Entreprenörskap i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskap i skolan"

Transkript

1 Entreprenörskap i skolan Litteraturtips Entreprenörskap i grund- och gymnasieskola Rapporter/Avhandlingar Litteratur Författare Förlag PDF-fil Innehåll/Syfte Lärare om Karin Hermansson företagsamhet VA Vetenskap och allmänhet apport2005_2.pdf VA-rapport, intervjuundersökning av lärare, skolledare och lärarstuderandes åsikter kring företagsamma och entreprenöriella förmågor i skolan. Entreprenörskap i grundoch gymnasieskolor Carina Holmgren FSF - Forum för småföretagsforskning kolrapport_kvantit ativ.pdf En kvantitativ studie 2004 med uppföljning 2006 i syfte att undersöka om förekomsten av entreprenörskapsutbildning ökat under 2,5 år, i takt med det ökade politiska intresset för området på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Rapporten presenterar resultaten av både 2004 och 2006 års undersökningar. Entreprenörskap & Skolan - Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? Karin Berglund, Carina Holmgren kolrapport_pdfw eb.pdf Rapporten återger den kvalitativa delstudien av vad lärare och elever berättar att de gör när de gör entreprenörskap i skolan. Skola Klarar den svenska skolan framtidens utmaningar? BEST-projektet, Elevföretag inom sekundärutbildningen Kairos Future com/sv/system/file s/skola% %20Sammanfattni ng.pdf u/enterprise/entre preneurship/supp ort_measures/trai ning_education/do c/entrepreneurshi p_education_final _sv.pdf Rapporten är en sammanfattning om framtidens kunskap, skola och lärande. Initiativtagare till rapporten var Kairos Future och Myndigheten för Skolutveckling. Slutrapport från expertgruppen - Ett elevföretag definieras som ett pedagogiskt verktyg baserat på praktisk erfarenhet, som uppnås genom att eleverna genomför ett fullständigt företagsprojekt, i samspel med det övriga samhället. Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan Inger Hensvold Myndigheten för skolutveckling ublikationer/sokochbesta ll Rapporten beskriver forskning om elevaktiva arbetsmodeller i grundskolan och belyser olika faktorer, som har betydelse för möjligheten att realisera dessa i skolan. Med elevaktiva arbetsmodeller avses elevers individuella/egna arbeten samt elevers lärande i samverkan, det vill säga olika former av grupparbeten som t.ex. tema- och projektarbeten. I rapporten ingår svensk forskning, norska utvärderingsstudier samt ett urval av internationell forskning om kooperativt lärande. 1

2 Entreprenörskapsbarometern Entreprenörskapsbarometern för Skåne 2006 Nutek a/6560/ oad/webbplatser/ Naringsliv/Dokum ent/rapporter/ska nesentrepbaro20 06.pdf Nuteks Entreprenörskapsbarometer har utvecklats för att undersöka vilka attityder till företagande som finns i Sverige. Syftet är också att kunna följa hur dessa attityder förändras över tid. Undersökningen genomförs varje år med start Resultaten går att bryta ner på ålder, kön, härkomst och region. Entreprenörskapsbarometern för Skåne 2006 visar att nästan tre av fyra av alla unga i Skåne kan tänka sig starta eget. Undersökningen visar tydligt att skolan och olika förebilder har stor påverkan på ungdomars uppfattning om företagande och entreprenörskap. EU - Främja entreprenörstänkande genom utbildning och lärande Europa Parlamentet UriServ/site/sv/co m/2006/com2006 _0033sv01.pdf Att främja entreprenörskap bland ungdomar är en av de viktigaste delarna i Europeiska ungdomspakten som antogs av Europeiska rådet i mars sammanställning från flera olika länder i Europa. EU - Entreprenörskap i skolan - Om nyckelkompetenser för livslångt lärande Entreprenörskap och företagsamhet i skolan för att utveckla skolan och regionen UriServ/site/sv/oj/ 2006/l_394/l_ sv pdf Eva Leffler Umeå universitet Document?urn_n bn_se_umu_diva fulltext.pdf EU-parlamentets och Rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. I denna avhandling studeras och problematiseras entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Studien omfattar en analys av dels vetenskapliga publikationer och offentliga dokument, dels av observationer och intervjuer med elever i årskurserna 4-6 samt intervjuer med lärare och elever. Två olika utbildningsinriktningar har vuxit fram inom området, en företagande och en företagsam inriktning. Entreprenöriella avtryck i klassrummet Gudrun Svedberg Umeå universitet Document?urn_n bn_se_umu_diva fulltext.pdf Utvecklingsprojektet Företagsamhet i skolan prioriterar samarbete mellan skola och omvärld och samarbete elever emellan, samt främjar skolutveckling med inriktning på problemlösning. Avhandlingen behandlar vad entreprenörskap i gymnasieskolan kan innebära i praktiken, i undervisning och för elevers lärande i ett lokalt sammanhang. Litteratur Entreprenörskap i skolan i Utblindingsledarskap, nu och i framtiden - Entreprenörskap och skola Tom Appel I boken medverkar förutom Tom Appel, Dan Collberg, Ola Fransson, Anders Högberg, Ulf Leo, Bengt Selghed, Haukur Viggósson samt bokens redaktör Bim Riddersporre. Studentlitteratur Utbildningsledarskap är en mellanmänsklig aktivitet som kan vara föremål för reflektion snarare än försök till definition. I den här antologin eftersträvar författarna att presentera en mångfald av perspektiv snarare än konsensus rörande begreppet. Boken tar upp en rad teman som rör skolledar- och läraruppdraget och har relevans för en mera allmän diskussion kring begreppen kunskapsledning och makt över lärandeprocesser. 2

3 Skolutveckling, Inspiration- och Undervisningsmaterial Litteratur Författare Förlag PDF-fil Innehåll/Syfte Handböcker om Företagsamt lärande Länsstyrelsen i Västerbotten Fyra handböcker om Företagsamt lärande. Författarna är verksamma vid Forskningscentrum företagsamt lärande, Lärarutbildningen vid Umeå universitet. 1. Företagsamt lärande och ledarskap Åsa Falk Lundquist, Torbjörn Danell sp?ml=20 Första handboken vars syfte är att bidra till att utveckla kunskaper och förmågor hos framtidens samhällsmedborgare. Boken riktar sig till skolledare och politiker som ansvarar för skolutvecklingen i landet. 2. Företagsamt lärande i lärarutbildningen 3. Företagsamt lärande och arbetsliv Åsa Falk Lundquist, Torbjörn Danell Christina Drugge, Torbjörn Danell Andra handboken är skriven för att användas i utbildning av nya lärare och för kompetensutveckling av redan yrkesverksamma lärare. Målet är att utveckla färdigheter och fördjupa kunskaper inom området så att företagsamt lärande blir ett naturligt inslag i allt skolarbete. Tredje handboken ska bidra till att stimulera företagsamheten hos framtidens medborgare. Den är skriven för arbetslivet och vänder sig till representanter för närsamhället intresserade av att utveckla samverkan med skolan Företagsamt lärande i teori och praktik Åsa Falk Lundquist, Per Gunnar Hallberg Fjärde och femte handboken riktar sig till både till elever och lärare. Det är en handbok för lärare och ett idématerial riktat till elever. Målet är att stimulera till företagsamma arbetssätt i skolan. Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson, Christer Westlund Nutek förlag I varje elev bor en eldsjäl! Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form som syftar till att hjälpa elever att hitta sina eldsjälar. Ett entreprenöriellt lärande består av gamla och nya pedagogiska metoder och idéer som sätts i ett sammanhang och riktas mot ett tydligt mål. Målet är att stimulera eleverna till att utveckla de kompetenser som kännetecknar en entreprenöriell elev. Påtända osläckbara själar Idéskaparna Idéskaparna Boken beskriver de studerandes syn (Hälsa- och ledarskapsprogrammet vid BrobyGrafiska i Sunne ) på entreprenöriellt lärande och ger en bild av elevernas upplevelse av vad skola och lärande kan vara. Visionen är att bidra till att skolledare, rektorer, lärare och beslutsfattare inom olika organisationer inför entreprenöriellt lärande i skolan i ett tidigt skede. e-boken - om människor och entreprenörskap Lilla Postillan Ulla.Britt Kankaanranta Ann Fredbäck Handbok i företagsamhet Kent Bogren, Stig Hanssen, Cecilia Holgersson Entreprenör Y Länsstyrelsen i Västernorrland tfn. +46 (0) ENTRÉ Företagsamhetens trappa e-boken är en inspirationsbok och berättar om Västernorrlands erfarenheter av att jobba med konceptet Open For Business. Allt från grundprinciper för konceptet till specifika workshops finns i boken. Lilla Postillan. Är fylld med vardagliga tips för den som är lärare och vill arbeta mer entreprenöriellt. Boken belyser de tankar som ligger till grund för Entrés verksamhet samt ge exempel på hur och vad de arbetar rent praktiskt för att träna företagsamhet och kreativitet hos barn, ungdomar och deras lärare. Bara döda fiskar följer strömmen Sonja Meksa, Linda Falk En bok om ungt företagande och entreprenörskap! Den handlar om hur två unga entreprenörer startar ett företag och hur de upplever den vuxna företagsvärlden. Optimism och att aldrig ge upp är ledord. 3

4 KomTekboken teknik med liv och lust Agneta Wågman Nutek förlag tent/1/c4/08/89/ko mtek_ori_webb3.p df KomTek är ett komplement till undervisningen i skolan och kan ses som likvärdig den kommunala musikskolan, fast inom teknik! Boken baseras på erfarenheter från KomTek Örebro. KomTek står för en lustfylld väg till utveckling med handfast skapande i entreprenöriell anda, och präglas av jämställdhet, mångfald, miljömässig och social hållbarhet. Kvinnor som skapar teknik Nutek Förlag Syftet med boken är att ur ett genusperspektiv analyser kvinnors erfarenheter och kunskaper på teknikens område och att föreslå förändringar. Den redogör för studier av kvinnors och flickors attityder till teknik, genomförda av forskare i Holland, Spanien och Sverige. Ländernas olika nationella projekt beskrivs också. Plankton träning i företagsamhet Ung Företagsamhet Plankton /material.htm Plankton riktar sig till pedagoger som letar efter verktyg för att stärka ungdomars (13-16 år) kreativitet och företagsamhet. Konceptet är ett färdigpaketerat material av tips och verktyg som hjälper den som vill skapa en mer företagsam och kreativ skola. Skolans nya syfte John Steinberg Eldsjälsförlaget i samarbete med Steinbergs Utbildnings AB/LäroMedia AB Boken riktar sig till skolans pedagoger, skolpolitiker, skolledare och föräldrar. Skolan har många samhällsuppdrag och skolpersonal måste själv omprioritera. Författaren menar att det går att lära sig basfärdigheter och även arbeta elevaktivt under rätt slags struktur och ledarskap. Nyckelord för framtiden är ansvarsträning, entreprenöriellt lärande, kvalitet och mästerskap. Framgång 20 svenska entreprenörer om vägen till toppen Mats Holm Affärsvärlden förlag Möt entreprenörerna bakom 20 svenska succéföretag. Följ med på en hisnande berättelse bland avgörande affärshändelser och avgrundsdjupa motgångar och få en smak av den stora lycka som infinner sig när en egen affärsidé växer, tar fart och blir guld. Bryt mönstret eller gå under Fredrik Svensson Rektorsakademien förlag e/?page_id=25 Boken handlar om människans förmåga att hitta nya vägar framåt i en ständig föränderlig värld. Läs och inspireras! Idébok / Idébok 2 Fredrik Härén Interesting org Idébok och Idébok 2 är båda en kombinerad bok/anteckningsbok framtagen för att främja kreativiteten och uppmuntra till att fler idéer tas tillvara. Båda bygger på samma koncept med inspirerande citat, exempel och historier som lockar till kreativ utveckling blandat med uppmaningar till läsaren att själv utveckla sin kreativitet. Idébok för föräldrar Entreprenörskap Projekt och företagande Projektarbete lärarboken 100p Fredrik Härén Torbjörn Stenson, Gunnar Wiræus Krister Andersson Brolin Idébok för föräldrar skall i första hand inspirera. Tanken med boken är att få föräldrar att se det värdefulla och vackra i att ett barn gör något på sitt eget sätt. Att lära sig att uppmuntra barns förmåga att hitta på andra lösningar än de "rätta". Studentlitteratur Entreprenörskap Projekt och företagande är ett läromedel för kursen Projekt och företagande, framtaget i samarbete med Ung företagsamhet. Boken är en komplett verktygslåda för elever och lärare. Studentlitteratur Syftet med boken är att erbjuda lärare ett praktiskt, handfast och teoretiskt stöd i rollen som handledare och bedömare av projektarbeten. Boken riktar sig främst till lärare, lärarstuderande och lärarutbildare. 4

5 Älskade snilleblixtar fantastiska uppfinningar av barn Sanna Rosén Nicotext Älskade snilleblixtar är en samling fantastiska uppfinningar påhittade av barn från hela Sverige, illustrerade av Sanna Rosén, dotter till Snilleblixtarnas upphovsman, uppfinnare Anders Rosén. Junior-företagaren Stefan Ekberg Redaktionen Handbok för unga som tröttnat på att tjäna småpengar på jultidningar, koksbollar och salamikorvar Boken är för att inspirera unga till att förstå hur mycket man själv kan göra. 100 smarta affärsidéer för unga Dragan Sako Bonnier Carlsen En inspirationsbok för alla mellan 13 och 20 år som vill tjäna egna pengar. Det kan vara svårt att hitta sommarjobb. Här finns handfasta tips till den som vill börja i liten skala och dryga ut veckopengen. Den som vill utveckla sina färdigheter inom entreprenörskap hittar goda råd till hur man går vidare från att formulera sin affärsidé till att starta ett mindre företag. Naturlagarna Bertil Asplund Bja-Asplund, Nyliden Boken är en del av kursmaterialet till Skellefte-Tekniken och syftar till att hjälpa pedagoger berätta om naturlagarna på ett enkelt sätt för barn upp till skolår 6. Entreprenörskap i världsklass - Koenigsegg Ingeman Arbnor Liber Den här boken är unik. Du får möta en entreprenör som har utsetts till Sveriges främste kreatör. Och en författare som har fått pris för att han skapat Sveriges bästa entreprenörsutbildning. Det handlar om ett entreprenörskap som slår det mesta. "Skolan och omvärlden" Skolaarbetsliv Idéboken "Skolan och omvärlden" vänder sig i första hand till rektorer och lärare som söker information och inspiration om hur man får kontinuitet i samarbetet mellan grundskola och lokalt näringsliv. Personligt entreprenörskap - att få saker att hända Stefan Olsson, Marcus Frödin Universe Imagine Publishing Kapitel 1 finns på; entreprenorska p.se/images/pe 1_kap1.pdf Det kommer alltid att behövas människor som får saker att hända. Det här är en handbok, en inspirationsbok som får dig att göra det själv. Fylld av hundratals enkla idéer och kraftfulla principer som du kan använda dig av direkt för att få saker att hända. Personligt entreprenörskap är en teknik för att göra det du vill och må bra under tiden. Ett förhållningssätt, med fokus på möjligheter, att ha kraft, lust och vilja att agera för att få det att hända. Det handlar om att våga pröva, våga misslyckas och våga lyckas. Entreprenörskap Magnus Henrekson, Mikael Stenkula SNS förlag Boken är en lättöverskådlig redogörelse för vad entreprenörskap är och varför entreprenörskap spelar en avgörande roll för välståndsutveckling, tillväxt och jobbskapande. Både svenska och internationella förhållanden presenteras. Entreprenörskap, toapapper och struntsnack Nicke Wikström OMY! AB Nicke Wikström är en 80-talist från Norrland som skrivit sin biografi. Boken heter "Entreprenörskap, toapapper & struntsnack". I den uttrycker författaren sina funderingar bl.a. på vad som gör att man betraktas som driftig. Beautiful Business - kvinnliga entreprenörer Sofia Bergenstjerna och Frida Haavisto Beautiful Business I boken Beautiful Business hittar du massvis av härliga, modiga, roliga och målmedvetna tjejer som har följt sina drömmar, skapat egna möjligheter, tänkt annorlunda och vänt motgång till framgång. De är tjejer i alla åldrar, från hela Sverige och inom alla möjliga branscher. Men det är inte bransch eller titel som är viktigt i Beautiful Business, det är energin som dessa tjejer ger ifrån sig. 5

6 Entreprenör utan gränser Björn Söderberg Bookhous Björn Söderberg har inte ägnat mycket tid åt att skriva policydokument och affärsplaner. Däremot har han vid 25 års ålder startat tre företag i både Sverige och Nepal som visar att socialt ansvarstagande faktiskt är lönsamt när det omsätts i praktisk handling. Boken tar oss med på en resa från styrelserummen i Sverige till Bagmatifloden i Kathmandu där Björn visar hur man startar ett företag genom att sälja sin produkt innan den existerar. Människor som gör - samtal med sociala entreprenörer Tove Lifvendahl Bokus Boken innehåller ett tiotal samtal med människor som valt att inom vitt skilda områden ta ett individuellt ansvar för att göra samhället bättre sociala entreprenörer. En samhällskritisk, upprorisk och mycket inspirerande bok om människokraft - om att se problem och våga tro på sin egen förmåga att göra något åt dem. Företagen och Framtiden Ronald Fagerfjäll Freebook Företagen och framtiden handlar om entreprenörskap och dess betydelse för svenskt näringsliv. Boken beskriver stora och små företag, eget företagande samt en rad olika branscher. Levande lärarskap om lärarens arbete i den moderna gymnasieskolan Marianne Feldt, Leif Jarlén, Johan Rådmark Liber Syftet är att ge lärare mod, lust och vilja att anta gymnasieskolans utmaningar, genom att bl.a. dela med sig av idéer, frågor förslag till arbetssätt och metoder att leda och organisera elevers lärande. Boken vänder sig till lärare, lärarstuderande inom gymnasieskolan och till skolledare. Småföretagarens handbok Stina Stensson Småföretagarens handbok är klassikern som rymmer det väsentligaste för alla som planerar att starta eget företag eller redan är etablerad småföretagare. Här finns information om allt från skatter till personalfrågor, bokföring, budget, import/export, EU-anpassning och marknadsplanering. Du får veta vilka skyldigheter och rättigheter du har som egenföretagare och vart du ska vända dig med mer komplicerade frågor. Entreprenörskap Starta och driva eget - en heltäckande utbildning i entreprenörskap! E2000 Compact Småföretagande A Cege Ekström, Ronald Fagerfjäll, Carina Jansson Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Jöran Enqvist, Rolf Jansson Pristagare i tidningen Entreprenörskaps genomgång av alla svenska läroböcker i ämnet! Hur kommer nya företag till? Vad driver en nyföretagare och entreprenör? Vad ligger bakom utvecklingen av nya företag och produkter? Vad behöver man kunna beträffande företagande, ekonomi och projektarbete för att starta och driva företag? Ett praktiskt hjälpmedel och läromedel för dig som just startat eller funderar på att starta eget. Boken beskriver hur du går till väga för att starta eget. Här finns information om allt du kan behöva, från hur du skriver din affärsplan till hur du får vinst i ditt företag. Från affärsidé och kalkylering till marknadsföring och försäljning samt bokföring och lönsamhetsbedömning - en praktisk handbok i företagande som väl speglar entreprenörskapet och småföretagandets villkor. 6

7 Småföretagande A Björnstig och Sturesson Gleerups Småföretagande kan vara så mycket: frisör, fårfarmare, musiker, bilmekaniker, kock eller IT-konsult - alla kan de vara småföretagare, ofta med ingen eller få anställda. Detta försöker boken förmedla i text och bilder. Småföretagande A är förankrad i verkligheten och skriven utifrån småföretagarens villkor. Den är en konkret och lättläst guide i att starta och driva mindre företag. Småföretagande B Björnstig och Sturesson Småföretagande B fördjupar och utvecklar kunskaperna från A-kursen. Liksom A- boken är det en konkret presentation av småföretagandets olika sidor och behandlar i stort sett alla aspekter av småföretagande: personliga, juridiska, företagsekonomiska och omvärldsbetonade. Tidernas entreprenörer i Sverige Anders Johnson Entreprenörerna är en nyckelgrupp för den ekonomiska utvecklingen. I denna bok presenteras ett stort antal svenska entreprenörer kända och okända, kvinnor och män, invandrare och svenskfödda från Louis De Geer och Christopher Polhem på 1600-talet till Jan Stenbeck och Filippa Knutsson i vår tid. Det är berättelser med både hjältar och skurkar, succéer och skandaler. I praktiken Svenskt Näringsliv I praktiken består av tre delar företag, skola och elev som ger ett praktiskt och ringsliv.se/s handfast stöd före, under och efter prao eller praktik. kola/verktyg/ Företagare 0007/I_praktike n_- _f_retag_7717a.pdf I praktiken företag ger de som tar emot praktikanter från högstadiet eller gymnasiet användbara praktiska verktyg. Materialet ger konkret vägledning och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför prao/praktik. Skola lärare samt studieoch yrkesvägledare 0007/I_praktike n_- _skola_7718a.p df I praktiken skola ger er som skickar ut praoelever från högstadiet eller praktikanter från gymnasiet användbara och praktiska verktyg. Materialet ger konkret vägledning för SYV, ämneslärare och rektorer samt stöd i kontakterna med företagen. Elev 0007/I_praktike n_- _elev_7716a.pd f I praktiken elev ger massor av tips och stöd till elever, både inför, under och efter prao eller praktik och tar upp frågor som; Hur hittar man en rolig prao- /praktikplats? Vad är bra att tänka på den första dagen? Hur får man mesta möjliga ut från sin prao-/praktiktid? Och hur startar man egentligen sitt eget företag? Varg nosar och jagar Ulf Nilsson 0008/Varg_nos ar_och_jagar_8 505a.pdf Företagsamhet är ett skolmaterial för skolår 4-6 om ekonomi och företagande, som består av två delar. Första delen är Varg nosar och jagar - en ungdomsroman av Ulf Nilsson (en av Sveriges främsta barn- och ungdomsförfattare). Varg nosar och jagar finns även som ljudbok. 7

8 Idébanken Ulf Nilsson Svenskt Näringsliv ringsliv.se/s kola/verktyg/ 0008/Id_banken _8492a.pdf Vad ska Sverige med ett företag till? Theodor Paues 0000/Vad_ska_ Sverige_med_f 541a.pdf Uppslaget om Tillväxt 0009/Uppslaget _Tillv_xt_9777a.pdf Uppslaget om Vinst 0009/Uppslaget _Vinst_9772a.p df Entreprenörerna Sveriges väg till välstånd De lyfte landet - en berättelse om svenska entreprenörer Anders Johnson Anders Johnson entreprenör ringsliv.se/ entreprenor/ 0000/Entrepren _rerna_- _Sver_254a.pdf 0000/De_lyfte_l andet_- _en_b_169a.pd f ör.se Idébanken är lärarhandledning och introduktion till skolmaterialet "Varg nosar och jagar", och vänder sig till lärare som undervisar i skolår 4-6 och som vill få eleverna att läsa och diskutera ekonomi och företagande. Idébanken innehåller massor av bra och konkreta lektionstips. Beskriver företagarens roller i samhället. Materialet innehåller lärarhandledning, DVD-/VHS-film diskussionsfrågor och uppgifter. Vad är ekonomisk tillväxt och hur skapas den? Tar upp frågan om företagens vinster ur flera perspektiv. Tar upp frågan om hur välstånd skapas. På hundra år, från , förvandlades Sverige från en fattig bondenation till ett av världens rikaste länder. Boken berättar om grundarna bakom välkända svenska företag. Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare. Vi skriver om människor, deras drivkrafter, strategier, val, villkor och vardag. Utkommer med 10 nr./år. 8

9 Entreprenörskap i skolan E-ship Goda exempel yres/025bd266-ce82-4f94-bd98- A265A272D7C0/ /Eshiphandbok.pdf Lärdomarna från E-ships artbete med entreprenörskap i skolan finns samlade i en handbok som bl.a. innehåller förslag på en grundmodell, som en skola eller kommun kan utgå ifrån för att integrera entreprenörskap på alla nivåer. Entreprenörskap i stort och smått Nuteks Nationella Entreprenörskaps program d/230 aget/pdf/info_ pdf Boken innehåller lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet, vilka genererades i cirka ett hundratal projekt som bedrevs åren Boken handlar om hur man kan arbeta för att införa entreprenörskap i utbildningssystemet, hur man skapar en bättre rådgivning och hur man arbetar fram regionala strategier för att främja entreprenörskap. Från Kullavik till Skottorp - ut ur klassrummen och in i samverkan Företagsamt Halland se En skrift från Företagsamt Halland, Region Hallands insats för att stärka ett entreprenöriellt förhållningssätt bland ungdomar och vuxna. Häftet visar på goda lokala exempel som inspirerar till företagsamt lärande. Entreprenör - en som gör Ungt Entreprenörskap/ Bromma Brolins En inspirationsskrift från projektet Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionen som beskriver olika sätt att genomföra entreprenörskap i skolan. Läsaren får också en inblick i några av de deltagande kommunernas framtagna handlingsplaner. En skrift om 20 lyckade samarbeten Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv ringsliv.se/multimedia/archive /00000/En_skrift_om_ 20_lyckad_180a.pdf Syftet är att skriften ska stimulera fler företag och skolor till att mötas för att tillsammans inventera olika samverkansmöjligheter. Företagande i skolan företagarna leorganizer/foretagar na%20centralt/opinio n/skolmaterial/foretag ande_i_skolan2.pdf Företagande i skolan är ett material om att stärka formerna för samarbete mellan företag och skola med tips och idéer till företagare och lärare. Årets Teknikutbildning grundskola 2004, 2005, 2006 Teknikföretagen e/upload/sve/goda_ex empel_aretsteknikutb_ 04_06.pdf Häftet ger goda exempel på inspirerande och genomtänkt teknikundervisning runt om i Sverige. Ett antal skolor och lärare som fått utmärkelsen Årets Teknikutbildning åren har intervjuats om hur de arbetar med teknikämnet. Så blir vi intressanta Teknikföretagen e/upload/sve/sa_blir_v i_intressanta.pdf Teknikföretagen har tagit fram denna skrift för att man ska kunna hävda sig i hård konkurrens med andra branscher om framtidens medarbetare. Läsaren får ta del av erfarenheter från teknikföretag som är bra på rekrytering och har goda kontakter med unga människor. 9

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan

Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan 2012-08-23 Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan Du finner i detta dokument flertalet tips om olika verktyg och metoder som stimulerar entreprenöriellt lärande och

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Föreläsartips Entreprenörskap i skolan

Föreläsartips Entreprenörskap i skolan Föreläsartips Entreprenörskap i skolan Föreläsare och inspiratörer Kortfattad beskrivning 2008-08-18 Bengt Johannisson 0470-70 80 00 Växjö universitet Ekonomihögskolan Christer Westlund 070-873 52 92 christer@meuniversity.com

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 1 Slutrapport 2007 12 31 Populärversion Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 2 Bakgrund Hörnstenar i visionen för Enköpings kommun är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar samt att skapa tillväxt

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn

Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn Styrdokument 2011 Kontext Avhandling Lotta Svensson: Vinna eller försvinna? FoU Söderhamn We need change! Obama Söderhamn 2005 Entreprenörskap är ett förhållningssätt till varandra, till lärande och till

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17

ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17 TEMA Metoder för samverkan mellan skola och arbetsliv. FILM Se film från nätverksträffen! Info på www.kfsk.se/entris Minnesanteckningar ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17 Transfer - Åsa Hansson och Anna Scheef

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Den företagsamma skolan hur kan den förverkligas?

Den företagsamma skolan hur kan den förverkligas? Den företagsamma skolan hur kan den förverkligas? Forskningssammanfattning Regeringen har nyss presenterat en nationell strategi för entreprenörskap i skolan. Tanken är att entreprenörskap ska löpa som

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 Administration 2 Administration B Fakta, Johansson, Westerlind ISBN: 91 47 06325-4, och Administration B Uppdrag,

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Sammanställning av webbenkät hösten 2006 Sammanfattning Projektet Entreprenörskap i Skolan har som huvudmål att stödja och förstärka kommunala och mellankommunala insatser för

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Program 2012. Välkomna!

Program 2012. Välkomna! Program 2012 Välkommen till Made by Kungsbackas inspirationsdag 2012. Eftermiddagen ska inspirera, väcka tankar och utöka kunskaper om entreprenörskap och samverkan skola, näringsliv och omvärld. Programmet

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna. Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen

Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna. Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen Systerorganisation i Göteborg 2007 med hjälp av VGR, GR och BRG

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

FÖR SKOLAN. Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan

FÖR SKOLAN. Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan F O R S K N I N G FÖR SKOLAN Skapa och våga Om entreprenörskap i skolan Skapa och våga Om entreprenörskap i skolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Entreprenörskap och företagsamhet i skolan

Entreprenörskap och företagsamhet i skolan Entreprenörskap och företagsamhet i skolan Text: Eva Leffler Traditionellt är det framför allt inom företagarsektorn som vikten av entreprenörskap och företagsamhet betonats, men sedan några år lyfts begreppen

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande Entreprenöriellt lärande Sara Bruun och Johnny Gustafsson So-lärare och entreprenöriella pedagoger Läraren har en dubbel utmaning Ge stöd till de elever som har svårt att hänga med. Lärarna ska även stimulera

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade

id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade Bord 14 (onlinekurser?) 217 Entreprenörskap blir ett ämne i grundskolan Bord 20 218 Utöka praktiken

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Samhällsvetenskapsprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola.

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola. Anteckningar från Nätverkskonferens den 14 mars 2006, Sunne Närvarande: Luspengymnasiet, Storuman Roland Nilsson, Louis Liljedahl Duveholmsgymnasiet, Katrineholm Lars Halvarsson, Lars-Åke Flodmark S:t

Läs mer