JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000"

Transkript

1 JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade 16 procent till (4.088) Mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades och uppgick till 973 (461) Mkr. Avkastning eget kapital och vinst per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent respektive 24 kronor. Resultat projektutveckling inklusive projektrelaterade fastighetsförsäljningar ökade med 102 procent till 420 (208) Mkr och marginalen förbättrades till 9,9 (5,9) procent. Fastighetsförsäljningar under perioden uppgår till (1.510) Mkr och gav ett resultat om 510 (278) Mkr. Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP-överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat JM AB Bolaget är publikt med säte i Stockholm. Organisationsnummer

2 RESULTAT 2(17) JM-koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari september 2000 uppgick till 973 (461) Mkr. Resultat från försäljningar av färdigförädlade förvaltningsfastigheter ingår med 510 (278) Mkr. I resultatet ingår dessutom 78 Mkr avseende totalt allokerade överskottsmedel från SPP. Resultat projektutveckling ökade med 102 procent till 420 (208) Mkr och marginalen förbättrades till 9,9 (5,9) procent. Resultatet och marginalen inkluderar resultat om 61 Mkr från fastighetsförsäljningar direkt hänförliga till projektutveckling. Denna typ av fastighetsförsäljningar kommer framgent ge viss ojämnhet i marginalen. Finansnettot förbättrades med 26 Mkr och uppgick till -249 (-275) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 698 (330) Mkr. Resultatet har belastats med skatt om 275 (131) Mkr. Koncernens avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 13 procent. Koncernens avkastningsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Vinsten per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 kr. AFFÄRSENHET BOSTAD STOCKHOLM Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september till 274 (140) Mkr. Resultat från projektrelaterade försäljningar av fastigheter ingår med 41 (0) Mkr. Marginalen var 14,1 (10,8) procent och avkastningen på operativt kapital 21,9 (15,9) procent. Nettoomsättningen uppgick till (1.301) Mkr, vilket innebär en ökning med 27 procent. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljning Bostad Stockholm resultat Nyckeltal Marginal (%) 14,1 10,8 10,9 Operativt kapital * ) Avkastning operativt kapital (%) **) 21,9 15,9 14,3 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat

3 Bostadsmarknaden 3(17) Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög i Storstockholm. Under flera år har befolkningen ökat med cirka invånare per år medan bostadsbyggandet uppgått till cirka bostäder per år. Hög efterfrågan och litet utbud gör att priserna, främst i innerstaden, ökat mycket starkt. JM har ett flertal mycket välbelägna projekt med planerad byggstart de närmaste åren varför vi förväntar oss en fortsatt stark resultatutveckling. Förvärv och avyttringar JM har cirka byggrätter i Stockholmsområdet, varav cirka inom 5 km från Stockholms City. Under årets tre första kvartal har mark förvärvats i 12 olika projekt med totalt byggrätter. Härav avser Gustavsberg, där vi under första halvåret genom en bytesaffär förvärvade hektar mark omfattande både råmark och ett flertal bebyggda fastigheter belägna i centrala Gustavsberg. Projektutveckling i området drivs i hög takt både avseende utveckling av kommande byggrätter bland annat i hamnområdet och försäljning av färdigutvecklade fastigheter som ingick i förvärvet. Andra stora projekt som förvärvats under året är Silverdal i Margreteborg, Sollentuna med plan för 250 bostäder samt två fastigheter på västra Kungsholmen, som förutom lokaler kan komma att inrymma över 500 bostäder Under tredje kvartalet har fastigheter sålts för 169 Mkr med ett resultat om 41 Mkr. Försäljningen avser främst fastigheter i Gustavsberg. Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 100 (355) Mkr. Affärsenhetens innehav uppgår därefter till (1.828) Mkr. Projektstatus och försäljning Under årets tre första kvartal har affärsenheten påbörjat (900) bostäder. Stora projekt som startat under året är Hammarby Sjö (160 bostäder etapp 1), Daggkåpan (220 bostäder) samt Vallgossen på centrala Kungsholmen (120 bostäder). Större småhusprojekt pågår bl.a. i Åkersberga och i Värmdövik, där det första intelligenta huset i full skala invigdes i september och har väckt stort intresse. Därutöver återfinns tre större ombyggnadsprojekt Essinge Udde (70 bostäder), Mälarklippan vid Gröndal (130 bostäder) samt Långbro Park (70 bostäder). Planprocesserna är tidskrävande men går i huvudsak planenligt. Vi räknar med att under 2001 starta de stora nybyggnadsprojekten Liljeholmstorget, Liljeholmskajen (del av Årstadal/Sjövik), Essinge Udde, Bolinder Strand i Järfälla samt Långbro Park, förutom ett flertal mindre projekt. Under perioden har kontrakt tecknats för försäljning av 575 (540) bostäder. Efterfrågan är mycket stor, försäljning och förhandsbokningar utvecklas fortsatt positivt. Planerad produktion är cirka bostäder i år, som förväntas öka till cirka inom några år. JM har säkerställt resurser för denna expansion.

4 4(17) AFFÄRSENHET RIKS Resultat Riks (Sverige exklusive Stockholm) resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 76 (41) Mkr. Marginalen var 6,4 (3,9) procent och avkastning på operativt kapital 16,8 (18,8) procent. Nettoomsättningen uppgick till (1.051) Mkr en ökning med 13 procent. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Riks resultat Nyckeltal Marginal (%) 6,4 3,9 4,6 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 16,8 18,8 21,6 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden är fortsatt positiv i alla regioner inom affärsenheten och efterfrågan på bostäder är god med stigande priser. Detta gäller särskilt Uppsala där bland annat många nyetablerade bioteknikföretag gynnar tillväxten inom regionen. Förvärv Under tredje kvartalet har förvärv genomförts av en centralt belägen tomt i Uppsala som skall omvandlas till cirka 300 bostäder. Dessutom har ett samarbetsavtal tecknats för utveckling av cirka kvm kommersiella lokaler åt AP Fastigheter. JM kommer enligt samarbetsavtalet också att utveckla ett bostadsområde för cirka 200 friliggande villor i Uppsala. Beslut har under årets nio första månader fattats om förvärv av exploateringsfastigheter för totalt cirka 850 bostäder. Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 179 (-1) Mkr. Affärsenhetens innehav uppgår därefter till 579 (334) Mkr och man disponerar cirka byggrätter.

5 Projektstatus och försäljning 5(17) Beslut har under perioden fattats att starta produktionen av nästan 700 bostäder inom affärsenheten. På norra Älvstranden i Göteborg pågår ett stort bostadsprojekt med drygt 150 bostäder och på kajen i Marstrand har inflyttning skett i den första av fem etapper i ett bostadsprojekt med skärgårdskaraktär. Under perioden har 444 (610) bostäder sålts. AFFÄRSENHET KOMMERSIELLT STOCKHOLM Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 96 (43) Mkr. Resultat från försäljning av verksamheten i JM Maskinservice ingår med 30 (0) Mkr. Avkastning på operativt kapital var 7,0 (5,6) procent. Nettoomsättningen uppgick till (934) Mkr en ökning med 20 procent. I affärsenhetens nettoomsättning ingår hyresintäkter från förvaltningsfastigheter med 77 (55) Mkr. Övrig nettoomsättning är relaterad till entreprenadverksamhet inklusive produktion avseende förvaltningsfastigheter under uppförande. I affärsenhetens resultat ingår driftsnetton från fastighetsförvaltning med 48 (33) Mkr. Projektutveckling inom denna affärsenhet har ännu ej resulterat i några försäljningar. Detta kommer dock ske inom de närmaste åren. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Försäljning av verksamhet Kommersiellt Stockholm resultat Nyckeltal Marginal (%) 5,9 4,6 5,9 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 7,0 5,6 7,4 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat

6 Marknad 6(17) Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt stor i Stockholmsområdet. Efterfrågan har resulterat i kraftigt ökade hyror. JM har under perioden tecknat avtal om totalt kvm till en hyra om kr per kvm i JMs fastighet Kortbyrån på Vasagatan. Hyresutvecklingen indikerar en ökad attraktivitet för denna del av Stockholm City. Investeringar I Stockholmsområdet genomför JM ett antal större projekt. Vid årsskiftet 2000/2001 färdigställer JM ett av Sveriges största hotell, Nordic Hotel med totalt 550 hotellrum, beläget på Vasagatan intill Stockholms Centralstation och Arlandabanans ändstation. I Frösunda, Solna, intill JMs nya huvudkontor, pågår uppförande av ytterligare kvm kontor med färdigställande under Ombyggnad av kvm kontor pågår i JMs bestånd intill Mörby Centrum. Investeringar i befintliga fastigheter under perioden uppgick till 276 Mkr. Förvärv JM har under perioden tecknat avtal om förvärv av kv. Lustgården 6 på västra Kungsholmen med Stockholms Stad för 262 Mkr, med tillträde och likvid juni Detaljplanearbetet beräknas vara avslutat hösten 2001 då byggstart kan ske för kvm, kontor och eventuellt bostäder. Framtida projekt Affärsenheten disponerar byggrätter för utveckling av framtida kommersiella lokaler motsvarande över ca kvm. Större projekt är: Västra Kungsholmen, Stockholm Sjövik, Liljeholmstorget, Stockholm Frösunda, Solna Bergshamra Solna Silverdal, Sollentuna Centrum, Sollentuna Sickla Allé, Nacka kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm Vidare pågår planarbete för omdaning av två större förvaltningsprojekt intill Hötorget, i Stockholm City; kv. Adam och Eva och kv. Beridarebanan med bedömd start år Entreprenad Entreprenadverksamhet bedrivs inom enheterna JM Entreprenad, JM Anläggning, Timblads Måleri och Projektgaranti och är strategiska resurser för JMs projektutveckling. Verksamheten har både externa och interna uppdragsgivare. Större externa uppdrag är kvarteret Jericho i Stockholm City avseende om- och nybyggnad av kontor och ombyggnad av Terminal 5, Arlanda med Diligentia respektive Luftfartsverket som beställare samt interna uppdrag avseende hotellet vid Vasagatan och kontorshus i Frösunda.

7 AFFÄRSENHET AFFÄRSUTVECKLING / FASTIGHETER 7(17) Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 688 (556) Mkr varav resultat av fastighetsförsäljningar 449 (278) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat efter planenliga avskrivningar och före försäljnings- och administrationskostnader uppgick för perioden till 277 (322) Mkr. Det minskade förvaltningsresultatet är hänförligt till försäljningar av färdigförädlade fastigheter under 1999, främst fastigheterna i Skåne som omfattade kvm kommersiella lokaler. Resultatet har belastats med avskrivningar om 35 (57) Mkr och fastighetsskatt om 23 (25) Mkr. Hyresintäkterna inklusive räntebidrag om 9 (25) Mkr uppgick för perioden till 426 (519) Mkr. Avkastning på operativt kapital var 18,4 (13,5) procent. Vakanserna vid periodens utgång motsvarade 2 (3) procent av årshyrorna och 2 (4) procent av ytorna. Totalt uthyrningsbara ytor omfattade vid slutet av tredje kvartalet ( ) kvm. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljningar Affärsutveckling/Fastigheter resultat Nyckeltal Marginal (%) 56,1 52,8 54,6 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 18,4 13,5 12,8 Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Fastighetsförvaltning Fortsatt stark efterfrågan på välbelägna kontorslokaler i Storstockholm i kombination med låga vakanser har inneburit att avtal tecknas på mycket höga nivåer. Färdigställandet av Stockholms största hotell på Vasagatan innebär att områdets attraktivitet höjs ytterligare. I Vasaområdet har JM fastigheter med en sammanlagd yta om kvm. I Mörbyområdet i Danderyd har JM genomfört en modernisering av den utvändiga miljön samt byggt om entréer. Detta har ökat attraktionsgraden i området för kontorshyresgäster och avtal har tecknats på nivån kr per kvm. JM har ett sammanhållet bestånd av kontorsfastigheter om cirka kvm i Mörby.

8 Hyreskontrakt på nivån kr per kvm tecknas i Frösundaområdet i Solna där JM idag har fastigheter med en sammanlagd yta om kvm. 8(17) Området kring Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm har blivit allt mer intressant för kontorsetableringar. JM äger där en fastighet med en sammanlagd uthyrbar yta om kvm, i vilken kontrakt har tecknats till nivåer nära kr per kvm. JMs fastighetsinnehav är till drygt 95 procent beläget i Storstockholmsområdet. Investeringar i befintliga fastigheter under perioden uppgick till 138 Mkr. Därutöver har en fastighet förvärvats för 59 Mkr. Fastighetsförvaltning JM-koncernen totalt JM-koncernens innehav av förvaltningsfastigheter återfinns huvudsakligen inom affärsenheterna Affärsutveckling/ Fastigheter och Kommersiellt Stockholm. JMs totala hyresintäkter från förvaltningsfastigheter uppgår till 510 (575) Mkr varav räntebidrag 9 (25) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat före planenliga avskrivningar och före försäljningsoch administrationskostnader uppgår till 373 (420) Mkr. Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter under perioden uppgår till 541 (217) Mkr. Under perioden förvärvades förvaltningsfastigheter om 69 (9) Mkr. Försäljning av förvaltningsfastigheter JM arbetar idag som projektutvecklare av bostäder och kontor. Detta innebär bland annat att vi skall ha en hög omsättningshastighet av våra färdigutvecklade fastigheter. Under de tre första kvartalen 2000 har JM sålt fastigheter för cirka (1.521) Mkr med ett resultat om 510 (278) Mkr, varav affärsenheten bidragit med (1.521) Mkr med ett resultat om 449 (278) Mkr. De största affärerna under året är försäljningen av Träskfloden 15 vid Jarlaplan i Stockholm (401 Mkr), bytesaffären med Gyllenforsen Fastigheter (339 Mkr), utförsäljning av resterande fastigheter i Göteborg och Skåne (87 Mkr) samt försäljning av Hägern Större 16 på Drottninggatan i Stockholm (385 Mkr), hälftenägda Star Hotell i Sollentuna (95 Mkr) och bostadsfastigheter i Storstockholm (620 Mkr). AB Borätt och Seniorgården AB JM utvecklar inom ramen för sitt dotterbolag Seniorgården AB olika former av äldreboende med tonvikt på vackert utformade bostäder i attraktiva lägen. Seniorgården AB och AB Borätt utgör strategiska resurser och varumärken i projektutvecklingen av bostäder, främst i storstadsområdena. Affärsutveckling Med fokus på utveckling av nya tekniska lösningar i JMs bostäder och kontor har JM startat utvecklingsprojektet intelligenta hus.

9 9(17) JM bygger nu bland de första intelligenta husen i Sverige, bostäder i kvarteret Vallgossen på Kungsholmen och villor i Hagaberg, Värmdö. Bostäderna kombinerar modern IT-teknik och god arkitektur med miljötänkande. I september i år blev det första intelligenta huset på Värmdö klart för inflyttning. Utvecklingen fokuseras nu i första hand på att paketera ett antal standardprodukter inom smart living som kan bli standard eller väljas som tillval i alla nya projekt. Smart living-konceptet bygger på idén att med hjälp av modern teknik öka bekvämligheten och tryggheten i våra bostäder och kontor. Konceptet vänder sig inte bara till teknikintresserade unga människor utan är också tänkt att underlätta boendet för äldre och handikappade. AFFÄRSENHET UTLAND Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 52 (17) Mkr. Resultat från försäljning av en nyutvecklad kontorsfastighet i Bryssel ingår med 20 (0) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 537 (383) Mkr en ökning med 40 procent. Marginalen var 6,0 (4,4) procent och avkastning på operativt kapital 11,6 (5,7) procent. Mkr Januari september Helår Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljning Utland resultat Nyckeltal Marginal (%) 6,0 4,4 5,3 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 11,6 5,7 7,6 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat - avkastning påverkas negativt av Portugalverksamheten som är under avveckling. Norge Den norska bostadsmarknaden har präglats av en stark efterfrågan under hela året och bostadspriserna har stigit med drygt 10 procent. Prisutvecklingen har den senaste tiden stagnerat något. Detta hänger bland annat samman med normala säsongsvariationer men också med ökande räntenivåer och osäkerhet om räntans fortsatta utveckling. Bedömningen är dock att marknaden kommer vara fortsatt stark inom vårt verksamhetsområde. Under perioden byggstartade Byggholt och Projektfinans 440 (330) bostäder och sålde 400 (270) bostäder. Avtal träffades om förvärv av mark för drygt bostäder. Byggrättsportföljen omfattar totalt bostäder.

10 Danmark 10(17) Bostadsmarknaden i Köpenhamn är inne i en relativt stabil period. Efterfrågan på JM Danmarks bostäder har varit stor. Bolagets innehav av exploateringsmark uppgår till 16 Mkr och man disponerar idag genom köp och överenskommelser mark för cirka 750 bostäder. Försäljning av bostäder pågår i två projekt med tillsammans 62 bostäder. Idag är cirka en tredjedel av dessa sålda. Produktionen av 41 bostäder i det första projekt i Danmark går planenligt och beslut har fattats om start av ytterligare 37 bostäder. Belgien Efterfrågan på bostäder med hög standard är stor i Bryssel. JMs bostadsprojekt som startade under första kvartalet löper planenligt och vi kan notera ett stort intresse för projektet redan innan försäljningsstart som kommer att ske i november. JM har under perioden sålt en kontorsfastighet med en avkastning i projektet överstigande 20 procent. Fastigheten förvärvades våren 1999 för utveckling, uthyrning och avyttring. Affärsenhetens sammanlagda innehav av exploateringsfastigheter uppgår till 243 (164) Mkr. Den analys vi genomfört avseende bostadsmarknaden i Helsingfors, Finland har resulterat i att vi i rådande marknadsläge beslutat att ej etablera oss i Finland. FINANSVERKSAMHETEN Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot visade för perioden januari - september ett underskott om 249 (-275) Mkr, en förbättring med 26 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till lägre genomsnittlig räntekostnad på låneskulden. I nettot ingår även en reavinst på drygt 4 Mkr från försäljning av aktier i OM-Gruppen. Per den 30 september 2000 uppgick JMs räntebärande nettoskuld till (5.353) Mkr. Förändringen beror på ökad upplåning i våra utländska dotterbolag vid förvärv av exploateringsfastigheter och finansiering för produktion i kommersiella fastigheter. Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till (5.576) Mkr, varav PRI-skulden utgjorde 371 (352) Mkr. Per den 30 september 2000 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,8 (5,8) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRIskulden var 1,6 (1,8) år. Skuldsättningsgraden uppgick den 30 september 2000 till 1,5 (1,8).

11 Likviditet och lånestruktur 11(17) Koncernens tillgängliga likviditet uppgick den 30 september 2000 till (896) Mkr. Förutom likvida medel 280 (181) Mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget (715) Mkr. Vid årsskiftet 1999/2000 uppgick den tillgängliga likviditeten till (1.119) Mkr. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta var per den 30 september 2000 för den räntebärande låneskulden: Lånebelopp (Mkr) Medelränta (%) År , , , , ,1 Totalt (exkl PRI) ,9 PRI ,2 Totalt (inkl PRI) ,8 Finansverksamheten Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Finansiella nyckeltal Räntebärande nettoskuld Räntebärande låneskuld Medelränta på låneskuld (%) 5,8 5,8 5,9 Skuldsättningsgrad 1,5 1,8 1,8 Soliditet (%) Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) *) 24,3 13,7 14,8 *) Beräkningen är baserad på rullande 12 månader.

12 12(17) PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2.167). Antalet hantverkare var (1.242) och antalet tjänstemän (925). ÄGARBILD Ägarbilden vad gäller de större aktieägarna per den 30 september 2000 framgår av nedanstående sammanställning. Andelen utländska aktieägare har under året forsatt att öka kraftigt och överstiger nu 14 procent. Procent Procent av antal av antal Per aktier röster Skanska Invest AB 26,5 45,1 Nordbankens fonder och stiftelser 10,9 8,0 SEB:s fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 8,0 6,0 FöreningsSparbanken fonder 5,7 4,3 Fjärde AP - fonden 5,4 4,1 Livförsäkrings AB Skandia 3,7 2,8 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt SPP Livförsäkring AB SPP:s fonder 2,7 2,0 AMF Pension 2,3 1,7 AMF Försäkring 1,9 1,4 Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1,8 1,4 Apotekets AB Pensionsstiftelse 1,8 1,3 Utländska aktieägare 14,1 10,6 Övriga aktieägare 15,2 11,3 Totalt 100,0 100,0 Antal aktieägare per : Antal aktier Antalet aktier uppgår till

13 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa

14 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde före investeringar Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m Kassaflöde efter investeringar Räntebärande skulder och fordringar m.m Utdelning Finansiering Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) KONCERNENS RESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Bostad Stockholm Riks Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling / Fastigheter Utland Koncerngemensamma kostnader SPP överskott Rörelseresultat

15 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari september Helår Bostad Stockholm Riks Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling / Fastigheter Utland Eliminering Koncernens nettoomsättning KONCERNENS VINST PER AKTIE Kronor Januari september Helår Vinst efter skatt per aktie a) 21,00 9,95 13,30 Vinst efter skatt per aktie, rullande a) b) 24,30 13,30 Vinsten efter skatt per aktie efter full konvertering 20,80 9,90 13,20 a) Vinsten per aktie har räknats på aktier, dvs antalet aktier före konvertering. b) Beräkningen är baserad på rullande 12 månader. Redovisningsprinciper och definitioner Redovisningsprinciper och definitioner framgår av årsredovisningen för Fr o m år 2000 görs avskrivning på förvaltningsfastigheter med 1,0 procent av byggnadernas anskaffningsvärde mot tidigare 1,5 procent. Detta är en anpassning till övriga marknaden och motiveras väl av den höga kvaliteten i JMs bestånd. Operativt kapital definieras som summan av bokförda värden för förvaltningsfastigheter, exploateringsfastigheter, goodwill, kundfordringar, minus leverantörsskulder och plus/minus projektsaldon. Resultat och marginal från projektutvecklingsverksamheten totalt definieras som resultatet efter försäljnings- och administrationskostnader och fastighetsförsäljningar för affärsenheterna Bostads Stockholm, Riks, Kommersiellt Stockholm och Utland. Eliminering görs av driftnetton från förvaltningsfastigheter inom Kommersiellt Stockholm. Marginal per affärsenhet baseras på resultat före fastighetsförsäljningar.

16 16(17) VDs kommentar Fortsatt ökande volym och marginal tillsammans med hög försäljningstakt av färdigförädlade fastigheter gör att vår resultatutveckling är mycket stark jämfört med fjolåret. Baserat på den utvärdering som görs av förutsättningarna för olika åtgärder att anpassa kapitalstrukturen kommer JM att till den ordinarie bolagsstämman framlägga ett förslag beträffande återföring av kapital till aktieägarna. Avslutningsvis så noterar vi ett starkt utlandsintresse för JM. Andelen utländska aktieägare har ökat kraftigt de senaste åren, och enbart i år har den mer än fördubblats till drygt 14 procent. Stockholm den 24 oktober 2000 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 20 februari 2001: Bokslutskommuniké för april 2001: Delårsrapport för perioden januari mars 2001 Bolagsstämma För ytterligare information hänvisas till VD Carl Eric Stålberg, telefon eller ekonomi- och finansdirektör Claes Magnus Åkesson, telefon Denna niomånadersrapport har ej varit föremål för särskild genomgång av bolagets revisorer. Rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida -

17 17(17) JM - Organisation Juridik/Exploatering Kommunikation Affärsstöd VD Ekonomi/Finans Personal Projektutveckling Bostad Stockholm Projektutveckling Riks Projektutveckling Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling/ Fastigheter Projektutveckling Utland Norr Uppsala Projektutv.Fastighet Köp och Försäljning Norge Söder Västerås Entreprenad Fastighetsförvaltning Danmark Innerstad Karlstad Anläggning Borätt/Seniorgården Belgien Mellanstad Linköping Måleri Seniorfastigheter Portugal JM Stom och Inredn. Göteborg Projektgaranti Nya Affärsidéer Syd JM AB Bolaget är publikt med säte i Stockholm. Organisationsnummer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

KINDWALLS BIL AB (PUBL)

KINDWALLS BIL AB (PUBL) KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr 556088-5849 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet

Läs mer