NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN"

Transkript

1 Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt lärande innebär för mig att använda arbetsformer som stimulerar fantasi och skapande och att ta vara på inre drivkrafter och motivation hos eleverna. Att ta tag i sitt eget lärande En utmaning i undervisningen för att få elever motiverade och med egen drivkraft utveckla sitt lärande. Att varje elev får utveckla och fördjupa egna förmågor och intressen Det innebär att jag som lärare är medveten om att undervisningen ska vara flexibel och att den ska locka eleverna till att vilja fråga och utveckla det de lär sig i skolan. Genom att ställa frågor till eleven som får dem att tänka efter och att ett felaktigt svar kan vara en tillgång till nya kunskaper. För att kunna arbeta entreprenöriellt som lärare bör jag själv vara nyfiken och planera mina lektioner utifrån den nivå eleverna själva befinner sig på. Att man strävar efter i samtliga ämnen att eleverna ska få en egen drivkraft. Att de ska komma med egna ide'er och lösningar, formulera egna frågor, lösa problem och att ha tro på sin förmåga att föra fram, reflektera och förbättra sina ide'er och tankar tillsammans med andra. Att kunna gå hela vägen från ide' till färdig "produkt"/lösning. Jag kommunicerar på ett frågande och uppmuntrande sätt som ger utrymme för barnen att hitta på fiffiga lösningar och reflektera över hur det blev som det blev och hur man kan gå vidare mot nya mål Att varje barn får utveckla och fördjupa egna förmågor och intressen Att göra eleverna delaktiga i praktiska moment som ska göras på skolan. Att lära elever söka information och ansvara för vissa moment i skolan. By skola Att eleverna uppmuntras och utmanas att tänka själva och tillsammans för att lösa uppgifter. Det innebär att barnen ska få lära sig genom att själva hitta på och hitta lösningar på ex. problem. Att lärandet och undervisningen läggs upp (i möjligaste mån) efter indiividen och den individuella inlärningsstilen. Det är lättare för mej att göra så än för flera av mina kollegor eftersom jag jobbar som speciallärare. * Att ha tilltro till elevens egen förmåga att lära sig olika saker * Att jag genom mitt sätt att undervisa och möta mina elever kan öppna olika vägar till kunskap och förmågor som gagnar elevens utveckling både som elev och person.

2 För mig innebär det i stor grad att göra eleverna delaktiga i lärandet, och få möjligheter att själva påverka och använda sin kreativitet och nyfikenhet i skolan. Det krävs då att jag har en uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt gentemot eleverna. Domarhagsskolan Att kunna se alternativa sätt att lösa uppgifter på. Nytänkande Att eleverna får möjlighet att utveckla sina entreprenöriella egenskaper som ansvarastagande, problemlösning, att kunna tala inför en grupp med en säkerhet rörande sina argument, att "sälja" in sig själv samt ett förhållningssätt att inget är omöjligt. Att elever i min undervisning lär sig: - Eget ansvar, nyfikenhet på kunskap, förmåga att ta sig an utmaningar och våga vilja prova. Att eleverna tar tillvara på sina olika förmågor och intressen och att de får tips och idéer på hur de kan ha nytta av dem i det verkliga livet. Att låta eleverna arbeta med problemlösning. Att eleverna får prova en idé, testa, utvärdera och utveckla idén alternativt förkasta och göra om/tänka nytt. Ta egna initiativ och samarbeta med andra elever. Det innebär att låta/ lära eleverna komma med idéer och våga vara "lite galna" och våga ta risker för att utveckla sig själv- andra-skolan-samhället. Det leder till att de tränas att se till möjligheterna istället för problem. Vi borde förutom "problemlösning" även arbeta med "möjlighetsskapande" och se varandra som resurser i processen. Elevernas nyfikenhet väcks och stimulerar till lärande och självförtroende. De måste få med sig att för att utvecklas måste man misslyckas och ibland framstå som "lite dum". Att ställa frågor, tänka i andra banor och utmana sig själv är en förutsättning för ett framgångsrikt och roligt lärande. Inga nya "uppfinningar"/ utveckling kommer till stånd om inte människor vågar detta! Entreprenörskap handlar bland annat om att våga ta risker för att skapa nya möjligheter, att utveckla och organisera nätverk samt att se möjligheter istället för problem.entreprenörskap i skolan handlar alltså lika mycket om att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och vilja att ta eget ansvar som att ge kunskaper kring projektledning, företagsekonomi, affärsplanering och marknadsföring Jag behöver förhålla mig på ett sätt, där eleverna får utrymme för att pröva och utforska nytt. Man får dilemman att arbeta förutsättningslöst med, för att komma med förslag till. eleverna ska utveckla sina förmågor att ta egna initiativ, egna tankar för att bli så självständiga som möjligt. Att kunna göra egna val som betyder något för deras vardag. Att uppmuntra eleverna att komma med egna idéer till arbeten. Att uppmuntra eleverna att tänka nytt, att prova saker de inte gjort förut, att resultatet av arbetet inte alltid är det viktigaste (att det blev ett fint föremål exempelvis) utan att arbetsprocessen är den viktiga.

3 Att tänka utanför ramarna. Att få eleverna att hitta lösningar ur olika synvinklar. Att inte "servera" alla svar, utan att eleverna själva får ta reda på/experimentera fram dessa. Att det inte bara finns ett bra svar utan många rimligt bra Att utveckla och stödja elevens förmågor. Att eleverna får arbeta själv med det den behöver och även i samarbe med andra, våga testa nya vägar och områden. Det innebär att öka självkänslan och delaktigheten till det egna lärandet och ta eget ansvar för att utveckla det egna lärandet. Att man ger eleverna träning i förmågan att ta sig an uppgifter/utmaningar som man stöter på i det dagliga livet. Att det blir ytterligare en parameter att förhålla sig till i planerandet av undervisningen. eget tänkande och eget initiativ, variation nytänkande, samarbete, bolla idèer, mod, uppfinnigsrikedom och flexibilitet. Att man får träna sig i problemlösning. Att på ett kreativt sätt få ta sig an en uppgift. Att vara entreprenör handlar ju inte bara om företagande, utan främst om att se ett behov eller ett problem och försöka lösa det. Att hitta nya infallsvinklar, att få leta sig utanför sina egna ramar ibland. Att utmanas i sitt tänkande Att eleverna ska utveckla sin självständighet. Utveckla sina förmågor i att ta egna initiativ, samarbete. Våga framföra idéer. Eleverna ska förstå att det är de själva som ser till att saker blir till, genom planering, genomförande och slutförande. Jag som pedagog vill att mina elever ska ta eget ansvar i att främja sin kompetens att fatta och se egna beslut, kommunicera och samarbeta kring sitt lärande. Träna eleverna i nedanstående: * Inre drivkraft och motivation * Handlingsförmåga * Problemlösningsförmåga * Orädd för att göra fel * Gör det som krävs * Kreativitet Listan kan göras lång... Tycker det är rätt flummigt och påklistrat som samlande begrepp. men köper underbegreppen. Att man är kreativ både som elev och lärare i sitt utövande. Att få eleverna att våga ta för sig. Eget ansvar hos eleverna och skapa, ta-sig-för-sam-het. Själva begreppet har för mig en mestadels negativ klang. Om man däremot tänker sig att eleverna ska utrustas för att vara initiativtagande, nyfikna, självständiga mm är det något jag verkligen kan stå bakom. Jag ser den pedagogiska rollen inte bara som en uppgift att förmedla faktakunskap utan också rusta eleverna för att bli framgångsrika (vad man nu menar med det) i sina framtida liv. Naturligt begrepp i ämnet. Samararbete, initiativtagande, självständighet, mod att prova mm.

4 Det handlar om att involvera eleverna om inlärningssätt genom genomförande dvs learning by doing. Att eleverna själva får ta kontrollen över situationer och därmed på ett nyfiket sätt lära sig om saker som de faktiskt inte tidigare visste om att de var intresserade av. Att alltid försöka stötta och påvisa elevers förmågor som är viktiga för elevernas framtid. Att eleverna skall bli mera delaktiga i undervisningen, att deras frågor skall få större utrymme. Elevernas kreativa idéer i de ämnen som jag undervisar i kan kopplas till företagsamhet och engagemang utanför klassrummet. Det kanske finns företag som arbetar med idéer som ploppar upp mitt under en lektion. Att använda sin fantasi och sina kontakter, och att kunna tänka över ämnesgränserna för att lösa ett problem, det är entreprenöriellt lärande enligt mig. Att involvera människor från flera olika yrken/samhällsfunktioner för att kunna gå vidare med ett problem, se olika lösningar och möjligheter. En öppen och tillåtande inställning, där eleven uppmuntras till aktiv problemlösning. Det kan till exempel vara i NO där vi diskuterar kring ett specifikt område. Läraren levererar en del fakta, medan eleverna söker mer information. Eleverna formulerar egna frågeställningar "under resans gång" och vi hittar tillsammans nya undersökningar/laborationer som vi vill genomföra. Genom en fortlöpande dokumentation ser vi hela tiden till att reflektera över var vi är, vart vi vill nå och vilken väg vi ska gå. Fors skola Våga tänka utanför ramen. Följ elevers initiativ. För mig som lärare är det i första hand ett sätt att se på kreativitet. Att försöka få eleverna att använda sin kreativitet och låta dem se att det finns möjligheter istället för begränsingar. Det betyder att jag som lärare intresserar mig för vad eleverna kan och vilket stöd de behöver för att gå vidare. Det gäller att möta varje barn där barnet befinner sig vilket också betyder att man som lärare behöver ha en helhetsbild av barnet för att ge rätt utmaning. Att undervisningen i möjligaste mån individualiseras. Johan-Olovskolan Det innebär att jobba med att eleverna ska tränas i att ta eget ansvar och egna initiativ, detta är något som man får träna och ge mer och mer utrymme för ju äldre eleverna blir. Det innebär också att eleverna ska förstå att deras egna beslut påverkar både dem själva men också andra. Att man vågar göra saker själv, ta eget ansvar. Att eleverna ska ha möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet i lärandet. Att förmedla kunskap i mina ämnen(no) på ett sätt så att mina elever förstår nyttan av ämnet och kan utföra systematiska undersökningar som bidrar till vidare fördjupning i ämnet samt ett innovativt arbetssätt som gynnar enskilda elever, grupper och pedagoger.

5 Att få eleverna nyfikan och engagerade Entreprenöriellt lärande innebär att tänka på olika sätt. Att ha öppna utsagor istället för ett rätt svar. Att låta eleverna upptäcka själva. Entreprenörskap är kreativa tankar och idéer som kanske leda fram till konstruktiva och genomförbara saker i skolans klassrum. Entreprenöriellt lärande är att från idé, göra en konstruktion som kanske kan leda till en produkt, en vara, som sedan kan göras kommersiell. Pedagogiskt förhållningssätt är att som lärare okritiskt välkomna kreativa idéer från elevhåll om hur något kan göras annorlunda, och därmed bli ett tillskott för inlärningen av olika kunskaper. Ingen aning Pusha eleverna att ta egna initiativ och sin personliga drivkraft. Främja självförtroende och samarbetsförmåga ser jag som viktigt. Karlbo skola Att jobba med och utveckla elevernas olika förmågor. I de lägra åldrarna handlar det mycket om att våga prova och att våga stå för sin egen tanke. Högre upp i åldrarna kommer flera förmågor in. Att man skall jobba med att få eleverna att tro på sig själva och få en vilja att utveckals Att eleverna utifrån ålder och kunskaper kan delta allt mer i planering och upplägg av arbetet i skolan. De kan delta i planering av arbetssätt, innehåll, redovisningssätt osv. I detta ligger ett stort jobb för att få dem delaktiga och ansvarstagande. Att det är väldigt viktigt att lära eleverna hur dem kan ta eget ansvar. Det gäller både i och utanför skolan. För mig som lärare är det också viktigt att eleverna kan hitta motivation och egen drivkraft, det är viktigt för alla människor att ha den kunskapen och erfarenheten. Att jag som pedagog ska visa elever hur de med hjälp av olika förmågor kan utvecklas. Att låta eleverna arbeta kreativt och skapande. Eleverna får lära sig att utveckla sin egen drivkraft och arbeta ämnesövergripande vid tillfällen. Klockarskolan Utgå från elevernas intresse och egna drivkraft att vilja lära sig och ta ansvar och få en tydligare koppling mellan skolan och omvärlden. Det innebär kreativt arbete med elevernas egna ideer. Att förverkliga en ide till en färdig produkt. Att produkten av det man jobbar med i skolan har en mottagare Det innebär att eleverna ser ett syfte och ett resultat med det vi tränar i skolan Att ständigt ha närvarande i tankar och planeringar att arbeta för att utveckla elevernas kreativitet, vilja att våga, nyfikenhet och ansvar för det egna lärandet.

6 Att jag stimulerar nyfikenhet, kreativitet och ansvar hos eleverna. Att lära eleverna att ta initiativ och att våga prova sina idéer. För mig gäller att vara tillåtande så att de vågar och har möjlighet att prova olika saker. Att eleverna ges möjlighet att skapa och konstruera samt stimuleras till att hitta olika lösningar på problem. Att eleverna ges tillfälle att reflektera, tänka, argumentera, analysera. Att ge eleverna möjlighet till att själva få komma med önskemål och idéer om undervisningen. Att jag som lärare stöttar eleverna i deras arbete. Att jag som lärare är flexibel, lyhörd och lyssnar på eleverna när de kommer med idéer och förslag om hur de vill arbeta. Att jag motiverar, inspirerar och inbjuder till ett lusfullt lärande. Att eleverna vågar lyckas, misslyckas, växa och ha roligt. Krylbo Kreativitet och förmåga att hitta sätt att lösa uppgifter, projekt m m själv, eller i en grupp. Hitta rätt i informationsflödet, avväga vad som är användbart för något specifikt. Det kan vara att använda datorn eller appar för något som underlättar. Elevorienterat förhållningsätt, elevens möjlighet/egen kraft att själv analysera och se möjligheter, inte omöjligheter. Att jag förberedar eleverna att tänka och arbeta självständigt, att ta ansvar för sitt arbete och att få en god social kompetens. o Det är att i grunden tillvarata varje enskild elevs initiativförmåga, att möta upp med insikter om var och hur man söker vidare för att nå sina mål, men även att nosa fram varje enskild individs motivation och förmåga eller, i de fall det är svårt, väcka desamma! Att man tränar på att gå från ide till genomförande. Det handlar om att träna de exekutiva funktionerna. Det handlar också om att eleverna behöver utveckla sin kreativitet, fantasi och självförtroende. Kreativt lärande Att jag som lärare gör eleverna delaktig i planering och undervisningen utifrån styrdokumenten. Att skapa nyfikenhet. Bygga mod- våga försöka! Se möjligheter, prova nya saker, vrida och vända på tankar. Man ger eleverna möjlighet att tänka utanför "ramarna". Uppmuntrar eleverna att vara kreativa. Eleverna lär sig att ta ansvar och bli självständiga samt att kunna samarbeta. Bl.a. att styra undervisningen mot mer eget ansvar för eleverna.

7 Det innebär att eleverna kommer med egna idéer och tankar, att de ibland kan vara med och styra planeringen av undervisningen och komma med egna förslag. De får lära sig att tänka "outside the box". Att uppmärksamma, tillämpa och tillvarata flera kreativa kunskaper och tillvägagångssätt som sträcker sig utanför skolans värld och in i verkligheten. Att förbereda eleverna och ge dem verktyg att hantera en verklighet som ställer delvis andra och nya krav i form av digitalisering, kreativitet och andra samarbeten samtidigt som man utvecklar ett kritiskt förhållningssätt, och kan göra medvetna och genomtänkta val. Att skapa självständiga och kreativa elever. Markusskolan Att eleverna ska "tänka själva" och bli starka individer så de vågar prova sina ideer. Det innebär att jag avser att arbeta utifrån detta perspektiv i min undervisning - ex. eget ansvar vid lärande, att bygga vidare på elevernas ideér och intresseområden Att tänka och att utveckla sina tankar och att lyssna och ta in, analysera och värdera andras tankar. Att alltid se möjligheter i det som barnen vill göra, inte hinder. Var tillåtande...tänka på varför vi säger nej Uppmuntra barnen till att tänka ut lösningar på sina problem själv Att elevernas idéer kan styra innehåll i undervisningen. Ta vara på deras intressen och förslag på vad de vill göra. Tex kan vi träna på att läsa och skriva genom att läsa och skriva om ett speciellt djur om eleven vill detta. Elever kan själva komma på hur de vill redovisa något de lärt sig. Att jag låter eleven hitta flera vägar till ett resultat som de är nöjda med. Att vägen kan vara krokig men samtidigt lärorik. Entreprenörskap är att få bra ideer och kunna genomföra dem. Se större sammanhang och hitta lösningar på problem. Att skapa ett klassrumsklimat som får eleverna att känna att de är delaktiga och kan påverka. Hitta arbetsformer som som gör eleven nyfiken och ge utrymme för individuella lösningar. "Alla behöver inte lösa en uppgift på samma sätt" För den som jobbar på fritids är entreprenöriellt lärande inget nytt sätt att tänka eller förhålla sig. Det genomsyrar hela verksamheten och den skulle inte fungera om vi inte försökte få våra barn att "tänka nytt" för att hitta lösningar till diverse "problem" eller funderingar de har. Att låta eleverna få prova sina egna idéer, lösningar och arbeta i små projekt med saker som de själva är intresserade av. jag har alltid jobbat för eleverna som jag undervisar skall utveckla sin motivation för att bli självständiga, kreativa, sammarbetsvilliga och våga stå för det som de tror på och gör. Jag ska handleda eleverna, och vi ska lära oss nya saker tillsammans. Egna ideer som genomförs

8 Att eleverna får testa att planera och genomföra olika uppgifter och aktiviteter Att ge elever uppmuntran och bädda för ett tillåtande klassrumsklimat där man vågar prova sina tankar och idéer mot varandra. Att låta elever prova och misslyckas och prova igen. Att ge eleverna möjlighet att ge sina uppgifter, idéer och drömmar verklig förankring. Att eleverna ska lära sig att ta för sig när det gäller kunskap. Ge eleverna verktyg att själva lära sig mer och uppmuntra egna initiativ. Att jag ska ge eleverna chansen att få utnyttja sin kreativitet i lärandet. Nordanö-Lunds skola Det innebär att jag arbetar för att elever ska ha möjlighet att ta eget ansvar, vara kreativa, skapa självtillit och själva komma med idéer på hur vi kan lösa ett problem/dilemma. Att låta barnen få möjlighet att lösa uppgifter/utmaningar med flera olika lösningar. Det handlar om att ge eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet. Att få eleverna att tänka annorlunda, se andra lösningar. Få eleverna att bli självständiga individer som blommar ut under sina skolår. lösa problem tänka nytt planera sitt arbete ta ansvar och samarbeta med andra självtillit kreativitet mod att ta risker- våga misslyckas kompetense att fatta beslut kommunicera Att låta eleverna utveckla fantasi och kreativitet. Vi ska lära barnen att lösa olika problem, ta ansvar och samarbeta, våga ta risker och även kunna misslyckas. Skogsbo skola Att ta tillvara elevernas kreativitet och nyfikenhet. Om eleven kommer med ett förslag på något/någon aktivitet eller vad och hur man kan göra med/på vissa arbetsmoment så blir eleven mer delaktig i sin egen undervisning. Det innebär att eleverna får vara med och planera och genomföra olika projekt som ska ska genomföras praktiskt eller teoretiskt. Det kan vara en påhittat uppgift eller något som eleverna får göra på riktigt. Detta kan göras i alla ämnen, teoretiska som praktiska. Att få eleverna att ta egna initiativ och kunna samarbeta. Att ta ansvar för arbetet och kunna överföra lärandet i praktiken. Att ta tillvara elevers kreativitet och ideér. Att ta tillvara elevers kreativitet och nyfikenhet. Om eleven kommer med ett förslag på något som de vill arbeta med förutom det arbete som redan görs.

9 Att ge eleverna möjlighet att utvecklas till ansvarskännande och kreativa samhällsmedborgare som klarar av att möta morgondagens utmaningar.

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som pedagog? Bergsnäs Förskola Aktivt lärande Ett aktivt lärande av medvetna pedagoger.att

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Hur arbetar du som lärare med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande idag? Bergsnässkolan Jag har höga förväntningar och de är väl medvetna om vad som krävs för att nå de högre kunskapskraven, vilka

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan

Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan SAMMANSTÄLLNING AV DELTAGARNAS TANKAR Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan 2014-01-21 Eva-Karin Wedin, Sakkunnig jämställdhet Enheten för regional utveckling Länsstyrelsen

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Hur arbetar du som pedagog med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande idag? Bergsnäs Förskola Vi ger barnen tid. delar i mindre grupper, barnen får lista ut egna lösningar inte givna svar, sporra

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Miljöprojekt i entreprenöriell anda Norrtullskolan, Arbetslag A. Carro Östberg Jenny Stockhaus

Miljöprojekt i entreprenöriell anda Norrtullskolan, Arbetslag A. Carro Östberg Jenny Stockhaus Miljöprojekt i entreprenöriell anda Norrtullskolan, Arbetslag A Carro Östberg Jenny Stockhaus Arbetslag A Norrtullskolan Bred kompetens i arbetslaget både formell och informell Entreprenörskapets didaktik,

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Entreprenöriellt Lärande I Förskolan. Avesta 2015-05-18

Entreprenöriellt Lärande I Förskolan. Avesta 2015-05-18 Entreprenöriellt Lärande I Förskolan Avesta 2015-05-18 Program 08:00 Inledning, Karin Vestman 08:05 Entreprenöriellt lärande i förskolan, Daniel Nordström 08:30 Kreativt Lärande i VERKET 09:00 Barns självkänsla,

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i praktiken mot en mer meningsfull skola

Entreprenöriellt lärande i praktiken mot en mer meningsfull skola Entreprenöriellt lärande i praktiken mot en mer meningsfull skola Mats Westerberg, professor i entreprenörskap & innovation Monica Grape, universitetsadjunkt KKL Maria Andersson, Lärare 7-9 Anneli Fagerstedt,

Läs mer

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Anledning till att man skapar pedagogiska planeringar för fritidshemmet är att vi ska tydliggöra det uppdrag som fritidshemmet har och hur barnen kan vara med

Läs mer

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2017-08-14 Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte och vision Struktur/ Arbetssätt Våra mål och koppling till styrdokument/arbetsplaner

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

Begreppet entreprenörskap

Begreppet entreprenörskap Entreprenöriellt lärande i praktiken mot en mer meningsfull skola Mats Westerberg, professor i entreprenörskap & innovation Monica Grape, universitetsadjunkt KKL Maria Andersson, Lärare 7-9 Anneli Fagerstedt,

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola Emmaboda - Sydöstra Sveriges närmaste ort Från Emmaboda når du sydöstra Sveriges

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Bild 1 1 ta bort. Få in i ny bild om begrepp och definition istället. Jenny Jonasson;

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Så svarade 128 lärare

Så svarade 128 lärare Så svarade 128 lärare Under Berättarministeriets Lärardag, den 16 nov 2015 på Fotografiska museet, fick deltagarna svara på frågor på ipads gällande konferensens tema berättande i undervisningen och digitalt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Reviderad 140818 Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Förskolan har 3 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 3-4 åringar

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2016-05-04 Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte mål och vision Struktur/ Arbetssätt Koppling till styrdokument

Läs mer

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkaktiviteter i förskoleklass... 4

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Arbetsplan för Saffranets förskola

Arbetsplan för Saffranets förskola Arbetsplan för Saffranets förskola 2016-2017 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från LpFö98, samt kriterierna i Barnens Bästa Förskola Normer och värden

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & -påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & -påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & -påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Vilken kul grej du valde! Dagordning 18 augusti Knappekulla 08.30-09.30 Teoretisk bakgrund

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

LÄROPLANEN EN HELHET. Att se den röda tråden. Balli Lelinge,

LÄROPLANEN EN HELHET. Att se den röda tråden. Balli Lelinge, LÄROPLANEN EN HELHET Att se den röda tråden Balli Lelinge, balli.lelinge@mah.se 2 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning 3 Läroplan 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. De övergripande målen och riktlinjerna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Hur kan skolledare skapa förutsättningar för ett formativt förhållningssätt hos sina lärare?

Hur kan skolledare skapa förutsättningar för ett formativt förhållningssätt hos sina lärare? Hur kan skolledare skapa förutsättningar för ett formativt förhållningssätt hos sina lärare? Förståelse för vad ett formativt förhållningssätt innebär Förståelse för vad ett formativt förhållningssätt

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

LPP för årskurs 2, Matte V.46-51 HT12

LPP för årskurs 2, Matte V.46-51 HT12 LPP för årskurs 2, Matte V.46-51 HT12 Värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden

Läs mer

När leken och lärandet får gå hand i hand.

När leken och lärandet får gå hand i hand. När leken och lärandet får gå hand i hand. Bild lånad från HD Wallpapers Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. EL&pedagogen Tillfälle Aspenäs

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. EL&pedagogen Tillfälle Aspenäs Pedagogen och det entreprenöriella lärandet EL&pedagogen Tillfälle 4 151201 Aspenäs Dagordning 1 december Aspenäs 12.00-13.00 Gemensam lunch 13.10 Inledning - sammanhangsmarkering 13.40 Övning Outsider

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Tankar från förra gången

Tankar från förra gången Tankar från förra gången Bra och tänkvärd föreläsning Fler konkreta exempel och tips Diskussioner med varandra - erfarenhetsutbyte Mer kunskaper om EL - litteratur Litteraturseminarium TVÄRGRUPPER Vilka

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer