Pressmeddelande Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till (973) mkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr"

Transkript

1 JM KONCERNEN Pressmeddelande DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till (973) mkr För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 29 procent och vinsten per aktie till 33 kronor Resultat projektutveckling ökade 45 procent till 607 (420) mkr och marginalen förbättrades till 10,7 (9,9) procent Fastighetsförsäljningar om (2 100) mkr gav ett resultat om 789 (510) mkr Återköp har skett med 10 procent av bolagets aktier för 775 mkr Mkr Jan sept Juli sept Okt sept Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 10,7 9,9 12,9 14,7 10,8 10,3 Vinst per aktie (kr) 29,00 21,00 6,10 9,00 33,30 25,40 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,7 24,4

2 SAMMANFATTNING KONCERNEN 2(16) JM koncernen har haft en fortsatt positiv utveckling under Nettoomsättning, resultat och marginaler utvecklas enligt förväntan i en för JM fortsatt gynnsam bostadsmarknad. Efterfrågan och prisnivåer för JMs bostäder upprätthålls på en utplanad men fortsatt god nivå inom samtliga prioriterade marknader. Under de senaste kvartalen konstateras en stark ökning av nettoomsättning och resultat för utlandsverksamheten. Försäljning av färdigutvecklade fastigheter utvecklas planenligt och ytterligare försäljningar planeras under Omförhandlade hyreskontrakt i det egna beståndet tecknas till väsentligt högre nivå jämfört med föregående hyresperiod. Koncernens räntabilitet på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 29 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 14 procent. Koncernens räntabilitetsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Vinsten per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 33 kronor. Volym och marginal i projektutvecklingen utvecklas starkt. Efterfrågan och prisnivåer på JMs bostäder är fortsatt stabil. JM går mot ännu ett rekordår. Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI SEPTEMBER Projektutveckling Projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler är JMs huvudsakliga verksamhet. Såväl obebyggd som bebyggd mark förvärvas och förädlas därefter genom ny-, om- eller tillbyggnad till attraktiva boende- och arbetsmiljöer. Projektutvecklingen utvecklas fortsatt väl med en resultatökning om 45 procent till 607 (420) mkr. Marginalen i denna verksamhet uppgår till 10,7 (9,9) procent för perioden januariseptember För den senaste tolvmånadersperioden uppgick marginalen till 10,8 procent vilket skall jämföras med 10,3 procent för helåret Denna marginal kan pendla över tiden. Målet är att nå över 12 procent. I likhet med årsskiftet 2000/2001 motsvarar byggrättsportföljen bostäder. Antalet produktionsstarter av bostäder ökade under perioden till (2 100). Efterfrågan är god för JMs bostäder. Bokningsläget är fortsatt starkt. Sålda bostäder i form av skrivna kontrakt under perioden januari-september ökade kraftigt till (1 192). Såväl produktionsstarter som försäljningsvolym kan variera över tiden beroende på tidpunkt för projektstarter och storlek på enskilda projekt. Den kommersiella projektutvecklingen utvecklas också väl med stor värdepotential i projektportföljen. Inga försäljningar av nya färdigutvecklade projekt har skett under rapportperioden. Detta kommer att ske i större utsträckning först under Under det senaste kvartalet har inga nya starter av kommersiella projekt skett.

3 Förvaltningsfastigheter JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter minskas planenligt. Kvarvarande portfölj skall underkastas hög omsättningstakt. 3(16) Fastighetsförvaltningens driftsnetto uppgick för perioden till 349 (373) mkr. Driftsnettot har upprätthållits trots fortsatta försäljningar i linje med koncernens uttalade strategi att sälja stora delar av det färdigutvecklade beståndet ner till en kvarvarande nivå om 2,0 mdkr i bokfört värde. Under perioden har fastigheter sålts för totalt (2 100) mkr med ett resultat om 789 (510) mkr. Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter uppgick till 535 (541) mkr. Därutöver har förvaltningsfastigheter om 7 (69) mkr förvärvats. En viss avmattning i efterfrågan på kontorslokaler i Stockholmsområdet har noterats under det tredje kvartalet. Den enskilt viktigaste orsaken har varit svårigheterna för bolag inom IT- och Telecomsektorn men också osäkerheten i konjunkturutvecklingen. De låga vakansgraderna har dock bidragit till att hyresnivåerna påverkats endast marginellt och omförhandlade hyreskontrakt i det egna beståndet tecknas till väsentligt högre nivåer jämfört med föregående hyresperiod. Av JMs bestånd om totalt ( ) kvm är merparten beläget i centrala Stockholm, Solna och Danderyd. I dessa områden är efterfrågan på moderna kontorslokaler fortsatt god, samtidigt som vi märker av en normalisering av uthyrningsprocessen genom något längre ledtider. I området längs Vasagatan innehas kvm lokaler med nytecknade hyror på nivån kronor per kvm och i Nya Frösunda och Mörby kvm med nytecknade kontrakt på nivån kronor per kvm. Vakanserna inom JMs bestånd motsvarar 3 (2) procent av årshyrorna och 3 (2) procent av ytorna. Större affärer under första halvåret var försäljningen av två bestånd av fastigheter till Kungsleden (773 respektive 725 mkr) och två bytesaffärer, dels med AP Fastigheter, där JM sålde Lidingö Centrumfastigheter (465 mkr) och förvärvade två kontorsfastigheter på Lidingö (139 mkr) för utveckling till bostadsrätter och dels bytesaffären med Vasakronan, där JM sålde fastigheterna Lagern 12 och 13 i området kring Vasagatan (360 mkr) och förvärvade kvm bostadsbyggrätter på Östermalm (130 mkr). Även fastigheten Knarrarnäs 7 i Kista, inrymmande Mr Chip Hotel, har sålts till Pandox AB (120 mkr). Under tredje kvartalet har bostadsfastigheten Kräftan 5 på Kungsholmen, sålts till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna för 145 mkr med ett resultat om 60 mkr. I en bytesaffär med Wallenstam har JM sålt en kommersiell byggrätt i Gårdaområdet i Göteborg för 35 mkr med ett resultat om 23 mkr och samtidigt förvärvat byggrätter i Majorna för 25 mkr för projektutveckling av 75 bostadsrätter. Mkr (bokfört värde) Färdigutvecklade fastigheter Fastigheter under uppförande Fastigheter för vidareutveckling Totalt

4 4(16) FINANSVERKSAMHETEN Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot försämrades med 22 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Aktivering av räntekostnader relaterat till den kommersiella projektutvecklingen uppgick till 9 (30) mkr. En något lägre snittränta motverkas samtidigt av en något högre genomsnittlig låneskuld. Ytterligare likvid om cirka 700 mkr för genomförda fastighetsförsäljningar erhålls under fjärde kvartalet Per den 30 september 2001 uppgick den räntebärande nettoskulden till (5 543) mkr. Skuldsättningsgraden uppgick den 30 september 2001 till 1,6 (1,5). Mkr Januari september Juli september Helår Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Likviditet och lånestruktur Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till (5 867) mkr varav PRI-skulden utgjorde 400 (371) mkr. Per den 30 september 2001 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,8 (5,8) procent. Den genomsnittsliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 1,8 (1,6) år. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick den 30 september 2001 till (2 211) mkr. Förutom likvida medel om 350 (280) mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget 994 (1 931) mkr. Vid årsskiftet 2000/01 uppgick den tillgängliga likviditeten till (1 116) mkr. JM AB har under kvartalet omförhandlat befintliga kreditavtal för att bättre svara mot ett projektutvecklande företags behov av flexibel finansiering. Enligt de nya avtalen sker upplåning baserat på JMs goda kreditvärdighet, varvid inga pantbrev för förvaltningsfastigheter längre lämnas. Därmed minskar koncernens ställda säkerheter med 3,6 mdkr till 0,5 mdkr. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta var per den 30 september 2001 för den räntebärande låneskulden: Lånebelopp (mkr) Medelränta (%) År , , , , ,7 Totalt (exkl PRI) ,9 PRI ,7 Totalt (inkl PRI) ,8

5 ÖVRIGT 5(16) Vid bolagsstämman den 24 april gavs mandat till styrelsen att återköpa högst 10 procent av bolagets aktier. Vidare beslutades att erbjuda nuvarande och framtida anställda inom JM koncernen i Sverige ett teckningsprogram om optioner. Nuvarande anställda har under juni tecknat optioner. Därutöver ökade antalet aktier under juni-september med genom konvertering av bolagets personalkonvertibler. Under perioden maj till september har totalt aktier återköpts för totalt 775 mkr till en genomsnittlig kurs om 233 kr. De återköpta aktierna motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier. Vid extra bolagsstämma den 17 oktober beslutades att genom indragning eliminera de aktierna som bolaget återköpt. När indragningen är genomförd, vilket beräknas ske i mitten av november, möjliggörs ytterligare återköp med stöd av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman i april i år. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att återköpa aktier så att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av aktierna i bolaget. Som ett led i den organisationsförändring som genomfördes under 1999 har nu en fortsatt anpassning skett för att möta JMs strategiska inriktning och finansiella mål. De fem affärsenheterna ombildas till fyra: JM Bostad, JM Produktion, JM Kommersiellt och JM Utland. Projektutvecklingen kommer framgent att bedrivas i JM Bostad, JM Kommersiellt och JM Utland. Produktionsresurserna i Stockholm, vilka i huvudsak utnyttjas för JMs projektutveckling, samlas i JM Produktion. Organisationen trädde i kraft från och med den 1 oktober 2001 och innebär också ett fortsatt generationsskifte i JMs koncernledning. Den ekonomiska rapporteringen kommer från och med 2002 att redovisas utifrån den anpassade organisationen. Projektutvecklingen av bostäder kommer även framgent att separatredovisas för Stockholm och övriga Sverige PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2 158). Antalet hantverkare var (1 156) och antalet tjänstemän (1 002). MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för perioden till 698 (858) mkr. Moderbolagets investeringar i fastigheter uppgick under perioden till 394 (208) mkr.

6 6(16) KOMMENTARER PER AFFÄRSENHET Stockholm Bostad Affärsenheten förvärvar välbelägna exploateringsfastigheter för att därefter planera, projektera, bygga och försälja bostäder. Verksamheten omfattar Storstockholm. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat* ) Marginal (%)** ) 13,5 14,1 14,4 15,0 13,9 Avkastning operativt kapital (%)*** ) 17,7 19,9 22,6 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljning Exklusive fastighetsförsäljning ***) 12 månaders rullande Affärsenheten har en fortsatt stark utveckling av nettoomsättning och resultat under perioden. Nettoomsättningen ökade med 46 procent och resultatet för första nio månaderna ökade med 26 procent till 346 (274) mkr. I resultatet om 346 mkr ingår fastighetsförsäljningar med 21 (41) mkr. Under perioden förvärvades cirka (1 750) byggrätter under ökad selektivitet. Planprocesserna för förvärvade projekt fortskrider enligt plan och flera projektstarter beräknas ske under hösten 2001 och våren Detaljplaner för Essinge Udde (640 bostäder) och Bolinders Strand, sjönära läge i Järfälla (620 bostäder), har vunnit laga kraft. Produktion har startat av första etappen i Liljeholmskajen (200 bostäder), en del av en helt ny stadsdel. Försäljningen av bostäder sker i takt med färdigställande och efterfrågan är fortsatt stabil. Försäljningen fortsätter till oförändrade prisnivåer såväl i innerstaden som i ytterstaden. Under perioden har cirka 968 (900) bostäder produktionsstartats och 636 (488) bostäder sålt s.

7 Stockholm Kommersiellt 7(16) Affärsenheten utvecklar kommersiella fastighetsprojekt i Storstockholm. Produktionen sker till stor del med egna resurser. Affärsenheten är också verksam som bygg- och anläggningsentreprenör. Även JMs bostadsproduktion sker delvis med affärsenhetens resurser. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) ****) ****) Marginal (%) **) 11,6 5,9 16,3 7,8 7,0 Avkastning operativt kapital (%) ***) 9,4 8,3 7,7 *) **) ***) ****) Varav fastighetsförsäljning 5 2 Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Inklusive resultat försäljning av verksamhet 30 mkr. Rörelseresultatet under perioden var 158 (96) mkr. Driftnettona från fastigheter uppgick till 95 (48) mkr. I resultatet ingår fastighetsförsäljning med 5 (0) mkr. I föregående års resultat inkluderas 30 mkr hänförligt till försäljning av JMs maskinverksamhet. Affärsenhetens resultat exklusive driftsnetton från fastigheter har ökat under kvartalet. Nordic Hotel med 542 rum vid Vasaplan intill Stockholms centralstation och Arlandabanan öppnades i början av Hotellet har redan under första året haft en god utveckling med hög beläggning. Under tredje kvartalet färdigställdes ytterligare kvm kontor i Nya Frösunda, Solna. Alla kontorsytor är kontrakterade till bland annat Billerud, Agresso och Vattenfall i intervallet kronor per kvm. JM disponerar byggrätter för utveckling av kommersiella lokaler motsvarande cirka kvm i välbelägna områden i Storstockholm. Längs Bergshamraleden pågår uppförande av ett nytt kontor om kvm med utsikt mot Brunnsviken. Inflyttning beräknas ske i början av Vidare pågår en ombyggnad av kvm kontor i kvarteret Barnängen på Södermalm. Kulturmärkta fabrikslokaler byggs om till moderna kontor med beräknad inflyttning hösten Intresset för dessa kontor är stort och förhandlingar pågår med flera intressenter. Inga nya projektstarter har skett under senaste kvartalet. Utvecklingsarbete pågår i flera välbelägna projekt med möjliga igångsättningar i takt med säkerställd efterfrågan. Bland annat kvarteren Adam och Eva och Beridarbanan nära Hötorget och kvarteret Karet vid Liljeholmstorget. I Nya Frösunda, har Solna kommun nyligen antagit en detaljplan på JMs mark för cirka kvm kontor med utsikt över Brunnsviken. Nya Frösunda har en mycket positiv utveckling som ny stadsdel i Solna med stor efterfrågan på nybyggda kontor och bostäder. Investeringar i befintliga fastigheter har under perioden uppgått till 253 (276) mkr.

8 Riks 8(16) Affärsenheten projektutvecklar fastigheter i attraktiva lägen i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Projektutvecklingen avser huvudsakligen bostäder och i begränsad omfattning kommersiella fastigheter. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 7,4 6,4 8,2 11,1 6,9 Avkastning operativt kapital (%) ***) 18,7 19,4 20,4 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) ***) Varav fastighetsförsäljning Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Rörelseresultatet för affärsenheten ökade till 122 (76) mkr. I resultatet ingår fastighetsförsäljning om 20 (0) mkr. Bostadsmarknaden är fortsatt positiv för affärsenheten. Intresset är stort i storstadsregionerna för nya projekt i centrala eller vattennära lägen och prisutvecklingen är fortsatt positiv. På övriga orter samt för något mindre centrala lägen i storstadsregionerna har priserna stabiliserats. Under senaste kvartalet har bland annat ett stort markområde för drygt 150 bostäder förvärvats i Linköping. Under perioden förvärvades cirka (850) byggrätter. Vid periodens utgång disponerar affärsenheten cirka (8 000) byggrätter. Under tredje kvartalet har byggstart skett för den tredje etappen med totalt 114 bostäder på Norra Älvstranden i Göteborg. Det första området med 90 bostäder är helt inflyttat och i det andra med 69 bostäder sker inflyttning till våren. I Ljunghusen i Skåne har första etappen av totalt 58 bostäder påbörjats och i centrala Jönköping har ett projekt om 24 påbörjats. Under de nio första månaderna har cirka 770 (700) bostäder produktionsstartats och 594 (444) bostäder sålts.

9 9(16) Affärsutveckling / Fastigheter Affärsenheten förvaltar JMs fastigheter och ansvarar för köp och försäljning av koncernens förvaltningsfastigheter. Affärsenheten har också ett övergripande ansvar för koncernens affärsutveckling. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Marginal (%) *) 59,0 56,1 57,9 59,3 55,3 Avkastning operativt kapital (%) **) 26,7 16,4 16,0 *) **) Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Rörelseresultatet ökade till 907 (688) mkr. I linje med strategin att minska beståndet av färdigutvecklade fastigheter sjunker omsättning och resultat från fastighetsförvaltning. Försäljningar av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter uppgick till (1 784) mkr med ett resultat om 743 (449) mkr. JM fortsätter affärsutvecklingen av framtidens bostäder och kontor för att skapa en enklare, säkrare och bekvämare tillvaro för kunderna. En del av de lösningar som nu utvecklas kommer sannolikt att vara standard och självklart i nya bostäder och kontor om ett antal år. Detta gäller inte minst inom områdena trygghet och säkerhet, bland annat larmtjänster vid inbrott och brand men också mätmetoder som möjliggör energibesparingar. Utland Affärsenheten utvecklar attraktiva bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien har verksamheten kompletterats med utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) 7,7 6,0 7,2 4,7 6,8 Avkastning operativt kapital (%) **) 13,9 11,7 11,8 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljning månaders rullande Rörelseresultatet för affärsenheten uppgick till 81 (52) mkr. Affärsenheten har haft en positiv utveckling på samtliga marknader med en stark ökning av nettoomsättning, resultat och marginal under perioden. Huvuddelen av affärsenhetens omsättning och resultat är hänförligt till verksamheten i Norge. Omsättningen för verksamheten i Danmark, som är under uppbyggnad, ökar dock kraftigt.

10 Norge 10(16) Bostadsmarknaden har varit fortsatt stabil och priserna för bostäder har haft en viss uppgång sista kvartalet och ökat med cirka 10 procent senaste 12 månaderna. Under de tre första kvartalen byggstartade JM i Norge 370 (440) bostäder. Under samma period har 355 (270) bostäder sålts. Den disponibla byggrättsportföljen som omfattar cirka bostäder, innehåller ett avtal med ägaren av Øvrevoll Galoppbana i Bærum om att bygga 300 bostäder inom området. Danmark Försäljningen av bostäder i våra projekt går fortsatt bra. Under det senaste kvartalet har 23 bostäder sålts, vilket ger en total försäljning under årets tre första kvartal om 82 (18) bostäder. Efterfrågan är fortsatt god. Av den pågående produktionen av 180 bostäder har cirka 60 procent sålts. Den framtida projektportföljen omfattar cirka 900 bostäder. Belgien Försäljningen av bostäder, som initierades vid årsskiftet, utvecklas väl. Hittills har 60 bostäder sålts av totalt 71 bostäder. Byggrättsportföljen omfattar cirka 250 bostäder och därutöver 98 bostäder under produktion. Marknaden är för närvarande bra för välplanerade bostäder i attraktiva lägen. Den kontorsbyggnad på kvm, som inköptes under slutet av förra året, är under renovering och uthyrning. Fastigheten beräknas säljas under år Efterfrågan på kontorslokaler i EUkvarteren är fortfarande hög. Stockholm den 23 oktober 2001 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Kommande informationstillfällen 26 februari 2002: Bokslutskommuniké för april 2002: Delårsrapport för perioden januari-mars 2002 Bolagsstämma JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen och Sveriges ledande bostadsutvecklare. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

11 11(16) ÄGARBILD PER Externa aktieägare Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 18,0 Nordea fonder 6,4 Robur fonder 5,6 AMF Pension 4,7 Livförsäkrings AB Skandia 3,8 Stefan Persson Placering AB 3,6 Handelsbanken fonder 3,2 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 2,9 Andra AP-fonden 2,7 AFA Försäkringar 2,4 Utländska aktieägare 10,5 Övriga aktieägare 26,3 Summa 90,1 JM AB (återköpta aktier) 9,9 *) Totalt 100,0 Antal aktieägare per : st Antalet aktier uppgår till (exklusive återköpta aktier) * ) Motsvarar 10,0 procent av antalet utestående aktier vid bolagsstämman

12 12(16) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP-överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 29,00 21,00 6,10 9,00 33,30 25,40 Vinst per aktie efter full utspädning (kr) 28,80 20,80 6,10 8,90 33,00 25,10 Antal aktier vid periodens utgång * * * Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning *) IB Konvertering Återköp KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter (anläggningstillgångar) *) Övriga anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter (omsättningstillgångar) *) Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser *) Från bokslutsdagen år 2000 har JMs förvaltningsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar.

13 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 13(16) Mkr Januari september Ingående eget kapital vid årets början Omräkningsdifferenser 24 Utdelning Återköp av aktier -775 Nyemission (konvertering) och optioner 43 Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Mkr Januari september Helår Kassaflöde efter finansiella poster och skatt 82 *) Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m **) Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Återköp aktier och ersättning för optioner, netto -766 Utdelning Övrigt finansieringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) *) Varav 314 mkr avser betald skatt för föregående års resultat. **) Ytterligare likvid för genomförda fastighetsförsäljningar om cirka 700 mkr erhålls under fjärde kvartalet NYCKELTAL Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Projektutvecklingsresultat Projektutvecklingsmarginal (%) 10,7 9,9 12,9 14,7 10,8 10,3 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital (%) 19,4 16,7 Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) 28,7 24,4 Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 Soliditet (%)

14 NETTOOMSÄTTNING PROJEKTUTVECKLING 14(16) Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Eliminering Koncernen totalt RESULTAT PROJEKTUTVECKLING Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Affärsutveckling /Fastigheter Utland Eliminering Koncernens nettoomsättning KONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt *) *) Riks Affärsutveckling /Fastigheter Utland Koncerngemensamma kostnader SPP-överskott Koncernens rörelseresultat *) Inklusive resultat försäljning av verksamhet 30 mkr

15 MARGINAL PER AFFÄRSENHET *) 15(16) % Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad 13,5 14,1 14,4 15,0 13,5 13,9 Stockholm Kommersiellt 11,6 5,9 16,3 7,8 11,0 7,0 Riks 7,4 6,4 8,2 11,1 7,6 6,9 Affärsutveckling/Fastigheter 59,0 56,1 57,9 59,3 57,0 55,3 Utland 7,7 6,0 7,2 4,7 7,9 6,8 *) Rörelseresultat exklusive fastighetsförsäljning i förhållande till nettoomsättning. ORDERINGÅNG PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt ORDERSTOCK PER AFFÄRSENHET Mkr Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt OPERATIVT KAPITAL (GENOMSNITTLIGT) OCH AVKASTNING (%) PÅ OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSENHET Mkr Okt sept Helår 2000/ Stockholm Bostad ,7% 22,6% Stockholm Kommersiellt ,4% 7,7% Riks ,7% 20,4% Affärsutveckling /Fastigheter ,7% 16,0% Utland ,9% 11,8%

16 16(16) Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Som framgår av årsredovisningen för 2000 har koncernens förvaltningsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar som en följd av koncernens strategibeslut mot renodlad projektutveckling av fastigheter. Denna ändring innebär att avskrivningar ej görs på förvaltningsfastigheter fr o m Avskrivningarna på förvaltningsfastigheter för perioden januari-september 2000 uppgick till 44 mkr. Tillämpningen av Redovisningsrådets nya rekommendation nr 10 Entreprenader och liknande uppdrag, innebär att avräkningssaldot som uppkommer som skillnad mellan upparbetad projektintäkt och fakturerat belopp i varje enskilt projekt bruttoredovisas i balansräkningen. Avräkningssaldot har tidigare endast nettoredovisats. Jämförande siffror har ändrats på motsvarande sätt. Bruttoredovisningen medför att balansomslutningen redovisningsmässigt ökar och soliditeten sjunker. För helåret 2000 har den redovisade soliditeten därmed sjunkit från tidigare 33 till 31 procent. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för Effekter på 2000 av ändrad redovisningsprincip, RR10 Mkr Redovisat Omräkning Justerat RR Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Eget kapital Avsättningar och räntebärande skulder Övriga skulder Summa

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 Bokslutskommuniké för 1998 Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 73 MSEK jämfört med 74 MSEK, exklusive fusionskostnader om 449 MSEK, föregående år. Årets resultat efter full skatt uppgick

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Pressmeddelande 2002-08-08

Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373)

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2013 Q2 2013 Viktiga händelser under 2013 Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 103,0 mkr (122,7) och under helåret 467,9 mkr (487,1) Driftsnettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2006

Delårsrapport Januari juni 2006 Delårsrapport Januari juni 2006 Periodens resultat uppgick till 264 mkr (243), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,87 kr (6,42) Periodens hyresintäkter uppgick till 414 mkr (361) Periodens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Årets resultat efter skatt uppgick till 1 435 mnkr (1 733), motsvarande 6,96 kronor per aktie (8,40). Resultatnedgången förklaras av årets lägre orealiserade värdeförändringar jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer