Pressmeddelande BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT"

Transkript

1 JM KONCERNEN Pressmeddelande BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001 JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT Resultatet efter finansiella poster ökade 35 procent till (1 209) mkr Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 30 (24) procent och vinsten per aktie ökade 43 procent till 36 (25) kronor Resultat projektutveckling ökade 50 procent till 957 (637) mkr och marginalen förbättrades till 11,8 (10,3) procent Fastighetsförsäljningar om (2 213) mkr gav ett resultat om 928 (535) mkr Styrelsen föreslår utdelningshöjning från 10 till 14 kronor per aktie Mkr Januari - december Oktober-december Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 11,8 10,3 14,3 11,2 Vinst per aktie (kr) 36,30 25,40 7,20 4,40 Räntabilitet på eget kapital (%) 30,1 24,4

2 2(17) SAMMANFATTNING KONCERNEN JM koncernen har haft en mycket positiv utveckling under Nettoomsättning, resultat och marginaler utvecklas enligt förväntan i en för JM fortsatt gynnsam bostadsmarknad. Efterfrågan och prisnivåer för JMs bostäder upprätthålls på en utplanad men fortsatt god nivå inom samtliga prioriterade marknader. Under det senaste året konstateras en stark ökning av nettoomsättning och resultat för utlandsverksamheten. Försäljning av färdigutvecklade fastigheter utvecklas planenligt och ytterligare försäljningar om 835 mkr har genomförts under Omförhandlade hyreskontrakt i det egna beståndet tecknas till fortsatt högre nivå jämfört med föregående hyresperiod. Koncernens räntabilitet på eget kapital för 2001 uppgick till 30 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 19 procent. Koncernens räntabilitetsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Vinsten per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 36 kronor. Efterfrågan och prisnivåer på JMs bostäder är fortsatt stabil blev ännu ett framgångsrikt år. Vi bedömer att förutsättningarna är goda för JMs projektutveckling även under Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2001 Projektutveckling Projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler är JMs huvudsakliga verksamhet. Såväl obebyggd som bebyggd mark förvärvas och förädlas därefter genom ny-, om- eller tillbyggnad till attraktiva boende- och arbetsmiljöer. Projektutvecklingen utvecklas fortsatt väl med en resultatökning om 50 procent till 957 (637) mkr. Marginalen i denna verksamhet uppgick till 11,8 (10,3) procent för Denna marginal kan variera över kvartalen. Målet är att nå över 12 procent. Byggrättsportföljen motsvarar bostäder vilket är i nivå med årsskiftet 2000/2001. Antalet produktionsstarter av bostäder uppgick under året till (3 000). Efterfrågan är god för JMs bostäder. Bokningsläget är fortsatt starkt. Sålda bostäder i form av skrivna kontrakt under året ökade till (1 800). Såväl produktionsstarter som försäljningsvolym kan variera över tiden beroende på tidpunkt för projektstarter och storlek på enskilda projekt. Den något osäkra konjunkturbilden för Sverige innebär att JM har ökat kraven på andelen bokade bostäder före produktionsstart. Antalet sålda och produktionsstartade bostäder förväntas öka väsentligt under 2002 med tyngdpunkt under andra halvåret. Målet att 2003 uppnå produktionsstart av bostäder kvarstår. Den kommersiella projektutvecklingen bedrivs med fortsatt stor försiktighet.

3 3(17) Förvaltningsfastigheter JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter minskas planenligt. Kvarvarande portfölj ska ha en hög omsättningstakt. Fastighetsförvaltningens driftnetto uppgick för 2001 till 458 (483) mkr. Driftnettot har trots gjorda försäljningar kunnat upprätthållas genom högre hyror i omförhandlade kontrakt och nya hyresintäkter från fastigheter som färdigställts och hyrts ut under året. Under året har fastigheter sålts för totalt (2 213) mkr med ett resultat om 928 (535) mkr, vilket följer koncernens uttalade strategi att sälja det färdigutvecklade beståndet ner till en kvarvarande nivå om 2,0 miljarder kronor i bokfört värde. Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter uppgick till 848 (979) mkr varav 202 mkr avser under året sålda fastigheter. Därutöver har förvaltningsfastigheter om 279 (59) mkr förvärvats varav 272 mkr därefter ingick i försäljningen av vårdboendefastigheter till Kungsleden. Fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler i Sverige har under 2001 präglats av avmattning. Hyresökningarna avstannade i storstadsregionerna och i regionstäderna. I Stockholm sjönk topphyrorna vid nyuthyrning med cirka 15 procent medan hyrorna vid omförhandlade hyreskontrakt ökade procent i snitt. Hyresdämpningen förklaras till största delen av den avmattade tillväxten i ekonomin. JMs bestånd av förvaltningsfastigheter har koncentrerats ytterligare genom försäljningar av fastigheter utanför Stockholmsområdet. Idag är beståndet koncentrerat till Stockholms innerstad, Solna och Danderyd och omfattar ( ) m 2. Vakanserna inom JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter motsvarar 7 (2) procent av årshyrorna och 6 (2) procent av ytorna. Den ökade vakansen förklaras främst av försäljning av fastigheter med mycket låga vakanser men också av längre ledtider från uppsägning till nya kontrakt. Under det fjärde kvartalet såldes ett bestånd med vårdboendefastigheter till Kungsleden för mkr med ett resultat om 120 mkr. Större affärer tidigare under året har varit försäljningarna av två bestånd till Kungsleden (1 498 mkr) och två bytesaffärer, där JM sålde Lidingö Centrumfastigheter (465 mkr) och fastigheterna Lagern 12 och 13, i området kring Vasagatan, Stockholm (360 mkr). Marknadsvärden på JMs förvaltningsfastigheter Genom en värdering i samarbete med externa konsulter har marknadsvärdet på JMs bestånd av förvaltningsfastigheter vid årsskiftet 2001/2002 beräknats till (9 619) mkr. Motsvarande bokfört värde uppgick till (6 445) mkr. Övervärdet uppgår därmed till 1,7 (3,2) miljarder kronor. Fördelningen av värden för respektive kategori framgår av följande: Bokfört värde Marknadsvärde Färdigutvecklade fastigheter Fastigheter under uppförande Fastigheter för vidareutveckling Totalt

4 FINANSVERKSAMHETEN 4(17) Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot försämrades med 26 mkr jämfört med föregående år. Aktivering av räntekostnader relaterat till den kommersiella projektutvecklingen uppgick till 11 (41) mkr. En något lägre snittränta och genomsnittlig låneskuld har bidragit positivt till finansnettot. Ytterligare likvid om cirka 900 mkr för genomförda fastighetsförsäljningar under 2001 erhålls under andra kvartalet Per den 31 december 2001 uppgick den räntebärande nettoskulden till (5 117) mkr. Skuldsättningsgraden uppgick den 31 december 2001 till 1,4 (1,4). Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Likviditet och lånestruktur Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid årets utgång till (5 610) mkr varav PRIskulden utgjorde 409 (374) mkr. Per den 31 december 2001 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,6 (5,8) procent. Den genomsnittsliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 1,8 (1,6) år. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till (2 182) mkr. Förutom likvida medel om 652 (446) mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget (1 736) mkr. JM AB har under året omförhandlat befintliga kreditavtal för att bättre svara mot ett projektutvecklande företags behov av flexibel finansiering. Enligt de nya avtalen sker upplåning baserat på JMs goda kreditvärdighet, varvid inga pantbrev för förvaltningsfastigheter längre lämnas. Därmed minskar koncernens ställda säkerheter med 3,3 miljarder kronor till 0,7 miljarder kronor. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta för den räntebärande låneskulden: Lånebelopp (mkr) Medelränta (%) År , , , , ,6 Totalt (exkl PRI) ,6 PRI ,3 Totalt (inkl PRI) ,6

5 5(17) ÅTERKÖP EGNA AKTIER Vid bolagsstämman den 24 april gavs mandat till styrelsen att återköpa högst 10 procent av bolagets aktier. Under perioden maj till september återköptes totalt aktier för totalt 775 mkr till en genomsnittlig kurs om 233 kr. De återköpta aktierna motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier. Vid extra bolagsstämma den 17 oktober beslutades att genom indragning eliminera de aktierna som bolaget återköpt varvid möjliggjordes ytterligare återköp med stöd av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman i april Bemyndigandet ger styrelsen rätt att återköpa aktier så att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av aktierna i bolaget. Ytterligare aktier återköptes i slutet på december i enlighet med mandatet till en kurs om 220 kronor per aktie. Därmed har JM under 2001 totalt överfört mkr till aktieägarna i form av utdelning och återköp av aktier. I syfte att vid var tidpunkt kunna hålla en lämplig kapitalstruktur har styrelsen beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman den 18 april att ge styrelsen fortsatt mandat att återköpa upp till 10 procent av bolagets egna aktier. OPTIONER OCH PERSONALKONVERTIBLER Vid bolagsstämman den 24 april beslutades att erbjuda nuvarande och framtida anställda inom JM koncernen i Sverige ett teckningsprogram om optioner. Nuvarande anställda har under året tecknat optioner. Antalet aktier ökade under året med genom konvertering av personalkonvertibler. ORGANISATION Under 2001 har en fortsatt anpassning av organisationen skett för att möta JMs strategiska inriktning och finansiella mål. Projektutvecklingen bedrivs i JM Bostad, JM Kommersiellt och JM Utland. Huvuddelen av koncernens förvaltningsfastigheter återfinns i JM Kommersiellt. Produktionsresurserna i Stockholm, vilka i huvudsak utnyttjas för JMs projektutveckling, är samlade i affärsenheten JM Produktion. Den ekonomiska rapporteringen kommer från och med 2002 att redovisas utifrån den anpassade organisationen. Projektutvecklingen av bostäder kommer även framgent att separatredovisas för Stockholm och övriga Sverige PERSONAL Antalet anställda vid årets utgång uppgick till (2 265). Antalet hantverkare var (1 223) och antalet tjänstemän (1 042). MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för 2001 till (1 075) mkr. Moderbolagets investeringar i fastigheter uppgick under året till 455 (557) mkr. UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 14 (10) kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdag den 23 april Beslutar bolagstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredag den 26 april 2002.

6 6(17) KOMMENTARER PER AFFÄRSENHET Stockholm Bostad Affärsenheten förvärvar välbelägna exploateringsfastigheter för att därefter planera, projektera, bygga och försälja bostäder. Verksamheten omfattar Storstockholm. Mkr Januari december Oktober - december Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 13,6 13,9 13,9 13,5 Avkastning operativt kapital (%) 18,9 22,6 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljningar Exklusive fastighetsförsäljningar Affärsenheten har haft en fortsatt stark utveckling av nettoomsättning och resultat under året. Nettoomsättningen ökade med 43 procent och resultatet ökade med 44 procent till 544 (378) mkr. I resultatet om 544 mkr ingår resultat från fastighetsförsäljningar med 72 (41) mkr. Bostadsefterfrågan i Storstockholm är fortsatt hög men under året har regionens befolkningsmässiga ökningstakt minskat något och bostadsprisernas utveckling har planat ut. Större förvärv under året har varit Hägernäs, Täby, om cirka 600 bostäder (335 mkr), kontorsfastigheter på Lidingö för utveckling till bostadsrätter (139 mkr) och m 2 bostadsbyggrätter på Östermalm (130 mkr). Vid årets utgång disponerar affärsenheten cirka (12 500) byggrätter. Under året förvärvades (2 000) byggrätter. Under fjärde kvartalet har produktionsstart skett för den första etappen på Bolinders Strand, vid Mälaren. Projektet omfattar totalt cirka 600 bostäder i såväl flerbostadshus som småhus. I Silverdal, Sollentuna, har produktionsstart skett av första etappen i en utveckling av totalt 200 bostäder. I slutet på året har en omfattande omdaning av Liljeholmstorget startat. Projektet kommer i en första etapp att innehålla cirka 200 bostäder, kommersiella lokaler, överdäckad bussterminal och en överbyggd tunnelbanestation. Under året har produktionen av cirka (1 400) bostäder startats och 774 (655) bostäder sålts. Den lägre nivån av produktionsstarter jämfört med föregående år är en periodiseringseffekt och indikerar inte en varaktig minskning.

7 7(17) Stockholm Kommersiellt Affärsenheten utvecklar kommersiella fastighetsprojekt i Storstockholm. Produktionen sker till stor del med egna resurser. JMs bostadsproduktion sker delvis med affärsenhetens resurser. Nettoomsättning Rörelseresultat *) ***) Marginal (%) **) 10,8 7,0 9,2 9,5 Avkastning operativt kapital (%) ***) 9,9 7,7 *) Varav fastighetsförsäljningar **) Exklusive fastighetsförsäljningar ***) Inklusive resultat försäljning av verksamhet 30 mkr. Rörelseresultatet under året var 229 (146) mkr. Utöver resultat från projektutveckling uppgick driftnetton från fastigheter till 138 (65) mkr. I rörelseresultatet ingår fastighetsförsäljning med 16 (2) mkr. I föregående års resultat inkluderas 30 mkr hänförligt till försäljning av JMs maskinverksamhet. Affärsenhetens minskade orderstock är ett resultat av den förändrade organisationen där enhetens produktionsresurser i högre utsträckning blir verksam med JMs bostadsproduktion. Därutöver begränsas omfattningen av enhetens entreprenadverksamhet. Nordic Hotel med 542 rum vid Vasaplan intill Stockholms centralstation och Arlandabanan öppnades i början av Hotellet har redan under första året haft en god utveckling med hög beläggning. Under tredje kvartalet färdigställdes ytterligare m 2 kontor i Frösunda, Solna. Alla kontorsytor är kontrakterade till bland andra Billerud, Agresso och Vattenfall i intervallet kronor per m 2. Som framgår nedan har denna kontorsfastighet sålts i januari JM disponerar byggrätter för utveckling av kommersiella lokaler motsvarande cirka m 2 i välbelägna områden i Storstockholm. Den kommersiella projektutvecklingen bedrivs med fortsatt stor försiktighet. Delar av de kommersiella byggrätterna kan omvandlas till byggrätter för bostäder. Längs Bergshamraleden pågår uppförande av ett nytt kontor om m 2 med utsikt mot Brunnsviken. Vidare pågår en ombyggnad av m 2 fabrikslokaler till moderna kontor i kvarteret Barnängen på Södermalm. Förhandlingar pågår med flera intressenter om uthyrning av dessa kontor. Utvecklingsarbete pågår i flera välbelägna projekt med möjliga igångsättningar i takt med säkerställd efterfrågan. I norra Frösunda, har Solna kommun nyligen antagit en detaljplan på JMs mark för cirka m 2 kontor med utsikt över Brunnsviken. Frösunda har en mycket positiv utveckling som ny stadsdel i Solna med stor efterfrågan på nybyggda kontor och bostäder. Inga nya projektstarter har skett under det senaste halvåret. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 337 (417) mkr. I slutet av januari 2002, efter rapportperiodens utgång, såldes den nyutvecklade kontorsfastigheter Hilton 4 i Frösunda, Solna, till den tyska fondförvaltaren Internationales Immobilien- Institut för 280 mkr med ett resultat om 58 mkr. Likviden erhålls i början på mars 2002.

8 Riks 8(17) Affärsenheten utvecklar projekt i attraktiva lägen i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Projektutvecklingen avser huvudsakligen bostäder och i begränsad omfattning kommersiella fastigheter. Mkr Januari -december Oktober - december Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 7,7 6,9 8,2 7,8 Avkastning operativt kapital (%) 22,4 20,4 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter Exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter Rörelseresultatet för affärsenheten ökade med 64 procent till 227 (138) mkr. I resultatet ingår fastighetsförsäljningar med 93 (14) mkr och nedskrivningar av fastigheter med 15 (0) mkr. Efter en viss avvaktan på bostadsmarknaden under hösten är efterfrågan åter god. Priserna har stabiliserats och är mer beroende av det enskilda projektets attraktivitet än av den allmänna konjunkturen. Vid periodens utgång disponerar affärsenheten cirka (9 000) byggrätter. Under året förvärvades cirka (2 200) byggrätter. I slutet på 2001 erlades likvid om 125 mkr avseende JMs del i Kranenområdet i Malmö. Under fjärde kvartalet har byggstart skett för första etappen i ett projekt om totalt cirka 180 bostäder i Rickomberga, Uppsala. I Halmstad har första etappen i ett projekt om totalt 120 bostäder produktionsstartats. I Västerås fortsätter JM att bygga längs Mälarens strand med ytterligare en etapp om 43 bostäder. Under året har produktionen av cirka (1 000) bostäder startas och 860 (677) bostäder sålts. I januari 2002, efter rapportperiodens utgång, togs beslut att avveckla JMs verksamhet i Karlstad då verksamheten inte når upp till JMs marginalkrav samt att JM under överskådlig tid inte ser att marknaden för projektutveckling av bostäder kommer att förändras.

9 Affärsutveckling / Fastigheter Affärsenheten förvaltar JMs fastigheter och ansvarar för köp och försäljning av koncernens förvaltningsfastigheter. 9(17) Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 57,4 55,3 50,0 52,4 Avkastning operativt kapital (%) 27,8 16,0 *) **) Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter Exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter Rörelseresultatet ökade till 917 (762) mkr. I linje med strategin att minska beståndet av färdigutvecklade fastigheter sjunker omsättning och resultat från fastighetsförvaltning. Försäljningar av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter uppgick till (2 200) mkr med ett resultat om 746 (458) mkr. I mitten på februari 2002, efter rapportperiodens utgång, såldes den nyutvecklade kontorsfastigheten Hilton 1 i Frösunda, Stockholm, till den tyska fondförvaltaren Deutsche Grundbesitz Investment GmbH (DGI), för 555 mkr med ett resultat om 112 mkr. Utland Affärsenheten utvecklar bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien har verksamheten kompletterats med utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 7,4 6,8 6,6 8,9 Avkastning operativt kapital (%) 14,5 11,8 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljning Exklusive fastighetsförsäljningar

10 10(17) Rörelseresultatet för affärsenheten uppgick till 111 (72) mkr. Affärsenheten har haft en positiv utveckling på samtliga marknader med en stark ökning av nettoomsättning, resultat och marginal under året. Huvuddelen av affärsenhetens omsättning och resultat är hänförligt till verksamheten i Norge. Omsättningen för verksamheten i Danmark, som är under uppbyggnad, ökar dock kraftigt. Norge Bostadsefterfrågan var stark under första halvåret. Efter en något avvaktande marknad under hösten ökade efterfrågan i slutet av året. Priserna på bostäder ökade något under Under år 2001 produktionsstartade JM i Norge 550 (463) bostäder. Under samma period har 463 (438) bostäder sålts. Den disponibla byggrättsportföljen omfattar cirka (3 900) bostäder. I Grefsen, Oslo, samarbetar JM med ROM Egendomsutveckling i framtagandet av en plan för cirka 800 bostäder. I Baerum, Oslo, samarbetar JM med Øvrevoll Galoppbana om utveckling av bostäder inom nuvarande område för Galoppbanan. Danmark Försäljningen av bostäder i JMs projekt går fortsatt bra och efterfrågan är god. Under året har 95 (29) bostäder sålts. Under året påbörjades 137 (62) bostäder i tre projekt. Den framtida projektportföljen omfattar cirka 900 (1 000) bostäder. Belgien Försäljningen av bostäder utvecklas väl. Under 2001 har 63 bostäder sålts och 75 (75) bostäder påbörjats. Byggrättsportföljen omfattar cirka 200 (250) bostäder. Efterfrågan på välplanerade bostäder i attraktiva lägen är stor. Den kontorsbyggnad på m 2, som inköptes under slutet av år 2000, är under renovering och uthyrning. Fastigheten beräknas säljas under Efterfrågan på kontorslokaler i EU-kvarteren i Bryssel är fortsatt hög. Stockholm den 26 februari 2002 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör

11 11(17) För ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Tryckt årsredovisning för 2001 finns tillgänglig tisdagen den 2 april på JMs huvudkontor. Bolagsstämma hålls den 18 april 2002 kl på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna 18 april 2002 Delårsrapport för perioden januari-mars augusti 2002 Delårsrapport för perioden januari-juni oktober 2002 Delårsrapport för perioden januari-september 2002 Februari 2003 Bokslutskommuniké för 2002 JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka och omsättningen uppgår till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

12 12(17) ÄGARBILD Per den 31 januari 2002 Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 20,4 Robur fonder 6,1 Nordea fonder 5,3 AMF Pension 5,2 Stefan Persson Placering AB 4,0 Livförsäkrings AB Skandia 3,9 Handelsbanken fonder 3,5 Andra AP-fonden 3,5 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 3,2 AFA Försäkringar 2,7 Tredje AP-fonden 2,1 Svenska Metallindustriarbetareförbundet 2,0 Utländska aktieägare 9,9 Övriga aktieägare *) 28,2 Totalt 100,0 Antal aktieägare per : st Antalet aktier uppgår till ( återköpta aktier ingår ej) *) Varav JM AB innehar aktier

13 13(17) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet 30 Resultat av fastighetsförsäljning Nedskrivning av fastigheter SPP-överskott 78 Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 36,30 25,40 7,20 4,40 Vinst per aktie efter full utspädning (kr) 36,10 25,10 7,10 4,40 Antal aktier vid periodens utgång *) *) Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning *) IB Konvertering Återköpt och indragna Återköpt KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar *) Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser *) Varav mkr avser fordringar fastighetsförsäljningar

14 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 14(17) Mkr Januari - december Ingående eget kapital vid årets början Omräkningsdifferenser 17 5 Utdelning Återköp av aktier -841 Nyemission (konvertering) och optioner 65 Årets resultat Eget kapital vid periodens utgång KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Mkr Kassaflöde efter finansiella poster och skatt 404 *) 659 Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m **) Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Återköp aktier och ersättning för optioner, netto -833 Utdelning Övrigt finansieringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid perioden slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) *) Varav 314 mkr avser betald skatt för föregående års resultat **) Ytterligare likvid för genomförda fastighetsförsäljningar om cirka 900 mkr erhålls under andra kvartalet 2002 NYCKELTAL Projektutvecklingsresultat Projektutvecklingsmarginal (%) 11,8 10,3 14,3 11,2 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital (%) 20,8 16,7 Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) 30,1 24,4 Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 1,4 1,4 1,4 1,4 Soliditet (%)

15 NETTOOMSÄTTNING PROJEKTUTVECKLING 15(17) Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Eliminering Koncernen totalt RESULTAT PROJEKTUTVECKLING Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Affärsutveckling /Fastigheter Utland Eliminering Koncernens nettoomsättning KONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt *) Riks Affärsutveckling /Fastigheter Utland Koncerngemensamma kostnader SPP-överskott 78 Koncernens rörelseresultat *) Inklusive resultat försäljning av verksamhet 30 mkr

16 MARGINAL PER AFFÄRSENHET *) 16(17) % Januari - december Oktober - december Stockholm Bostad 13,6 13,9 13,9 13,5 Stockholm Kommersiellt 10,8 7,0 9,2 9,5 Riks 7,7 6,9 8,2 7,8 Affärsutveckling/Fastigheter 57,4 55,3 50,0 52,4 Utland 7,4 6,8 6,6 8,9 *) Rörelseresultat exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter i förhållande till nettoomsättning ORDERINGÅNG PER AFFÄRSENHET Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt ORDERSTOCK PER AFFÄRSENHET Mkr Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt OPERATIVT KAPITAL (GENOMSNITTLIGT) OCH AVKASTNING (%) PÅ OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSENHET Mkr Stockholm Bostad ,9% 22,6% Stockholm Kommersiellt ,9% 7,7% Riks ,4% 20,4% Affärsutveckling /Fastigheter ,8% 16,0% Utland ,5% 11,8%

17 17(17) Redovisningsprinciper Redovisningen följer Redovisningsrådets rekommendationer. Som framgår av årsredovisningen för 2000 har koncernens förvaltningsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar som en följd av koncernens strategibeslut mot renodlad projektutveckling av fastigheter. Denna ändring innebär att avskrivningar ej görs på förvaltningsfastigheter fr o m Avskrivningarna på förvaltningsfastigheter för 2000 uppgick till 59 mkr. Tillämpningen av Redovisningsrådets nya rekommendation nr 10 Entreprenader och liknande uppdrag, innebär att avräkningssaldot som uppkommer som skillnad mellan upparbetad projektintäkt och fakturerat belopp i varje enskilt projekt bruttoredovisas i balansräkningen. Avräkningssaldot har tidigare endast nettoredovisats. Jämförande siffror har ändrats på motsvarande sätt. Bruttoredovisningen medför att balansomslutningen redovisningsmässigt ökar och soliditeten sjunker. För helåret 2000 har den redovisade soliditeten därmed sjunkit från tidigare 33 till 31 procent. I övrigt är redovisningsprinciper och definitioner oförändrade och framgår av årsredovisningen för Effekter på 2000 av ändrad redovisningsprincip, RR10 Mkr Redovisat Omräkning Justerat RR Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Eget kapital Avsättningar och räntebärande skulder Övriga skulder Summa

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-08-15 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Pressmeddelande 2003-10-22 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) Resultatet efter finansiella

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr.

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22 Bokslutskommuniké för 1999 JMs vinstökning 83 procent till 13,30 per aktie. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. - Resultatet i byggrörelsen,

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade 16 procent till 4.755 (4.088) Mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS Tremånaders- rapport JANUARI-MARS 1999 J M B Y G G N A D S O C H F A S T I G H E T S A B SAMMANDRAG JANUARI-MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42) Mkr, varav resultat från

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN 2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 12 731 mkr (12 065) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2005

Delårsrapport JANUARI MARS 2005 Pressmeddelande 2005-04-28 Delårsrapport JANUARI MARS 2005 JM-koncernen Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN 2006 Fortsatt hög lönsamhet Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240) Resultatet

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer