MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9"

Transkript

1 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: Ämne: SVENSKA År: Ämne: SVENSKA År: Ämne: SVENSKA År: Ämne: SVENSKA År: Ämne: SVENSKA År: Ämne: SVENSKA År: Ämne: SVENSKA År: Ämne: SVENSKA År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: MATEMATIK År: Ämne: ENGELSKA År: Ämne: ENGELSKA År: Ämne: ENGELSKA År: Ämne: ENGELSKA År: Ämne: ENGELSKA År: Ämne: ENGELSKA År: Ämne: ENGELSKA År: Ämne: BILD År: Ämne: BILD År: Ämne: BILD År: Ämne: BILD År: Ämne: BILD År: Ämne: BILD År: Ämne: BILD År: Ämne: BILD År: Ämne: BILD År: Ämne: MUSIK År Ämne: Hem- och konsumentkunskap År: Ämne: Hem- och konsumentkunskap År: Ämne: Hem- och konsumentkunskap År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: Idrott och hälsa År: Ämne: GEOGRAFI År Ämne: HISTORIA År Ämne: SAMHÄLLSKUNSKAP År Ämne: RELIGION År

3 Ämne: Trä- och metallslöjd År: Ämne: Trä- och metallslöjd År: Ämne: Trä- och metallslöjd År: Ämne: Trä- och metallslöjd År: Ämne: Trä- och metallslöjd År: Ämne: Trä- och metallslöjd År: Ämne: Trä- och metallslöjd År: Ämne: Textilslöjd År: Ämne: Textilslöjd År: Ämne: Textilslöjd År: Ämne: Textilslöjd År: Ämne: Textilslöjd År: Ämne: Textilslöjd År: Ämne: Textilslöjd År: Ämne: NO År: Ämne: NO År: Ämne: NO År: Ämne: NO År: Ämne: NO År: Ämne: NO År: Ämne: BIOLOGI År: Ämne: BIOLOGI År: Ämne: BIOLOGI År: Ämne: KEMI År: Ämne: KEMI År: Ämne: KEMI År: Ämne: FYSIK År: Ämne: FYSIK År: Ämne: FYSIK År: Ämne: Moderna språk År: Ämne: Moderna språk År: Ämne: Moderna språk År: Ämne: Moderna språk År:

4 Ämne: SVENSKA År: 1 Läsa a:1 Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning Jag lyssnar och följer med när någon läser för mig Läsa a:2 Eleven läser både på och mellan raderna vid lärarens högläsning Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig Läsa a:3 Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver Jag känner igen en del ord när jag läser kommentera eller ställa frågor om innehållet vid högläsning lyssna aktivt; uttrycka sig genom ögonkontakt, minspel eller kommentarer ett engagemang för det lästa eller berättande lekläser. ta hjälp av bilder, sina förkunskaper och tidigare erfarenheter för att tolka och förstå en text dra slutsatser utifrån det som är uttryckt i texten dra slutsatser eller göra goda gissningar om det som inte är uttalad text. känna igen vanligt återkommande ord i olika texter och sammanhang läsa ord som helheter (logografisk läsning) t ex sitt namn och några vanliga ordbilder från sin vardag, med eller utan att ha kännedom om enskilda bokstäver eller ljud ta hjälp av ordbilder för att tyda text börja identifiera bokstäver som finns i det egna namnet eller i ord som är bekanta för eleven. Läsa a:4 Eleven känner igen flera bokstäver visa intresse för språklekar och har börjat knäcka läskoden Jag känner igen flera bokstäver vara fonologiskt medveten d.v.s. och kan läsa ihop dem till ord börja förstå kopplingen ljud-bokstav kunna namnge flera bokstäver och vet hur de låter visa intresse för ljudning av ord som kan läsas som helord och ord som känns igen genom exempelvis sammanhanget. 4

5 Detta kan eleven visa genom att Kommentar Skriva a:1 Eleven visar förståelse för bilder, uttrycka sig genom att rita och måla, tecken och symboler förhand eller med hjälp av dator Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något lekskriva d v s skriva för hand på eget sätt med ett textliknande uttryck. Skriva a:2 Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord skriva sitt förnamn börja kopiera bokstäver och ord i omgivningen. Skriva a:3 Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter Skriva a:4 Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg skriva för att uttrycka sig använda en tidig form av upptäckarskrivande, d v s utforska och analysera förhållandet mellan ljud och bokstav, därför kan texten ibland vara svår att förstå för en utomstående utforska skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljuden. använda en mer avancerad form av upptäckarskrivande d v s förhållandet mellan ljud och bokstav utforskas och analyseras och där texten nu blir lättare och lättare att förstå för en utomstående ta egna initiativ till att kommunicera och minnas med hjälp av skrift visa intresse för skrivandets möjligheter. 5

6 Berättande, förklarande, instruerande och berätta i mindre eller större grupp argumenterande Eleven berättar händelser, behålla ordet i samtal med andra historier och upplevelser och kan lyssna på andra lyssna koncentrerat och engagerat på Jag kan berätta i grupp och den som har ordet lyssna på andra samtala med kamrat/kamrater om händelser i vardagen samtala i gruppen om både egna och andras upplevelser eller om aktuella händelser. 6

7 Ämne: SVENSKA År: 2 Läsa b:1 Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning) Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv Läsa b:2 Eleven visar förståelse vid egen läsning Jag förstår vad jag läser och kan berätta vad det handlar om förstå att bokstäver kan ha olika ljud och vet hur man uttalar dem känna igen alla versaler och gemener: namn, ljud och utseende läsa framförallt med hjälp av ljudningsstrategin, men börjar bygga upp den ortografiska avkodningastrategin läsa själv, förstår och kan återberätta det läsa i stora drag. använda ljudningsstrategin vid läsning, men ortografisk lässtrategi (antalet ord och fraser som läses utan ljudning) ökar successivt ta eget initiativ och visa intresse för läsning visa förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor gestalta texters innehåll i samtal, skrivande eller genom andra estetiska uttryckssätt. 7

8 Skriva b:1 Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd Jag kan skriva ord och korta texter visa förmåga att få fram budskap med hjälp av text skriva texter till bilder Skriva b:2 Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa skriva korta meddelanden, brev, sagor, berättelser m.m. för hand eller på dator förstå att text kan delas upp i ord och meningar upptäckarskrivning blandas med etablerad stavning av mer frekventa och bekanta ord. börja skriva enklare text med ett visst flyt skriva så att texten är läslig för sig själv och andra. Berättande, förklarande, instruerande och argumenterande Eleven återberättar återberätta sagor och berättelser som sammanhängande händelser, sagor lästs, hörts eller setts eller andra berättelser Jag kan återberätta en händelse berätta så att innehåll och handling eller saga så andra förstår vad jag framgår på ett tydligt sätt. menar Eleven berättar vad han/hon har berätta med egna ord om nya lärt sig kunskaper. Jag kan berätta vad jag lärt mig Eleven berättar vad han/hon behöver träna mer på jag kan berätta vad jag behöver träna mer på Eleven berättar längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig berätta med egna ord om vad han/hon behöver träna mer på. berätta en berättelse med början och slut berätta så att åhöraren förstår berättelsens poäng. 8

9 Ämne: SVENSKA År: 3 Läsa b:3 Eleven läser mellan raderna vid egen läsning vid elevnära texter Jag förstår och kan hitta poänger i det jag läser skapa sig inre bilder under läsning fundera och reflektera över olika texters innehåll och anknyter till egna erfarenheter läser på egen hand och med förståelse texter som är lite längre och med något mer komplexa sammanhang. Läsa b:4 Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text ta hjälp av bokens framsida, bilder och kända ord för att läsa och förstå text använda sina tidigare kunskaper och textens sammanhang för att tyda text dra slutsatser utifrån både det som är uttalat och outtalat i texten göra förutsägelser om innehållet läsa utan att ljuda alla ord d.v.s. att ortografisk helordsläsning fortsätter öka successivt rätta sig själv vid läsning reagera när ett ord läses fel om sammanhanget går förlorat. 9

10 Skriva b:3 Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt göra mellanrum mellan orden visa förmåga att skriva meningar med stor bokstav och punkt Skriva b:4 Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text använda andra skiljetecken ibland. planera sitt skrivande genom t.ex. tankekartor diskutera med andra om hur man kan skriva använda andra texter som stöd och förebild för sitt skrivande ibland använda datorn för att skriva och bearbeta text visa intresse för att förbättra sin text Berättande, förklarande, instruerande och argumenterande Eleven anpassar sitt berättande till olika situationer och åhörare Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar ställa egna frågor och svara på andras berätta med inlevelse både ha deltagar- och åhörarperspektiv i samtal variera sitt sätt att berätta beroende av situationen vara med i samtal, lyssna och försöka sätta sig in i en annan persons sätt att resonera och tänka. Eleven uttrycker tankar om sitt eget lärande Jag kan berätta om mitt eget lärande berättar med egna ord om hur och vad jag lärt mig. 10

11 Ämne: SVENSKA År: 4 Läsa c:1 Eleven läser för upplevelse och reflektera över olika texters innehåll, lärande enskilt och tillsammans med andra Jag läser för att lära och uppleva visa förståelse för textens innehåll genom att samtala, ställa och besvara frågor om innehållet reflektera kring texten och anknyter till egna och andras erfarenheter dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsning Läsa c:2 Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet uttrycka inre bilder skapade under läsning avkoda texten på ett allt mer automatiserat sätt. ta eget initiativ till läsning läsa med förståelse t ex enkla kapitelböcker, faktatexter, instruktioner eller sagor växla vid behov mellan olika avkodningsstrategier fylla ut det som inte direkt uttrycks i texten med hjälp av erfarenheter, bilder eller föreställningar om handlingen dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsning Läsa och förstå enkla instruktioner. 11

12 Läsa c:3 Eleven läser mellan raderna d.v.s. tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter ta hjälp av bilder och tidigare kunskaper för att förstå text läsa mellan raderna (inferensläsning) för att göra en personlig tolkning av de lästa utifrån egna erfarenheter dra slutsatser och göra förutsägelser med hjälp av ledtrådar och information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten samtala om och diskutera lästa texter. Skriva c:1 Eleven skriver berättande text med tydlig handling Jag skriver berättelser med början, mitten och slut Detta kan eleven visa genom att Kommentar skriva lite längre texter med egna ord och sammanhang så andra förstår skapa en sammanhängande berättarstruktur med inledande orientering, händelseförlopp och avslutning Skriva c:2 Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter och börjar använda ordlista eller datorns stavningskontroll Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas återge ett händelseförlopp på ett begripligt sätt och i kronologisk ordning, i tex. en saga eller berättelse. stava för eleven vanliga ord och är medveten om att det finns olika regler för stavning pröva stavningshypoteser och börja använda ordlista och/eller datorns rättstavningsprogram fråga lärare eller kamrat om stavning ibland rätta ord i sin text på eget initiativ och efter respons från lärare och kamrater. 12

13 Skriva c:3 Eleven hämtar information och kunskaper från olika källor, redovisar med egna ord samt skriver sammanhängande text Jag kan skriva om det jag har lärt mig med egna ord så andra förstår utgå från sina tidigare kunskaper och egna frågor förstå och inhämta information från olika källor uttrycka sina kunskaper i sammanhängande text där innehållet klart framgår Skriva c:4 Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre skriva texter som behandlar ett ämne ur olika aspekter. planera och organisera texten, vid behov med hjälp av t.ex. tankekarta skapa en tydlig textstruktur med inledning, huvudinnehåll och avslutning ändrar texten efter egen genomläsning bearbetar och ändrar texten efter andras råd Använder stor bokstav, punkt och fråge- och utropstecken i egna texter. Berättande, förklarande, instruerande och argumenterande Eleven beskriver olika företeelser så att andra förstår Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar Eleven förklarar på ett begripligt sätt Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar Detta kan eleven visa genom att beskriva på ett enkelt sätt hur någonting ser ut, hur det är eller beter sig så andra förstår. förklara vanliga händelser som inträffar under dagen muntligt förklara ett innehåll/budskap så andra förstår. 13

14 Ämne: SVENSKA År: 5 Läsa d:1 Eleven tar hjälp av textens och ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs visa insikt om att olika sorts texter byggs upp på olika sätt visa förmåga att använda textstrukturer för att lätt orientera sig i sin läsning visa insikt om att ortografisk helordsläsning underlättar flyt i läsningen visa insikt om att ord böjs på olika sätt beroende på sammanhang visa förmåga att använda rätt böjningsform i rätt sammanhang både muntligt och skriftligt Läsa d:2 Eleven använder varierande lästekniker beroendet på syftet med läsningen Jag läser på olika sätt beroendet på syftet med läsningen visa insikt om att ord kan bestå av stam och ändelser och att ändelser förändrar ords betydelse samt kan ta hjälp av dem i helordsläsning. läsa på olika sätt, t ex sökläsa, översiktsläsa, upplevelseläsa eller sammanfatta viktig information läsa med olika syften: för nöje, för att lära, för översikt, för att finna fakta, osv. börja anpassa sitt sätt att läsa till det syfte läsningen har anknyta till det som lästs vid andra tillfällen än just vid läsningen. 14

15 Läsa d:3 Eleven läser regelbundet längre regelbundet läsa olika slags texter texter inom olika genrer med flyt och förståelse anpassa sin läsning och användning Jag kan läsa långa texter flytande av förståelsestrategier och lästekniker och förstå det jag läser till olika slags texter och deras syften ta hjälp av olika förståelsestrategier som att koppla texten till egna och andras erfarenheter, använda förkunskaper, bilder och sammanhanget, sammanfatta, ta fram det viktigaste, dra slutsatser, göra förutsägelser och/eller jämföra med annat som lästs eller upplevts anknyta till det som lästs vid andra tillfällen. Skriva d:1 Eleven skriver beskrivande, utredande och argumenterande/resonerande text Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver skriva för att presentera och klargöra hur något är eller ser ut skriva för att förklara skriva för att argumentera för sina åsikter skriva för att uttrycka sina tankar och åsikter. Skriva d:2 Eleven skriver regelbundet och skriva ofta och regelbundet bearbetar sina texter Jag skriver ofta och ändrar och bearbeta textens innehåll och form förbättrar mina texter när det behövs tillsammans med andra och på egen hand stava högfrekventa dubbeltecknade ord och ljudstridigt stavade ord rätt ta hjälp av andra eller använda ordlistor för att stava rätt. 15

16 Skriva d:3 Eleven använder skiljetecken, anföringsteckan och styckeindelning Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver använda de vanligaste förekommande skiljetecknen använda dialog i text använda styckeindelning. Skriva d:4 Eleven skriver regelbundet med olika skriva längre berättande, beskrivande syften och instruerande texter med Jag skriver ofta och kan skriva olika sammanhang så innehållet blir slags texter begripligt för andra. Berättande, förklarande, instruerande och argumenterande Eleven ger och tar muntliga instruktioner Jag kan ge och ta muntliga instruktioner Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter visa förmåga att förstå och följa när andra instruerar om något visa förmågan att instruera andra. ställa frågor, uttrycka åsikter bygga vidare på vad andra sagt genom att kommentera med egna tankar och upplevelser lyssna och kunna vidareutveckla argument och åsikter kunna hålla fast vid men även byta åsikt om övertygande argument ges. Eleven berättar och redogör för något berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt och sammanhängande levande Jag berättar och redogör så att delta aktivt i liten och i stor grupp andra förstår lyssna till andra. 16

17 Ämne: SVENSKA År: 6 Skriva Eleven skriver läsligt så mottagaren kan läsa texten utan problem Jag kan skriva noggrant så andra kan läsa min text Skriva Eleven skall kunna använda stora skiljetecken d v s punkt, frågetecken och utropstecken Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt Skriva eleven skall träna på styckindelning jag kan använda styckindelning skriver så tydligt att texten är läslig både för sig själv och för andra texten blir lätt att följa med i när man läser den använder styckindelning i sin text bindningar förekommer och fungerar ganska väl Skriva Eleven skall kunna stava så väl att stavar de flesta ord korrekt mottagaren kan koncentrera sig på textens innehåll klarar av ljudenlig stavning jag stavar de flesta ord korrekt Skriva Eleven skall kunna skriva en text skriver en text med en logisk som det är lätt att följa med och uppbyggnad förstå handlingen i Jag skriver sammanhängande med tydlig början och slut Skriva Eleven skall kunna ge liv åt sina texter genom att använda beskrivningar jag skriver varierat och använder olika uttryck för att ge liv åt min berättelse skriver längre berättande, beskrivande texter med sammanhang så innehållet blir begripligt för andra 17

18 Skriva eleven skall träna på att granska och bearbeta sin text jag skriver och ändrar och förbättrar min text när det behövs granskar textens innehåll och form tillsammans med andra eller på egen hand tar hjälp av andra eller använder ordlista eller rättningsprogram på datorn för att stava rätt Berättande, förklarande, instruerande och argumenterande Eleven skall kunna berätta fritt om berättar och redogör något man sett, läst, hört eller varit sammanhängande med om jag kan berätta och redogöra så är aktiv i strukturerande och ickestrukturerande samtal att innehållet blir förståeligt för andra Eleven skall kunna lyssna när någon berättar jag lyssnar när andra berättar något Eleven skall kunna delta i ett samtal jag deltar och yttrar mig lyssnar aktivt tar del av andras tankar och åsikter visar att jag lyssnar reflekterar och samspelar genom att säga något eller hm:a uttrycker mina åsikter kopplar det jag säger till ämnet och till vad någon annan har sagt 18

19 Ämne: SVENSKA År: 7 Läsa Eleven skall kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det. återberätta en text så att innehållet framgår tydligt i diskussioner, samtal och skrivande uttrycka egna tankar, känslor och åsikter om innehållet och på så sätt visa att man har förstått det man läst Jag kan läsa för årskursen avpassad skönlitteratur och återge innehållet samman- hängande. Jag kan uttrycka mina tankar, känslor och åsikter om det lästa. Jag kan läsa tidnings- och faktatexter och komma med egna frågor och tankar kring det jag läst. Skriva Eleven skall kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator. Jag kan skriva läsligt för hand och med hjälp av dator. Jag kan skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt. Jag kan tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket, så som meningsbyggnad, stor och liten bokstav samt interpunktion. skriva läsligt för hand och med hjälp av dator skriva olika sorters texter, så som sammanfattningar, dikter, berättelser, brev etc. använda de vanligaste reglerna för skriftspråket, så att innehållet i texterna inte störs av allvarliga språkfel 19

20 Tala Eleven skall aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår tydligt. delta aktivt i klass- och gruppdiskussioner och samtal och där även försöka framföra egna åsikter och tankar Jag kan uttrycka tankar och känslor kring budskap som andra människor, texter, bild, film och teater förmedlar. Jag kan delta i diskussioner och samtal och hålla kortare muntliga anföranden, i större eller mindre grupp, kring ett spontant eller förberett ämne. Lyssna Jag kan lyssna uppmärksamt på vad andra säger Jag kan se att mitt bemötande är viktigt för att skapa en bra kommunikation. lyssna uppmärksamt på andra 20

21 Ämne: SVENSKA År: 8 Läsa Eleven skall kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det. Jag kan läsa för åldern avpassad skönlitteratur och återge innehållet sammanhängande. Jag kan uttrycka mina tankar, känslor och åsikter om det lästa i sammanhang där de passar in. Jag kan läsa tidnings- och faktatexter och komma med egna frågor och tankar kring det lästa. Jag uppfattar att texter har olika utseende beroende på innehåll. Jag kan anpassa mitt sätt att läsa efter syftet med läsningen. Jag kan göra enkla analyser av innehåll och form i en text. återberätta texten så att innehållet framgår använda sig av ord/fackuttryck från den lästa texten läsa en text och bedöma vilken typ av innehåll den har, som t ex reklam, information och olika genrer inom skönlitteratur använda sig av olika typer av läsning, som t ex översiktsläsning, korrekturläsning och närläsning, efter behov känna till och använda ord för t ex genrer (så som dikt, fabel, novell och roman) och berättarteknik (t ex om texten är skriven i jag-form) 21

22 Skriva Eleven skall kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator. Jag kan skriva läsligt för hand och med hjälp av dator. Jag har strategier för att förbättra mitt språk. Jag kan tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket, så som meningsbyggnad, stor och liten bokstav, interpunktion samt styckeindelning. Jag kan skriva olika typer av texter och anpassa språket efter innehållet. skriva läsligt för hand och med hjälp av dator använda hjälpmedel, som t ex ordböcker och stavningshjälp i datorn, vid behov använda skriftspråkets regler så att innehållet i den skrivna texten inte störs av språkfel skriva olika typer av texter, t ex dikter, recensioner, rapporter, noveller 22

23 Tala Eleven skall aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår tydligt. Jag kan delta i diskussioner och samtal och hålla muntliga anföranden, i större och mindre grupp, kring ett förberett eller spontant ämne. Jag kan använda olika hjälpmedel för att göra mig förstådd Jag kan uttrycka tankar och känslor kring budskap som andra människor, bild, teater, och film förmedlar. Jag kan till viss del kommentera det jag sett och upplevt utifrån egna erfarenheter. Lyssna Jag kan lyssna uppmärksamt på vad andra säger Jag kan interagera med och aktivt bemöta den som talar Jag kan se att mitt bemötande är viktigt för att skapa en bra kommunikation. delta aktivt i klass- och gruppdiskussioner och samtal och framföra egna åsikter eller tankar använda sig av white board, bilder, digitala hjälpmedel eller overhead för att förtydliga sitt budskap uttrycka egna tankar och känslor kring t ex bild, film och teater anpassa sitt språk så att åhörarna förstår kommentera det upplevda utifrån egna erfarenheter lyssna uppmärksamt på andra ta till sig det som sägs och bemöta det, på ett respektfullt sätt, med egna åsikter eller frågor 23

24 Ämne: SVENSKA År: 9 Läsa Eleven skall kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det. Eleven skall kunna läsa, reflektera över och sätta in i sitt sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka Jag kan läsa för årskursen avpassad skönlitteratur, återge och reflektera över innehållet. Jag kan läsa mellan raderna, dvs dra slutsatser som inte motsvaras av en ordagrann formulering i texten. Jag kan uttrycka och motivera mina tankar, känslor och åsikter om det jag läser. Jag kan sätta in det jag läser i ett större sammanhang och se hur texter kan påverka människors liv och tänkande. Jag kan läsa, söka, använda och värdera information i texter och komma med egna tankar och frågor kring dessa. Jag kan göra enkla analyser av innehåll och form i olika slags texter. återberätta textens innehåll sammanhängande, dra slutsatser samt uttrycka och motivera tankar, känslor och åsikter sammanfatta texter och reflektera kring dessa med egna ord samt visa i vilka sammanhang de hör hemma läsa, söka och använda information i texter samt kritiskt granska och ställa frågor använda och behärska ord för olika genrer och berättartekniker 24

25 Skriva Eleven skall kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator. Jag kan skriva olika sorters texter, både för hand och med hjälp av dator. Jag kan anpassa mitt språk till olika situationer och mottagare. Jag har strategier för riktig stavning och kan använda ett övervägande korrekt skriftspråk. Jag arbetar medvetet med mitt språk för att göra det med korrekt, tydligt och uttrycksfullt i skrift. Tala Eleven skall aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår tydligt. Jag kan diskutera, samtala och hålla muntliga anföranden, i mindre eller större grupp, kring ett spontant eller förberett ämne. Jag kan anpassa mitt språk till olika situationer och mottagare. Jag kan använda mig av olika hjälpmedel för att förtydliga och belysa mitt budskap. Jag kan utifrån egna erfarenheter tolka budskap som texter, film, teater och bild förmedlar, samt uttrycka och motivera tankar och känslor kring det upplevda. Jag arbetar medvetet med mitt språk för att göra det mer korrekt, tydligt och uttrycksfullt i tal. skriva olika sorters texter och anpassa språket till innehåll, genre och mottagare använda ordböcker och rättstavningsprogram vid behov behärska interpunktion styckeindelning och en varierad meningsbyggnad medvetet granska och bearbeta sina texter för att nå större variation och uttrycksfullhet delta aktivt i klass- och gruppdiskussioner och samtal och framföra och motivera egna åsikter eller tankar anpassa sitt språk så att åhörarna förstår använda sig av white board, bilder, digitala hjälpmedel eller overhead för att förtydliga sitt budskap uttrycka egna tankar och känslor kring t ex bild, film och teater samt göra jämförelser med egna erfarenheter medvetet granska och bearbeta sitt språk för att nå större variation, slagkraft och uttrycksfullhet 25

26 Lyssna Jag kan lyssna uppmärksamt på lyssna uppmärksamt på andra vad andra säger Jag kan interagera med och ta till sig det som sägs och bemöta aktivt bemöta den som talar det, på ett respektfullt sätt, med Jag kan se att mitt bemötande egna åsikter eller frågor är viktigt för att skapa en bra kommunikation. granska egna och andras argument Jag kan granska mina egna och andras argument. 26

27 Ämne: MATEMATIK År: 1 Tal och talens beteckningar Detta kan eleven visa genom att Kommentar Kunna uppfatta antal föremål 0-10 i en blink Kan t ex snabbt säga hur många fingrar läraren visar. Kan snabbt se hur många prickar som kommer upp när en tärning slås. Kunna läsa talen Kan säga vilket tal mellan 0-10 Kunna koppla rätt siffra till rätt antal föremål samt storleksordna mängder och tal inom talområdet som din lärare pekar på. Kan t ex med hjälp av klossar bygga mängder i talområdet 0-10 och placera rätt siffra under mängden. Kan vidare storleksordna mängderna och talen. Kunna räkna fram- och baklänges till 10 Kunna räkna uppåt och nedåt mellan 0-10 från angiven startpunkt Kunna ordningstalen 0-10 Kunna skriva siffrorna 0-9 Kunna dela upp talen 0-10 i talkamrater Kunna vad likhetstecknet betyder Kunna vad tecknen större än och mindre än betyder <, > Kan muntligt ramsräkna från 0-10 och kan ramsräkna från Kan t ex börja på talet 4 och räkna till talet 8. Kan t ex börja på talet 9 och räkna ner till talet 2. Kan säga rätt ordningstal (första, andra.) för respektive kloss, när 10 klossar har lagts i en rad. Kan skriva siffrorna 0-9 korrekt. Kan dela upp talen 0-10 i två delar. Talet 5 kan t ex delas upp i 0-5, 1-4, 2-3; talet 10 i tiokamraterna 0-10, 1-9, 2 8 osv. Kan berätta och visa att tecknet = (likhetstecknet) betyder att det ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet, t ex 3 = 3. Kan med föremål muntligt och skriftligt visa att det obekanta talet är 2 i uttryck som t ex 3 + = 5 och 4 - = 2. Kan sätta ut rätt tecken > och < när mängder med föremål jämförs. Kan sätta ut rätt tecken när skrivna tal skall jämföras inom talområdet 0-10, t ex 5>3 2 <4. 27

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

En bok du sent ska glömma

En bok du sent ska glömma En bok du sent ska glömma Ett romanprojekt. FANTASY Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET 3 DEL

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

mytologerna & tro och väsen

mytologerna & tro och väsen mytologerna & tro och väsen lärarhandledning för år 1-6 Inledning: I radioserien Tro och väsen och tv-serien Mytologerna får vi stifta bekantskap med tio olika väsen från nordisk folktro. Radioserien tar

Läs mer

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2011 Poäng: 15 hp Författare: Joakim Kvarnäs Handledare: Maria Calissendorff Innehållsförteckning

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. #talasomted, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer