Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012"

Transkript

1 Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik Utvecklingsarbetet Skriv & läs har bedrivits i sex år, varav fem ( ) med statliga bidrag för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna. Arbetet har haft fokus på de yngsta skolbarnen, år F-4 och den bärande tanken har varit att skapa lärmiljöer, som stärker elevernas motivation att uttrycka sig muntligt, skriftligt, i bild och drama. Viktiga hörnstenar i arbetet har varit moderna verktyg (datorer och kringutrustning), språkutvecklande arbetssätt och ett rikt utval av böcker för barnen att välja emellan. Utvecklingsarbetet är beskrivet i en separat dokumentation från februari 2011 (se bil 1). I den beskrivs arbetets syfte, uppläggning och resultat. Där finns också en analys av resultaten och tankar framåt. Utvärderingen visade, att rektorer och pedagoger såg en hel del fortsatta utvecklingsbehov inom projektets ram: ett forum för de lärare, som kommit långt i kunskaper och erfarenheter en fortsättning av arbetet högre upp i åldrarna en tydligare inriktning på barn med annat modersmål än svenska en ökad valmöjlighet för skolorna/arbetslagen kring vilka redskap man vill satsa på Under slutet av 2010 kom det besked från Skolverket, att de statliga utvecklingspengarna för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna skulle gå att söka också för Vi beslutade därför, att fortsätta utvecklingsarbetet under Bidragets storlek var för perioden sammanlagt kronor och för perioden sammanlagt kronor. Pengarna har använts till att inköp/hyra av datorer, till teknisk kringutrustning, böcker och skapande material, föreläsningar och tid till skriv- och läsutvecklarna. Utvecklingsarbete I den nya fasen av utvecklingsarbetet ville vi dra lärdom av våra erfarenheter av arbetet och också försöka förverkliga de önskemål om nya inriktningar och satsningar, som kommit från rektorer och lärare. Utvecklingsarbetets syfte Att stödja pedagogerna år F-4 i arbetet att utveckla stimulerande skriv- och läsmiljöer och arbetssätt, som ökar flickors och pojkar lust och förmåga att samtala, läsa, skriva och uttrycka sig i bild och drama. Utvecklingsarbetets mål Målet är en ökad måluppfyllelse för barnen, såväl de övergripande målen som kursplanemålen.

2 Uppläggning av arbetet Så snart vi fått besked om att vi fått fortsatta medel från statsbidraget Läsa-skriva-räkna kontaktade vi samtliga skolledare med uppgifter om hur många datorer som skulle kunna hyras i varje skolområde och rutinerna för detta. Datorerna hyrdes via It och betalades direkt för tre år framåt; 2011, 2012 och Vi informerade skolledarna om, att de skolor (=arbetslag + rektor), som ville delta i utvecklingsarbetet skulle göra en ny beskrivning av nuläge, problemanalys och lösningsförslag i en arbetsprocess för kvalitetsarbete. Resterande utvecklingspengar kopplade vi till de behov skolorna hade beskrivit i sina arbetsprocesser. 24 skolor beskrev sitt nuläge och sina utvecklingsbehov i en arbetsprocess för kvalitetsarbete Utifrån identifierade behov och beskrivna önskemål har vi under 2011 och 2012 köpt in böcker, spel, skapande material, inventarier och teknisk kringutrustning (projektorer, kameror, headsets m.m.) till skolorna. I övrigt har stödet bestått i besök på skolor, som har önskat det, sammanlagt 12 skolor/arbetslag, för samtal om elevernas skriv- & läsmiljö. Vi har haft några inspirationsföreläsningar per termin, öppna för alla intresserade, kring forskning, styrdokument och språkutvecklande arbetssätt. När det har varit möjligt har vi haft en förmiddagsoch en eftermiddagsföreläsning, för att så många lärare som möjligt skulle ha möjlighet att delta. I snitt har vi haft hundra deltagare per föreläsning. Vi har under tre terminer haft erbjudanden till lärare och elever att delta i olika skrivprojekt, i samarbete med kommunbiblioteken och Kulturskolecentrum. Vi har erbjudit lärare och elever författarprojekt, dramaprojekt och bild- & formprojekt. Den gemensamma nämnaren har varit att läsning och skrivning haft en framträdande roll. I skrivprojekten har vi haft särskilt fokus på lärare och elever i år 4, eftersom vi har velat sprida arbetssättet uppåt i åldrarna. En del av datorena har också placerats i år 4, i samma syfte. Sammanlagt 20 skolor har deltagit i något projekt. Under 2012 har vi haft mindre träffar på Boklådan, kring boksamtal, drama och handdockor och nya verktyg på webben, för särskilt intresserade lärare. Också detta var en satsning utifrån utvärderingen av arbetet Vi har haft en studiedag tillsammans med modersmålslärarna, för att hitta vägar att utveckla skriv- & läsarbetet för barn med annat modersmål än svenska. Detta var en annan utvecklingslinje vi såg vid utvärderingen av Vi har fortsatt satsningen på skoldatatek, för att öka tillgänglighet och inkludering för elever med behov av särskilt stöd. Också i detta arbete har vi besökt skolor och arbetslag för visningar och handledning. Vi har fortsatt arbetet med att förbättra kommunikationen via FirstClass, Örnkom och SteG, där vi har uppmanat de lärare och elever som deltagit i skrivprojekten att berätta om sina erfarenheter. Vi har också en nystartad träningsblogg för de särskilt intresserade lärare, som ingår i gruppen Skriv & läs 2.0.

3 Resultat Vi har provat olika former för utvärdering av utvecklingsarbetet under senhösten Dels har vi bett arbetslagen utvärdera sitt arbete i en arbetsprocess för kvalitetsarbete, dels har vi haft webbaserade utvärderingar, som har vänt sig till rektorer och till lärare, som deltagit i utvecklingsarbetet Vi har också haft en avslutningsföreläsning i november, där fyra lärare berättade hur de har förändrat sitt arbete och vilka resultat de kan se av det. Arbetsprocesser Skriv & läs De skolor som har deltagit i utvecklingsarbetet har alla utvärderat sitt arbete i slutet av vårterminen/början på höstterminen Av utvärderingarna kan man dra slutsatsen att de har sett många framgångsfaktorer med arbetet med skriv- och läsmiljöerna, men att tyngdpunkten i arbetet legat olika. De flesta skolor har betonat arbetet med digitala verktyg, men det finns också skolor, som framför allt ser satsningen på böcker och läsning som det centrala. Gemensamt för alla är att de vill se en fortsatt utveckling av arbetet. Skolornas arbetsprocesser finns att ta del av i konferensen Skriv & läs på FirstClass. Utvärdering av utvecklingsarbetet I slutet på oktober 2012 ställde vi frågan, om vad som varit bra respektive vad man saknat i utvecklingsarbetet, till det hundratal pedagoger, som lyssnat till Elisabeth Bergs föreläsning. I svaren lyfte man fram utvecklingsarbetets längd och processinriktade uppläggning, men också dess bredd i form av föreläsningar, inköp av lärresurser av vitt skilda slag och utbudet av aktiviteter för lärare och elever (bil.2). Webbenkät I slutet på november 2012 bad vi rektorer och pedagoger, som deltagit i utvecklingsarbetet , att besvara en webbenkät med frågor om utvecklingsarbetets resultat bland eleverna. Tio rektorer besvarade enkäten och från pedagogerna fick vi 24 svar, varav knappt hälften var från hela arbetslaget. Vi ställde sju graderingsfrågor enligt en sexgradig skala, med fem tillfällen till egna kommentarer (bil.3o4). Förbättrad skriv- & läsmiljö Utvecklingsarbetet har varit inriktat på en förbättrad skriv- och läsmiljö för både pojkar och flickor och de första frågorna handlade därför om man kunde se några tecken på att vi hade nått detta syfte: Kan du ser någon positiv utveckling av skriv- och läsmiljön för barnen i år F-4? Bedömer du att skriv- och läsmiljön för pojkar har utvecklats positivt? Bedömer du att skriv- och läsmiljön för flickor har utvecklats positivt? Svaren på dessa frågor kan sammanfattas med ett tydligt ja från pedagoger och rektorer. Digitala verktyg En viktig del av utvecklingsarbetet har varit att ge barnen möjlighet att berätta och skriva med hjälp av digitala verktyg. Den fjärde frågan vi ställde till rektorerna var därför: Kan du se tecken på att barnen idag får berätta och skriva med hjälp av digitala verktyg? På denna fråga är svaret ett otvetydigt ja.

4 Pedagogerna fick två frågor: Bedömer du att pojkarnas skrivande har utvecklats positivt med detta arbetssätt? och Bedömer du att flickornas skrivande har utvecklats positivt med detta arbetssätt? Alla utom två pedagoger/arbetslag svarar ett tydligt ja på denna fråga. Bokpaket Utvecklingsarbetet har också velat ge barnen valmöjligheter i läsningen med hjälp av bokpaket till skolorna. Den femte frågan vi ställde till rektorerna var därför: Kan du se tecken på att arbetet med elevernas läsande har utvecklats? Nio av tio rektorer svarar ja på denna fråga. Pedagogerna fick två frågor: Bedömer du att pojkarnas läslust och läsförmåga har utvecklats? Alla utom två svarar ja. Bedömer du att flickornas läslust och läsförmåga har utvecklats? Alla utom en svarar ja. Synen på läromedel Utvecklingsarbetet har velat bredda synen på läromedel till att också omfatta digitala verktyg och fria lärresurser (=skolbibliotek). Den sjätte frågan till rektorerna lyder därför: Kan du se tecken på att lärarnas prioriteringar i val av läromedel har förändrats? Sju av rektorerna svarar ja på denna fråga. Pedagogerna fick frågan: Har ditt/arbetslagets val av läromedel förändrats? 18 svarar ja på denna fråga, sex är på den nekande sidan. Vägar framåt Den sista frågan vi ställde till rektorer och pedagoger har med utvecklingen framöver att göra: Kan du se vägar att fortsätta arbetet med digitala verktyg och skolbibliotek, utan statliga bidrag? Endast sex av tio rektorer svarar ja på detta, två kan inte se några möjligheter alls. Bland pedagogerna är också pessimismen stor: Endast tio svarar ja, sex lärare/arbetslag kan inte se några möjligheter alls. Kommentarer Rektorerna lämnar mycket sparsamt med kommentarer. En som överlag är positiv skriver att resultaten syns på de nationella proven. Pedagogernas kommentarer om lärmiljön säger, att både satsningarna på nya böcker och på datorer tilltalar pojkar, men att det fortfarande finns ett glapp mellan flickornas och pojkarnas läsoch skrivutveckling, som pedagogerna måste arbeta vidare med. Kommentarerna kring de digitala verktygen är positiva. Eleverna skriver längre, mer innehållsrika texter, som de kan bearbeta på ett enkelt sätt. Men fortfarande fattas datorer i många klassrum. Detta och problem med nätverk och skrivare innebär att man inte kan utnyttja arbetssättet fullt ut. Bokpaketen stimulerar både pojkars och flickors läslust och därmed deras läsförmåga. I detta sammanhang har pedagogen stor betydelse. Kring den fortsatta utvecklingen finns mest kommentarer kring problemen med för liten budget för läromedel. Någon säger, att det beror på vilket stöd man kan få av ledningen.

5 Nuläge att bygga vidare på Även om de statliga pengarna tar slut vid årsskiftet, finns en mängd material och kompetens kvar att bygga vidare på: Vi har förstärkta skriv- och läsmiljöer med digital teknik, böcker, inventarier och skapande material: flera hundra nya boktitlar för år F-4 på de skolor som deltagit i utvecklingsarbetet , ytterligare ett hundratal på skolorna som också deltagit datorer, stationära eller bärbara, samt projektorer, skrivare, digitala kameror och headsets på alla skolor år F-4 nya temalådor på Boklådan,som inspiration till att arbeta med berätta- läsa- skrivadramatisera en ständigt ökande utlåning av talböcker på mp3 samt en ökande egen nedladdning bland eleverna en ökad medvetenhet bland pedagogerna kring framgångsfaktorer när det gäller skriv- och läsmiljön och elevernas språkutveckling en större vilja och förmåga att dela med sig av sina erfarenheter pedagogerna emellan, också digitalt nya idéer att prova och lära sig nytt av, som vi kan fortsätta med också inom de givna ekonomiska ramarna kommunlicens på talsyntes och en bank av moderna verktyg på skoldatateket, som lärare kan prova som redskap för barn i behov av särskilt stöd och för alla barn Fortsatt utveckling av skriv- & läsarbetet Vi har idag ett betydligt bättre läge att arbeta vidare ifrån än vad vi hade Det är viktigt att fortsätta bygga på de framgångsfaktorer vi har sett och att behålla kontinuiteten, när det gäller lärresurser och kompetens. Skolbiblioteken behöver få medel att fortsätta köpa in nya, intressanta böcker, både skönlitteratur och fakta. Satsningen är en del av en helhetssatsning på skolans lärresurser, moderna skolbibliotek, som vi kommer att behöva arbeta med under 2013 och framåt. Samtalets betydelse för läsförståelsen i alla ämnen är idag allmänt erkänd. På Boklådan kommer vi att försöka bidra till samtal genom att ta fram handledningar till framför allt skönlitterära lådor för år F-9. Den digitala utvecklingen på skolorna måste fortsätta, gamla datorer ersättas med nya och nya verktyg prövas i undervisningen. Trådlösa nätverk är på gång i skolorna och förhoppningsvis kommer det att innebära mindre problem med både skolans datorer och med elevernas egna verktyg (BYOD= Bring Your Own Device).

6 I arbetet med de yngre barnen kan skolorna utnyttja kunskapen hos de pedagoger som kommit längst i användningen av nya verktyg och arbetssätt. Här finns de fyra lärare, som höll slutföreläsningen Viktigt & På riktigt 29 november (referat av förläsningarna finns på bloggen IKT och Digitalt lärande samt i konferensen Skriv & läs på FirstClass), men på varje skolområde finns lärare, som kan dela med sig. Gruppen Skriv & läs 2.0, bestående av pedagoger med intresse och behov av att fortsätta utveckla den digitala tekniken med eleverna, kommer att fortsätta sitt arbete, bestående av gemensam träningsblogg, konferens i FirstClass och träffar på Boklådan. Skoldatateksgruppen, bestående av specialpedagoger och lärare med specialpedagogiskt intresse, kommer att fortsätta att testa och låna ut nya verktyg för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Samarbetet mellan Boklådan, kommunbiblioteken och Kulturskolecentrum kommer att fortsätta. Det är viktigt att hitta nya intressanta sammanhang för eleverna att utveckla sitt skrivande och läsande i. Det som behövs för att arbetet ska bli framgångsrikt är en tydlig viljeinriktning från förvaltningsledning och rektorer och ett fungerande samarbete mellan alla som arbetar med elevernas och sin egen språkutveckling. Boklådan / Skriv & läs Läs mera om utvecklingsarbetet Utvecklingsarbetets hemsida: IKT-utvecklarnas blogg: Konferensen Skriv & läs i FirstClass (ligger under Öppna konferenser/ Boklådan)

Erfarenheter från de olika skolområdena

Erfarenheter från de olika skolområdena Erfarenheter från de olika skolområdena Örnsköldsviks grundskolor är indelade i sex olika skolområden, med tre till åtta skolor i varje område. Vi väljer att redovisa varje område utifrån de arbetsprocesser

Läs mer

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar En inblick i Stockholms stads läs- och språksatsning med fokus på årskurs 5 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2011 Produktion: Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

framsteget 8 - ett hopp!

framsteget 8 - ett hopp! Helvetesgapet var ett skolbiblioteksprojekt och ett uppdrag från Skolverket som Regionbibliotek Västra Götaland fick tillsammans med GR Utbildning och Göteborgs Universitet. Projektet startade hösten 2000

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö Beskrivning av en grundskolas satsning FÖRFATTARE: LENA EKERMO OCH KIRSTEN SUNNERUD ARTIKEL

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer