Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik Carl Bachman Dnr: KSTFU/2015: Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015 Förslag till beslut Teknik- och föreslår kommunstyrelsen att kronor av budgeterade investeringsmedel för gator, vägar, gång- och cykelvägar utanför exploateringsområden får användas till planerade projekt enligt verksamhetsplanen. Beskrivning av ärendet 1. Bulleråtgärder 2015 Under flera år tidigare fanns det årligen en budget på 1 Mkr för att hantera problem orsakade av vägtrafikbuller. Denna årliga investering togs bort i samband med den ekonomiska krisen. Det finns fortfarande mycket bullerutsatta områden som skulle vara i behov av saneringsåtgärder av olika slag varför kontoret föreslår en investeringsbudget för detta kommer dessa pengar bland annat användas till en ny bullerkartläggning som skall ligga till grund för kommande års investeringar kr (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år 1

2 2. Busstrafik. Utredning inkl. överfart E4 För att skapa förutsättningar för ökad kollektivtrafik föreslår kontoret för samhällsbyggnad att möjligheten till ändrad linjedragning för vissa busslinjer via en ny bussgata mellan Skälby och Carlslund utreds. I detta projekt ingår också att utreda möjligheterna till en bussgata över E4 norr om Glädjens trafikplats kr 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr Inga driftkostnader på denna del 3. Byte till nya belysningsstolpar 2015 På grund av kraftigt eftersatt underhåll så måste byte av belysningsstolpar göras. Bytet föreslås ske områdesvis, i hela serier. Gäller stolpar som är i så dåligt skick att de riskerar att skada personer eller fordon kr Reinvestering (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr Något minskande pga nyare armatur 4. Gång- och cykeltunnlar på Ekebovägen, 4 st. För att undvika för stora investeringar och kapitalförstöring är de fyra gångoch cykelvägstunnlar som finns under Ekebovägen alla i behov av renovering kr Reinvestering 2

3 (Inter ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr Inga ökade driftkostnader 5. Grimsta 5:2, anslutningsväg till Bergkällavägen I samband med exploatering av verksamhetsfastigheten Grimsta 5:2 söder om Breddenvägen är kommunen ålagd att ordna en ny tillfartsväg kr Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år 6. Laddstolpar för elbilar, totalt 30 st. snabbladdare under mandatperioden För att ta ytterligare ett steg mot en bra miljö vill kommunen erbjuda laddstolpar till kunder med elbilar. Denna investering avser 30 st laddstolpar under en treårsperiod. Att beräkna driftkostnaden är mycket svårt. Dels så kommer de kosta i underhåll och dels i effektförbrukning. Det kostar ca 25 kr att ladda en bil fullt. Totalt beräknas hela investeringen fram till 2018 till kr kr Beräknad starttidpunkt: mars år, hänsyn till ev komponentavskrivning (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år vid helt utbyggt nät 3

4 7. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder Mindre trafiksäkerhetsåtgärder är akuta trafikproblem som varje år dyker upp i trafiken där det behövs en snabb lösning för att skapa en säker trafikmiljö kr (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år 8. Märkning av gång- och cykelvägar Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Detta projekt går ut på att skapa ännu bättre möjligheter till säker cykling kr, ( kr/år) Beräknad starttidpunkt: mars 2015 Beräknad färdigtidpunkt: december år (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år 9. Nya busshållplatser, 2 st. på Stockholmsvägen För att skapa bättre möjligheter till bra kollektivtrafik vill vi flytta ut de busshållplatser som i dag ligger på Gamla Lasarettsvägen till Stockholmsvägen kr Beräknad starttidpunkt: februari

5 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år 10. Oxundavägen lekpark, Wäckare äng Vid exploatering av Wäckare äng så skall Oxundavägen flyttas något väster ut och i samband med detta måste den befintliga lekparken/bollplanen flyttas något kr Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år 11. Projektering av gator, vägar gång- och cykelvägar För att kunna ta fram relevanta budgetar för våra investeringsprojekt så måste ofta en projektering genomföras i ett tidigt skede, långt innan själva genomförandet börjar. Att i detta tidiga skede öppna ett specifikt investeringsprojekt utan att ha en korrekt uppfattning om kostnaden är inte lämpligt varför kontoret anser det nödvändigt att ha en årlig generell investering för denna typ av tidiga projekteringar. För att få en korrekt redovisning så föreslås ett årligt investeringsbelopp för gator och ett motsvarande för VA kr 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr Inga ökade driftkostnader 5

6 12. Regional gång- och cykelväg från Travgatan till Stockholmsvägen En länk i det regionala gång- och cykelvägnätet, det från Upplands Väsby station och via Smedbyvägen till Stockholmsvägen fattas kr Beräknad starttidpunkt: februari 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år 13. Tillgänglighetsanpassningar enligt trafikplan Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa enligt trafikplanen. Målet är att skapa ett samhälle som är tillgängligt även för människor med funktionsnedsättning. I första hand skall ytterligare busshållplatser anpassas samt en del övergång-ställen kr Beräknad starttidpunkt: mars 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr inga ökade driftkostnader 14. Trafiksäkra grundskolemiljöer För att skapa trafiksäkra miljöer kring kommunens grundskolor så startades under 2012 ett projekt med att identifiera mindre trafiksäkra miljöer. Detta projekt gå nu in i ett genomförandeskede. 6

7 kr ( kr/år) Beräknad starttidpunkt: februari 2015 Beräknad färdigtidpunkt: december 2016 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr kr/år 15. Underhållsinvestering för gator 2015 På grund av ett kraftigt eftersatt underhåll av gator och vägar så övergår vissa underhållsåtgärder nu till att bli investeringar kr Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kr 2017: kr Beslutsunderlag Inga ökade driftkostnader 1. Investeringsbudget Trafikplan för Upplands Väsby kommun 3. Drift- och underhållsplan konstbyggnader Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Kontoret för samhällsbyggnad Thomas Thunblom Samhällsbyggnadschef 7

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Granskning av gatuunderhåll

Granskning av gatuunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av gatuunderhåll Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Granskning av underhåll av fastigheter

Granskning av underhåll av fastigheter Revisionsrapport Granskning av underhåll av fastigheter Halmstads kommun Stefan Karlsson 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor 2 2.2

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013

Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013 Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013 Socialdemokraterna i Vaxholm har noga studerat Alliansens förslag till budget och har följande alternativa beslutsförslag. Inledning Till trots för

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS!

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! SALAS BÄSTA Ink. 2014-06- O 3 SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 Aktbliaga JO LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! Dr~ftbudgetjplan

Läs mer

Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby

Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Fllerårspllan med budget 2011-2013 för Uppllands Väsby kommun D ee cc eem bb ee r 22 00 11 00 2 Flerårsplan med budget 2011-2013 Ett långsiktigt hållbart Upplands

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Solna stad Anders Hägg Margareta Irenaeus Patrik Texell Mars 2015 Sammanfattande bedömning Den sammanfattande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer