JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000"

Transkript

1 JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade 16 procent till (4.088) Mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades och uppgick till 973 (461) Mkr. Avkastning eget kapital och vinst per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent respektive 24 kronor. Resultat projektutveckling inklusive projektrelaterade fastighetsförsäljningar ökade med 102 procent till 420 (208) Mkr och marginalen förbättrades till 9,9 (5,9) procent. Fastighetsförsäljningar under perioden uppgår till (1.510) Mkr och gav ett resultat om 510 (278) Mkr. Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP-överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat JM AB Bolaget är publikt med säte i Stockholm. Organisationsnummer

2 RESULTAT 2(17) JM-koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari september 2000 uppgick till 973 (461) Mkr. Resultat från försäljningar av färdigförädlade förvaltningsfastigheter ingår med 510 (278) Mkr. I resultatet ingår dessutom 78 Mkr avseende totalt allokerade överskottsmedel från SPP. Resultat projektutveckling ökade med 102 procent till 420 (208) Mkr och marginalen förbättrades till 9,9 (5,9) procent. Resultatet och marginalen inkluderar resultat om 61 Mkr från fastighetsförsäljningar direkt hänförliga till projektutveckling. Denna typ av fastighetsförsäljningar kommer framgent ge viss ojämnhet i marginalen. Finansnettot förbättrades med 26 Mkr och uppgick till -249 (-275) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 698 (330) Mkr. Resultatet har belastats med skatt om 275 (131) Mkr. Koncernens avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 13 procent. Koncernens avkastningsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Vinsten per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 kr. AFFÄRSENHET BOSTAD STOCKHOLM Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september till 274 (140) Mkr. Resultat från projektrelaterade försäljningar av fastigheter ingår med 41 (0) Mkr. Marginalen var 14,1 (10,8) procent och avkastningen på operativt kapital 21,9 (15,9) procent. Nettoomsättningen uppgick till (1.301) Mkr, vilket innebär en ökning med 27 procent. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljning Bostad Stockholm resultat Nyckeltal Marginal (%) 14,1 10,8 10,9 Operativt kapital * ) Avkastning operativt kapital (%) **) 21,9 15,9 14,3 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat

3 Bostadsmarknaden 3(17) Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög i Storstockholm. Under flera år har befolkningen ökat med cirka invånare per år medan bostadsbyggandet uppgått till cirka bostäder per år. Hög efterfrågan och litet utbud gör att priserna, främst i innerstaden, ökat mycket starkt. JM har ett flertal mycket välbelägna projekt med planerad byggstart de närmaste åren varför vi förväntar oss en fortsatt stark resultatutveckling. Förvärv och avyttringar JM har cirka byggrätter i Stockholmsområdet, varav cirka inom 5 km från Stockholms City. Under årets tre första kvartal har mark förvärvats i 12 olika projekt med totalt byggrätter. Härav avser Gustavsberg, där vi under första halvåret genom en bytesaffär förvärvade hektar mark omfattande både råmark och ett flertal bebyggda fastigheter belägna i centrala Gustavsberg. Projektutveckling i området drivs i hög takt både avseende utveckling av kommande byggrätter bland annat i hamnområdet och försäljning av färdigutvecklade fastigheter som ingick i förvärvet. Andra stora projekt som förvärvats under året är Silverdal i Margreteborg, Sollentuna med plan för 250 bostäder samt två fastigheter på västra Kungsholmen, som förutom lokaler kan komma att inrymma över 500 bostäder Under tredje kvartalet har fastigheter sålts för 169 Mkr med ett resultat om 41 Mkr. Försäljningen avser främst fastigheter i Gustavsberg. Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 100 (355) Mkr. Affärsenhetens innehav uppgår därefter till (1.828) Mkr. Projektstatus och försäljning Under årets tre första kvartal har affärsenheten påbörjat (900) bostäder. Stora projekt som startat under året är Hammarby Sjö (160 bostäder etapp 1), Daggkåpan (220 bostäder) samt Vallgossen på centrala Kungsholmen (120 bostäder). Större småhusprojekt pågår bl.a. i Åkersberga och i Värmdövik, där det första intelligenta huset i full skala invigdes i september och har väckt stort intresse. Därutöver återfinns tre större ombyggnadsprojekt Essinge Udde (70 bostäder), Mälarklippan vid Gröndal (130 bostäder) samt Långbro Park (70 bostäder). Planprocesserna är tidskrävande men går i huvudsak planenligt. Vi räknar med att under 2001 starta de stora nybyggnadsprojekten Liljeholmstorget, Liljeholmskajen (del av Årstadal/Sjövik), Essinge Udde, Bolinder Strand i Järfälla samt Långbro Park, förutom ett flertal mindre projekt. Under perioden har kontrakt tecknats för försäljning av 575 (540) bostäder. Efterfrågan är mycket stor, försäljning och förhandsbokningar utvecklas fortsatt positivt. Planerad produktion är cirka bostäder i år, som förväntas öka till cirka inom några år. JM har säkerställt resurser för denna expansion.

4 4(17) AFFÄRSENHET RIKS Resultat Riks (Sverige exklusive Stockholm) resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 76 (41) Mkr. Marginalen var 6,4 (3,9) procent och avkastning på operativt kapital 16,8 (18,8) procent. Nettoomsättningen uppgick till (1.051) Mkr en ökning med 13 procent. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Riks resultat Nyckeltal Marginal (%) 6,4 3,9 4,6 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 16,8 18,8 21,6 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden är fortsatt positiv i alla regioner inom affärsenheten och efterfrågan på bostäder är god med stigande priser. Detta gäller särskilt Uppsala där bland annat många nyetablerade bioteknikföretag gynnar tillväxten inom regionen. Förvärv Under tredje kvartalet har förvärv genomförts av en centralt belägen tomt i Uppsala som skall omvandlas till cirka 300 bostäder. Dessutom har ett samarbetsavtal tecknats för utveckling av cirka kvm kommersiella lokaler åt AP Fastigheter. JM kommer enligt samarbetsavtalet också att utveckla ett bostadsområde för cirka 200 friliggande villor i Uppsala. Beslut har under årets nio första månader fattats om förvärv av exploateringsfastigheter för totalt cirka 850 bostäder. Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 179 (-1) Mkr. Affärsenhetens innehav uppgår därefter till 579 (334) Mkr och man disponerar cirka byggrätter.

5 Projektstatus och försäljning 5(17) Beslut har under perioden fattats att starta produktionen av nästan 700 bostäder inom affärsenheten. På norra Älvstranden i Göteborg pågår ett stort bostadsprojekt med drygt 150 bostäder och på kajen i Marstrand har inflyttning skett i den första av fem etapper i ett bostadsprojekt med skärgårdskaraktär. Under perioden har 444 (610) bostäder sålts. AFFÄRSENHET KOMMERSIELLT STOCKHOLM Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 96 (43) Mkr. Resultat från försäljning av verksamheten i JM Maskinservice ingår med 30 (0) Mkr. Avkastning på operativt kapital var 7,0 (5,6) procent. Nettoomsättningen uppgick till (934) Mkr en ökning med 20 procent. I affärsenhetens nettoomsättning ingår hyresintäkter från förvaltningsfastigheter med 77 (55) Mkr. Övrig nettoomsättning är relaterad till entreprenadverksamhet inklusive produktion avseende förvaltningsfastigheter under uppförande. I affärsenhetens resultat ingår driftsnetton från fastighetsförvaltning med 48 (33) Mkr. Projektutveckling inom denna affärsenhet har ännu ej resulterat i några försäljningar. Detta kommer dock ske inom de närmaste åren. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Försäljning av verksamhet Kommersiellt Stockholm resultat Nyckeltal Marginal (%) 5,9 4,6 5,9 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 7,0 5,6 7,4 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat

6 Marknad 6(17) Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt stor i Stockholmsområdet. Efterfrågan har resulterat i kraftigt ökade hyror. JM har under perioden tecknat avtal om totalt kvm till en hyra om kr per kvm i JMs fastighet Kortbyrån på Vasagatan. Hyresutvecklingen indikerar en ökad attraktivitet för denna del av Stockholm City. Investeringar I Stockholmsområdet genomför JM ett antal större projekt. Vid årsskiftet 2000/2001 färdigställer JM ett av Sveriges största hotell, Nordic Hotel med totalt 550 hotellrum, beläget på Vasagatan intill Stockholms Centralstation och Arlandabanans ändstation. I Frösunda, Solna, intill JMs nya huvudkontor, pågår uppförande av ytterligare kvm kontor med färdigställande under Ombyggnad av kvm kontor pågår i JMs bestånd intill Mörby Centrum. Investeringar i befintliga fastigheter under perioden uppgick till 276 Mkr. Förvärv JM har under perioden tecknat avtal om förvärv av kv. Lustgården 6 på västra Kungsholmen med Stockholms Stad för 262 Mkr, med tillträde och likvid juni Detaljplanearbetet beräknas vara avslutat hösten 2001 då byggstart kan ske för kvm, kontor och eventuellt bostäder. Framtida projekt Affärsenheten disponerar byggrätter för utveckling av framtida kommersiella lokaler motsvarande över ca kvm. Större projekt är: Västra Kungsholmen, Stockholm Sjövik, Liljeholmstorget, Stockholm Frösunda, Solna Bergshamra Solna Silverdal, Sollentuna Centrum, Sollentuna Sickla Allé, Nacka kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm Vidare pågår planarbete för omdaning av två större förvaltningsprojekt intill Hötorget, i Stockholm City; kv. Adam och Eva och kv. Beridarebanan med bedömd start år Entreprenad Entreprenadverksamhet bedrivs inom enheterna JM Entreprenad, JM Anläggning, Timblads Måleri och Projektgaranti och är strategiska resurser för JMs projektutveckling. Verksamheten har både externa och interna uppdragsgivare. Större externa uppdrag är kvarteret Jericho i Stockholm City avseende om- och nybyggnad av kontor och ombyggnad av Terminal 5, Arlanda med Diligentia respektive Luftfartsverket som beställare samt interna uppdrag avseende hotellet vid Vasagatan och kontorshus i Frösunda.

7 AFFÄRSENHET AFFÄRSUTVECKLING / FASTIGHETER 7(17) Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 688 (556) Mkr varav resultat av fastighetsförsäljningar 449 (278) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat efter planenliga avskrivningar och före försäljnings- och administrationskostnader uppgick för perioden till 277 (322) Mkr. Det minskade förvaltningsresultatet är hänförligt till försäljningar av färdigförädlade fastigheter under 1999, främst fastigheterna i Skåne som omfattade kvm kommersiella lokaler. Resultatet har belastats med avskrivningar om 35 (57) Mkr och fastighetsskatt om 23 (25) Mkr. Hyresintäkterna inklusive räntebidrag om 9 (25) Mkr uppgick för perioden till 426 (519) Mkr. Avkastning på operativt kapital var 18,4 (13,5) procent. Vakanserna vid periodens utgång motsvarade 2 (3) procent av årshyrorna och 2 (4) procent av ytorna. Totalt uthyrningsbara ytor omfattade vid slutet av tredje kvartalet ( ) kvm. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljningar Affärsutveckling/Fastigheter resultat Nyckeltal Marginal (%) 56,1 52,8 54,6 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 18,4 13,5 12,8 Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Fastighetsförvaltning Fortsatt stark efterfrågan på välbelägna kontorslokaler i Storstockholm i kombination med låga vakanser har inneburit att avtal tecknas på mycket höga nivåer. Färdigställandet av Stockholms största hotell på Vasagatan innebär att områdets attraktivitet höjs ytterligare. I Vasaområdet har JM fastigheter med en sammanlagd yta om kvm. I Mörbyområdet i Danderyd har JM genomfört en modernisering av den utvändiga miljön samt byggt om entréer. Detta har ökat attraktionsgraden i området för kontorshyresgäster och avtal har tecknats på nivån kr per kvm. JM har ett sammanhållet bestånd av kontorsfastigheter om cirka kvm i Mörby.

8 Hyreskontrakt på nivån kr per kvm tecknas i Frösundaområdet i Solna där JM idag har fastigheter med en sammanlagd yta om kvm. 8(17) Området kring Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm har blivit allt mer intressant för kontorsetableringar. JM äger där en fastighet med en sammanlagd uthyrbar yta om kvm, i vilken kontrakt har tecknats till nivåer nära kr per kvm. JMs fastighetsinnehav är till drygt 95 procent beläget i Storstockholmsområdet. Investeringar i befintliga fastigheter under perioden uppgick till 138 Mkr. Därutöver har en fastighet förvärvats för 59 Mkr. Fastighetsförvaltning JM-koncernen totalt JM-koncernens innehav av förvaltningsfastigheter återfinns huvudsakligen inom affärsenheterna Affärsutveckling/ Fastigheter och Kommersiellt Stockholm. JMs totala hyresintäkter från förvaltningsfastigheter uppgår till 510 (575) Mkr varav räntebidrag 9 (25) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat före planenliga avskrivningar och före försäljningsoch administrationskostnader uppgår till 373 (420) Mkr. Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter under perioden uppgår till 541 (217) Mkr. Under perioden förvärvades förvaltningsfastigheter om 69 (9) Mkr. Försäljning av förvaltningsfastigheter JM arbetar idag som projektutvecklare av bostäder och kontor. Detta innebär bland annat att vi skall ha en hög omsättningshastighet av våra färdigutvecklade fastigheter. Under de tre första kvartalen 2000 har JM sålt fastigheter för cirka (1.521) Mkr med ett resultat om 510 (278) Mkr, varav affärsenheten bidragit med (1.521) Mkr med ett resultat om 449 (278) Mkr. De största affärerna under året är försäljningen av Träskfloden 15 vid Jarlaplan i Stockholm (401 Mkr), bytesaffären med Gyllenforsen Fastigheter (339 Mkr), utförsäljning av resterande fastigheter i Göteborg och Skåne (87 Mkr) samt försäljning av Hägern Större 16 på Drottninggatan i Stockholm (385 Mkr), hälftenägda Star Hotell i Sollentuna (95 Mkr) och bostadsfastigheter i Storstockholm (620 Mkr). AB Borätt och Seniorgården AB JM utvecklar inom ramen för sitt dotterbolag Seniorgården AB olika former av äldreboende med tonvikt på vackert utformade bostäder i attraktiva lägen. Seniorgården AB och AB Borätt utgör strategiska resurser och varumärken i projektutvecklingen av bostäder, främst i storstadsområdena. Affärsutveckling Med fokus på utveckling av nya tekniska lösningar i JMs bostäder och kontor har JM startat utvecklingsprojektet intelligenta hus.

9 9(17) JM bygger nu bland de första intelligenta husen i Sverige, bostäder i kvarteret Vallgossen på Kungsholmen och villor i Hagaberg, Värmdö. Bostäderna kombinerar modern IT-teknik och god arkitektur med miljötänkande. I september i år blev det första intelligenta huset på Värmdö klart för inflyttning. Utvecklingen fokuseras nu i första hand på att paketera ett antal standardprodukter inom smart living som kan bli standard eller väljas som tillval i alla nya projekt. Smart living-konceptet bygger på idén att med hjälp av modern teknik öka bekvämligheten och tryggheten i våra bostäder och kontor. Konceptet vänder sig inte bara till teknikintresserade unga människor utan är också tänkt att underlätta boendet för äldre och handikappade. AFFÄRSENHET UTLAND Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 52 (17) Mkr. Resultat från försäljning av en nyutvecklad kontorsfastighet i Bryssel ingår med 20 (0) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 537 (383) Mkr en ökning med 40 procent. Marginalen var 6,0 (4,4) procent och avkastning på operativt kapital 11,6 (5,7) procent. Mkr Januari september Helår Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljning Utland resultat Nyckeltal Marginal (%) 6,0 4,4 5,3 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 11,6 5,7 7,6 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat - avkastning påverkas negativt av Portugalverksamheten som är under avveckling. Norge Den norska bostadsmarknaden har präglats av en stark efterfrågan under hela året och bostadspriserna har stigit med drygt 10 procent. Prisutvecklingen har den senaste tiden stagnerat något. Detta hänger bland annat samman med normala säsongsvariationer men också med ökande räntenivåer och osäkerhet om räntans fortsatta utveckling. Bedömningen är dock att marknaden kommer vara fortsatt stark inom vårt verksamhetsområde. Under perioden byggstartade Byggholt och Projektfinans 440 (330) bostäder och sålde 400 (270) bostäder. Avtal träffades om förvärv av mark för drygt bostäder. Byggrättsportföljen omfattar totalt bostäder.

10 Danmark 10(17) Bostadsmarknaden i Köpenhamn är inne i en relativt stabil period. Efterfrågan på JM Danmarks bostäder har varit stor. Bolagets innehav av exploateringsmark uppgår till 16 Mkr och man disponerar idag genom köp och överenskommelser mark för cirka 750 bostäder. Försäljning av bostäder pågår i två projekt med tillsammans 62 bostäder. Idag är cirka en tredjedel av dessa sålda. Produktionen av 41 bostäder i det första projekt i Danmark går planenligt och beslut har fattats om start av ytterligare 37 bostäder. Belgien Efterfrågan på bostäder med hög standard är stor i Bryssel. JMs bostadsprojekt som startade under första kvartalet löper planenligt och vi kan notera ett stort intresse för projektet redan innan försäljningsstart som kommer att ske i november. JM har under perioden sålt en kontorsfastighet med en avkastning i projektet överstigande 20 procent. Fastigheten förvärvades våren 1999 för utveckling, uthyrning och avyttring. Affärsenhetens sammanlagda innehav av exploateringsfastigheter uppgår till 243 (164) Mkr. Den analys vi genomfört avseende bostadsmarknaden i Helsingfors, Finland har resulterat i att vi i rådande marknadsläge beslutat att ej etablera oss i Finland. FINANSVERKSAMHETEN Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot visade för perioden januari - september ett underskott om 249 (-275) Mkr, en förbättring med 26 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till lägre genomsnittlig räntekostnad på låneskulden. I nettot ingår även en reavinst på drygt 4 Mkr från försäljning av aktier i OM-Gruppen. Per den 30 september 2000 uppgick JMs räntebärande nettoskuld till (5.353) Mkr. Förändringen beror på ökad upplåning i våra utländska dotterbolag vid förvärv av exploateringsfastigheter och finansiering för produktion i kommersiella fastigheter. Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till (5.576) Mkr, varav PRI-skulden utgjorde 371 (352) Mkr. Per den 30 september 2000 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,8 (5,8) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRIskulden var 1,6 (1,8) år. Skuldsättningsgraden uppgick den 30 september 2000 till 1,5 (1,8).

11 Likviditet och lånestruktur 11(17) Koncernens tillgängliga likviditet uppgick den 30 september 2000 till (896) Mkr. Förutom likvida medel 280 (181) Mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget (715) Mkr. Vid årsskiftet 1999/2000 uppgick den tillgängliga likviditeten till (1.119) Mkr. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta var per den 30 september 2000 för den räntebärande låneskulden: Lånebelopp (Mkr) Medelränta (%) År , , , , ,1 Totalt (exkl PRI) ,9 PRI ,2 Totalt (inkl PRI) ,8 Finansverksamheten Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Finansiella nyckeltal Räntebärande nettoskuld Räntebärande låneskuld Medelränta på låneskuld (%) 5,8 5,8 5,9 Skuldsättningsgrad 1,5 1,8 1,8 Soliditet (%) Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) *) 24,3 13,7 14,8 *) Beräkningen är baserad på rullande 12 månader.

12 12(17) PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2.167). Antalet hantverkare var (1.242) och antalet tjänstemän (925). ÄGARBILD Ägarbilden vad gäller de större aktieägarna per den 30 september 2000 framgår av nedanstående sammanställning. Andelen utländska aktieägare har under året forsatt att öka kraftigt och överstiger nu 14 procent. Procent Procent av antal av antal Per aktier röster Skanska Invest AB 26,5 45,1 Nordbankens fonder och stiftelser 10,9 8,0 SEB:s fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 8,0 6,0 FöreningsSparbanken fonder 5,7 4,3 Fjärde AP - fonden 5,4 4,1 Livförsäkrings AB Skandia 3,7 2,8 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt SPP Livförsäkring AB SPP:s fonder 2,7 2,0 AMF Pension 2,3 1,7 AMF Försäkring 1,9 1,4 Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1,8 1,4 Apotekets AB Pensionsstiftelse 1,8 1,3 Utländska aktieägare 14,1 10,6 Övriga aktieägare 15,2 11,3 Totalt 100,0 100,0 Antal aktieägare per : Antal aktier Antalet aktier uppgår till

13 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa

14 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde före investeringar Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m Kassaflöde efter investeringar Räntebärande skulder och fordringar m.m Utdelning Finansiering Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) KONCERNENS RESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Bostad Stockholm Riks Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling / Fastigheter Utland Koncerngemensamma kostnader SPP överskott Rörelseresultat

15 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari september Helår Bostad Stockholm Riks Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling / Fastigheter Utland Eliminering Koncernens nettoomsättning KONCERNENS VINST PER AKTIE Kronor Januari september Helår Vinst efter skatt per aktie a) 21,00 9,95 13,30 Vinst efter skatt per aktie, rullande a) b) 24,30 13,30 Vinsten efter skatt per aktie efter full konvertering 20,80 9,90 13,20 a) Vinsten per aktie har räknats på aktier, dvs antalet aktier före konvertering. b) Beräkningen är baserad på rullande 12 månader. Redovisningsprinciper och definitioner Redovisningsprinciper och definitioner framgår av årsredovisningen för Fr o m år 2000 görs avskrivning på förvaltningsfastigheter med 1,0 procent av byggnadernas anskaffningsvärde mot tidigare 1,5 procent. Detta är en anpassning till övriga marknaden och motiveras väl av den höga kvaliteten i JMs bestånd. Operativt kapital definieras som summan av bokförda värden för förvaltningsfastigheter, exploateringsfastigheter, goodwill, kundfordringar, minus leverantörsskulder och plus/minus projektsaldon. Resultat och marginal från projektutvecklingsverksamheten totalt definieras som resultatet efter försäljnings- och administrationskostnader och fastighetsförsäljningar för affärsenheterna Bostads Stockholm, Riks, Kommersiellt Stockholm och Utland. Eliminering görs av driftnetton från förvaltningsfastigheter inom Kommersiellt Stockholm. Marginal per affärsenhet baseras på resultat före fastighetsförsäljningar.

16 16(17) VDs kommentar Fortsatt ökande volym och marginal tillsammans med hög försäljningstakt av färdigförädlade fastigheter gör att vår resultatutveckling är mycket stark jämfört med fjolåret. Baserat på den utvärdering som görs av förutsättningarna för olika åtgärder att anpassa kapitalstrukturen kommer JM att till den ordinarie bolagsstämman framlägga ett förslag beträffande återföring av kapital till aktieägarna. Avslutningsvis så noterar vi ett starkt utlandsintresse för JM. Andelen utländska aktieägare har ökat kraftigt de senaste åren, och enbart i år har den mer än fördubblats till drygt 14 procent. Stockholm den 24 oktober 2000 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 20 februari 2001: Bokslutskommuniké för april 2001: Delårsrapport för perioden januari mars 2001 Bolagsstämma För ytterligare information hänvisas till VD Carl Eric Stålberg, telefon eller ekonomi- och finansdirektör Claes Magnus Åkesson, telefon Denna niomånadersrapport har ej varit föremål för särskild genomgång av bolagets revisorer. Rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida -

17 17(17) JM - Organisation Juridik/Exploatering Kommunikation Affärsstöd VD Ekonomi/Finans Personal Projektutveckling Bostad Stockholm Projektutveckling Riks Projektutveckling Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling/ Fastigheter Projektutveckling Utland Norr Uppsala Projektutv.Fastighet Köp och Försäljning Norge Söder Västerås Entreprenad Fastighetsförvaltning Danmark Innerstad Karlstad Anläggning Borätt/Seniorgården Belgien Mellanstad Linköping Måleri Seniorfastigheter Portugal JM Stom och Inredn. Göteborg Projektgaranti Nya Affärsidéer Syd JM AB Bolaget är publikt med säte i Stockholm. Organisationsnummer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 Bokslutskommuniké för 1998 Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 73 MSEK jämfört med 74 MSEK, exklusive fusionskostnader om 449 MSEK, föregående år. Årets resultat efter full skatt uppgick

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2 ÅRSREDOVISNING 2002-02 Omslag: Essinge Mälarstrand, Lilla Essingen, Stockholm. Välkommen till JMs bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl.

Läs mer

Jan-sept Jan-sept Jul-sept Jul-sept Mkr 2005 2004 2005 2004

Jan-sept Jan-sept Jul-sept Jul-sept Mkr 2005 2004 2005 2004 Skanska AB PRESSRELEASE Post 169 83 SOLNA Besök Råsundavägen 2 Telefon 08-753 88 00 Fax 08-755 12 56 Webb www.skanska.se Säte Solna Org nr 556000-4615 Bolaget är publikt (publ) Niomånadersrapport, januari

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Wihlborgs startar året positivt

Wihlborgs startar året positivt Wihlborgs Delårsrapport 2015 Januari mars Wihlborgs startar året positivt Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 470 Mkr (462) Driftsöverskottet* ökade med 4 procent till 332 Mkr (320) Förvaltningsresultatet*

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Bokslutskommuniké, januari december 2007

Bokslutskommuniké, januari december 2007 PRESSRELEASE 2008-02-07 Kl. 8:30 Skanska AB Post 169 83 SOLNA Besök Råsundavägen 2 Telefon 08-753 88 00 Fax 08-755 12 56 Webb www.skanska.com Säte Solna Org nr 556000-4615 Bolaget är publikt (publ) Bokslutskommuniké,

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 Januari september 2014 Stockholm 2014-11-20 Omsättningen uppgick till 681,9 (269,2) Mkr. Resultatet uppgick till 114,9 (37,7) Mkr, motsvarande

Läs mer

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 17 727 Mkr (15 195) Rörelseresultatet uppgick till 476 Mkr (374) Periodens resultat uppgick till 662 Mkr (236) Resultat

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

2011 Delårsrapport januari september

2011 Delårsrapport januari september l E Delårsrapport januari september N G Nettouthyrningen uppgick till 111 (6). Periodens resultat efter skatt uppgick till 728 (1 09, motsvarande 4:47 kr per aktie (6:67). Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 2003-03 Vi sänker successivt kostnaderna och arbetar allt mer effektivt i produktutformning och produktion. Samtidigt breddar vi vårt utbud av bostäder för att möta kundefterfrågan i fler

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer