Datum Therese Karlson (m), Torill Stjerndahl (s), Stig Bertilsson (m), Christina Lundqvist (s) och Anna-Greta Strömberg (kd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Therese Karlson (m), Torill Stjerndahl (s), Stig Bertilsson (m), Christina Lundqvist (s) och Anna-Greta Strömberg (kd)"

Transkript

1 1(31) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Conny Johansson enhetschef Sydvästra Värmland och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd 35 Cecilia Gustavsson ordförande Sydvästra Värmland och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd 35 Nils-Gunnar Nilsson ordf. kommunrevisionen 47, 50 Justerare Therese Karlson (m), Torill Stjerndahl (s), Stig Bertilsson (m), Christina Lundqvist (s) och Anna-Greta Strömberg (kd) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 11 maj 2016 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Justerare Jan Leander (l) ej 53 Therese Karlsson (m) 53 Therese Karlsson (m) 35-39, 41-42,47-52, Torill Stjerndahl (s) 35-52, Stig Bertilsson (m) 40, 43-46, Anna-Greta Strömberg (kd) 53 Christina Lundqvist (s) 53 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(31) Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Per Eriksson ej 40, S Marianne Ågren tom 38 C 51 Besnik Dautaj ej 51 S Anna-Lena Ingemansson V Jerker Johansson C Anna-Greta Strömberg ej 51 KD ålderspres ej 51 Stig Bertilsson ej 51, M Lena Grönlund ej 51 S 53 Christina Lundqvist ej S Yvonne Rudebou M 45-46, 51 Jenny Nieminen S Mats Kruse S Lars-Erik Molin SD Erik Sandberg ej C Per Jonsson ej 40, C Ivanka Uvalic ej 51 S 45-46, 51 Krister Stensson ej M Peder Johansson ej 51 S 51 Susanne Öhrn ej 51, S Ove Gustavsson tom 49 M 53 Torill Stjerndahl 2:e S Carl Kullgren ej 40, 45-46, 51 L vice ordför ej 53 Jan Leander L Christer Andreasson SD ordförande ej 53 Marie-Therese C Bernt Petzäll ej 51, 53 MP Harfouche ej 51 Bo Thorn S Therese Karlsson 1:e M vice ordf.ej 40, 43-46, ordf 53 Britt-Marie Almqvist ej S 51 Nore Johansson SD Linus Lindblad ej 51 S

3 3(31) KF 35 Information från Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd Enhetschef Conny Carlsson och ordförande Cecilia Gustavsson (s) informerar fullmäktiges ledamöter om nämndens verksamhet. s beslut tar del av informationen

4 4(31) KF 36 Dnr KSN Revidering allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bengtsfors kommun Efter en översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bengtsfors kommun har det framkommit att det finns ett mindre behov av revidering. I bilagan markeras det som föreslås att tas bort med överstruket och förslag på ändring- och tillägg med rött. Bestämmelser som ändras är 2 och revideras i dess helhet. En översikt bör göras vad gäller lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bengtsfors kommun. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bengtsfors kommun återremitterades av kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunchefen och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunchefens och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar att anta föreslagna förändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bengtsfors kommun.

5 5(31) Tekniska chefen Samhällsbyggnadsenheten KF 37 Dnr KSN Trafiksäkerhetsåtgärder Bäckefors Ombyggnaden av Gamla Bruksgatan är resultatet av en lång diskussion om hur trafiksäkerheten i Bäckefors kan förbättras. Flera utredningar har genomförts av för att belysa alternativen, en ny väg söder om samhället mellan Villagatan och Gamla Bruket eller en upprustning av Gamla Bruksgatan genom Bäckefors centrum. Beslutsprocessen landade slutligen i en ombyggnad av Gamla Bruksgatan och att samtidig genomföra en ombyggnad av torget. Kommunen köpte 2010 in tre bostadshus utmed Gamla Bruksgatan på exekutiv auktion med syfte att riva två av den för att skapa mer utrymme för gatan. Rivningen som 2011 bedömdes uppgå till 350 kkr, kom på grund av en hyrestvist och en omfattande sanering av eternit, asbets och PCB att uppgå till över 2,1 mkr, en fördyring på 1,8 mkr. Projektet har fram till idag överskridit budgeten med 1,8 mkr. Till detta ska läggas återstående kostnader om 1,7 mkr för den återstående etappen av gatan och GC-vägen närmast järnvägen samt ersättningar för markinlösen. Förklaringen bakom resultatet är utöver den fördyrade rivningen (1,8 mkr) också att ombyggnaden av torget blev mer omfattande än som ursprungligen tänkts. För den sista etappen av Gamla Bruksgatan närmast järnvägen finns två alternativ till utförande; alternativ 1 är en upprustning av befintlig fyrvägskorsning och alternativ 2 är en rondell. Alternativ 2 är 1,2 mkr dyrare än alternativ 1. Yrkanden Christina Lundqvist (s) och Stig Bertilsson (m) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta kkr till trafiksäkerhetsåtgärder Bäckefors för att täcka nuvarande underskott samt ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning och anläggande gång- och cykelväg i den återstående etappen av Gamla Bruksgatan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christina Lundqvist (s) och Stig Bertilsson (m) förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

6 6(31) Kommunchefen och tekniska chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts protoko1l Kommunstyrelsens protoko1l Kommunstyrelsens allmänna utskotts protoko1l Kommunstyrelsens allmänna utskotts protoko1l Kommunstyrelsens protoko1l Kommunstyrelsens allmänna utskotts protoko1l Kommunstyrelsen protoko1l Kommunchefen, tekniska chefen och planchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunchefen, tekniska chefen och planchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar att tillskjuta kkr till trafiksäkerhetsåtgärder Bäckefors för att täcka nuvarande underskott samt ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning och anläggande gång- och cykelväg i den återstående etappen av Gamla Bruksgatan. Protokollsanteckning Stig Bertilsson (m) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

7 7(31) De kommunala bolagen Kommunledningskontoret KF 38 Dnr KSN Ny bolagsstruktur Bengtsfors kommun beslutade om ny bolagsstruktur Bengtsfors kommun. I beslutet lades 7 uppdrag till förvaltningen inför verkställandet av beslutet. I samband med verkställande av beslutet och i synnerhet framtagande av genomförandeplanen uppkom ett antal frågeställningar och behov av ställningstagande. Detta har lett till politiska diskussioner vilka lett till att ett reviderat förslag har tagits fram och att kommunfullmäktiges tidigare beslut bör upphävas. De politiska diskussioner som förts i samband med frågeställningar kring verkställande av ny bolagsstruktur har resulterat i följande förslag till ny struktur: Moderbolag (holding) Styrelse: KSAU VD: Kommunchef Bengtsfors Energi Handel AB Bengtsfors Energi Nät AB Bengtsforshus AB Hotell Dalia AB Majberget Utvecklings AB Ovanstående förslag innebär att Bengtsfors Utvecklings AB:s verksamhet i fortsättningen ska bedrivas i förvaltningsform och att bolaget sedan ska avyttras/likvideras. För tydlighetens skull bör kommunfullmäktiges beslut från november 2015 upphävas i sin helhet och de beslutssatser som fortfarande är aktuella beslutas på nytt nu i samband med beslut om ny struktur. Yrkande Per Erikson (s) och Carl Kullgren (fp) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut: Stig Bertilson (m) och Jerker Johansson (c) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag men att bolagsordningen för Bengtsfors Teknik AB

8 8(31) ändras vad gäller antal styrelseledamöter. Styrelsen ska bestå av två till fem ledamöter. Propositionsordning yrkanden Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Per Erikson (s) och Carl Kullgren (l) förlag om ny bolagsordning med tre styrelseledamöter i moderbolaget. Votering begärs. godkänner följande propositionsordning i voteringen: - Ja-röst i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 3 ledamöter - Nej-röst för Stig Bertilsson (m) och Jerkers Johanssons (c) förslag om 2-5 ledamöter Omröstningsresultat Med 17 ja-röster för 3 ledamöter i enlighet med kommunstyrelsens förslag med tre ledamöter mot 14 nej-röster för Stig Bertilsson (m) och Jerkers Johanssons (c) förslag om 2-5 ledamöter beslutar fullmäktige att avslå tilläggsyrkandet. Se omröstningsbilaga Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunstyrelsens beslut s beslut Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut s beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut Kommunchefen och kommunstrategen/bitr. kommunchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut

9 9(31) s beslut beslutar upphäva sitt beslut i 139 från beslutar att ny struktur för Bengtsfors kommuns bolagskoncern ska vara enligt nedanstående förslag: Moderbolag (holding) Styrelse: KSAU VD: Kommunchef Bengtsfors Energi Handel AB Bengtsfors Energi Nät AB Bengtsforshus AB Hotell Dalia AB Majberget Utvecklings AB beslutar Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för den förändrade bolagsstrukturen Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till reviderade styrdokument mot bakgrund av föreslagen bolagsstruktur Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till organisation för näringslivsservice/ landsbygdsutveckling samt hur näringslivets kompetens ska kunna tillvaratas i näringslivsarbetet Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en eventuell bolagisering av fjärrvärmeverksamheten Att ge förvaltningen i uppdrag att se över behovet av stödfunktioner från och samordningsvinster med den kommunala förvaltningen samt förslag till avtal Att förlänga styrelseuppdragen i samtliga bolag så länge det finns verksamhet i dem dock senast till 15 juni 2016 Att se över formerna för uppsiktsplikten gentemot de kommunala bolagen Att bolagsordningen för Bengtsfors Teknik AB ändras vad gäller antal styrelseledamöter. Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

10 10(31) Omröstningsbilaga 1 KF 38/2016 Beslutande Parti Ja Nej Avstår Per Eriksson S X Besnik Dautaj S X Jerker Johansson (åld) C X Stig Bertilsson M X Christina Lundqvist S X Jenny Nieminen S X Lars-Erik Molin SD X Per Jonsson C X Krister Stensson M X Susanne Öhrn S X Torill Stjerndahl 2:e vice ordf S X Jan Leander ordf L X Marie Therese Harfouche C X Bo Thorn S X Therese Karlsson M X Britt-Marie Almqvist S X Nore Johansson SD X Linus Lindblad S X Marianne Ågren C X Anna-Lena Ingemansson V X Anna-Greta Strömberg KD X Lena Grönlund S X Yvonne Rudebou M X Mats Kruse S X Erik Sandberg C X Ivanka Uvalic S X Peder Johansson S X Ove Gustavsson M X Carl Kullgren L X Christer Andreasson SD X Bernt Petzäll MP X Omröstningsresultat 17 14

11 11(31) Ekonomienheten KF 39 Dnr KSN Tilläggsbudget för Bengtsfors kommun kommunstyrelsens verksamhetsområden Förslag till tilläggsbudget för 2016 enligt bilaga Sammanställning Område Belopp kkr Tekniska området Utbildningsområdet 212 Sociala området 560 Kommunledningskontoret Totalt Ekonomienhetens sammanställning av tilläggsbudget för 2016 Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut godkänner tilläggsbudget för 2016 enligt upprättat förslag

12 12(31) Majberget Utvecklings AB KF 40 Dnr KSN Årsredovisning 2015 Majberget Utvecklings AB Årsredovisningen för Majbergets Utveckling AB för 2015 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till kronor. Stig Bertilsson (m) är justerare. Årsredovisning Majbergets Utveckling AB 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2015 Majberget Utvecklings AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Per Eriksson (s), Per Jonsson (c), Carl Kullgren (l) och Therese Karlsson (-) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv

13 13(31) Hotell Dalia AB KF 41 Dnr KSN Årsredovisning 2015 Hotell Dalia AB Årsredovisningen för Hotell Dalia AB för 2015 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till kronor. Årsredovisning Hotell Dalia AB 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2015 Hotell Dalia AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

14 14(31) Bengtsfors Utvecklings AB KF 42 Dnr KSN Årsredovisning 2015 Bengtsfors Utvecklings AB Årsredovisningen för Bengtsfors Utvecklings AB för 2015 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till kronor. Årsredovisning Bengtsfors Utvecklings AB 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2015 Bengtsfors Utvecklings AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

15 15(31) Bengtsfors Teknik AB Bengtsfors Energi Handel AB KF 43 Dnr KSN Årsredovisning 2015 Bengtsfors Energi Handel AB Årsredovisningen för Bengtsfors Energi Handel AB för 2015 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till kronor. Stig Bertilsson (m) är justerare. Årsredovisning Bengtsfors Energi Handel AB 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2015 Bengtsfors Energi Handel AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Therese Karlson (-) och Erik Sandsberg (c) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

16 16(31) Bengtsfors Teknik AB Bengtsfors Energi Nät AB KF 44 Dnr Årsredovisning 2015 Bengtsfors Energi Nät AB Årsredovisningen för Bengtsfors Energi Nät AB för 2015 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till kronor. Stig Bertilsson (m) är justerare. Årsredovisning Bengtsfors Energi Nät AB 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2015 Bengtsfors Energi Nät AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Therese Karlson (-) och Erik Sandsberg (c)) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

17 17(31) Bengtsfors Teknik AB Bengtsforshus AB KF 45 Dnr KSN Årsredovisning 2015 Bengtsforshus AB Årsredovisningen för Bengtsforshus AB för 2015 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till kronor. Stig Bertilsson (m) är justerare. Yrkanden Per Eriksson (s) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna årsredovisning för 2015 Bengtsforshus AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (s) yrkande och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Årsredovisning Bengtsforshus AB 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2015 Bengtsforshus AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Therese Karlsson (-), Carl Kullgren (l), Per Jonsson (c) och Christina Lundqvist (s) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. Protokollsanteckning Stig Bertilsson (m) inkommer med protokollsanteckning enligt bilaga.

18 18(31) Bengtsfors Teknik AB KF 46 Dnr KSN Årsredovisning 2015 moderbolaget Bengtsfors Teknik AB Årsredovisningen för Bengtsfors Teknik AB för 2015 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till kronor. Stig Bertilsson (m) är justerare. Årsredovisning Bengtsfors Teknik AB 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2015 Bengtsfors Teknik AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Therese Karlsson (-), Carl Kullgren (l), Per Jonsson (c) och Christina Lundqvist (s) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

19 19(31) Kommunrevisionen KF 47 Kommunrevisionen bolagens revisionsberättelser och granskningsrapporter från lekmannarevisorerna Kommunrevisionen (auktoriserade revisorn och lekmannarevisionen) har granskat bolagens årsredovisningar och dess verksamheter och därefter avlagt revisionsberättelser och granskningsrapporter för år Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut tar del av revisionens granskning av bolagen årsredovisning och årsbokslut för år 2015.

20 20(31) Stämmoombuden kommunala bolag KF 48 Direktiv till stämmoombuden inför bolagsstämmor 2016 Inför bolagsstämmor i de kommunala bolagen ska direktiv till stämmoombuden lämnas avseende. a) Fastställande av resultat och balansräkning (godkänna årsredovisning) b) Godkänna förslag till vinst/förlustdisposition c) Beviljande av ansvarsfrihet Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar att lämna följande direktiv till stämmoombuden För Majberget Utvecklings AB, Hotell Dalia AB, Bengtsfors Utvecklings AB, Moderbolaget Bengtsfors Teknik AB med döttrar Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsfors Energi Handel AB samt Bengtsforshus AB har fullmäktige inget att erinra vad gäller resultat och balansräkning, vinst och förlustdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet.

21 21(31) KF 49 Presentation av kommunkoncernens årsredovisning för år 2015 Kommunstyrelsens ordförande, Per Eriksson (s), presenterar kommunkoncernens årsredovisning för år s beslut tar del av kommunkoncernen årsredovisning för år 2015.

22 22(31) Kommunrevisionen KF 50 Dnr KSN Kommunrevisionen granskning av kommunens årsredovisning och kommunens bokslut 2015 Kommunrevisionen ar granskat årsbokslut, årsredovisning och kommunkoncernens sammanställda redovisning för Kommunrevisionens bedömning är att årsbokslutet, årsredovisningen och den sammanställda redovisningen för år 2015 har upprättats enligt lag om kommunal redovisning och i huvudsak i enlighet med de rekommendationer som lämnats från Rådet för kommunal redovisning. Årsredovisningen och dess ingående delar bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av verksamhetens utfall under året och ställningen vid årets slut. Kommunrevisionen delar kommunens bedömning att balanskravet uppfyllts för år Kommunrevisionen bedömer att kommunen klarat tre av fyra finansiella mål. Måluppfyllelsen av de finansiella målen har således förbättrats mot föregående år. Avseende verksamhetsmålen har 8 av 31 mål uppnåtts. Kommunrevisionen anser därför att det brister i verksamhetsstyrmingen i kommunen. Måluppfyllelsen är mycket viktig för säkerställandet av en fortsatt god ekonomisk hushållning. Årets resultat i kommunen uppgår till 18,0 mnkr. Resultatet är bättre än budgeterat. Kommunkoncernens resultat är 20,0 mnkr, vilket innebär att de kommunala företagen sammantaget redovisar en vinst på 2,0 mnkr. Kommunrevisionens revisionsrapport över årsredovisningen och årsbokslut samt revisionsrapport för 2015 s beslut tar del av kommunrevisionens granskning av kommunkoncernens årsredovisning och årsbokslut för år 2015

23 23(31) Kommunstyrelsen KF 51 Beslut om ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2015 Avvikelse mot budget för år 2015 blev för kommunstyrelsen 0,8 mnkr. Kommunrevisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande men att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig samt att det i den grundläggande granskningen funnits brister i uppföljning och kontroll av policydokument som exempelvis finanspolicyn. Kommunrevisionen bedömer även att nämnden inte fullt ut bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunrevisionen bedömer vidare att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål fullmäktige uppställt. Avseende verksamhetsmålen bedömer kommunrevisionen att resultatet inte är förenligt med de mål som fullmäktige uppställt då endast 8 av 31 mål uppnåtts. Kommunrevisionen tillstyrker, trots ovanstående noteringar, att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsens och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium har berett ärendet om ansvarsprövning och har lämnat följande motivering; De brister revisorerna påpekar är till stor del av karaktären att goda intentioner måste fullföljas, både vad gäller den interna kontrollen och måluppfyllelsen. Det finns därför inte anledning att rikta anmärkning eller neka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen eller dess ledamöter. Kommunrevisionens revisionsrapport och revisionsberättelse för 2015 Fullmäktiges presidiums motivering ansvarsprövning s beslut har noterat kommunrevisionens synpunkter att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig samt att det i den grundläggande granskningen funnits brister i uppföljning och kontroll av policydokument som exempelvis finanspolicyn. har även noterat att kommunstyrelsen inte fullt ut bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att resultatet vad gäller verksamhetsmålen inte är

24 24(31) förenliga med de mål som fullmäktige uppställt, då endast 8 av 31 mål uppnåtts. Därmed beviljar kommunfullmäktige kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år Jäv Följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen deltog inte i handläggning och beslut om ansvarsfrihet: Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Christina Lundqvist (s) Susanne Öhrn (s) Carl Kullgren (l) Besnik Dautaj (s) Jerker Johansson (c) Krister Stensson (m) Stig Bertilsson (m) Lena Grönlund (s) Marie Therese Harfouche (c) Peder Johansson (s) Bernt Petzäll (m) Linus Lindblad (s) Anna-Greta Strömberg (kd)

25 25(31) Myndighetsnämnden KF 52 Beslut om ansvarsfrihet myndighetsnämnden 2015 Avvikelse mot budget för år 2014 blev för myndighetsnämnden 0,0 mnkr. Revisorernas samlade bedömning är att styrelse, nämnder och beredningar inte full ut har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunrevisionen tillstyrker trots ovanstående noteringar att kommunfullmäktige beviljar myndighetsnämnden och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium har berett ärendet om ansvarsprövning och har lämnat följande motivering; De brister revisorerna påpekar är till stor del av karaktären att goda intentioner måste fullföljas, både vad gäller den interna kontrollen och måluppfyllelsen. Det finns där inte någon anledning till att rikta anmärkning eller neka ansvarsfrihet för myndighetsnämnden eller dess enskilda ledamöter. s beslut beslutar bevilja myndighetsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år Jäv Följande ledamöter och ersättare i myndighetsnämnden deltog inte i handläggning och beslut om ansvarsfrihet: Ove Gustavsson (m) Ivanka Uvalic (s) Britt-Marie Almqvist (s)

26 26(31) Demokratiberedningen KF 53 Beslut om ansvarsfrihet för Demokratiberedningen 2015 Kommunrevisionen tillstyrker att ledamöter och ersättare i Demokratiberedning beviljas ansvarsfrihet för Therese Karlsson (-) 1:e vice ordförande tjänstgör som ordförande och Anna- Greta Strömberg (kd) och Christina Lundqvist (s) som justerare. s beslut beslutar att bevilja Demokratiberedningen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 Jäv Följande ledamöter deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv: Torill Stjerndahl (s) Jan Leander (l) Stig Bertilsson (m) Susanne Öhrn (s) Bernt Petzäll (mp)

27 27(31) Ekonomienheten KF 54 Dnr KSN Årsredovisning Bengtsfors kommun för 2015 Bengtsfors kommun redovisar ett resultat för år 2015 på 18,0 mnkr. Resultatet är 14,8 mnkr bättre än budgeterat resultat. I resultatet ingår nedskrivning av kommunens bokförda värde i Hotell Dalia AB och Bengtsfors Utvecklings AB med 0,5 respektive 1,9 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår liksom resultatet till 18,0 mnkr. Inget negativt balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i fyra områden. Dessa är kommunledningskontoret, sociala området, utbildningsområdet och tekniska området. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett totalt överskott på 3,7 mnkr. Kommunledningskontoret har ett överskott på 4,5 mnkr, utbildningsområdet balanserar mot budget, tekniska området ett underskott på 0,4 mnkr och sociala området ett överskott på 0,8 mnkr. Den affärsdrivande delen inom tekniska området redovisar ett underskott på 4,5 mnkr. Skatteintäkterna blev 20,4 mnkr högre än föregående år (skattehöjning med 50 öre) och de generella statsbidragen blev 6,3 mnkr högre. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökade därmed med 26,7 mnkr från föregående år. Jämfört med budget blev skatteintäkterna 1,5 mnkr lägre och de generella statsbidragen 1,0 mnkr högre. Investeringarna ligger fortsatt på en hög nivå och uppgår till 51,9 mnkr. Året innan låg investeringsnivån på 61,5 mnkr. Låneskulden ökade under året från 158,4 mnkr till 188,4 mnkr. Kommunen hade tidigare som mål att soliditeten långsiktigt skulle uppgå till minst 50 procent. Nu uppgår den till 47,4 procent. Antal årsarbetare per den 1 november 2015 uppgick till 684 heltider. Detta är en ökning från föregående år med 23 personer. Årsarbetare definieras som det totala antalet hel- eller deltidsbefattningar, omräknat till heltidsbefattningar.

28 28(31) Utfall för respektive nämnd Nämnd Utfall 2015 Utfall 2014 Budget 2015 Avvikelse budget ,2-0,9-0,9-0,3 Kommunstyrelsen -473,3-454,0-472,5-0,8 Valnämnden 0,0-0,3 0,0 0,0 Myndighetsnämnden -0,1-0,1-0,1 0,0 Överförmyndarnämnden -1,2-0,9-0,8-0,4 Finansförvaltningen 493,8 456,8 477,5 16,3 Summa 18,0 0,6 3,2 14,8 Bokslut 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut Kommunalfullmäktige beslutar att godkänna kommunkoncernens årsredovisning för 2015.

29 29(31) DVVJ Bo Thorn (s) KF 55 Dnr. KSN Bo Thorn (s) - avsägelse från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägar (DVVJ) Bo Thorn (s) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägar (DVVJ) från och med s beslut beslutar att entlediga Bo Thorn från uppdraget som ledamot i Dal Västra Värmlands Järnvägar (DVVJ) från och med

30 30(31) KF 56 Kommande fullmäktigeärenden s beslut tar del av informationen

31 31(31) KF 57 Redovisning av delgivningar a) Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd verksamhetsplan 2016 b) Ej verkställda beslut Sol och LSS kvartal 1, 2016 s beslut tar del av informationen

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Datum Gert Andersson (m) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell

Datum Gert Andersson (m) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Justerare Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Datum Therese Karlsson (-) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell

Datum Therese Karlsson (-) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell 1(26) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 15.40 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Irene

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Mats Kruse (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Mats Kruse (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.45 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Ulrika Thorell kommunsekreterare Thomas Welin nämndsekreterare. Donald Andersson (c) och Maulene Granström (s)

Ulrika Thorell kommunsekreterare Thomas Welin nämndsekreterare. Donald Andersson (c) och Maulene Granström (s) 1(42) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.50 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Ulrika Thorell kommunsekreterare Thomas Welin nämndsekreterare Justerare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson verksamhetsledare/planerare 64

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson verksamhetsledare/planerare 64 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 20.45 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s), ordförande Per Jonsson (c), v ordförande Nils Andrée (s) Lennart Jonasson

Läs mer

Datum 2015-08-19. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 190-213 Ulrika Thorell

Datum 2015-08-19. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 190-213 Ulrika Thorell 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 13.40 Beslutande Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Peder Johansson (s) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 11.00 12.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Lennart Jonasson (s)

Läs mer

Solveig Andersson, kommunchef Thomas Welin, nämndsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Nils Andrée (s)

Solveig Andersson, kommunchef Thomas Welin, nämndsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Nils Andrée (s) 1(17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 20.15, ajournering kl. 19.15 19.30 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson, kommunchef Thomas

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Göran Eriksson kommunchef Bo Thorén Fossilfritt Dalsland 1 Bengt Kasemo Fossilfritt Dalsland 1 Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Göran Eriksson kommunchef Bo Thorén Fossilfritt Dalsland 1 Bengt Kasemo Fossilfritt Dalsland 1 Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 1(26) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 15.05, ajournering kl. 13.50 14.10. Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Bo Thorén

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona Lundahl Davies, socialchef 155. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona Lundahl Davies, socialchef 155. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(31) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30-20.55 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 09.00 11:15 Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Bo Augustsson (S) ersätter Margareta

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s) 1(71) Plats och tid essionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 21.10 Beslutande Ledamöter e sida 2 Övriga närvarande olveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Catarina Åsberg folkhälsostrateg 1

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Catarina Åsberg folkhälsostrateg 1 1(19) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 1(25) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.20 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), Ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Margareta Bäckström (C) Lars Hugosson (M)

Cecilia Gustafsson (S), Ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Margareta Bäckström (C) Lars Hugosson (M) 1(10) Plats och tid Päronsalen, Stadshuset, klockan 13:00-15:10 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), Ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Margareta Bäckström (C)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer