Verksamhetsberättelse - för verksamhetsåret 1 juli 2008 till 30 juni 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse - för verksamhetsåret 1 juli 2008 till 30 juni 2009"

Transkript

1 Fritidshemmet Verksamhetsberättelse - för verksamhetsåret 1 juli 2008 till 30 juni 2009 Verksamheten Stiftelsen Munters ändamål är att bedriva fritidsverksamhet efter waldorfpedagogiska grunder. Munter tar emot barn från Kristofferskolans årskurs 1, 2 och 3. Fritidshemmet har under första delen av verksamhetsåret haft 137 platser. På grund av ökat elevintag på Kristofferskolan utökade Munter sin verksamhet i december -08 med 12 platser i det sk. Trädgårdshuset, beläget vid skolans matsal. Medarbetare Eva Lindelöf, Suraya Shilpi, Agneta Nieriker (i Trädgårdshuset fr. dec-08), Inger Eliasson, Camilla de Nobrega, Elisabeth Norrby (föräldraledig höstterminen -08), Suzan Sivinger (vikarie för Elisabeth Norrby höstterminen -08), Zak Tell och Rolf Cedergren tog hand om 83 barn i Regnbågens övre och nedre avdelningar. Christer Esbjörnsson, Kristina Berg (fr.o.m. vårterminen 09), Anna Rantonen, Maj Kolskog och Danielle Passmore tog hand om 54 barn i Blå Husets övre och nedre avdelningar. Camilla Lundberg var föräldraledig under verksamhetsåret och Rolf Cedergren vikarierade då för henne. Sarah Elwing var tjänstledig under läsåret. Anna Rantonen (verksamhetsansvarig) och Camilla de Nobrega arbetade deltid (37,5%) med administrativa uppgifter. Assistenter De assistenter som arbetade i de olika grupperna under året var Daniel Dixgård, Siri Liebe, Frida Hallberg och Jim Kolskog. Treornas avslutningsresa Varje år bjuder fritidshemmet med alla fritidsbarn som går i klass 3 på en avslutningsresa dagen innan skolavslutningen. Resan gick i år till Furuviksparken utanför Gävle. Inger, Elisabeth, Danielle, Anna, Christer och Daniel följde med 42 barn från klass 3. Både vuxna och barn upplevde att dagen varit både upplevelserik och minnesvärd. Samarbete med Kristofferskolan Under höstterminen fördes samtal mellan fritidshemmets pedagoger och klasslärarna i klasserna 1-3 kring de gemensamma barnen. Detta för att få en heldagsbild av barnen när det gäller den individuella utvecklingen och det sociala samspelet i grupperna. Under vårterminen träffades vid ett par tillfällen representanter från Munters ledning och en representant från skolans lågstadiekollegium för att prata om gemensamma frågor. Kommunikationen och samordningen mellan verksamheterna har förbättrats efter dessa samtal. Man kom överens om att avvikelser från ordinarie schema, t.ex. friluftsdagar,

2 idrottsdagar, utflykter etc, meddelas i förväg till fritidshemmet för att fritidshemmets medarbetare ska kunna göra eventuella justeringar i arbetsschemat och för att underlätta för planering av mellanmål och andra aktiviteter. Detta samarbete kommer att fortsätta under nästföljande läsår. Fritidshemmet har också ett samarbete med skolans hantverkare. Fritidshemmets barn erbjöds periodvis till skapande verksamhet i hantverkshuset, till exempel smide och bokbinderi. Utemiljön Bakgrund Efter en besiktning år 2004 av lekredskapen vid Blå huset, stängslades de flesta lekredskapen in eftersom det fanns brister i säkerheten enligt gällande föreskrifter. Byggföretaget Vivaldi anlitades och kom igång med den planerade upprustningen av utemiljön i september 06. En tvist gällande fakturor uppstod under hösten -06 mellan Byggföretaget Vivaldi och Kristofferskolans Byggnadsstiftelse (som i egenskap av fastighetsägare hade kontraktet med byggföretaget), vilket ledde till att arbetet med upprustningen avstannade. Efter en förlikning mellan parterna under hösten 06, avsade sig Vivaldi allt vidare arbete med Munters utemiljö. Läget under verksamhetsåret 08/09 Kristofferskolans Byggnadsstiftelse anlitade en ny projektledare, Anna-Karin Oleschak, som gjorde upp en ny tids- och kostnadsplan för resterande arbete med utemiljön. Det bestämdes vilka som skulle genomföra upprustningen. Ola Stålhammar och Adam Valkare påbörjade upprustningsarbetet i juni 08. Lekredskapen beräknades vara klara under verksamhetsåret 08/09, men av olika anledningar har den ej kunnat bli klar. Renovering av köken i Blå huset De slitna köken på övre och nedre avdelningarna i Blå huset renoverades under sommaren med ett mycket lyckat resultat. Ny köksinredning tillverkades i skolans snickeri och installerades tillsammans med nya vitvaror. Diskmaskin installerades på nedre avdelningen. Under nästföljande läsår kommer även diskmaskin att installeras på övre avdelningen. Kurser, fortbildning, information etc Under verksamhetsåret deltog Inger Eliasson i det andra året av totalt två i Rudolf Steinerförskoleseminariets läkepedagogiska utbildningskurs i Läkande fostran. Undervisningen bedrevs under vissa helger under läsåret samt under en sommarvecka. Anna Rantonen deltog i Lärarhögskolans kurser om Fritidens pedagogik och Pedagogiskt arbete med yngre barn. Kristina Berg och Zak Tell deltog i Rudolf Steinerförskoleseminariets introduktion i waldorfpedagogik under vårterminen 09. Kursen bestod av 8 sammankomster. Camilla de Nobrega och Anna Rantonen deltog den 19/11 08 i Huvudmannaförbundets seminarium om arbetsrättsliga frågor. Suriaya Shilpi deltog i andra året på waldorffritidspedagogutbildningen på Kristofferseminariet.

3 Anna Rantonen och Christer Esbjörnsson deltog den 12/3 09 i en föreläsning om samtalsmetodik med Bengt Grandelius. Under vårterminen deltog de flesta medarbetarna i en föreläsning av Gunnar Höistad kring temat att förebygga och stoppa mobbning. Planerings- och återblicksdagar Planering och utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt på möten på de olika avdelningarna och på medarbetarnas gemensamma planeringstid (2 tim/vecka). Dessutom finns tid för utvärdering och planering under totalt 5 dagar per läsår då fritidshemmet har stängt för barnverksamheten. Medarbetarna går bland annat igenom de måldokument som finns, verksamhetsberättelsen för det gångna läsåret och verksamhetsplanen för det kommande läsåret. Av dessa 5 dagar användes två i augusti, en dag i februari och två dagar i juni. Den 14 och 15 augusti 2008 planerade medarbetarna verksamheten för läsåret. Man gick igenom personalfördelningen och barnfördelningen på de 5 avdelningarna, extrastöd till barn med särskilda behov, alleriger och fördelningen av arbetsuppgifter såsom beställningsansvarig, brandansvarig, avdelningsansvariga etc. Man gick också igenom hur invänjningen av de nya ettorna ska gå till vid höstterminens början. Fritidshemmets mål med barn, föräldrar och medarbetare diskuterades också. Den 27 februari hade fritidshemmet en planeringsdag då Tommy Edlund, beteendevetare höll en workshop i psykosocialt arbetsmiljöarbete. Man diskuterade verksamhetsmål, verksamhetens syften, delaktighet och stress och hur den hanteras. Ett par veckor innan planeringsdagen fick var och en av medarbetarna fylla i en enkät som Tommy Edlund sammanställt. Enkäten mäter balansen mellan arbetskrav, socialt stöd och egenkontroll. Resultatet blev en psykosocial kartläggning av medarbetarnas arbetsmiljö och användes av Tommy Edlund som diskussionsunderlag för planeringsdagen. Den 17 och 18 juni hölls återblicksdagar över läsåret som gått. Man gjorde en uppföljning och utvärdering av särskilt stöd. Resultatet av enkäten diskuterades och jämfördes med tidigare resultat i kollegiet för att utvärdera och förbättra/vidareutveckla verksamheten. Samarbete med föräldrarna Föräldramöte Två gånger per år anordnar medarbetarna föräldramöte på fritidshemmet. Den 6 november inbjöds föräldrarna till föräldramöte då medarbetarna berättade om verksamhetens mål, rutiner på avdelningarna, utemiljön, mellanmålet, det sociala samspelet i barngrupperna och en del praktiska frågor. Föräldrarna hade också möjlighet att ställa egna frågor. På vårterminen anordnades föräldramöte den 19 mars. Medarbetarna gav glimtar av barnens dag på fritidshemmet. Föräldrarna tillfrågades vilka förväntningar de har på verksamheten och medarbetarna berättade vilka förväntningar som de ställer på föräldrarna. En del praktiska frågor togs också upp. Föräldraenkäten En gång per läsår delas en enkät ut till alla föräldrar för att på så sätt ta del av föräldrarnas uppfattning av verksamheten när det bland annat gäller barnens trivsel, trygghet, förtroende för verksamheten, personalens bemötande, information till föräldrarna, mellanmål och utemiljön. Medarbetarna vill också ta del av föräldrarnas eventuella synpunkter och önskemål

4 gällande verksamheten. Varje år sker en revidering och förbättring av enkätens innehåll och utformning. Den årliga föräldraenkäten delades ut under vårterminens senare del. Resultatet av enkäten sammanställdes och redovisades för föräldrarna på fritidshemmets hemsida. Svarsfrekvensen var 61%, vilket är högre än förutvarande år 07/08 (54%). Så gott som alla barn trivs bra på fritidshemmet och föräldrarna känner sig överlag trygga när deras barn är på fritidshemmet. Personalen har fått bra betyg överlag när det gäller bemötande och att föräldrarna. När det gäller utemiljön har det kommit in åsikter att den behöver förbättras och då speciellt vid Regnbågen. Enkäten visar också att föräldrarna önskar mer information om fritidshemmets mål och arbetssätt. Enkätsvaren visar att föräldramötena generellt inte har så hög prioritet bland föräldrarna. Med tanke på att fler föräldrar kommer till de föräldramöten då medarbetarna berättar om verksamheten än föräldramöten med ett speciellt tema tyder på att föräldrarna vill höra hur verksamheten bedrivs. Avtalsarbete Stiftelsen Munter och Medarbetareförbundets medlemmar har ett lokalt avtal som gäller på fritidshemmet, som komplement till det centrala avtalet mellan parterna. Mandatfördelningen beskriver vilka ansvarsuppgifter och ansvarsområden varje arbetsgrupp och varje enskild medarbetare har. Kollegiet beslutar gemensamt vad som ska gälla på fritidshemmet. Under läsåret gick Inger Eliasson och Christer Esbjörnsson igenom lokalavtalet och mandatfördelningen. Därefter reviderades dokumenten i samråd med kollegiet och medarbetareförbundets representant Per Hallström. Det färdiga dokumenten antogs av styrelsen 15 juni 09. Styrelsen Fritidshemmet Munter drivs i stiftelseform. Styrelsen sammanträder regelbundet en gång per månad och handhar ekonomiska och administrativa/praktiska frågor. Styrelsen har under läsåret bestått av Camilla de Nobrega (ordförande), Maj Kolskog (viceordförande), Anna Rantonen, Birger Wärn och Martin Jonsson (föräldrarepresentant). Ekonomin har skötts av Ingegerd Treutiger (adjungerad) och sekreteraruppgifter av Gunilla Christiansson (adjungerad). Bromma den Camilla De Nobrega Ordförande Birger Wärn Vice ordförande Anna Rantonen Maj Kolskog Martin Jonsson

5

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Inledning...2 Verksamheten 2 Allmänt om skolan...2 Lokaler - miljö...3 Fritidshemmet...4 Personalen...5 Styrelsen -Föräldrainflytande...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar.2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-5 Beslutade mål och åtgärder 5-6 Slutord 6 Bilaga 1:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Grundskola och förskoleklass 2010-06-30

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Grundskola och förskoleklass 2010-06-30 Barn- o utbildningsområde Öje och Nybo skolor, Järvsö förskola, familjedaghem i LJUSDALS KOMMUN Skola: Nybo skola Rektor: Marie Plomér Kvalitetsredovisning 2009/2010 Grundskola och förskoleklass 2010-06-30

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014

Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014 Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014 1 Innehåll Elevantal, klasser och personal Regelverk och styrdokument Värdegrund och värdegrundsarbete Trygghet och arbetsro Samarbete med hemmen Kvalitet,

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING 2006/2007 för Hanemålaskolans verksamhetsområde Innehåll 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1 Personal 1.2 Materiella resurser 1.3 Ekonomiska resurser 1.4 Ledarskap och personalens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer