Verksamhetsredogörelse Omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden

2 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter 7 Områdenas resultat 8 Investeringar, slutredovisning 8 Framtiden 9-10 Personalredovisning Äldreomsorg Verksamhetsinriktning 13 Driftredovisning 14 Årets verksamhet Ekonomi Diagram Fullmäktiges uppdrag Nationell brukarundersökning 24 Nyckeltal 25 Framtiden Omsorg för funktionshindrade Verksamhetsinriktning 28 Driftredovisning 29 Årets verksamhet Ekonomi 30 Diagram Fullmäktiges uppdrag Nyckeltal 36 Framtiden Bilagor Områdernas verksamhetsredogörelser Bilaga 1 Utfall, områden/enheter Bilaga 2 Investeringsredovisning Bilaga 3 Verksamhetsmått Bilaga 4 Verksamhetsmål Bilaga 5 2

3 Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden Nämndens presidium: Ann-Christin Holgersson, Sven-Åke Möll, Maria Nilsson Ordförande: Ann-Christin Holgersson 1:e vice ordf: Sven-Åke Möll 2:a vice ordf: Maria Nilsson Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7 ersättare. Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar: Äldre- och handikappomsorg inkl. förvaltningsledning och stab. Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag. Omsorg för funktionshindrade Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare. Omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Holgersson Omsorgsnämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden: Omsorgen för äldre och funktionshindrade skall tillgodose vård-/omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden. Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens. Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det. Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov. 3

4 Äldres och funktionshindrades trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionshindrades trygghet. Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättnigar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser. En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionshindrade. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg Funktionshindrade Lednings och stödverksamhet On Summa Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg Funktionshindrade Lednings och stödverksamhet On Summa Viktiga händelser: Nedan följer ett urval av 2014 års strategiska frågor och händelser. Möjlighet till att arbeta upp till heltid har införts genom det s.k. Sverker. Pooler har inrättats i områdena i syfte att minska antalet timanställningar. Närsjukvårdsavtalet avser uppdrag från sjukvårdsrådgivningen för personer över 65 år, som får insatser av Stadens sjuksköterskor kvällar-nätter och helger. Sedan starten av Trygg Hemgång i april 2012 har antalet betaldygn för utskrivningsklara personer minskat kraftigt. Under 2013 betalade vi för endast 17 dygn. Under första halvåret 2014 var det emellertid kö till demensboendena, vilket innebar att personer blev kvar på sjukhusen och betalningsansvar uppstod för 305 dygn. 4

5 Kastanjebacken och Nybergskulla har ingått i Estelle-projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska övertalig tid. Projektet avslutas 1 april Under hösten har enkäter gjorts inom Socialpsykiatrins boenden och Boendestödet. Enkäter har gjorts inom boenden, korttidsverksamhet, sysselsättning och personlig assistans inom LSS-verksamheterna. 16 nya gruppbostäder och nytt kök med matsal på Nordängen togs i drift under augusti. I projekt Trygg natt har 11 personer fått tillsyn nattetid via kamera. Komrev har på uppdrag av Stadens revisorer granskat flera områden. Inom socialspykiatrin har PRIO-projektet fortsatt, med hjälp av statsbidrag har en person anställts för att driva projektet främst utifrån vuxenperspektivet. Fortsatt arbete med att forma och införa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Fortsatt arbete med att konkretisera planen för äldres boende. En förstudie har gjorts under hösten gällande möjligheten att upphandla nytt verksamhetssystem. Projektledare och projektgrupper har utsetts för det fortsatta arbetet. Arbetet med att tydliggöra omsorgsförvaltningens anhörigstöd har inletts under året. Ekonomi: Omsorgsnämndens totala ram tillfördes tkr, varav tkr till Omsorg för funktionshindrade och tkr till Äldreomsorgen. Investeringsbudgeten tillfördes tkr för nyutrustning Nordängen och tkr för nytt verksamhetssystem och uppgick till tkr. Redan efter februari kunde förvaltningen konstatera att ett verksamheten inte kunde rymmas inom befintliga ramar. I prognosen efter februari beräknades ett underskott på tkr. I aprilrapporten befarades ett underskott på tkr och Omsorgsnämnden begärde tilläggsanslag med tkr för att täcka beräknade underskott för hemtjänst och köpta platser inom OFF. Tilläggsanslag beviljades med tkr till hemvården och tkr till köpta platser. I prognosen efter oktober beräknades ett underskott på tkr. Under senare delen av året har sex ärenden personlig assistans enligt LSS kommunal regi övergått till försäkringskassan. Dessutom har fem LSS-ärenden hos privata assistansbolag blivit assistansärenden, som försäkringskassan betalar. Totalt redovisas 2014 ett överskott på 700 tkr. Enheterna visar underskott med tkr, nämnd och biståndsenhet visar överskott med tkr och förvaltningsledning och nämnd visar överskott med tkr. Överskotten för nämnd och biståndsenhet härrör sig främst från biståndsenhetens anslag för verksamhetsersättning för hemtjänst med tkr och för personlig assistans med tkr. Även anslagen under nämnd för korttidsverksamheten visar ett överskott på tkr, reavinst vid försäljning av Silvertärnan uppgick till tkr. Anslaget för färdtjänst och omsorgsresor redovisar ett överskott på tkr. För enheterna är det området Specialiserad enhet och OFF, som visar överskott, övriga visar underskott i varierande storlek. 5

6 Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2014 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh. nämnd Funktionsh. enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Redovisning av fonder Brutto Ingående Avvikelse Summa Justering Utgående omslutning fond fond fond Nämndsfond Resultatfond, Söder ÄO Resultatfond, Öster ÄO Resultatfond, Väster ÄO Resultatfond, spec. enhet ÄO Resultatfond, enheter OFF Summa Överskottet inom förvaltningsledningen har inräknats i nämndsfonden. Inga områden överstiger behållning på 3 % av bruttoomslutningen. Måluppfyllelse: I den nationella brukarundersökning som Socialstyrelsen (Öppna jämförelser) genomförde under 2014 har samtliga brukare inom äldreboenden och hemtjänst getts möjlighet att svara på enkäter om vad man tycker om vården. Svarsfrekvensen för undersökningen var 66 % (70 % 2013) för personer med hemtjänst och av dessa hade 56 % svarat själva på enkäten. Svarsfrekvensen för personer i särskilt boende var 52 % (54 %) och där hade oftast en anhörig svarat på enkäten, 75 %. Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg. Jämfört med resultat från 2013 har försämring skett på en majoritet av indikatorerna. Vad gäller behovstäckning finns periodvis viss brist på boenden för personer med demens. Strategin att successivt stärka insatserna i hemvård med t ex Trygg hemgång för att minska behov av dyra gruppboenden har utvecklats i rätt riktning. Måluppfyllelsen gällande resurshushållning i jämförelse med liknande kommuner har visat att kostnaden per boende i särskilt boende och kostnaden per ärende i hemvården uppfyllts medan kostnaden per vårddygn i korttidsboende ligger över andra liknande kommuner. 6

7 Den samlade bedömningen är att Omsorg för funktionshindrade har nått målet att inte ha högre kostnader än liknande kommuner. Däremot har tillgängligheten till boende enligt LSS och socialpsykiatrin inte kunnat tillgodoses med korta väntetider. Enkäter om brukarnas nöjdhet har gjorts under året. Inom socialpsykiatrin var 78 % nöjda med stödet i boendet och 94 % var nöjda med boendestödet. Andelen brukare inom LSS-verksamheten som är nöjda varierar mellan 89 och 94 %, vilket får ses som ett bra resultat, dock når man inte målen som är högt satta till 95 %. Däremot visar föräldraenekäten om korttidsverksamheten ett sämre utfall än tidigare, vilket till viss del beror på ändrad organisation och uppdragsbeskrivning. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Äldreomsorg Klagomålen avser information/delaktighet, bemötande, det sociala innehållet i vardagen, önskemål om mer utevistelse, för få parkeringsplatser på Källstorp, slitna lokaler och för varma eller för kalla rum. Ytterligare synpunkter gäller HSL-insatser och medicinering, bemanning, aktiviteter, städning och medboende med stark oro. Beröm för dagverksamheten på Källstorpsgården samt olika synpunkter genom dagens ros i ttela. Humlans kök har fått beröm vid flera tillfällen för den goda maten. Samtliga synpunkter som inkommit följs upp med individuella samtal och på arbetsplatsträffar. Omsorg för funktionshindrade (OFF) Diarieförda synpunkter/klagomål och svar: Daglig verksamhet: 5 st (2 bristande bemötande, 3 gällande verksamheten) Korttidsverksamheten: 3 st (klippning av hår på ett barn, tillgänglighet) Personlig assistans: 12 st (Samordning administration samt rekrytering av personlig assistenten). Boende: 12 st (Hög ljudvolym, bemötande, pedagogik, förstörda kläder, bristandeomsorg, ej fungerande hiss, fritidsaktiviteter) Beröm: Av god man för gott bemötande och bra omsorg. Socialpsykiatrin Missnöje över att det saknas kök/kokvrå på Slättbergsvägen Missnöje över att annan brukare störde Flera klagomål från brukare och anhöriga pga. kraftiga störningar då annan brukare uppvisat aggressivt beteende. 18 avvikelser har inkommit till boendestödet, av dessa avser 10 st uteblivet stöd och 4 st avser brister i kvalitet. 2 synpunkter från brukare om beröm till boendestödjare. Under året har 8 Lex Sarah gjorts. Det har gällt utebliven insats, bemötande, fysiskt våld mellan brukare och fysiskt våld mellan brukare och personal. 7

8 Områdenas resultat: Bruttoomslutning budget 2014 Bokslut resultat 2014 Beräknat resultat i % av omslutn Ing fond Utg fond Utgående fond i % av omslutn. Område Söder ,31% ,45% Område Öster ,75% ,45% Område Väster ,45% ,48% Specialiserad enhet ,26% ,73% Enheter, ÄO totalt ,65% ,20% Område socialpsykiatri ,13% ,00% Område OFF ,32% ,52% Enheter, OFF totalt ,92% ,34% Enheter, förvaltningen totalt ,74% ,08% De områdesvisa verksamhetsredogörelserna bifogas i bilaga 1. Äldreomsorgens enheter visar ett underskott på ca tkr. Anslagen för hemvård, sjukvård och nattpatruller visar stora underskott medan gemensamma verksamheter och gruppbostäder visar överskott. Enheterna inom Omsorg för funktionshindrade redovisar ett underskott på tkr, vilket är klart bättre än prognoserna under året. Anslagen för personlig assistans och boendestöd visar större underskott medan gruppbostäderna OFF visar stora överskott. Investeringar: tkr Budget (inkl. ombudgeteringar) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till Slutredovisas Redovisning per projekt framgår av bilaga 3. Totalt redovisas ett överskott på tkr. Äldreomsorgens investeringsanslag visar i stort ett nollresultat. Områdenas anslag visar underskott då nya lokaler måste nyutrustas och utbyte av kopiatorer måste göras. Anslaget för utbyte av sängar och lyftar visar överskott. Anslagen för omsorg för funktionshindrade visar överskott på 252 tkr. Någon renovering av befintliga lokaler har inte gjorts. 8

9 Anslagen för lednings- och stödverksamhet har använts med stor restriktivitet och visar ett överskott på tkr. Anslagen för nya respektive reinvestering av datorer visar överskott, då utbyte kan ske med längre intervaller än tidigare. Anslaget för nytt verksamhetssystem förutsätts föras över till 2015, tkr. Anslag på 500 tkr behövs för utrustning av Örtagårdens nya gruppbostäder för personer med demenssjukdom. Framtiden: Äldre och handikappomsorgen är en komplex verksamhet som berörs av beslut och utvecklingstrender inom olika områden och inom angränsande välfärdssektorer. Nedan beskrivs ett antal olika utvecklingsstrategier som fortsatt kommer att ha betydelse där framtida utveckling ställer nya krav på vård och omsorg: Ökande behov och nya målgrupper: Vi blir alltfler äldre äldre med stora omsorgsbehov enligt befolkningsprognosen och förekomsten av demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Tiden i gruppboende blir längre än för personer med övervägande somatiska problem. Det finns stora behov av dagverksamhet, växelboende samt avlösning och stöd till anhöriga. Många personer med funktionsnedsättningar saknar delaktighet på arbetsmarknaden. Det påverkar deras levnadsförhållanden, deras psykiska och fysiska hälsa samt sociala kontakter. Funktionshindrades hälsa är ofta sämre än andra. Det behövs mer förebyggande hälsoarbete. Skola, arbetsliv och samhälle har svårt med anpassning till personer med funktionsnedsättningar orsakade av neuropsykiatriska diagnoser. Fortsatt utveckling mot mer avancerade insatser i hemsjukvård. Samhällsutveckling, behov av förebyggande insatser Tillgången på service i närmiljön, kommunikationer, träffpunkter, seniorboenden, trygghetsboenden med god tillgänglighet och trygghet är en nyckelfråga i samhällsutvecklingen. Uppsökande verksamhet och preventivt arbete bör ske så att äldre gör egna val för att vara delaktiga och aktiva så länge som möjligt. Stöd för ett ökat frivilligarbete/samverkan och utveckling av närståendestödet. Ett bra stöd i hemmet, god tillgång till service. Resurser för hemrehabilitering. Förändrad lagstiftning, nationella riktlinjer Betoning på rättigheter i lagstiftningen. Brukares kunskap om sina rättigheter. Krav och uppföljning från myndigheter, sanktionsavgifter. Ambitionsnivå: t ex nationella riktlinjer demensomsorg, värdighetsgaranti, parboendegaranti, riktlinjer för bemanning mm. Nationell samordning av psykiatrifrågorna. Höjd ambition för utbudet, kvalitet. Patientsäkerhetslagen stärker patientens ställning. Ökade kvalitetskrav Generell utveckling som innebär en mer personlig utformning av välfärdstjänster, ökad delaktighet och inflytande. Krav på ökad personalkontinuitet. Anpassning till mångkultur, kommunen har blivit ett finskt förvaltningsområde med ökade krav på tvåspråkig omsorg Kraven på individuella fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tillgodose behov av nya gruppboenden, bättre boendemiljöer och mer tillgängliga utemiljöer, socialt innehåll, aktivering, fritidssysselsättning. Hälsofrågor blir allt viktigare. Utveckla pedagogiken i att kunna välja en hälsofrämjande livsstil för personer med funktionsnedsättning. Nya hjälpmedel, behandlingsmetoder, läkemedel. Tillgång till medicinsk vård ökar kostnader på kort sikt men ökar oberoende och hälsa. Viktigt att minska vårdskador med utvecklade system, verktyg, metoder. Vårdrelaterade infektioner kommer att öka ännu mer? Hygienfrågor allt viktigare.fortsatt fokus på kostfrågor och matens betydelse. 9

10 Samverkan Samverkan i gemensamma processer/vårdkedjor och utveckling av närsjukvårdssamarbetet, utveckla samverkan med privata apotek och vårdcentraler. Privata apotek o vårdcentraler komplicerar samarbete och informationsöverföring mellan vårdgivare. Framtida teknik Vårt arbete med att tillgodose brukarnas behov av vård och omsorg är inne i en ny utvecklingsfas. Med samlingsnamnet välfärdsteknik utvecklas tjänster som använder sig av IT-, kommunikations- och robotteknik för att tillgodose omsorgsbehov hos brukaren. Välfärdsteknik ställer nya krav på omsorgsförvaltningen, men också på hela Trollhättans stad som på olika sätt behöver ge förutsättningar för utvecklingen genom till exempel infrastruktur och teknikstöd. Utveckling av E-tjänster, E-förvaltning, t ex förenklade ansökningar. Tillgång till service dygnet runt. Transparens, ökad insyn och delaktighet. Sociala medier kan förändra villkoren för nätverkande, kunskapsbildande, opinioner, information. IT- och telefoni, anhörigstödportaler, kontakt via TV. Nå ut med information till brukare/anhöriga genom TV teknik/it - portaler för kommunikation. Den medicintekniska utvecklingen fortsätter, ökar kostnader, överlevnad och höjer kravnivån. Personalutveckling Förebygga arbetsmiljöproblem orsakade av dåliga schema, vikariesituation mm. Omfattande kompetensutveckling krävs gällande värdegrund/bemötande, vardagsrehabilitering, aktivering i vardagen, grundläggande kunskap inom IT-området, hälso- och sjukvårdsinsatser. Stärka systematiskt kvalitetsarbete/evidesnbaserad praktik, forskning och utveckling. Behov av kvalitetsökning av vikariers kompetens. Därtill kommer förstås de stora frågorna om ansvarsgränser, lagstiftning, välfärdssektorns finansiering, avgifter, äldres och funktionsnedsattas ekonomiska villkor mm 10

11 Uppföljning av personalredovisning och diverse omkostnader Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 22,0 22,0 22,9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 9,0 8,8 8,8 Frisktal - andel friska <= 5 dagar 1) 46,8 48,4 48,7 År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) Personalomsättning (tillsvidareanställda) 7,3% 4,8% 6,8% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade 3) -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling 5) Summa diverse övriga omkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela sjukfr.dagar. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling. 11

12 Antalet månadsanställda personer har ökat med 47 personer, den timanställda personalen har minskat med 0,2%. Inom förvaltningen pågår rekrytering av pool-anstäld personal för att minska användningen av timanställda. De totala sjukdagarna har ökat med 0,9 dag per anställd, korttidsfrånvaron ligger kvar på samma nivå som förra året. Frisktalet har ökat med 0,6%. Kostnaderna för övertid har ökat med 40% (förra året minskade det med 12 %) trots ökningen ligger kostnadne på en relativt låg nivå 0,8% av kostnaden för arbetad tid. Ökningen av utbetald övertidsersättning beror på många olika faktorer. Brukare med komplexa behov kräver personal med hög kompetens och för vissa brukare inom OFF är det extra viktigt med kontinuitet vilket ibland medför att personal från bemanningen inte är ett alternativ. Bemanningsenheten upplever också att det är svårare att få tag på inskolade vikarier då de inte svarar i telefonen i lika stor utsträckning som tidigare. Det finns också ett visst ändrat beteende att personalen i högre grad väljer att ta ut sin övertid i pengar istället för ledighet. Kostnaden för konsulter har ökat med 72% till 448 tkr. Det är främst handledning av personal och kostnader för tolkar som ökat. Inom organisationen har funnits behov hos vissa personer och grupper att få handledning, i vissa fall har handledning använts i stället för annan kompetensutveckling. 12

13 Äldre och handikappomsorg Verksamhetens omfattning: Hemvård, Särskilda boendeformer, Växelboende/Korttidsboende, Dagverksamhet, Trygghetslarm, Telefontjänst, Terapiverksamhet, Restaurangverksamhet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Bostadsanpassningsbidrag. Hälso- och sjukvården omfattar Hemsjukvård och Rehabilitering/ habilitering (arbetsterapi och sjukgymnastik), Utprovning och tillhandahållande av hjälpmedel för funktionshindrade. Verksamhetens inriktning: Äldre och funktionshindrade skall tillförsäkras en god omsorg med målet att kunna leva ett självständigt liv med livskvalitet. Det innebär Personalen skall genom hög kompetens, professionellt förhållningssätt och gott bemötande skapa förutsättningar för att bedriva vård och omsorgsarbetet så att det ger trygghet och självständighet med den enskildes behov i fokus. Individens behov skall vara vägledande för omvårdnads- och biståndsinsatser. Äldre och funktionshindrade skall så långt möjligt beredas möjlighet att bo kvar i sina hem. Äldre och funktionshindrade skall erbjudas ett äldreboende som tillgodoser behovet av trygghet och omvårdnad. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och vårdtagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Verksamheten skall ta tillvara frivilligorganisationernas engagemang för att skapa mervärde för den enskilde. Verksamheten skall ha ett hälsofrämjande synsätt, stimulera till egenvård och ge en god och säker hälso- och sjukvård i samverkan med Västragötalandsregionen. Verksamhetens hushållning med resurser skall noggrant följas över tid och jämföras med andra kommuner. 13

14 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Äldre och handikappomsorg Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 284 Bostadsanpassning Gemensamma verksamheter Bemanningsenhet Servicelägenheter Gruppbostäder Korttid/Växelvård Utskrivningsklara,somatik Korttidsverksamhet OFF Löneuppräkning mm Gemensamma verksamheter Kök/dagverksamhet Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Färdtjänst Tekniska hjälpmedel Övriga verksamheter SUMMA Årets verksamhet: Av områdenas samlade verksamhetsredogörelser i bilaga 1 framgår vad som varit utmärkande för årets verksamhet. Nedan följer ett urval av viktiga händelser och utvecklingsprojekt. Den 1 september invigdes nya Nordängen med 16 gruppboendeplatser och nytt tillagningskök, dagverksamhet samt träffpunkt. Träffpunktsverksamheten ingår i ett forskningsprojekt avseende utvärdering och betydelsen av tunna nätverksband tillsammans med Högskolan Väst. Hemvård centrala staden har också i samverkan med högskolan ett projekt för att säkra processen Värdegrund ur ett vetenskapligt perspektiv. Ei Wish projektet med fokus på välbefinnande för äldre invandrare och deras familjer bedrivs tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland. Vecka 17 varje år görs en inventering av hälso- och sjukvårdsinsatser av samtliga personer inskrivna i hemsjukvården, både i särskilda boenden och i det ordinära boendet. Resultaten används bl.a. för att kartlägga behoven av förändringar i verksamheten och eventuella utbildningsbehov. Rubrikerna i mätningen gäller bl.a. sårförekomst, infektionsförekomst, inkontinens, infartsvägar och läkemedelsförekomst. Fortsatt arbete enligt avtal med Regionen om att sjuksköterskorna skall vara Sjukvårdsrådgivningen behjälpliga med bedömningar av hälsotillstånd hos äldre över 65 år. Åtagandet avser kvällar och nätter samt helger. Under året har 30 uppdrag utförts. 14

15 Under året har projekt Fjärrtillsyn bedrivits med möjlighet till kameratillsyn nattetid. Projektet har ingått som en del i det större projektet E-hemtjänst och finansierats genom bidrag från Fyrbodals kommunalförbund. Nytt kallelsesystem har installerats på Blomstergården. En enhet har deltagit i M-handel skafferiet ett projekt som leds av HögskolanVäst med syfte att göra inköp via surfplattor. Senior Alert är ett nationellt register där man efter en bedömningsmall registrerar risk för fall, trycksår och nutrition. Registreringarna bidrar till att få en bättre kvalitet i vården och är dessutom nödvändiga om man vill ta del av avsatta medel för prestionsersättningar. Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slutskede. Registreringarna är ett gemensamt ansvar för Regionen, Primärvården och kommunerna. BPSD är ett kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, registrering i registret har påbörjats. Flera chefer har läst en termin värdegrundsutbildning på Högskolan i Borås. Enhetscheferna är värdegrundsledare och leder arbetet i verksamheterna. Fortsatt arbete med att införa det internationella klassifikationssystemet ICF i journaldokumention. Under mars månad konverterades Rödklövern med 25 platser från somatik till demens. Den 23 maj slog åskan ner i Telias huvudstation i Trollhättan och nästan alla trygghetslarm slogs ut. Under en veckas tid gjordes ett massivt arbete med tillsyner hemma hos brukare och GSM-larm installerades hos de mest behövande vårdtagarna. Samlingssalen på Blomstergården byggdes ut så att fler brukare kan delta i olika aktiviteter. Administrationen flyttade till Eidars bovärdskontor och sjuksköterskorna kunde lämna en lägenhet och flytta in i Humlans admistrationsdel. I februari invigdes de nya lokalerna i Filialen vid Tallbacken. Här kunde flera verksamheter samlas... Samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt beträffande seniorkulturen. Under året har 86 personer väntat mer än tre månader innan beslut om särskilt boende har kunnat verkställas. Av dessa har dock de flesta tackat nej till anvisat boende en eller flera gånger. Ekonomi: Äldreomsorgens budgetram tillfördes tkr i tillskott. Behovsmodellen för målgruppsuppräkning inom Äldreomsorgen gav ett tillskott i ramen på tkr. Samtidigt reducerades ramen med tkr för att nämnden fått för mycket i målgruppsuppräkning 2012 och Tilläggsanslag har utgått under året med tkr, som tillförts hemvårdsanslaget. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenhet redovisar ett överskott på tkr. 15

16 Anslaget för bostadsanpassning visar ett underskott tkr. Prognoserna under året pekade mot ett större underskott men alla beställda arbeten hann inte utföras under året. Antalet beviljade ärenden var 618, vilket var något fler än under Emellertid har kostnaderna ökat med tkr vilket beror på att bidrag getts till dyrare åtgärder som t.ex. stoltrapphissar och stora badrumsanpassningar. Anslaget för handläggarna på biståndsenheten visar ett överskott på knappt 400 tkr. Rekrytering av nya handläggare har tagit längre tid än beräknat. Anslaget för utskrivningsklara visar ett underskott på 900 tkr. Kön till demensplatser under första halvåret innebar att personer blev kvar på sjukhusen. Outhyrda servicelägenheter ger ett underskott på ca 900 tkr, till en del beroende på vattenskador, som måste åtgärdas. Anslaget för gruppbostäder visar ett överskott på ca 400 tkr pga. högre intäkter av avgifter och kostersättningar. Hemvårdsanslagen ger ett överskott på ca tkr. Statsbidrag från Migrationsverket ger 250 tkr mer än beräknat, Avgifterna visar ett överskott på 500 tkr. Verksamhetsersättningarna för hemtjänsttimmarna ger ett överskott på tkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat något, under året. Det är andra året i följd som det inte sker någon volymökning. Anslaget för färdtjänst inklusive omsorgsresor visar ett överskott på tkr. Preliminär slutavräkning från Västtrafik innebär ett överskott på 550 tkr och kostnaden för omsorgsresor visar överskott på 450 tkr. Antalet resor har minskat med totalt jämfört med Enheter Totalt visar enheterna ett underskott på tkr. Endast specialiserad enhet visar överskott. Anslagen för gemensam administration visar ett överskott på 400 tkr. Långtidsjukskrivningar och därmed vakanser ger överskott Anslagen för gruppbostäder och korttidsverksamhet ger ett underskott på närmare 600 tkr. Stora variationer finns mellan områdena, Område Söder och Öster har stora underskott medan Område Väster och Specialiserad enhet visar överskott. Underskotten beror på utbetalda avgångsvederlag samt stora omvårdnadsbehov hos brukare, vilket krävt extra personal. Anslaget för Rehabenheten visar ett överskott på tkr. Enheten har stora svårigheter att ersätta frånvaro, såväl korttidsfrånvaro som långtidssjukskrivna och tjänstlediga. Resultaten för hemvård inom de geografiska områdena visar ett underskott på tkr,ungefär samma som under Tidigare år redovisade enheterna stora överskott. Kostnaden per beviljad hemvårdstimma ökade kraftigt under 2013 och har under 2014 ökat med 3,6 %, vilket innebär ökad resursåtgång för beviljade insatser. Stora svängningar i antalet beviljade timmar kan innebära ett negativt ekonomiskt resultat, innan personalresurserna anpassats. Anslagen för nattpatrullen överskrids med tkr. En sjätte patrull har tillsatts utan finansiering pg.a. de ökade behoven av tillsyn nattetid. Totalt sett har antalet planerade insatser inte ökat under året men de kräver mer tid bl.a. för personer med behov av hjälp i livets slut och antalet personer, som behöver hjälp med att komma i säng har också ökat väsentligt. Dessutom har antalet oplanerade besök ökat i form av åtgärder vid larm och uppdragsanmälningar. Anslagen för sjukvård överskrids med ca tkr. Ökat antal inskrivna i hemsjukvården och vårdtagare med mer komplicerade sjukdomar gör att all frånvaro måste ersättas, vilket innebär ökade vikariekostnader. Anslaget för tekniska hjälpmedel överskrids med tkr. Det nya hjälpmedelsavtalet gav inte lägre kostnader. Sedan dess har emellertid förändringar i vårdkedjan skett och patienter ligger allt kortare tid på sjukhus och kommer hem med hjälpmedel. 16

17 Kön till korttid och boende minskade, efter det att Trygg Hemgång startade. Under först halvåret 2014 uppstod en brist på boendeplatser. Under senare delen av året sjönk kön högtst betydligt. Vid utgången av 2014 fanns ett flertal tomma lägenheter. Antalet utflyttade personer under året var 179 av totalt 430 boenden en omsättning på knappt 42 %, motsvarande siffra för 2013 var drygt 35 %. 17

18 Antalet betaldygn för utskrivningsklara varierar kraftigt mellan åren, från april 2012 sker en tydlig nergång när Trygg hemgång startade sin verksamhet. Under första halvåret 2014 uppstod en brist på boendeplatser, vilket medfört betaldygn. Under senare delen av året har staden inte haft några betaldagar. Mellan 2013 och 2014 har hemvårdstimmarna sjunkit med 0,4 % 18

19 Antal färdtjänstresor har minskat med 8 % mellan 2013 och 2014, stadens kostnad för färdjänst har sjunkit med 11 % mellan åren. Mellan 2012 och 2014 har antalet resor minskat med 7 % medan kostnaden för resorna har minskat med 18 %. 19

20 Antalet insatser från nattpatrullen minskade under 2013, för att under 2014 stiga till samma nivå som Det är de oplanerade insatserna som ökat medan de planerade ligger kvar på samma nivå som

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer