta tillgångarna med mer begränsad internationell attraktionskraft. Investerarnas efterfrågan på kontor i attraktiva lägen har varit fortsatt hög och en liten sänkning av direktavkastningskraven kan förväntas över de kommande tolv månaderna. Marknadsutsikter fortsatt positiva utsikter för investeringsmarknaden Den förväntade långsamma ekonomiska tillväxten i kombination med ökade vakansgrader på de flesta delmarknader sätter kortsiktigt press på kontorsuthyrningsmarknaden. Efterfrågan på hyresmarknaden har fortsatt att orsaka polarisering med resultatet att lokaler och fastigheter i sekundära områden riskerar en ännu högre vakansgrad medan hyrorna i attraktiva områden har återgått till den nivå de låg på innan minskningen förra året. Nu finns det dock fler stimulans åtgärder än före nedgången och med hjälp av dessa förväntas de befintliga nivåerna kunna bibehållas i och med att det totala utbudet kommer att öka under 2015 tack vare nybyggnation på marknaden. Istället förväntas investeringsmarknaden fortsätta vara aktiv tack vare en stark inter nationell efterfrågan och de relativt attraktiva avkastnings nivåerna som finska fastigheter fortfarande genererar. I kombination med bättre finansierings villkor, högre marknadslikviditet och uppskattningen att den ekonomiska tillväxten ska tillta förväntas även investeringsmarknaden fortsätta i befintlig takt åtminstone under H Representativa kontorsuthyrningar H Fastighet Delmarknad Hyresgäst Yta (kvm) Fastighetsägare Itämerenkatu Ruoholahti Handelsbanken Varma Elimäenkatu 5 Vallila City of Helsinki (Public Works Department) OP Eteläesplanadi 18 CBD SEB LocalTapiola Mutual Life Insurance Company Nordic City Report Höst

18 Utbudet av bostadsfastigheter är stort i Sverige Utbudet av bostadsfastigheter är stort i den svenska transaktionsmarknaden och efterfrågan växer allt mer för denna produkt. Många investerare och fastighetsägare ser på sina bostäder som en säker och trygg investering i en annars volatil marknad. Fastighetsaktier har den senaste treårsperioden varit en bättre investering än börsen som helhet. Relativt sin riskklass har alltså fastigheter som placeringsslag varit bättre än de flesta andra investeringar under många år. Bostäder har varit den bästa investeringskategorin inom fastigheter under samma period med en årlig totalavkastning om 9,2 procent enligt analys företaget MSCI. Av omsättningen på svensk transaktionsmarknad de senaste fem åren har bostäder utgjort cirka 27 procent och sammantaget har cirka lägenheter bytt ägare i närmare 450 transaktioner. Värt att notera i sammanhanget är att ombildningar till bostadsrätt minskat kraftigt som andel av statistiken ombildades cirka lägen heter mot dagens knappt lägenheter per år. Intresset för samhällsfastigheter fortsätter att öka över landets tillväxtorter. De traditionella bostadsförvaltarna upptäcker att de kan få högre och mer stabil avkastning från exempelvis vårdboenden och andra bostadsbolag ser att en närvaro i segmentet för samhällsfastigheter ofta leder till markanvisningar för hyresrätter eller andra fastighets projekt. Parallellt med dessa två exempel fortsätter kapitalinflödena till de etablerade ägarna av samhällsfastigheter vilket leder till ett stort investeringsbehov. Tillskott av aktörer Sedan finanskrisen har inte mindre än elva aktörer som mer eller mindre fokuserar på bostäder tillkommit i marknaden. Dessa aktörer har vuxit snabbt och äger idag över lägenheter totalt. Köpar kategorierna har växlat över åren mellan traditionella bostadsförvaltare och fonder, ofta med en kategori aktiv i taget. I dagens marknad är samtliga kategorier aktiva allt ifrån de kortsiktigt op- Tillkomna aktörer Etableringsår Ägare Kvm bostäder * Antal lägenheter * Geografisk preferens hittills Victoria Park 2007 Noterat på NASDAQ OMX Stockholm Miljonprogramområden i tillväxtorter IHF Bostad 2007 ICA Handlarnas Förbund och partner Regionsstäder Willhem 2009 AP Sverige Rikshem 2010 AP 4 och AMF Sverige SEB Domestica 2012 Handfull institutionella investerare Tillväxtorter Gimmel 2012 Privat kapital Sundsvall och Bollnäs Aberdeen Residential Sweden tal institutionella investerare Tillväxtorter D.Carnegie & Co 2013 Noterat på NASDAQ OMX Stockholm Stockholms miljonprogramsområden K2A 2013 Privat kapital och noterad preferensaktie Mälardalen, högskoleorter Nordhalla 2013 Alecta, Heimstaden och pensionsstiftelser Sverige Amasten 2014 Noterat på First North Sverige *Bedömda värden 18 Nordic City Report Höst 2015

19 portunistiska till de som investerar för kommande generationer och aldrig avyttrar. De utomnordiska aktörerna, såsom tyska Patrizia eller globala Blackstone, förefaller avvakta tills dess att investeringarna är antingen riktigt stora eller har paneuropeiska inslag. Den lysande stjärnan i tillväxtligan är Rikshem som skapades då Vasakronan sålde sina bostäder samt när AMF apporterade in sina bostadsfastigheter i Västerås. Rikshem har sedan starten byggt upp ett bostadsbestånd om cirka lägenheter och gått från fem orter till drygt 20. Den stora kategorin säljare sedan 2008 är kommuner (ca 32 mdkr), men även specialister såsom Wallenstam (ca 7 mdkr), Heimstaden (ca 6 mdkr) och Akelius (ca 6 mdkr) återfinns på listan över de stora säljarna. Den enskilt största privata säljaren av bostadsfastigheter har varit fondbyggaren Acta genom olika bolagstransaktioner (ca 16 mdkr). Framtid och trender De svenska kommunerna kommer att fortsätta att sälja fastigheter, bostäder såväl som samhällsfastigheter för att finansiera omsorg, utbildning och infrastruktur. En annan trend som växer sig starkare är fastighetsutveckling inom bostadssegmentet. Konverteringar av kontor till bostäder, framtagande av nya detaljplaner och projekt där gamla hus ersätts med nya, kommer att fortsätta vilket innebär att de mer etablerade bostadsbyggarna måste vässa sitt erbjudande ytterligare. Inom andra fastighetssegment har det länge funnits etablerade specialister som hjälper institutionellt kapital att utveckla och förvalta fastigheter. Denna marknad för bostadsspecialister växer sig nu allt starkare i Sverige. Fler fastighetsägare kommer att upptäcka fördelen med att ha låg risk på intäktssidan och över tid förhållandevis lättfinansierade tillgångar och därmed söka sig till bostadsmarknaden. Marknaden för tidiga skeden och byggrätter har förädlats under de senaste fem till åtta åren. De traditionella ägarna har gått från en mycket lång duration på sina byggrättsportföljer till att balansera tidigt skede med färdig detaljplan och i den processen avyttrat tillgångar. Under en period fanns även ett tryck på de noterade bolagen att öka avkastningen på eget kapital och därmed minska balansräkningarna en trend som nu vänt där aktiemarknaden förväntas premiera att bolaget har många bra affärsmöjligheter att jobba med. Parallellt med denna utveckling har utbudet av byggrättsmöjligheter ytterligare ökat tack vare ökade byggrättsvärden. I princip samtliga ägare går igenom sina portföljer med en blick för att hitta utvecklingsmöjligheter där det en gång låg en markparkering finns möjligen idag en detaljplan för fler bostäder. Dagens bostadskonsumenter vill bo i områden med hög densitet och med bra, ofta spårbundna, kommunikationer. Kanske får vi se ett återtåg till dagarna då de privata initiativen som Saltsjöbanan med Knut Wallenberg i spetsen la grunden för ett av Stockholms mest attraktiva bostadsområden. Vilken aktör tar initiativet med ny spårbunden trafik i någon av landets tillväxtregioner? Kursutveckling fastighetsaktier OMX Real Estate OMX30 Säljare av bostadsfastigheter sedan 2008 Privat, 42% Kommunal, 18% Noterat bolag, 13% Fond, 12% Statlig, 8% Institution, 8% Källa: NASDAQ OMX Group, Inc Nordic City Report Höst

20 Om JLL JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Vi verkar för att skapa och leverera värde till våra kunder, ägare och medarbetare i en komplex värld som ständigt förändras. Med medarbetare och 230 kontor i 80 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov. Vi tillsätter team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknads kunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att utveckla långsiktiga relationer med kunderna. I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder råd givning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detalj handelsutveckling, analys och värdering. För mer information, se JLL Sverige Våra tjänster Capital Markets: JLL Capital Markets är en fastighetsrådgivare som genom aktiv och kreativ rådgivning skapar affärer och värde för våra kunder på den svenska fastighets- och kapitalmarknaden. Vi kan erbjuda ett mycket erfaret team som alla gemensamt har en passion för fastighetsaffärer. JLL Capital Markets representerar en heltäckande bredd av kunskap och med vår unika lokala närvaro och internationella räckvidd hjälper vi dig att lyckas med din fastighetsaffär. Office and Industrial Leasing: Vi hjälper såväl inhemska som utländska fastighetsägare att hyra ut deras vakanta lokaler. Vi är ett mycket erfaret team bestående av 10 medarbetare. Med vår unika uthyrningsprocess garanterar vi att våra uppdragsgivare får sina lokaler uthyrda på kortast möjliga tid. Tveka inte att testa oss! Retail Agency: På JLL Retail Agency arbetar vi tillsammans med fastighets ägare över hela världen med att hjälpa dem med utveckling och uthyrning av handelsfastigheter. Vi har erfarenheten från internationella projekt och erbjuder en direktkanal till både svenska och internationella varumärken samt de senaste trenderna världen över. Så oberoende av om ni ska bygga om, expandera, optimera, förändra eller förädla ert bestånd är ni varmt välkomna till oss. Valuation: Kunskap om fastighetens marknadsvärde är en förutsättning för en lyckad affär oavsett om ni köper eller säljer. Värderingarna utgör ett viktigt underlag i anslutning till en transaktion, vid belåning eller vid bokslut och för inrapportering till IPD. JLLs värderare är certifierade enligt både svensk och internationell standard. Vi värderar alla typer av kommersiella fastigheter såsom kontor, industri/logistik, handel och flerbostadshus. Research: Vi gör kontinuerliga analyser av fastighetsmarknaden där vi väver in trender på lokal och global nivå. JLLs marknadskännedom och gedigna dataserier har varit till stöd för fastighetsmarknadens aktörer i över 15 år. Corporate Solutions: Vi ser alltid på kommersiella lokaler utifrån ett strategiskt perspektiv och representerar endast hyresgäster eller brukare av egenägda fastigheter. Vi hjälper till med att ta ett strukturerat grepp om lokal- och fastighetsfrågorna där målen är ökad lönsamhet och högre effektivitet. Med en global syn på marknaden och lokal kunskap är JLLs strategiska rådgivning alltid förankrad i aktuella trender och tendenser. JLL arbetar längs med hela livscykeln av kommersiella fastigheter. Vi identifierar, optimerar och följer upp de affärs- och verksamhetsrisker som är förknippade med företagets lokalsituation. I syfte att sänka hyreskostnaderna och öka funktionaliteten i lokalerna hjälper vi våra kunder med lokalstrategi, arbetsplatsanalys, avveckling och anskaffning av lokaler, hyresförhandling, teknisk projektledning, hyresgästanpassning och flyttprojektledning. Våra kontor: Stockholm Birger Jarlsgatan 25 Box 1147 SE Stockholm Tel: Göteborg Vasagatan 45 Box 1058 SE Gothenburg Tel: Helsingfors Eteläesplanadi 22 A FI Helsinki Tel: I samarbete med: Oslo Akershus Eiendom AS Haakon VII s gata 5, 7 etg NO-0161 Oslo Tel Köpenhamn Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4 DK-1261 Copenhagen K Tel: Copyright Jones Lang LaSalle This publication is the sole property of Jones Lang LaSalle IP, Inc. and must not be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, either in whole or in part, without the prior written consent of Jones Lang LaSalle IP, Inc. The information contained in this publication has been obtained from sources generally regarded to be reliable. However, no representation is made, or warranty given, in respect of the accuracy of this information. We would like to be informed of any inaccuracies so that we may correct them. Jones Lang LaSalle does not accept any liability in negligence or otherwise for any loss or damage suffered by any party resulting from reliance on this publication.

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Höstens mätning 2006 Fler anställda men konjunkturen vänder Program 7 december 2 Kontorsindex Peter Gimbe, presschef, Skanska AB. Kontorslokalerna en viktig

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Nordic City Report. Vår 2016. Operahuset i Oslo, Norge

Nordic City Report. Vår 2016. Operahuset i Oslo, Norge Nordic City Report Vår 2016 Operahuset i Oslo, Norge Sammanfattning När vi nu summerar det nordiska fastighetsåret 2015 kan man konstatera en fortsatt stark investeringsvilja i hela regionen, där den låga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Nordic City Report. Vår 2015

Nordic City Report. Vår 2015 Nordic City Report Vår 2015 Sammanfattning Fastighetsmarknaden 2014 slog alla rekord vad gäller transaktionsvolymer i samtliga storstadsregioner i Norden. Kapitalet flödar in i Norden i något som beskrivs

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015 Den svenska fastighetsmarknaden 3 november 21 Totalavkastning för olika tillgångsslag vid placering år 2 Totalavkastningsindex 199 214 Index 2=1 1 Totalavkastning och standardavvikelse 2 214 Genomsnittlig

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2008 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2008 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2008 Året i korthet Positivt i Stockholm och i Göteborg Bruttoresultat jämförbart bestånd +14% Nettoomsättning jämförbart bestånd +10% Minskade vakanser Året i korthet Omförhandlingar

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 3 Transaktionsaktiviteten på storhusmarknaden har minskat något från föregående kvartal, däremot ökade volymen jämfört med motsvarande period. Privatmarknaden visar en

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67 Förvaltningsresultat, Mkr 2 500 2 000 1 500 Fastighetsvärde, Mkr 100 000 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Kommersiell utveckling 2007

Kommersiell utveckling 2007 Kommersiell utveckling 7 Skanska Kommersiell Utveckling 7 1 Innehåll Introduktion och översikt...3 Marknadsöversikt 7... Affärsenheter och verksamhetsbeskrivning...9 Färdigställda fastigheter Norden och

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 Årsstämma 2016-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2015 2. Första kvartalet 2016 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Gårda

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun 2017 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MKR jan jun 2017 Jan-jun 2016

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2017 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2017 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2017 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning Svenska fastighetsägare kan än en gång blicka tillbaka på ett bra år med god lönsamhet och nytt transaktionsrekord då

Läs mer

PRESENTATION NASDAQ OMX

PRESENTATION NASDAQ OMX PRESENTATION NASDAQ OMX 9 mars 2016 Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 009 Hyresfastigheter Holding III AB > 100 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding III AS (Norge) ca 67 % Hyresbostäder i KIA Borås 100 % 100 % 100 % 100

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Välkommen till en bättre värd. Kapitalmarknadspresentation Q2 2016

Välkommen till en bättre värd. Kapitalmarknadspresentation Q2 2016 Välkommen till en bättre värd Kapitalmarknadspresentation Q2 2016 2012 50 procent upp sedan 2009 Kr/kvm 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2008 2010 2012 2014 2016 Kontorshyror Stockholm CBD

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rådhuset, Kristianstad -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13,4 Mdr SEK (13,2) Orderstock

Läs mer

Svenska Bostadsfonden Stabilt bevarande av kapital Låg korrelation till andra marknader Årliga utdelningar

Svenska Bostadsfonden Stabilt bevarande av kapital Låg korrelation till andra marknader Årliga utdelningar Svenska Bostadsfonden Stabilt bevarande av kapital Låg korrelation till andra marknader Årliga utdelningar Svenska Bostadsfonden Management AB 102 40 STOCKHOLM, Sweden Besöksadress: Birger Jarlsgatan 41A

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef

Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen resultatsammanfattning Mdr kr 2013 2012 Intäkter 136,3 131,9 Årets resultat 3,5 3,3 Utdelningsförslag Kronor/aktie 2013 2012 Utdelning 6,25

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON

FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON FASTIGHETSÄGARFRUKOST FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM 31 MAJ 2016 PROGRAM Kl. 8:00-8:20 Arvid Lindqvist, analyschef på Catella. Kl 8:20-8:30 Göran Råckle, chef för

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Året i korthet Positivt i Stockholm och Göteborg Koncernens nettoomsättning 1 790 mnkr (1 689), +6 % Omförhandlingar +10 % (+6) Hyresvakans 3,9 % (4,5) Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Kungliga Musikhögskolan, Stockholm -11-06 NCC AB 1 i korthet Orderingång 13,0 Mdr SEK

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO Citybanan, Stockholm 1 NCC Q2 2017 Hög orderstock Svagt reslutat i NCC Building och NCC Infrastructure Förbättrat

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rådhuset, Kristianstad 2015-01-27 NCC AB 1 Q4 i korthet Orderingång 18,5 Mdr SEK (14,4) Orderstock 54,8

Läs mer

Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden

Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 3 mars 2009 Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden Under 2008 minskade transaktionsvolymerna på de Nordiska

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande var ett mycket gott år för våra pensions- och försäkringsbolag, totalavkastningen landade en bit över procent för de allra flesta. Institutionerna fortsätter att öka fastighetsinnehavet

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 STADSMILJÖER SOM SKAPAR VÄRDE

ÅRSREDOVISNING 2015 STADSMILJÖER SOM SKAPAR VÄRDE ÅRSREDOVISNING 2015 STADSMILJÖER SOM SKAPAR VÄRDE 4 VD HAR ORDET 8 STRATEGISK INRIKTNING 8 Affärsmodell 10 Mål 13 Strategier 14 Organisation 15 Investering i Atrium Ljungbergs aktie 16 MARKNADSUTBLICK

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STENDÖRREN FASTIGHETER 5 september 2016 Stendörren Fastigheter Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom Storstockholm

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Nordic City Report. Vår 2015

Nordic City Report. Vår 2015 Nordic City Report Vår 2015 Sammanfattning Fastighetsmarknaden 2014 slog alla rekord vad gäller transaktionsvolymer i samtliga storstadsregioner i Norden. Kapitalet flödar in i Norden i något som beskrivs

Läs mer