Verksamhetsredogörelse Omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden

2 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter 7 Områdenas resultat 8 Investeringar, slutredovisning 8 Framtiden 9-10 Personalredovisning Äldreomsorg Verksamhetsinriktning 13 Driftredovisning 14 Årets verksamhet Ekonomi Diagram Fullmäktiges uppdrag Nationell brukarundersökning 24 Nyckeltal 25 Framtiden Omsorg för funktionshindrade Verksamhetsinriktning 28 Driftredovisning 29 Årets verksamhet Ekonomi 30 Diagram Fullmäktiges uppdrag Nyckeltal 36 Framtiden Bilagor Områdernas verksamhetsredogörelser Bilaga 1 Utfall, områden/enheter Bilaga 2 Investeringsredovisning Bilaga 3 Verksamhetsmått Bilaga 4 Verksamhetsmål Bilaga 5 2

3 Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden Nämndens presidium: Ann-Christin Holgersson, Sven-Åke Möll, Maria Nilsson Ordförande: Ann-Christin Holgersson 1:e vice ordf: Sven-Åke Möll 2:a vice ordf: Maria Nilsson Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7 ersättare. Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar: Äldre- och handikappomsorg inkl. förvaltningsledning och stab. Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag. Omsorg för funktionshindrade Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare. Omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Holgersson Omsorgsnämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden: Omsorgen för äldre och funktionshindrade skall tillgodose vård-/omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden. Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens. Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det. Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov. 3

4 Äldres och funktionshindrades trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionshindrades trygghet. Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättnigar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser. En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionshindrade. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg Funktionshindrade Lednings och stödverksamhet On Summa Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg Funktionshindrade Lednings och stödverksamhet On Summa Viktiga händelser: Nedan följer ett urval av 2014 års strategiska frågor och händelser. Möjlighet till att arbeta upp till heltid har införts genom det s.k. Sverker. Pooler har inrättats i områdena i syfte att minska antalet timanställningar. Närsjukvårdsavtalet avser uppdrag från sjukvårdsrådgivningen för personer över 65 år, som får insatser av Stadens sjuksköterskor kvällar-nätter och helger. Sedan starten av Trygg Hemgång i april 2012 har antalet betaldygn för utskrivningsklara personer minskat kraftigt. Under 2013 betalade vi för endast 17 dygn. Under första halvåret 2014 var det emellertid kö till demensboendena, vilket innebar att personer blev kvar på sjukhusen och betalningsansvar uppstod för 305 dygn. 4

5 Kastanjebacken och Nybergskulla har ingått i Estelle-projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska övertalig tid. Projektet avslutas 1 april Under hösten har enkäter gjorts inom Socialpsykiatrins boenden och Boendestödet. Enkäter har gjorts inom boenden, korttidsverksamhet, sysselsättning och personlig assistans inom LSS-verksamheterna. 16 nya gruppbostäder och nytt kök med matsal på Nordängen togs i drift under augusti. I projekt Trygg natt har 11 personer fått tillsyn nattetid via kamera. Komrev har på uppdrag av Stadens revisorer granskat flera områden. Inom socialspykiatrin har PRIO-projektet fortsatt, med hjälp av statsbidrag har en person anställts för att driva projektet främst utifrån vuxenperspektivet. Fortsatt arbete med att forma och införa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Fortsatt arbete med att konkretisera planen för äldres boende. En förstudie har gjorts under hösten gällande möjligheten att upphandla nytt verksamhetssystem. Projektledare och projektgrupper har utsetts för det fortsatta arbetet. Arbetet med att tydliggöra omsorgsförvaltningens anhörigstöd har inletts under året. Ekonomi: Omsorgsnämndens totala ram tillfördes tkr, varav tkr till Omsorg för funktionshindrade och tkr till Äldreomsorgen. Investeringsbudgeten tillfördes tkr för nyutrustning Nordängen och tkr för nytt verksamhetssystem och uppgick till tkr. Redan efter februari kunde förvaltningen konstatera att ett verksamheten inte kunde rymmas inom befintliga ramar. I prognosen efter februari beräknades ett underskott på tkr. I aprilrapporten befarades ett underskott på tkr och Omsorgsnämnden begärde tilläggsanslag med tkr för att täcka beräknade underskott för hemtjänst och köpta platser inom OFF. Tilläggsanslag beviljades med tkr till hemvården och tkr till köpta platser. I prognosen efter oktober beräknades ett underskott på tkr. Under senare delen av året har sex ärenden personlig assistans enligt LSS kommunal regi övergått till försäkringskassan. Dessutom har fem LSS-ärenden hos privata assistansbolag blivit assistansärenden, som försäkringskassan betalar. Totalt redovisas 2014 ett överskott på 700 tkr. Enheterna visar underskott med tkr, nämnd och biståndsenhet visar överskott med tkr och förvaltningsledning och nämnd visar överskott med tkr. Överskotten för nämnd och biståndsenhet härrör sig främst från biståndsenhetens anslag för verksamhetsersättning för hemtjänst med tkr och för personlig assistans med tkr. Även anslagen under nämnd för korttidsverksamheten visar ett överskott på tkr, reavinst vid försäljning av Silvertärnan uppgick till tkr. Anslaget för färdtjänst och omsorgsresor redovisar ett överskott på tkr. För enheterna är det området Specialiserad enhet och OFF, som visar överskott, övriga visar underskott i varierande storlek. 5

6 Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2014 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh. nämnd Funktionsh. enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Redovisning av fonder Brutto Ingående Avvikelse Summa Justering Utgående omslutning fond fond fond Nämndsfond Resultatfond, Söder ÄO Resultatfond, Öster ÄO Resultatfond, Väster ÄO Resultatfond, spec. enhet ÄO Resultatfond, enheter OFF Summa Överskottet inom förvaltningsledningen har inräknats i nämndsfonden. Inga områden överstiger behållning på 3 % av bruttoomslutningen. Måluppfyllelse: I den nationella brukarundersökning som Socialstyrelsen (Öppna jämförelser) genomförde under 2014 har samtliga brukare inom äldreboenden och hemtjänst getts möjlighet att svara på enkäter om vad man tycker om vården. Svarsfrekvensen för undersökningen var 66 % (70 % 2013) för personer med hemtjänst och av dessa hade 56 % svarat själva på enkäten. Svarsfrekvensen för personer i särskilt boende var 52 % (54 %) och där hade oftast en anhörig svarat på enkäten, 75 %. Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg. Jämfört med resultat från 2013 har försämring skett på en majoritet av indikatorerna. Vad gäller behovstäckning finns periodvis viss brist på boenden för personer med demens. Strategin att successivt stärka insatserna i hemvård med t ex Trygg hemgång för att minska behov av dyra gruppboenden har utvecklats i rätt riktning. Måluppfyllelsen gällande resurshushållning i jämförelse med liknande kommuner har visat att kostnaden per boende i särskilt boende och kostnaden per ärende i hemvården uppfyllts medan kostnaden per vårddygn i korttidsboende ligger över andra liknande kommuner. 6

7 Den samlade bedömningen är att Omsorg för funktionshindrade har nått målet att inte ha högre kostnader än liknande kommuner. Däremot har tillgängligheten till boende enligt LSS och socialpsykiatrin inte kunnat tillgodoses med korta väntetider. Enkäter om brukarnas nöjdhet har gjorts under året. Inom socialpsykiatrin var 78 % nöjda med stödet i boendet och 94 % var nöjda med boendestödet. Andelen brukare inom LSS-verksamheten som är nöjda varierar mellan 89 och 94 %, vilket får ses som ett bra resultat, dock når man inte målen som är högt satta till 95 %. Däremot visar föräldraenekäten om korttidsverksamheten ett sämre utfall än tidigare, vilket till viss del beror på ändrad organisation och uppdragsbeskrivning. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Äldreomsorg Klagomålen avser information/delaktighet, bemötande, det sociala innehållet i vardagen, önskemål om mer utevistelse, för få parkeringsplatser på Källstorp, slitna lokaler och för varma eller för kalla rum. Ytterligare synpunkter gäller HSL-insatser och medicinering, bemanning, aktiviteter, städning och medboende med stark oro. Beröm för dagverksamheten på Källstorpsgården samt olika synpunkter genom dagens ros i ttela. Humlans kök har fått beröm vid flera tillfällen för den goda maten. Samtliga synpunkter som inkommit följs upp med individuella samtal och på arbetsplatsträffar. Omsorg för funktionshindrade (OFF) Diarieförda synpunkter/klagomål och svar: Daglig verksamhet: 5 st (2 bristande bemötande, 3 gällande verksamheten) Korttidsverksamheten: 3 st (klippning av hår på ett barn, tillgänglighet) Personlig assistans: 12 st (Samordning administration samt rekrytering av personlig assistenten). Boende: 12 st (Hög ljudvolym, bemötande, pedagogik, förstörda kläder, bristandeomsorg, ej fungerande hiss, fritidsaktiviteter) Beröm: Av god man för gott bemötande och bra omsorg. Socialpsykiatrin Missnöje över att det saknas kök/kokvrå på Slättbergsvägen Missnöje över att annan brukare störde Flera klagomål från brukare och anhöriga pga. kraftiga störningar då annan brukare uppvisat aggressivt beteende. 18 avvikelser har inkommit till boendestödet, av dessa avser 10 st uteblivet stöd och 4 st avser brister i kvalitet. 2 synpunkter från brukare om beröm till boendestödjare. Under året har 8 Lex Sarah gjorts. Det har gällt utebliven insats, bemötande, fysiskt våld mellan brukare och fysiskt våld mellan brukare och personal. 7

8 Områdenas resultat: Bruttoomslutning budget 2014 Bokslut resultat 2014 Beräknat resultat i % av omslutn Ing fond Utg fond Utgående fond i % av omslutn. Område Söder ,31% ,45% Område Öster ,75% ,45% Område Väster ,45% ,48% Specialiserad enhet ,26% ,73% Enheter, ÄO totalt ,65% ,20% Område socialpsykiatri ,13% ,00% Område OFF ,32% ,52% Enheter, OFF totalt ,92% ,34% Enheter, förvaltningen totalt ,74% ,08% De områdesvisa verksamhetsredogörelserna bifogas i bilaga 1. Äldreomsorgens enheter visar ett underskott på ca tkr. Anslagen för hemvård, sjukvård och nattpatruller visar stora underskott medan gemensamma verksamheter och gruppbostäder visar överskott. Enheterna inom Omsorg för funktionshindrade redovisar ett underskott på tkr, vilket är klart bättre än prognoserna under året. Anslagen för personlig assistans och boendestöd visar större underskott medan gruppbostäderna OFF visar stora överskott. Investeringar: tkr Budget (inkl. ombudgeteringar) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till Slutredovisas Redovisning per projekt framgår av bilaga 3. Totalt redovisas ett överskott på tkr. Äldreomsorgens investeringsanslag visar i stort ett nollresultat. Områdenas anslag visar underskott då nya lokaler måste nyutrustas och utbyte av kopiatorer måste göras. Anslaget för utbyte av sängar och lyftar visar överskott. Anslagen för omsorg för funktionshindrade visar överskott på 252 tkr. Någon renovering av befintliga lokaler har inte gjorts. 8

9 Anslagen för lednings- och stödverksamhet har använts med stor restriktivitet och visar ett överskott på tkr. Anslagen för nya respektive reinvestering av datorer visar överskott, då utbyte kan ske med längre intervaller än tidigare. Anslaget för nytt verksamhetssystem förutsätts föras över till 2015, tkr. Anslag på 500 tkr behövs för utrustning av Örtagårdens nya gruppbostäder för personer med demenssjukdom. Framtiden: Äldre och handikappomsorgen är en komplex verksamhet som berörs av beslut och utvecklingstrender inom olika områden och inom angränsande välfärdssektorer. Nedan beskrivs ett antal olika utvecklingsstrategier som fortsatt kommer att ha betydelse där framtida utveckling ställer nya krav på vård och omsorg: Ökande behov och nya målgrupper: Vi blir alltfler äldre äldre med stora omsorgsbehov enligt befolkningsprognosen och förekomsten av demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Tiden i gruppboende blir längre än för personer med övervägande somatiska problem. Det finns stora behov av dagverksamhet, växelboende samt avlösning och stöd till anhöriga. Många personer med funktionsnedsättningar saknar delaktighet på arbetsmarknaden. Det påverkar deras levnadsförhållanden, deras psykiska och fysiska hälsa samt sociala kontakter. Funktionshindrades hälsa är ofta sämre än andra. Det behövs mer förebyggande hälsoarbete. Skola, arbetsliv och samhälle har svårt med anpassning till personer med funktionsnedsättningar orsakade av neuropsykiatriska diagnoser. Fortsatt utveckling mot mer avancerade insatser i hemsjukvård. Samhällsutveckling, behov av förebyggande insatser Tillgången på service i närmiljön, kommunikationer, träffpunkter, seniorboenden, trygghetsboenden med god tillgänglighet och trygghet är en nyckelfråga i samhällsutvecklingen. Uppsökande verksamhet och preventivt arbete bör ske så att äldre gör egna val för att vara delaktiga och aktiva så länge som möjligt. Stöd för ett ökat frivilligarbete/samverkan och utveckling av närståendestödet. Ett bra stöd i hemmet, god tillgång till service. Resurser för hemrehabilitering. Förändrad lagstiftning, nationella riktlinjer Betoning på rättigheter i lagstiftningen. Brukares kunskap om sina rättigheter. Krav och uppföljning från myndigheter, sanktionsavgifter. Ambitionsnivå: t ex nationella riktlinjer demensomsorg, värdighetsgaranti, parboendegaranti, riktlinjer för bemanning mm. Nationell samordning av psykiatrifrågorna. Höjd ambition för utbudet, kvalitet. Patientsäkerhetslagen stärker patientens ställning. Ökade kvalitetskrav Generell utveckling som innebär en mer personlig utformning av välfärdstjänster, ökad delaktighet och inflytande. Krav på ökad personalkontinuitet. Anpassning till mångkultur, kommunen har blivit ett finskt förvaltningsområde med ökade krav på tvåspråkig omsorg Kraven på individuella fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tillgodose behov av nya gruppboenden, bättre boendemiljöer och mer tillgängliga utemiljöer, socialt innehåll, aktivering, fritidssysselsättning. Hälsofrågor blir allt viktigare. Utveckla pedagogiken i att kunna välja en hälsofrämjande livsstil för personer med funktionsnedsättning. Nya hjälpmedel, behandlingsmetoder, läkemedel. Tillgång till medicinsk vård ökar kostnader på kort sikt men ökar oberoende och hälsa. Viktigt att minska vårdskador med utvecklade system, verktyg, metoder. Vårdrelaterade infektioner kommer att öka ännu mer? Hygienfrågor allt viktigare.fortsatt fokus på kostfrågor och matens betydelse. 9

10 Samverkan Samverkan i gemensamma processer/vårdkedjor och utveckling av närsjukvårdssamarbetet, utveckla samverkan med privata apotek och vårdcentraler. Privata apotek o vårdcentraler komplicerar samarbete och informationsöverföring mellan vårdgivare. Framtida teknik Vårt arbete med att tillgodose brukarnas behov av vård och omsorg är inne i en ny utvecklingsfas. Med samlingsnamnet välfärdsteknik utvecklas tjänster som använder sig av IT-, kommunikations- och robotteknik för att tillgodose omsorgsbehov hos brukaren. Välfärdsteknik ställer nya krav på omsorgsförvaltningen, men också på hela Trollhättans stad som på olika sätt behöver ge förutsättningar för utvecklingen genom till exempel infrastruktur och teknikstöd. Utveckling av E-tjänster, E-förvaltning, t ex förenklade ansökningar. Tillgång till service dygnet runt. Transparens, ökad insyn och delaktighet. Sociala medier kan förändra villkoren för nätverkande, kunskapsbildande, opinioner, information. IT- och telefoni, anhörigstödportaler, kontakt via TV. Nå ut med information till brukare/anhöriga genom TV teknik/it - portaler för kommunikation. Den medicintekniska utvecklingen fortsätter, ökar kostnader, överlevnad och höjer kravnivån. Personalutveckling Förebygga arbetsmiljöproblem orsakade av dåliga schema, vikariesituation mm. Omfattande kompetensutveckling krävs gällande värdegrund/bemötande, vardagsrehabilitering, aktivering i vardagen, grundläggande kunskap inom IT-området, hälso- och sjukvårdsinsatser. Stärka systematiskt kvalitetsarbete/evidesnbaserad praktik, forskning och utveckling. Behov av kvalitetsökning av vikariers kompetens. Därtill kommer förstås de stora frågorna om ansvarsgränser, lagstiftning, välfärdssektorns finansiering, avgifter, äldres och funktionsnedsattas ekonomiska villkor mm 10

11 Uppföljning av personalredovisning och diverse omkostnader Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 22,0 22,0 22,9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 9,0 8,8 8,8 Frisktal - andel friska <= 5 dagar 1) 46,8 48,4 48,7 År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) Personalomsättning (tillsvidareanställda) 7,3% 4,8% 6,8% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade 3) -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling 5) Summa diverse övriga omkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela sjukfr.dagar. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling. 11

12 Antalet månadsanställda personer har ökat med 47 personer, den timanställda personalen har minskat med 0,2%. Inom förvaltningen pågår rekrytering av pool-anstäld personal för att minska användningen av timanställda. De totala sjukdagarna har ökat med 0,9 dag per anställd, korttidsfrånvaron ligger kvar på samma nivå som förra året. Frisktalet har ökat med 0,6%. Kostnaderna för övertid har ökat med 40% (förra året minskade det med 12 %) trots ökningen ligger kostnadne på en relativt låg nivå 0,8% av kostnaden för arbetad tid. Ökningen av utbetald övertidsersättning beror på många olika faktorer. Brukare med komplexa behov kräver personal med hög kompetens och för vissa brukare inom OFF är det extra viktigt med kontinuitet vilket ibland medför att personal från bemanningen inte är ett alternativ. Bemanningsenheten upplever också att det är svårare att få tag på inskolade vikarier då de inte svarar i telefonen i lika stor utsträckning som tidigare. Det finns också ett visst ändrat beteende att personalen i högre grad väljer att ta ut sin övertid i pengar istället för ledighet. Kostnaden för konsulter har ökat med 72% till 448 tkr. Det är främst handledning av personal och kostnader för tolkar som ökat. Inom organisationen har funnits behov hos vissa personer och grupper att få handledning, i vissa fall har handledning använts i stället för annan kompetensutveckling. 12

13 Äldre och handikappomsorg Verksamhetens omfattning: Hemvård, Särskilda boendeformer, Växelboende/Korttidsboende, Dagverksamhet, Trygghetslarm, Telefontjänst, Terapiverksamhet, Restaurangverksamhet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Bostadsanpassningsbidrag. Hälso- och sjukvården omfattar Hemsjukvård och Rehabilitering/ habilitering (arbetsterapi och sjukgymnastik), Utprovning och tillhandahållande av hjälpmedel för funktionshindrade. Verksamhetens inriktning: Äldre och funktionshindrade skall tillförsäkras en god omsorg med målet att kunna leva ett självständigt liv med livskvalitet. Det innebär Personalen skall genom hög kompetens, professionellt förhållningssätt och gott bemötande skapa förutsättningar för att bedriva vård och omsorgsarbetet så att det ger trygghet och självständighet med den enskildes behov i fokus. Individens behov skall vara vägledande för omvårdnads- och biståndsinsatser. Äldre och funktionshindrade skall så långt möjligt beredas möjlighet att bo kvar i sina hem. Äldre och funktionshindrade skall erbjudas ett äldreboende som tillgodoser behovet av trygghet och omvårdnad. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och vårdtagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Verksamheten skall ta tillvara frivilligorganisationernas engagemang för att skapa mervärde för den enskilde. Verksamheten skall ha ett hälsofrämjande synsätt, stimulera till egenvård och ge en god och säker hälso- och sjukvård i samverkan med Västragötalandsregionen. Verksamhetens hushållning med resurser skall noggrant följas över tid och jämföras med andra kommuner. 13

14 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Äldre och handikappomsorg Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 284 Bostadsanpassning Gemensamma verksamheter Bemanningsenhet Servicelägenheter Gruppbostäder Korttid/Växelvård Utskrivningsklara,somatik Korttidsverksamhet OFF Löneuppräkning mm Gemensamma verksamheter Kök/dagverksamhet Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Färdtjänst Tekniska hjälpmedel Övriga verksamheter SUMMA Årets verksamhet: Av områdenas samlade verksamhetsredogörelser i bilaga 1 framgår vad som varit utmärkande för årets verksamhet. Nedan följer ett urval av viktiga händelser och utvecklingsprojekt. Den 1 september invigdes nya Nordängen med 16 gruppboendeplatser och nytt tillagningskök, dagverksamhet samt träffpunkt. Träffpunktsverksamheten ingår i ett forskningsprojekt avseende utvärdering och betydelsen av tunna nätverksband tillsammans med Högskolan Väst. Hemvård centrala staden har också i samverkan med högskolan ett projekt för att säkra processen Värdegrund ur ett vetenskapligt perspektiv. Ei Wish projektet med fokus på välbefinnande för äldre invandrare och deras familjer bedrivs tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland. Vecka 17 varje år görs en inventering av hälso- och sjukvårdsinsatser av samtliga personer inskrivna i hemsjukvården, både i särskilda boenden och i det ordinära boendet. Resultaten används bl.a. för att kartlägga behoven av förändringar i verksamheten och eventuella utbildningsbehov. Rubrikerna i mätningen gäller bl.a. sårförekomst, infektionsförekomst, inkontinens, infartsvägar och läkemedelsförekomst. Fortsatt arbete enligt avtal med Regionen om att sjuksköterskorna skall vara Sjukvårdsrådgivningen behjälpliga med bedömningar av hälsotillstånd hos äldre över 65 år. Åtagandet avser kvällar och nätter samt helger. Under året har 30 uppdrag utförts. 14

15 Under året har projekt Fjärrtillsyn bedrivits med möjlighet till kameratillsyn nattetid. Projektet har ingått som en del i det större projektet E-hemtjänst och finansierats genom bidrag från Fyrbodals kommunalförbund. Nytt kallelsesystem har installerats på Blomstergården. En enhet har deltagit i M-handel skafferiet ett projekt som leds av HögskolanVäst med syfte att göra inköp via surfplattor. Senior Alert är ett nationellt register där man efter en bedömningsmall registrerar risk för fall, trycksår och nutrition. Registreringarna bidrar till att få en bättre kvalitet i vården och är dessutom nödvändiga om man vill ta del av avsatta medel för prestionsersättningar. Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slutskede. Registreringarna är ett gemensamt ansvar för Regionen, Primärvården och kommunerna. BPSD är ett kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, registrering i registret har påbörjats. Flera chefer har läst en termin värdegrundsutbildning på Högskolan i Borås. Enhetscheferna är värdegrundsledare och leder arbetet i verksamheterna. Fortsatt arbete med att införa det internationella klassifikationssystemet ICF i journaldokumention. Under mars månad konverterades Rödklövern med 25 platser från somatik till demens. Den 23 maj slog åskan ner i Telias huvudstation i Trollhättan och nästan alla trygghetslarm slogs ut. Under en veckas tid gjordes ett massivt arbete med tillsyner hemma hos brukare och GSM-larm installerades hos de mest behövande vårdtagarna. Samlingssalen på Blomstergården byggdes ut så att fler brukare kan delta i olika aktiviteter. Administrationen flyttade till Eidars bovärdskontor och sjuksköterskorna kunde lämna en lägenhet och flytta in i Humlans admistrationsdel. I februari invigdes de nya lokalerna i Filialen vid Tallbacken. Här kunde flera verksamheter samlas... Samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt beträffande seniorkulturen. Under året har 86 personer väntat mer än tre månader innan beslut om särskilt boende har kunnat verkställas. Av dessa har dock de flesta tackat nej till anvisat boende en eller flera gånger. Ekonomi: Äldreomsorgens budgetram tillfördes tkr i tillskott. Behovsmodellen för målgruppsuppräkning inom Äldreomsorgen gav ett tillskott i ramen på tkr. Samtidigt reducerades ramen med tkr för att nämnden fått för mycket i målgruppsuppräkning 2012 och Tilläggsanslag har utgått under året med tkr, som tillförts hemvårdsanslaget. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenhet redovisar ett överskott på tkr. 15

16 Anslaget för bostadsanpassning visar ett underskott tkr. Prognoserna under året pekade mot ett större underskott men alla beställda arbeten hann inte utföras under året. Antalet beviljade ärenden var 618, vilket var något fler än under Emellertid har kostnaderna ökat med tkr vilket beror på att bidrag getts till dyrare åtgärder som t.ex. stoltrapphissar och stora badrumsanpassningar. Anslaget för handläggarna på biståndsenheten visar ett överskott på knappt 400 tkr. Rekrytering av nya handläggare har tagit längre tid än beräknat. Anslaget för utskrivningsklara visar ett underskott på 900 tkr. Kön till demensplatser under första halvåret innebar att personer blev kvar på sjukhusen. Outhyrda servicelägenheter ger ett underskott på ca 900 tkr, till en del beroende på vattenskador, som måste åtgärdas. Anslaget för gruppbostäder visar ett överskott på ca 400 tkr pga. högre intäkter av avgifter och kostersättningar. Hemvårdsanslagen ger ett överskott på ca tkr. Statsbidrag från Migrationsverket ger 250 tkr mer än beräknat, Avgifterna visar ett överskott på 500 tkr. Verksamhetsersättningarna för hemtjänsttimmarna ger ett överskott på tkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat något, under året. Det är andra året i följd som det inte sker någon volymökning. Anslaget för färdtjänst inklusive omsorgsresor visar ett överskott på tkr. Preliminär slutavräkning från Västtrafik innebär ett överskott på 550 tkr och kostnaden för omsorgsresor visar överskott på 450 tkr. Antalet resor har minskat med totalt jämfört med Enheter Totalt visar enheterna ett underskott på tkr. Endast specialiserad enhet visar överskott. Anslagen för gemensam administration visar ett överskott på 400 tkr. Långtidsjukskrivningar och därmed vakanser ger överskott Anslagen för gruppbostäder och korttidsverksamhet ger ett underskott på närmare 600 tkr. Stora variationer finns mellan områdena, Område Söder och Öster har stora underskott medan Område Väster och Specialiserad enhet visar överskott. Underskotten beror på utbetalda avgångsvederlag samt stora omvårdnadsbehov hos brukare, vilket krävt extra personal. Anslaget för Rehabenheten visar ett överskott på tkr. Enheten har stora svårigheter att ersätta frånvaro, såväl korttidsfrånvaro som långtidssjukskrivna och tjänstlediga. Resultaten för hemvård inom de geografiska områdena visar ett underskott på tkr,ungefär samma som under Tidigare år redovisade enheterna stora överskott. Kostnaden per beviljad hemvårdstimma ökade kraftigt under 2013 och har under 2014 ökat med 3,6 %, vilket innebär ökad resursåtgång för beviljade insatser. Stora svängningar i antalet beviljade timmar kan innebära ett negativt ekonomiskt resultat, innan personalresurserna anpassats. Anslagen för nattpatrullen överskrids med tkr. En sjätte patrull har tillsatts utan finansiering pg.a. de ökade behoven av tillsyn nattetid. Totalt sett har antalet planerade insatser inte ökat under året men de kräver mer tid bl.a. för personer med behov av hjälp i livets slut och antalet personer, som behöver hjälp med att komma i säng har också ökat väsentligt. Dessutom har antalet oplanerade besök ökat i form av åtgärder vid larm och uppdragsanmälningar. Anslagen för sjukvård överskrids med ca tkr. Ökat antal inskrivna i hemsjukvården och vårdtagare med mer komplicerade sjukdomar gör att all frånvaro måste ersättas, vilket innebär ökade vikariekostnader. Anslaget för tekniska hjälpmedel överskrids med tkr. Det nya hjälpmedelsavtalet gav inte lägre kostnader. Sedan dess har emellertid förändringar i vårdkedjan skett och patienter ligger allt kortare tid på sjukhus och kommer hem med hjälpmedel. 16

17 Kön till korttid och boende minskade, efter det att Trygg Hemgång startade. Under först halvåret 2014 uppstod en brist på boendeplatser. Under senare delen av året sjönk kön högtst betydligt. Vid utgången av 2014 fanns ett flertal tomma lägenheter. Antalet utflyttade personer under året var 179 av totalt 430 boenden en omsättning på knappt 42 %, motsvarande siffra för 2013 var drygt 35 %. 17

18 Antalet betaldygn för utskrivningsklara varierar kraftigt mellan åren, från april 2012 sker en tydlig nergång när Trygg hemgång startade sin verksamhet. Under första halvåret 2014 uppstod en brist på boendeplatser, vilket medfört betaldygn. Under senare delen av året har staden inte haft några betaldagar. Mellan 2013 och 2014 har hemvårdstimmarna sjunkit med 0,4 % 18

19 Antal färdtjänstresor har minskat med 8 % mellan 2013 och 2014, stadens kostnad för färdjänst har sjunkit med 11 % mellan åren. Mellan 2012 och 2014 har antalet resor minskat med 7 % medan kostnaden för resorna har minskat med 18 %. 19

20 Antalet insatser från nattpatrullen minskade under 2013, för att under 2014 stiga till samma nivå som Det är de oplanerade insatserna som ökat medan de planerade ligger kvar på samma nivå som

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Riskanalys avseende omsorgstagare

Riskanalys avseende omsorgstagare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Samuelsson 2015-03-17 ON 2015/0028 53831 Omsorgsnämnden Riskanalys avseende omsorgstagare Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 8.7. SOCIALNÄMNDEN...29 8.7.1. Verksamhetsidé...29 8.7.2. Uppdraget...29 8.7.3. Inriktningar med resultatmål...29 8.7.6. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning...30 Verksamhetsplan

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Socialnämnden. Budgetdialog 2016-2018

Socialnämnden. Budgetdialog 2016-2018 Socialnämnden Budgetdialog 2016-2018 Omvärldsblick UTMANINGAR Rubriker i Bohusläningen 2015 Omvärldsanalysen socialnämndens utmaningar! Den demografiska utvecklingen, ökande volymer och det ökade behovet

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer