Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sten-Inge Olsson (S) Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, tf äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom Plats och tid för justering Nämndsekretariatet, Avser paragrafer Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Åsa Johansson Justerande Ann-Christine Janhagen Olsén

2 Sammanträdesdatum Sida 2/13 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson

3 Sammanträdesdatum Sida 3/13 Innehållsförteckning Ärende Sida 33 Information om personlig assistans Budgetuppföljning äldreomsorgen januari-april Budgetuppföljning sociala avdelningen januari-april Budget Verksamhetsbidrag 2013 till pensionärsföreningar Redovisning av sjuktal Anmälningsärenden... 13

4 Sammanträdesdatum Sida 4/13 33 Information om personlig assistans Ann Sjögren-Bengtsson, verksamhetsansvarig på sociala avdelningen, informerar individ- och omsorgsutskottet om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och personlig assistans. Monica Hammar, socialchef informerar om sociala avdelningens uppdrag att utreda vilken besparing privata vårdgivare för utförandet av personlig assistans skulle ge, man har konstaterat att omställningskostnaderna gör det omöjligt att genomföra i 2014 års budget.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/13 Dnr KS 2013/ Budgetuppföljning äldreomsorgen januari-april 2013 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari-april månad, visar en avvikelse med tkr, mot lagd budget. Avvikelse för löner: tkr (exkl. projekt). Sjuklönen har en negativ avvikelse tkr (exkl. PO). Sjukfrånvaron i mars 8,18 %, (Mars 2012: 10,80 %). Helårsprognos efter april månad visar tkr. Äldreomsorgens administration Äldreomsorgens administration har en avvikelse om tkr. Äldreomsorgen har bytt ut analoga larm mot digitala. En korrigering av budget för kapitalkostnader enligt beslut 2012, medför en positiv avvikelse om 202 tkr. I budget 2013 finns 801 tkr avsatta för en eventuell utökning av korttidsplatser, vilka är periodiserade i december månad. Hemtjänst Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning och visar totalt, inklusive natt tkr i avvikelse. Den höga arbetsbelastningen har även medfört att planerad neddragning på nattpatrullen, inte kunnat genomföras samt att organisationen behövt förstärkas. From 25/3 har den extra förstärkningen tagits bort på nattpatrullen. From 15/4 är det ny gruppindelning på Tranan, vilket skall förbättra arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. Nattpatrullen skall börja arbeta enligt resursfördelningssystemet from 15/5. Hemtjänsten har satt in extra resurser i samband med byte av analoga till digitala larm samt larmmottagning. Extra personalresurser har satts in i samband med förändringsarbetet på Tranan. Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden visar en avvikelse med tkr. Bellmansgården har fortsatt extra insatta resurser på grund av specifik omvårdnadstagare. På Sättragården har man haft förstärkning nattetid p.g.a. hög arbetsbelastning på korttidsenheten/mosippan. Sättragården har förbättrat frisktalen, sjukfrånvaron i mars; 6,06 %. (Mars 2012: 12,12 %) Korttidsenheten visar en avvikelse med 65 tkr. Korttidsenheten/Mosippan har satt in extra personal under perioden p.g.a. hög arbetsbelastning. Pool Poolen redovisar efter april månad, + 2 tkr

6 Sammanträdesdatum Sida 6/13 Genomgång av beviljad/utförda insatser i ordinärt boende. Verksamheten kommer successivt införa resursfördelning på särskilt boende. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. From 15/4 förändras gruppindelning och schema inom hemtjänsten, i syfte att få bättre arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. From 15/5 införs resursfördelning på nattpatrullen, i syfte att förbättra planering och uppföljning av insatser. Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/fyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vid alla typer av inköp. Påbörja arbetet med att förbättra frisktalen inom äldreomsorgen. Sättragården ingår i ett friskvårdsprojekt under första halvåret Handlingar i ärendet Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter tf äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgens budgetuppföljning och åtgärder.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/13 Dnr KS 2013/ Budgetuppföljning sociala avdelningen januariapril 2013 Sociala avdelningens kostnader t.o.m. april månad är 713 tkr lägre än budget. Prognosen på helår visar fortsatt på ett negativt resultat med tkr. Fortsatt är det utökade omvårdnadsbehov inom boenden LSS som ger ett negativt resultat på helår. Viss del av överkostnaden har balanserats av centralt avsatta medel inom avdelningen. För att kvarstå vid denna balans, kräver det på helår att inget nytt ärende tillkommer gällande personlig assistans eller behov av vård enligt LVM. LSS och socialpsykiatri Verksamheterna redovisar t.o.m. april månad 559 tkr bättre än budget, vilket i huvudsak handlar om periodiseringar. Helårsprognosen är försämrad med närmare 300 tkr och visar nu tkr. Inom ett boende har ett nytt schema trätt i kraft för att minska överkostnaderna, men nytillkommet omvårdnads och behandlingsbehov innebär att schemat inte ger avsedd effekt under cirka fyra månader, varvid minusprognosen nu är tkr för boenden LSS. Inom personlig assistans har ett ärende avslutats, och ett nytt tillkommit. Detta är inte omräknat i prognosen, då osäkerheter kvarstår gällande eventuella kostnader för övertalighet. Tre ärenden har fått utökade intäkter för dubbelassistans, vilket gör att kommunen kompenseras för överkostnader i dessa ärenden. Inom socialpsykiatrin har ett projekt initierats från 22 april som syftar till att kartlägga beviljade insatser och verkställighet för målgruppen inom boendestöd och boende socialpsykiatri. Ambitionen är att projektet ska utmynna i ett resursfördelningssystem som kan implementeras hösten Syftet med ett resursfördelningssystemet är att den enskilde skall ges god kvalitet vid verkställighet av lagstadgad insats, samtidigt som verksamheten har god kontroll och optimal resursanvändning. Individ och familjeomsorg vuxna Individ och familjeomsorgen går fortsatt bättre än budget, tkr och helårsprognosen visar tkr. Under april månad var bruttoutbetalningen inom ekonomiskt bistånd närmare 100 tkr högre än budget, vilket är första gången under året. Huruvida detta är tillfälligt eller ej är för tidigt att säga något om.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/13 Arbetsmarknadsenheten Verksamheten saknar intäkter från arbetsförmedlingen för april månad, varvid ett minusresultat föreligger om 380 tkr. På helår kommer verksamheten att ge ett litet överskott i enlighet med prognos. Enhetschefen ser förnärvarande över intäkter och kostnader inom enheten, för att säkerställa rätt internfakturering. Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp Översyn av insatsers omfattning vid verkställighet inom LSS och socialpsykiatri. Planering för resursfördelningssystem inom socialpsykiatri under hösten Handlingar i ärendet Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

9 Sammanträdesdatum Sida 9/13 Dnr KS 2013/ Budget 2014 Eva Alama, tf äldreomsorgschef informerar individ- och omsorgsutskottet om äldreomsorgen och Monica Hammar, socialchef om sociala avdelningens förslag till budget 2014 Beslut godkänner rapporten.

10 Sammanträdesdatum Sida 10/13 Dnr KS 2013/ Verksamhetsbidrag 2013 till pensionärsföreningar From 2013 gäller nya riktlinjer för kommunalt bidrag till pensionärsföreningarna. Det finns två möjligheter för pensionärsorganisationerna att söka kommunalt bidrag: Evenemangs- och utvecklingsbidrag för aktiviteter riktade mot målgruppen pensionärer. Inom individ och omsorgsutskottets verksamhetsområde finns även möjlighet för pensionärsföreningar att söka ytterligare bidrag, genom att planera aktiviteter som medför kvalitetshöjning för personer som redan har insatser eller förebygga behov av insatser i kommunal äldreomsorg. Kvalitetshöjning kan t.ex. vara aktiviteter som bidrar till ett utökat social innehåll för den enskilde, såsom promenader, bingo, musik, dans och samtal. Pensionärsföreningar kan även genom samverkan bidra till utveckling och utvärdering av äldreomsorgens verksamhet. Tre pensionärsföreningar har lämnat in ansökan och beviljas föreningsbidrag inom individ och omsorgsutskottets verksamhetsområde, för arrangemang av fester, dans, bingo, friskvård, gymnastik, boule och samverkan med äldreomsorgens verksamhet. PRO Ekshärad: kr SPF Hagfors - Uddeholm: 1000 kr PRO Sunnemo: kr Två pensionärsföreningar har sökt evenemangs- och utvecklingsbidrag; SPF Hagfors-Uddeholm och PRO Hagfors. För de pensionärsföreningar som ännu inte sökt evenemangs- och utvecklingsbidrag, finns fortfarande möjlighet att göra ansökningar. Handlingar i ärendet tf äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse,

11 Sammanträdesdatum Sida 11/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag på beviljade föreningsbidrag till PRO Ekshärad med kr, SPF Hagfors-Uddeholm med 1000 kr och PRO Sunnemo med kr

12 Sammanträdesdatum Sida 12/13 38 Redovisning av sjuktal Eva Alama, tf äldreomsorgschef redovisar sjuktal för personalen i äldreomsorgen. Beslut godkänner redovisningen.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/13 Dnr KS 2013/ Anmälningsärenden Kammarrättens i Göteborg, protokoll angående ekonomiskt bistånd prövningstillstånd. Delegeringsbeslut t o m april 2013, Sociala avdelningen, Äldreomsorg och Rehab. Dnr KS 2013/8, handling nr

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Socialnämnden Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordfårande Carina Lund (M), vice ordfårande Gunilla Gustavsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Socialnämnden 2012.08.29 1

Socialnämnden 2012.08.29 1 Socialnämnden 2012.08.29 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.45 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S), ordförande Lina Persson (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer