Pressmeddelande Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till (973) mkr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr"

Transkript

1 JM KONCERNEN Pressmeddelande DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till (973) mkr För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 29 procent och vinsten per aktie till 33 kronor Resultat projektutveckling ökade 45 procent till 607 (420) mkr och marginalen förbättrades till 10,7 (9,9) procent Fastighetsförsäljningar om (2 100) mkr gav ett resultat om 789 (510) mkr Återköp har skett med 10 procent av bolagets aktier för 775 mkr Mkr Jan sept Juli sept Okt sept Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 10,7 9,9 12,9 14,7 10,8 10,3 Vinst per aktie (kr) 29,00 21,00 6,10 9,00 33,30 25,40 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,7 24,4

2 SAMMANFATTNING KONCERNEN 2(16) JM koncernen har haft en fortsatt positiv utveckling under Nettoomsättning, resultat och marginaler utvecklas enligt förväntan i en för JM fortsatt gynnsam bostadsmarknad. Efterfrågan och prisnivåer för JMs bostäder upprätthålls på en utplanad men fortsatt god nivå inom samtliga prioriterade marknader. Under de senaste kvartalen konstateras en stark ökning av nettoomsättning och resultat för utlandsverksamheten. Försäljning av färdigutvecklade fastigheter utvecklas planenligt och ytterligare försäljningar planeras under Omförhandlade hyreskontrakt i det egna beståndet tecknas till väsentligt högre nivå jämfört med föregående hyresperiod. Koncernens räntabilitet på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 29 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 14 procent. Koncernens räntabilitetsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Vinsten per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 33 kronor. Volym och marginal i projektutvecklingen utvecklas starkt. Efterfrågan och prisnivåer på JMs bostäder är fortsatt stabil. JM går mot ännu ett rekordår. Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI SEPTEMBER Projektutveckling Projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler är JMs huvudsakliga verksamhet. Såväl obebyggd som bebyggd mark förvärvas och förädlas därefter genom ny-, om- eller tillbyggnad till attraktiva boende- och arbetsmiljöer. Projektutvecklingen utvecklas fortsatt väl med en resultatökning om 45 procent till 607 (420) mkr. Marginalen i denna verksamhet uppgår till 10,7 (9,9) procent för perioden januariseptember För den senaste tolvmånadersperioden uppgick marginalen till 10,8 procent vilket skall jämföras med 10,3 procent för helåret Denna marginal kan pendla över tiden. Målet är att nå över 12 procent. I likhet med årsskiftet 2000/2001 motsvarar byggrättsportföljen bostäder. Antalet produktionsstarter av bostäder ökade under perioden till (2 100). Efterfrågan är god för JMs bostäder. Bokningsläget är fortsatt starkt. Sålda bostäder i form av skrivna kontrakt under perioden januari-september ökade kraftigt till (1 192). Såväl produktionsstarter som försäljningsvolym kan variera över tiden beroende på tidpunkt för projektstarter och storlek på enskilda projekt. Den kommersiella projektutvecklingen utvecklas också väl med stor värdepotential i projektportföljen. Inga försäljningar av nya färdigutvecklade projekt har skett under rapportperioden. Detta kommer att ske i större utsträckning först under Under det senaste kvartalet har inga nya starter av kommersiella projekt skett.

3 Förvaltningsfastigheter JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter minskas planenligt. Kvarvarande portfölj skall underkastas hög omsättningstakt. 3(16) Fastighetsförvaltningens driftsnetto uppgick för perioden till 349 (373) mkr. Driftsnettot har upprätthållits trots fortsatta försäljningar i linje med koncernens uttalade strategi att sälja stora delar av det färdigutvecklade beståndet ner till en kvarvarande nivå om 2,0 mdkr i bokfört värde. Under perioden har fastigheter sålts för totalt (2 100) mkr med ett resultat om 789 (510) mkr. Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter uppgick till 535 (541) mkr. Därutöver har förvaltningsfastigheter om 7 (69) mkr förvärvats. En viss avmattning i efterfrågan på kontorslokaler i Stockholmsområdet har noterats under det tredje kvartalet. Den enskilt viktigaste orsaken har varit svårigheterna för bolag inom IT- och Telecomsektorn men också osäkerheten i konjunkturutvecklingen. De låga vakansgraderna har dock bidragit till att hyresnivåerna påverkats endast marginellt och omförhandlade hyreskontrakt i det egna beståndet tecknas till väsentligt högre nivåer jämfört med föregående hyresperiod. Av JMs bestånd om totalt ( ) kvm är merparten beläget i centrala Stockholm, Solna och Danderyd. I dessa områden är efterfrågan på moderna kontorslokaler fortsatt god, samtidigt som vi märker av en normalisering av uthyrningsprocessen genom något längre ledtider. I området längs Vasagatan innehas kvm lokaler med nytecknade hyror på nivån kronor per kvm och i Nya Frösunda och Mörby kvm med nytecknade kontrakt på nivån kronor per kvm. Vakanserna inom JMs bestånd motsvarar 3 (2) procent av årshyrorna och 3 (2) procent av ytorna. Större affärer under första halvåret var försäljningen av två bestånd av fastigheter till Kungsleden (773 respektive 725 mkr) och två bytesaffärer, dels med AP Fastigheter, där JM sålde Lidingö Centrumfastigheter (465 mkr) och förvärvade två kontorsfastigheter på Lidingö (139 mkr) för utveckling till bostadsrätter och dels bytesaffären med Vasakronan, där JM sålde fastigheterna Lagern 12 och 13 i området kring Vasagatan (360 mkr) och förvärvade kvm bostadsbyggrätter på Östermalm (130 mkr). Även fastigheten Knarrarnäs 7 i Kista, inrymmande Mr Chip Hotel, har sålts till Pandox AB (120 mkr). Under tredje kvartalet har bostadsfastigheten Kräftan 5 på Kungsholmen, sålts till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna för 145 mkr med ett resultat om 60 mkr. I en bytesaffär med Wallenstam har JM sålt en kommersiell byggrätt i Gårdaområdet i Göteborg för 35 mkr med ett resultat om 23 mkr och samtidigt förvärvat byggrätter i Majorna för 25 mkr för projektutveckling av 75 bostadsrätter. Mkr (bokfört värde) Färdigutvecklade fastigheter Fastigheter under uppförande Fastigheter för vidareutveckling Totalt

4 4(16) FINANSVERKSAMHETEN Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot försämrades med 22 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Aktivering av räntekostnader relaterat till den kommersiella projektutvecklingen uppgick till 9 (30) mkr. En något lägre snittränta motverkas samtidigt av en något högre genomsnittlig låneskuld. Ytterligare likvid om cirka 700 mkr för genomförda fastighetsförsäljningar erhålls under fjärde kvartalet Per den 30 september 2001 uppgick den räntebärande nettoskulden till (5 543) mkr. Skuldsättningsgraden uppgick den 30 september 2001 till 1,6 (1,5). Mkr Januari september Juli september Helår Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Likviditet och lånestruktur Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till (5 867) mkr varav PRI-skulden utgjorde 400 (371) mkr. Per den 30 september 2001 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,8 (5,8) procent. Den genomsnittsliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 1,8 (1,6) år. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick den 30 september 2001 till (2 211) mkr. Förutom likvida medel om 350 (280) mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget 994 (1 931) mkr. Vid årsskiftet 2000/01 uppgick den tillgängliga likviditeten till (1 116) mkr. JM AB har under kvartalet omförhandlat befintliga kreditavtal för att bättre svara mot ett projektutvecklande företags behov av flexibel finansiering. Enligt de nya avtalen sker upplåning baserat på JMs goda kreditvärdighet, varvid inga pantbrev för förvaltningsfastigheter längre lämnas. Därmed minskar koncernens ställda säkerheter med 3,6 mdkr till 0,5 mdkr. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta var per den 30 september 2001 för den räntebärande låneskulden: Lånebelopp (mkr) Medelränta (%) År , , , , ,7 Totalt (exkl PRI) ,9 PRI ,7 Totalt (inkl PRI) ,8

5 ÖVRIGT 5(16) Vid bolagsstämman den 24 april gavs mandat till styrelsen att återköpa högst 10 procent av bolagets aktier. Vidare beslutades att erbjuda nuvarande och framtida anställda inom JM koncernen i Sverige ett teckningsprogram om optioner. Nuvarande anställda har under juni tecknat optioner. Därutöver ökade antalet aktier under juni-september med genom konvertering av bolagets personalkonvertibler. Under perioden maj till september har totalt aktier återköpts för totalt 775 mkr till en genomsnittlig kurs om 233 kr. De återköpta aktierna motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier. Vid extra bolagsstämma den 17 oktober beslutades att genom indragning eliminera de aktierna som bolaget återköpt. När indragningen är genomförd, vilket beräknas ske i mitten av november, möjliggörs ytterligare återköp med stöd av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman i april i år. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att återköpa aktier så att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av aktierna i bolaget. Som ett led i den organisationsförändring som genomfördes under 1999 har nu en fortsatt anpassning skett för att möta JMs strategiska inriktning och finansiella mål. De fem affärsenheterna ombildas till fyra: JM Bostad, JM Produktion, JM Kommersiellt och JM Utland. Projektutvecklingen kommer framgent att bedrivas i JM Bostad, JM Kommersiellt och JM Utland. Produktionsresurserna i Stockholm, vilka i huvudsak utnyttjas för JMs projektutveckling, samlas i JM Produktion. Organisationen trädde i kraft från och med den 1 oktober 2001 och innebär också ett fortsatt generationsskifte i JMs koncernledning. Den ekonomiska rapporteringen kommer från och med 2002 att redovisas utifrån den anpassade organisationen. Projektutvecklingen av bostäder kommer även framgent att separatredovisas för Stockholm och övriga Sverige PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2 158). Antalet hantverkare var (1 156) och antalet tjänstemän (1 002). MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för perioden till 698 (858) mkr. Moderbolagets investeringar i fastigheter uppgick under perioden till 394 (208) mkr.

6 6(16) KOMMENTARER PER AFFÄRSENHET Stockholm Bostad Affärsenheten förvärvar välbelägna exploateringsfastigheter för att därefter planera, projektera, bygga och försälja bostäder. Verksamheten omfattar Storstockholm. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat* ) Marginal (%)** ) 13,5 14,1 14,4 15,0 13,9 Avkastning operativt kapital (%)*** ) 17,7 19,9 22,6 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljning Exklusive fastighetsförsäljning ***) 12 månaders rullande Affärsenheten har en fortsatt stark utveckling av nettoomsättning och resultat under perioden. Nettoomsättningen ökade med 46 procent och resultatet för första nio månaderna ökade med 26 procent till 346 (274) mkr. I resultatet om 346 mkr ingår fastighetsförsäljningar med 21 (41) mkr. Under perioden förvärvades cirka (1 750) byggrätter under ökad selektivitet. Planprocesserna för förvärvade projekt fortskrider enligt plan och flera projektstarter beräknas ske under hösten 2001 och våren Detaljplaner för Essinge Udde (640 bostäder) och Bolinders Strand, sjönära läge i Järfälla (620 bostäder), har vunnit laga kraft. Produktion har startat av första etappen i Liljeholmskajen (200 bostäder), en del av en helt ny stadsdel. Försäljningen av bostäder sker i takt med färdigställande och efterfrågan är fortsatt stabil. Försäljningen fortsätter till oförändrade prisnivåer såväl i innerstaden som i ytterstaden. Under perioden har cirka 968 (900) bostäder produktionsstartats och 636 (488) bostäder sålt s.

7 Stockholm Kommersiellt 7(16) Affärsenheten utvecklar kommersiella fastighetsprojekt i Storstockholm. Produktionen sker till stor del med egna resurser. Affärsenheten är också verksam som bygg- och anläggningsentreprenör. Även JMs bostadsproduktion sker delvis med affärsenhetens resurser. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) ****) ****) Marginal (%) **) 11,6 5,9 16,3 7,8 7,0 Avkastning operativt kapital (%) ***) 9,4 8,3 7,7 *) **) ***) ****) Varav fastighetsförsäljning 5 2 Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Inklusive resultat försäljning av verksamhet 30 mkr. Rörelseresultatet under perioden var 158 (96) mkr. Driftnettona från fastigheter uppgick till 95 (48) mkr. I resultatet ingår fastighetsförsäljning med 5 (0) mkr. I föregående års resultat inkluderas 30 mkr hänförligt till försäljning av JMs maskinverksamhet. Affärsenhetens resultat exklusive driftsnetton från fastigheter har ökat under kvartalet. Nordic Hotel med 542 rum vid Vasaplan intill Stockholms centralstation och Arlandabanan öppnades i början av Hotellet har redan under första året haft en god utveckling med hög beläggning. Under tredje kvartalet färdigställdes ytterligare kvm kontor i Nya Frösunda, Solna. Alla kontorsytor är kontrakterade till bland annat Billerud, Agresso och Vattenfall i intervallet kronor per kvm. JM disponerar byggrätter för utveckling av kommersiella lokaler motsvarande cirka kvm i välbelägna områden i Storstockholm. Längs Bergshamraleden pågår uppförande av ett nytt kontor om kvm med utsikt mot Brunnsviken. Inflyttning beräknas ske i början av Vidare pågår en ombyggnad av kvm kontor i kvarteret Barnängen på Södermalm. Kulturmärkta fabrikslokaler byggs om till moderna kontor med beräknad inflyttning hösten Intresset för dessa kontor är stort och förhandlingar pågår med flera intressenter. Inga nya projektstarter har skett under senaste kvartalet. Utvecklingsarbete pågår i flera välbelägna projekt med möjliga igångsättningar i takt med säkerställd efterfrågan. Bland annat kvarteren Adam och Eva och Beridarbanan nära Hötorget och kvarteret Karet vid Liljeholmstorget. I Nya Frösunda, har Solna kommun nyligen antagit en detaljplan på JMs mark för cirka kvm kontor med utsikt över Brunnsviken. Nya Frösunda har en mycket positiv utveckling som ny stadsdel i Solna med stor efterfrågan på nybyggda kontor och bostäder. Investeringar i befintliga fastigheter har under perioden uppgått till 253 (276) mkr.

8 Riks 8(16) Affärsenheten projektutvecklar fastigheter i attraktiva lägen i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Projektutvecklingen avser huvudsakligen bostäder och i begränsad omfattning kommersiella fastigheter. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 7,4 6,4 8,2 11,1 6,9 Avkastning operativt kapital (%) ***) 18,7 19,4 20,4 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) ***) Varav fastighetsförsäljning Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Rörelseresultatet för affärsenheten ökade till 122 (76) mkr. I resultatet ingår fastighetsförsäljning om 20 (0) mkr. Bostadsmarknaden är fortsatt positiv för affärsenheten. Intresset är stort i storstadsregionerna för nya projekt i centrala eller vattennära lägen och prisutvecklingen är fortsatt positiv. På övriga orter samt för något mindre centrala lägen i storstadsregionerna har priserna stabiliserats. Under senaste kvartalet har bland annat ett stort markområde för drygt 150 bostäder förvärvats i Linköping. Under perioden förvärvades cirka (850) byggrätter. Vid periodens utgång disponerar affärsenheten cirka (8 000) byggrätter. Under tredje kvartalet har byggstart skett för den tredje etappen med totalt 114 bostäder på Norra Älvstranden i Göteborg. Det första området med 90 bostäder är helt inflyttat och i det andra med 69 bostäder sker inflyttning till våren. I Ljunghusen i Skåne har första etappen av totalt 58 bostäder påbörjats och i centrala Jönköping har ett projekt om 24 påbörjats. Under de nio första månaderna har cirka 770 (700) bostäder produktionsstartats och 594 (444) bostäder sålts.

9 9(16) Affärsutveckling / Fastigheter Affärsenheten förvaltar JMs fastigheter och ansvarar för köp och försäljning av koncernens förvaltningsfastigheter. Affärsenheten har också ett övergripande ansvar för koncernens affärsutveckling. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Marginal (%) *) 59,0 56,1 57,9 59,3 55,3 Avkastning operativt kapital (%) **) 26,7 16,4 16,0 *) **) Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Rörelseresultatet ökade till 907 (688) mkr. I linje med strategin att minska beståndet av färdigutvecklade fastigheter sjunker omsättning och resultat från fastighetsförvaltning. Försäljningar av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter uppgick till (1 784) mkr med ett resultat om 743 (449) mkr. JM fortsätter affärsutvecklingen av framtidens bostäder och kontor för att skapa en enklare, säkrare och bekvämare tillvaro för kunderna. En del av de lösningar som nu utvecklas kommer sannolikt att vara standard och självklart i nya bostäder och kontor om ett antal år. Detta gäller inte minst inom områdena trygghet och säkerhet, bland annat larmtjänster vid inbrott och brand men också mätmetoder som möjliggör energibesparingar. Utland Affärsenheten utvecklar attraktiva bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien har verksamheten kompletterats med utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) 7,7 6,0 7,2 4,7 6,8 Avkastning operativt kapital (%) **) 13,9 11,7 11,8 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljning månaders rullande Rörelseresultatet för affärsenheten uppgick till 81 (52) mkr. Affärsenheten har haft en positiv utveckling på samtliga marknader med en stark ökning av nettoomsättning, resultat och marginal under perioden. Huvuddelen av affärsenhetens omsättning och resultat är hänförligt till verksamheten i Norge. Omsättningen för verksamheten i Danmark, som är under uppbyggnad, ökar dock kraftigt.

10 Norge 10(16) Bostadsmarknaden har varit fortsatt stabil och priserna för bostäder har haft en viss uppgång sista kvartalet och ökat med cirka 10 procent senaste 12 månaderna. Under de tre första kvartalen byggstartade JM i Norge 370 (440) bostäder. Under samma period har 355 (270) bostäder sålts. Den disponibla byggrättsportföljen som omfattar cirka bostäder, innehåller ett avtal med ägaren av Øvrevoll Galoppbana i Bærum om att bygga 300 bostäder inom området. Danmark Försäljningen av bostäder i våra projekt går fortsatt bra. Under det senaste kvartalet har 23 bostäder sålts, vilket ger en total försäljning under årets tre första kvartal om 82 (18) bostäder. Efterfrågan är fortsatt god. Av den pågående produktionen av 180 bostäder har cirka 60 procent sålts. Den framtida projektportföljen omfattar cirka 900 bostäder. Belgien Försäljningen av bostäder, som initierades vid årsskiftet, utvecklas väl. Hittills har 60 bostäder sålts av totalt 71 bostäder. Byggrättsportföljen omfattar cirka 250 bostäder och därutöver 98 bostäder under produktion. Marknaden är för närvarande bra för välplanerade bostäder i attraktiva lägen. Den kontorsbyggnad på kvm, som inköptes under slutet av förra året, är under renovering och uthyrning. Fastigheten beräknas säljas under år Efterfrågan på kontorslokaler i EUkvarteren är fortfarande hög. Stockholm den 23 oktober 2001 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Kommande informationstillfällen 26 februari 2002: Bokslutskommuniké för april 2002: Delårsrapport för perioden januari-mars 2002 Bolagsstämma JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen och Sveriges ledande bostadsutvecklare. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

11 11(16) ÄGARBILD PER Externa aktieägare Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 18,0 Nordea fonder 6,4 Robur fonder 5,6 AMF Pension 4,7 Livförsäkrings AB Skandia 3,8 Stefan Persson Placering AB 3,6 Handelsbanken fonder 3,2 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 2,9 Andra AP-fonden 2,7 AFA Försäkringar 2,4 Utländska aktieägare 10,5 Övriga aktieägare 26,3 Summa 90,1 JM AB (återköpta aktier) 9,9 *) Totalt 100,0 Antal aktieägare per : st Antalet aktier uppgår till (exklusive återköpta aktier) * ) Motsvarar 10,0 procent av antalet utestående aktier vid bolagsstämman

12 12(16) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP-överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 29,00 21,00 6,10 9,00 33,30 25,40 Vinst per aktie efter full utspädning (kr) 28,80 20,80 6,10 8,90 33,00 25,10 Antal aktier vid periodens utgång * * * Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning *) IB Konvertering Återköp KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter (anläggningstillgångar) *) Övriga anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter (omsättningstillgångar) *) Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser *) Från bokslutsdagen år 2000 har JMs förvaltningsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar.

13 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 13(16) Mkr Januari september Ingående eget kapital vid årets början Omräkningsdifferenser 24 Utdelning Återköp av aktier -775 Nyemission (konvertering) och optioner 43 Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Mkr Januari september Helår Kassaflöde efter finansiella poster och skatt 82 *) Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m **) Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Återköp aktier och ersättning för optioner, netto -766 Utdelning Övrigt finansieringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) *) Varav 314 mkr avser betald skatt för föregående års resultat. **) Ytterligare likvid för genomförda fastighetsförsäljningar om cirka 700 mkr erhålls under fjärde kvartalet NYCKELTAL Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Projektutvecklingsresultat Projektutvecklingsmarginal (%) 10,7 9,9 12,9 14,7 10,8 10,3 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital (%) 19,4 16,7 Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) 28,7 24,4 Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 Soliditet (%)

14 NETTOOMSÄTTNING PROJEKTUTVECKLING 14(16) Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Eliminering Koncernen totalt RESULTAT PROJEKTUTVECKLING Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Affärsutveckling /Fastigheter Utland Eliminering Koncernens nettoomsättning KONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt *) *) Riks Affärsutveckling /Fastigheter Utland Koncerngemensamma kostnader SPP-överskott Koncernens rörelseresultat *) Inklusive resultat försäljning av verksamhet 30 mkr

15 MARGINAL PER AFFÄRSENHET *) 15(16) % Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad 13,5 14,1 14,4 15,0 13,5 13,9 Stockholm Kommersiellt 11,6 5,9 16,3 7,8 11,0 7,0 Riks 7,4 6,4 8,2 11,1 7,6 6,9 Affärsutveckling/Fastigheter 59,0 56,1 57,9 59,3 57,0 55,3 Utland 7,7 6,0 7,2 4,7 7,9 6,8 *) Rörelseresultat exklusive fastighetsförsäljning i förhållande till nettoomsättning. ORDERINGÅNG PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt ORDERSTOCK PER AFFÄRSENHET Mkr Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt OPERATIVT KAPITAL (GENOMSNITTLIGT) OCH AVKASTNING (%) PÅ OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSENHET Mkr Okt sept Helår 2000/ Stockholm Bostad ,7% 22,6% Stockholm Kommersiellt ,4% 7,7% Riks ,7% 20,4% Affärsutveckling /Fastigheter ,7% 16,0% Utland ,9% 11,8%

16 16(16) Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Som framgår av årsredovisningen för 2000 har koncernens förvaltningsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar som en följd av koncernens strategibeslut mot renodlad projektutveckling av fastigheter. Denna ändring innebär att avskrivningar ej görs på förvaltningsfastigheter fr o m Avskrivningarna på förvaltningsfastigheter för perioden januari-september 2000 uppgick till 44 mkr. Tillämpningen av Redovisningsrådets nya rekommendation nr 10 Entreprenader och liknande uppdrag, innebär att avräkningssaldot som uppkommer som skillnad mellan upparbetad projektintäkt och fakturerat belopp i varje enskilt projekt bruttoredovisas i balansräkningen. Avräkningssaldot har tidigare endast nettoredovisats. Jämförande siffror har ändrats på motsvarande sätt. Bruttoredovisningen medför att balansomslutningen redovisningsmässigt ökar och soliditeten sjunker. För helåret 2000 har den redovisade soliditeten därmed sjunkit från tidigare 33 till 31 procent. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för Effekter på 2000 av ändrad redovisningsprincip, RR10 Mkr Redovisat Omräkning Justerat RR Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Eget kapital Avsättningar och räntebärande skulder Övriga skulder Summa

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001 JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT Resultatet efter finansiella poster ökade 35 procent till 1 629 (1 209) mkr Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-08-15 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Pressmeddelande 2003-10-22 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade 16 procent till 4.755 (4.088) Mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr.

JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22. Bokslutskommuniké för 1999. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. JM AB (publ) Pressmeddelande 2000-02-22 Bokslutskommuniké för 1999 JMs vinstökning 83 procent till 13,30 per aktie. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 634 (335) Mkr. - Resultatet i byggrörelsen,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS

Tremånaders- rapport JANUARI-MARS Tremånaders- rapport JANUARI-MARS 1999 J M B Y G G N A D S O C H F A S T I G H E T S A B SAMMANDRAG JANUARI-MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42) Mkr, varav resultat från

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2005

Delårsrapport JANUARI MARS 2005 Pressmeddelande 2005-04-28 Delårsrapport JANUARI MARS 2005 JM-koncernen Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer