JM AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS Resultatet efter finansiella poster uppgick till 261 (272) Mkr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JM AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS Resultatet efter finansiella poster uppgick till 261 (272) Mkr."

Transkript

1 JM AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2000 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 261 (272) Mkr. Resultat projektutveckling ökade med 77 procent till 83 (47) Mkr och marginalen förbättrades till 6,1 (4,7) procent. Koncernens nettoomsättning ökade 24 procent till (1.227) Mkr. Fastighetsförsäljningar under perioden om 416 (1.240) Mkr gav ett resultat om 166 (218) Mkr. Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat JM AB Bolaget är publikt med säte i Stockholm. Organisationsnummer

2 RESULTAT 2(14) JM-koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari mars 2000 uppgick till 261 (272) Mkr. Resultat från försäljningar av färdigförädlade förvaltningsfastigheter ingår med 166 (218) Mkr. Finansnettot visade för perioden ett underskott om 89 (-91) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 187 (196) Mkr. Resultatet har belastats med skatt om 74 (76) Mkr. Koncernens avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 14 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 13 procent. Koncernens avkastningsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Fr o m 1 januari 2000 redovisas JMs verksamhet uppdelad på de fem affärsenheterna i enlighet med den nya organisationen. AFFÄRSENHET BOSTAD STOCKHOLM Resultat Bostad Stockholms resultat uppgick för perioden januari mars till 43 (27) Mkr. Marginalen var 9,6 (7,5) procent och avkastningen på operativt kapital 10,2 (8,9) procent. Nettoomsättningen uppgick till 449 (359) Mkr, vilket innebär en ökning med 25 procent. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bostad Stockholm resultat Nyckeltal Marginal (%) 9,6 7,5 10,9 Operativt kapital * ) Avkastning operativt kapital (%) **) 10,2 8,9 12,7 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat

3 3(14) Bostadsmarknaden Efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen inom Stockholm är fortsatt stor. Under 1999 steg bostadsrättspriserna kraftigt och 2000 uppvisar en fortsatt stark marknad. Förvärv JM har under kvartalet avtalat om förvärv av kv. Kojan vid Kungsholmsstrand för 295 Mkr med tillträde och likvid i december Området kommer att omfatta kvm, motsvarande bostäder alternativt viss del kontor. Intentionsavtal har tecknats med Gyllenforsen Fastigheter att genom bytesaffär förvärva mark i Gustavsberg om ha. Området omfattar byggrätt för mer än bostäder, 700 befintliga lägenheter samt cirka kvm kommersiella lokaler till ett sammanlagt förvärvspris om cirka 350 Mkr. Efter rapportperiodens utgång har slutligt avtal träffats. Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 33 (77) Mkr. Affärsenhetens innehav uppgår därefter till (1.555) Mkr. Affärsenheten disponerar cirka byggrätter i Stockholmsområdet. Projektstatus och försäljning Planprocesserna för förvärvade projekt går planenligt. Inom Essinge Udde och Långbro Park har ombyggnad till bostäder påbörjats med beräknad första inflyttning våren Nybyggnadsprojekten inom Essinge Udde, Långbro Park och Årstadal/Sjövik beräknas påbörjas inom ett år. Under perioden har 325 (241) bostäder sålts. AFFÄRSENHET RIKS Resultat Riks (dvs Sverige förutom Stockholm) resultat uppgick för perioden januari mars 2000 till 16 (12) Mkr. Marginalen var 4,0 (3,6) procent och avkastning på operativt kapital 14,5 (18,4) procent. Nettoomsättningen uppgick till 404 (332) Mkr en ökning med 22 procent. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Riks resultat

4 4(14) Nyckeltal Marginal (%) 4,0 3,6 4,6 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 14,5 18,4 21,5 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden är fortsatt mycket positiv i alla regioner inom affärsenheten och efterfrågan på bostäder är god med stigande bostadspriser. Förvärv Under perioden har Tunåsens sjukhus i Uppsala förvärvats av Uppsala Landsting för 30 Mkr. Avsikten är att fastigheten, efter att hyreskontrakten med kommunen upphör om ett par år, ska byggas om till vårdbostäder och bostadsrätter. Beslut har under perioden fattats om förvärv av ett antal exploateringsfastigheter omfattande totalt cirka 300 bostäder. Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 86 (21) Mkr. Affärsenhetens innehav uppgår därefter till 470 (350) Mkr och man disponerar cirka byggrätter. Projektstatus och försäljning För att tillfredställa den stora efterfrågan har beslut fattats att starta produktion av nästan 300 bostäder. Dessutom påbörjas ombyggnaden av två kontorsfastigheter i Uppsala respektive Karlstad. I Uppsala pågår produktion av tre vårdboendeprojekt med tillsammans 146 lägenheter som blockuthyrs till kommunen på långa kontrakt. Under perioden har 165 (201) bostäder sålts. AFFÄRSENHET KOMMERSIELLT STOCKHOLM Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari mars 2000 till 41 (5) Mkr. Resultat från försäljning av verksamheten i JM Maskinservice ingår med 30 (0) Mkr. Slutlig avräkning sker under hösten Avkastning på operativt kapital var 10,7 (6,6) procent. Inget resultat från fastighetsförsäljningar redovisas under perioden. Nettoomsättningen uppgick till 394 (255) Mkr en ökning med 55 procent. Affärsenhetens nettoomsättning är till övervägande del relaterad till entreprenadverksamhet.

5 5(14) Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Försäljning av verksamhet Kommersiellt Stockholm resultat Nyckeltal Marginal (%) 2,7 2,0 3,2 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 10,7 6,6 5,0 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Marknad Fastighetsmarknaden har fortsatt att utvecklas positivt i stora delar av Sverige och i synnerhet Stockholmsområdet. Efterfrågan på kontorslokaler och hyresutvecklingen i Stockholm är påverkade av den starka BNP-utvecklingen i området. På denna marknad förväntas efterfrågas ny lokalyta om cirka kvm årligen under de närmaste åren. Detta utgör en god utgångspunkt för JMs expansion inom projektutveckling kommersiella fastigheter. Inga försäljningar av fastigheter förväntas under Investeringar I Stockholmsområdet genomför JM ett antal större projekt varav ett av Sveriges större hotellprojekt Nordic Light och Nordic Sea Hotel med totalt cirka 550 rum. På Vasagatan intill Stockholms Centralstation och Arlandabanans ändstation färdigställs dessa två hotell till årsskiftet 2000/2001. I Frösunda, Solna, har JM påbörjat byggandet av ytterligare kvm kontor. Omdaningen av JMs bestånd i Mörby Centrum fortsätter. För närvarande pågår ombyggnad av kvm. Investeringar i fastigheter under perioden uppgick till 165 Mkr.

6 Förvärv 6(14) Under perioden har avtal träffats om förvärv av Lustgården 6 på västra Kungsholmen från Stockholms Stad för 262 Mkr med tillträde och likvid juni Projektet kommer att innehålla en byggrätt om cirka kvm. Lustgården 6 planeras att startas som projekt hösten 2001 efter att detaljplanearbetet avslutats. Affärsenhetens innehav av fastigheter för utveckling uppgår till (303) Mkr bl a omfattande framtida byggrätt om cirka kvm lokalyta för kontor. Större pågående projekt är Adam och Eva, Beridarebanan, Hilton hus 4, Kortbyrån 17 och Pennfäktaren, till huvuddelen belägna i Stockholms city. Entreprenad Entreprenadverksamheten utgör strategisk resurs för att stödja projektutvecklingen av fastigheter. Verksamheten bedrivs både externt och internt. Bland pågående arbeten för Entreprenad märks hotellen på Vasagatan, Hilton hus 4 i Frösunda, idrottshall i Botkyrka och Moskén i Björns Trädgård. Nytt större åtagande är en byggentreprenad i Stockholms city åt Tornet. AFFÄRSENHET AFFÄRSUTVECKLING / FASTIGHETER Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari mars 2000 till 252 (336) Mkr varav resultat av fastighetsförsäljningar 166 (218) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat efter planenliga avskrivningar uppgick för perioden till 86 (118) Mkr. Det minskade förvaltningsresultatet är hänförligt till försäljningar av färdigförädlade fastigheter under 1999, främst fastigheterna i Skåne som omfattade kvm kommersiella lokaler. Resultatet har belastats med avskrivningar om 13 (23) Mkr och fastighetsskatt om 8 (10) Mkr. Hyresintäkterna inklusive räntebidrag om 4 (9) Mkr uppgick för perioden till 162 (217) Mkr. Avkastning på operativt kapital var 18,5 (21,1) procent. Vakanserna vid periodens utgång motsvarade 3 (4) procent av årshyrorna och 3 (6) procent av ytorna. Totalt uthyrningsbara ytor omfattade vid slutet av första kvartalet ( ) kvm. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljningar Affärsutveckling/Fastigheter resultat

7 Nyckeltal 7(14) Marginal (%) 53,1 54,4 55,0 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 18,5 21,1 12,1 Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Fastighetsförvaltning Efterfrågan på lokaler i välbelägna fastigheter i Storstockholm är fortsatt stark med stigande hyresnivåer och sjunkande vakanser. Inom vissa delar av Storstockholm tecknas idag kontrakt med hyror som överstiger föregående års nivåer med mer än 10 procent. JMs fastigheter är till drygt 95 procent belägna i Stockholmsområdet. Försäljning av förvaltningsfastigheter JM arbetar idag som projektutvecklare av bostäder och kontor. Detta innebär bl a att vi ökar försäljningen av färdigutvecklade fastigheter. Affärsenheten har hand om JMs färdigförädlade fastigheter där koncernens bestånd har gåtts igenom och strukturerats i lämpliga paket för löpande utförsäljning eller byten till nya fastigheter att förädla. Fastigheter för vidareutveckling ligger inom Affärsenhet Kommersiellt Stockholm. I januari 2000 sålde JM fastigheten Träskfloden 15 vid Jarlaplan för 401 Mkr. Köpare var Livförsäkringsaktiebolaget Livia. I mars såldes Vätet 2 i Lund för 15 Mkr. Dessa affärer har gett ett resultat om 166 Mkr. Efter rapportperiodens utgång har fastigheter sålts genom bytesaffär med Gyllenforsen Fastigheter till ett värde om 350 Mkr med ett resultat om 75 Mkr. AB Borätt och Seniorgården AB AB Borätt och Seniorgården AB utgör strategiska resurser som separata varumärken för projektutvecklingen av bostäder. Affärsutveckling JM bygger nu bland de första intelligenta husen i Sverige, lägenheter i kv. Vallgossen på Kungsholmen och villor i Hagaberg, Värmdö, där den moderna IT-tekniken används tillsammans med god arkitektur och miljötänkande. Med hjälp av den moderna tekniken kan vi öka bekvämligheten och tryggheten i våra bostäder och kontor. Med fokus på utveckling av nya tekniska lösningar i JMs bostäder och kontor har JM startat utvecklingsprojektet Intelligenta Hus.

8 AFFÄRSENHET UTLAND 8(14) Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari mars 2000 till 13 (3) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 175 (97) Mkr en ökning med 80 procent. Marginalen var 7,4 (3,1) procent och avkastning på operativt kapital 9,3 (4,2) procent. Mkr Januari mars Helår Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Utland resultat Nyckeltal Marginal (%) 7,4 3,1 5,3 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 9,3 4,2 7,5 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat - avkastning påverkas negativt av Portugalverksamheten som är under avveckling. Norge Den norska marknaden har präglats av stark efterfrågan under perioden. Det har medfört en ökning i bostadspriserna om cirka 10 procent sedan årsskiftet. Den kraftiga prisuppgången leder till att fler aktörer intresserar sig för bostadsmarknaden och att antalet projekt som anmäls för byggstart har ökat avsevärt. Innevarande år förväntas byggandet av bostäder att öka med cirka 10 procent från föregående års bostäder. Byggholt och Prosjektfinans beräknar starta cirka 600 nya bostäder under I dessa bolag startades projektutveckling av 140 bostäder under perioden och 170 såldes. Avtal träffades om förvärv innebärande utveckling av cirka 500 nya bostäder. Byggrättsportföljen omfattar totalt bostäder. Danmark JM har i Danmark 6 projekt med tillsammans 230 bostäder. Planering pågår för att byggstarta cirka 90 under Försäljningen av det första projektet har startat under perioden med gott resultat till goda prisnivåer. Idag är 7 personer anställda i JM Danmark AS, en organisation som innehåller all erforderlig kompetens för att hantera en volym på cirka 150 bostäder per år. Belgien Det första bostadsprojektet på 71 lägenheter med eget försäljningsansvar har byggstartats under perioden. Ombyggnad av en kontorsfastighet på cirka kvm pågår, uthyrning går bra till goda hyresnivåer. Affärsenhetens sammanlagda innehav av fastigheter för utveckling uppgår till 172 (67) Mkr.

9 FINANSVERKSAMHETEN 9(14) Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot visade för första kvartalet ett underskott om 89 (-91) Mkr, en förbättring med 2 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Per den 31 mars 2000 uppgick JMs räntebärande nettoskuld till (5.717) Mkr. Ökningen är hänförlig till den ökade låneskulden för köp av exploaterings- och förvaltningsfastigheter för förädling under 1999 och början av Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till (6.018) Mkr varav PRI-skulden utgjorde 357 (342) Mkr. Per den 31 mars 2000 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 6,0 (6,3) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 1,8 (1,6) år. Skuldsättningsgraden uppgick den 31 mars 2000 till 1,8 (1,9). Likviditet och lånestruktur Koncernens tillgängliga likviditet uppgick den 31 mars 2000 till 780 (947) Mkr. Förutom likvida medel 315 (253) Mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget 465 (694) Mkr. Vid årsskiftet 1999/2000 uppgick den tillgängliga likviditeten till (1.119) Mkr. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta var per den 31 mars 2000 för den räntebärande låneskulden: Lånebelopp (Mkr) Medelränta (%) År , , , , ,1 Totalt (exkl PRI) ,1 PRI ,2 Totalt (inkl PRI) ,0 Finansverksamheten Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto

10 10(14) Finansiella nyckeltal Räntebärande nettoskuld Räntebärande låneskuld Medelränta på låneskuld (%) 6,0 6,3 5,9 Skuldsättningsgrad 1,8 1,9 1,8 Soliditet (%) Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) *) 13,6 14,4 14,8 *) Beräkningen är baserad på rullande 12 månader. PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2.078). Antalet hantverkare var (1.220) och antalet tjänstemän 920 (858). ÄGARBILD Ägarbilden vad gäller de större aktieägarna per den 31 mars 2000 framgår av nedanstående sammanställning: Procent Procent av antal av antal Per aktier röster Skanska Invest AB 26,5 45,1 Nordbankens fonder och stiftelser 10,5 7,8 FöreningsSparbanken fonder 8,1 6,1 SEB:s fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 6,4 4,7 Allmänna Pensionsfonden, fjärde fondstyrelsen 5,4 4,1 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt SPP Livförsäkring AB SPP:s fonder 3,4 2,5 Apotekets AB Pensionsstiftelse 3,2 2,4 Livförsäkrings AB Skandia 3,1 2,3 Ratos Förvaltnings AB 2,7 2,0 Arbetsmarknadens Försäkrings AB 2,6 1,9 Utländska aktieägare 7,3 5,4 Övriga aktieägare 20,8 15,7 Totalt 100,0 100,0 Antal aktieägare per : Antal aktier Antalet aktier uppgår till

11 11(14) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2000 KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa

12 12(14) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI MARS 2000 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde före investeringar Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m. - *) Kassaflöde efter investeringar Räntebärande skulder och fordringar m.m Utdelning Finansiering Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) *) Likvid för genomförda försäljningar erhålls senare under året. KONCERNENS RESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Bostad Stockholm Riks Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling /Fastigheter Utland Koncerngemensamma kostnader Rörelseresultat

13 13(14) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI MARS 2000 KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari mars Helår Bostad Stockholm Riks Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling /Fastigheter Utland Eliminering Koncernens nettoomsättning KONCERNENS VINST PER AKTIE Kronor Januari mars Helår Vinst efter skatt per aktie, totalt a) 5,60 5,90 13,30 Vinsten efter skatt per aktie efter full konvertering 5,40 5,80 13,20 a) Vinsten per aktie har räknats på aktier, dvs antalet aktier före konvertering. Redovisningsprinciper och definitioner Redovisningsprinciper och definitioner framgår av årsredovisningen för Fr o m år 2000 görs avskrivning på förvaltningsfastigheter med 1,0 procent av byggnadernas anskaffningsvärde mot tidigare 1,5 procent. Detta är en anpassning till övriga marknaden och motiveras väl av den höga kvaliteten i JMs bestånd. Operativt kapital definieras som summan av bokförda värden för förvaltningsfastigheter, exploateringsfastigheter, goodwill, kundfordringar, leverantörsskulder och projektsaldon. Enligt besked från SPP har företagsanknutna överskottsmedel om 78 Mkr avsatts till JM. Under andra kvartalet 2000 kommer förutsättningarna klargöras hur de tilldelade medlen kommer att kunna utnyttjas. De fördelade medlen kommer därefter att tas upp som en tillgång i bolagets balansräkning.

14 14(14) VDs kommentar Vår koncentration till rollen som utvecklare av såväl bostäder som kommersiella projekt på tillväxtmarknader i Norden visar sig fortsatt framgångsrik. Ökande volymer och marginaler samt ökad försäljningstakt av färdigförädlade fastigheter gör att vår bedömning om ett förbättrat helårsresultat jämfört med fjolåret ligger fast. Stockholm den 27 april 2000 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 17 augusti 2000: Delårsrapport för perioden januari juni oktober 2000: Delårsrapport för perioden januari september 2000 februari 2001: bokslutskommuniké för 2000 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Eric Stålberg, telefon eller ekonomi- och finansdirektör Claes Magnus Åkesson, telefon Denna tremånadersrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Denna och tidigare kommunikéer och pressmeddelanden finns även på JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen och Sveriges ledande bostadsbyggare. Antalet anställda i Sverige, Norge och Danmark är cirka och omsättningen uppgår till cirka 6 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

15 JM AB Stockholm Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna Tel Fax (14) JM - Organisation J uridik/exploatering Kommunikation Affärsstöd VD Ekonomi/Finans Personal Projektutveckling Bostad S tockholm P rojektutveckling Riks P roje ktutve ckling Kommersiellt S tockholm Affärsutveckling/ Fastigheter Projektutveckling Utla nd Norr Uppsala P roje ktutv.f a s tig het Köp och F örs äljning Norg e Söder Västerås Entreprenad Fastighetsförvaltning Danmark Inners tad Karlstad Anläg gning Borätt/Seniorgården Belgien Mella nsta d Linköping Måleri Seniorfastigheter Portugal J M S tom oc h Inredn. Göteborg P roje ktg a ra n ti Nya Affä rs idée r Syd

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade 16 procent till 4.755 (4.088) Mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr.

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22 Bokslutskommuniké för 1999 JMs vinstökning 83 procent till 13,30 per aktie. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. - Resultatet i byggrörelsen,

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS Tremånaders- rapport JANUARI-MARS 1999 J M B Y G G N A D S O C H F A S T I G H E T S A B SAMMANDRAG JANUARI-MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42) Mkr, varav resultat från

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-08-15 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001 JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT Resultatet efter finansiella poster ökade 35 procent till 1 629 (1 209) mkr Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Pressmeddelande 2003-10-22 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN 2006 Fortsatt hög lönsamhet Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer