JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000"

Transkript

1 JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade 16 procent till (4.088) Mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades och uppgick till 973 (461) Mkr. Avkastning eget kapital och vinst per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent respektive 24 kronor. Resultat projektutveckling inklusive projektrelaterade fastighetsförsäljningar ökade med 102 procent till 420 (208) Mkr och marginalen förbättrades till 9,9 (5,9) procent. Fastighetsförsäljningar under perioden uppgår till (1.510) Mkr och gav ett resultat om 510 (278) Mkr. Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP-överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat JM AB Bolaget är publikt med säte i Stockholm. Organisationsnummer

2 RESULTAT 2(17) JM-koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari september 2000 uppgick till 973 (461) Mkr. Resultat från försäljningar av färdigförädlade förvaltningsfastigheter ingår med 510 (278) Mkr. I resultatet ingår dessutom 78 Mkr avseende totalt allokerade överskottsmedel från SPP. Resultat projektutveckling ökade med 102 procent till 420 (208) Mkr och marginalen förbättrades till 9,9 (5,9) procent. Resultatet och marginalen inkluderar resultat om 61 Mkr från fastighetsförsäljningar direkt hänförliga till projektutveckling. Denna typ av fastighetsförsäljningar kommer framgent ge viss ojämnhet i marginalen. Finansnettot förbättrades med 26 Mkr och uppgick till -249 (-275) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 698 (330) Mkr. Resultatet har belastats med skatt om 275 (131) Mkr. Koncernens avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 13 procent. Koncernens avkastningsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Vinsten per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 kr. AFFÄRSENHET BOSTAD STOCKHOLM Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september till 274 (140) Mkr. Resultat från projektrelaterade försäljningar av fastigheter ingår med 41 (0) Mkr. Marginalen var 14,1 (10,8) procent och avkastningen på operativt kapital 21,9 (15,9) procent. Nettoomsättningen uppgick till (1.301) Mkr, vilket innebär en ökning med 27 procent. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljning Bostad Stockholm resultat Nyckeltal Marginal (%) 14,1 10,8 10,9 Operativt kapital * ) Avkastning operativt kapital (%) **) 21,9 15,9 14,3 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat

3 Bostadsmarknaden 3(17) Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög i Storstockholm. Under flera år har befolkningen ökat med cirka invånare per år medan bostadsbyggandet uppgått till cirka bostäder per år. Hög efterfrågan och litet utbud gör att priserna, främst i innerstaden, ökat mycket starkt. JM har ett flertal mycket välbelägna projekt med planerad byggstart de närmaste åren varför vi förväntar oss en fortsatt stark resultatutveckling. Förvärv och avyttringar JM har cirka byggrätter i Stockholmsområdet, varav cirka inom 5 km från Stockholms City. Under årets tre första kvartal har mark förvärvats i 12 olika projekt med totalt byggrätter. Härav avser Gustavsberg, där vi under första halvåret genom en bytesaffär förvärvade hektar mark omfattande både råmark och ett flertal bebyggda fastigheter belägna i centrala Gustavsberg. Projektutveckling i området drivs i hög takt både avseende utveckling av kommande byggrätter bland annat i hamnområdet och försäljning av färdigutvecklade fastigheter som ingick i förvärvet. Andra stora projekt som förvärvats under året är Silverdal i Margreteborg, Sollentuna med plan för 250 bostäder samt två fastigheter på västra Kungsholmen, som förutom lokaler kan komma att inrymma över 500 bostäder Under tredje kvartalet har fastigheter sålts för 169 Mkr med ett resultat om 41 Mkr. Försäljningen avser främst fastigheter i Gustavsberg. Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 100 (355) Mkr. Affärsenhetens innehav uppgår därefter till (1.828) Mkr. Projektstatus och försäljning Under årets tre första kvartal har affärsenheten påbörjat (900) bostäder. Stora projekt som startat under året är Hammarby Sjö (160 bostäder etapp 1), Daggkåpan (220 bostäder) samt Vallgossen på centrala Kungsholmen (120 bostäder). Större småhusprojekt pågår bl.a. i Åkersberga och i Värmdövik, där det första intelligenta huset i full skala invigdes i september och har väckt stort intresse. Därutöver återfinns tre större ombyggnadsprojekt Essinge Udde (70 bostäder), Mälarklippan vid Gröndal (130 bostäder) samt Långbro Park (70 bostäder). Planprocesserna är tidskrävande men går i huvudsak planenligt. Vi räknar med att under 2001 starta de stora nybyggnadsprojekten Liljeholmstorget, Liljeholmskajen (del av Årstadal/Sjövik), Essinge Udde, Bolinder Strand i Järfälla samt Långbro Park, förutom ett flertal mindre projekt. Under perioden har kontrakt tecknats för försäljning av 575 (540) bostäder. Efterfrågan är mycket stor, försäljning och förhandsbokningar utvecklas fortsatt positivt. Planerad produktion är cirka bostäder i år, som förväntas öka till cirka inom några år. JM har säkerställt resurser för denna expansion.

4 4(17) AFFÄRSENHET RIKS Resultat Riks (Sverige exklusive Stockholm) resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 76 (41) Mkr. Marginalen var 6,4 (3,9) procent och avkastning på operativt kapital 16,8 (18,8) procent. Nettoomsättningen uppgick till (1.051) Mkr en ökning med 13 procent. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Riks resultat Nyckeltal Marginal (%) 6,4 3,9 4,6 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 16,8 18,8 21,6 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden är fortsatt positiv i alla regioner inom affärsenheten och efterfrågan på bostäder är god med stigande priser. Detta gäller särskilt Uppsala där bland annat många nyetablerade bioteknikföretag gynnar tillväxten inom regionen. Förvärv Under tredje kvartalet har förvärv genomförts av en centralt belägen tomt i Uppsala som skall omvandlas till cirka 300 bostäder. Dessutom har ett samarbetsavtal tecknats för utveckling av cirka kvm kommersiella lokaler åt AP Fastigheter. JM kommer enligt samarbetsavtalet också att utveckla ett bostadsområde för cirka 200 friliggande villor i Uppsala. Beslut har under årets nio första månader fattats om förvärv av exploateringsfastigheter för totalt cirka 850 bostäder. Under perioden nettoinvesterades i exploateringsmark och projektfastigheter 179 (-1) Mkr. Affärsenhetens innehav uppgår därefter till 579 (334) Mkr och man disponerar cirka byggrätter.

5 Projektstatus och försäljning 5(17) Beslut har under perioden fattats att starta produktionen av nästan 700 bostäder inom affärsenheten. På norra Älvstranden i Göteborg pågår ett stort bostadsprojekt med drygt 150 bostäder och på kajen i Marstrand har inflyttning skett i den första av fem etapper i ett bostadsprojekt med skärgårdskaraktär. Under perioden har 444 (610) bostäder sålts. AFFÄRSENHET KOMMERSIELLT STOCKHOLM Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 96 (43) Mkr. Resultat från försäljning av verksamheten i JM Maskinservice ingår med 30 (0) Mkr. Avkastning på operativt kapital var 7,0 (5,6) procent. Nettoomsättningen uppgick till (934) Mkr en ökning med 20 procent. I affärsenhetens nettoomsättning ingår hyresintäkter från förvaltningsfastigheter med 77 (55) Mkr. Övrig nettoomsättning är relaterad till entreprenadverksamhet inklusive produktion avseende förvaltningsfastigheter under uppförande. I affärsenhetens resultat ingår driftsnetton från fastighetsförvaltning med 48 (33) Mkr. Projektutveckling inom denna affärsenhet har ännu ej resulterat i några försäljningar. Detta kommer dock ske inom de närmaste åren. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Försäljning av verksamhet Kommersiellt Stockholm resultat Nyckeltal Marginal (%) 5,9 4,6 5,9 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 7,0 5,6 7,4 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat

6 Marknad 6(17) Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt stor i Stockholmsområdet. Efterfrågan har resulterat i kraftigt ökade hyror. JM har under perioden tecknat avtal om totalt kvm till en hyra om kr per kvm i JMs fastighet Kortbyrån på Vasagatan. Hyresutvecklingen indikerar en ökad attraktivitet för denna del av Stockholm City. Investeringar I Stockholmsområdet genomför JM ett antal större projekt. Vid årsskiftet 2000/2001 färdigställer JM ett av Sveriges största hotell, Nordic Hotel med totalt 550 hotellrum, beläget på Vasagatan intill Stockholms Centralstation och Arlandabanans ändstation. I Frösunda, Solna, intill JMs nya huvudkontor, pågår uppförande av ytterligare kvm kontor med färdigställande under Ombyggnad av kvm kontor pågår i JMs bestånd intill Mörby Centrum. Investeringar i befintliga fastigheter under perioden uppgick till 276 Mkr. Förvärv JM har under perioden tecknat avtal om förvärv av kv. Lustgården 6 på västra Kungsholmen med Stockholms Stad för 262 Mkr, med tillträde och likvid juni Detaljplanearbetet beräknas vara avslutat hösten 2001 då byggstart kan ske för kvm, kontor och eventuellt bostäder. Framtida projekt Affärsenheten disponerar byggrätter för utveckling av framtida kommersiella lokaler motsvarande över ca kvm. Större projekt är: Västra Kungsholmen, Stockholm Sjövik, Liljeholmstorget, Stockholm Frösunda, Solna Bergshamra Solna Silverdal, Sollentuna Centrum, Sollentuna Sickla Allé, Nacka kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm Vidare pågår planarbete för omdaning av två större förvaltningsprojekt intill Hötorget, i Stockholm City; kv. Adam och Eva och kv. Beridarebanan med bedömd start år Entreprenad Entreprenadverksamhet bedrivs inom enheterna JM Entreprenad, JM Anläggning, Timblads Måleri och Projektgaranti och är strategiska resurser för JMs projektutveckling. Verksamheten har både externa och interna uppdragsgivare. Större externa uppdrag är kvarteret Jericho i Stockholm City avseende om- och nybyggnad av kontor och ombyggnad av Terminal 5, Arlanda med Diligentia respektive Luftfartsverket som beställare samt interna uppdrag avseende hotellet vid Vasagatan och kontorshus i Frösunda.

7 AFFÄRSENHET AFFÄRSUTVECKLING / FASTIGHETER 7(17) Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 688 (556) Mkr varav resultat av fastighetsförsäljningar 449 (278) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat efter planenliga avskrivningar och före försäljnings- och administrationskostnader uppgick för perioden till 277 (322) Mkr. Det minskade förvaltningsresultatet är hänförligt till försäljningar av färdigförädlade fastigheter under 1999, främst fastigheterna i Skåne som omfattade kvm kommersiella lokaler. Resultatet har belastats med avskrivningar om 35 (57) Mkr och fastighetsskatt om 23 (25) Mkr. Hyresintäkterna inklusive räntebidrag om 9 (25) Mkr uppgick för perioden till 426 (519) Mkr. Avkastning på operativt kapital var 18,4 (13,5) procent. Vakanserna vid periodens utgång motsvarade 2 (3) procent av årshyrorna och 2 (4) procent av ytorna. Totalt uthyrningsbara ytor omfattade vid slutet av tredje kvartalet ( ) kvm. Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljningar Affärsutveckling/Fastigheter resultat Nyckeltal Marginal (%) 56,1 52,8 54,6 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 18,4 13,5 12,8 Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat Fastighetsförvaltning Fortsatt stark efterfrågan på välbelägna kontorslokaler i Storstockholm i kombination med låga vakanser har inneburit att avtal tecknas på mycket höga nivåer. Färdigställandet av Stockholms största hotell på Vasagatan innebär att områdets attraktivitet höjs ytterligare. I Vasaområdet har JM fastigheter med en sammanlagd yta om kvm. I Mörbyområdet i Danderyd har JM genomfört en modernisering av den utvändiga miljön samt byggt om entréer. Detta har ökat attraktionsgraden i området för kontorshyresgäster och avtal har tecknats på nivån kr per kvm. JM har ett sammanhållet bestånd av kontorsfastigheter om cirka kvm i Mörby.

8 Hyreskontrakt på nivån kr per kvm tecknas i Frösundaområdet i Solna där JM idag har fastigheter med en sammanlagd yta om kvm. 8(17) Området kring Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm har blivit allt mer intressant för kontorsetableringar. JM äger där en fastighet med en sammanlagd uthyrbar yta om kvm, i vilken kontrakt har tecknats till nivåer nära kr per kvm. JMs fastighetsinnehav är till drygt 95 procent beläget i Storstockholmsområdet. Investeringar i befintliga fastigheter under perioden uppgick till 138 Mkr. Därutöver har en fastighet förvärvats för 59 Mkr. Fastighetsförvaltning JM-koncernen totalt JM-koncernens innehav av förvaltningsfastigheter återfinns huvudsakligen inom affärsenheterna Affärsutveckling/ Fastigheter och Kommersiellt Stockholm. JMs totala hyresintäkter från förvaltningsfastigheter uppgår till 510 (575) Mkr varav räntebidrag 9 (25) Mkr. Fastighetsförvaltningens resultat före planenliga avskrivningar och före försäljningsoch administrationskostnader uppgår till 373 (420) Mkr. Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter under perioden uppgår till 541 (217) Mkr. Under perioden förvärvades förvaltningsfastigheter om 69 (9) Mkr. Försäljning av förvaltningsfastigheter JM arbetar idag som projektutvecklare av bostäder och kontor. Detta innebär bland annat att vi skall ha en hög omsättningshastighet av våra färdigutvecklade fastigheter. Under de tre första kvartalen 2000 har JM sålt fastigheter för cirka (1.521) Mkr med ett resultat om 510 (278) Mkr, varav affärsenheten bidragit med (1.521) Mkr med ett resultat om 449 (278) Mkr. De största affärerna under året är försäljningen av Träskfloden 15 vid Jarlaplan i Stockholm (401 Mkr), bytesaffären med Gyllenforsen Fastigheter (339 Mkr), utförsäljning av resterande fastigheter i Göteborg och Skåne (87 Mkr) samt försäljning av Hägern Större 16 på Drottninggatan i Stockholm (385 Mkr), hälftenägda Star Hotell i Sollentuna (95 Mkr) och bostadsfastigheter i Storstockholm (620 Mkr). AB Borätt och Seniorgården AB JM utvecklar inom ramen för sitt dotterbolag Seniorgården AB olika former av äldreboende med tonvikt på vackert utformade bostäder i attraktiva lägen. Seniorgården AB och AB Borätt utgör strategiska resurser och varumärken i projektutvecklingen av bostäder, främst i storstadsområdena. Affärsutveckling Med fokus på utveckling av nya tekniska lösningar i JMs bostäder och kontor har JM startat utvecklingsprojektet intelligenta hus.

9 9(17) JM bygger nu bland de första intelligenta husen i Sverige, bostäder i kvarteret Vallgossen på Kungsholmen och villor i Hagaberg, Värmdö. Bostäderna kombinerar modern IT-teknik och god arkitektur med miljötänkande. I september i år blev det första intelligenta huset på Värmdö klart för inflyttning. Utvecklingen fokuseras nu i första hand på att paketera ett antal standardprodukter inom smart living som kan bli standard eller väljas som tillval i alla nya projekt. Smart living-konceptet bygger på idén att med hjälp av modern teknik öka bekvämligheten och tryggheten i våra bostäder och kontor. Konceptet vänder sig inte bara till teknikintresserade unga människor utan är också tänkt att underlätta boendet för äldre och handikappade. AFFÄRSENHET UTLAND Resultat Affärsenhetens resultat uppgick för perioden januari september 2000 till 52 (17) Mkr. Resultat från försäljning av en nyutvecklad kontorsfastighet i Bryssel ingår med 20 (0) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 537 (383) Mkr en ökning med 40 procent. Marginalen var 6,0 (4,4) procent och avkastning på operativt kapital 11,6 (5,7) procent. Mkr Januari september Helår Nettoomsättning Produktions- och förvaltningskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Bruttoresultat Fastighetsförsäljning Utland resultat Nyckeltal Marginal (%) 6,0 4,4 5,3 Operativt kapital *) Avkastning operativt kapital (%) **) 11,6 5,7 7,6 Orderingång Orderstock (vid periodens utgång) Antal anställda (vid periodens utgång) *) genomsnittligt **) annualiserat - avkastning påverkas negativt av Portugalverksamheten som är under avveckling. Norge Den norska bostadsmarknaden har präglats av en stark efterfrågan under hela året och bostadspriserna har stigit med drygt 10 procent. Prisutvecklingen har den senaste tiden stagnerat något. Detta hänger bland annat samman med normala säsongsvariationer men också med ökande räntenivåer och osäkerhet om räntans fortsatta utveckling. Bedömningen är dock att marknaden kommer vara fortsatt stark inom vårt verksamhetsområde. Under perioden byggstartade Byggholt och Projektfinans 440 (330) bostäder och sålde 400 (270) bostäder. Avtal träffades om förvärv av mark för drygt bostäder. Byggrättsportföljen omfattar totalt bostäder.

10 Danmark 10(17) Bostadsmarknaden i Köpenhamn är inne i en relativt stabil period. Efterfrågan på JM Danmarks bostäder har varit stor. Bolagets innehav av exploateringsmark uppgår till 16 Mkr och man disponerar idag genom köp och överenskommelser mark för cirka 750 bostäder. Försäljning av bostäder pågår i två projekt med tillsammans 62 bostäder. Idag är cirka en tredjedel av dessa sålda. Produktionen av 41 bostäder i det första projekt i Danmark går planenligt och beslut har fattats om start av ytterligare 37 bostäder. Belgien Efterfrågan på bostäder med hög standard är stor i Bryssel. JMs bostadsprojekt som startade under första kvartalet löper planenligt och vi kan notera ett stort intresse för projektet redan innan försäljningsstart som kommer att ske i november. JM har under perioden sålt en kontorsfastighet med en avkastning i projektet överstigande 20 procent. Fastigheten förvärvades våren 1999 för utveckling, uthyrning och avyttring. Affärsenhetens sammanlagda innehav av exploateringsfastigheter uppgår till 243 (164) Mkr. Den analys vi genomfört avseende bostadsmarknaden i Helsingfors, Finland har resulterat i att vi i rådande marknadsläge beslutat att ej etablera oss i Finland. FINANSVERKSAMHETEN Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot visade för perioden januari - september ett underskott om 249 (-275) Mkr, en förbättring med 26 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till lägre genomsnittlig räntekostnad på låneskulden. I nettot ingår även en reavinst på drygt 4 Mkr från försäljning av aktier i OM-Gruppen. Per den 30 september 2000 uppgick JMs räntebärande nettoskuld till (5.353) Mkr. Förändringen beror på ökad upplåning i våra utländska dotterbolag vid förvärv av exploateringsfastigheter och finansiering för produktion i kommersiella fastigheter. Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till (5.576) Mkr, varav PRI-skulden utgjorde 371 (352) Mkr. Per den 30 september 2000 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,8 (5,8) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRIskulden var 1,6 (1,8) år. Skuldsättningsgraden uppgick den 30 september 2000 till 1,5 (1,8).

11 Likviditet och lånestruktur 11(17) Koncernens tillgängliga likviditet uppgick den 30 september 2000 till (896) Mkr. Förutom likvida medel 280 (181) Mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget (715) Mkr. Vid årsskiftet 1999/2000 uppgick den tillgängliga likviditeten till (1.119) Mkr. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta var per den 30 september 2000 för den räntebärande låneskulden: Lånebelopp (Mkr) Medelränta (%) År , , , , ,1 Totalt (exkl PRI) ,9 PRI ,2 Totalt (inkl PRI) ,8 Finansverksamheten Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Finansiella nyckeltal Räntebärande nettoskuld Räntebärande låneskuld Medelränta på låneskuld (%) 5,8 5,8 5,9 Skuldsättningsgrad 1,5 1,8 1,8 Soliditet (%) Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) *) 24,3 13,7 14,8 *) Beräkningen är baserad på rullande 12 månader.

12 12(17) PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2.167). Antalet hantverkare var (1.242) och antalet tjänstemän (925). ÄGARBILD Ägarbilden vad gäller de större aktieägarna per den 30 september 2000 framgår av nedanstående sammanställning. Andelen utländska aktieägare har under året forsatt att öka kraftigt och överstiger nu 14 procent. Procent Procent av antal av antal Per aktier röster Skanska Invest AB 26,5 45,1 Nordbankens fonder och stiftelser 10,9 8,0 SEB:s fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 8,0 6,0 FöreningsSparbanken fonder 5,7 4,3 Fjärde AP - fonden 5,4 4,1 Livförsäkrings AB Skandia 3,7 2,8 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt SPP Livförsäkring AB SPP:s fonder 2,7 2,0 AMF Pension 2,3 1,7 AMF Försäkring 1,9 1,4 Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1,8 1,4 Apotekets AB Pensionsstiftelse 1,8 1,3 Utländska aktieägare 14,1 10,6 Övriga aktieägare 15,2 11,3 Totalt 100,0 100,0 Antal aktieägare per : Antal aktier Antalet aktier uppgår till

13 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa

14 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde före investeringar Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m Kassaflöde efter investeringar Räntebärande skulder och fordringar m.m Utdelning Finansiering Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) KONCERNENS RESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Bostad Stockholm Riks Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling / Fastigheter Utland Koncerngemensamma kostnader SPP överskott Rörelseresultat

15 NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER (17) KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari september Helår Bostad Stockholm Riks Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling / Fastigheter Utland Eliminering Koncernens nettoomsättning KONCERNENS VINST PER AKTIE Kronor Januari september Helår Vinst efter skatt per aktie a) 21,00 9,95 13,30 Vinst efter skatt per aktie, rullande a) b) 24,30 13,30 Vinsten efter skatt per aktie efter full konvertering 20,80 9,90 13,20 a) Vinsten per aktie har räknats på aktier, dvs antalet aktier före konvertering. b) Beräkningen är baserad på rullande 12 månader. Redovisningsprinciper och definitioner Redovisningsprinciper och definitioner framgår av årsredovisningen för Fr o m år 2000 görs avskrivning på förvaltningsfastigheter med 1,0 procent av byggnadernas anskaffningsvärde mot tidigare 1,5 procent. Detta är en anpassning till övriga marknaden och motiveras väl av den höga kvaliteten i JMs bestånd. Operativt kapital definieras som summan av bokförda värden för förvaltningsfastigheter, exploateringsfastigheter, goodwill, kundfordringar, minus leverantörsskulder och plus/minus projektsaldon. Resultat och marginal från projektutvecklingsverksamheten totalt definieras som resultatet efter försäljnings- och administrationskostnader och fastighetsförsäljningar för affärsenheterna Bostads Stockholm, Riks, Kommersiellt Stockholm och Utland. Eliminering görs av driftnetton från förvaltningsfastigheter inom Kommersiellt Stockholm. Marginal per affärsenhet baseras på resultat före fastighetsförsäljningar.

16 16(17) VDs kommentar Fortsatt ökande volym och marginal tillsammans med hög försäljningstakt av färdigförädlade fastigheter gör att vår resultatutveckling är mycket stark jämfört med fjolåret. Baserat på den utvärdering som görs av förutsättningarna för olika åtgärder att anpassa kapitalstrukturen kommer JM att till den ordinarie bolagsstämman framlägga ett förslag beträffande återföring av kapital till aktieägarna. Avslutningsvis så noterar vi ett starkt utlandsintresse för JM. Andelen utländska aktieägare har ökat kraftigt de senaste åren, och enbart i år har den mer än fördubblats till drygt 14 procent. Stockholm den 24 oktober 2000 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 20 februari 2001: Bokslutskommuniké för april 2001: Delårsrapport för perioden januari mars 2001 Bolagsstämma För ytterligare information hänvisas till VD Carl Eric Stålberg, telefon eller ekonomi- och finansdirektör Claes Magnus Åkesson, telefon Denna niomånadersrapport har ej varit föremål för särskild genomgång av bolagets revisorer. Rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida -

17 17(17) JM - Organisation Juridik/Exploatering Kommunikation Affärsstöd VD Ekonomi/Finans Personal Projektutveckling Bostad Stockholm Projektutveckling Riks Projektutveckling Kommersiellt Stockholm Affärsutveckling/ Fastigheter Projektutveckling Utland Norr Uppsala Projektutv.Fastighet Köp och Försäljning Norge Söder Västerås Entreprenad Fastighetsförvaltning Danmark Innerstad Karlstad Anläggning Borätt/Seniorgården Belgien Mellanstad Linköping Måleri Seniorfastigheter Portugal JM Stom och Inredn. Göteborg Projektgaranti Nya Affärsidéer Syd JM AB Bolaget är publikt med säte i Stockholm. Organisationsnummer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

JM AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS Resultatet efter finansiella poster uppgick till 261 (272) Mkr.

JM AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS Resultatet efter finansiella poster uppgick till 261 (272) Mkr. JM AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2000 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 261 (272) Mkr. Resultat projektutveckling

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr.

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22 Bokslutskommuniké för 1999 JMs vinstökning 83 procent till 13,30 per aktie. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. - Resultatet i byggrörelsen,

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS Tremånaders- rapport JANUARI-MARS 1999 J M B Y G G N A D S O C H F A S T I G H E T S A B SAMMANDRAG JANUARI-MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42) Mkr, varav resultat från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-08-15 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001 JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT Resultatet efter finansiella poster ökade 35 procent till 1 629 (1 209) mkr Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Pressmeddelande 2003-10-22 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2005

Delårsrapport JANUARI MARS 2005 Pressmeddelande 2005-04-28 Delårsrapport JANUARI MARS 2005 JM-koncernen Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari-september Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Tredje kvartalet i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock Bostadsförsäljning

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer