Verksamhetsredogörelse Omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden

2 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter 7 Områdenas resultat 8 Investeringar, slutredovisning 8 Framtiden 9-10 Personalredovisning Äldreomsorg Verksamhetsinriktning 13 Driftredovisning 14 Årets verksamhet Ekonomi Diagram Fullmäktiges uppdrag Nationell brukarundersökning 24 Nyckeltal 25 Framtiden Omsorg för funktionshindrade Verksamhetsinriktning 28 Driftredovisning 29 Årets verksamhet Ekonomi 30 Diagram Fullmäktiges uppdrag Nyckeltal 36 Framtiden Bilagor Områdernas verksamhetsredogörelser Bilaga 1 Utfall, områden/enheter Bilaga 2 Investeringsredovisning Bilaga 3 Verksamhetsmått Bilaga 4 Verksamhetsmål Bilaga 5 2

3 Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden Nämndens presidium: Ann-Christin Holgersson, Sven-Åke Möll, Maria Nilsson Ordförande: Ann-Christin Holgersson 1:e vice ordf: Sven-Åke Möll 2:a vice ordf: Maria Nilsson Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7 ersättare. Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar: Äldre- och handikappomsorg inkl. förvaltningsledning och stab. Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag. Omsorg för funktionshindrade Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare. Omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Holgersson Omsorgsnämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden: Omsorgen för äldre och funktionshindrade skall tillgodose vård-/omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden. Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens. Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det. Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov. 3

4 Äldres och funktionshindrades trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionshindrades trygghet. Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättnigar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser. En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionshindrade. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg Funktionshindrade Lednings och stödverksamhet On Summa Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg Funktionshindrade Lednings och stödverksamhet On Summa Viktiga händelser: Nedan följer ett urval av 2014 års strategiska frågor och händelser. Möjlighet till att arbeta upp till heltid har införts genom det s.k. Sverker. Pooler har inrättats i områdena i syfte att minska antalet timanställningar. Närsjukvårdsavtalet avser uppdrag från sjukvårdsrådgivningen för personer över 65 år, som får insatser av Stadens sjuksköterskor kvällar-nätter och helger. Sedan starten av Trygg Hemgång i april 2012 har antalet betaldygn för utskrivningsklara personer minskat kraftigt. Under 2013 betalade vi för endast 17 dygn. Under första halvåret 2014 var det emellertid kö till demensboendena, vilket innebar att personer blev kvar på sjukhusen och betalningsansvar uppstod för 305 dygn. 4

5 Kastanjebacken och Nybergskulla har ingått i Estelle-projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska övertalig tid. Projektet avslutas 1 april Under hösten har enkäter gjorts inom Socialpsykiatrins boenden och Boendestödet. Enkäter har gjorts inom boenden, korttidsverksamhet, sysselsättning och personlig assistans inom LSS-verksamheterna. 16 nya gruppbostäder och nytt kök med matsal på Nordängen togs i drift under augusti. I projekt Trygg natt har 11 personer fått tillsyn nattetid via kamera. Komrev har på uppdrag av Stadens revisorer granskat flera områden. Inom socialspykiatrin har PRIO-projektet fortsatt, med hjälp av statsbidrag har en person anställts för att driva projektet främst utifrån vuxenperspektivet. Fortsatt arbete med att forma och införa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Fortsatt arbete med att konkretisera planen för äldres boende. En förstudie har gjorts under hösten gällande möjligheten att upphandla nytt verksamhetssystem. Projektledare och projektgrupper har utsetts för det fortsatta arbetet. Arbetet med att tydliggöra omsorgsförvaltningens anhörigstöd har inletts under året. Ekonomi: Omsorgsnämndens totala ram tillfördes tkr, varav tkr till Omsorg för funktionshindrade och tkr till Äldreomsorgen. Investeringsbudgeten tillfördes tkr för nyutrustning Nordängen och tkr för nytt verksamhetssystem och uppgick till tkr. Redan efter februari kunde förvaltningen konstatera att ett verksamheten inte kunde rymmas inom befintliga ramar. I prognosen efter februari beräknades ett underskott på tkr. I aprilrapporten befarades ett underskott på tkr och Omsorgsnämnden begärde tilläggsanslag med tkr för att täcka beräknade underskott för hemtjänst och köpta platser inom OFF. Tilläggsanslag beviljades med tkr till hemvården och tkr till köpta platser. I prognosen efter oktober beräknades ett underskott på tkr. Under senare delen av året har sex ärenden personlig assistans enligt LSS kommunal regi övergått till försäkringskassan. Dessutom har fem LSS-ärenden hos privata assistansbolag blivit assistansärenden, som försäkringskassan betalar. Totalt redovisas 2014 ett överskott på 700 tkr. Enheterna visar underskott med tkr, nämnd och biståndsenhet visar överskott med tkr och förvaltningsledning och nämnd visar överskott med tkr. Överskotten för nämnd och biståndsenhet härrör sig främst från biståndsenhetens anslag för verksamhetsersättning för hemtjänst med tkr och för personlig assistans med tkr. Även anslagen under nämnd för korttidsverksamheten visar ett överskott på tkr, reavinst vid försäljning av Silvertärnan uppgick till tkr. Anslaget för färdtjänst och omsorgsresor redovisar ett överskott på tkr. För enheterna är det området Specialiserad enhet och OFF, som visar överskott, övriga visar underskott i varierande storlek. 5

6 Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2014 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh. nämnd Funktionsh. enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Redovisning av fonder Brutto Ingående Avvikelse Summa Justering Utgående omslutning fond fond fond Nämndsfond Resultatfond, Söder ÄO Resultatfond, Öster ÄO Resultatfond, Väster ÄO Resultatfond, spec. enhet ÄO Resultatfond, enheter OFF Summa Överskottet inom förvaltningsledningen har inräknats i nämndsfonden. Inga områden överstiger behållning på 3 % av bruttoomslutningen. Måluppfyllelse: I den nationella brukarundersökning som Socialstyrelsen (Öppna jämförelser) genomförde under 2014 har samtliga brukare inom äldreboenden och hemtjänst getts möjlighet att svara på enkäter om vad man tycker om vården. Svarsfrekvensen för undersökningen var 66 % (70 % 2013) för personer med hemtjänst och av dessa hade 56 % svarat själva på enkäten. Svarsfrekvensen för personer i särskilt boende var 52 % (54 %) och där hade oftast en anhörig svarat på enkäten, 75 %. Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg. Jämfört med resultat från 2013 har försämring skett på en majoritet av indikatorerna. Vad gäller behovstäckning finns periodvis viss brist på boenden för personer med demens. Strategin att successivt stärka insatserna i hemvård med t ex Trygg hemgång för att minska behov av dyra gruppboenden har utvecklats i rätt riktning. Måluppfyllelsen gällande resurshushållning i jämförelse med liknande kommuner har visat att kostnaden per boende i särskilt boende och kostnaden per ärende i hemvården uppfyllts medan kostnaden per vårddygn i korttidsboende ligger över andra liknande kommuner. 6

7 Den samlade bedömningen är att Omsorg för funktionshindrade har nått målet att inte ha högre kostnader än liknande kommuner. Däremot har tillgängligheten till boende enligt LSS och socialpsykiatrin inte kunnat tillgodoses med korta väntetider. Enkäter om brukarnas nöjdhet har gjorts under året. Inom socialpsykiatrin var 78 % nöjda med stödet i boendet och 94 % var nöjda med boendestödet. Andelen brukare inom LSS-verksamheten som är nöjda varierar mellan 89 och 94 %, vilket får ses som ett bra resultat, dock når man inte målen som är högt satta till 95 %. Däremot visar föräldraenekäten om korttidsverksamheten ett sämre utfall än tidigare, vilket till viss del beror på ändrad organisation och uppdragsbeskrivning. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Äldreomsorg Klagomålen avser information/delaktighet, bemötande, det sociala innehållet i vardagen, önskemål om mer utevistelse, för få parkeringsplatser på Källstorp, slitna lokaler och för varma eller för kalla rum. Ytterligare synpunkter gäller HSL-insatser och medicinering, bemanning, aktiviteter, städning och medboende med stark oro. Beröm för dagverksamheten på Källstorpsgården samt olika synpunkter genom dagens ros i ttela. Humlans kök har fått beröm vid flera tillfällen för den goda maten. Samtliga synpunkter som inkommit följs upp med individuella samtal och på arbetsplatsträffar. Omsorg för funktionshindrade (OFF) Diarieförda synpunkter/klagomål och svar: Daglig verksamhet: 5 st (2 bristande bemötande, 3 gällande verksamheten) Korttidsverksamheten: 3 st (klippning av hår på ett barn, tillgänglighet) Personlig assistans: 12 st (Samordning administration samt rekrytering av personlig assistenten). Boende: 12 st (Hög ljudvolym, bemötande, pedagogik, förstörda kläder, bristandeomsorg, ej fungerande hiss, fritidsaktiviteter) Beröm: Av god man för gott bemötande och bra omsorg. Socialpsykiatrin Missnöje över att det saknas kök/kokvrå på Slättbergsvägen Missnöje över att annan brukare störde Flera klagomål från brukare och anhöriga pga. kraftiga störningar då annan brukare uppvisat aggressivt beteende. 18 avvikelser har inkommit till boendestödet, av dessa avser 10 st uteblivet stöd och 4 st avser brister i kvalitet. 2 synpunkter från brukare om beröm till boendestödjare. Under året har 8 Lex Sarah gjorts. Det har gällt utebliven insats, bemötande, fysiskt våld mellan brukare och fysiskt våld mellan brukare och personal. 7

8 Områdenas resultat: Bruttoomslutning budget 2014 Bokslut resultat 2014 Beräknat resultat i % av omslutn Ing fond Utg fond Utgående fond i % av omslutn. Område Söder ,31% ,45% Område Öster ,75% ,45% Område Väster ,45% ,48% Specialiserad enhet ,26% ,73% Enheter, ÄO totalt ,65% ,20% Område socialpsykiatri ,13% ,00% Område OFF ,32% ,52% Enheter, OFF totalt ,92% ,34% Enheter, förvaltningen totalt ,74% ,08% De områdesvisa verksamhetsredogörelserna bifogas i bilaga 1. Äldreomsorgens enheter visar ett underskott på ca tkr. Anslagen för hemvård, sjukvård och nattpatruller visar stora underskott medan gemensamma verksamheter och gruppbostäder visar överskott. Enheterna inom Omsorg för funktionshindrade redovisar ett underskott på tkr, vilket är klart bättre än prognoserna under året. Anslagen för personlig assistans och boendestöd visar större underskott medan gruppbostäderna OFF visar stora överskott. Investeringar: tkr Budget (inkl. ombudgeteringar) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till Slutredovisas Redovisning per projekt framgår av bilaga 3. Totalt redovisas ett överskott på tkr. Äldreomsorgens investeringsanslag visar i stort ett nollresultat. Områdenas anslag visar underskott då nya lokaler måste nyutrustas och utbyte av kopiatorer måste göras. Anslaget för utbyte av sängar och lyftar visar överskott. Anslagen för omsorg för funktionshindrade visar överskott på 252 tkr. Någon renovering av befintliga lokaler har inte gjorts. 8

9 Anslagen för lednings- och stödverksamhet har använts med stor restriktivitet och visar ett överskott på tkr. Anslagen för nya respektive reinvestering av datorer visar överskott, då utbyte kan ske med längre intervaller än tidigare. Anslaget för nytt verksamhetssystem förutsätts föras över till 2015, tkr. Anslag på 500 tkr behövs för utrustning av Örtagårdens nya gruppbostäder för personer med demenssjukdom. Framtiden: Äldre och handikappomsorgen är en komplex verksamhet som berörs av beslut och utvecklingstrender inom olika områden och inom angränsande välfärdssektorer. Nedan beskrivs ett antal olika utvecklingsstrategier som fortsatt kommer att ha betydelse där framtida utveckling ställer nya krav på vård och omsorg: Ökande behov och nya målgrupper: Vi blir alltfler äldre äldre med stora omsorgsbehov enligt befolkningsprognosen och förekomsten av demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Tiden i gruppboende blir längre än för personer med övervägande somatiska problem. Det finns stora behov av dagverksamhet, växelboende samt avlösning och stöd till anhöriga. Många personer med funktionsnedsättningar saknar delaktighet på arbetsmarknaden. Det påverkar deras levnadsförhållanden, deras psykiska och fysiska hälsa samt sociala kontakter. Funktionshindrades hälsa är ofta sämre än andra. Det behövs mer förebyggande hälsoarbete. Skola, arbetsliv och samhälle har svårt med anpassning till personer med funktionsnedsättningar orsakade av neuropsykiatriska diagnoser. Fortsatt utveckling mot mer avancerade insatser i hemsjukvård. Samhällsutveckling, behov av förebyggande insatser Tillgången på service i närmiljön, kommunikationer, träffpunkter, seniorboenden, trygghetsboenden med god tillgänglighet och trygghet är en nyckelfråga i samhällsutvecklingen. Uppsökande verksamhet och preventivt arbete bör ske så att äldre gör egna val för att vara delaktiga och aktiva så länge som möjligt. Stöd för ett ökat frivilligarbete/samverkan och utveckling av närståendestödet. Ett bra stöd i hemmet, god tillgång till service. Resurser för hemrehabilitering. Förändrad lagstiftning, nationella riktlinjer Betoning på rättigheter i lagstiftningen. Brukares kunskap om sina rättigheter. Krav och uppföljning från myndigheter, sanktionsavgifter. Ambitionsnivå: t ex nationella riktlinjer demensomsorg, värdighetsgaranti, parboendegaranti, riktlinjer för bemanning mm. Nationell samordning av psykiatrifrågorna. Höjd ambition för utbudet, kvalitet. Patientsäkerhetslagen stärker patientens ställning. Ökade kvalitetskrav Generell utveckling som innebär en mer personlig utformning av välfärdstjänster, ökad delaktighet och inflytande. Krav på ökad personalkontinuitet. Anpassning till mångkultur, kommunen har blivit ett finskt förvaltningsområde med ökade krav på tvåspråkig omsorg Kraven på individuella fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tillgodose behov av nya gruppboenden, bättre boendemiljöer och mer tillgängliga utemiljöer, socialt innehåll, aktivering, fritidssysselsättning. Hälsofrågor blir allt viktigare. Utveckla pedagogiken i att kunna välja en hälsofrämjande livsstil för personer med funktionsnedsättning. Nya hjälpmedel, behandlingsmetoder, läkemedel. Tillgång till medicinsk vård ökar kostnader på kort sikt men ökar oberoende och hälsa. Viktigt att minska vårdskador med utvecklade system, verktyg, metoder. Vårdrelaterade infektioner kommer att öka ännu mer? Hygienfrågor allt viktigare.fortsatt fokus på kostfrågor och matens betydelse. 9

10 Samverkan Samverkan i gemensamma processer/vårdkedjor och utveckling av närsjukvårdssamarbetet, utveckla samverkan med privata apotek och vårdcentraler. Privata apotek o vårdcentraler komplicerar samarbete och informationsöverföring mellan vårdgivare. Framtida teknik Vårt arbete med att tillgodose brukarnas behov av vård och omsorg är inne i en ny utvecklingsfas. Med samlingsnamnet välfärdsteknik utvecklas tjänster som använder sig av IT-, kommunikations- och robotteknik för att tillgodose omsorgsbehov hos brukaren. Välfärdsteknik ställer nya krav på omsorgsförvaltningen, men också på hela Trollhättans stad som på olika sätt behöver ge förutsättningar för utvecklingen genom till exempel infrastruktur och teknikstöd. Utveckling av E-tjänster, E-förvaltning, t ex förenklade ansökningar. Tillgång till service dygnet runt. Transparens, ökad insyn och delaktighet. Sociala medier kan förändra villkoren för nätverkande, kunskapsbildande, opinioner, information. IT- och telefoni, anhörigstödportaler, kontakt via TV. Nå ut med information till brukare/anhöriga genom TV teknik/it - portaler för kommunikation. Den medicintekniska utvecklingen fortsätter, ökar kostnader, överlevnad och höjer kravnivån. Personalutveckling Förebygga arbetsmiljöproblem orsakade av dåliga schema, vikariesituation mm. Omfattande kompetensutveckling krävs gällande värdegrund/bemötande, vardagsrehabilitering, aktivering i vardagen, grundläggande kunskap inom IT-området, hälso- och sjukvårdsinsatser. Stärka systematiskt kvalitetsarbete/evidesnbaserad praktik, forskning och utveckling. Behov av kvalitetsökning av vikariers kompetens. Därtill kommer förstås de stora frågorna om ansvarsgränser, lagstiftning, välfärdssektorns finansiering, avgifter, äldres och funktionsnedsattas ekonomiska villkor mm 10

11 Uppföljning av personalredovisning och diverse omkostnader Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 22,0 22,0 22,9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 9,0 8,8 8,8 Frisktal - andel friska <= 5 dagar 1) 46,8 48,4 48,7 År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) Personalomsättning (tillsvidareanställda) 7,3% 4,8% 6,8% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade 3) -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling 5) Summa diverse övriga omkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela sjukfr.dagar. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling. 11

12 Antalet månadsanställda personer har ökat med 47 personer, den timanställda personalen har minskat med 0,2%. Inom förvaltningen pågår rekrytering av pool-anstäld personal för att minska användningen av timanställda. De totala sjukdagarna har ökat med 0,9 dag per anställd, korttidsfrånvaron ligger kvar på samma nivå som förra året. Frisktalet har ökat med 0,6%. Kostnaderna för övertid har ökat med 40% (förra året minskade det med 12 %) trots ökningen ligger kostnadne på en relativt låg nivå 0,8% av kostnaden för arbetad tid. Ökningen av utbetald övertidsersättning beror på många olika faktorer. Brukare med komplexa behov kräver personal med hög kompetens och för vissa brukare inom OFF är det extra viktigt med kontinuitet vilket ibland medför att personal från bemanningen inte är ett alternativ. Bemanningsenheten upplever också att det är svårare att få tag på inskolade vikarier då de inte svarar i telefonen i lika stor utsträckning som tidigare. Det finns också ett visst ändrat beteende att personalen i högre grad väljer att ta ut sin övertid i pengar istället för ledighet. Kostnaden för konsulter har ökat med 72% till 448 tkr. Det är främst handledning av personal och kostnader för tolkar som ökat. Inom organisationen har funnits behov hos vissa personer och grupper att få handledning, i vissa fall har handledning använts i stället för annan kompetensutveckling. 12

13 Äldre och handikappomsorg Verksamhetens omfattning: Hemvård, Särskilda boendeformer, Växelboende/Korttidsboende, Dagverksamhet, Trygghetslarm, Telefontjänst, Terapiverksamhet, Restaurangverksamhet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Bostadsanpassningsbidrag. Hälso- och sjukvården omfattar Hemsjukvård och Rehabilitering/ habilitering (arbetsterapi och sjukgymnastik), Utprovning och tillhandahållande av hjälpmedel för funktionshindrade. Verksamhetens inriktning: Äldre och funktionshindrade skall tillförsäkras en god omsorg med målet att kunna leva ett självständigt liv med livskvalitet. Det innebär Personalen skall genom hög kompetens, professionellt förhållningssätt och gott bemötande skapa förutsättningar för att bedriva vård och omsorgsarbetet så att det ger trygghet och självständighet med den enskildes behov i fokus. Individens behov skall vara vägledande för omvårdnads- och biståndsinsatser. Äldre och funktionshindrade skall så långt möjligt beredas möjlighet att bo kvar i sina hem. Äldre och funktionshindrade skall erbjudas ett äldreboende som tillgodoser behovet av trygghet och omvårdnad. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och vårdtagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Verksamheten skall ta tillvara frivilligorganisationernas engagemang för att skapa mervärde för den enskilde. Verksamheten skall ha ett hälsofrämjande synsätt, stimulera till egenvård och ge en god och säker hälso- och sjukvård i samverkan med Västragötalandsregionen. Verksamhetens hushållning med resurser skall noggrant följas över tid och jämföras med andra kommuner. 13

14 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Äldre och handikappomsorg Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 284 Bostadsanpassning Gemensamma verksamheter Bemanningsenhet Servicelägenheter Gruppbostäder Korttid/Växelvård Utskrivningsklara,somatik Korttidsverksamhet OFF Löneuppräkning mm Gemensamma verksamheter Kök/dagverksamhet Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Färdtjänst Tekniska hjälpmedel Övriga verksamheter SUMMA Årets verksamhet: Av områdenas samlade verksamhetsredogörelser i bilaga 1 framgår vad som varit utmärkande för årets verksamhet. Nedan följer ett urval av viktiga händelser och utvecklingsprojekt. Den 1 september invigdes nya Nordängen med 16 gruppboendeplatser och nytt tillagningskök, dagverksamhet samt träffpunkt. Träffpunktsverksamheten ingår i ett forskningsprojekt avseende utvärdering och betydelsen av tunna nätverksband tillsammans med Högskolan Väst. Hemvård centrala staden har också i samverkan med högskolan ett projekt för att säkra processen Värdegrund ur ett vetenskapligt perspektiv. Ei Wish projektet med fokus på välbefinnande för äldre invandrare och deras familjer bedrivs tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland. Vecka 17 varje år görs en inventering av hälso- och sjukvårdsinsatser av samtliga personer inskrivna i hemsjukvården, både i särskilda boenden och i det ordinära boendet. Resultaten används bl.a. för att kartlägga behoven av förändringar i verksamheten och eventuella utbildningsbehov. Rubrikerna i mätningen gäller bl.a. sårförekomst, infektionsförekomst, inkontinens, infartsvägar och läkemedelsförekomst. Fortsatt arbete enligt avtal med Regionen om att sjuksköterskorna skall vara Sjukvårdsrådgivningen behjälpliga med bedömningar av hälsotillstånd hos äldre över 65 år. Åtagandet avser kvällar och nätter samt helger. Under året har 30 uppdrag utförts. 14

15 Under året har projekt Fjärrtillsyn bedrivits med möjlighet till kameratillsyn nattetid. Projektet har ingått som en del i det större projektet E-hemtjänst och finansierats genom bidrag från Fyrbodals kommunalförbund. Nytt kallelsesystem har installerats på Blomstergården. En enhet har deltagit i M-handel skafferiet ett projekt som leds av HögskolanVäst med syfte att göra inköp via surfplattor. Senior Alert är ett nationellt register där man efter en bedömningsmall registrerar risk för fall, trycksår och nutrition. Registreringarna bidrar till att få en bättre kvalitet i vården och är dessutom nödvändiga om man vill ta del av avsatta medel för prestionsersättningar. Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slutskede. Registreringarna är ett gemensamt ansvar för Regionen, Primärvården och kommunerna. BPSD är ett kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, registrering i registret har påbörjats. Flera chefer har läst en termin värdegrundsutbildning på Högskolan i Borås. Enhetscheferna är värdegrundsledare och leder arbetet i verksamheterna. Fortsatt arbete med att införa det internationella klassifikationssystemet ICF i journaldokumention. Under mars månad konverterades Rödklövern med 25 platser från somatik till demens. Den 23 maj slog åskan ner i Telias huvudstation i Trollhättan och nästan alla trygghetslarm slogs ut. Under en veckas tid gjordes ett massivt arbete med tillsyner hemma hos brukare och GSM-larm installerades hos de mest behövande vårdtagarna. Samlingssalen på Blomstergården byggdes ut så att fler brukare kan delta i olika aktiviteter. Administrationen flyttade till Eidars bovärdskontor och sjuksköterskorna kunde lämna en lägenhet och flytta in i Humlans admistrationsdel. I februari invigdes de nya lokalerna i Filialen vid Tallbacken. Här kunde flera verksamheter samlas... Samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt beträffande seniorkulturen. Under året har 86 personer väntat mer än tre månader innan beslut om särskilt boende har kunnat verkställas. Av dessa har dock de flesta tackat nej till anvisat boende en eller flera gånger. Ekonomi: Äldreomsorgens budgetram tillfördes tkr i tillskott. Behovsmodellen för målgruppsuppräkning inom Äldreomsorgen gav ett tillskott i ramen på tkr. Samtidigt reducerades ramen med tkr för att nämnden fått för mycket i målgruppsuppräkning 2012 och Tilläggsanslag har utgått under året med tkr, som tillförts hemvårdsanslaget. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenhet redovisar ett överskott på tkr. 15

16 Anslaget för bostadsanpassning visar ett underskott tkr. Prognoserna under året pekade mot ett större underskott men alla beställda arbeten hann inte utföras under året. Antalet beviljade ärenden var 618, vilket var något fler än under Emellertid har kostnaderna ökat med tkr vilket beror på att bidrag getts till dyrare åtgärder som t.ex. stoltrapphissar och stora badrumsanpassningar. Anslaget för handläggarna på biståndsenheten visar ett överskott på knappt 400 tkr. Rekrytering av nya handläggare har tagit längre tid än beräknat. Anslaget för utskrivningsklara visar ett underskott på 900 tkr. Kön till demensplatser under första halvåret innebar att personer blev kvar på sjukhusen. Outhyrda servicelägenheter ger ett underskott på ca 900 tkr, till en del beroende på vattenskador, som måste åtgärdas. Anslaget för gruppbostäder visar ett överskott på ca 400 tkr pga. högre intäkter av avgifter och kostersättningar. Hemvårdsanslagen ger ett överskott på ca tkr. Statsbidrag från Migrationsverket ger 250 tkr mer än beräknat, Avgifterna visar ett överskott på 500 tkr. Verksamhetsersättningarna för hemtjänsttimmarna ger ett överskott på tkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat något, under året. Det är andra året i följd som det inte sker någon volymökning. Anslaget för färdtjänst inklusive omsorgsresor visar ett överskott på tkr. Preliminär slutavräkning från Västtrafik innebär ett överskott på 550 tkr och kostnaden för omsorgsresor visar överskott på 450 tkr. Antalet resor har minskat med totalt jämfört med Enheter Totalt visar enheterna ett underskott på tkr. Endast specialiserad enhet visar överskott. Anslagen för gemensam administration visar ett överskott på 400 tkr. Långtidsjukskrivningar och därmed vakanser ger överskott Anslagen för gruppbostäder och korttidsverksamhet ger ett underskott på närmare 600 tkr. Stora variationer finns mellan områdena, Område Söder och Öster har stora underskott medan Område Väster och Specialiserad enhet visar överskott. Underskotten beror på utbetalda avgångsvederlag samt stora omvårdnadsbehov hos brukare, vilket krävt extra personal. Anslaget för Rehabenheten visar ett överskott på tkr. Enheten har stora svårigheter att ersätta frånvaro, såväl korttidsfrånvaro som långtidssjukskrivna och tjänstlediga. Resultaten för hemvård inom de geografiska områdena visar ett underskott på tkr,ungefär samma som under Tidigare år redovisade enheterna stora överskott. Kostnaden per beviljad hemvårdstimma ökade kraftigt under 2013 och har under 2014 ökat med 3,6 %, vilket innebär ökad resursåtgång för beviljade insatser. Stora svängningar i antalet beviljade timmar kan innebära ett negativt ekonomiskt resultat, innan personalresurserna anpassats. Anslagen för nattpatrullen överskrids med tkr. En sjätte patrull har tillsatts utan finansiering pg.a. de ökade behoven av tillsyn nattetid. Totalt sett har antalet planerade insatser inte ökat under året men de kräver mer tid bl.a. för personer med behov av hjälp i livets slut och antalet personer, som behöver hjälp med att komma i säng har också ökat väsentligt. Dessutom har antalet oplanerade besök ökat i form av åtgärder vid larm och uppdragsanmälningar. Anslagen för sjukvård överskrids med ca tkr. Ökat antal inskrivna i hemsjukvården och vårdtagare med mer komplicerade sjukdomar gör att all frånvaro måste ersättas, vilket innebär ökade vikariekostnader. Anslaget för tekniska hjälpmedel överskrids med tkr. Det nya hjälpmedelsavtalet gav inte lägre kostnader. Sedan dess har emellertid förändringar i vårdkedjan skett och patienter ligger allt kortare tid på sjukhus och kommer hem med hjälpmedel. 16

17 Kön till korttid och boende minskade, efter det att Trygg Hemgång startade. Under först halvåret 2014 uppstod en brist på boendeplatser. Under senare delen av året sjönk kön högtst betydligt. Vid utgången av 2014 fanns ett flertal tomma lägenheter. Antalet utflyttade personer under året var 179 av totalt 430 boenden en omsättning på knappt 42 %, motsvarande siffra för 2013 var drygt 35 %. 17

18 Antalet betaldygn för utskrivningsklara varierar kraftigt mellan åren, från april 2012 sker en tydlig nergång när Trygg hemgång startade sin verksamhet. Under första halvåret 2014 uppstod en brist på boendeplatser, vilket medfört betaldygn. Under senare delen av året har staden inte haft några betaldagar. Mellan 2013 och 2014 har hemvårdstimmarna sjunkit med 0,4 % 18

19 Antal färdtjänstresor har minskat med 8 % mellan 2013 och 2014, stadens kostnad för färdjänst har sjunkit med 11 % mellan åren. Mellan 2012 och 2014 har antalet resor minskat med 7 % medan kostnaden för resorna har minskat med 18 %. 19

20 Antalet insatser från nattpatrullen minskade under 2013, för att under 2014 stiga till samma nivå som Det är de oplanerade insatserna som ökat medan de planerade ligger kvar på samma nivå som

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Sonja Björklund, OF Anette Westerlind, Anhörigstöd OF Desire Lindh, Anhörigstöd OF Joakim de Blanche, sekreterare

Sonja Björklund, OF Anette Westerlind, Anhörigstöd OF Desire Lindh, Anhörigstöd OF Joakim de Blanche, sekreterare Kommunala Handikapprådet Protokoll 1 (4) Tid och Plats Beslutande Stadshuset 2015-05-07 kl.18.00 21.05 Mikael Lundvall (s), ordförande, Kommunstyrelsen Ann-Christin Holgersson (s), Kommunstyrelsen Maria

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN 2008-02-03 ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN Framtaget av vuxenberedningen på uppdrag av kommunfullmäktige Inledning Vi ser i Sverige idag en utveckling där befolkningen blir allt äldre. 1,6 miljoner

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer