Lönsamma affärer i Östersjöregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamma affärer i Östersjöregionen"

Transkript

1 Lönsamma affärer i Östersjöregionen Rapport från Nuteks konferens 4 april 2006 Infonr Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Tuffare krav i redovisning och uppföljning... 6 Goda chanser för ökad miljöexport till Baltikum... 8 Affärer för 217 miljoner Mentor banar väg till nya marknader Tre som det gått bra för i öst Swentec främjar miljödriven affärsutveckling Samarbete nödvändigt för framgång

3 Sammanfattning Nuteks två program Näringslivsutveckling i Östersjöregionen och Baltic 21 Näringsliv har bidragit både till att skapa nya affärer och affärsmöjligheter för svenska företag och till att förbättra miljön på andra sidan Östersjön. Vid ett seminarium i april 2006 redovisades resultat och erfarenheter från de båda programmen, som finansierats med medel från Östersjömiljard 2, vars syfte är att förbättra affärsmöjligheterna för svenska företag i Östersjöregionen. Näringslivsutveckling i Östersjöregionen är ett nationellt program med uppgift att utifrån ett regionalt perspektiv stimulera näringslivsutveckling i och handel med länderna kring Östersjöregionen. Baltic 21 Näringsliv är en del i ett internationellt arbete. Baltic 21 är en Agenda 21 för hela Östersjöregionen. Det svenska programmet har varit inriktat på att sprida svenskt miljökunnande och därmed bidra till bättre miljö och lönsamma affärer. Programmen som pågått under perioden har genererat 114 projekt som drivits av företag eller företagsnära organisationer, länsstyrelser, regionförbund, kommuner och forskningsinstitut. Över svenska små- och medelstora företag har knutit nya affärskontakter och skaffat sig ökade kunskaper om affärslivet på andra sidan Östersjön. Hittills har svenska företag gjort affärer för 217 miljoner kronor som en följd av projekten. Företagen förväntar sig att göra ytterligare affärer för 247 miljoner kronor de närmaste två åren. Projekten har hittills bidragit till över 500 miljöförbättrande åtgärder och nästan 60 förbättringar i arbetsmiljön. Erfarenheter från de båda programmen är bland annat behovet av personliga kontakter, till exempel i form av mentorer, som kan underlätta inträdet på nya marknaden. God kännedom om landet och dess kultur är också en förutsättning. I dag är kunskapen om grannländerna i öst bristfällig bland små och medelstora svenska företag. Det innebär också att många av dem underskattar värdet av dessa marknader. 3

4 Ett vanligt problem är att småföretagare har svårt att ta sig loss från hemmaföretaget och ge sig tid till resor och nya aktiviteter. Det är därför viktigt att konkret kunna visa på affärsnytta för dem som ska ge sig in på nya marknader. 4

5 Inledning Satsningarna på ramprogrammen Näringslivsutveckling i Östersjöregionen och Baltic 21 Näringsliv spelar en viktig roll i Nuteks arbete. Det är därför roligt att de utvärderingar och uppföljningar som vi presenterar i dag visar så goda resultat. Med de orden öppnade Christina Nordin, ansvarig för Nuteks verksamhetsområde företagsinsatser, seminariet om Lönsamma affärer i Östersjöregionen. Nuteks huvuduppgift är att verka för fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Dessa båda program har bidragit till att uppnå samtliga dessa mål, konstaterade Christina Nordin. Vi har fått fler nya företag i form av nystartade dotterbolag i samarbetsländerna. Vi har fått fler växande företag som stärkt sin internationella konkurrenskraft, hittat nya marknader och börjat göra affärer på andra sidan Östersjön. Dessutom har vi skapat fler starka regioner genom att företag i hela landet är representerade i satsningen. Framför allt gäller detta de regioner som prioriterar Östersjöområdet i sina regionala tillväxtprogram. 5

6 Tuffare krav i redovisning och uppföljning Fördelningen av Östersjömiljarden skulle ha förberetts bättre och regeringen borde ha satt upp tydligare mål. Det konstaterar en självkritisk Sten Luthman, Östersjömiljardsekretariatet vid Utrikesdepartementet. Sekretariatet ansvarade för hanteringen av regeringens Östersjömiljard 2 den miljard som i själva verket krympte till 930 miljoner kronor sedan finansdepartementet prutat bort 70 miljoner. Just nu pågår arbetet med att avsluta satsningen och att förbereda en slutredovisning till riksdagen i sommar. Dessutom gör Statskontoret en slututvärdering som ska vara klar i september i år. Vid Statskontorets halvtidsutvärdering i början av 2004 riktades skarp kritik mot regeringens bristfälliga styrning av programmet och den undermåliga redovisningen. Mätbara mål saknades i nästan samtliga redovisningar. Separata utvärderingar Statskontoret rekommenderade därför att samtliga ramprogram, varav Nutek svarar för två, ska utvärderas separat inför slututvärderingen. En sådan utvärdering har nu gjorts av programmen, liksom utvärderingar av ytterligare ett antal större projekt och program som hanterats av andra som fått medel från Östersjömiljard 2. Östersjömiljardsekretariatet fick även rekommendationen att tydligare redovisa resultaten från program och projekt kort sagt, att beskriva exakt vad som har hänt. Det är helt uppenbart att verksamheten borde ha förberetts på ett helt annat sätt och med tydligare mål redan från början. Det har varit en viktig lärdom för hela regeringskansliet, anser Sten Luthman. I dag har regeringen skärpt kraven på redovisning. Sten Luthman riktar därför en uppmaning till alla myndigheter och andra som driver projekt att i fortsättningen bli mer stringenta i sin projekthantering. 6

7 Klara mål ett krav Det ska finnas klara mål för vad man ska åstadkomma, vilka aktiviteter man planerar att genomföra samt vad man tror att dessa aktiviteter ska leda till. Jag har sett otaliga exempel på projekt vars mål är att bidra till ett ökat samarbete mellan näringslivet i Sverige och Estland. Hur utvärderar man något sådant? Det är naturligtvis helt omöjligt. Dessutom är det ett krav att man för noggranna förteckningar över deltagarna i projekten och med kontaktuppgifter så att det är möjligt att följa upp i efterhand 7

8 Goda chanser för ökad miljöexport till Baltikum Geografisk närhet och snabb ekonomisk tillväxt gör baltstaterna till en lovande marknad för svenska företag. Men få företag har ännu vågat sig dit. Vad som behövs är fler kontakter och möten samt en stark ambition att göra affärer, förklarar Jörgen Kennemar, Baltikumexpert på Föreningssparbanken. Jörgen Kennemar har följt utvecklingen i Estland, Lettland och Litauen sedan I dag konstaterar han att de baltiska ekonomierna är bland de snabbast växande i världen, så snabb att tillväxten är i nivå med Kinas. I andra EU-länder, som exempelvis Tyskland, Norge och Danmark, är tillväxten betydligt lägre. Den positiva utvecklingen i de baltiska länderna verkar dock ha gått svenska företagare förbi. De har underskattat marknadspotentialen i Estland, Lettland och Litauen och har ensidigt fokuserat på Kina och Indien. Därmed missar svenska företag fördelarna med en geografiskt närliggande marknad. Regionala skillnader De regionala skillnaderna inom och mellan de baltiska länderna är dock stora. Tillväxten sker huvudsakligen i storstäderna. Köpkraften har vuxit, men är fortfarande relativt låg ungefär hälften av köpkraften i övriga EU-länder. Ser man till lönenivåerna ligger de fortfarande långt under Sverige och andra EU-länder. Starkast löneutveckling har Estland och Lettland. Högre löner har bland annat påverkat rörligheten på arbetsmarknaden. Trots bristen på arbetstillfällen, är det inte längre lika självklart för arbetstagare att stanna hos en och samma arbetsgivare, säger Jörgen Kennemar. Statistik över arbetskraftkostnader (i euro) per timme, inklusive sociala avgifter, visar följande siffror: Lettland 3,91, Litauen 3,63, Estland 4,98. I Sverige ligger motsvarande kostnad på 28,2 medan kostnaden i exempelvis Polen ligger på 5,59 och i Slovenien på 13,40. 8

9 Fördubblad handel Samtidigt med den i stort sett positiva utvecklingen brottas de baltiska företagen med en mördande konkurrens. Aktörerna på den globala marknaden har blivit fler, prispress och kostnadsjakt är främsta konkurrensvapnen, vilket försämrar möjligheten till vinst. Ska Östersjöländerna klara konkurrensen krävs bland annat mer kunskap och en satsning på vidareförädling av produkter, säger Jörgen Kennemar. Ändå finns anledning att se ljust på framtiden. Östersjöhandeln är viktig för EUländernas export. Sveriges handel med Baltikum har fördubblats sedan 1995, hela 43 procent av svensk import kommer härifrån. Vår export till Estland, Lettland och Litauen har däremot planat ut och utgör endast 1 procent av Sveriges totala handel. Här bör vi kunna nå upp till fem sex procent, det vill säga lika hög exportandel som för Danmark, säger Jörgen Kennemar. Hårt jobb väntar Andra länder visar stort intresse för de baltiska staterna, däribland Storbritannien som gärna vill använda sig av arbetskraft därifrån. Samtidigt ökar utvandringen från Estland, Lettland och Litauen. Många söker sig till andra EU-länder, främst Storbritannien. Jörgen Kennemar konstaterar slutligen att det är hög tid för svenska småföretag att satsa på export till de baltiska länderna. Alla parter skulle vinna på den utvecklingen. För svenskarna väntar en stor marknad med en växande köpkraft och fortsatt hög tillväxtpotential. En fördel i sammanhanget är att Estland, Lettland och Litauen är betydligt mer öppna och präglas av en större rättssäkerhet än tidigare. För länderna på andra sidan Östersjön skulle utvidgad handel med Sverige kunna bidra till en ännu snabbare tillväxt. Kontakter och möten skapar stora möjligheter. Men alla former av insatser måste bygga på affärsmässiga grunder, inte på bidrag från staten. Den som vill lyckas måste bereda sig på att jobba hårt och framför allt lära sig mer om affärsmarknaden och kulturen i dessa länder. Då har de goda chanser att lyckas. 9

10 Faktaruta 1 Effekter av globaliseringen: Ökad konkurrens, både bland varu- och tjänsteproducenter Prispress, låg global inflation, kostnadsjakt Ökad produktivitet Låga nominella räntor Förändrade inköpsmönster, underleverantörsstrukturen förändras Krav på produktutveckling och högre utbildning Faktaruta 2 Baltikum en hemmamarknad för svenska företag Geografisk närhet Högre tillväxtpotential än EU-genomsnittet Ökad öppenhet genom EU-medlemskapet, ökad rättssäkerhet Låga arbetskraftkostnader, välmotiverad arbetskraft Fördelaktigt skattesystem 10

11 Affärer för 217 miljoner Affärer för 217 miljoner kronor och förväntningar på ännu mer de närmaste åren. Det är det ekonomiska utfallet av Nuteks Östersjöprogram hittills. Andra lika viktiga aspekter är alla nya kontakter och bättre miljö, säger Helen Bålman, projektledare på Nutek för programmet Baltic 21 Näringsliv. Tillsammans med kollegan Ove Bengtsson, projektledare för programmet Näringslivsutveckling i Östersjöregionen, presenterade hon under Nuteks seminarium i april resultaten från de båda Östersjöprogrammen. Till sommaren ska de slutredovisas för regeringen. Flera av projekten fortsätter dock i andra former, bland annat som Interreg-projekt. Vi är väldigt nöjda med resultatet. Projekten beräknas dra in ytterligare 247 miljoner kronor de närmaste åren genom olika affärer, som dessutom kommer att förbättra miljön i Östersjöregionen. Näringslivsutveckling i Östersjöregionen är ett nationellt program som har haft till uppgift att utifrån ett regionalt perspektiv stimulera näringslivsutveckling i och handel med länderna kring Östersjöregionen. Baltic 21 Näringsliv är en del i ett internationellt arbete, en Agenda 21 för hela Östersjöregionen vars mål är att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar region Det svenska programmet har varit inriktat på att sprida svenska kunskaper i miljöteknik, höja kunskapen om miljöfrågor och hållbara tekniker för att på så sätt bidra till bättre miljö och lönsamma affärer. 114 projekt De båda programmen har tillsammans disponerat 140 miljoner kronor från regeringens Östersjömiljard 2, varav 134 miljoner kronor har använts. Sammanlagt 114 projekt har genomförts inom programmen i samarbete med 11

12 något eller flera av länderna nordvästra Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Flest projekt har vänt sig till Ryssland och Polen, som är de största länderna och marknaderna. Projekten har drivits av företag eller företagsnära organisationer, konsulter, länsstyrelser, regionförbund, kommuner och forskningsinstitut. Över svenska företag har deltagit. Av dessa är 80 procent små- eller medelstora företag med upp till 250 anställda. Företagen har själva bidragit med sin arbetstid, medan Nutek till exempel finansierat projektledare och övriga konsulter, res- och hotellkostnader för projektledningen samt kostnader för seminarie- och utställningslokaler. Sammanlagt har mer än personer från Sverige och samarbetsländerna deltagit i de seminarier, konferenser, kurser, studiebesök, demonstrationstillfällen och mässor som har arrangerats inom projekten. Över personer i samarbetsländerna har utbildats i miljö- och arbetsmiljöfrågor. Gemensamma utbildningar Gemensamma utbildningar spelar en viktig roll både för våra svenska företag och för våra partners i samarbetsländerna. Genom att skaffa sig ökad kunskap om affärskulturen och marknaden på andra sidan Östersjön har företag i Sverige förbättrat sina möjligheter att sälja varor och tjänster. Samverkansparterna har fått lära sig nyttan av och vinsterna med miljöteknik och blir därmed bättre beställare, säger Helen Bålman. Vilka resultat har då alla dessa projekt genererat? De svenska företag som deltagit i projekten har redan genomfört affärer till ett värde av 217 miljoner kronor och förväntar sig att göra ytterligare affärer för 247 miljoner de närmaste två åren. 22 procent av de deltagande företagen har slutit affärsavtal med parten i samarbetslandet eller förbereder att göra det. Och nära hälften av företagen avser att satsa vidare på de nya marknaderna. Många företag hade tidigare ingen eller endast liten erfarenhet av internationella 12

13 affärer. Även de som i nuläget valt att vänta med en lansering i öst, säger att de haft nytta av ett utökat affärsnätverk och fått större kunskap om export till andra länder. 512 miljöförbättringar Programmen har även renderat en hel del förbättringar i arbetsmiljön. Utvärderingen visar att de olika projekten redan lett till 512 miljöförbättrande åtgärder och 58 förbättringar i arbetsmiljön i samarbetsländerna. Dessutom har ytterligare 450 konkreta förslag identifierats som kan leda till ytterligare förbättringar i miljö och arbetsmiljö. Under seminariet i april ställdes frågan om Nutek är nöjd med det ekonomiska utfallet: att cirka 300 miljoner kronor i projektpengar och arbetstid hittills endast har genererat affärer för motsvarande knappt 220 miljoner kronor. Programmen syftar inte i första hand till att ge ekonomiska vinster på kort sikt utan är långsiktiga, förklarade Helen Bålman. Minst lika viktigt är att vi ökat kunskapen över nationsgränserna och grundlagt flera olika typer av samarbeten som kan ge ökade affärsmöjligheter och bidra till bättre miljö. Faktaruta Några viktiga resultat Svenska företag har genomfört affärer till ett värde av 217 miljoner kronor (december 2005) och förväntar sig att göra ytterligare affärer för 247 miljoner till och med Nästan av de deltagande företagen har som en följd av projekten fått nya affärskontakter i samarbetsländerna. Projekten har redan lett till 512 miljöförbättrande åtgärder och 58 förbättringar i arbetsmiljön i samarbetsländerna. Ytterligare 450 konkreta förslag som kan ge miljöeller arbetsmiljöförbättringar har identifierats. 13

14 Framgångsfaktorer i Östersjösamarbete Goda språkkunskaper Kunskap om samarbetsländernas marknader och deras behov Personliga kontakter 14

15 Mentor banar väg till nya marknader Personliga kontakter är a och o när företag ska ta sig in på nya, utländska marknader. En väg till framgång är att använda sig av mentorer, erfarna företagsledare som kan ge råd och stöd. Men först och främst gäller det att sätta sig in i ett annat lands kultur och sedvänjor och att jobba hårt för att nå målet. Det var tre projektdeltagare helt överens om: Hans Kaldner från ALMI Företagspartner, hans medarbetare i projektet Per Iwarsson från elutrustningsföretaget SWEL AB samt Jadwiga Behrendt-Domanski från projektet Insolido och konsultföretaget Eurokonsult. Hans Kaldner arbetade under två år med att skapa kontakter mellan svenska, baltiska och polska företagare. Projektet Baltic Mentor Academy har haft som mål att stimulera både export och import till och från Östersjöländerna. Upplägget var inriktat på mentorskap, en idé som prövats tidigare inom tre svenska regioner och som visade sig framgångsrik även i detta projekt. Utgångspunkten var att det krävs en kontakt med personlig kännedom om landet, företagen och om kulturen för att nå framgång. Gruppresornas tid är förbi, konstaterar Hans Kaldner. Tidsbrist stort problem Projektet fick ihop 20 företag och 25 mentorer. De senare var etablerade företagare som ställde upp utan ersättning en imponerande insats, tycker Hans Kaldner. Det var svårare att få tag på adepter, det vill säga företagsledare som var villiga att delta i projektet. Framför allt är tidsbristen en avgörande faktor. Att under några dagar lämna företaget för att ge sig av till okänd mark kan kännas riskfyllt. Inträdesavgiften låg på kronor, men varje deltagare fick tillbaka kronor per resa. Totalt fick projektet ett bidrag på drygt en miljon kronor. Inledningsvis genomfördes kompetensutveckling av mentorer och adepter, en aktivitet som till en början stötte på vissa svårigheter. Det var inte så lätt att få ihop folk och svårt att aktivera dem för gemensamma aktiviteter. Man måste kunna övertyga dem om att det handlar om konkret nytta. 15

16 Hans Kaldner poängterar vidare att inget företag egentligen är för litet för att delta. En förutsättning är dock att det har en stabil ekonomisk bas. Ökad handel även efter projektet Projektets mål var att stimulera både export och import till och från Östersjöländerna, något som till viss del uppfylldes. Handeln har ökat mellan flera av de företag som deltog från svensk och baltisk sida. Samarbetet har fortsatt efter projektets avslutning. När Hans Kaldner summerar sina slutsatser från projektet betonar han det personliga initiativet. Företagen vill gärna ha bidrag, men i första hand måste man själv satsa hårt och lära sig mer om marknaden. Projektet har lett till mycket kunskap, och det gäller att spinna vidare på det. Per Iwarsson från kabelföretaget SWEL AB var en av de mentorer som deltog i projektet. Jag hade två, tre adepter och två av dem gör fortfarande affärer med Baltikum. Vi fick ett bra resultat, som vi förmodligen inte skulle ha klarat utan Nuteks ramprogram. För många företagare är det svårt att ta det här steget. Nu fick de hjälp, annars hade de aldrig åkt över. Punkt ett i hans önskelista är bättre kommunikationer. Om man som vi bor i Karlskrona så får man antingen ta sig till Kastrup eller till Arlanda och ta flyget därifrån. Det borde finnas en flygplats i sydöstra Sverige med direktförbindelse till Baltikum. Nya arbetstillfällen Jadwiga Domanski, konsult med egen firma, arbetar med exportfrämjande aktiviteter, främst med inriktning på Polen. I projektet Insolido var målet att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora svenska företag på den polska marknaden samt att skapa minst tio arbetstillfällen i Sverige och fem i Polen. En förutsättning var att affärsaktiviteterna hade tydlig anknytning till miljö och utgångspunkten var en rad marknadsstudier om värme-energi och avfallshantering. I aktiviteterna ingick bland annat företagsmatchningar, nätverksbyggande samt utbildning och rådgivning i miljöinvesteringar. Projekten drevs av de svenska företagen Eurokonsult Sverige AB och CMF (regional organisation i Västra Götalandsregionen). Från polsk sida deltog konsulter 16

17 samt representanter från fyra regioner. Projektet pågick från 2002 till 2005 och fick ett bidrag på 2,4 miljoner, men behövde inte använda sig av hela beloppet tack vare medfinansiering från de polska deltagarna. Jadwiga Domanski summerar erfarenheterna: I projektet deltog över 30 svenska och över 50 polska små och medelstora företag. Vi fick till stånd 19 nya arbetstillfällen i Sverige och över 60 i Polen. Projekten ledde även till 108 miljöprojekt i Polen och tre i Sverige. De flesta av dessa syftar till att höja kunskapen om förnybara energikällor och har huvudsakligen regional karaktär. Dessutom slöts affärsavtal till ett värde av drygt 15 miljoner kronor vid projektets slut. Räknar man två år efter projekttidens slut är det uppskattade affärsvärdet över 50 miljoner. Stor behov av support Tack vare tidigare etablerade kontakter var förutsättningarna goda. I Polen genomfördes under samma tid stora satsningar i industri och miljö, vilket innebar att projektet tidsmässigt lågt bra till för introduktionen av ny teknik. Idén var att utgå från de produkter och tjänster som efterfrågades i Polen och utifrån dessa uppgifter leta fram lämpliga svenska företag. Inledningen av projektet var dock inte utan problem. Till en början hade vi tänkt engagera endast svenska företag. Det var svårare än vi trodde. Problemen ligger framför allt i att övertyga om nyttan, men efter flera möten gick det lättare. Personliga möten är avgörande, inbjudningar och utskick fungerar inte. Enligt Jadwiga Domanski är avsaknaden av support ett av de största hindren för svenska företag att öppna för export. Vi har informerat i Polen om svenska företag, efterfrågan finns där, men svenska företagare vet inte hur de ska hantera det hela. De behöver hjälp med att komma igång. En framgångsfaktor för projektet har sannolikt varit hennes egen bakgrund med 20 års erfarenheter från Polen och den polska marknadens utveckling efter Där har det hänt otroligt mycket. Man måste ha kunskap om både kultur, historia och samhällsklimat för att kunna ta sig fram. Dessutom krävs bra tolkar. Det är något som många svenskar glömmer. 17

18 Läs mer om marknadsstudierna på Nuteks hemsida Gå in under fliken EU/INTERNATIONELLT, klicka på Baltic 21 Näringsliv. Därefter går du in i högerspalten och klickar på länken Resultat från avslutade projekt. Marknadsstudierna hittar du under länken Kartläggningar/Analyser. 18

19 Tre som det gått bra för i öst Tornum har startat dotterbolag i Polen. Vibratec öppnar snart en filial i Estland. Och ryska besökare strömmade till när Vasamuseet höll extraöppet fyra timmar under nyårsafton. Det är några resultat av Nuteks Östersjösatsningar. Visit Sweden, tidigare Sveriges rese- och turistråd, bestämde sig för sex år sedan att ge sig in på den ryska och de baltiska marknaderna. Organisationen har i två omgångar fått ekonomiskt stöd från Nutek. Stödet har använts till marknadsundersökningar i de fyra länderna och till att informera den svenska turistnäringen om de utländska besökarnas önskemål. Kunskapen om Sverige som turistland var från början påtagligt låg i Ryssland och Baltikum. Det enda man kände till var egentligen Stockholm och Åre. Åre har gjort ett fantastiskt arbete i dessa länder och erbjuder sedan flera år skidcharterresor från både Moskva och Sankt Petersburg, berättar Anna Oleinikoff, som ansvarade för Visit Swedens Östersjösatsning. I dag vill ryska och baltiska turister ha tips om fler svenska besöksmål och aktiviteter, men turistnäringen har hittills varit dålig på att möta efterfrågan. Vasamuseet är en av de aktörer som har deltagit i turistsatsningen österut. Museet är Sveriges femte största turistmål med besökare varje år, varav nästan utländska besökare. Tio procent av dessa kommer från Östeuropa. Helgstängt i stan Museet har haft ett nära samarbete med ryska resebyråer. Ryssarna har beklagat sig över att många besöksmål i Stockholm är stängda över jul- och nyårshelgerna, som är en stor semesterperiod även i Ryssland. I fjol höll Vasamuseet därför extraöppet på årets sista dag. På fyra timmar hade vi besökare, alla ryska, som betalade

20 kronor i entréintäkter och spenderade ytterligare kronor i vår butiksförsäljning, berättar Mathias Andersson, marknadsansvarig på Vasamuseet. På trettondagsafton höll vi extraöppet igen och fick lika många besökare. Dessutom har vi fått mycket positiv press i ryska medier. Även Skansen och Junibacken kliver nu in i det ryska samarbetet, så nu får de ryska turisterna fler besöksmål att välja på. Stockholm ligger nära Ryssland och har mycket att erbjuda. Många vill turista här. Inte minst uppskattar moskvaborna möjligheten att köra bil på bra underhållna vägar och utan ständiga trafikstockningar, säger Mathias Andersson. Öppnat dotterbolag Jan Hellemar är exportansvarig på företaget Tornum, som tillverkar utrustning för att skörda, torka och lagra spannmål. Företaget har deltagit i projektet DOSAIP, som vill bidra till utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk i Polen. Projektet har drivits av Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Tornum har deltagit i flera seminarier och där berättat om mindre energikrävande metoder för att torka spannmål under säkra lagringsförhållanden och även demonstrerat sin utrustning på plats. Företaget har länge haft ett uttalat mål att öka exporten till de nyaste EU-länderna och var även med i ett liknande projekt i Baltikum. Nutek-projekten gjorde det lättare att sätta planerna i verket. Det ökade våra möjligheter att på plats undersöka hur vi bäst närmar oss de nya marknaderna. I samband med seminarierna fick vi träffa våra slutkunder, höra deras frågor och lära oss hur våra produkter bäst anpassas till polska förhållanden. Det har varit mycket värdefullt, säger Jan Hellemar. I augusti startade Tornum ett dotterbolag i Polen och har nu två anställda på plats. Och fler ska det bli, även om man är beredd att skynda långsamt. Marknadsföring är att bygga relationer. Att köpa våra produkter är en av de största investeringar en lantbrukare kan göra, så ett beslut kan ta tid. Det finns inget 20

21 som är lätt när man ska in på nya marknader. Det är bara envishet och hårt arbete som gäller. Kontakt direkt Akustikföretaget Vibratec har deltagit i ett projekt i Estland om minskat buller och bättre arbetsmiljö. Företaget, som har 20 anställda i Sverige och Norge, tillverkar egna vibrationsisolatorer och ljuddämpare. Företagets huvudägare Svante Hägerstrand hade inga större förhoppningar om nya affärer när han ställde upp vid ett bullerseminarium i Tallinn. I bästa fall hoppades han hitta billiga underleverantörer. Men redan under seminariet fick han klart för sig att företagets produkter hade en marknad i Estland. Han fick även kontakt med en person som ville ha agenturen. Till sommaren hoppas Svante Hägerstrand att det nya platskontoret kan öppna. Estland är ingen stor marknad, men våra produkter kan komma till användning nu när landet på kort tid ska anpassas till EUs regler om bland annat buller i industri och i övriga samhället. I första hand siktar vi på att ta oss in på den ryska marknaden. Förhoppningsvis kan det underlättas av att vi först har gjort oss kända i Baltikum. 21

22 Swentec främjar miljödriven affärsutveckling Miljöteknik är en bransch som uppvisar mycket kraftig exporttillväxt. Samtidigt finns betydande utrymme för expansion. Därför har regeringen etablerat det nationella miljöteknikrådet SWENTEC, Swedish Environmental Technology Council. Swentec etableras i Göteborg under senvåren 2006 och disponerar tio miljoner kronor årligen för sin verksamhet. Nutek är värdmyndighet för rådet, vilket innebär att verket svarar för visst administrativt stöd. Uppgiften är att stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom området miljöteknik. Där ingår miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster på både den svenska och den internationella marknaden. Två utvecklingsområden är i fokus hållbar stadsutveckling och förnyelsebar energi. Fler kan bli aktuella, berättar Göran Uebel på Nutek, biträdande processägare för utvecklingsprocessen. Swentecs verksamhet är inriktad på områden där Sverige kan ha konkurrensfördelar jämfört med andra länder. Rådet ska fungera som ett samordningsorgan inom miljöteknik samt i begränsad utsträckning ta emot och vidareutveckla projektidéer. Målet är att utveckla svenskt näringsliv inom miljöområdet och att bidra till regional utveckling. Många andra länder har redan liknande organisationer för miljöteknik. För att samverkansrollen ska bli framgångsrik är det viktigt för Swentec att kunna visa på möjligheten till större nytta för alla involverade myndigheter och organisationer, samtidigt som insatserna skapar affärsnytta för företagen. Fakta om Swentec Förutom satsningen på Swentec främjar regeringen via Exportrådet export av miljöteknik samt gör en riktad satsning på 210 miljoner kronor till forskning om 22

23 hållbar utveckling. Bakgrunden är behovet av att förena högre ekonomisk tillväxt och en miljömässig och socialt hållbar utveckling. En stor del av lösningen finns i forskning och ny teknik, enligt regeringen. Satsningen ska förhoppningsvis även generera nya jobb. I dag är svenska företag världsledande när det gäller att ta fram patent inom miljöteknik. Svenska exporterande miljöteknikföretag omsätter sammanlagt 40 miljarder kronor. Exportrådet har på regeringens uppdrag även samlat omkring 700 svenska företag i nätverket SwedenTech för att genom samverkan öka förutsättningarna för export av svensk miljöteknik. Omfattande marknadsföringsaktiviteter genomfördes i flera länder under våren

24 Samarbete nödvändigt för framgång Utländska beställare av reningsutrustning och annan miljöteknik vill allt oftare ha hjälp med helhetslösningar. Om svensk industri ska vara med och slåss om sådana storaffärer måste företag, myndigheter och forskningsinstitut i Sverige samarbeta mycket bättre än i dag. Carl Bäcklund, Länsstyrelsen i Stockholm, Karl-Erik Grevendahl, nätverket Sustainable Business Hub i Malmö samt Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet, är rörande överens: svenska tillverkare av miljöteknisk utrustning är i regel för små för att kunna konkurrera om de största affärerna. Carl Bäcklund har ansvarat för Eco Forum Baltica, ett Nutek finansierat projekt som främjar utvecklingen av miljöledningssystemet i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Polen. Som en följd av det driver han nu ett EU-finansierat avfallsprojekt i Baltikum, Polen, Ryssland och Vitryssland. Även Tyskland och Finland är med i projektet. Karl-Erik Grevendahl har drivit två projekt om hållbar stadsutveckling och klimateffektiva lösningar i västra Pommern i Polen Eco Cities och Eco Regions. Östen Ekengren har bland annat utbildat industri och myndigheter på andra sidan Östersjön i livscykeltänkandet. Dessutom håller han i ett nätverk som ska hjälpa svenska små- och medelstora miljöteknikföretag att skapa helhetslösningar för export. Alla tre har i sina projekt märkt att kunderna allt oftare vill ha hela, färdigpackade paket med kunskaper om vad som behöver göras, vilken metod som ska användas samt den tekniska lösningen, hårdvaran. Alla måste hjälpas åt Då måste vi kunna leverera bra utbildningar, goda exempel i form av demonstrationsanläggningar samt forskningsresultat som stöder vår teknik. Få 24

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet

Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet 2015-03-24 Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet 1 EUSBSR Svenska institutet Östliga Partnerskapet HELCOM BSAP SI ska bidra med att främja och utveckla samarbetet i Östersjöregionen

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 19 7 juli 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 19 7 juli 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 19 7 juli 2005 Östersjöregionens framtida konkurrenskraft Den geografiska närheten och ett gemensamt regelverk inom EU är goda förutsättningar för ett växande handelsutbyte

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 16 4 juli 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 16 4 juli 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 16 4 juli 2006 Utnyttja handelspotentialen i Östersjöregionen Expansionen i Polen och Baltikum ökar exportmöjligheterna för svenska företag. Antagandet att köpkraften per

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet

Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet 1 Vi gör det lättare att lyckas som företagare 2 Vi gör det lättare för regioner att utvecklas 3 Från Arjeplog till Malmö Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Exempel på övriga program

Exempel på övriga program Exempel på övriga program Tillväxtverket underlättar företagande 1 Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Kontaktperson

Läs mer

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut?

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Kirsten Krause, inno Scandinavia AB www.inno-group.com Slide 1 inno Scandinavia AB Riddargatan 17 114 57 Stockholm

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB

Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU9 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2008/09:52 Överlämnande

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anette Skoog 2009 08 26

Anette Skoog 2009 08 26 Anette Skoog 2009 08 26 Nyföretagare i lantbruket KRAVgodkänd ekologisk uppfödning av nöt och lamm Från 250 till 500 tackor på 2 år Från 50 till 80 dikor på 3 år Växtodling Skötsel av betesmarker Skogsbruk

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Miljöteknik på besök. Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21

Miljöteknik på besök. Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21 Miljöteknik på besök Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21 Stockholm är störst på technical visits i Sverige Flera miljöteknikföretags huvudkontor finns i Stockholm

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter.

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Praktiskt. Handlingsorienterat. Resultatinriktat. Intäktslyftet STEN K. JOHNSON CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer