När mallen inte stämmer GR Göteborg Kenth Hedevåg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-03-24. När mallen inte stämmer GR Göteborg 140321. Kenth Hedevåg kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se"

Transkript

1 När mallen inte stämmer GR Göteborg Kenth Hedevåg Hm Standardmall Hm Standardmall 12,4% = elever är ej behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasiet (2013) Större tolerans i samhället Större krav i samhället Större tolerans i samhället Större krav i samhället 40% = Av alla unga vuxna i åldern år utan gymnasiekompetens är arbetslösa Information förr och nu: Mängden information ökar stort Vi får allt kortare processtid Mycket information sker verbalt Kraven på hur vi bearbetar information ökar Kraven på hur vi reagerar på information ökar Mer info Snabbare info Mer verbal info Ska bearbetas Svar önskas Skolan nu och skolan förr: Skillnader? Undersökande arbetssätt Mindre fakta och mer krav på reflektion nu. Betygens roll. Nu betyg från skolår 6. Kraven för att komma in på gymnasiet har ökat. Innehållet i undervisningen har förändrats. Nu ställs högre krav på den verbala förmågan. Mer teori och mindre praktik. Allt större krav på att ta emot, processa och analysera information. Sätta den i sammanhang. 1

2 The Big Five De fem viktigaste förmågorna i undervisningen för att uppnå långsiktiga mål och kunskapskrav i Lgr 11. (Göran Svanelid i Pedagogiska Magasinet ) Kommunikativ förmåga Förmåga att hantera information Analysförmåga Begreppslig förmåga Metakognitiv förmåga Nyfiken Saxat från jobbannonser i GP 16/3: Tycker om ett högt arbetstempo Stort eget driv Hög social kompetens - kundorienterat arbetssätt Ett genuint intresse för människor Hög kommunikativ och social kompetens Flexibel och självständig Gärna jobbar i team God förmåga att organisera Antonovsky: Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Verka i ett begripligt/obegripligt sammanhang Stress är obalans mellan krav och förmåga Inkludering Integrering - Exkludering Diagnos? Individuell profil? Vår uppgift: Att ändra sammanhanget efter de personer vi möter. Inte behandla alla generellt. Stress är obalans mellan krav och förmåga o o o o För att undvika stress bör kraven anpassas efter förmågan. Om förmågan varierar så bör också kraven variera. Kravanpassa helst från start och inte efter hand Det är upp till dig som inte är i akut stress att vara smart och flexibel! Exempel på starka reaktioner som en konsekvens av att befinna sig i ett obegripligt sammanhang : Går ej i skolan Utmattningssyndrom Sovstörning Depression Ätstörning Passiv/dagdrömmeri Låg självvärdering Självskadande beteende Vägra undervisning Kompensationsbeteenden Verbalt utagerande Fysiskt utagerande Sökande efter ett mer begripligt sammanhang Droger/alkohol/spelmissbruk Ibland möter vi barn, ungdomar och vuxna som har ett annorlunda sätt att ta emot, processa och reagera på information Svårigheter tar sig olika uttryck Gemensamt: Att våra standardstrategier, traditionella pedagogiska verktyg och metoder inte räcker Vi måste göra något annat! Låg Begriplighet Hanterbarhet - Meningsfullhet 2

3 Framgångsfaktorer: Insatser vid tidig ålder Insatser i ett tidigt skede Individuellt utformade insatser Goda vuxenrelationer med bra förhållningsstrategier Hög delaktighet Samarbete med hemmet Noggranna övergångar! Samverkansinsatser mellan skola, socialtjänst, BUP, habilitering, polis m.fl. Öka begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten Du gör skillnad! Funktioner och förmågor som ungdomar behöver för att: Nå målen i skolan Fungera i arbetslivet Hjärnans sätt att hantera informationsflödet OBS! Förenklad pedagogisk förklaringsmodell! Information Inte hamna i utanförskap Sekreteraren (förmedveten nivå) Bibliotekarien (förmedveten nivå) Chefen (medveten nivå) Luria/Edby/Hedevåg Sekreteraren: Uppmärksamhet Prioritering Organisera/planera Aktivitets/ vakenhetsreglering Känsloreglering Impulsreglering Övr. regleringar Arbetsminne Startenergi Tidsuppfattning Processtid Infokapacitet Hjärnans informationstolerans För lite eller för mycket belastning gör att hjärnan inte längre kan effektivt ta emot och processa information Ref. Matti Bergström: Hjärnans resurser, 1990 Vid för högt tryck söker sig hjärnan till ett informationsvaccum Infotryck 3

4 Bibliotekarien: Föreställningsförmåga Kommunikation-ut Kommunikation-in Generalisering Helheter-sammanhang Tolkning och analys Skapa inre rubriker Socialt samspel Att kunna skapa gemensamma inre föreställningar är avgörande för kommunikation, samspel och för att ge en grundtrygghet inför nya situationer, platser och aktiviteter Konsekvenser av bristande föreställningsförmåga: Svårt att processa information som man inte sett eller varit med om själv Svårt att lista ut information som inte klart framgår Svårt att generalisera/värdera/tolka information Svårt att koppla ihop detaljer till större sammanhang Svårt att reflektera och analysera Stora konsekvenser för samspel och kommunikation Stora svårigheter att nå målen i skolan Stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden Det Kalle ser med ögonen det kommer han ihåg. Vi följer Kalle: När Kalle skulle börja skolan kunde han redan läsa, skriva och räkna. Kalles förmåga att se med tanken ligger inte alls i linje med hans ålder och intellektuella nivå. Skolår 7-9 Kalle går i vanlig klass en del av tiden Kalle går i särskild undervisnings -grupp en del av tiden En skola med över 500 elever i ålder år Kalle går ut gymnasiet med bra betyg 4

5 Tack Kalle! Bad comments Bad comments Ibland går de rakt in i hjärtat och skapar skavsår i själen Ibland så studsar de bara tillbaks! Som om jag hade pansarplåt på mig Låg känsla av sammanhang! Kalle fyller på varor i hyllorna Kalle hjälper en kund Slutsatser: Chefen: IQ Aktivt tänkande Självkänsla Driven av succe Nyinlärning Chefsform Kränkbarhet 1. Chefen fattar aldrig bättre beslut än underlaget som kommer från Sekreteraren och Bibliotekarien. 2. För många måste Chefen kompensera för bristande Sekreterar- och Bibliotekariefunktioner. Detta ger en större risk för en stressad och utbränd Chef. 3. Det går åt mycket energi när Chefen måste göra sekreterarens och bibliotekariens jobb. Detta gör att det fungerar ibland. Man kan prata om en varierande Chefsform istället för dagsform. 4. Chefen vill vinna undviker helst förlorararenor. Speciellt utsatta grupper: Alla ungdomar som saknar: Begriplighet Hanterbarhet - Meningsfullhet. (Antonovsky) Ungdomar som har neuropsykiatrisk diagnos som t.ex. ADHD och Aspergers syndrom Ungdomar som har delar av funktionshindren men som inte uppfyller alla kriterier för en diagnos Ungdomar med begåvning i den nedre normalzonen Ungdomar i stress där kraven överstiger förmågan Bokstavsdiagnoser Aspergers syndrom Autismliknande tillstånd AST Autism AST = Autismspektrumstillstånd DAMP Dyslexi ADHD Tourettes syndrom Intellektuella funktionshinder 5

6 Skollagen 3 kap 10 Det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås Kartläggningens betydelse Detta ser vi! Förklaringsmodell Detta gör vi! IQ 100 Riskprofil: Begåvning i nedre normalzonen Sämre verbalt bättre praktisk Problem + Förklaring = Insats Ytterligare vanliga riskfaktorer: ADHD Sociala faktorer Läs/skrivsvårigh. IQ 70 Språksvårigheter Utan spaning ingen aning! Kartläggningen är mycket viktig! Den hjälper oss att: Samordna och individualisera insatserna Sätta konkreta mål och delmål Skapa en strategi och välja metoder Balansera anpassning och utveckling Öka delaktigheten Utgå från starka sidor och intressen K3-Kvalité genom Kunskap och Kartläggning K3-modellen: Kartläggning: Individuell profil: Åtgärdsprogram: Information från personal Föräldrainformation Information från barn/elev Övrig information En sammanfattning av kartläggningen som beskriver både styrkor och svårigheter Här beskrivs de mål som bestämts och de insatser som ska göras samt vem som ansvarar för dessa. Kom ihåg! Insatser och hjälpmedel ser olika ut Nu ska vi lista ut vad som passar dig bäst!nuhm Visuellt stöd för att: Ge information Få information (samtal) Ska det behövas? En kartläggning av styrkor och svårigheter avgör val av insatser och hjälpmedel. Vid utformning av olika stöd är det viktigt att tänka på både funktion och design. 6

7 Konkret Abstrakt Visuellt stöd! Varför? Lämna information och ta emot information Visuell information finns kvar. Kan visas för andra. Ger längre processtid Lättare dela varandras bilder och föreställningar Utan krav på ögonkontakt och att tolka kroppsspråk Hjälp till att strukturera tankar och åsikter Ge ett underlag till anpassningar Skapa utveckling och delaktighet Ritad bild? Digitalbild? Skriven text? Visa? För att ge info Sammanhangsmarkera! Jämf. Meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet Vad? Vad är det som ska göras? Var? Var ska uppgiften göras? Med vem? Ensam? Med vem/vilka? Hur? På vilket sätt? Hur mycket? När? När ska den göras? Varför? Vad går det ut på? Motivation? Hur länge? När tar det slut? Tid? Sedan? Vad ska ske när den är klar? Veckoschema MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MU VC, C KR SO NI, VC NO, AT B EA MA ENG UN, VC ID HA Sal B SO Språkv.ENG NI, VC UN, VC MA Slöjd CL/LB, VC C10/ SV LB MA NO, AT B EA Språkv.ENG UN, VC NO SO NI, VC B ENG ID UN, AT HA Sal B Tillsamman LB, AT SV LB HK/BD VC EA Språkv.ENG EA UN, VC, LB, VC NO EV B21 I klassrummet I grupprummet Praktikplatsen: Dina arbetstider: Klädsel: Lunch: Raster: Handledare: Om du är sjuk: Startplats: Annan plats Visuellt stöd! För att få info Sammanhangsmarkera! Samtal med barn/ungdomar/vuxna där målet är att få information: Varför ska vi ha ett samtal? Betona egenvinsten! Vem håller i samtalet? Var ska samtalet ske? Hur länge kommer samtalet att vara? Vilken samtalsform ska användas? Vilka stöd/hjälpmedel ska användas? 7

8 Skalfrågor Skalfrågor kan vara ett bra hjälpmedel att använda i samtal eftersom vi genom att kartlägga med skalor är mer konkreta än om vi skulle använda ord som bra dåligt, viktigt oviktigt, mycket lite, roligt tråkigt o.s.v. Skalor är något som barn och ungdomar också är vana med. Mycket mäts med skalor. Skalfrågor kan användas och utformas på många olika sätt och ger oss också därmed bra möjligheter att anpassa form efter varje elev. Ex. skalfrågor: Jag blir störd när andra pratar på arbetet (ringa in ett alternativ) Inte alls lite Så där mycket väldigt mycket mycket Hur viktig är praktiken på en skala? 1 10 Inte viktig mkt viktigt Ex. skalfrågor: Stressmätaren veckodagar : Stressmätaren på jobbet: Fikaraster Skriftliga arbetsorder Lunchraster Muntliga arbetsorder Passa tider Eget förslag Nya moment Att hinna med Prata med kunder 0 MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN Plus- och minuslistor Det mesta i vår tillvaro innehåller både positiva och negativa delar. Att placera färdiga påståenden i en plus- och minuslista kan vara en hjälp för att bättre kunna värdera och förmedla till andra vad man tycker och tänker. Ex. på plus- och minuslista: + Detta fungerar mycket bra på praktikplatsen 0 Detta är OK - Detta fungerar inte så bra + 0 Visa kunder Handledaren Karin Chefen är bra Köttavdelningen Arbetstiderna Plocka upp varor Kartongerna Städa Lunchen Raster Arbetskläderna Arnes humor Jag blir trött 8

9 Påståendematerial Att arbeta med påståendematerial är ett sätt att ge hjälp med öppna frågor. I kartläggningar är det lätt att vi kommer att ställa mycket frågor som är öppna, till exempel Vad är du bra på?, Vad tycker du är roligt att göra?, Hur skulle du vilja att läraren hjälpte dig när du blir arg? och så vidare. För en del vi möter så är det svårt att svara på sådana frågor eftersom dessa frågor kräver mycket abstrakts föreställningsförmåga (att kunna se med tanken vad ditt öga inte kan se). Då kan påståendematerial vara till hjälp. Ex. påståenden: Detta är jag bra på: Ringa in de saker som du är bra på: Texta snyggt Fotboll Matte TV-spel Korsord Filmkunskap Stava rätt Laga mat Läsa Hålla ordning Cykla Prata med kunder Passa tider Dans Geografi Hålla tal Historia Snickra Komma ihåg namn Fler saker som du är bra på: Melodifestivalen och schack Ex. påståendeformulär: + = stämmer ofta 0 = stämmer ibland - = stämmer inte Jag blir lätt trött när jag gör uppgifter på arbetet Jag blir lätt störd av annat när jag jobbar Jag tycker det är svårt att sitta still Jag tycker det är svårt att lyssna på personal när han/hon pratar Jag säger eller gör saker innan det är min tur Jag tycker det är svårt att börja med uppgifter Jag tycker det är svårt att avsluta uppgifter Jag blir inte klar med uppgifter i tid Jag glömmer ofta bort eller tappar bort saker Jag vet inte vad jag skall göra om jag inte kan en uppgift Jag tycker det är jobbigt när personal ber mig göra olika uppgifter Jag tycker det är svårt när jag får välja mellan olika saker Stödinsatser: Ökade utbildningsinsatser till personal Insatser i tidig ålder Insatser i tidigt skede Individuella stödinsatser ej generella Ge information och samtala med visuellt stöd Bättre kartläggningar av den Individuella Profilen Alternativa skolformer från start (ex. Beda Hallberg) Fler skolalternativ efter misslyckande (ex. Beda Hallberg, KomVux, Folkhögskola m.fl. Kommunen hyr ut arbetskraft till företag som inte vill ha ett arbetsgivaransvar Litteraturförslag: Ross Greene: Explosiva barn (2003), Treating Explosive Kids (2006), Lost at school (2008) /Vilse i skolan (2009) Hattie/SKL: Synligt lärande (2011) Aaron Antonovski: Hälsans mysterium (Svensk översättning 2005) Peter Währborg: Stress och den nya ohälsan (2002) Torkel Klingberg: Den översvämmade hjärnan (2007), Den lärande hjärnan (2011) Clay A. Johnson: The Information Diet (2012) Göran Svanelid: Lägg krutet på The Big Five (artikel i Ped.mag.) Kenth Hedevåg: Artiklar Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan 2011 Skolverkets häften: Rätten till utbildning (rapport 309), Grövre våld i skolan, Skolfrånvaro vägen tillbaka (rapport 341), Skolan och Aspergers syndrom (rapport 334) Skolinspektionen: Inte enligt mallen Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer :1445 Vermeulen, Peter: Autistic thinking. This is the title. Jessica Kingsley Publishers, UK (2001) 9

pedagogiskt perspektiv

pedagogiskt perspektiv pedagogiskt perspektiv Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas om samtalstekniker och verktyg info@pedagogisktperspektiv.se www.pedagogisktperspektiv.se Dagens hålltider Fm fika 10.00-10.30

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer