Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande Pär Nilsson (s) tjänstgörande ersättare Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare Susanne Öhrn (s) Kåre Karlsson (c) tjänstegörande ersättare 34-37, Nils Andrée (s) Carl Kullgren (fp) Morgan Funevall (c) Jan-Åke Jansson (kd) 34-57, ej 55 Therese Karlsson (m) Owe Gustavsson (m) tjänstgörande ersättare Anna-Greta Strömberg (kd) tjänstgörande ersättare 55, Ersättare Pär Nilsson (s) Lena Grönlund (s) Anna-Greta Strömberg (kd) Kåre Karlsson (c) Stig Bertilsson (m) Owe Gustavsson (m) Justerare Christina Lundqvist (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 25 februari 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Per Jonsson (c) Justerare Christina Lundqvist (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(40) Övriga närvaranden Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Dennis Wessman arbetsförmedlingen 42 Carl-Göran Strutz utbildningschef 40 Katrin Thoor kommunstrateg/bitr kommunchef 38, 40 Anette Levin mark- och exploateringsingenjör 39 Thomas Welin nämndsekreterare 41 Sara Larson utredare 44 Sten-Inge Lilja ekonomichef 56

3 3(40) KS 34 Rapport från utskotten s utskotts ledamöter informerar om utskottens sammanträde under januari 2014 samt besvarar frågor från kommunstyrelsens ledamöter. s beslut tar del av informationen.

4 4(40) KS 35 Information från de kommunala bolagen s ledamöter informeras om aktuella frågor i de kommunala bolagen. s beslut tar del av informationen

5 5(40) KS 36 Redovisning av delegeringsbeslut s utskotts protokoll s allmänna utskott 4-6/14, 7-27/14 s sociala utskott 1-7/14 s utbildningsutskott 1-9/14 Kommunchefens delegering Attestregister för kommunstyrelsen, utbildningsområdet 1/14 Tecknande av samverkansavtal familjerätt och familjeverksamhet, 2/14 Ingående av avtal rörande utökning av gemensam LSS-handläggning 3/14 Public Partner offert konsultstöd vid översyn av Arbetsmarknadsenheten 4/14 Avtal avseende företagshälsovård för Bengtsfors kommun förlängning 5/14 Utbildningschefens delegering Läsårstider /14 Driftchefen fastighet/fjärrvärme delegering Tilldelningsbeslut avseende upphandling av skärmtak Järnhandlaren 6 20/13 Planchefens delegering Överenskommelse om fastighetsreglering 1/14 Räddningschefens delegering Anställnings- och lönebeslut 3 st Rektors delgering Rektor Vuxenutbildningen Anställnings- och lönebeslut 1/14 s beslut tar del av informationen

6 6(40) KS 37 Förvaltningschefsrapport Kommunchefen informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. s beslut tar del av informationen

7 7(40) Dalslandskommunernas kommunalförbund KS 38 Dnr Yttrande angående samverkansstrategi Dalslandskommunerna Ett förslag till samverkansstrategi för Dalslandskommunerna har tagits fram som ett resultat av en utvecklingsprocess som inleddes i mars Processen har bestått av följande moment: Genomförande av en utvärdering av pågående samverkan Utvecklingsdagar med alla kommunledningar där samverkansstrategi togs fram Direktionsgenomgång av föreslagen samverkansstrategi som bearbetats ytterligare efter utvecklingsdagarna Strategin har nu skickats ut till samtliga kommuner för synpunkter, vilka ska vara kommunalförbundet tillhanda senast Beredande organ s allmänna utskotts protokoll s protokoll s protokoll s protokoll s protokoll s protokoll Kommunstyreslens allmänna utskotts protokoll s beslut s beslutar att godkänna upprättat yttrande daterat

8 8(40) Kommunfullmäktige KS 39 Dnr Översyn av föreningsbidrag och sponsring mm En arbetsgrupp bestående av Johan Liljeqvist (fritidskontoret), Anette Levin (samhällsbyggnadsenheten med ansvar för attraktivitetsmedel) samt Sofia Magnusson (kommuninformatör med ansvar för sponsring) har arbetat med frågorna som kommunstyrelsen velat belysa när det gäller föreningsbidrag och sponsring. 1. har under 83/2013 beslutat att uppdra till förvaltningen att göra en översyn och definiering av sponsring och föreningsbidrag. Översynen bör leda till riktlinjer/policys för sponsring samt föreningsbidrag. 2. har under 109/2013 beslutar att uppdra till förvaltningen att se över strukturen för bidrag till allmänna samlingslokaler i kommunen. 3. beslutade att åtterremittera ärendet till förvaltningen för att se över om lokaler som har många aktiviteter och högre uthyrningsgrad kan premieras. Bengtsfors kommun går in med föreningsbidrag och sponsring till föreningar i olika sammanhang. Föreningsbidrag sköts oftast av fritidskontoret och sponsring handhas i huvudsak av kommuninformatören. Dock uppstår situationer då det är oklart om det är föreningsbidrag som ska utgå till föreningen eller om det är fråga om sponsring. Nuläget skapar förvirring för både föreningar, förvaltning och politik. En översyn och definiering av sponsring och föreningsbidrag behövs. Översynen bör leda till riktlinjer/policys för sponsring samt föreningsbidrag. I samband med att kommunstyrelsen behandlade en ansökan från Ödskölts Bygdegårdsförening konstaterade kommunstyrelsen att det i dag inte finns något speciellt regelverk eller praxis för hur denna typ av bidragsansökningar ska hanteras. Det finns heller inga särskilda budgetmedel för detta utöver de vanliga föreningsbidragen. Arbetsgruppen har analyserat vilka bidragsformer som finns idag, hur budget ser ut för de olika bidragsformerna, hur de allmänna bestämmelserna ser ut, hur vi följer upp bidrag och sponsring samt hur bidragen fördelar sig per förening i kommunen med mera. Därefter har förslag till allmänna bestämmelser för föreningsbidrag i Bengtsfors kommun tagits fram samt förslag till riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun.

9 9(40) Tanken är att de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag i Bengtsfors kommun ska gälla från 2015 och innehåller bland annat vissa prioriteringar och formella krav som ställs på föreningar som får bidrag från kommunen. Att de föreslås gälla från och med 2015 är dels för att hinna iordningställa digitalt stöd för ansökningar via hemsidan och dels för att förbereda föreningar i god tid inför detta förslag. Dessutom bör fördelningen av bidrag ligga med i budgetarbetet inför år I riktlinjerna specificeras de särskilda villkor som gäller för varje bidragskategori. Riktlinjerna bygger i princip på de grunder vi tidigare haft. Arbetsgruppen föreslår dock att några nya bidragskategorier läggs till. Tilläggsyrkande Jan-Åke Jansson (kd) yrkar på att under punkten syfte driftsbidrag i riktlinjer ändra enligt följande: Kommunalt driftsbidrag skall möjliggöra för föreningar att driva idrottsanläggningar anläggningar/lokaler för sin verksamhet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Janssons (kd) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Beredande organ Kommunchefen och kommuninformatörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s allmänna utskotts protokoll s allmänna utskotts protokoll s allmänna utskotts protokoll s protokoll Kommunchefen och kommuninformatörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut Kommunfullmäktige antar Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag i Bengtsfors kommun samt Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun. Fritidskontoret ges uppdraget att förankra dessa riktlinjer med föreningarna inför 2015 samt se till att digital hantering införs för ansökningarna. Riktlinjer och fördelat belopp skall tas upp varje år i samband med budgetarbetet och med start 2014 inför budget 2015.

10 10(40) Fritidskontoret och tekniska området får i uppdrag att göra en översyn över vilka sporthallar och övriga lokaler som skall hyras ut externt. Underhållsbehov samt förslag till taxor skall ingå i uppdraget. Uppdraget skall vara klart senast

11 11(40) Kommunledningskontoret KS 40 Dnr Analys och översyn av Strömkullegymnasiet i Bengtsfors kommun fortsatt arbete Mot bakgrund av de ekonomiska bekymmer som Strömkullegymnasiet har och inför beslut om programutbudet för läsåret 2014/2015 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att med externt stöd genomföra en analys av Strömkullegymnasiet med förslag till åtgärder för att komma i ekonomisk och verksamhetsmässig balans från och med januari Förslaget till åtgärder skulle vara hållbara i ett långsiktigt perspektiv. PwC fick detta uppdrag och lämnade slutrapporten Analys och översyn av Strömkullegymnasiet i Bengtsfors kommun. beslutade att återrapportering av plan, åtgärder och ekonomiska anpassningar som vidtagits utifrån PwC:s rapport ska ske till kommunstyrelsen senast i februari månad Den rapport som tagits fram av PwC belyser ett antal områden som behöver utvecklas och åtgärder som behöver vidtas för att Strömkullegymnasiet ska kunna överleva på sikt. Den har bidragit till att lägga fokus på och intensifiera ett nödvändigt utvecklingsarbete inom verksamheten. Uppföljning mot rapportens rekommendationer bör därför göras regelbundet under de närmaste åren. Tilläggsyrkande Carl Kullgren (fp) yrkar på att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till ett fördjupat samarbete kring programutbuden på gymnasieskolan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl Kullgrens (fp) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Beredande organ Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut tar del av informationen och beslutar att ytterligare en återrapportering utifrån rapportens rekommendationer ska göras inför budgetberedningens arbete hösten 2014.

12 12(40) beslutar att en första ekonomisk prognos kopplat till antagningssiffror samt bokslut 2013 ska presenteras till kommunstyrelsens sammanträde i mars beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till ett fördjupat samarbete kring programutbuden på gymnasieskolan.

13 13(40) Kommunfullmäktige KS 41 Dnr Motion om politikerbesök i verksamheterna Morgan Funevall (c) yrkar i motion daterad att kommunfullmäktige snarast ska göra en översyn av det reglemente som förhindrar politiker att göra egna besök i kommunens verksamheter utanför ramen för nämndernas sammanträden. Bakgrunden är ett besök som Funevall på eget initiativ gjort i två av kommunens skolor, vilket han därefter har fått ta emot kritik för av kommunledningen. Morgan Funevall (c) gör i motionen gällande att han som vice ordförande i utbildningsutskottet, tillsammans med övriga politiker, är ytterst ansvarig för bland annat kommunens skolor och att han därför vill ha möjlighet att besöka verksamheten på eget initiativ. Morgan Funevalls (c) motion initierar att fullmäktige snarast ska göra en översyn av det reglemente som förhindrar politiker att göra egna besök i kommunens verksamheter utanför ramen för nämndernas sammanträden. Utgångspunkten i såväl kommunallagen som reglemente och delegeringsordning är att ordföranden har uppgifter vilka sträcker sig längre än vad som gäller för övriga ledamöter. En ledamot har alltså inte några formella befogenheter utanför sammanträdena utan är att betrakta som medborgare i kommunen. Det står också klart att en skola eller vårdinrättning inte är en allmän plats där allmänheten har en ovillkorlig rätt att uppehålla sig. Möjligheten att inom ramen för en nämnds verksamhet initiera planerade studiebesök i verksamheten med återrapportering till nämnden kan väckas av enskilda ledamöter. Därtill är det dock av vikt att ett sådant besök sker under former vilka tar hänsyn till att kommunstyrelsen är arbetsgivarrepresentant och att den arbetsledande funktionen har delegerats av nämnden. Den muntliga överenskommelsen som tidigare funnits utgör ett bra rättesnöre att förhålla sig till. Det framkommer även att en utbildning eller diskussion kan vara lämplig att hålla, förteträdesvis efter valet hösten Vidare har kommunen ett ansvar för att det är en god ordning och en trygg miljö inom kommunens verksamheter. Mot bakgrund av detta kan det finnas behov av att ta fram en besökspolicy. Slutligen innebär utskottens nya arbetsmodell att de regelmässigt kommer att besöka sina respektive verksamhetsområden, vilket är en positiv utveckling för såväl förvaltning som förtroendevalda.

14 14(40) Tilläggsyrkande Susanne Öhrn (s) yrkar på tillägg att fullmäktige ska uppdra till Demokratiberedningen att ta fram ett förslag till besökspolicy för kommunens skolor och vårdinrättningar samt ett förslag till utbildningsdag för politiker och förvaltning där roller och förhållningssätt är i fokus. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Susanne Öhrns (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det. Beredande organ Kommunchefen, 1:e kommunsekreteraren och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar till Demokratiberedningen att ta fram ett förslag till besökspolicy för kommunens skolor och vårdinrättningar samt ett förslag till utbildningsdag för politiker och förvaltning där roller och förhållningssätt är i fokus. Demokratiberedningen ska avge en delrapport i juni månad och en skriftlig slutrapport fullmäktige i oktober Beredningen ska kontinuerligt rapportera till det politiska gruppmötet I övrigt gäller samma förutsättningar som i grunduppdraget för Demokratiberedningen

15 15(40) KS 42 Information om arbetet med ungdomar Dennis Wessman Arbetsförmedling informerar om arbetet med ungdomar i kommunen. s beslut s tar del av informationen

16 16(40) Dalslands Turist AB KS 43 Dnr Kulturstrategisk plan för Dalsland En kulturstrategi för Dalsland gällande åren har tagits fram under ledning av Dalslands Turist AB (DTAB). Kulturkooridnator Ulrika Abrahamsson har varit den sammanhållande länken vid framtagandet av kulturstrategin. Kulturkoordinatorn har ansvarat för hela Dalsland och hennes tjänst har finansierats genom Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Dalslandskommunerna. Tjänsten upphörde vid årsskiftet 2013/2014. Kulturansvariga i Dalslandskommunerna, Dalslands Turist AB, Kultur i Väst och Västarvet har också deltagit i framtagandet av kulturstrategin. Kulturstrategi Dalsland utgörs av tre olika dokument; en rapport, en aktivitets- och tidsplan samt ett dokument som sammanfattar rapporten. Omfattande delar av rapporten handlar om synen på kultur, nationella och regionala mål samt kulturlandskapet Dalsland. I kapitlet om kulturlandskapet Dalsland beskrivs kommungemensamma kultursatsningar och kommunernas enskilda kulturevenemang. En beskrivning ges också av de kulturverksamheter, arrangörer, nätverk, studieorganisationer och projekt som pågår i Dalsland. Kapitelet Kulturstrategiska utvecklingsområden belyser den vision som har arbetats fram, övergripande mål och sex prioriterade kulturstrategiska utvecklingsområden. De kulturstrategiska utvecklingsområdena kan sammanfattas av ledorden attraktivitet, mötesplatser, barn och unga, kultur och turism, kulturkraft samt samverkan och dialog. Aktivitets- och tidsplanen sätter upp vilka insatser som ska genomföras och tidpunkter för genomförande i syfte att uppnå de mål/prioriterade kulturstrategiska utvecklingsområden som har satts upp till Kulturstrategi Dalsland är en kombinerad kulturstrategi och kulturplan, eftersom den innehåller såväl visioner och mål som insatser för att nå målen. Kulturstrategin omfattar tre dokument, vilket medför en viss osäkerhet till vilket dokument som faktiskt är strategin eller om de tillsammans ska ses som strategin. Dokumentet Kulturutveckla upplevs som en populärversion av rapporten, eftersom den är en nerbantad framställning av rapporten. Det finns mål och insatser uppställda för de sex utvecklingsområdena, vilka har tidsatts i aktivitets- och tidsplanen. Det framkommer i inledningen till aktivitets- och tidplanen att arbetet med att genomföra insatserna kan ske genom inrättande av en gemensam kultursamordnare, ökad samverkan, ansvarsfördelning mellan befintliga resurser eller som en kombination av dessa.

17 17(40) Mot bakgrund av att det sedan årsskiftet inte längre finns någon gemensam kultursamordnare för Dalsland uppkommer det genast oklarheter kring vem som ska ansvara för att Kulturstrategi Dalsland genomförs. När det inte längre finns en sammanhållande funktion är risken stor för att strategin inte förverkligas eftersom det då vilar ett stort ansvar på de kulturansvariga i respektive kommun att genomföra såväl lokala som dalslandsgemensamma evenemang och insatser. Det framkommer inte av dokumenten hur ansvarsfördelningen för genomförande av insatser ser ut eller hur olika insatser ska finansieras. Ansvars- och finansieringsfrågan behöver tydliggöras för att kommunerna ska veta vilka insatser och kostnader som förväntas av dem i samband med att kulturstrategin blir antagen. Att det inte längre finns en kulturkoordinator för Dalsland anställd väcker också frågor kring hur remissvaren från de olika kommunerna, och eventuellt också andra remissinstanser, ska hanteras. Vem sammanställer inkomna remissvar, reviderar strategi och aktivitets- och tidplan, ansvarar för att strategin slutligen antas i respektive kommun? Kulturstrategin lyfter frågan om en gemensam kulturnämnd i Dalsland. Dalslandskommunernas kommunalförbund har ett pågående arbete kring samverkan i Dalsland. Vem knyter samman detta arbete med kulturstrategin och ett eventuellt införande av gemensam kulturnämnd? Vilket också föranleder funderingar kring var en kulturnämnd bäst skulle placeras; under kommunalförbundet, turistbolaget eller på värdkommuner? Bengtsfors kommun anser att en gemensam kulturnämnd bör placeras under Dalslandskommunernas kommunalförbund. Avsnittet om Bengtsfors kommun innehåller felaktigheter. Bengtsfors kommun har en alternativ politisk organisation, vilket innebär att kommunstyrelsen är enda beslutande nämnd. Det finns tre utskott knutna till kommunstyrelsen och kulturrelaterade frågor behandlas i huvudsak i utbildningsutskottet. Utskotten har till uppgift att bereda samtliga ärenden som faller under kommunstyrelsens verksamhetsansvar samt ett uppföljningsoch utvecklingsansvar inom respektive verksamhetsområden. Det framkommer under stycket om Bengtsfors kommun att Stenebyskolan bedriver hantverksutbildningar med konstnärlig inriktning. Det är betydelsefullt att det framkommer att Steneby består av två skolor på högskoleförberedande respektive högskolenivå, där den gemensamma nämnaren är materialområdena trä, metall och textil. Stenebyskolan erbjuder grund- och påbyggnadsutbildningar. Konstnärliga utbildningar på kandidatoch masternivå finns på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Steneby. HDK är en del av Göteborgs universitet. Stenebyskolan och Halmens hus har tilldelats kulturstrategiska uppdrag från Västra Götalandsregionen, vilket nämns i avsnittet om Bengtsfors. I detta sammanhang är det också betydelsefullt att lyfta fram det kulturstrategiska uppdrag som Filmfestivalen på Dal har via Västra Götalandsregionen.

18 18(40) Tilläggsyrkande Lena Grönlund (s) yrkar på följande tillägg till remissvar: Ett omfattande arbete har lagts ner, med insatser från såväl kommunerna i Dalsland som regionen och en mängd kulturaktörer i landskapet. Bengtsfors kommun anser det mycket viktigt att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som erhållits och att använda de kontakter och nätverk som skapats. Det skulle dessutom ge en positiv signal till de aktiva kulturarbetare i Dalsland som varit involverade i arbetet, att bygga vidare på i någon form. Ett förslag är att via Dalslands Turist AB eller DKKF bjuda in representanter för kommunernas kulturenheter och de större kulturaktörerna med uppmaning/utmaning att ta fram ett förslag till plattform för fortsatt arbete. Ett annat förslag är att de kulturpolitiska ansvariga (nämndsordförande eller liknande) i Dalsland träffas för att bearbeta/utveckla och förankra förslaget till gemensam kulturstrategi. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lena Grönlunds (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar förslaget Beredande organ Kommunchefen och utredarens och tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar anta tjänsteskrivelsen som Bengtsfors kommuns remissvar på Kulturstrategi Dalsland , med tilläggsyrkandet.

19 19(40) Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat KS 44 Dnr Landsbygdsutredning Remiss från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat Landsbygdsutredningen komplementerar det regionala trafikförsörjningsprogrammet som fastställts av Västra Götalandsregionen Landsbygdsutredningen syftar till att ta fram riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygd och mindre tätorter samt ge kommuner och invånare en tydlig bild om vilket kollektivtrafikutbud som kan förväntas på lång sikt för olika platser i Västra Götaland. Trafikförsörjningsprogrammet klarlägger att utvecklingen av kollektivtrafiken ska ske inom flerstegsprincipen, vilket innebär att resurser ska användas där de gör mest nytta. Kontentan är att huvuddelen av resurserna förläggs till stråk och stadstrafik. Utveckling ska ske i områden med stor efterfrågan som ligger utanför stråk och stadstrafik men har inte samma prioritet som stråk- och stadstrafik. Ett grundläggande utbud ska på sikt skapas på landsbygden, där de långsiktiga målen finns i ett spann mellan fem resmöjligheter per vecka till tio dubbelturer/vardag beroende på befolkningsunderlaget i området. Bengtsfors kommun vill också betona att trafiken över länsgränsen mot Årjäng Värmland behöver vara anpassad för att fungera ihop med kollektivtrafiken mellan Oslo-Stockholm (E 18), samt övrig betydelsefull kollektivtrafik inom Värmland. Tilläggsyrkanden Nils Andrée (s) och Susanne Öhrn (s) yrkar på följande tillägg: Bengtsfors kommun vill också betona att trafiken över länsgränsen mot Årjäng Värmland behöver vara anpassad för att fungera ihop med kollektivtrafiken mellan Oslo-Stockholm (E 18), samt övrig betydelsefull kollektivtrafik inom Värmland. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Nils Andrée (s) och Susanne Öhrns (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det. Beredande organ Kommunchefen, utredaren och planchefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll

20 20(40) s beslut beslutar anta tjänsteskrivelsen daterad , med tilläggsyrkande, som Bengtsfors kommuns svar på Västra Götalandsregionens remiss på Landsbygdsutredningen.

21 21(40) Socialchefen IFO-chefen Ekonomienheten KS 45 Dnr Avtal rörande gemensam verksamhet med personligt ombud Verksamheten med personligt ombud är placerad i Utveckling Socialtjänst Dalslands verksamhet, som organisatoriskt är inplacerad i Melleruds kommun. De fem Dalslandskommunerna anställde från uppstarten till verksamheten två gemensamma personliga ombud. När Färgeland beslutade att inte längre delta i USDs verksamhet minskades verksamheten till att endast omfatta ett personligt ombud under I uppdraget som personligt ombud ingår bland annat att ge stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning, att vara ett stöd för klienten i kontakter med myndigheter samt att tillsammans med klienten se till att olika insatser samordnas och dennes behov av vård, stöd och service utgår från klientens önskemål och lagliga rättigheter. Det framgår av avtalsutkastet att avtalet avser gälla för perioden , varefter det kan förlängas med ett år i taget. En eventuell uppsägning av avtalet måste göras sex månader före avtalets utgång. Förekommande avvecklingskostnader av det gemensamma ombudet delas lika mellan parterna. Melleruds kommun ansvarar för arbetsledning, kompetensutveckling, arbetslokal och administration för det personliga ombudet. Avtalet stipulerar särskilt att varje deltagande kommun skall betala lika stort belopp av den kostnad för det personliga ombudet som ej täcks av statsbidraget, vilken uppgår till kr per kommun Beredande organ Kommunstyreslens sociala utskotts protokoll Kommunchefen och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att godkänna upprättat avtal om gemensam verksamhet med personligt ombud. Finansering sker inom befintliga anslag för IFO:s verksamhet.

22 22(40) Socialchefen IFO-chefen Ekonomienheten KS 46 Dnr Ansökan om statsbidrag till verksamheten med personligt ombud 2014 En ansökan om statsbidrag till verksamheten med personligt ombud 2014 ska göras. Beredande organ s sociala utskotts protokoll s beslut beslutar att godkänna ansökan om statsbidrag till verksamheten med personligt ombud 2014.

23 23(40) Socialchefen IFO-chefen Ekonomienheten KS 47 Dnr Redovisning av verksamheten med personligt ombud 2013 En redovisning av verksamheten med personligt ombud 2013 har upprättas. Beredande organ s sociala utskotts protokoll s beslut beslutar att godkänna redovisningen av verksamheten med personligt ombud.

24 24(40) Kommunfullmäktige Tekniska chefen Städ- och kostchefen KS 48 Dnr Effektivisering och kvalitetssäkring av kostverksamheten uppdrag Förvaltningen föreslår att utredningen av kost-verksamheten skall redovisas i samband med underlaget till det tekniska budgetförslaget i juni. Enligt KF 121, skall förvaltningen utreda och genomföra en effektivisering och kvalitetssäkring inom kostverksamheten i samverkan med övriga i kommunkoncernen samt Stenebyskolan. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen i februari Under 2013 har kost-verksamheten haltat kraftigt. Anledningen till detta är att det varit många vakanser, framförallt på arbetsledande positioner. Detta till trots har kockarna, kostbiträdena och den enda teamledaren på plats lyckats att leverera mat, deltagit i upphandlingar samt utvecklingsprojektet Sunda Tråden. Kvalitetsbrister har dock rapporterats och detta bör naturligtvis utredas och åtgärdas. I oktober anställde kommunen en Städ-& kostchef och i januari en teamledare. Nu finns det förutsättningar för att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten. Eftersom dessa nyckelresurser fortfarande genomgår introducerande arbetsuppgifter har utredningen inte kunnat genomföras ännu. Förvaltningen föreslår att verksamheten genomlyses och att en utredning skulle kunna vara färdigställd till i maj. Detta skulle i så fall innebära att eventuella åtgärder kan genomföras inom ramen för budget Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar att ge uppskov med redovisningen av utredningen till kommunstyrelsens möte i juni 2014.

25 25(40) Kommunfullmäktige KS 49 Dnr Teckning av förlagsinsatser i Mikrofonden Väst Det helägda kommunala bolaget Bengtsfors Utvecklings AB har i inkommen skrivelse till Bengtsfors kommun föreslagit att kommunen eller bolaget blir medlem i Mikrofonden Väst. Mikrofonden Väst är en ekonomisk förening som tillhandahåller garantier för banklån eller andra krediter, mikrolån och olika typer av finansieringslösningar för medlemmarnas näringsverksamhet. Målgruppen för samtliga insatser är föreningar, kooperativ, s.k. sociala företag, byalag, stiftelser och projekt inom den sociala ekonomin. Kapitalet utgörs av förlagsinsatser från bl. a. Västra Götalandsregionen, Coompanion, Konsumentföreningar m.fl. Enligt senaste årsredovisningen (2012) uppgår kapitalet till ca 1,2 Mkr. Det finns möjlighet att sätta som villkor för förlagsinsatsen att kapitalet endast skall användas inom Bengtsfors kommun. Styrelsen i Bengtsfors Utvecklings AB ser att verksamheten i Mikrofonden Väst kan bidra till det uppdrag som bolaget har. Den är därför positiv till att kapital från bolaget placeras som förlagsinsats. Föreslaget belopp uppgår till kr. Ur en juridisk synpunkt finns en osäkerhet kring om Kommunallagens regler i 2 kap 8 kring näringsverksamhet följs. Enligt lagstiftningen får kommuner och landsting genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. En kommun får lov att ge föreningsstöd. Frågetecken uppstår dock om föreningen verkar på en konkurrensutsatt marknad. Ett annat frågetecken är hur man definierar social ekonomi. En kommun kan i normala fall inte fungera som kreditgivare utan att överskrida den s.k. kommunala kompetensen. Genom en kreditgarantiförening har kommunen inte total kontroll över vem som erhåller stöd. Det är därför svårt för kommunen att utesluta att en vinstdrivande föreningsverksamhet som verkar på en konkurrensutsatt marknad erhåller stöd. Statsstödsreglerna inom EU-lagstiftningen torde detta inte kunna bryta mot. Detta beror framförallt på den låga beloppsnivån. Att genom en kreditgarantiförening underlätta för aktörer att få lån bidrar till ökad aktivitet och tillväxt. För att få en högre utväxling kan det vara rimligt att höja förlagsinsatsen från kr till kr. Villkoret att kapitalet

26 26(40) endast skall användas inom Bengtsfors kommun är viktigt att ha med i ett eventuellt kommande avtal med kreditgarantiföreningen. Beredande organ Styrelseordförande Bengtsfors Utvecklings AB:s tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll Ekonomichefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att såsom ägardirektiv ge Bengtsfors Utvecklings AB i uppdrag att teckna avtal med Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland med organisationsnummer och placera en förlagsinsats på maximalt kr. I avtalet ska villkoret att kapitalet endast skall användas inom Bengtsfors kommun finnas med.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer