Pressmeddelande Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till (973) mkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr"

Transkript

1 JM KONCERNEN Pressmeddelande DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till (973) mkr För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 29 procent och vinsten per aktie till 33 kronor Resultat projektutveckling ökade 45 procent till 607 (420) mkr och marginalen förbättrades till 10,7 (9,9) procent Fastighetsförsäljningar om (2 100) mkr gav ett resultat om 789 (510) mkr Återköp har skett med 10 procent av bolagets aktier för 775 mkr Mkr Jan sept Juli sept Okt sept Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 10,7 9,9 12,9 14,7 10,8 10,3 Vinst per aktie (kr) 29,00 21,00 6,10 9,00 33,30 25,40 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,7 24,4

2 SAMMANFATTNING KONCERNEN 2(16) JM koncernen har haft en fortsatt positiv utveckling under Nettoomsättning, resultat och marginaler utvecklas enligt förväntan i en för JM fortsatt gynnsam bostadsmarknad. Efterfrågan och prisnivåer för JMs bostäder upprätthålls på en utplanad men fortsatt god nivå inom samtliga prioriterade marknader. Under de senaste kvartalen konstateras en stark ökning av nettoomsättning och resultat för utlandsverksamheten. Försäljning av färdigutvecklade fastigheter utvecklas planenligt och ytterligare försäljningar planeras under Omförhandlade hyreskontrakt i det egna beståndet tecknas till väsentligt högre nivå jämfört med föregående hyresperiod. Koncernens räntabilitet på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 29 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 14 procent. Koncernens räntabilitetsmål över en konjunkturcykel uppgår till 15 procent. Vinsten per aktie för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 33 kronor. Volym och marginal i projektutvecklingen utvecklas starkt. Efterfrågan och prisnivåer på JMs bostäder är fortsatt stabil. JM går mot ännu ett rekordår. Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI SEPTEMBER Projektutveckling Projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler är JMs huvudsakliga verksamhet. Såväl obebyggd som bebyggd mark förvärvas och förädlas därefter genom ny-, om- eller tillbyggnad till attraktiva boende- och arbetsmiljöer. Projektutvecklingen utvecklas fortsatt väl med en resultatökning om 45 procent till 607 (420) mkr. Marginalen i denna verksamhet uppgår till 10,7 (9,9) procent för perioden januariseptember För den senaste tolvmånadersperioden uppgick marginalen till 10,8 procent vilket skall jämföras med 10,3 procent för helåret Denna marginal kan pendla över tiden. Målet är att nå över 12 procent. I likhet med årsskiftet 2000/2001 motsvarar byggrättsportföljen bostäder. Antalet produktionsstarter av bostäder ökade under perioden till (2 100). Efterfrågan är god för JMs bostäder. Bokningsläget är fortsatt starkt. Sålda bostäder i form av skrivna kontrakt under perioden januari-september ökade kraftigt till (1 192). Såväl produktionsstarter som försäljningsvolym kan variera över tiden beroende på tidpunkt för projektstarter och storlek på enskilda projekt. Den kommersiella projektutvecklingen utvecklas också väl med stor värdepotential i projektportföljen. Inga försäljningar av nya färdigutvecklade projekt har skett under rapportperioden. Detta kommer att ske i större utsträckning först under Under det senaste kvartalet har inga nya starter av kommersiella projekt skett.

3 Förvaltningsfastigheter JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter minskas planenligt. Kvarvarande portfölj skall underkastas hög omsättningstakt. 3(16) Fastighetsförvaltningens driftsnetto uppgick för perioden till 349 (373) mkr. Driftsnettot har upprätthållits trots fortsatta försäljningar i linje med koncernens uttalade strategi att sälja stora delar av det färdigutvecklade beståndet ner till en kvarvarande nivå om 2,0 mdkr i bokfört värde. Under perioden har fastigheter sålts för totalt (2 100) mkr med ett resultat om 789 (510) mkr. Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter uppgick till 535 (541) mkr. Därutöver har förvaltningsfastigheter om 7 (69) mkr förvärvats. En viss avmattning i efterfrågan på kontorslokaler i Stockholmsområdet har noterats under det tredje kvartalet. Den enskilt viktigaste orsaken har varit svårigheterna för bolag inom IT- och Telecomsektorn men också osäkerheten i konjunkturutvecklingen. De låga vakansgraderna har dock bidragit till att hyresnivåerna påverkats endast marginellt och omförhandlade hyreskontrakt i det egna beståndet tecknas till väsentligt högre nivåer jämfört med föregående hyresperiod. Av JMs bestånd om totalt ( ) kvm är merparten beläget i centrala Stockholm, Solna och Danderyd. I dessa områden är efterfrågan på moderna kontorslokaler fortsatt god, samtidigt som vi märker av en normalisering av uthyrningsprocessen genom något längre ledtider. I området längs Vasagatan innehas kvm lokaler med nytecknade hyror på nivån kronor per kvm och i Nya Frösunda och Mörby kvm med nytecknade kontrakt på nivån kronor per kvm. Vakanserna inom JMs bestånd motsvarar 3 (2) procent av årshyrorna och 3 (2) procent av ytorna. Större affärer under första halvåret var försäljningen av två bestånd av fastigheter till Kungsleden (773 respektive 725 mkr) och två bytesaffärer, dels med AP Fastigheter, där JM sålde Lidingö Centrumfastigheter (465 mkr) och förvärvade två kontorsfastigheter på Lidingö (139 mkr) för utveckling till bostadsrätter och dels bytesaffären med Vasakronan, där JM sålde fastigheterna Lagern 12 och 13 i området kring Vasagatan (360 mkr) och förvärvade kvm bostadsbyggrätter på Östermalm (130 mkr). Även fastigheten Knarrarnäs 7 i Kista, inrymmande Mr Chip Hotel, har sålts till Pandox AB (120 mkr). Under tredje kvartalet har bostadsfastigheten Kräftan 5 på Kungsholmen, sålts till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna för 145 mkr med ett resultat om 60 mkr. I en bytesaffär med Wallenstam har JM sålt en kommersiell byggrätt i Gårdaområdet i Göteborg för 35 mkr med ett resultat om 23 mkr och samtidigt förvärvat byggrätter i Majorna för 25 mkr för projektutveckling av 75 bostadsrätter. Mkr (bokfört värde) Färdigutvecklade fastigheter Fastigheter under uppförande Fastigheter för vidareutveckling Totalt

4 4(16) FINANSVERKSAMHETEN Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot försämrades med 22 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Aktivering av räntekostnader relaterat till den kommersiella projektutvecklingen uppgick till 9 (30) mkr. En något lägre snittränta motverkas samtidigt av en något högre genomsnittlig låneskuld. Ytterligare likvid om cirka 700 mkr för genomförda fastighetsförsäljningar erhålls under fjärde kvartalet Per den 30 september 2001 uppgick den räntebärande nettoskulden till (5 543) mkr. Skuldsättningsgraden uppgick den 30 september 2001 till 1,6 (1,5). Mkr Januari september Juli september Helår Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Likviditet och lånestruktur Den totala räntebärande låneskulden uppgick vid periodens utgång till (5 867) mkr varav PRI-skulden utgjorde 400 (371) mkr. Per den 30 september 2001 var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,8 (5,8) procent. Den genomsnittsliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 1,8 (1,6) år. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick den 30 september 2001 till (2 211) mkr. Förutom likvida medel om 350 (280) mkr ingår icke utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget 994 (1 931) mkr. Vid årsskiftet 2000/01 uppgick den tillgängliga likviditeten till (1 116) mkr. JM AB har under kvartalet omförhandlat befintliga kreditavtal för att bättre svara mot ett projektutvecklande företags behov av flexibel finansiering. Enligt de nya avtalen sker upplåning baserat på JMs goda kreditvärdighet, varvid inga pantbrev för förvaltningsfastigheter längre lämnas. Därmed minskar koncernens ställda säkerheter med 3,6 mdkr till 0,5 mdkr. År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta var per den 30 september 2001 för den räntebärande låneskulden: Lånebelopp (mkr) Medelränta (%) År , , , , ,7 Totalt (exkl PRI) ,9 PRI ,7 Totalt (inkl PRI) ,8

5 ÖVRIGT 5(16) Vid bolagsstämman den 24 april gavs mandat till styrelsen att återköpa högst 10 procent av bolagets aktier. Vidare beslutades att erbjuda nuvarande och framtida anställda inom JM koncernen i Sverige ett teckningsprogram om optioner. Nuvarande anställda har under juni tecknat optioner. Därutöver ökade antalet aktier under juni-september med genom konvertering av bolagets personalkonvertibler. Under perioden maj till september har totalt aktier återköpts för totalt 775 mkr till en genomsnittlig kurs om 233 kr. De återköpta aktierna motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier. Vid extra bolagsstämma den 17 oktober beslutades att genom indragning eliminera de aktierna som bolaget återköpt. När indragningen är genomförd, vilket beräknas ske i mitten av november, möjliggörs ytterligare återköp med stöd av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman i april i år. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att återköpa aktier så att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av aktierna i bolaget. Som ett led i den organisationsförändring som genomfördes under 1999 har nu en fortsatt anpassning skett för att möta JMs strategiska inriktning och finansiella mål. De fem affärsenheterna ombildas till fyra: JM Bostad, JM Produktion, JM Kommersiellt och JM Utland. Projektutvecklingen kommer framgent att bedrivas i JM Bostad, JM Kommersiellt och JM Utland. Produktionsresurserna i Stockholm, vilka i huvudsak utnyttjas för JMs projektutveckling, samlas i JM Produktion. Organisationen trädde i kraft från och med den 1 oktober 2001 och innebär också ett fortsatt generationsskifte i JMs koncernledning. Den ekonomiska rapporteringen kommer från och med 2002 att redovisas utifrån den anpassade organisationen. Projektutvecklingen av bostäder kommer även framgent att separatredovisas för Stockholm och övriga Sverige PERSONAL Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till (2 158). Antalet hantverkare var (1 156) och antalet tjänstemän (1 002). MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för perioden till 698 (858) mkr. Moderbolagets investeringar i fastigheter uppgick under perioden till 394 (208) mkr.

6 6(16) KOMMENTARER PER AFFÄRSENHET Stockholm Bostad Affärsenheten förvärvar välbelägna exploateringsfastigheter för att därefter planera, projektera, bygga och försälja bostäder. Verksamheten omfattar Storstockholm. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat* ) Marginal (%)** ) 13,5 14,1 14,4 15,0 13,9 Avkastning operativt kapital (%)*** ) 17,7 19,9 22,6 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljning Exklusive fastighetsförsäljning ***) 12 månaders rullande Affärsenheten har en fortsatt stark utveckling av nettoomsättning och resultat under perioden. Nettoomsättningen ökade med 46 procent och resultatet för första nio månaderna ökade med 26 procent till 346 (274) mkr. I resultatet om 346 mkr ingår fastighetsförsäljningar med 21 (41) mkr. Under perioden förvärvades cirka (1 750) byggrätter under ökad selektivitet. Planprocesserna för förvärvade projekt fortskrider enligt plan och flera projektstarter beräknas ske under hösten 2001 och våren Detaljplaner för Essinge Udde (640 bostäder) och Bolinders Strand, sjönära läge i Järfälla (620 bostäder), har vunnit laga kraft. Produktion har startat av första etappen i Liljeholmskajen (200 bostäder), en del av en helt ny stadsdel. Försäljningen av bostäder sker i takt med färdigställande och efterfrågan är fortsatt stabil. Försäljningen fortsätter till oförändrade prisnivåer såväl i innerstaden som i ytterstaden. Under perioden har cirka 968 (900) bostäder produktionsstartats och 636 (488) bostäder sålt s.

7 Stockholm Kommersiellt 7(16) Affärsenheten utvecklar kommersiella fastighetsprojekt i Storstockholm. Produktionen sker till stor del med egna resurser. Affärsenheten är också verksam som bygg- och anläggningsentreprenör. Även JMs bostadsproduktion sker delvis med affärsenhetens resurser. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) ****) ****) Marginal (%) **) 11,6 5,9 16,3 7,8 7,0 Avkastning operativt kapital (%) ***) 9,4 8,3 7,7 *) **) ***) ****) Varav fastighetsförsäljning 5 2 Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Inklusive resultat försäljning av verksamhet 30 mkr. Rörelseresultatet under perioden var 158 (96) mkr. Driftnettona från fastigheter uppgick till 95 (48) mkr. I resultatet ingår fastighetsförsäljning med 5 (0) mkr. I föregående års resultat inkluderas 30 mkr hänförligt till försäljning av JMs maskinverksamhet. Affärsenhetens resultat exklusive driftsnetton från fastigheter har ökat under kvartalet. Nordic Hotel med 542 rum vid Vasaplan intill Stockholms centralstation och Arlandabanan öppnades i början av Hotellet har redan under första året haft en god utveckling med hög beläggning. Under tredje kvartalet färdigställdes ytterligare kvm kontor i Nya Frösunda, Solna. Alla kontorsytor är kontrakterade till bland annat Billerud, Agresso och Vattenfall i intervallet kronor per kvm. JM disponerar byggrätter för utveckling av kommersiella lokaler motsvarande cirka kvm i välbelägna områden i Storstockholm. Längs Bergshamraleden pågår uppförande av ett nytt kontor om kvm med utsikt mot Brunnsviken. Inflyttning beräknas ske i början av Vidare pågår en ombyggnad av kvm kontor i kvarteret Barnängen på Södermalm. Kulturmärkta fabrikslokaler byggs om till moderna kontor med beräknad inflyttning hösten Intresset för dessa kontor är stort och förhandlingar pågår med flera intressenter. Inga nya projektstarter har skett under senaste kvartalet. Utvecklingsarbete pågår i flera välbelägna projekt med möjliga igångsättningar i takt med säkerställd efterfrågan. Bland annat kvarteren Adam och Eva och Beridarbanan nära Hötorget och kvarteret Karet vid Liljeholmstorget. I Nya Frösunda, har Solna kommun nyligen antagit en detaljplan på JMs mark för cirka kvm kontor med utsikt över Brunnsviken. Nya Frösunda har en mycket positiv utveckling som ny stadsdel i Solna med stor efterfrågan på nybyggda kontor och bostäder. Investeringar i befintliga fastigheter har under perioden uppgått till 253 (276) mkr.

8 Riks 8(16) Affärsenheten projektutvecklar fastigheter i attraktiva lägen i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Projektutvecklingen avser huvudsakligen bostäder och i begränsad omfattning kommersiella fastigheter. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 7,4 6,4 8,2 11,1 6,9 Avkastning operativt kapital (%) ***) 18,7 19,4 20,4 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) ***) Varav fastighetsförsäljning Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Rörelseresultatet för affärsenheten ökade till 122 (76) mkr. I resultatet ingår fastighetsförsäljning om 20 (0) mkr. Bostadsmarknaden är fortsatt positiv för affärsenheten. Intresset är stort i storstadsregionerna för nya projekt i centrala eller vattennära lägen och prisutvecklingen är fortsatt positiv. På övriga orter samt för något mindre centrala lägen i storstadsregionerna har priserna stabiliserats. Under senaste kvartalet har bland annat ett stort markområde för drygt 150 bostäder förvärvats i Linköping. Under perioden förvärvades cirka (850) byggrätter. Vid periodens utgång disponerar affärsenheten cirka (8 000) byggrätter. Under tredje kvartalet har byggstart skett för den tredje etappen med totalt 114 bostäder på Norra Älvstranden i Göteborg. Det första området med 90 bostäder är helt inflyttat och i det andra med 69 bostäder sker inflyttning till våren. I Ljunghusen i Skåne har första etappen av totalt 58 bostäder påbörjats och i centrala Jönköping har ett projekt om 24 påbörjats. Under de nio första månaderna har cirka 770 (700) bostäder produktionsstartats och 594 (444) bostäder sålts.

9 9(16) Affärsutveckling / Fastigheter Affärsenheten förvaltar JMs fastigheter och ansvarar för köp och försäljning av koncernens förvaltningsfastigheter. Affärsenheten har också ett övergripande ansvar för koncernens affärsutveckling. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Marginal (%) *) 59,0 56,1 57,9 59,3 55,3 Avkastning operativt kapital (%) **) 26,7 16,4 16,0 *) **) Exklusive fastighetsförsäljning 12 månaders rullande Rörelseresultatet ökade till 907 (688) mkr. I linje med strategin att minska beståndet av färdigutvecklade fastigheter sjunker omsättning och resultat från fastighetsförvaltning. Försäljningar av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter uppgick till (1 784) mkr med ett resultat om 743 (449) mkr. JM fortsätter affärsutvecklingen av framtidens bostäder och kontor för att skapa en enklare, säkrare och bekvämare tillvaro för kunderna. En del av de lösningar som nu utvecklas kommer sannolikt att vara standard och självklart i nya bostäder och kontor om ett antal år. Detta gäller inte minst inom områdena trygghet och säkerhet, bland annat larmtjänster vid inbrott och brand men också mätmetoder som möjliggör energibesparingar. Utland Affärsenheten utvecklar attraktiva bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien har verksamheten kompletterats med utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Mkr Januari september Juli september Helår Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) 7,7 6,0 7,2 4,7 6,8 Avkastning operativt kapital (%) **) 13,9 11,7 11,8 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljning månaders rullande Rörelseresultatet för affärsenheten uppgick till 81 (52) mkr. Affärsenheten har haft en positiv utveckling på samtliga marknader med en stark ökning av nettoomsättning, resultat och marginal under perioden. Huvuddelen av affärsenhetens omsättning och resultat är hänförligt till verksamheten i Norge. Omsättningen för verksamheten i Danmark, som är under uppbyggnad, ökar dock kraftigt.

10 Norge 10(16) Bostadsmarknaden har varit fortsatt stabil och priserna för bostäder har haft en viss uppgång sista kvartalet och ökat med cirka 10 procent senaste 12 månaderna. Under de tre första kvartalen byggstartade JM i Norge 370 (440) bostäder. Under samma period har 355 (270) bostäder sålts. Den disponibla byggrättsportföljen som omfattar cirka bostäder, innehåller ett avtal med ägaren av Øvrevoll Galoppbana i Bærum om att bygga 300 bostäder inom området. Danmark Försäljningen av bostäder i våra projekt går fortsatt bra. Under det senaste kvartalet har 23 bostäder sålts, vilket ger en total försäljning under årets tre första kvartal om 82 (18) bostäder. Efterfrågan är fortsatt god. Av den pågående produktionen av 180 bostäder har cirka 60 procent sålts. Den framtida projektportföljen omfattar cirka 900 bostäder. Belgien Försäljningen av bostäder, som initierades vid årsskiftet, utvecklas väl. Hittills har 60 bostäder sålts av totalt 71 bostäder. Byggrättsportföljen omfattar cirka 250 bostäder och därutöver 98 bostäder under produktion. Marknaden är för närvarande bra för välplanerade bostäder i attraktiva lägen. Den kontorsbyggnad på kvm, som inköptes under slutet av förra året, är under renovering och uthyrning. Fastigheten beräknas säljas under år Efterfrågan på kontorslokaler i EUkvarteren är fortfarande hög. Stockholm den 23 oktober 2001 Carl Eric Stålberg Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Kommande informationstillfällen 26 februari 2002: Bokslutskommuniké för april 2002: Delårsrapport för perioden januari-mars 2002 Bolagsstämma JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen och Sveriges ledande bostadsutvecklare. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

11 11(16) ÄGARBILD PER Externa aktieägare Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 18,0 Nordea fonder 6,4 Robur fonder 5,6 AMF Pension 4,7 Livförsäkrings AB Skandia 3,8 Stefan Persson Placering AB 3,6 Handelsbanken fonder 3,2 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 2,9 Andra AP-fonden 2,7 AFA Försäkringar 2,4 Utländska aktieägare 10,5 Övriga aktieägare 26,3 Summa 90,1 JM AB (återköpta aktier) 9,9 *) Totalt 100,0 Antal aktieägare per : st Antalet aktier uppgår till (exklusive återköpta aktier) * ) Motsvarar 10,0 procent av antalet utestående aktier vid bolagsstämman

12 12(16) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat försäljning verksamhet Resultat av fastighetsförsäljning SPP-överskott Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 29,00 21,00 6,10 9,00 33,30 25,40 Vinst per aktie efter full utspädning (kr) 28,80 20,80 6,10 8,90 33,00 25,10 Antal aktier vid periodens utgång * * * Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning *) IB Konvertering Återköp KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter (anläggningstillgångar) *) Övriga anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter (omsättningstillgångar) *) Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser *) Från bokslutsdagen år 2000 har JMs förvaltningsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar.

13 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 13(16) Mkr Januari september Ingående eget kapital vid årets början Omräkningsdifferenser 24 Utdelning Återköp av aktier -775 Nyemission (konvertering) och optioner 43 Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Mkr Januari september Helår Kassaflöde efter finansiella poster och skatt 82 *) Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m **) Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Återköp aktier och ersättning för optioner, netto -766 Utdelning Övrigt finansieringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) *) Varav 314 mkr avser betald skatt för föregående års resultat. **) Ytterligare likvid för genomförda fastighetsförsäljningar om cirka 700 mkr erhålls under fjärde kvartalet NYCKELTAL Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Projektutvecklingsresultat Projektutvecklingsmarginal (%) 10,7 9,9 12,9 14,7 10,8 10,3 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital (%) 19,4 16,7 Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) 28,7 24,4 Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 Soliditet (%)

14 NETTOOMSÄTTNING PROJEKTUTVECKLING 14(16) Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Eliminering Koncernen totalt RESULTAT PROJEKTUTVECKLING Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Affärsutveckling /Fastigheter Utland Eliminering Koncernens nettoomsättning KONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt *) *) Riks Affärsutveckling /Fastigheter Utland Koncerngemensamma kostnader SPP-överskott Koncernens rörelseresultat *) Inklusive resultat försäljning av verksamhet 30 mkr

15 MARGINAL PER AFFÄRSENHET *) 15(16) % Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad 13,5 14,1 14,4 15,0 13,5 13,9 Stockholm Kommersiellt 11,6 5,9 16,3 7,8 11,0 7,0 Riks 7,4 6,4 8,2 11,1 7,6 6,9 Affärsutveckling/Fastigheter 59,0 56,1 57,9 59,3 57,0 55,3 Utland 7,7 6,0 7,2 4,7 7,9 6,8 *) Rörelseresultat exklusive fastighetsförsäljning i förhållande till nettoomsättning. ORDERINGÅNG PER AFFÄRSENHET Mkr Januari sept Juli sept Okt sept Helår Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt ORDERSTOCK PER AFFÄRSENHET Mkr Stockholm Bostad Stockholm Kommersiellt Riks Utland Koncernen totalt OPERATIVT KAPITAL (GENOMSNITTLIGT) OCH AVKASTNING (%) PÅ OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSENHET Mkr Okt sept Helår 2000/ Stockholm Bostad ,7% 22,6% Stockholm Kommersiellt ,4% 7,7% Riks ,7% 20,4% Affärsutveckling /Fastigheter ,7% 16,0% Utland ,9% 11,8%

16 16(16) Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Som framgår av årsredovisningen för 2000 har koncernens förvaltningsfastigheter omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar som en följd av koncernens strategibeslut mot renodlad projektutveckling av fastigheter. Denna ändring innebär att avskrivningar ej görs på förvaltningsfastigheter fr o m Avskrivningarna på förvaltningsfastigheter för perioden januari-september 2000 uppgick till 44 mkr. Tillämpningen av Redovisningsrådets nya rekommendation nr 10 Entreprenader och liknande uppdrag, innebär att avräkningssaldot som uppkommer som skillnad mellan upparbetad projektintäkt och fakturerat belopp i varje enskilt projekt bruttoredovisas i balansräkningen. Avräkningssaldot har tidigare endast nettoredovisats. Jämförande siffror har ändrats på motsvarande sätt. Bruttoredovisningen medför att balansomslutningen redovisningsmässigt ökar och soliditeten sjunker. För helåret 2000 har den redovisade soliditeten därmed sjunkit från tidigare 33 till 31 procent. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för Effekter på 2000 av ändrad redovisningsprincip, RR10 Mkr Redovisat Omräkning Justerat RR Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Eget kapital Avsättningar och räntebärande skulder Övriga skulder Summa

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade 16 procent till 4.755 (4.088) Mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Den 31 mars 2001 var Havsfruns substansvärde 226 kr per aktie Koncernens resultat för årets första tre månader uppgick till 4 MSEK Utdelning för 2000 lämnas med 10,00 kr

Läs mer

Pressmeddelande 2002-05-02

Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer