Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)"

Transkript

1 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret i Bengtsfors den 1 mars 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-21 Ulrika Thorell Ordförande Jan Leander (fp) Justerare Agneta Moquist (c) Torill Stjerndahl (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(18) Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Per Eriksson S Carl Kullgren FP Jerker Johansson, (åld) C Agneta Moquist 1:e v ordf C Christina Lundqvist S Pär Nilsson S Helena Johannesson M Britt-Marie Almqvist S Nils Andrée, ej 9 S Marianne Ågren C Inger Johannesson C Michael Carlsson S Mats Kruse S - M Jan Leander ordf FP Sara Svennungsson S Kristina Johannesson S - SD - M Marie Therese Harfouche C Morgan Funevall C Anna-Greta Strömberg KD Torill Stjerndahl 2:e v S Jan Roger Wennersten S ordf Jan-Åke Jansson KD Bernt Petzäll MP Bo Thorn S Ivanka Uvalic S Jan-Olof Ternstedt V Dag Rimmerfors FP Donald Andersson C Gull-Britt Börjesson M - S Åsa Lundqvist V Therese Karlsson M

3 3(18) Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening KF 9 Dnr Ansökan om bidrag för medfinansiering till slutlig upprustning av Bäckegården enligt fastställd plan etapp 3 Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening ansökte i skrivelse om medel för tillskapande av servicekontor och mötesplats i Bäckefors. Föreningen planerar att skapa en mötesplats för ungdomar, vuxna och äldre samt ett servicekontor i Bäckegården. Enligt planerna skulle detta genomföras i tre etapper. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening ett bidrag om 25 kkr för att iordningställa lokaler för caféverksamhet i Bäckegården (etapp 1). Beslutet innebar dock inte att kommunen tagit ställning till efterföljande etapper. Etapp 1 är genomförd och etapp 2 beräknas vara klar i februari Finansiering av den senare sker genom bidrag från Hälsopolitiska ledningsgruppen och Boverkets ungdomssatsning samt föreningens egna medel och ideellt arbete. Föreningen har nu inkommit med ansökan om bidrag till etapp 3, vilket innebär en allmän upprustning av Bäckegården såväl invändigt som utvändigt. Föreningen har gjort en genomgång av upprustningsbehov inklusive översyn av tillgänglighet i entréer och toaletter, och projektering av ombyggnationen visar på en totalkostnad på kkr. I skrivelsen anger föreningen att finansiering är tänkt att bestå av bidrag från Boverket på 50%, bidrag från kommunen på 30% och resterande del av eget arbete och kapital. För kommunens del innebär detta en kostnad på 600 kkr. I sin skrivelse hänvisar föreningen till fastställd plan. Denna är bilagd och är i form av anteckningar från ett samrådsmöte arrangerat av bygdegårdarnas riksförbund. I sitt beslut om finansiering av etapp 1 var kommunstyrelsen, vilket även angivits ovan, tydliga med att kommunen inte då tog ställning till övriga etapper. Enligt skrivelsen ska Bäckegården genom etapp 3 förvandlas till en plats där det varje dag pågår aktiviteter av olika slag och där man kan mötas över generationsgränser. Föreningen hänvisar också i sin skrivelse till att etapp 3 också innebär att ett komplett servicekontor inrättas på Bäckegården. När det gäller servicekontor är det inte bara Bäckefors som är aktuellt utan även Gustavsfors, vilket innebär att någorlunda lika förutsättningar bör gälla för dessa. Därför bör kommunstyrelsen också överväga vilka resurser man sammantaget sett kan avsätta 2011 i Serviceplaneprojektet där orterna Bäckefors och Gustavsfors ingår.

4 4(18) Forts KF 9 Bengtsfors kommun befinner sig för närvarande i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Innevarande års budgeterade resultat uppgår inte till kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och det finns inga större marginaler. 600 kkr motsvarar en stor del av kommunens anslag för oförutsedda kostnader för helåret Mot bakgrund av ovanstående bedöms 600 kkr vara för mycket medel att lägga på upprustning av Bäckegården från kommunens sida. Yrkanden Per Eriksson (s). Jan-Olof Ternstedt, (v) Åsa Lundqvist (v) och Jerker Johansson (c) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag; att kommunfullmäktige beslutar att anslå 600 kkr i bidrag för medfinansiering till slutlig upprustning av Bäckegården, Bäckefors. Finansiering sker genom ianspråktagande av attraktivitetsmedel med 100 kkr per år under 2011 och 2012 och 200 kkr av kommunstyrelsens oförutsedda under 2011 och 200 kkr av kommunstyrelsens budget för år Bidraget anslås under förutsättning att Boverket tillstyrker ansökan och att ombyggnationen slutförts. Carl Kullgren (fp) yrkar på avslag till ansökan Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns två förslag: 1. Per Eriksson (s), Jan-Olof Ternstedt, (v) Åsa Lundqvist (v) och Jerker Johanssons (c) tillika kommunstyrelsens förslag 2. Carl Kullgrens (fp) förslag Propositionsordning 2 Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar Per Eriksson (s). Jan-Olof Ternstedt, (v) Åsa Lundqvist (v) och Jerker Johanssons (c) tillika kommunstyrelsens förslag. Beredande organ Kommunchefen och kommunstrategens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens utskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll

5 5(18) Forts KF 9 s beslut beslutar att anslå 600 kkr i bidrag för medfinansiering till slutlig upprustning av Bäckegården, Bäckefors. Finansiering sker genom ianspråktagande av attraktivitetsmedel med 100 kkr per år under 2011 och 2012 och 200 kkr av kommunstyrelsens oförutsedda under 2011 och 200 kkr av kommunstyrelsens budget för år Bidraget anslås under förutsättning att Boverket tillstyrker ansökan och att ombyggnationen slutförts. Reservation Carl Kullgren (fp) och Jan Leander (fp) reserverar sig mot beslutet Jäv Nils Andrée (s) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv

6 6(18) Samtliga berörda KF 10 Dnr Ekonomiprocess 2011 för Bengtsfors kommun Enligt ekonomiprocess för år 2010 skulle ett tekniskt budgetförslag tas fram av förvaltningen under våren och presenteras för politiken under maj månad. En av de större förändringarna jämfört med tidigare var att kommunfullmäktige endast skulle fatta ett budgetbeslut att jämföra mot tidigare två (juni och november). Den största skillnaden var nog ändå att facknämnderna inte behandlade budgeten för sina verksamheter. Det faktum att det var en förvaltning som skulle ta fram ett totalförslag till budget för hela kommunen samt att resursfördelningen styr på verksamheter istället för på nämnder gjorde att det istället borde behandlas i de politiska grupperna som en helhet. Tidplanen möjliggjorde att diskussioner i de politiska grupperna kunde göras vid ett flertal tillfällen, både tre ordinarie gruppmöten under augusti och september och eventuellt extrainsatta. Eftersom budgetprocessen och processen med att ta fram detaljorganisation till den nya förvaltningsorganisationen lades ihop och att de ekonomiska förutsättningarna försämrades kraftigt under våren presenterades inte det tekniska budgetförslaget förrän i juni månad. Det fanns dock fortfarande flera politiska gruppmöten där budgetförslaget kunde diskuteras. Med tanke på de osäkra ekonomiska förutsättningarna och valet i september beslutade budgetberedningen att skjuta på kommunfullmäktiges beslut om budget från november månad till december. Det har under senare delen av hösten framförts synpunkter på att budgetbeslutet borde tidigareläggas, gärna under våren. Ett av de starkaste motiven till detta är att det då finns längre tid för att kunna verkställa budgetbeslutet för att vara i fas när budgetåret börjar. Det finns inget som hindrar att kommunfullmäktige fattar beslut om budget redan under våren, exempelvis i juni. En förutsättning är dock att en större pott pengar hålls undan som en buffert för att kunna hantera förändringar i de ekonomiska förutsättningarna eller verksamheten under hösten. Om en sådan förändring beslutas av kommunfullmäktige i februari månad 2011 kommer dock tiden för politiska diskussioner att bli klart mindre inför arbetet med budget för år 2012 ( ) än om budgetbeslutet fattas i november. Yrkanden Per Eriksson (s), Jan-Olof Ternstedt (v), Jerker Johansson (c), Carl Kullgren (fp), yrkar på bifall enligt kommunstyrelsens förslag

7 7(18) Forts KF 10 Beredande organ Kommunchefens och kommunstrategens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll s beslut fastställer ekonomiprocess för år 2011 med beslut om budget för år 2012 ( ) i november månad

8 8(18) Ekonomichefen KF 11 Dnr: Upptagande av lån Bengtsfors kommun har 2 stycken lån hos Kommuninvest på 18,0 mkr och 6,0 mkr som förfaller den 24 februari respektive 23 mars innevarande år. I slutet på mars sker stora utbetalningar för kommunen. har beslutat om en låne- och borgensram för år 2011 där kommunstyrelsen har fått delegation att låna upp medel samt gå i borgen upp till fastställda takbelopp. Tidigare år har sedan kommunstyrelsen vidaredelegerat till ekonomichefen motsvarande delegation fast till lägre fastställda takbelopp. Dessa beslut har fattats för att underlätta hanteringen av lån och borgensärenden. Efter genomgång från Kommuninvests sida av våra rutiner har synpunkter inkommit såsom att ekonomichefens delegationsbeslut även kan laglighetsprövas under en treveckorsperiod för att äga giltighet. Som lösning framhåller därför Kommuninvest att kommunfullmäktige inte skall delegera beslut kring en låne- och borgensram utan istället fastställa en låne- och borgensram som gäller tillsvidare. Därefter behöver inga beslut fattas utan det blir en ren verkställighet av firmatecknarna att skriva på låneoch borgenshandlingar. Beredande organ Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll s beslut beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF beslutar att fastställa en låneram i kommunen till 140 mkr som gäller tills vidare. beslutar att fastställa en borgensram på Bengtsfors Teknik AB och dess dotterbolags låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 240 mkr som gäller tills vidare.

9 9(18) Myndighetsnämnden KF 12 Tillägg till myndighetsnämndens reglemente Enlig lotterilagen ska vissa beslut om tillstånd och registrering av lotterier, handhas av en nämnd i kommunen. Vid ett lotteri där det totala insatsbeloppet är högst 20 basbelopp över en treårsperiod, krävs ett tillstånd för registrering. Det kallas 17-lotteri. Vid ett större lotteri där insatsbeloppet är högre än 20 basbelopp krävs tillstånd. Det kallas 16-lotteri. Vad gäller tillsyn enligt lotterilagen så har lotteriinspektionen den centrala tillsynen över att lagen efterföljs. Den kommunala tillstånds- och registreringsmyndigheten ska dock sköta tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av eller registrering hos kommunen. Det är lämpligt att myndighetsnämnden handhar ovanstående ärenden med tanke på att nämndens inriktning avseende övrig myndighetsutövning. Samtliga beslut enligt lotterilagen bör därefter delegeras till handläggare. Beredande organ Myndighetsnämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll s beslut beslutar att myndighetsnämnden ska handha beslut som enligt lotterilagen faller inom den kommunala kompetensen om registrering, tillstånd och tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000)

10 10(18) Per Eriksson (s) KF 13 Inkomna interpellationer och frågor Interpellation till Per Eriksson (s) i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, avseende socialjour i Bengtsfors kommun

11 11(18) KF 14 Inkomna motioner Motion till Bengtsfors kommunfullmäktige om socialchefsrekrytering Jerker Johansson (c), Maria Lindqvist (c), Inger Johannesson (c), Donald Johannesson (c), Helena Johannesson (m). Motion om införande av värdighetsgaranti inom äldreomsorgen Jan- Åke Jansson (kd) och Anna-Greta Strömberg (kd) Motion Bengtsfors kommun en EKO-kommun Åsa Lundqvist (v) och Jan-Olof Ternstedt (v) Motion Fråga politiker För alla medborgare i Bengtsfors kommun Åsa Lundqvist (v) och Jan-Olof Ternstedt (v)

12 12(18) Gull-Britt Börjesson (m) Tingsrätten KF 15 Nominering av nämndeman s beslut beslutar att nominera Gull-Britt Börjesson (m) som ny nämndeman under mandatperioden

13 13(18) Peder Johansson (s) Annette Eriksson (s) KF 16 Val av huvudman till Dalslands Sparbank s beslut beslutar att välja Annette Eriksson (s) och Peder Johansson (s) till huvudmän i Dalslands Sparbank under mandatperioden

14 14(18) Annette Eriksson (s) KF 17 Val av huvudman till Sparbanksstiftelsen Väst s beslut beslutar att välja Annette Eriksson (s) till huvudman i Sparbanksstiftelsen under mandatperioden

15 15(18) Ylva Jonsson KF 18 Val av ledamot till John Sacrissons fond s beslut beslutar att välja Ylva Jonsson (c) som ledamot i John Sacrissons fond under mandatperioden

16 16(18) Maria Blom Länsstyrelsen i Västra Götaland KF 19 Nominering av ordförande till John Sacrissons fond Länsstyrelsen ska enligt reglementet utse en ordförande till John Sacrissons fond, efter förslag från kommunen. s beslut beslutar att föreslå länsstyrelsens att Maria Blom förordnas som ordförande i John Sacrissons fond

17 17(18) KF 20 Kommande fullmäktigeärenden s beslut s ledamöter har tagit del av redovisningen av kommande fullmäktigeärenden

18 18(18) KF 21 Redovisning av delgivningar Revisionsrapport årlig övergripande granskning 2010 av nämnder och styrelse Revisionsrapport intern kontroll avseende inköp Sammanställning av kommunfullmäktiges grupparbete den 26 januari 2011 s beslut s ledamöter har tagit del av informationen

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s) 1(71) Plats och tid essionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 21.10 Beslutande Ledamöter e sida 2 Övriga närvarande olveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Justerare

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer