Entreprenörskap i skolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskap i skolan"

Transkript

1 Entreprenörskap i skolan Litteraturtips Entreprenörskap i grund- och gymnasieskola Rapporter/Avhandlingar Litteratur Författare Förlag PDF-fil Innehåll/Syfte Lärare om Karin Hermansson företagsamhet VA Vetenskap och allmänhet apport2005_2.pdf VA-rapport, intervjuundersökning av lärare, skolledare och lärarstuderandes åsikter kring företagsamma och entreprenöriella förmågor i skolan. Entreprenörskap i grundoch gymnasieskolor Carina Holmgren FSF - Forum för småföretagsforskning kolrapport_kvantit ativ.pdf En kvantitativ studie 2004 med uppföljning 2006 i syfte att undersöka om förekomsten av entreprenörskapsutbildning ökat under 2,5 år, i takt med det ökade politiska intresset för området på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Rapporten presenterar resultaten av både 2004 och 2006 års undersökningar. Entreprenörskap & Skolan - Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? Karin Berglund, Carina Holmgren kolrapport_pdfw eb.pdf Rapporten återger den kvalitativa delstudien av vad lärare och elever berättar att de gör när de gör entreprenörskap i skolan. Skola Klarar den svenska skolan framtidens utmaningar? BEST-projektet, Elevföretag inom sekundärutbildningen Kairos Future com/sv/system/file s/skola% %20Sammanfattni ng.pdf u/enterprise/entre preneurship/supp ort_measures/trai ning_education/do c/entrepreneurshi p_education_final _sv.pdf Rapporten är en sammanfattning om framtidens kunskap, skola och lärande. Initiativtagare till rapporten var Kairos Future och Myndigheten för Skolutveckling. Slutrapport från expertgruppen - Ett elevföretag definieras som ett pedagogiskt verktyg baserat på praktisk erfarenhet, som uppnås genom att eleverna genomför ett fullständigt företagsprojekt, i samspel med det övriga samhället. Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan Inger Hensvold Myndigheten för skolutveckling ublikationer/sokochbesta ll Rapporten beskriver forskning om elevaktiva arbetsmodeller i grundskolan och belyser olika faktorer, som har betydelse för möjligheten att realisera dessa i skolan. Med elevaktiva arbetsmodeller avses elevers individuella/egna arbeten samt elevers lärande i samverkan, det vill säga olika former av grupparbeten som t.ex. tema- och projektarbeten. I rapporten ingår svensk forskning, norska utvärderingsstudier samt ett urval av internationell forskning om kooperativt lärande. 1

2 Entreprenörskapsbarometern Entreprenörskapsbarometern för Skåne 2006 Nutek a/6560/ oad/webbplatser/ Naringsliv/Dokum ent/rapporter/ska nesentrepbaro20 06.pdf Nuteks Entreprenörskapsbarometer har utvecklats för att undersöka vilka attityder till företagande som finns i Sverige. Syftet är också att kunna följa hur dessa attityder förändras över tid. Undersökningen genomförs varje år med start Resultaten går att bryta ner på ålder, kön, härkomst och region. Entreprenörskapsbarometern för Skåne 2006 visar att nästan tre av fyra av alla unga i Skåne kan tänka sig starta eget. Undersökningen visar tydligt att skolan och olika förebilder har stor påverkan på ungdomars uppfattning om företagande och entreprenörskap. EU - Främja entreprenörstänkande genom utbildning och lärande Europa Parlamentet UriServ/site/sv/co m/2006/com2006 _0033sv01.pdf Att främja entreprenörskap bland ungdomar är en av de viktigaste delarna i Europeiska ungdomspakten som antogs av Europeiska rådet i mars sammanställning från flera olika länder i Europa. EU - Entreprenörskap i skolan - Om nyckelkompetenser för livslångt lärande Entreprenörskap och företagsamhet i skolan för att utveckla skolan och regionen UriServ/site/sv/oj/ 2006/l_394/l_ sv pdf Eva Leffler Umeå universitet Document?urn_n bn_se_umu_diva fulltext.pdf EU-parlamentets och Rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. I denna avhandling studeras och problematiseras entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Studien omfattar en analys av dels vetenskapliga publikationer och offentliga dokument, dels av observationer och intervjuer med elever i årskurserna 4-6 samt intervjuer med lärare och elever. Två olika utbildningsinriktningar har vuxit fram inom området, en företagande och en företagsam inriktning. Entreprenöriella avtryck i klassrummet Gudrun Svedberg Umeå universitet Document?urn_n bn_se_umu_diva fulltext.pdf Utvecklingsprojektet Företagsamhet i skolan prioriterar samarbete mellan skola och omvärld och samarbete elever emellan, samt främjar skolutveckling med inriktning på problemlösning. Avhandlingen behandlar vad entreprenörskap i gymnasieskolan kan innebära i praktiken, i undervisning och för elevers lärande i ett lokalt sammanhang. Litteratur Entreprenörskap i skolan i Utblindingsledarskap, nu och i framtiden - Entreprenörskap och skola Tom Appel I boken medverkar förutom Tom Appel, Dan Collberg, Ola Fransson, Anders Högberg, Ulf Leo, Bengt Selghed, Haukur Viggósson samt bokens redaktör Bim Riddersporre. Studentlitteratur Utbildningsledarskap är en mellanmänsklig aktivitet som kan vara föremål för reflektion snarare än försök till definition. I den här antologin eftersträvar författarna att presentera en mångfald av perspektiv snarare än konsensus rörande begreppet. Boken tar upp en rad teman som rör skolledar- och läraruppdraget och har relevans för en mera allmän diskussion kring begreppen kunskapsledning och makt över lärandeprocesser. 2

3 Skolutveckling, Inspiration- och Undervisningsmaterial Litteratur Författare Förlag PDF-fil Innehåll/Syfte Handböcker om Företagsamt lärande Länsstyrelsen i Västerbotten Fyra handböcker om Företagsamt lärande. Författarna är verksamma vid Forskningscentrum företagsamt lärande, Lärarutbildningen vid Umeå universitet. 1. Företagsamt lärande och ledarskap Åsa Falk Lundquist, Torbjörn Danell sp?ml=20 Första handboken vars syfte är att bidra till att utveckla kunskaper och förmågor hos framtidens samhällsmedborgare. Boken riktar sig till skolledare och politiker som ansvarar för skolutvecklingen i landet. 2. Företagsamt lärande i lärarutbildningen 3. Företagsamt lärande och arbetsliv Åsa Falk Lundquist, Torbjörn Danell Christina Drugge, Torbjörn Danell Andra handboken är skriven för att användas i utbildning av nya lärare och för kompetensutveckling av redan yrkesverksamma lärare. Målet är att utveckla färdigheter och fördjupa kunskaper inom området så att företagsamt lärande blir ett naturligt inslag i allt skolarbete. Tredje handboken ska bidra till att stimulera företagsamheten hos framtidens medborgare. Den är skriven för arbetslivet och vänder sig till representanter för närsamhället intresserade av att utveckla samverkan med skolan Företagsamt lärande i teori och praktik Åsa Falk Lundquist, Per Gunnar Hallberg Fjärde och femte handboken riktar sig till både till elever och lärare. Det är en handbok för lärare och ett idématerial riktat till elever. Målet är att stimulera till företagsamma arbetssätt i skolan. Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson, Christer Westlund Nutek förlag I varje elev bor en eldsjäl! Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form som syftar till att hjälpa elever att hitta sina eldsjälar. Ett entreprenöriellt lärande består av gamla och nya pedagogiska metoder och idéer som sätts i ett sammanhang och riktas mot ett tydligt mål. Målet är att stimulera eleverna till att utveckla de kompetenser som kännetecknar en entreprenöriell elev. Påtända osläckbara själar Idéskaparna Idéskaparna Boken beskriver de studerandes syn (Hälsa- och ledarskapsprogrammet vid BrobyGrafiska i Sunne ) på entreprenöriellt lärande och ger en bild av elevernas upplevelse av vad skola och lärande kan vara. Visionen är att bidra till att skolledare, rektorer, lärare och beslutsfattare inom olika organisationer inför entreprenöriellt lärande i skolan i ett tidigt skede. e-boken - om människor och entreprenörskap Lilla Postillan Ulla.Britt Kankaanranta Ann Fredbäck Handbok i företagsamhet Kent Bogren, Stig Hanssen, Cecilia Holgersson Entreprenör Y Länsstyrelsen i Västernorrland tfn. +46 (0) ENTRÉ Företagsamhetens trappa e-boken är en inspirationsbok och berättar om Västernorrlands erfarenheter av att jobba med konceptet Open For Business. Allt från grundprinciper för konceptet till specifika workshops finns i boken. Lilla Postillan. Är fylld med vardagliga tips för den som är lärare och vill arbeta mer entreprenöriellt. Boken belyser de tankar som ligger till grund för Entrés verksamhet samt ge exempel på hur och vad de arbetar rent praktiskt för att träna företagsamhet och kreativitet hos barn, ungdomar och deras lärare. Bara döda fiskar följer strömmen Sonja Meksa, Linda Falk En bok om ungt företagande och entreprenörskap! Den handlar om hur två unga entreprenörer startar ett företag och hur de upplever den vuxna företagsvärlden. Optimism och att aldrig ge upp är ledord. 3

4 KomTekboken teknik med liv och lust Agneta Wågman Nutek förlag tent/1/c4/08/89/ko mtek_ori_webb3.p df KomTek är ett komplement till undervisningen i skolan och kan ses som likvärdig den kommunala musikskolan, fast inom teknik! Boken baseras på erfarenheter från KomTek Örebro. KomTek står för en lustfylld väg till utveckling med handfast skapande i entreprenöriell anda, och präglas av jämställdhet, mångfald, miljömässig och social hållbarhet. Kvinnor som skapar teknik Nutek Förlag Syftet med boken är att ur ett genusperspektiv analyser kvinnors erfarenheter och kunskaper på teknikens område och att föreslå förändringar. Den redogör för studier av kvinnors och flickors attityder till teknik, genomförda av forskare i Holland, Spanien och Sverige. Ländernas olika nationella projekt beskrivs också. Plankton träning i företagsamhet Ung Företagsamhet Plankton /material.htm Plankton riktar sig till pedagoger som letar efter verktyg för att stärka ungdomars (13-16 år) kreativitet och företagsamhet. Konceptet är ett färdigpaketerat material av tips och verktyg som hjälper den som vill skapa en mer företagsam och kreativ skola. Skolans nya syfte John Steinberg Eldsjälsförlaget i samarbete med Steinbergs Utbildnings AB/LäroMedia AB Boken riktar sig till skolans pedagoger, skolpolitiker, skolledare och föräldrar. Skolan har många samhällsuppdrag och skolpersonal måste själv omprioritera. Författaren menar att det går att lära sig basfärdigheter och även arbeta elevaktivt under rätt slags struktur och ledarskap. Nyckelord för framtiden är ansvarsträning, entreprenöriellt lärande, kvalitet och mästerskap. Framgång 20 svenska entreprenörer om vägen till toppen Mats Holm Affärsvärlden förlag Möt entreprenörerna bakom 20 svenska succéföretag. Följ med på en hisnande berättelse bland avgörande affärshändelser och avgrundsdjupa motgångar och få en smak av den stora lycka som infinner sig när en egen affärsidé växer, tar fart och blir guld. Bryt mönstret eller gå under Fredrik Svensson Rektorsakademien förlag e/?page_id=25 Boken handlar om människans förmåga att hitta nya vägar framåt i en ständig föränderlig värld. Läs och inspireras! Idébok / Idébok 2 Fredrik Härén Interesting org Idébok och Idébok 2 är båda en kombinerad bok/anteckningsbok framtagen för att främja kreativiteten och uppmuntra till att fler idéer tas tillvara. Båda bygger på samma koncept med inspirerande citat, exempel och historier som lockar till kreativ utveckling blandat med uppmaningar till läsaren att själv utveckla sin kreativitet. Idébok för föräldrar Entreprenörskap Projekt och företagande Projektarbete lärarboken 100p Fredrik Härén Torbjörn Stenson, Gunnar Wiræus Krister Andersson Brolin Idébok för föräldrar skall i första hand inspirera. Tanken med boken är att få föräldrar att se det värdefulla och vackra i att ett barn gör något på sitt eget sätt. Att lära sig att uppmuntra barns förmåga att hitta på andra lösningar än de "rätta". Studentlitteratur Entreprenörskap Projekt och företagande är ett läromedel för kursen Projekt och företagande, framtaget i samarbete med Ung företagsamhet. Boken är en komplett verktygslåda för elever och lärare. Studentlitteratur Syftet med boken är att erbjuda lärare ett praktiskt, handfast och teoretiskt stöd i rollen som handledare och bedömare av projektarbeten. Boken riktar sig främst till lärare, lärarstuderande och lärarutbildare. 4

5 Älskade snilleblixtar fantastiska uppfinningar av barn Sanna Rosén Nicotext Älskade snilleblixtar är en samling fantastiska uppfinningar påhittade av barn från hela Sverige, illustrerade av Sanna Rosén, dotter till Snilleblixtarnas upphovsman, uppfinnare Anders Rosén. Junior-företagaren Stefan Ekberg Redaktionen Handbok för unga som tröttnat på att tjäna småpengar på jultidningar, koksbollar och salamikorvar Boken är för att inspirera unga till att förstå hur mycket man själv kan göra. 100 smarta affärsidéer för unga Dragan Sako Bonnier Carlsen En inspirationsbok för alla mellan 13 och 20 år som vill tjäna egna pengar. Det kan vara svårt att hitta sommarjobb. Här finns handfasta tips till den som vill börja i liten skala och dryga ut veckopengen. Den som vill utveckla sina färdigheter inom entreprenörskap hittar goda råd till hur man går vidare från att formulera sin affärsidé till att starta ett mindre företag. Naturlagarna Bertil Asplund Bja-Asplund, Nyliden Boken är en del av kursmaterialet till Skellefte-Tekniken och syftar till att hjälpa pedagoger berätta om naturlagarna på ett enkelt sätt för barn upp till skolår 6. Entreprenörskap i världsklass - Koenigsegg Ingeman Arbnor Liber Den här boken är unik. Du får möta en entreprenör som har utsetts till Sveriges främste kreatör. Och en författare som har fått pris för att han skapat Sveriges bästa entreprenörsutbildning. Det handlar om ett entreprenörskap som slår det mesta. "Skolan och omvärlden" Skolaarbetsliv Idéboken "Skolan och omvärlden" vänder sig i första hand till rektorer och lärare som söker information och inspiration om hur man får kontinuitet i samarbetet mellan grundskola och lokalt näringsliv. Personligt entreprenörskap - att få saker att hända Stefan Olsson, Marcus Frödin Universe Imagine Publishing Kapitel 1 finns på; entreprenorska p.se/images/pe 1_kap1.pdf Det kommer alltid att behövas människor som får saker att hända. Det här är en handbok, en inspirationsbok som får dig att göra det själv. Fylld av hundratals enkla idéer och kraftfulla principer som du kan använda dig av direkt för att få saker att hända. Personligt entreprenörskap är en teknik för att göra det du vill och må bra under tiden. Ett förhållningssätt, med fokus på möjligheter, att ha kraft, lust och vilja att agera för att få det att hända. Det handlar om att våga pröva, våga misslyckas och våga lyckas. Entreprenörskap Magnus Henrekson, Mikael Stenkula SNS förlag Boken är en lättöverskådlig redogörelse för vad entreprenörskap är och varför entreprenörskap spelar en avgörande roll för välståndsutveckling, tillväxt och jobbskapande. Både svenska och internationella förhållanden presenteras. Entreprenörskap, toapapper och struntsnack Nicke Wikström OMY! AB Nicke Wikström är en 80-talist från Norrland som skrivit sin biografi. Boken heter "Entreprenörskap, toapapper & struntsnack". I den uttrycker författaren sina funderingar bl.a. på vad som gör att man betraktas som driftig. Beautiful Business - kvinnliga entreprenörer Sofia Bergenstjerna och Frida Haavisto Beautiful Business I boken Beautiful Business hittar du massvis av härliga, modiga, roliga och målmedvetna tjejer som har följt sina drömmar, skapat egna möjligheter, tänkt annorlunda och vänt motgång till framgång. De är tjejer i alla åldrar, från hela Sverige och inom alla möjliga branscher. Men det är inte bransch eller titel som är viktigt i Beautiful Business, det är energin som dessa tjejer ger ifrån sig. 5

6 Entreprenör utan gränser Björn Söderberg Bookhous Björn Söderberg har inte ägnat mycket tid åt att skriva policydokument och affärsplaner. Däremot har han vid 25 års ålder startat tre företag i både Sverige och Nepal som visar att socialt ansvarstagande faktiskt är lönsamt när det omsätts i praktisk handling. Boken tar oss med på en resa från styrelserummen i Sverige till Bagmatifloden i Kathmandu där Björn visar hur man startar ett företag genom att sälja sin produkt innan den existerar. Människor som gör - samtal med sociala entreprenörer Tove Lifvendahl Bokus Boken innehåller ett tiotal samtal med människor som valt att inom vitt skilda områden ta ett individuellt ansvar för att göra samhället bättre sociala entreprenörer. En samhällskritisk, upprorisk och mycket inspirerande bok om människokraft - om att se problem och våga tro på sin egen förmåga att göra något åt dem. Företagen och Framtiden Ronald Fagerfjäll Freebook Företagen och framtiden handlar om entreprenörskap och dess betydelse för svenskt näringsliv. Boken beskriver stora och små företag, eget företagande samt en rad olika branscher. Levande lärarskap om lärarens arbete i den moderna gymnasieskolan Marianne Feldt, Leif Jarlén, Johan Rådmark Liber Syftet är att ge lärare mod, lust och vilja att anta gymnasieskolans utmaningar, genom att bl.a. dela med sig av idéer, frågor förslag till arbetssätt och metoder att leda och organisera elevers lärande. Boken vänder sig till lärare, lärarstuderande inom gymnasieskolan och till skolledare. Småföretagarens handbok Stina Stensson Småföretagarens handbok är klassikern som rymmer det väsentligaste för alla som planerar att starta eget företag eller redan är etablerad småföretagare. Här finns information om allt från skatter till personalfrågor, bokföring, budget, import/export, EU-anpassning och marknadsplanering. Du får veta vilka skyldigheter och rättigheter du har som egenföretagare och vart du ska vända dig med mer komplicerade frågor. Entreprenörskap Starta och driva eget - en heltäckande utbildning i entreprenörskap! E2000 Compact Småföretagande A Cege Ekström, Ronald Fagerfjäll, Carina Jansson Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Jöran Enqvist, Rolf Jansson Pristagare i tidningen Entreprenörskaps genomgång av alla svenska läroböcker i ämnet! Hur kommer nya företag till? Vad driver en nyföretagare och entreprenör? Vad ligger bakom utvecklingen av nya företag och produkter? Vad behöver man kunna beträffande företagande, ekonomi och projektarbete för att starta och driva företag? Ett praktiskt hjälpmedel och läromedel för dig som just startat eller funderar på att starta eget. Boken beskriver hur du går till väga för att starta eget. Här finns information om allt du kan behöva, från hur du skriver din affärsplan till hur du får vinst i ditt företag. Från affärsidé och kalkylering till marknadsföring och försäljning samt bokföring och lönsamhetsbedömning - en praktisk handbok i företagande som väl speglar entreprenörskapet och småföretagandets villkor. 6

7 Småföretagande A Björnstig och Sturesson Gleerups Småföretagande kan vara så mycket: frisör, fårfarmare, musiker, bilmekaniker, kock eller IT-konsult - alla kan de vara småföretagare, ofta med ingen eller få anställda. Detta försöker boken förmedla i text och bilder. Småföretagande A är förankrad i verkligheten och skriven utifrån småföretagarens villkor. Den är en konkret och lättläst guide i att starta och driva mindre företag. Småföretagande B Björnstig och Sturesson Småföretagande B fördjupar och utvecklar kunskaperna från A-kursen. Liksom A- boken är det en konkret presentation av småföretagandets olika sidor och behandlar i stort sett alla aspekter av småföretagande: personliga, juridiska, företagsekonomiska och omvärldsbetonade. Tidernas entreprenörer i Sverige Anders Johnson Entreprenörerna är en nyckelgrupp för den ekonomiska utvecklingen. I denna bok presenteras ett stort antal svenska entreprenörer kända och okända, kvinnor och män, invandrare och svenskfödda från Louis De Geer och Christopher Polhem på 1600-talet till Jan Stenbeck och Filippa Knutsson i vår tid. Det är berättelser med både hjältar och skurkar, succéer och skandaler. I praktiken Svenskt Näringsliv I praktiken består av tre delar företag, skola och elev som ger ett praktiskt och ringsliv.se/s handfast stöd före, under och efter prao eller praktik. kola/verktyg/ Företagare 0007/I_praktike n_- _f_retag_7717a.pdf I praktiken företag ger de som tar emot praktikanter från högstadiet eller gymnasiet användbara praktiska verktyg. Materialet ger konkret vägledning och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför prao/praktik. Skola lärare samt studieoch yrkesvägledare 0007/I_praktike n_- _skola_7718a.p df I praktiken skola ger er som skickar ut praoelever från högstadiet eller praktikanter från gymnasiet användbara och praktiska verktyg. Materialet ger konkret vägledning för SYV, ämneslärare och rektorer samt stöd i kontakterna med företagen. Elev 0007/I_praktike n_- _elev_7716a.pd f I praktiken elev ger massor av tips och stöd till elever, både inför, under och efter prao eller praktik och tar upp frågor som; Hur hittar man en rolig prao- /praktikplats? Vad är bra att tänka på den första dagen? Hur får man mesta möjliga ut från sin prao-/praktiktid? Och hur startar man egentligen sitt eget företag? Varg nosar och jagar Ulf Nilsson 0008/Varg_nos ar_och_jagar_8 505a.pdf Företagsamhet är ett skolmaterial för skolår 4-6 om ekonomi och företagande, som består av två delar. Första delen är Varg nosar och jagar - en ungdomsroman av Ulf Nilsson (en av Sveriges främsta barn- och ungdomsförfattare). Varg nosar och jagar finns även som ljudbok. 7

8 Idébanken Ulf Nilsson Svenskt Näringsliv ringsliv.se/s kola/verktyg/ 0008/Id_banken _8492a.pdf Vad ska Sverige med ett företag till? Theodor Paues 0000/Vad_ska_ Sverige_med_f 541a.pdf Uppslaget om Tillväxt 0009/Uppslaget _Tillv_xt_9777a.pdf Uppslaget om Vinst 0009/Uppslaget _Vinst_9772a.p df Entreprenörerna Sveriges väg till välstånd De lyfte landet - en berättelse om svenska entreprenörer Anders Johnson Anders Johnson entreprenör ringsliv.se/ entreprenor/ 0000/Entrepren _rerna_- _Sver_254a.pdf 0000/De_lyfte_l andet_- _en_b_169a.pd f ör.se Idébanken är lärarhandledning och introduktion till skolmaterialet "Varg nosar och jagar", och vänder sig till lärare som undervisar i skolår 4-6 och som vill få eleverna att läsa och diskutera ekonomi och företagande. Idébanken innehåller massor av bra och konkreta lektionstips. Beskriver företagarens roller i samhället. Materialet innehåller lärarhandledning, DVD-/VHS-film diskussionsfrågor och uppgifter. Vad är ekonomisk tillväxt och hur skapas den? Tar upp frågan om företagens vinster ur flera perspektiv. Tar upp frågan om hur välstånd skapas. På hundra år, från , förvandlades Sverige från en fattig bondenation till ett av världens rikaste länder. Boken berättar om grundarna bakom välkända svenska företag. Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare. Vi skriver om människor, deras drivkrafter, strategier, val, villkor och vardag. Utkommer med 10 nr./år. 8

9 Entreprenörskap i skolan E-ship Goda exempel yres/025bd266-ce82-4f94-bd98- A265A272D7C0/ /Eshiphandbok.pdf Lärdomarna från E-ships artbete med entreprenörskap i skolan finns samlade i en handbok som bl.a. innehåller förslag på en grundmodell, som en skola eller kommun kan utgå ifrån för att integrera entreprenörskap på alla nivåer. Entreprenörskap i stort och smått Nuteks Nationella Entreprenörskaps program d/230 aget/pdf/info_ pdf Boken innehåller lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet, vilka genererades i cirka ett hundratal projekt som bedrevs åren Boken handlar om hur man kan arbeta för att införa entreprenörskap i utbildningssystemet, hur man skapar en bättre rådgivning och hur man arbetar fram regionala strategier för att främja entreprenörskap. Från Kullavik till Skottorp - ut ur klassrummen och in i samverkan Företagsamt Halland se En skrift från Företagsamt Halland, Region Hallands insats för att stärka ett entreprenöriellt förhållningssätt bland ungdomar och vuxna. Häftet visar på goda lokala exempel som inspirerar till företagsamt lärande. Entreprenör - en som gör Ungt Entreprenörskap/ Bromma Brolins En inspirationsskrift från projektet Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionen som beskriver olika sätt att genomföra entreprenörskap i skolan. Läsaren får också en inblick i några av de deltagande kommunernas framtagna handlingsplaner. En skrift om 20 lyckade samarbeten Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv ringsliv.se/multimedia/archive /00000/En_skrift_om_ 20_lyckad_180a.pdf Syftet är att skriften ska stimulera fler företag och skolor till att mötas för att tillsammans inventera olika samverkansmöjligheter. Företagande i skolan företagarna leorganizer/foretagar na%20centralt/opinio n/skolmaterial/foretag ande_i_skolan2.pdf Företagande i skolan är ett material om att stärka formerna för samarbete mellan företag och skola med tips och idéer till företagare och lärare. Årets Teknikutbildning grundskola 2004, 2005, 2006 Teknikföretagen e/upload/sve/goda_ex empel_aretsteknikutb_ 04_06.pdf Häftet ger goda exempel på inspirerande och genomtänkt teknikundervisning runt om i Sverige. Ett antal skolor och lärare som fått utmärkelsen Årets Teknikutbildning åren har intervjuats om hur de arbetar med teknikämnet. Så blir vi intressanta Teknikföretagen e/upload/sve/sa_blir_v i_intressanta.pdf Teknikföretagen har tagit fram denna skrift för att man ska kunna hävda sig i hård konkurrens med andra branscher om framtidens medarbetare. Läsaren får ta del av erfarenheter från teknikföretag som är bra på rekrytering och har goda kontakter med unga människor. 9

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Vad menar vi med entreprenörskap i skolan?

Vad menar vi med entreprenörskap i skolan? Vad menar vi med entreprenörskap i skolan? Mia Liljestrand SVENSKT NÄRINGSLIV Mia.liljestrand@svensktnaringsliv.se Nationell strategi Definitionen entreprenörskap (EU) " Entreprenörskap är en dynamisk

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Lärare och skolledare

Lärare och skolledare Lärare och skolledare Grundskola och gymnasium Jag är Jag är verksam på Jag är verksam i Tycker du att entreprenörskap i skolan handlar om ett förhållningssätt till kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning,

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Entreprenöriella Metoder och Modeller - för grund- och gymnasieskola

Entreprenöriella Metoder och Modeller - för grund- och gymnasieskola Entreprenöriella Metoder och Modeller - för grund- och gymnasieskola YRMiS 2010-11-03 Selfmade Sommarlovsentreprenör Entreprenörskollo Camp-E Ung Företagsamhet Gränslösa klassrum Framtidspiloterna Business

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Vägen till entreprenörskap!

Vägen till entreprenörskap! Vägen till entreprenörskap! Styrdokument 2011 I skollagen står det att skolan ska främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer

Läs mer

1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning

1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning 1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning Bryssel 2010 en individs förmåga att förverkliga sina idéer Simone Baldassarri arbetar med entreprenörskap och utbildning på Europeiska kommissionens

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan

Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan 2012-08-23 Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan Du finner i detta dokument flertalet tips om olika verktyg och metoder som stimulerar entreprenöriellt lärande och

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun Plan för entreprenörskap i skolan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 11/KS 0233 Datum: 2011-10-25 Paragraf: 325 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2011-10-25 Diarienummer:

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning 2 (7) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020 ska Hudiksvalls kommun vara Sveriges

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet Skola-arbetsliv foto:leif Johansson, bildarkivet.se Handlingskraft Nyskapande Stolthet Handlingsplan skola-arbetsliv Inledning I läroplanerna samt i flera dokument på nationell nivå betonas vikten av att

Läs mer

Samverkan Skola - Arbetsliv

Samverkan Skola - Arbetsliv En plan för hur Falkenbergs grundskolor, gymnasium och arbetslivet kan samverka så att alla kan lyckas! Samverkan Skola - Arbetsliv Arbetsplan för grundskolan och gymnasiet i Falkenbergs kommun, 2015/2016

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Utbildningspaket ENTRIS

Utbildningspaket ENTRIS Utbildningspaket ENTRIS 2009-04-01-2010-04-01 Introduktionsutbildning för att främja entreprenörskap i skolan, Malmö högskola Grundläggande entreprenörskapsutbildning, Malmö högskola Entreprenörskap som

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Entreprenörskap i ett verksamhetsperspektiv

Entreprenörskap i ett verksamhetsperspektiv Bilaga 1 Barn- och utbildningskontoret Lisbeth Bodén Datum Sid 2017-03-01 Dnr BUN-2017-018 1 (5) Dnr KS-2016-934 Svar på motion från Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) angående nyföretagsamhet

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare Malin Brändström projektledare Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten - en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera och där det

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

Var med och forma länets framtid

Var med och forma länets framtid Var med och forma länets framtid Stimulera ungdomars företagsamhet. Då bidrar du till ett levande Västerbotten. Åh, det är så vi får luft under vingarna. Skolans utmaning är att uppmuntra ungdomars skaparlust

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Entreprenöriellt Lärande Att förlösa eldsjälar

Entreprenöriellt Lärande Att förlösa eldsjälar Entreprenöriellt Lärande Att förlösa eldsjälar Hasseludden 6 november 2006 Marielle Peterson & Christer Westlund Betydelsefulla kompetenser Med utgångspunkt i det samhälle som finns idag. Vilka 10 kompetenser

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Fsk Gsk Gy Från 10 minuter 2-5 personer Kortleken innehåller öppna frågor och det finns inget rätt eller fel. Här gäller det att vara så öppen och modig

Läs mer

Föreläsartips Entreprenörskap i skolan

Föreläsartips Entreprenörskap i skolan Föreläsartips Entreprenörskap i skolan Föreläsare och inspiratörer Kortfattad beskrivning 2008-08-18 Bengt Johannisson 0470-70 80 00 Växjö universitet Ekonomihögskolan Christer Westlund 070-873 52 92 christer@meuniversity.com

Läs mer

Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn

Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn Styrdokument 2011 Kontext Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn We need change! Obama Söderhamn 2005 Entreprenörskap är ett förhållningssätt till varandra, till lärande och till

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Dagordning 4 mars Uddared 12.30-13.15 Varför EL? Teoretisk grund 13.15-14.00 Övning Elbarometern

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare Susann Johansson utbildare Vad händer? Seminarieserie för styrgrupp Överkalix Tre tillfällen, varje tillfälle kl 13

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Hur kan vi samarbeta lokalt och stärka varandra, skola näringsliv och Ung Företagsamhet i ett längre perspektiv?

Hur kan vi samarbeta lokalt och stärka varandra, skola näringsliv och Ung Företagsamhet i ett längre perspektiv? Hur kan vi samarbeta lokalt och stärka varandra, skola näringsliv och Ung Företagsamhet i ett längre perspektiv? Hur kan vi samarbeta lokalt och stärka varandra, skola näringsliv och Ung Företagsamhet

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 1 Slutrapport 2007 12 31 Populärversion Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 2 Bakgrund Hörnstenar i visionen för Enköpings kommun är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar samt att skapa tillväxt

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 Administration 2 Administration B Fakta, Johansson, Westerlind ISBN: 91 47 06325-4, och Administration B Uppdrag,

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Bild 1 1 ta bort. Få in i ny bild om begrepp och definition istället. Jenny Jonasson;

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten - en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera och där det Entreprenöriella lärandet är drivkraften för utveckling

Läs mer

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR Övergripande vision Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Lärmiljö - definition

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer