Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande Pär Nilsson (s) tjänstgörande ersättare Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare Susanne Öhrn (s) Kåre Karlsson (c) tjänstegörande ersättare 34-37, Nils Andrée (s) Carl Kullgren (fp) Morgan Funevall (c) Jan-Åke Jansson (kd) 34-57, ej 55 Therese Karlsson (m) Owe Gustavsson (m) tjänstgörande ersättare Anna-Greta Strömberg (kd) tjänstgörande ersättare 55, Ersättare Pär Nilsson (s) Lena Grönlund (s) Anna-Greta Strömberg (kd) Kåre Karlsson (c) Stig Bertilsson (m) Owe Gustavsson (m) Justerare Christina Lundqvist (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 25 februari 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Per Jonsson (c) Justerare Christina Lundqvist (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(40) Övriga närvaranden Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Dennis Wessman arbetsförmedlingen 42 Carl-Göran Strutz utbildningschef 40 Katrin Thoor kommunstrateg/bitr kommunchef 38, 40 Anette Levin mark- och exploateringsingenjör 39 Thomas Welin nämndsekreterare 41 Sara Larson utredare 44 Sten-Inge Lilja ekonomichef 56

3 3(40) KS 34 Rapport från utskotten s utskotts ledamöter informerar om utskottens sammanträde under januari 2014 samt besvarar frågor från kommunstyrelsens ledamöter. s beslut tar del av informationen.

4 4(40) KS 35 Information från de kommunala bolagen s ledamöter informeras om aktuella frågor i de kommunala bolagen. s beslut tar del av informationen

5 5(40) KS 36 Redovisning av delegeringsbeslut s utskotts protokoll s allmänna utskott 4-6/14, 7-27/14 s sociala utskott 1-7/14 s utbildningsutskott 1-9/14 Kommunchefens delegering Attestregister för kommunstyrelsen, utbildningsområdet 1/14 Tecknande av samverkansavtal familjerätt och familjeverksamhet, 2/14 Ingående av avtal rörande utökning av gemensam LSS-handläggning 3/14 Public Partner offert konsultstöd vid översyn av Arbetsmarknadsenheten 4/14 Avtal avseende företagshälsovård för Bengtsfors kommun förlängning 5/14 Utbildningschefens delegering Läsårstider /14 Driftchefen fastighet/fjärrvärme delegering Tilldelningsbeslut avseende upphandling av skärmtak Järnhandlaren 6 20/13 Planchefens delegering Överenskommelse om fastighetsreglering 1/14 Räddningschefens delegering Anställnings- och lönebeslut 3 st Rektors delgering Rektor Vuxenutbildningen Anställnings- och lönebeslut 1/14 s beslut tar del av informationen

6 6(40) KS 37 Förvaltningschefsrapport Kommunchefen informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. s beslut tar del av informationen

7 7(40) Dalslandskommunernas kommunalförbund KS 38 Dnr Yttrande angående samverkansstrategi Dalslandskommunerna Ett förslag till samverkansstrategi för Dalslandskommunerna har tagits fram som ett resultat av en utvecklingsprocess som inleddes i mars Processen har bestått av följande moment: Genomförande av en utvärdering av pågående samverkan Utvecklingsdagar med alla kommunledningar där samverkansstrategi togs fram Direktionsgenomgång av föreslagen samverkansstrategi som bearbetats ytterligare efter utvecklingsdagarna Strategin har nu skickats ut till samtliga kommuner för synpunkter, vilka ska vara kommunalförbundet tillhanda senast Beredande organ s allmänna utskotts protokoll s protokoll s protokoll s protokoll s protokoll s protokoll Kommunstyreslens allmänna utskotts protokoll s beslut s beslutar att godkänna upprättat yttrande daterat

8 8(40) Kommunfullmäktige KS 39 Dnr Översyn av föreningsbidrag och sponsring mm En arbetsgrupp bestående av Johan Liljeqvist (fritidskontoret), Anette Levin (samhällsbyggnadsenheten med ansvar för attraktivitetsmedel) samt Sofia Magnusson (kommuninformatör med ansvar för sponsring) har arbetat med frågorna som kommunstyrelsen velat belysa när det gäller föreningsbidrag och sponsring. 1. har under 83/2013 beslutat att uppdra till förvaltningen att göra en översyn och definiering av sponsring och föreningsbidrag. Översynen bör leda till riktlinjer/policys för sponsring samt föreningsbidrag. 2. har under 109/2013 beslutar att uppdra till förvaltningen att se över strukturen för bidrag till allmänna samlingslokaler i kommunen. 3. beslutade att åtterremittera ärendet till förvaltningen för att se över om lokaler som har många aktiviteter och högre uthyrningsgrad kan premieras. Bengtsfors kommun går in med föreningsbidrag och sponsring till föreningar i olika sammanhang. Föreningsbidrag sköts oftast av fritidskontoret och sponsring handhas i huvudsak av kommuninformatören. Dock uppstår situationer då det är oklart om det är föreningsbidrag som ska utgå till föreningen eller om det är fråga om sponsring. Nuläget skapar förvirring för både föreningar, förvaltning och politik. En översyn och definiering av sponsring och föreningsbidrag behövs. Översynen bör leda till riktlinjer/policys för sponsring samt föreningsbidrag. I samband med att kommunstyrelsen behandlade en ansökan från Ödskölts Bygdegårdsförening konstaterade kommunstyrelsen att det i dag inte finns något speciellt regelverk eller praxis för hur denna typ av bidragsansökningar ska hanteras. Det finns heller inga särskilda budgetmedel för detta utöver de vanliga föreningsbidragen. Arbetsgruppen har analyserat vilka bidragsformer som finns idag, hur budget ser ut för de olika bidragsformerna, hur de allmänna bestämmelserna ser ut, hur vi följer upp bidrag och sponsring samt hur bidragen fördelar sig per förening i kommunen med mera. Därefter har förslag till allmänna bestämmelser för föreningsbidrag i Bengtsfors kommun tagits fram samt förslag till riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun.

9 9(40) Tanken är att de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag i Bengtsfors kommun ska gälla från 2015 och innehåller bland annat vissa prioriteringar och formella krav som ställs på föreningar som får bidrag från kommunen. Att de föreslås gälla från och med 2015 är dels för att hinna iordningställa digitalt stöd för ansökningar via hemsidan och dels för att förbereda föreningar i god tid inför detta förslag. Dessutom bör fördelningen av bidrag ligga med i budgetarbetet inför år I riktlinjerna specificeras de särskilda villkor som gäller för varje bidragskategori. Riktlinjerna bygger i princip på de grunder vi tidigare haft. Arbetsgruppen föreslår dock att några nya bidragskategorier läggs till. Tilläggsyrkande Jan-Åke Jansson (kd) yrkar på att under punkten syfte driftsbidrag i riktlinjer ändra enligt följande: Kommunalt driftsbidrag skall möjliggöra för föreningar att driva idrottsanläggningar anläggningar/lokaler för sin verksamhet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Janssons (kd) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Beredande organ Kommunchefen och kommuninformatörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s allmänna utskotts protokoll s allmänna utskotts protokoll s allmänna utskotts protokoll s protokoll Kommunchefen och kommuninformatörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut Kommunfullmäktige antar Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag i Bengtsfors kommun samt Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun. Fritidskontoret ges uppdraget att förankra dessa riktlinjer med föreningarna inför 2015 samt se till att digital hantering införs för ansökningarna. Riktlinjer och fördelat belopp skall tas upp varje år i samband med budgetarbetet och med start 2014 inför budget 2015.

10 10(40) Fritidskontoret och tekniska området får i uppdrag att göra en översyn över vilka sporthallar och övriga lokaler som skall hyras ut externt. Underhållsbehov samt förslag till taxor skall ingå i uppdraget. Uppdraget skall vara klart senast

11 11(40) Kommunledningskontoret KS 40 Dnr Analys och översyn av Strömkullegymnasiet i Bengtsfors kommun fortsatt arbete Mot bakgrund av de ekonomiska bekymmer som Strömkullegymnasiet har och inför beslut om programutbudet för läsåret 2014/2015 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att med externt stöd genomföra en analys av Strömkullegymnasiet med förslag till åtgärder för att komma i ekonomisk och verksamhetsmässig balans från och med januari Förslaget till åtgärder skulle vara hållbara i ett långsiktigt perspektiv. PwC fick detta uppdrag och lämnade slutrapporten Analys och översyn av Strömkullegymnasiet i Bengtsfors kommun. beslutade att återrapportering av plan, åtgärder och ekonomiska anpassningar som vidtagits utifrån PwC:s rapport ska ske till kommunstyrelsen senast i februari månad Den rapport som tagits fram av PwC belyser ett antal områden som behöver utvecklas och åtgärder som behöver vidtas för att Strömkullegymnasiet ska kunna överleva på sikt. Den har bidragit till att lägga fokus på och intensifiera ett nödvändigt utvecklingsarbete inom verksamheten. Uppföljning mot rapportens rekommendationer bör därför göras regelbundet under de närmaste åren. Tilläggsyrkande Carl Kullgren (fp) yrkar på att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till ett fördjupat samarbete kring programutbuden på gymnasieskolan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl Kullgrens (fp) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Beredande organ Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut tar del av informationen och beslutar att ytterligare en återrapportering utifrån rapportens rekommendationer ska göras inför budgetberedningens arbete hösten 2014.

12 12(40) beslutar att en första ekonomisk prognos kopplat till antagningssiffror samt bokslut 2013 ska presenteras till kommunstyrelsens sammanträde i mars beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till ett fördjupat samarbete kring programutbuden på gymnasieskolan.

13 13(40) Kommunfullmäktige KS 41 Dnr Motion om politikerbesök i verksamheterna Morgan Funevall (c) yrkar i motion daterad att kommunfullmäktige snarast ska göra en översyn av det reglemente som förhindrar politiker att göra egna besök i kommunens verksamheter utanför ramen för nämndernas sammanträden. Bakgrunden är ett besök som Funevall på eget initiativ gjort i två av kommunens skolor, vilket han därefter har fått ta emot kritik för av kommunledningen. Morgan Funevall (c) gör i motionen gällande att han som vice ordförande i utbildningsutskottet, tillsammans med övriga politiker, är ytterst ansvarig för bland annat kommunens skolor och att han därför vill ha möjlighet att besöka verksamheten på eget initiativ. Morgan Funevalls (c) motion initierar att fullmäktige snarast ska göra en översyn av det reglemente som förhindrar politiker att göra egna besök i kommunens verksamheter utanför ramen för nämndernas sammanträden. Utgångspunkten i såväl kommunallagen som reglemente och delegeringsordning är att ordföranden har uppgifter vilka sträcker sig längre än vad som gäller för övriga ledamöter. En ledamot har alltså inte några formella befogenheter utanför sammanträdena utan är att betrakta som medborgare i kommunen. Det står också klart att en skola eller vårdinrättning inte är en allmän plats där allmänheten har en ovillkorlig rätt att uppehålla sig. Möjligheten att inom ramen för en nämnds verksamhet initiera planerade studiebesök i verksamheten med återrapportering till nämnden kan väckas av enskilda ledamöter. Därtill är det dock av vikt att ett sådant besök sker under former vilka tar hänsyn till att kommunstyrelsen är arbetsgivarrepresentant och att den arbetsledande funktionen har delegerats av nämnden. Den muntliga överenskommelsen som tidigare funnits utgör ett bra rättesnöre att förhålla sig till. Det framkommer även att en utbildning eller diskussion kan vara lämplig att hålla, förteträdesvis efter valet hösten Vidare har kommunen ett ansvar för att det är en god ordning och en trygg miljö inom kommunens verksamheter. Mot bakgrund av detta kan det finnas behov av att ta fram en besökspolicy. Slutligen innebär utskottens nya arbetsmodell att de regelmässigt kommer att besöka sina respektive verksamhetsområden, vilket är en positiv utveckling för såväl förvaltning som förtroendevalda.

14 14(40) Tilläggsyrkande Susanne Öhrn (s) yrkar på tillägg att fullmäktige ska uppdra till Demokratiberedningen att ta fram ett förslag till besökspolicy för kommunens skolor och vårdinrättningar samt ett förslag till utbildningsdag för politiker och förvaltning där roller och förhållningssätt är i fokus. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Susanne Öhrns (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det. Beredande organ Kommunchefen, 1:e kommunsekreteraren och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar till Demokratiberedningen att ta fram ett förslag till besökspolicy för kommunens skolor och vårdinrättningar samt ett förslag till utbildningsdag för politiker och förvaltning där roller och förhållningssätt är i fokus. Demokratiberedningen ska avge en delrapport i juni månad och en skriftlig slutrapport fullmäktige i oktober Beredningen ska kontinuerligt rapportera till det politiska gruppmötet I övrigt gäller samma förutsättningar som i grunduppdraget för Demokratiberedningen

15 15(40) KS 42 Information om arbetet med ungdomar Dennis Wessman Arbetsförmedling informerar om arbetet med ungdomar i kommunen. s beslut s tar del av informationen

16 16(40) Dalslands Turist AB KS 43 Dnr Kulturstrategisk plan för Dalsland En kulturstrategi för Dalsland gällande åren har tagits fram under ledning av Dalslands Turist AB (DTAB). Kulturkooridnator Ulrika Abrahamsson har varit den sammanhållande länken vid framtagandet av kulturstrategin. Kulturkoordinatorn har ansvarat för hela Dalsland och hennes tjänst har finansierats genom Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Dalslandskommunerna. Tjänsten upphörde vid årsskiftet 2013/2014. Kulturansvariga i Dalslandskommunerna, Dalslands Turist AB, Kultur i Väst och Västarvet har också deltagit i framtagandet av kulturstrategin. Kulturstrategi Dalsland utgörs av tre olika dokument; en rapport, en aktivitets- och tidsplan samt ett dokument som sammanfattar rapporten. Omfattande delar av rapporten handlar om synen på kultur, nationella och regionala mål samt kulturlandskapet Dalsland. I kapitlet om kulturlandskapet Dalsland beskrivs kommungemensamma kultursatsningar och kommunernas enskilda kulturevenemang. En beskrivning ges också av de kulturverksamheter, arrangörer, nätverk, studieorganisationer och projekt som pågår i Dalsland. Kapitelet Kulturstrategiska utvecklingsområden belyser den vision som har arbetats fram, övergripande mål och sex prioriterade kulturstrategiska utvecklingsområden. De kulturstrategiska utvecklingsområdena kan sammanfattas av ledorden attraktivitet, mötesplatser, barn och unga, kultur och turism, kulturkraft samt samverkan och dialog. Aktivitets- och tidsplanen sätter upp vilka insatser som ska genomföras och tidpunkter för genomförande i syfte att uppnå de mål/prioriterade kulturstrategiska utvecklingsområden som har satts upp till Kulturstrategi Dalsland är en kombinerad kulturstrategi och kulturplan, eftersom den innehåller såväl visioner och mål som insatser för att nå målen. Kulturstrategin omfattar tre dokument, vilket medför en viss osäkerhet till vilket dokument som faktiskt är strategin eller om de tillsammans ska ses som strategin. Dokumentet Kulturutveckla upplevs som en populärversion av rapporten, eftersom den är en nerbantad framställning av rapporten. Det finns mål och insatser uppställda för de sex utvecklingsområdena, vilka har tidsatts i aktivitets- och tidsplanen. Det framkommer i inledningen till aktivitets- och tidplanen att arbetet med att genomföra insatserna kan ske genom inrättande av en gemensam kultursamordnare, ökad samverkan, ansvarsfördelning mellan befintliga resurser eller som en kombination av dessa.

17 17(40) Mot bakgrund av att det sedan årsskiftet inte längre finns någon gemensam kultursamordnare för Dalsland uppkommer det genast oklarheter kring vem som ska ansvara för att Kulturstrategi Dalsland genomförs. När det inte längre finns en sammanhållande funktion är risken stor för att strategin inte förverkligas eftersom det då vilar ett stort ansvar på de kulturansvariga i respektive kommun att genomföra såväl lokala som dalslandsgemensamma evenemang och insatser. Det framkommer inte av dokumenten hur ansvarsfördelningen för genomförande av insatser ser ut eller hur olika insatser ska finansieras. Ansvars- och finansieringsfrågan behöver tydliggöras för att kommunerna ska veta vilka insatser och kostnader som förväntas av dem i samband med att kulturstrategin blir antagen. Att det inte längre finns en kulturkoordinator för Dalsland anställd väcker också frågor kring hur remissvaren från de olika kommunerna, och eventuellt också andra remissinstanser, ska hanteras. Vem sammanställer inkomna remissvar, reviderar strategi och aktivitets- och tidplan, ansvarar för att strategin slutligen antas i respektive kommun? Kulturstrategin lyfter frågan om en gemensam kulturnämnd i Dalsland. Dalslandskommunernas kommunalförbund har ett pågående arbete kring samverkan i Dalsland. Vem knyter samman detta arbete med kulturstrategin och ett eventuellt införande av gemensam kulturnämnd? Vilket också föranleder funderingar kring var en kulturnämnd bäst skulle placeras; under kommunalförbundet, turistbolaget eller på värdkommuner? Bengtsfors kommun anser att en gemensam kulturnämnd bör placeras under Dalslandskommunernas kommunalförbund. Avsnittet om Bengtsfors kommun innehåller felaktigheter. Bengtsfors kommun har en alternativ politisk organisation, vilket innebär att kommunstyrelsen är enda beslutande nämnd. Det finns tre utskott knutna till kommunstyrelsen och kulturrelaterade frågor behandlas i huvudsak i utbildningsutskottet. Utskotten har till uppgift att bereda samtliga ärenden som faller under kommunstyrelsens verksamhetsansvar samt ett uppföljningsoch utvecklingsansvar inom respektive verksamhetsområden. Det framkommer under stycket om Bengtsfors kommun att Stenebyskolan bedriver hantverksutbildningar med konstnärlig inriktning. Det är betydelsefullt att det framkommer att Steneby består av två skolor på högskoleförberedande respektive högskolenivå, där den gemensamma nämnaren är materialområdena trä, metall och textil. Stenebyskolan erbjuder grund- och påbyggnadsutbildningar. Konstnärliga utbildningar på kandidatoch masternivå finns på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Steneby. HDK är en del av Göteborgs universitet. Stenebyskolan och Halmens hus har tilldelats kulturstrategiska uppdrag från Västra Götalandsregionen, vilket nämns i avsnittet om Bengtsfors. I detta sammanhang är det också betydelsefullt att lyfta fram det kulturstrategiska uppdrag som Filmfestivalen på Dal har via Västra Götalandsregionen.

18 18(40) Tilläggsyrkande Lena Grönlund (s) yrkar på följande tillägg till remissvar: Ett omfattande arbete har lagts ner, med insatser från såväl kommunerna i Dalsland som regionen och en mängd kulturaktörer i landskapet. Bengtsfors kommun anser det mycket viktigt att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som erhållits och att använda de kontakter och nätverk som skapats. Det skulle dessutom ge en positiv signal till de aktiva kulturarbetare i Dalsland som varit involverade i arbetet, att bygga vidare på i någon form. Ett förslag är att via Dalslands Turist AB eller DKKF bjuda in representanter för kommunernas kulturenheter och de större kulturaktörerna med uppmaning/utmaning att ta fram ett förslag till plattform för fortsatt arbete. Ett annat förslag är att de kulturpolitiska ansvariga (nämndsordförande eller liknande) i Dalsland träffas för att bearbeta/utveckla och förankra förslaget till gemensam kulturstrategi. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lena Grönlunds (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar förslaget Beredande organ Kommunchefen och utredarens och tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar anta tjänsteskrivelsen som Bengtsfors kommuns remissvar på Kulturstrategi Dalsland , med tilläggsyrkandet.

19 19(40) Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat KS 44 Dnr Landsbygdsutredning Remiss från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat Landsbygdsutredningen komplementerar det regionala trafikförsörjningsprogrammet som fastställts av Västra Götalandsregionen Landsbygdsutredningen syftar till att ta fram riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygd och mindre tätorter samt ge kommuner och invånare en tydlig bild om vilket kollektivtrafikutbud som kan förväntas på lång sikt för olika platser i Västra Götaland. Trafikförsörjningsprogrammet klarlägger att utvecklingen av kollektivtrafiken ska ske inom flerstegsprincipen, vilket innebär att resurser ska användas där de gör mest nytta. Kontentan är att huvuddelen av resurserna förläggs till stråk och stadstrafik. Utveckling ska ske i områden med stor efterfrågan som ligger utanför stråk och stadstrafik men har inte samma prioritet som stråk- och stadstrafik. Ett grundläggande utbud ska på sikt skapas på landsbygden, där de långsiktiga målen finns i ett spann mellan fem resmöjligheter per vecka till tio dubbelturer/vardag beroende på befolkningsunderlaget i området. Bengtsfors kommun vill också betona att trafiken över länsgränsen mot Årjäng Värmland behöver vara anpassad för att fungera ihop med kollektivtrafiken mellan Oslo-Stockholm (E 18), samt övrig betydelsefull kollektivtrafik inom Värmland. Tilläggsyrkanden Nils Andrée (s) och Susanne Öhrn (s) yrkar på följande tillägg: Bengtsfors kommun vill också betona att trafiken över länsgränsen mot Årjäng Värmland behöver vara anpassad för att fungera ihop med kollektivtrafiken mellan Oslo-Stockholm (E 18), samt övrig betydelsefull kollektivtrafik inom Värmland. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Nils Andrée (s) och Susanne Öhrns (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det. Beredande organ Kommunchefen, utredaren och planchefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll

20 20(40) s beslut beslutar anta tjänsteskrivelsen daterad , med tilläggsyrkande, som Bengtsfors kommuns svar på Västra Götalandsregionens remiss på Landsbygdsutredningen.

21 21(40) Socialchefen IFO-chefen Ekonomienheten KS 45 Dnr Avtal rörande gemensam verksamhet med personligt ombud Verksamheten med personligt ombud är placerad i Utveckling Socialtjänst Dalslands verksamhet, som organisatoriskt är inplacerad i Melleruds kommun. De fem Dalslandskommunerna anställde från uppstarten till verksamheten två gemensamma personliga ombud. När Färgeland beslutade att inte längre delta i USDs verksamhet minskades verksamheten till att endast omfatta ett personligt ombud under I uppdraget som personligt ombud ingår bland annat att ge stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning, att vara ett stöd för klienten i kontakter med myndigheter samt att tillsammans med klienten se till att olika insatser samordnas och dennes behov av vård, stöd och service utgår från klientens önskemål och lagliga rättigheter. Det framgår av avtalsutkastet att avtalet avser gälla för perioden , varefter det kan förlängas med ett år i taget. En eventuell uppsägning av avtalet måste göras sex månader före avtalets utgång. Förekommande avvecklingskostnader av det gemensamma ombudet delas lika mellan parterna. Melleruds kommun ansvarar för arbetsledning, kompetensutveckling, arbetslokal och administration för det personliga ombudet. Avtalet stipulerar särskilt att varje deltagande kommun skall betala lika stort belopp av den kostnad för det personliga ombudet som ej täcks av statsbidraget, vilken uppgår till kr per kommun Beredande organ Kommunstyreslens sociala utskotts protokoll Kommunchefen och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att godkänna upprättat avtal om gemensam verksamhet med personligt ombud. Finansering sker inom befintliga anslag för IFO:s verksamhet.

22 22(40) Socialchefen IFO-chefen Ekonomienheten KS 46 Dnr Ansökan om statsbidrag till verksamheten med personligt ombud 2014 En ansökan om statsbidrag till verksamheten med personligt ombud 2014 ska göras. Beredande organ s sociala utskotts protokoll s beslut beslutar att godkänna ansökan om statsbidrag till verksamheten med personligt ombud 2014.

23 23(40) Socialchefen IFO-chefen Ekonomienheten KS 47 Dnr Redovisning av verksamheten med personligt ombud 2013 En redovisning av verksamheten med personligt ombud 2013 har upprättas. Beredande organ s sociala utskotts protokoll s beslut beslutar att godkänna redovisningen av verksamheten med personligt ombud.

24 24(40) Kommunfullmäktige Tekniska chefen Städ- och kostchefen KS 48 Dnr Effektivisering och kvalitetssäkring av kostverksamheten uppdrag Förvaltningen föreslår att utredningen av kost-verksamheten skall redovisas i samband med underlaget till det tekniska budgetförslaget i juni. Enligt KF 121, skall förvaltningen utreda och genomföra en effektivisering och kvalitetssäkring inom kostverksamheten i samverkan med övriga i kommunkoncernen samt Stenebyskolan. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen i februari Under 2013 har kost-verksamheten haltat kraftigt. Anledningen till detta är att det varit många vakanser, framförallt på arbetsledande positioner. Detta till trots har kockarna, kostbiträdena och den enda teamledaren på plats lyckats att leverera mat, deltagit i upphandlingar samt utvecklingsprojektet Sunda Tråden. Kvalitetsbrister har dock rapporterats och detta bör naturligtvis utredas och åtgärdas. I oktober anställde kommunen en Städ-& kostchef och i januari en teamledare. Nu finns det förutsättningar för att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten. Eftersom dessa nyckelresurser fortfarande genomgår introducerande arbetsuppgifter har utredningen inte kunnat genomföras ännu. Förvaltningen föreslår att verksamheten genomlyses och att en utredning skulle kunna vara färdigställd till i maj. Detta skulle i så fall innebära att eventuella åtgärder kan genomföras inom ramen för budget Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar att ge uppskov med redovisningen av utredningen till kommunstyrelsens möte i juni 2014.

25 25(40) Kommunfullmäktige KS 49 Dnr Teckning av förlagsinsatser i Mikrofonden Väst Det helägda kommunala bolaget Bengtsfors Utvecklings AB har i inkommen skrivelse till Bengtsfors kommun föreslagit att kommunen eller bolaget blir medlem i Mikrofonden Väst. Mikrofonden Väst är en ekonomisk förening som tillhandahåller garantier för banklån eller andra krediter, mikrolån och olika typer av finansieringslösningar för medlemmarnas näringsverksamhet. Målgruppen för samtliga insatser är föreningar, kooperativ, s.k. sociala företag, byalag, stiftelser och projekt inom den sociala ekonomin. Kapitalet utgörs av förlagsinsatser från bl. a. Västra Götalandsregionen, Coompanion, Konsumentföreningar m.fl. Enligt senaste årsredovisningen (2012) uppgår kapitalet till ca 1,2 Mkr. Det finns möjlighet att sätta som villkor för förlagsinsatsen att kapitalet endast skall användas inom Bengtsfors kommun. Styrelsen i Bengtsfors Utvecklings AB ser att verksamheten i Mikrofonden Väst kan bidra till det uppdrag som bolaget har. Den är därför positiv till att kapital från bolaget placeras som förlagsinsats. Föreslaget belopp uppgår till kr. Ur en juridisk synpunkt finns en osäkerhet kring om Kommunallagens regler i 2 kap 8 kring näringsverksamhet följs. Enligt lagstiftningen får kommuner och landsting genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. En kommun får lov att ge föreningsstöd. Frågetecken uppstår dock om föreningen verkar på en konkurrensutsatt marknad. Ett annat frågetecken är hur man definierar social ekonomi. En kommun kan i normala fall inte fungera som kreditgivare utan att överskrida den s.k. kommunala kompetensen. Genom en kreditgarantiförening har kommunen inte total kontroll över vem som erhåller stöd. Det är därför svårt för kommunen att utesluta att en vinstdrivande föreningsverksamhet som verkar på en konkurrensutsatt marknad erhåller stöd. Statsstödsreglerna inom EU-lagstiftningen torde detta inte kunna bryta mot. Detta beror framförallt på den låga beloppsnivån. Att genom en kreditgarantiförening underlätta för aktörer att få lån bidrar till ökad aktivitet och tillväxt. För att få en högre utväxling kan det vara rimligt att höja förlagsinsatsen från kr till kr. Villkoret att kapitalet

26 26(40) endast skall användas inom Bengtsfors kommun är viktigt att ha med i ett eventuellt kommande avtal med kreditgarantiföreningen. Beredande organ Styrelseordförande Bengtsfors Utvecklings AB:s tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll Ekonomichefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att såsom ägardirektiv ge Bengtsfors Utvecklings AB i uppdrag att teckna avtal med Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland med organisationsnummer och placera en förlagsinsats på maximalt kr. I avtalet ska villkoret att kapitalet endast skall användas inom Bengtsfors kommun finnas med.

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Datum 2014-06-11. Therese Karlsson (m) Owe Gustavsson (m) tjänstgörande ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 158-188 Ulrika Thorell

Datum 2014-06-11. Therese Karlsson (m) Owe Gustavsson (m) tjänstgörande ersättare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 158-188 Ulrika Thorell 1(47) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 13.30, ajournering 12.00 12.45 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-04-23 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.25 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer