Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever"

Transkript

1 14 december 2012 Till Utredare Marie-Hélène Ahnborg Utredningssekreterare Fredrik Lind Utbildningsdepartementet Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever Lärarförbundet vill här delge utbildningsdepartementet synpunkter och förslag som gäller utredningen om utbildning för nyanlända elever. Det är bra att regeringen med ett reformpaket tar ansvar för de nyanlända eleverna. Det är viktigt att ansvaret för förändringen omfattar alla som på något sätt arbetar i eller med skolan och dess frågor. I styrdokumenten som hör till 2011 års skolreformer uttrycks att lärare i alla ämnen ska ta ansvar för elevers språkutveckling. Detta helhetsperspektiv är mycket bra. Svensk skola behöver utveckla ett förhållningssätt till och en struktur för lärande som utgår från att dagens elevgrupp är heterogen, mångkulturell och flerspråkig. Det är ingen fas som kommer att gå över när dagens nyanlända elever väl har lärt sig svenska. Hur skolan tar ansvar för elever med annat modersmål än svenska är inget som bara angår läraren i svenska som andraspråk eller modersmålsläraren. Däremot är dessa lärare nyckelpersoner vars kompetens borde uppvärderas och användas som en resurs på ett mer utvecklat sätt än idag. Hur skolförfattningarna bör utformas för att nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska bäst ska lära sig svenska Då språket är det huvudsakliga verktyget för lärande i skolämnena, är det mycket bra att utbildningsdepartementet utreder frågan om hur nyanlända elever bäst lär sig svenska. Det är oerhört viktigt att andraspråkselever snabbt kommer i kapp sina enspråkiga kamrater. 1 De behöver inte bara utveckla kunskaperna i svenska som språk att använda i livet och samhället, utan också som skolspråk att använda i övriga ämnen. Det tar lång tid att utveckla sitt andraspråk till ett fullt ut fungerande skolspråk, och behovet av en systematisk, strukturerad och riktad språkundervisning är därför stort. Ämnet svenska som andraspråk Lärarförbundet anser att svenska som andraspråk även i fortsättningen ska utgöra ett självständigt ämne 1 Lindberg, I. (2011). Språk för lärande i en mångspråkig skola. I Läraryrkets interkulturella dimensioner. Forskning om undervisning och lärande. Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet. 1 (5)

2 Förutsättningarna för elevers språkutveckling är olika beroende på om det är ett förstaeller ett andraspråk som ska utvecklas. Därför behöver elever med annat modersmål än svenska få svenskundervisning utifrån sina specifika utgångspunkter för lärande och språkutveckling. Ämnet svenska som andraspråk är inte en lättare kurs än svenska. Däremot finns det en del inslag som skiljer sig åt i de båda ämnena, eftersom den som lär sig ett andraspråk kan behöva ett annat fokus än den som läser sitt modersmål. 2 Skolinspektionen har i sin övergripande granskningsrapport om utbildning för nyanlända elever 3 konstaterat att rektorer och lärare har bristande kännedom om ämnets syfte och funktion i utbildningssystemet, liksom bristande kunskap om att det är ett självständigt ämne med en egen kursplan och särskilda betygskriterier (s. 24). Tidningen Alfa publicerade nyligen, (nr ) en undersökning som också visar på stora brister i organisationen kring svenska som andraspråk. 400 rektorer har besvarat en enkät som visar att många lärare i ämnet saknar kompetens, att få skolor gör någon språkbedömning för att avgöra vilket svenskämne eleven ska läsa, och att undervisningen organiseras på ett sätt som inte gynnar elevens lärande i svenska. Med denna kunskap kan man fråga sig om svenska som andraspråk verkligen har getts möjlighet att etablera sig som eget ämne. Har ämnet haft möjlighet att fylla sitt syfte? Kan detta överhuvudtaget bedömas? Lärarförbundet anser att det är viktigt att i diskussionen kring ämnet hålla fokus på kurs- och ämnesplanens syfte; nämligen att utveckla färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. För att kunna utveckla dessa färdigheter och kunskaper har andraspråksinläraren behov av en annan språkdidaktik än den som utvecklar sitt förstaspråk. I grunden handlar det ju om att elever har olika förutsättningar för språkutveckling, och om att lärarna behöver ha kompetens att möta dessa. Utbildade lärare och en organisation som sätter elevens lärande i centrum är förutsättningar för ett effektivt lärande. Lärares kompetens är därför central. Lärares kompetens och behörighet i svenska som andraspråk Lärarförbundet anser att alla lärare med behörighet för svenska som andraspråk ska ha tillräcklig utbildning i ämnet, och att lärare i alla skolår ska ha möjligheten att behörighetskomplettera Det är alltså oerhört viktigt att andraspråkselever får svenskundervisning av lärare med specifik utbildning i svenska som andraspråk. Dessa lärare är experter på andraspråksinlärning, och på svenskans struktur ur ett andraspråksperspektiv. Generellt handlar det om att en lärare i svenska som andraspråk behöver ha en djup förståelse för aspekter som svenska i relation till andra språk, kulturella drag i textmönster och textanvändning, och grad av litteracitet och hur det påverkar språkanvändning och språkinlärning. Utbildade lärare i svenska som andraspråk kan ta 2 Skolverket (2011). Kommentarmaterial till svenska som andraspråk. A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö. Övergripande granskningsrapport. 2 (5) skrivelse reformpaket nyanlända slut

3 ett jämförande perspektiv på svenskan, och med sin kunskap om flerspråkighet ge eleverna verktyg att hantera svenskan i olika situationer. Dessutom kan de ge eleverna kunskap om skolspråket, d.v.s. det språk som, utöver vardagsspråket, behövs för att klara skolans alla ämnen. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning är det skillnad mellan skolorna när det gäller tillgång till undervisning av utbildade lärare i svenska som andraspråk. Lärarförbundet anser att det finns skäl att se över behörighetsförordningen; skäl som kan sammanfattas med att utbildningskraven för ämnesbehörighet i svenska som andraspråk är för låga eller saknas helt. En lärare som saknar kompetens i svenska som andraspråk saknar också resurser att ge andraspråkselever den undervisning de behöver för att uppnå kunskapskraven. Systemet med lärarlegitimation bygger på att lärare ska ha adekvat utbildning för att undervisa och bedöma i ett ämne. Systemet undergrävs om det saknas krav på behörighet i vissa ämnen. Grundlärare i år 1-3 Grundlärare i årskurserna 1-3 med behörighet för ämnet svenska har automatiskt behörighet också för svenska som andraspråk. Lärarförbundet anser att detta är djupt problematiskt, och att behörighetskraven för svensklärare i år 1-3 ska inrymma utbildning i svenska som andraspråk. Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk överensstämmer visserligen i hög grad, men det är viktigt att skilja på kursplanens innehåll och kunskapskrav och lärares kompetens. Kursplanens kunskapskrav beskriver vad eleverna ska kunna vid en viss tidpunkt, medan lärarens kompetens beskriver lärarens resurser och förutsättningar för att ta eleverna dit. En lärare utan kompetens i svenska som andraspråk saknar verktyg att ge elever med annat modersmål än svenska en undervisning som leder dem till kunskapskraven. Just i dessa tidiga skolår behöver läraren kunna bedöma elevers språkbehärskning, och kunna avgöra vad eleven behöver arbeta mer med. För elever med svenska som modersmål utvecklas språket ändå, men andraspråkseleverna behöver mer. Om eleven får det stöd i språkutvecklingen som behövs i dessa tidiga skolår är möjligheten stor att han eller hon har det språk de behöver för att klara resten av grundskolan utmärkt. Därför är det avgörande använda elevernas första skolår väl när det gäller språkutveckling. Grundlärare i år 4-6 När det gäller grundskolans år 4-6 och 7-9 räknas svenska som andraspråk som ett eget ämne. Lärare i år 4-6 måste därmed vara behöriga i svenska som andraspråk för att få undervisa i ämnet. Skrivningarna kring vad som krävs för behörighet och för komplettering är dock oklara och behöver förtydligas. Detta är särskilt angeläget då betyg ska sättas i år 6. 3 (5) skrivelse reformpaket nyanlända slut

4 Grundlärare i år 7-9 För att få undervisa i år 7-9 anges i behörighetsförordningen att en lärare ska ha läst 45 hp i svenska som andraspråk. Detta kan jämföras med lärare i svenska, av vilka det krävs 90 hp. Lärarförbundet anser att det är problematiskt att två ämnen med kursplaner som i hög grad är desamma har så olika krav på utbildning. Med tanke på att behovet av språkutvecklande kunskaper för att klara skolarbetet i alla ämnen är så mycket större hos andraspråkselever, tycks det märkligt att utbildningskravet på deras svensklärare är hälften så stort. Det är också ett märkligt sätt att möta signalerna från svenska och internationella undersökningar om att andraspråkseleverna presterar sämre i övriga skolämnen. Lärarförbundet kräver därför att utbildningsdepartementet ser över om svenska som andraspråk poängmässigt kan jämställas med svenska. Hur elever med annat modersmål än svenska på bästa sätt kan stödjas i sin kunskapsutveckling genom stöd i ämnesundervisningen på elevens modersmål. Elevers modersmål är en viktig resurs för deras kunskapsutveckling i alla ämnen, och det är angeläget att vi på alla sätt arbetar för att utveckla möjligheterna att använda denna resurs. Även forskarna är tämligen överens om detta, vilket tydliggörs i den forskningsöversikt kring nyanlända och lärande som Nihad Bunar har gjort för Vetenskapsrådet. 4 Definition och riktlinjer saknas Lärarförbundet anser att studiehandledning på modersmålet behöver definition och riktlinjer Studiehandledning på modersmålet uttrycks som en rättighet i grundskoleförordningen respektive gymnasieförordningen. Idag saknas dock en definition av studiehandledning på modersmålet och riktlinjer för hur den ska bedrivas, vilket också Skolinspektionen kommenterar i sin kvalitetsgranskning 5 : Eftersom bristerna i kommunernas och skolornas hantering av studiehandledning på modersmålet är allvarliga, är behovet stort av någon form av stödmaterial för hur skolorna ska arbeta med studiehandledning på modersmålet t ex i form av allmänna råd. För att få en aktuell bild av uppfattningarna bland Sveriges lärare genomförde Lärarförbundet i september 2012 en undersökning bland 519 lärare verksamma på grundskolan och gymnasiet. Drygt hälften av lärarna bedömer att de har elever som skulle vara i behov av studiehandledning på modersmålet. Av dessa lärare anger drygt tio procent att dessa elever får tillräckligt med studiehandledning. Sammanfattningsvis kan man säga att det är för få elever som får studiehandledning och de elever som får det, får för lite. 60 procent av lärarna i undersökningen svarar att de inte vet om det finns riktlinjer för vad studiehandledning på modersmålet är och hur den ska 4 Bunar, N (2010). Nyanlända och lärande. Forskningsöversikt för Vetenskapsrådet. 5 Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö. Övergripande granskningsrapport. 4 (5) skrivelse reformpaket nyanlända slut

5 genomföras. 5 % har uppfattningen att tydliga riktlinjer finns. 18 % uppfattar att det finns riktlinjer, men att de inte är tydliga. 17 % svarar att det inte finns några riktlinjer. Lärarförbundet anser att det är bekymmersamt att så många elever som behöver studiehandledning inte får sådan, och att kunskapsbrist och otydlighet medför att studiehandledningen på modersmålet inte utgör den resurs den skulle kunna vara för elever med annat modersmål än svenska. Vi föreslår därför att Skolverket ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för studiehandledning på modersmålet. Modersmålslärarnas kompetens Lärarförbundet föreslår att modersmålslärare får kompetensutveckling i studiehandledning Med studiehandledning blir elevernas modersmål en resurs i undervisningen och modersmålslärarna får därigenom en nyckelroll. Det är dock viktigt att skilja på undervisning i ämnet modersmål och studiehandledning på modersmålet. Modersmålslärare är språklärare. Som studiehandledare på modersmålet behöver man behärska såväl modersmålet som svenska och de ämnen man handleder i. I många fall saknar modersmålslärarna formell kompetens i det ämne som han eller hon ska handleda i. Om definitioner och riktlinjer kring studiehandledningens syfte och praktik klargörs behöver detta inte utgöra ett stort problem. Skolinspektionen konstaterar dock i sin kvalitetsgranskning att lärarnas kompetens varierar stort. Det är därför viktigt att modersmålslärarna får kompetensutveckling i handledning för att kunna uppfylla kraven för en studiehandledning med hög kvalitet. Lärarutbildning för modersmålslärare Lärarförbundet anser att regeringen behöver prioritera lärarutbildning för modersmålslärare Modersmålslärarnas kompetens är alltså central för nyanlända elever. Men modersmålslärarna är idag undantagna kravet på lärarlegitimation, och för många lärare saknas möjlighet att utbilda sig i de språk de undervisar i. Enligt Skolverket har 44 procent av landets 3144 modersmålslärare en pedagogisk högskoleexamen. Lärarförbundet anser att det är oerhört viktigt att vi prioriterar modersmålslärarnas kompetens. I maj beslutade riksdagen att modersmålslärarna inte ska vara undantagna kravet på lärarlegitimation. Regeringens promemoria om behörighet (U2012/6626/S) som just nu är ute på remiss, tar upp problemet men hittar inte någon lösning på frågan. Det viktigt att regeringen på allvar tar sig an frågan och undersöker alla möjligheter att förverkliga riksdagens beslut. Det är en mycket komplicerad och svår fråga som kommer att ta lång tid att lösa, särskilt när det gäller språk som bara talas av ett fåtal svenskar. Frågan är dock för viktig för att konstatera att det inte går det måste finnas möjlighet att utbilda sig till modersmålslärare. Med vänliga hälsningar Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarförbundet 5 (5) skrivelse reformpaket nyanlända slut

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Riktlinjer för Studiehandledning på modersmålet. Borlänge grund- och gymnasieskola

Riktlinjer för Studiehandledning på modersmålet. Borlänge grund- och gymnasieskola Riktlinjer för Studiehandledning på modersmålet Borlänge grund- och gymnasieskola Innehåll Vad är studiehandledning? 3 Studiehandledning ur ett interkulturellt perspektiv 3 Studiehandledning möjliggör

Läs mer

Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik

Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik 01 Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 01 Modersmål Studiehandledning Eget ämne Modersmålsläraren planerar

Läs mer

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan Utbildningsförvaltningen stödmaterial Sida 1 (6) 2018-12-04 Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan Elev i behov av studiehandledning på modersmålet

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska Regeringsbeslut I:2 2015-06-04 U2015/3356/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid

Läs mer

Kurslitteratur Att undervisa nyanlända elever

Kurslitteratur Att undervisa nyanlända elever Kurslitteratur Att undervisa nyanlända elever Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I (red.). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. (2.

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

Yttrande över delbetänkande SOU 2016:12, Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Yttrande över delbetänkande SOU 2016:12, Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål 1 (5) 2016-02-26 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Utbildningsdepartementet Yttrande över delbetänkande SOU 2016:12, Ökade möjligheter till modersmålsundervisning

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever 2015-12-02 Åsa Strand Kunskapsresultat Behöriga till gymnasieskolan: 85 procent av eleverna födda i Sverige 26 procent av eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm Regeringsbeslut I:1 2017-01-26 U2017/00300/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever

Läs mer

Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever

Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19 63 Innehållsförteckning Inledning... 2 Bestämmelser om nyanlända elevers utbildning... 2

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Yttrande över remiss av betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) 1 (1) 2017-10-05 Dnr SU FV-1.1.3-2198-17 Områdesnämnden för humanvetenskap Fredrik Oldsjö Områdeskanslichef Yttrande över remiss av betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU

Läs mer

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Fokus på nyanlända Citat från Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Andraspråkstalande elevers behov av språkutveckling innebär inte att de ska få allt för enkla uppgifter, utan att de ska få

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 27 oktober 2017

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 27 oktober 2017 PM 2017:225 RIV (Dnr: 110-1171/2017) Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 27 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Kommittédirektiv. Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Dir. 2018:38

Kommittédirektiv. Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Dir. 2018:38 Kommittédirektiv Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer Dir. 2018:38 Beslut vid regeringssammanträde den 9 maj 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

KAN-projektet. Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan

KAN-projektet. Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan KAN-projektet Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan Vänersborg och Trollhättan September 2016 januari 2018 Forskare: Kerstin Von Brömssen, Karin Kittelman

Läs mer

Skolutveckling på mångfaldens grund

Skolutveckling på mångfaldens grund Välkommen Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Skolutveckling på mångfaldens grund Seminarieträff 4: Om bedömning av språkutveckling och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Solveig Gustavsson Eva Westergren

Läs mer

Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola

Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola Uppsala 2017-01-26 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Domarringens skola Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Domarringens skola Nyanländ

Läs mer

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2018/00404/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2018/00404/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm Regeringsbeslut I:2 2018-02 - 01 U2018/00404/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Nyanlända elever & Skola-Arbetsliv Språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen

Nyanlända elever & Skola-Arbetsliv Språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen Nyanlända elever & Skola-Arbetsliv Språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen elisabeth.linden@skolverket.se Skillnaderna mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige, som gått

Läs mer

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Stockholm 2011-05-25 Utbildningsminister Jan Björklund Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Registrator vid Utbildningsdepartementet Utbildningsutskottet ordförande Margareta Pålsson Utbildningsutskottet

Läs mer

Nyanlända elevers lärande

Nyanlända elevers lärande Nyanlända elevers lärande Mälardalens högskola 12 november Luisella Galina Hammar Nyanlända elevers skolresultat Under de senaste två åren har andelen nyanlända elever som uppnår behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

Studiehandledning. Utmaningar och möjligheter

Studiehandledning. Utmaningar och möjligheter Studiehandledning Utmaningar och möjligheter Roza Risteska förstelärare Elham Shakhtour förstelärare Rahmatulah Sarwari pedagogisk uppdrag Studiehandledning Digitala verktyg: bl.a. Google Classroom, ITL

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

STÖDMATERIAL. Introduktionsprogrammet språkintroduktion. b j

STÖDMATERIAL. Introduktionsprogrammet språkintroduktion. b j STÖDMATERIAL Introduktionsprogrammet språkintroduktion b j Publikationen finns att ladda ner som kostnadsfri PDF från Skolverkets webbplats: skolverket.se/publikationer ISBN: 978-91-7559-047-9 Grafisk

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning utveckling av kommunal vuxenutbildning

Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning utveckling av kommunal vuxenutbildning Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) Dnr 2017:01146 Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning utveckling av kommunal vuxenutbildning Dnr U2017/02921/GV Härmed

Läs mer

Språk- och kunskapsutveckling

Språk- och kunskapsutveckling Sammanfattning Rapport 2010:16 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska Skolinspektionens rapport 2010:16 Diarienummer 40-2009:1849 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Yttrande till regeringen

SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Yttrande till regeringen 2017-09-29 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/791 Kommunstyrelsen SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Yttrande till regeringen Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Språkriktlinjer. för skola och förskola Brämhults kommundel. Språkriktlinjer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Språkriktlinjer. för skola och förskola Brämhults kommundel. Språkriktlinjer Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler för skola och förskola Brämhults kommundel Fastställt av: Kommundelsnämnden Brämhult Datum: 25 mars 2010 Reviderad den: För revidering ansvarar: Verksamhetschef

Läs mer

1 (12) Manual studiehandledning+

1 (12) Manual studiehandledning+ 1 (12) Sp Manual studiehandledning+ 2 (12) Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning s. 2 2. Effektiv studiehandledning s. 3 3. Vad är studiehandledning? s. 4 4. Vem ska få studiehandledning? s. 4 5.

Läs mer

Yttrande angående betänkande SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (Dnr U2016/04040/S)

Yttrande angående betänkande SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (Dnr U2016/04040/S) 1 (8) 2016-12-27 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Utbildningsdepartementet Yttrande angående betänkande SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning,

Läs mer

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 1 Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar..2 Återblick 3 Mål och förbättringsåtgärder 5 Slutord.......6 Bilaga 1: Studieresultat grundskolan

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Bilaga 2 0 (13) BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Om arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn och elever i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor 1 (13) Innehåll Bästa

Läs mer

Yttrande rörande SOU 2017:54, Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan

Yttrande rörande SOU 2017:54, Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan 1 (9) 2017-10-25 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Utbildningsdepartementet Remiss, diarienummer (U2017/02610/S) Yttrande rörande SOU 2017:54, Fler nyanlända elever

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Nytorpsskolan i Göteborgs kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Nytorpsskolan i Göteborgs kommun Beslut Huvudman angeredaandered.goteborg.se Rektor judit.beres.lagerquistaandered.gotebord.se Beslut efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Nytorpsskolan i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategi Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2015-12-16 Giltighetstid 2015-12-16 årlig översyn Ansvarig funktion Diarienummer

Läs mer

Huvudman Dnr :6993 Rektor Beslut

Huvudman Dnr :6993 Rektor Beslut Beslut Huvudman 2017-05-19 info@adm.kunskapsskolan.se Dnr 400-2016:6993 Rektor linda.noaksson@adm.kunskapsskolan.se Beslut för Kunskapsskolan Jönköping i Jönköpings kommun efter kvalitetsgranskning av

Läs mer

Barn och Familj Språkutveckling

Barn och Familj Språkutveckling Barn och Familj Språkutveckling Framtiden kommer av sig själv, framsteget gör det inte. Poul Henningsen Kommunövergripande språkutvecklare - KSU Agneta Bengtsson Helén Lysmo Pia Persson Uppföljning och

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända barn och elever

Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända barn och elever PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända barn och elever Grundskola och språkintroduktion Örebro kommun 2017-08-30 Bou 1348/2017 orebro.se

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet - SOU 2017:54

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet - SOU 2017:54 YTTRANDE Vårt ärendenr: 17/03882 2017-10-13 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Läs mer

Flerspråkighet en möjlighet!

Flerspråkighet en möjlighet! Flerspråkighet en möjlighet! 35% Sva, modersmål, mottagande av nyanlända Kollegialt lärande Handlingsplan- mål och delmål *** Alla pedagoger och skolledare har god kunskap om sva/modersmål/nyanländas lärande

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige

Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige Beata Engels Andersson, Enhetschef Språkcentralen Grundskoleförvaltningen Malmö Stad Multikulturelle Skoler 25. november 2016

Läs mer

Manual studiehandledning

Manual studiehandledning 1 (10) Manual studiehandledning Fastställd av BUF ledningsgrupp 170816 2 (10) Effektiv studiehandledning faktorer och riktlinjer som främjar en god studiehandledning Vad är studiehandledning? Studiehandledning

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Betänkande av Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser Stockholm 2017 SOU 2017:54 Sammanfattning Utredningen

Läs mer

Att främja nyanlända elevers lärande. Inger Bergendorff

Att främja nyanlända elevers lärande. Inger Bergendorff Att främja nyanlända elevers lärande Inger Bergendorff Innehåll Vad görs på nationell nivå för att främja nyanlända elevers lärande? Hur kan ett bra mottagande se ut? Vad är studiehandledning på modersmålet?

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Skolinspekti lönen Utbildningsdepartementet 2013-05-20 103 33 Stockholm 1(6) Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Sammanfattning Skolinspektionen anser sammanfattningsvis

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10888 Härnösands kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i grundskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Nätverksträff. Nyanlända elever i grundskolan

Nätverksträff. Nyanlända elever i grundskolan Nätverksträff 2016-05-12 Nyanlända elever i grundskolan josefin.nilsson@ 019-21 28 74 Syftet med nätverksträffen är att: Höja vår förståelse för och kunskap om vårt uppdrag Delge varandra information och

Läs mer

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt Om ämnet Modersmål Ämnesplanen utgår från att kunskaper i och om det egna modersmålet är avgörande för lärande och intellektuell utveckling. EU betonar vikten av modersmål som en av sina åtta nyckelkompetenser.

Läs mer

Nyanlända elevers skolframgång

Nyanlända elevers skolframgång Nyanlända elevers skolframgång En kvalitativ studie om språkutveckling i naturorienterande ämnen Alexandra Johansson Institutionen för språkdidaktik Självständigt arbetet 15 hp, grundnivå USX01P Språkdidaktik

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

- G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

- G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna FLRA01, Modersmålsundervisning och studiehandledning, 60 högskolepoäng Mother Tongue Instruction and Multilingual Study Guidance, 60 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Kommunala anvisningar för mottagande och undervisning av nyanlända elever i Sigtuna kommuns grundskolor

Kommunala anvisningar för mottagande och undervisning av nyanlända elever i Sigtuna kommuns grundskolor Mångkulturella enheten 2015-11-11 Kommunala anvisningar för mottagande och undervisning av nyanlända elever i Sigtuna kommuns grundskolor Förord Dessa anvisningar är gemensamma för Sigtuna kommuns grundskolor

Läs mer

Beslut. en Skolinspektionen

Beslut. en Skolinspektionen en Skolinspektionen Beslut Landskrona School of Sports AB Box 654 261 25 Landskrona 2017-05-23 Dnr 400-2016:6993 Roland Schoultze roland.schoultzealasos.se Beslut för LA School of Sports i Landskrona kommun

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund Två svenskämnenvarför så lika? Lena Sjöqvist Anna Österlund En fråga vi måste ställa oss Svenska som andraspråk, varför så svårt att definiera? Universitetsämnet Ämnet i kursplanerna i Lgr 11 och Lgy 11

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) REMISSVAR 1 (5) 2017-10-23 2017/172-4 ERT ER BETECKNING 2017-07-07 U2017/02610/S Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.

Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet. Västra Göteborg Rapport Utfärdat: 2017-03-02 Diarienummer: N137-0162/17 Sektor Utbildning, område grundskola Amanda Andersson Telefon: 365 00 00 E-post: amanda.andersson@vastra.goteborg.se Kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(6) Kursplan Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Swedish as Second Language for Teachers, Years 4-6, 30 cr (1-30 cr) 30

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet på Gränsskolan i Haparanda kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet på Gränsskolan i Haparanda kommun rin kkk-- Skolinspektionen Huvudman haparandaakommun.se Dnr 400-2015:3531 Rektor tuija.larssonahaparanda.se efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet på Gränsskolan i Haparanda kommun

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Mottagning av nyanlända elever i Norrköpings kommun

Mottagning av nyanlända elever i Norrköpings kommun Mottagning av nyanlända elever i Norrköpings kommun 2016-01-26 Norrköping 137000 invånare Interkulturella språkenheten Mottagande av alla barn och ungdomar till förskola grundskola och språkintroduktion

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Ab Skolinspektionen Dnr 43-2016:10935 Luleå kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Luleå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Skolinspektionen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9. Granskningen genomfördes i tio kommunala

Läs mer

ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER 2 ÄMNESLÄRARUTBILDNING INNEHÅLL Språklärarutbildning vid Göteborgs universitet

Läs mer

Nyanlända elever. Örebro kommun. Jennypher Löfgren tel

Nyanlända elever. Örebro kommun. Jennypher Löfgren tel Nyanlända elever Örebro kommun Jennypher Löfgren jennypher.lofgren@ tel. 019-21 11 86 Mål och syfte Agenda Att berätta hur vi i Örebro kommun har strukturerat en stöttande organisation kring nyanländas

Läs mer

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016 Nyanländas lärande Linda Castell, Lund 16 september 2016 Framgångsfaktorer Mina guldkorn Tydlig organisation röd tråd Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer Bemötande och förhållningssätt

Läs mer

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING Kontaktpersoner: Åsa Sebelius asa.sebelius@stockholm.se Målgrupp: Alla undervisande lärare i år 1 9 oavsett ämne. Alla lärare måste

Läs mer

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Ht 2016 Språkutvecklande plan Fagersjö-Magelungsskolan Bakgrund: Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår

Läs mer

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska 1(8) Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska Vi kan inte låta eleverna vänta tills de lärt sig ett andraspråk innan de kan lära sig allt annat. De lär sig saker medan de

Läs mer

Modersmålsträning/Modersmålsundervisning. och Studiehandledning. i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Modersmålsträning/Modersmålsundervisning. och Studiehandledning. i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsträning/Modersmålsundervisning och Studiehandledning i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2000-12-06 (BUN 80

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen

Beslut. Skolinspektionen en B Skolinspektionen Beslut Stiftelsen Fria InterMiliaskolan 2017-06-07 Rektor Riita Paananen riita.paananen@intermilia.se Dnr 400-2016:6993 Beslut för Fria InterMiliaskolan i Motala efter kvalitetsgranskning

Läs mer

Att bana väg för nyanländas lärande. mottagande och skolgång

Att bana väg för nyanländas lärande. mottagande och skolgång Att bana väg för nyanländas lärande mottagande och skolgång ISBN: 978-91-7559-085-1 Grafisk form: AB Typoform Omslagsfoto: framsida; Jörgen Wiklund/Scandinav bildbyrå, baksida; Anne Dillner/Scandinav bildbyrå

Läs mer

Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal

Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal Tanja Božić Chef Språkcentrum Mölndal Skolförvaltningen Besöksadress: Nämndemansgatan 3, våning 4 431 33 Mölndal Epost: tanja.bozic@molndal.se Tel: 031-315 20 47/mobil

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

ANDRASPRÅKSINLÄRNING FÖR NYANLÄNDA ELEVER I GRUNDSKOLANS TIDIGA ÅR

ANDRASPRÅKSINLÄRNING FÖR NYANLÄNDA ELEVER I GRUNDSKOLANS TIDIGA ÅR ANDRASPRÅKSINLÄRNING FÖR NYANLÄNDA ELEVER I GRUNDSKOLANS TIDIGA ÅR En studie om hur personal inom grundskolan arbetar med andraspråksinlärning för nyanlända elever samt hur de nyanlända eleverna själva

Läs mer

Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp

Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Pronounciation and Communication A1, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Samverkan mellan specialpedagoger och. modersmålslärare. 8 och 15 november 2016 Elisabeth Lindén

Samverkan mellan specialpedagoger och. modersmålslärare. 8 och 15 november 2016 Elisabeth Lindén Samverkan mellan specialpedagoger och modersmålslärare 8 och 15 november 2016 elisabeth.linden@skolverket.se Elisabeth Lindén 2016 1 It is axiomatic that the best medium for teaching a child is his mother

Läs mer

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Stockholms stad

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Stockholms stad Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Sida 1 (5) 2017-02-27 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden 2017-03-16 Ingalill Hägglund Telefon: 08-508 33

Läs mer

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet på Högastensskolan i Helsingborgs kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet på Högastensskolan i Helsingborgs kommun kontaktcenter@helsingborg.se liselotte.johansson@helsingborg.se efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet på Högastensskolan i Helsingborgs kommun Skolinspektionen. Box 156, 221 00

Läs mer