Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 3 mars 2009 Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden Under 2008 minskade transaktionsvolymerna på de Nordiska och Baltiska marknaderna kraftigt, trots att ett antal stora affärer ledde till en viss återhämtning under det andra halvåret. Bland de nordiska länderna höll Sverige ställningarna bäst med en minskning räknat i euro på 20 %, medan transaktionsvolymen på den norska marknaden minskade med 55 %. Det största problemet för fastighetstransaktioner har varit - och förväntas fortsätta vara - finansieringen, där många investerare uteslutits från marknaden som en direkt följd av bankernas restriktiva utlåning. Institutionella aktörer och fonder har dock fortfarande kapital, och den rådande situationen öppnar nya möjligheter för dessa och andra lågt belånade aktörer att göra bra affärer. Detta framgår av Nordic Report Spring 2009 som utges av den nordiska fastighetsrådgivaren Newsec. Den globala lågkonjunkturen har nått Norden och Baltikum, där de baltiska staterna går mot en både djupare och längre recession än de nordiska länderna. Fastighetsmarknaderna i regionen har dock överlag klarat sig bättre än den mer volatila aktiemarknaden det senaste året, även om fastighetspriserna har sjunkit under I den marknadssituation som nu uppstått finns det goda möjligheter för investerare med tillgång till kapital att förvärva fastigheter och få en bra avkastning i relation till andra tillgångsslag. Jag ser nu fram emot en intressant period på fastighetsmarknaderna där driftnettot hamnar i fokus, och där de investerare som skickligast hanterar sin fastighetsförvaltning når bäst avkastning, säger Marie Bucht, VD för Newsec Advice. Även om de internationella investerarna i hög grad förväntas förbli avvaktande så länge oron på finansmarknaden fortgår, så finns det mycket internationellt kapital avsatt för investeringar i den nordiska fastighetsmarknaden. En marknad där Sverige är den klart största delmarknaden med ungefär hälften av det kommersiella värdet. Sverige minst nedgång i transaktionsvolymen Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden förväntades minska dramatiskt under 2008, men nedgången dämpades genom några exceptionellt stora affärer. Totalt uppgick investeringarna i Sverige till 12,5 miljarder euro under 2008, vilket är en minskning med 20 % jämfört med föregående år. Internationella investerare stod för 25 % av transaktionsvolymen, en nedgång med 34 procentenheter från föregående år. De dominerande investerarna är nu i stället inhemska fastighetsföretag och institutioner med låg belåningsgrad. Den största affären under året och den utan jämförelse största någonsin i Sverige var AP Fastigheters förvärv av Vasakronan i juli för 3,9 miljarder euro. Trots den vikande konjunkturen förväntas årets ökning i hushållens disponibla inkomster bli den högsta hittills under 2000-talet. Även om sparkvoten förväntas öka medför detta en

2 fortsatt ökning av den privata konsumtionen, och därmed en relativt stabil hyresutveckling för handelsfastigheter. Det kommer dock ut mycket handelsyta på marknaden under kommande år, speciellt i Malmö. Detta innebär hårdare konkurrens mellan lokaler och att fastighetsägarna kommer att behöva lägga mer kraft på att behålla och attrahera hyresgäster. Handelsfastigheter av hög kvalitet kommer att få en förhållandevis stabil utveckling under de kommande två åren medan fastigheter av sämre kvalitet kommer få svårare att behålla hyresgäster, säger Marie Bucht. Newsec förutspår fortsatt stigande direktavkastningskrav för kontor under Den låga räntenivån pressar direktavkastningskraven nedåt medan förväntningar om ökande vakanser och minskade hyror verkar i motsatt riktning. Framöver förväntas den svaga ekonomiska utvecklingen i kombination med en restriktiv utlåning leda till ytterligare ökningar i direktavkastningskraven. Hyrorna för kontor i Stockholm fortsatte stiga under första halvåret 2008, framför allt i CBD (Central Business District) och andra delar av innerstaden. Under andra halvåret 2008 dämpades höjningarna och 2009 förväntas hyresnivån sjunka. Även i de centrala delarna av såväl Göteborg som Malmö fortsatte hyrorna att stiga under Orsaken är det begränsade utbudet på moderna kontorslokaler samtidigt som efterfrågan varit hög. Under 2009 förväntas dock hyrorna sjunka. Generellt sett förväntas skillnaderna i hyra mellan fastigheter av bättre och sämre kvalitet att öka i alla tre städerna, där faktorer som mikroläge och yteffektivitet för den enskilda fastigheten får stor betydelse. Det finns planer på ca m 2 handelslokaler och m 2 kontor i Stockholm. Merparten av kontorsytorna är koncentrerade till västra CBD (Central Business District) och västra Kungsholmen. I Malmö beräknas drygt m² nya kontorslokaler komma ut på marknaden under 2009 och De flesta av dessa ligger i Västra Hamnen och på Universitetsön. I Göteborg kommer utbudet av nya kontor att öka med cirka m 2 under de närmaste fyra åren. Finland fortsatt efterfrågan på moderna kontors-, logistik- och shoppingfastigheter Investeringarna på den finska fastighetsmarknaden minskade under året med 29 % till 4,0 miljarder euro. Aktiviteten minskade kraftigt under årets sista kvartal och Newsec förväntar en ytterligare minskning under Trots den minskande transaktionsvolymen finns det fortfarande en efterfrågan på moderna kontors-, logistik- och handelsfastigheter i Finland. Direktavkastningskraven har ökat under 2008 där fastigheter med högre vakansrisk och sämre kvalitet har drabbats hårdast. Hyresnivåerna för kontor i Helsingfors har sjunkit under 2008 och förväntas fortsätta nedåt de närmaste två åren. För de mest attraktiva lokalerna i stadens centrala delar har hyrorna sjunkit mindre. Utbudet av lokaler överstiger nu efterfrågan, vilket resulterar i stigande vakansgrad. Vakansgraden för kontor i HMA (Helsinki Metropolitan Area) är för närvarande cirka 9 %, och förväntas stiga under Trots den låga räntenivån bedömer vi att direktavkastningskraven för kontorsfastigheter kommer att fortsätta uppåt de kommande åren i och med förväntningar om stigande vakansgrad och sjunkande hyror, säger Juhani Reen, vice VD på Newsec OY. Både hyresnivåerna och direktavkastningskraven för handel förväntas stiga under 2009 på grund av begränsade finansieringsmöjligheter och den generellt avvaktande hållningen hos investerarna.

3 Vakansgraden är generellt låg i de större städerna, runt 2 %, men förväntas öka under 2009, delvis beroende på att allt fler handlare flyr de höga hyrorna i centrala lägen och flyttar ut sina verksamheter till shoppingcentra utanför städerna. I HMA påbörjades byggandet av cirka m 2 kontor under 2008, och även inom handel och logistik pågår en betydande nybyggnation runt om i landet. Logistiksektorn har utvecklats till en stor industri i Finland, som med sitt strategiska läge blir ett allt viktigare transitland för Ryssland och de Baltiska länderna. Mer än hälften av utbudet finns i dagsläget i HMA, men ett flertal stora etableringar på andra orter kommer att minska HMAs dominans i framtiden. Norge fallande direktavkastningskrav 2009 Norge upplevde höga räntor och bankmarginaler tidigare än de andra nordiska länderna, och fick därmed också vidkännas den kraftigast sjunkande aktiviteten på fastighetsmarknaden under Transaktionsvolymen blev totalt 3,0 miljarder euro, vilket är 55 % mindre än föregående år. Oslo CBD har haft de största hyresökningarna för kontorslokaler i Norden de senaste åren och hyrorna för kontorslokaler i centrala Oslo mer än fördubblades mellan 2005 och Hyrorna vände dock nedåt i slutet av 2008 och förväntas fortsätta sjunka under 2009 i takt med ökande vakanser. För närvarande varierar vakansgraden i Oslo från 3,5 % i CBD till 13 % i de östra delarna av city, med ett genomsnitt på cirka 5 %. Norge upplevde ökningen i direktavkastningskrav tidigare än de övriga nordiska länderna, mellan ökade direktavkastningskraven för kontor i Oslo CBD med över en procentenhet. Den lägre räntenivån bedöms motverka förväntningar om lägre hyror och högre vakans och leda till sjunkande direktavkastningskrav under 2009, säger Per Hjort, VD på Newsec i Norge. Høy byggeaktivitet og rekordhøy igangsetting av nye forretningsbygg i 2008 gir høy tilførsel av nye arealer i 2009 og Lite innslag av spekulativ bygging gir mindre ledighet i nye bygg enn hva som var tilfelle i forrige nedgangsperiode i Byggkostnaderna har legat mycket högt i Norge, men på grund av den ökande osäkerheten i marknaden har de börjat sjunka under andra halvåret 2008, och kommer sannolikt att fortsätta nedåt Danmark tidigast in i lågkonjunkturen Danmark gick in i recession tidigast av de nordiska länderna och upplevde negativ ekonomisk tillväxt Den globala kreditkrisen medförde radikalt ändrade villkor på den danska fastighetsmarknaden och transaktionsvolymen uppgick till 4,0 miljarder euro 2008, en minskning med 45 % jämfört med föregående år. Högt belånade och spekulativa aktörer har lämnat fastighetsmarknaden till förmån för institutionella investerare, internationella fonder och fastighetsbolag. På grund av det begränsade utbudet i attraktiva lägen i Köpenhamn CBD har vakansgraden under senare år legat på historiskt låga nivåer. Vakansgraden har dock börjat öka och under 2008 steg den till 4,5 %, vilket fortfarande kan betecknas som lågt. Den låga vakansgraden har inneburit att hyresnivån för kontor i Köpenhamn CBD fortsatt stiga under 2008, medan den stabiliserats i sekundära områden. Hyrorna för moderna, centralt belägna kontor förväntas stabiliseras under 2009, samtidigt som en nedgång prognostiseras i sekundära områden.

4 Under senare år har ett antal spekulativa kontorsbyggen påbörjats, vilket kommer att leda till en kortsiktigt stigande vakansgrad, detta kommer i sin tur att sätta ytterligare press på hyresnivåerna. Direktavkastningskraven för kontor i Köpenhamn CBD har ökat något under 2008 och ligger för närvarande på 5,0 %. De förändrade marknadsvillkoren har bidragit till att öka spridningen mellan primära och sekundära områden, en spridning som förväntas fortsätta öka under Direktavkastningskraven för moderna kontorsfastigheter i CBD förväntas stabiliseras runt nuvarande nivå, medan en ökning förutspås i sekundära lägen. Dansk detaljhandel regleras av lagstiftning gällande storlek och lokalisering av handelsplatser, vilket har resulterat i en hög andel cityhandel på bekostnad av externa shoppingcenter. Direktavkastningskraven för handelsfastigheter på de stora shoppingstråken i Köpenhamn är låga, även om de har ökat till ungefär 4,5 % under 2008 och förväntas stiga ytterligare till runt 5 % under Den rådande lågkonjunkturen gör att efterfrågan på handelsytor har minskat och vakanserna börjar öka, i synnerhet i sekundära lägen. Hyrorna för lokaler vid de stora shoppingstråken förväntas ligga stabilt, medan hyrorna kommer att sjunka för lokaler i mindre centrala lägen samt i vissa shoppingcentra. Baltikum kraftiga ekonomiska obalanser och långsam återhämtning Krisen i världsekonomin påverkar de baltiska länderna påtagligt. Återhämtningen förväntas dessutom gå långsammare än i Norden i och med kraftiga ekonomiska obalanser och till viss del även reformovilja. Transaktionsvolymerna minskade kraftigt under 2008 i Estland och Lettland, där många planerade affärer sköts upp. Jämfört med föregående år minskade transaktionsvolymerna i Estland 2008 från 275 till 90 miljoner Euro medan den i Lettland minskade till 50 miljoner Euro från 350 miljoner året innan. Några få stora investeringar från tyska investeringsfonder innebar att transaktionsvolymen i Litauen ökade från 100 miljoner Euro 2007 till 250 miljoner Detta kan dock inte ses som något trendbrott eftersom den låga ursprungsnivån gör att även ett fåtal enskilda affärer får stort genomslag på transaktionsvolymen. Direktavkastningskraven för kontor drevs snabbt upp under 2008 och beräknas fortsätta öka under En långsiktig återhämtning förväntas inte ske förrän en generell återhämtning i ländernas ekonomier har skett. Hyrorna för kontor i samtliga huvudstäder förväntas sjunka på grund av ökande arbetslöshet, dock har Vilnius en något stabilare utveckling i och med en senare placeringen i konjunkturcykeln. Marknaden för handelsfastigheter kommer att vara kärv de närmaste åren på grund av fallande konsumtion och ett mättat utbud. Hyrorna förväntas sjunka i alla baltiska huvudstäder under 2009 och direktavkastningskraven prognostiseras initialt stiga, men stabiliseras 2010 i takt med att inflationen dämpas och räntorna sjunker. Nybyggnationerna förväntas ligga på en låg nivå under de närmaste två åren och mest bestå av färdigställande av redan påbörjade projekt. Bankerna stödjer inte nya byggen av kontorsfastigheter eftersom vakansnivån på det befintliga utbudet redan är hög. Trots detta har kontorssegmentet i huvudstäderna fortfarande en stor utvecklingspotential i och med ländernas pågående utveckling till moderna ekonomier i kombination med en låg andel kontor per innevånare.

5 For further information please contact: Marie Bucht, Managing Director, Newsec Advice Tel: , Newsec is The Full Service Property House in Northern Europe with 18 offices in 7 countries. Newsec offers services to property investors as well as corporate clients who lease or own premises for their own use. The company has over 600 professionals and has recently been advisors in transaction deals with a value of over 9 billion euro. Annually we valuate properties for more than 65 billion euro and we manage over 1000 properties with a total value of 10 billion euro. In addition to that we have an international network of about 6000 consultants all over the world. This makes us the only Full Service Property House and gives us a unique capability to predict the future. About Newsec Nordic Report. The Newsec Nordic Report is published twice a year and this is the 13 th edition of the publication. The Report covers the property markets of Sweden, Finland, Denmark, Norway and the Baltic countries. The Newsec Nordic Report is compiled and published by the property advisor Newsec and is available for reading, ordering and downloading on

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 21 Svenskars bostadsköp i Thailand Författare: Gunnar Larsson Ludvig Samuelsson Stockholm 2010 Handledare: Hans Lind Sammanfattning Titel:

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Varför amortera? Marknadsrapport

Varför amortera? Marknadsrapport Varför amortera? Marknadsrapport Oktober 212 Denna rapport är utarbetad av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Sedan den 1 oktober 212 är BKN och Boverket en gemensam myndighet. Titel: Varför amortera?, Marknadsrapport,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1 ÅRSREDOVISNING 1998 nib 1998 årsredovisning1 2 nib 1998 årsredovisning Vaccinium myrtillus INNEHÅLL 4 BASFAKTA OM NIB 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG 10 NORDENS EKONOMISKA UTSIKTER

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer