SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25"

Transkript

1 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson (KD) Maj Mattsson (S) Mussa Selim (S) Carina Bergman (S) Malin Corneliusson (S) Salima Daidan (V) Hans Hoffman (M) Jörgen Nylén (M) Lars-Erik Strömbergson (MP) Kim Henriksen (SD) Tallat Abdel Mallak (S) Margaretha Jansson (KD) Alexander Myllyharju (S) Kajsa Eskel (S) Said Osman (S) Thomas Blomkvist (V) Kent Almkvist (C) Lena Johansson Ulla Arwidson Inger Israelsson Christina Christiansson Joakim Borgh Evalena Cedergren Tellsdotter Kristina Rynvall Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersätter Jan Andersen (S) Ersätter Marie-Louise Coon (M) Ersätter Gunilla Norman (FP) Ersätter Maj Mattsson (S) Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska 24 Ekonomichef Ekonom Utveclingsledare Områdeschef Sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen kl 15: Underskrifter Sekreterare Kristina Rynvall Ordförande Ann-Christin Holgersson Justerande Mussa Selim ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Ärende 24. Information - Nämndens HSL ansvar 25. Budgetrapport februari 2015 Dnr ON 2015/ Träffpunkt för finsktalande Dnr ON 2015/ Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre Dnr ON 2015/ Delegationsanmälningar utbildning/konferenser Dnr 2015/ Delegationsanmälningar Dnr ON 2015/ Meddelanden Dnr ON 2015/ Val av ersättare till Äldreomsorgsutskottet Dnr ON 2015/ Information från Spridningskonferens om erfarenheter från länets analysarbete i Bättre liv för sjuka äldre 33. Övrigt

3 On 24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information - Nämndens HSL ansvar Information av medicinskt ansvarig sjuksköterska om nämndens HSL ansvar. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4 On 25 Dnr ON 2015/71 Budgetrapport februari 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfattning Rapportering till kommunstyrelsen skall lämnas efter februari, april, juni, augusti och oktober. Samma rapportering sker till Omsorgsnämnden. Samtliga rapporter utgör en sammanfattning av områden/ enheters bedömningar och utvärderingar av verksamheternas ekonomi och prestationer samt stabens bedömning av nämndsanslagens utveckling. Det prognostiserade resultatet efter februari är följande: Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2014 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh. nämnd Funktionsh. enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Omsorgsnämndens totala ram 2015 har utökats med totalt 35,3 mkr varav 23,5 mkr har tillförts för finansiering av vissa underskott och för utökad verksamhet. Totalt visar rapporten ett överskott på 6,3 mkr mot budget. Prognosen efter två månader är emellertid mycket osäker.

5 Driftredovisning 2015 Nämnd: Omsorgsnämnden Anslagsfinansierad verksamhet Period: Riktpunkt: Resultatfond (tkr): % Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokfört %2) Budget Per-budg Bokfört %1) Avvik mot Progn Spec per: Verksamh (linjär) per-budg Avvik Äldre och handikappomsorg 284 Bostadsanpassning Gemensamma verksamheter Bemanningsenhet -239 ### ### Servicelägenheter Gruppbostäder Korttid/Växelvård Utskrivningsklara,somatik Löneuppräkning mm Gemensamma verksamheter Kök/dagverksamhet Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Färdtjänst Tekniska hjälpmedel Övriga verksamheter -74 ### Summa Funktionshindrade 770 Gemensamma verksamheter Gruppbostäder Kontaktpersoner Korttidsverksamhet OFF Utskrivningsklara, psyk Löneuppräkning mm Gemensamma verksamheter Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Sysselsättning psyk Övriga verksamheter Summa Lednings och stödverksamhet On 700 Nämnd omsorgsförvaltning Gemensamma verksamheter Gruppbostäder Korttidsverksamhet OFF Övriga verksamheter Summa Summa För Äldreomsorgen prognostiseras ett överskott på tkr. Nämnd och bistånd Det är svårt att efter två månader göra en bra bedömning av års utfallet. Osäkerhet råder om bl.a. utvecklingen av beviljade hemvårdstimmar och antalet färdtjänst/omsorgsresor. Nya anslag för utökad verksamhet

6 beräknas inte läggas ut för hela året och vissa kommer inte alls att förbrukas under året. Ett överskott på totalt tkr beräknas om det visar sig att budgeten är utlagt rätt, hittills har inget större fel hittats. Enheterna Ett underskott på tkr beräknas. Anslaget för tekniska hjälpmedel har tillförts tkr och beräknas visa ett nollresultat vid årets slut. Nattpatrullen beräknas överskrida budgeten med tkr, sex patruller arbetar varje natt men finansiering finns endast för fem patruller. Några möjligheter att avveckla den sjätte patrullen finns inte i dagsläget. En översyn av organisationen skall göras. Kostnader för sjuksköterskor är mycket svårt att beräkna, bl.a. beroende på behovet av att anlita bemanningsföretag för semesterperioden. Ett underskott på 800 tkr beräknas. Omsorgsnämnden föreslås tillföra verksamheten tkr av tillskottet på tkr för att täcka vikariekostnaderna. Även hemvården beräknas överskrida budgeten, omfattande vårdbehov hos brukarna innebär krav på dubbelbemanning och verksamhetsersättningen räcker inte till. Underskott beräknas till tkr. Omsorger för funktionshindrade beräknas redovisa ett överskott på 500 tkr. Nämnd och bistånd Underskott beräknas på anslaget för köpta platser för boende med tkr. Totalt köper förvaltningen boendeplats för 26 personer, varav 10 avser ungdomar som studerar på annan ort. För personlig assistans beräknas ett överskott på tkr dels beroende på minskade verksamhetsersättningar till boendestödet och dels ett minskat antal LSS-ärenden hos privata assistansbolag. Nya anslag som tillförts budgeten beräknas inte nyttjas om det inte tillkommer nya beslut om personlig assistans enligt LSS. Enheterna Totalt beräknas ett underskott på tkr. Underskott beräknas för boendestödet till ca 700 tkr, åtgärder pågår för att anpassa verksamheten till budgetramen. Antalet beviljade timmar fortsätter att sjunka vilket innebär lägre verksamhetsersättningar och ytterligare behov av anpassning. Anslagen för gruppboenden beräknas redovisa underskott på tkr, varav socialpsykiatrin tkr. Korttidsverksamhet beräknas ge överskott med 700 tkr. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad

7 Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att översända rapporten till Kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden beslutar att tillföra anslagen för sjukvård tkr av avsatta tkr för att förstärka vikariemedlen. Beslutet skickas till Ekonomikontoret Diariet

8 On 26 Dnr ON 2015/53 Träffpunkt för finsktalande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfattning Omsorgsnämnden bedriver sedan 2013 träffpunktsverksamhet för finsktalande. Tillgång till finsktalande personal har varierat och trots intensiva försök har inte alltid finsktalande personal kunnat erbjudas. För att bättre tillmötesgå önskemål från finsktalande äldre samt säkra kontinuiteten avseende finsktalande medarbetare behöver träffpunktsverksamheten förstärkas personalmässigt. För 2015 utökades omsorgsnämndens budgetram med tkr för att utveckla träffpunktsverksamheten. För att tillgodose den finsktalande äldre befolkningens behov föreslås att 500 tkr av denna utökning tas i anspråk för utvecklande av träffpunktsverksamhet för finsktalande. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att avsätta 500 tkr/år för utvecklande av träffpunkt för finsktalande. Beslutet skickas till Diariet

9 On 27 Dnr ON 2015/56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre Sammanfattning Information om nationell brukarenkät, Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningen regelbundet ska återkoppla till omsorgsnämnden om hur arbetet med åtgärderna fortskrider och redogöra för årets prioriteringsområden. Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Diariet

10 On 28 Dnr ON 2015/10 Delegationsanmälningar utbildning/konferenser Anmäldes ordförandebeslut om förtroendevalds deltagande i utbildning och konferens, fattade under tiden Beslutet skickas till Diariet

11 On 29 Dnr 2015/11 Delegationsanmälningar Anmäldes beslut i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden Anmäldes beslut av ordförande i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden Anmäldes ordförandebeslut, fattade under tiden Beslut om avgifter Beslut om jämkning av avgift. Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut enligt Lag om Bostadsanpassningsbidrag. Beslut enligt Lag om färdtjänst och Riksfärdtjänst. Beslut skickas till Diariet

12 On 30 Dnr 2015/12 Meddelanden Sammanfattning Att postlista över cirkulär och meddelanden samt diarieförda ärenden inkommit till Omsorgsnämnden för tiden Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2014/ , beslut med anledning av motion om att införa medicinsk samordnare inom äldreomsorgen. Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2014/ , beslut med anledning av motion om att införa elcyklar i äldreomsorgen. Beslut i Kommunstyrelsen , dnr 2015/68 042, beslut med anledning av behandling av bokslutsutfall Beslut skickas till Diariet

13 On 31 Dnr ON 2015/97 Val av ersättare till Äldreomsorgsutskottet Kajsa Eskel (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Äldreomsorgsutskottet. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att välja Said Osman (S) som ersättare i Äldreomsorgsutskottet. Beslut skickas till Said Osman Diariet

14 On 32 Information från Spridningskonferens om erfarenheter från länets analysarbete i Bättre liv för sjuka äldre Sven-Åke Möll och Lena Johansson informerar från spridningskonferensen om erfarenheter från länets analysarbete i Bättre liv för sjuka äldre. I form av föreläsningar och seminarier redovisandes erfarenheter och kunskap från delregionala analysprojekt som pågått inom Västra Götaland under den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

15 On 33 Övrigt Lena Johansson, förvaltningschef, informerar om två inkomna brev gällande synpunkter/klagomål och redovisar svar på klagomålen. Information om nytt ärendehanteringssytem i Trollhättans Stad. Inköp av plattor eventuellt datorer till Omsorgsnämnden kommer att göras under våren. Information om att Stavregruppen OFF har försäljning av påsk- och vårnyheter i Stadshuset den 27 mars.