LIONS CLUB HÄÄR. P R O T O K O L L färt vid det 54:e verksamhetsårets tredje månadsmäte i matsalen på Kontorshuset NAVET i HÄÄr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS CLUB HÄÄR. P R O T O K O L L färt vid det 54:e verksamhetsårets tredje månadsmäte i matsalen på Kontorshuset NAVET i HÄÄr 2012-11-12"

Transkript

1 LIONS CLUB HÄÄR P R O T O K O L L färt vid det 54:e verksamhetsårets tredje månadsmäte i matsalen på Kontorshuset NAVET i HÄÄr NÇrvarande: 32 lions(av 45=71 %) och 16 partners. LP Ulf Petersson hälsade välkommen till Årets tredje månadsmçte med både invigning av en ny medlem och underhållning av HÇÇrs-BlÅset, 14 man starkt (f d HÇÇrs Ungdomsorkester). Historik Presidenten tände ett ljus fçr LionrÇrelsen som grundades 1917 vid sin fçrsta kongress i Dallas, Texas, USA. Lions som i År fyller 95 År Är världens stçrta serviceklubborganisation med medlemmar i klubbar i 207 länder. I Sverige finns 481 klubbar med medlemmar per den 30 juni (Uppgifter från Sveriges Lions Handbok ) Invigning Under ledning av presidenten fçrrättades hçgtidlig invigning av Roland Lundgren med partner Britt-Marie. Sven Thuvesson läste Lions etik och Lions syften samt internationella uppgifter. Sedan Roland Lundgren besvarat frågan om han Çnskade fortsätta delta i Lions arbete och fçlja dess etik och Çvriga regler med JA fçrklarade presidenten honom invigd i Lions och i klubben i HÇÇr samt ÇverlÄmnades medlemscertifikatet med den internationelle presidentens underskrift. Faddern Nils-Axel Andersson ÇverlÄmnade lionsmärket till den nya medlemmen samt dambroschen till partnern Britt-Marie. Presidenten ÇverlÄmnade ett särskilt dokument till faddern som underlag fçr introduktion i lionsvärlden av den nya medlemmen. Presidenten och Çvriga medlemmar med partners hälsade den nya medlemmen med partner välkomna i Lions gemenskap. MÄte É 1 LP Ulf Petersson Çppnade månadsmçtet. É 2 Dagordningen godkändes. É 3 Upprop = KlubbmÄstarens anmälningslista, totalt 48 närvarande. É 4 FÇregÅende mçtes protokoll godkändes.

2 2 É 5 Kassarapport KassÇren redovisar fçljande behållning: AD: kr, AK: kr, OMTANKE: kr och MINT: kr. KassÇren meddelade att han nästa gång skulle betala tillbaka 120 kr till dem som redan betalat in detta belopp fçr att bidra till vinster fçr jultombolan eftersom styrelsen beslutar Återkalla detta beslut. KassÇren rapporterar vidare att han ska bokfçra och redovisa varje aktivitet med inkomster och utgifter så att man lätt kan se nettot fçr varje aktivitet. É 6 KommittÑrapporter a) Julmarknad Eddie Blom meddelade att allt Är under kontroll infçr Julmarknaden sçndag den 2 december kl på Jurist-& MÄklarhuset. En arbetslista skickas ut separat inom kort. b) Trivsel och omsorg Alf Bengtsson meddelade att kommittñn ska träffas fçr att lägga upp planer fçr kommittñns framtida arbete. Den 15/11 kl 14 ska Öke Hjerpe underhålla pensionärer på Lucky Bowl och vi behçver några Lions som ställer upp och hjälper till. Sven Persson med partner samt Josef Nanasi lovade ställa upp. Eva Olsson på KungshÄllan samordnar julbidraget från fonden fçr att fçrdelas mellan de olika boendena i fçrhållande till antalet pensionärer på de fyra Äldreboendena. c) Stipendier Pia Goldschmidt meddelade att två stipendiater (Gabriella Ferrari och Amina Nielsen) kommer att framfçra sin välgçrenhetsshow lçrdag den 17 november på Medborgarhuset Ülvkullen. IntrÄde: 50 kr fçr vuxen och 30 kr fçr barn. BehÅllningen skänks till Barncancerfonden. d) Konserter och MalmÄ Opera KassÇren Bo Nyman rapporterade att MalmÇ Operas fçreställning av Tosca den 6 oktober beräknas ge ett netto på ca kr. Bo Nyman meddelade vidare att Anders Hansson tidigare rapporterat att nästa fçreställning med MalmÇ Opera blir den 16 mars 2013 med ett Jaques Brel-program. e) Korvvagnen Pia Goldschmidt rapporterade att korvvagnen reparerats genom K G Anderssons och Rolf Johanssons fçrsorg hos Olofssons PlÅt vilket inbringade en FULL HAND fçr Crister Olsson och korvgubbarna. Lista fçr anteckning om deltagande fçr kommande fçrsäljning skickades runt under mçtet. KommittÑn fçreslår att korvvagnen Är ute vid loppislçrdagar och lçnefredagar varje månad. Det Är viktigt att VI SYNS UTE BLAND FOLKET I HÄÄR. Listan bifogas protokollet som Bilaga, f) Medlems-och nomineringskommittñn AvsÇgelse Presidenten meddelade att Bertil BjÇrk på grund av bl a bristande tid bergärt sitt utträde ur klubben. Bertil BjÇrk har varit medlem sedan Styrelsen har efter diskussion beslutat bevilja Bertil BjÇrks begäran att lämna klubben samt tacka honom fçr allt arbete hand nedlagt under drygt 14 År inom lionsrçrelsen.

3 3 Presidenten meddelade vidare att Bertil BjÇrks uppdrag som ansvarig fçr hemsidan har diskuterats i styrelsen men Ännu inte fått någon lçsning. Nominering Alf Andersson meddelade att kommittñn fått underlag från sekreteraren infçr val av ny styrelse och revisorer fçr verksamhetsåret g) ProgramkommittÑn Crister Olsson i ProgramkommittÑn meddelade att mçtet i december blir på FogdarÇds GÄstgÅrd där Nillas catering lämnat ett bra pris fçr Lilla JulbuffÑn måndag den 10/12. I Çvrigt gäller fçljande program under vårterminen. Januari: BesÇk på Leksaksmuseum i EslÇv. Februari: Stand-up-komiker på besçk Mars: BesÇk på LydiagÅrdens. April: BesÇk på biogasanläggning i MaglasÄte. Maj: Gibraltarcyklisten på besçk, fçredrag om en cykeltur Juni: VÅravslutning på Fulltofta Naturcenter. Reservation fär ev Åndringar. h) Midsommarfirande Josef Nanasi meddelade att han varit på ett mçte med kultur och fritid på kommunen där det kungjorts att pensionärsfçreningen Klubb 72 av SPF inte längre vill Åta sig ansvaret fçr Berggrenska gården. Lions Club har fått erbjudande om att ta Çver ansvaret fçr serveringen på Bergrenska gården under sommarmånaderna. Enligt uppgift från kommunen får vi ställa upp Lions korvvagnen under HjÄrpekvÄllarna. Efter ÇverlÄggning beslutade mçtet att remittera Ärendet fçr beredning. Sammankallande i kommittñn Josef Nanasi som under tre År, , svarat fçr familjeunderhållningen på midsommarafton har undanbett sig ansvaret fçr denna kommittñ. Presidenten undrade om det finns någon bland lions som vill Åta sig detta uppdrag så att vi kan fortsçtta att synas vid denna familjeaktivitet. HÅr av Dig till styrelsen! i) Materiel och färråd Sven Persson meddelade att fçrrådet Är i ordning. l) PR, IT och Foto Eftersom Bertil BjÇrk lämnat klubben meddelade sekreteraren att han skickat text och bild från kulturprisutdelningen till SkÅnskan, Sydsvenskan, KvÄllsPosten, Lokaltidningen MellanskÅne och Lions egen tidning som kommer ut i december. Sekreteraren meddelade vidare att det Är svårt att få in artiklar om Lions positiva verksamhet. Det ska vara något alldeles speciellt om journalisterna ska bli intresserade av vår verksamhet. k) KalenderkommittÑn Pia Goldschmidt meddelade att KalenderkommittÑn haft mçte och beslutat att uppskjuta utgivningen av en Lionkalender till År 2014 så att man hinner med att dokumentera alla Lions aktiviteter i sin rätta miljç.

4 4 l) Julgransinsamling LP Ulf Petersson fçreslog vid tidigare styrelsemçte efter en idñ från ZonmÇtet att Även klubben i HÇÇr bçr engagera sig i insamling av begagnade julgranar. Jan Wilborgsson har kollat läget i HÇÇr och konstaterat att Frosta Hockey sedan några År håller på med insamling av julgranar i tätorten. Styrelsen har beslutat att f n icke engagera sig i julgransinsamlingen vilket Även blev klubbens beslut. m) HÄÄrsamdagen HÅkan Asmoarp rapporterade vid fçrra månadsmçtet att kommittñn haft mçte med FÇretagarfÇreningen om uppläggningen av HÇÇrsamdagen 2013 som ev bli under september i stället fçr mars månad. Lions fçrsçker få Çver huvudansvaret fçr aktiviteten till FÇretagarfÇreningen som genom arrangemanget har stora mçjligheter att visa upp sig fçr invånarna i HÇÇr. n) Barncancerdagen i Lund Lars Sunning, sammankallande i kommittñn, meddelade att i denna zon-aktivitet har klubben begärt att få stå fçr arrangemanget i april Det gäller matservering och underhållning på Barncanceravdelningen på sjukhuset i Lund, där vi engagerat oss tidigare under flera År. KommittÑn består av Lars Sunning, Thomas HÅkansson och Britt-Marie Larsen Andersson É 7 Inkomna skrivelser och styrelsebeslut AnsÄkan om bidrag a) LekmannakÅren LekmannakÅren i HÇÇrs fçrsamling har liksom tidigare År anhållit om ett sponsorbidrag till kårens julfest fçr pensionärerna i HÇÇr på fçrsamlingshemmet (kaffesamkväm med underhållning). Styrelsen beslutade bevilja ett bidrag på kr, vilket Även blev klubbens beslut. b) BRIS Barnens rätt i samhället BRIS region SYD har anhållit om bidrag till dess ideella verksamhet bland barn och ungdomar som av olika anledningar behçver kontakt med vuxna när inte fçräldrarna kan ställa upp. Styrelsen har beslutat bevilja ett bidrag på kr till BRIS verksamhet bland barn och ungdomar, vilket Även blev klubbens beslut. c) HjÇrtstartare Styrelsen tog vid senaste mçte Åter upp frågan om inkçp av hjärtstartare till fçreningar i HÇÇr. Freddy Friberg meddelade att en elev (Johan MÅnsson) på SÄtoftaskolan har tagit initiativ till genomfçrande av hjärt-och lungräddning i skolan och fçljden av detta kan bli behov av pengar fçr inkçp av hjärtstartare. Utredningen om behovet Är Ännu inte klar. Klubben beslutade att avvakta utredningen innan beslut om ev inkçp av hjärtstartare fattas. d) Projekt HIV i Tanzania Presidenten rapporterade från zonmçtet den 6/11 i Landskrona att zonen beslutat ta upp ett fçrslag från LC KÄvlinge om bidrag till ett HIV-projekt fçr kvinnor i byn Tanga i Tanzania. Ürendet har initierats av KÄvlingeklubben sedan två makar, båda läkare på Rikshospitalet i KÇpenhamn (Zahra och Ola Persson-Theilgaard, bçrdig från KÄvlinge) vilka anhållit om ekonomiskt bidrag fçr att fortsätta projektet som startats av SIDA fçr att bibehålla det närverk av kvinnor med HIV som skapats i byn..

5 5 Zonen beslutade att rekommendera de 9 klubbarna i zon 5 att bidra med vardera kr per År till detta projekt Styrelsen beslutade att delta i denna zon-aktivitet med kr, vilket Även blev klubbens beslut. e) Cambodia Helping Tour 2013 Sven Persson rapporterade vid styrelsemçtet den 8/11 att han fått en fçrfrågan om bidrag till en speciell aktivitet i Kambodja. Det Är Jenny och Mattias Johansson från Fogdarp och Jenny Gren från HÇrby som samlar in pengar fçr att bygga en skola i Kambodja och hjälpa barnen med utbildning och tandhälsan. Jenny Johansson Är lärare i Gudmundtorp skola och Jenny Gren Är tandskçterska. PÅ hemsidorna och kan man läsa mycket om tidigare projekt och om planerna infçr detta projekt som innebär en cykeltur på 50 mil genom Kambodja av ett 30-tal svenskar och engelsmän under en vecka i januari 2013 fçr att samla in pengar till en skola. Klubben beslutade bjuda in Jenny Johansson till nästa mçte den 10/12 fçr att berätta ytterligare om Kambodja-aktiviteten. É 8 Övriga Çrenden a) ZonmÄte Presidenten rapporterade från zon-mçtet i Landskrona den 6 november där han oh Eddie Blom och Thorsten Liljekvist deltagit. ZO Anders Arvelid ledde zon-mçtet på hotell àresund. Beslut om bidrag från klubbarna till HIV-projekt i Tanzania och mat och underhållning på Barncanceravdelningen i Lund. NÄsta zon-mçte i Saxtorp den 2 april b) Tack FÇreligger Tackbrev från RiksfÇrbundet Cystisk Fibros fçr bidraget på kr till forskning om sjukdomen. c) HjÇrtepins Sekreteraren har från kansliet i Stockholm kçpt in några hjärtepins som blinkar till damerna i styrelsen. Dessa extrahjärtan slog väl ut och många av damerna ville gärna ha ett sådant att blinka med vid vår Julmarknad. VI SKA SYNAS! Sekreteraren fick uppdraget att kçpa in ett antal hjärtepins till damerna. d) Diverse meddelanden Sekreteraren meddelade att han via e-posten vidarebefordrat inkomna meddelanden från 1/ DistriktsguvernÄren Annas Nyhetsbrev nr 5 fçr november, 2/ LCI Lions Clubs International Nyhetsbrev fçr november. 3/ LCIF Lions Clubs International Foundation om Tro på att rädda syn. 4/ Lions MD 101 Sveriges Lions Nyhetsbrev oktober som bl a behandlar Lions Clubs Internationals hemsida. 5/ RÄda FjÇderns nyhetsbrev om kampanjen Lions kamp mot barndiabetes 6/Lions Club Citadella om aktiviteten SkÇna SÇndag. 7/ GMT Jan Seebass, Koordinator fçr medlemsutvecklingen i distriktet i en Rapport till DR, DistriktsrÅdet: Medlemsantalet i distriktet per den 30/ var en minskning med 6 medlemmar. Ett rimligt mål fçr Året Är att klubbarna tar in ca 10 % av medlemsstocken, d v s 130 nya medlemmar i distriktet.

6 6 LC HÇÇr hade 44 medlemmar vid halvårsskiftet och borde enligt fçrslaget Çka med 4-5 nya medlemmar under Året. Till november har vi Çkat med 3 men fçrlorat med 1 = nettoçkning från 44 till 46 medlemmar. Det finns utrymme fçr några fler. É 9 Avslutning Presidenten Ulf Petersson tackade fçr livligt deltagande och avslutade verksamhetsårets tredje månadsmçte. Vid protokollet: Justeras: Thorsten Liljekvist Sekreterare Ulf Petersson President MÅltid KlubbmÄstaren Sven Persson presenterade maten från den nya matleverantçren Nillas Catering som framçver kommer att leverera maten till oss. KlubbmÄstaren påminner Åter om att det Är mycket viktigt att gçra avanmçlan till klubbmästaren senast onsdagen fçre mçtet om Du inte kan komma. Vi får betala den mat som beställts. FÄr icke gjord avanmçlan kommer en debitering på minst 100 kr fär maten! Efter måltiden Crister Olsson i ProgramkommittÑn hälsade 14 musikanter från HÇÇrs-BlÅset (tidigare HÇÇrs Ungdomsorkester, bildad 1957) välkomna, vilka sedan underhçll de närvarande med melodier från England och Sverige. AllsÅng enligt upptryckt allsångsblad med sångtexter, allt från Hello, Hello!, Auld Lang Syne, Down at the old Bull and Bush, Rule Britannia, Daisy Bell, och Itâs a long way to Tipperary (Irland), samt After the ball och Weâll meet again. En hçrlig upplevelse tyckte många som gav dem en lång applåd. Som extranummer spelade de en sprittande marschmelodi av Sture HagstrÇm, en gammal biografpianist och tidningsmurvel på Mellersta SkÅne från 1800-talet (fçdd 1898) som blev långt Çver 90 År när han dog på 1990-talet. Crister Olsson framfçrde de närvarande stora tack till HÇÇrs-BlÅset fçr dess fçrnämliga framträdande under två njutbara timmer en måndagskväll i november.

LIONS CLUB I HÄÄR. ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl 18.30-22.00

LIONS CLUB I HÄÄR. ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl 18.30-22.00 LIONS CLUB I HÄÄR ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl 18.30-22.00 NÉrvarande: PP Äke Svensson LP Ulf Petersson 1:e vlp Eddie Blom 2:e v LP Lars G Thomasson LD

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens.

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012 Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Deltagare: Pell Uno Larsson, Malin Jensen, Carl-Anders Alsätra, Ulla Winroth, Emma Tejler 1. Mötet öppnades. 2.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00

Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00 Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00 Närvarande: 44 medlemmar i Sunne GK. Ur styrelsen deltog Torsten Norén, Susanne Nilsson, Per Bengtsson och Anneli Jansson Plats: Wärdshuset

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania.

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se Lions hjälper handikappade i Tanzania. Vi sprider ljus LEDARE Bästa Lionsvänner Lions internationelle president Sid. L Scruggs med hustru

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 3 2010. Det var dans upp på "Ermi" på fredagskvällen - sid 5. Foto: Inge Isaksson

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 3 2010. Det var dans upp på Ermi på fredagskvällen - sid 5. Foto: Inge Isaksson Hamboringen Föreningsaktuellt nr 3 2010 Det var dans upp på "Ermi" på fredagskvällen - sid 5 REDAKTION Föreningsaktuellt Tidning för medlemmar i dansföreningen Hamboringen Redaktör: Maud Lexhagen Tfn 0455-20229

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer