Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141"

Transkript

1 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan , ajournering Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 Justerare Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 25 oktober 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Jan Leander (fp) Justerare Jan-Åke Jansson (kd) Torill Stjerndahl (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(18) Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Per Eriksson S Carl Kullgren FP Kjell-Åke Andersson C Agneta Moquist från 142 C Christina Lundqvist S Maulene Granström S Helena Johannesson M Britt-Marie Almqvist S Nils Andrée S Marianne Ågren tom 143 C Per Jonsson C Mikael Karlsson S Susanne Öhrn S - M Jan Leander ordf FP Daniel Sohlman S Mats Kruse S - SD - M Marie Therese Harfouche C - C Anna-Greta Strömberg KD Torill Stjerndahl 2:e v S Jan Roger Wennersten S ordf Jan-Åke Jansson KD Bernt Petzäll MP Bo Thorn tom 141 S - S Annette Ternstedt tom V Dag Rimmerfors FP C Gull-Britt Börjesson M Annette Eriksson S - V Therese Karlsson M

3 3(18) KF 141 Besök av Gränsekommittén Östfold Bohuslän - Dalsland Yvonne Samuelsson sekreterare och Lars Braekke projektledare från Gränskommittén informerar om arbetet med att utveckla regionen, bland annat genom samarbete och gränsöverskridande projekt.

4 4(18) KF 142 Delrapport folkhälsoberedningen beslutade under 30 att initiera en beredning som ska arbeta med att ta fram underlag till en ny folkhälsoplan. beslutade vidare under 78 att beredningen ska ge en delrapport i september och en skriftlig rapport på kommunfullmäktiges sammanträde i december Beredningen arbete utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet som består av elva delmål. Dessa mål presenteras för kommunfullmäktiges ledamöter. s beslut tar del av informationen

5 5(18) Kommunledningskontoret KF 143 Dnr Skattesats för år 2012 Från 1 januari 2012 blir regionen ensam ägare till Västtrafik. För att reglera detta övertagande ekonomiskt mellan regionen och kommunerna ska skatteväxling ske. Regionen kommer att höja skatten med 43 öre och kommunerna behöva sänka med lika mycket om det totala skattetrycket på invånarna ska vara oförändrat. Samtidigt övertar regionen kommunernas kostnader för kollektivtrafik. Vilken ekonomisk effekt detta får skiljer sig mycket åt beroende på att kostnaderna varit olika i de olika kommunerna. För Bengtsfors kommuns del innebär det att regionen övertar kostnader motsvarande en skattesänkning om 37 öre. En sänkning med 43 öre skulle därför innebära att besparingar motsvarande 6 öre (900 kkr) skulle behöva göras inom annan kommunal verksamhet för att finansiera kollektivtrafiken under Kommunstyrelsen beslutade 256 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utdebitering till 22,42 per skattekrona för år Yrkanden Per Eriksson (s), Carl Kullgren (fp) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag på en sänkning av skattesatsen med 37 öre till en utdebitering med per skattekrona Annette Ternstedt (v) yrkar att på att skattesatsen ska höjas med 30 öre till en utdebitering med 22,72 per skattekrona Therese Karlsson (m) yrkar på en sänkning av skattesatsen med 43 öre till en utdebitering med per skattekrona Propositionsordning Ordföranden finner att det finns tre förslag: 1. Per Erikssons (s) tillika kommunstyrelsens förslag 2. Therese Karlssons (m) förslag 3. Annette Ternstedts (v) förslag Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar Per Erikssons (s) tillika kommunstyrelsens förslag

6 6(18) Forts KF 143 Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 256 s beslut beslutar att fastställa utdebitering till 22,42 per skattekrona för år Reservationer Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag Anette Ternstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

7 7(18) Kommuninvest Ekonomichefen KF 144 Dnr Kommuninvest nytt regressavtal och garantiavtal Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kommuninvest har en viktig roll för konkurrensen och idag är det enbart ett fåtal aktörer med konkurrenskraftiga utlåningsvillkor som vänder sig till kommuner. För närvarande är alla Bengtsfors kommuns lån upptagna hos Kommuninvest. De nya avtalen innebär främst förtydligande av gammalt regressavtal och förtydligande av det grundläggande solidariska borgensåtagandet. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Beredande organ Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll s beslut beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat Reservationer Moderaterna reserverar sig mot beslutet

8 8(18) Fyrbodals kommunalförbund Kommunledningskontoret KF 145 Dnr Hemtjänst med tillfällig vistelse i annan kommun från Fyrbodals kommunalförbund Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Kommunerna har därmed övertagit Västra Götalandsregionens lagstadgade ansvar att bedriva hemsjukvård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 skall varje landsting erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland skall ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till icke kommuninvånare med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden skall behandlas lika. Landstingens ansvar för hälso- och sjukvård till befolkningen utgår från folkbokföringsbegreppet, inte vistelsebegreppet. Enligt HSL 4 kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i lanstingsområdet utan att vara bosatt där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen när vård ges av annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer kommunerna också att följa den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen. Riksdagen har beslutat att en vistelsekommun har möjlighet att få ersättning från en bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen. Bestämmelserna gäller från och med den 1 maj I propositionen anges inte något fast ersättningsbelopp. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. VästKoms styrelse beslutade den 12 maj 2011 att rekommendera kommunerna i länet, att ersättningsnivån dem emellan utgår från samma kriterier och nivå oavsett insatsen gäller hemsjukvård eller hemtjänst. När en patient begär hemsjukvård och/eller hemtjänst i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska, förutom själva vårdinsatsen, även restid inräknas om sådan krävs.

9 9(18) Forts KF 145 I praktiken innebär detta att den vårdgivande kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man har kommit överens om när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på den vårdgivande kommunen att förankra omfattningen på vården som skall ges hos folkbokföringskommunen innan fakturering sker. VästKom beslutade den 12 maj 2011 att rekommendera länets kommuner att ersättningsnivån dem emellan, utgår från samma kriterier oavsett om insatsen gäller hemsjukvård eller hemtjänst. För 2011 innebär detta en ersättningsnivå motsvarande 515 kr/timma. Vidare beslutades också att en uppföljning under hösten ska göras för att ta ställning till rekommendation för Fyrbodals kommunalförbunds direktion har ställts sig bakom VästKoms rekommendation. Beredande organ Kommunchefen och socialchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens sociala utskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll s beslut beslutar att anta VästKoms rekommendation om att ersättningsnivån mellan kommunerna i Västra Götaland ska utgå från samma kriterier oavsett insatsen gäller hemsjukvård eller hemtjänst. För 2011 innebär detta en ersättningsnivå motsvarande 515 kr/timma.

10 10(18) Valnämnden Kommunledningskontoret KF 146 Dnr Förslag till nytt reglemente för valnämnden Det ska enligt vallagen (2005:837) finnas en valnämnd i varje kommun. Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som åligger valnämnden enligt vallagen, folkomröstningslagen och lagen om kommunala folkomröstningar. Nuvarande reglemente för valnämnden i Bengtsfors kommun antogs av kommunfullmäktige Något nytt reglemente i samband med att den nya politiska organisationen implementerades har inte tagits fram. I förslag till nytt reglemente för valnämnden så har endast en ändring gjorts. Det står i nuvarande reglemente att valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. fattade trots detta beslut om sju ledamöter och sju ersättare vid sitt sammanträde ( 171). I förslag till nytt reglemente för valnämnden ändras nu antalet till sju ledamöter och sju ersättare. I övrigt innehåller förslaget till nytt reglemente för valnämnden endast några språkliga ändringar. Beredande organ Kommunchefen och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse Förslag till reglemente för valnämnden Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll s beslut beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för valnämnden att gälla från

11 11(18) Opplev Grenseland AS KF 147 Dnr Opplev Grenseland AS - årsredovisning 2010 Opplev Grenseland AS har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för år Beredande organ Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll s beslut godkänner Opplev Grenseland AS årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 samt beviljar Opplev Grenseland AS styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Per Jonsson (c) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv

12 12(18) Förenade Småkommuners Försäkrings AB KF 148 Dnr Förenade Småkommunerns Försäkrings AB årsredovisning 2010 Förenade Småkommuners Försäkrings AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för år Beredande organ Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll s beslut godkänner Förenade Småkommuners Försäkrings AB:s årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 samt beviljar dess styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

13 13(18) Kjell-Åke Andersson KF 149 Kjell-Åke Andersson (c) - ny god man vid lantmäteriförrättningar mm Jerker Johansson (c) entledigas från samtliga kommunala uppdrag varför en ny god man vid lantmäteriförrättningar mm bör utses. s beslut beslutar att till ny utse god man vid lantmäteriförrättningar mm utse Kjell-Åke Andersson (c)

14 14(18) Maria Lindqvist Länsstyrelsen i Västra Götaland KF 150 Maria Lindqvist (C) avsägelse från samtliga kommunala uppdrag Maria Lindqvist (c) har i skrivelse daterad begärt att bli entledigad från samtliga kommunala uppdrag. s beslut beslutar att entlediga Maria Lindqvist (c) från samtliga kommunala uppdrag

15 15(18) Kåre Karlsson Kommunstyrelsen KF 151 Kåre Karlsson (c) - ny ersättare i kommunstyrelsen Maria Lindqvist (c) entledigades 150 från samtliga kommunala uppdrag varför en ny ersättare i kommunstyrelsen bör utses. s beslut beslutar att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Kåre Karlsson (c)

16 16(18) Länsstyrelsen i Västar Götaland Lars Larsson KF 152 Lars Larsson (c) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Lars Larsson har i skrivelse daterad begärt att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i fullmäktige då det inte är förenligt med Larssons uppdrag som kommunens revisor. s beslut beslutar att entlediga Lars Larsson (c) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

17 17(18) KF 153 Kommande fullmäktigeärenden tar del av kommande fullmäktigeärende för perioden

18 18(18) KF 154 Delgivningar tar del av följande delgivningar Länsstyrelsen i Västra Götalands län Erik Sandberg (c) ny ledamot i fullmäktige och Lars Larsson (c) ny ersättare i fullmäktige Länsstyrelsen i Västra Götalands län Dennis Wessman (s) ny ersättare i fullmäktige

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer