Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Övriga Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Åsa Johansson Justerande Gunilla Östlund

2 Sammanträdesdatum Sida 2/13 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson

3 Sammanträdesdatum Sida 3/13 Innehållsförteckning Ärende Sida 40 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - juli Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - juli Redovisning av statsbidraget för omvårdnadslyftet Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Anmälningsärenden... 13

4 Sammanträdesdatum Sida 4/13 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - juli 2014 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari juli månad, visar en avvikelse om tkr, mot lagd budget. Sjukfrånvaron juni: 6,86 %. (2013: 5,95 %). Helårsprognos visar en avvikelse mot budget: tkr. Äldreomsorgens administration Äldreomsorgens administration redovisar en avvikelse mot budget med tkr. Äldreomsorgen har bytt ut trygghetstelefoner samt köpt in larmpanel till en kostnad om 64 tkr. Under hösten skall de digitala larmen uppgraderas. Beräknad kostnad för uppgradering: 35 tkr, därutöver tillkommer personalkostnader för omprogrammering. Äldreomsorgen har under perioden betalat 12 tkr för utskrivningsklarar patienter. Hemtjänst Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning och visar totalt, inklusive natt tkr i avvikelse. Beräknad snittkostnad/ hemtjänsttimme, baserad enbart på lön för baspersonal, är 556 kr. Den beviljade tiden har ökat med timmar perioden jan-juli i jämförelse med samma period 2013, vilket motsvarar tkr. Hemtjänsten har även haft kostnader utöver budget om ca 200 tkr för reparationer samt utköp av 3 leasingbilar. Prognos hemtjänst: tkr. Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Prognos: tkr. Korttidsenheten redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Prognos: tkr. Korttidsboendet Mosippan har haft en hög beläggning samt hög vårdtyngd. Även korttidsboendet Åsen har haft behov av extra personal under en kortare period. Pool Poolen redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Poolens arbetstid och lön timfördelas enligt en schablon i personalsystemet. Ovan nämnda timfördelning för poolen medför att den enhet som använder poolen betalar en lägre timkostnad än faktisk kostnad och att poolkontot belastas med mellanskillnaden. Beslut om att ta bort poolen from 2015 medför att successiv avveckling påbörjas under hösten Helårsprognos: tkr.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/13 Bostadsanpassning Flera stora bostadsanpassningsärenden har beviljats tom juli, beviljat bidrag: 685 tkr. Behovet av mer omfattande bostadsanpassningar har ökat de senaste åren. 799 tkr är redovisat på bostadsanpassningskontot tom juli, varav ca 400 tkr avser ärenden som blev beslutade under Prognos: tkr. Förslag till åtgärder: Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. Uppföljning av bemanning, planering och rekrytering i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela äldreomsorgens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov. Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal. Översyn av fördelning av lägenheter i särskilt boende, flytt av korttidsboende påbörjas successivt Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgens budgetuppföljning och åtgärder.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/13 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - juli 2014 Sociala avdelningens kostnader är fortsatt lägre än budget. Helårsprognosen är förbättrad med tkr jämfört med föregående månadsuppföljning. Helårsprognosen har för aktuell period korrigerats med tkr, vilket härrör från ett avslutat ärende inom personlig assistans under juli månad. Denna siffra är dock preliminär, då en slutlig kostnadsberäkning inte kunnat göras då samtliga löner ännu inte utbetalats. Övrig förbättring i prognosen beror i huvudsak på minskat nyttjande av elevhem. Sammantaget visar helårsprognosen på ett överskridande av budget med tkr för Sociala avdelningens verksamheter. LSS och socialpsykiatri Helårsprognosen för verksamheten är tkr, vilket är 896 tkr bättre än föregående redovisning. Totalt har tre insatser gällande elevhem avslutats, vilket ger ett plus i förhållande till budget med tkr. Även insatserna tillsyn och avlastning nyttjas i lägre utsträckning än budget, vilket tillsammans med ett avslutat assistansärende minskar överskridandet på totalen i verksamheterna. Inom boenden LSS är dock prognosen försämrad, då behovet av personalförstärkning bedöms fortgå hela året. Tidigare prognos byggde på att förstärkningen kunde upphöra efter oktober månad. Individ och familjeomsorg vuxna Trycket på missbrukarvård är fortsatt högt i verksamheten. Trots en väl nyttjad öppenvård är behovet av institutionsvård stort, vilket gör att kostnaderna är högre än budget. På helår är prognosen 342 tkr förinstitutionsvården, ett överskridande som kan bli större om nuvarande utveckling inom missbrukarvården fortgår. Även flyktingmottagandet har en negativ prognos beroende på sänkta bidrag. Ekonomiskt bistånd går fortsatt bra, tkr för perioden, vilket gör att verksamheten trots ökade kostnader inom missbrukarvården beräknas ge ett överskott med 332 tkr på årsbasis. Arbetsmarknadsenheten Enheten har 236 tkr från 2013 års resultat, vilket förbättrar deras resultat. Bidrag från Arbetsförmedlingen till bidragsanställningar har hittills varit högre än beräknat i budget, vilket tillsammans med viss vakans på arbetskonsulenttjänsten bidrar till ett uppskattat överskott på helår med 481 tkr.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/13 Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Fortsatt utveckling av resursfördelningssystem inom socialpsykiatri. Översyn av kostnader inom LSS-verksamheten i syfte att finna effektiviseringar, med anledning av att verksamheternas kostnader i dagsläget inte kommer att rymmas inom given budgetram. Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/13 Dnr KS 2013/ Redovisning av statsbidraget för omvårdnadslyftet Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen. Från och med 2013 omfattar satsningen även personal inom funktionshinderområdet. Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka baspersonalens grundkompetens inom äldreomsorg och funktionshinder, samt ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Målet är att höja kvaliteten inom vård och omsorg. Satsningen pågå En redovisning har upprättats av verksamhetschefer inom vård och omsorg, Carina Wiberg och Ann Sjögren Bengtsson. Hagfors kommuns satsning under åren 2011 till och med vårterminen 2014 har omfattat följande kurser inom gymnasieskolan; Psykologi 50 poäng, äldres hälsa 200 poäng, kost, måltid och nutrition 100 poäng, demens 100 poäng, friskvård och hälsa 100 poäng, samt specialpedagogik 100 poäng och omfattat samtlig baspersonal inom äldreomsorgen och baspersonal inom funktionshinderområdet. Under vårterminen 2014 har 34 personer fullföljt sina studier. Studierna har varit indelade i studieenheter och pågått från augusti 2011 till och med juni Personal har haft möjlighet att låna kurslitteratur. Litteraturen kommer att placeras på enheternas minilärcentra i framtiden Intresset för deltagande i kompetensutveckling har varit stort. Totalt har 197 personer slutfört en eller flera av ovanstående kurser. Totalt har Hagfors kommuns medarbetare inom vård och omsorg, höjt sin kompetens med gymnasiepoäng. Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alama och socialchef Monica Hammars skrivelse Inventering och redovisning till Socialstyrelsen.

9 Sammanträdesdatum Sida 9/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad redovisning om statsbidrag för omvårdnadslyftet. Beslutet skickas till Eva Alama, äldreomsorgschef Monica Hammar, socialchef

10 Sammanträdesdatum Sida 10/13 Dnr KS 2014/ Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Från 1 januari 2010 ska gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, andra kvartalet 2014 framgår, att det inom LSS-verksamheten finns ett ärende som inte verkställts inom tre månader som gäller verkställighet av insatsen kontaktperson. Ett ärende kan rapporteras som verkställt, avseende insatsen ledsagarservice. Handlingar i ärendet Tf socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen gokänner rapporteringen.

11 Sammanträdesdatum Sida 11/13 Dnr KS 2014/ Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Från 1 januari 2010 ska gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, andra kvartalet 2014 framgår, att det inte finns något ärende som inte verkställts inom tre månader inom omsorg om personer med funktionshinder, eller inom Individ- och familjeomsorgen per 30 juni Handlingar i ärendet Tf socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

12 Sammanträdesdatum Sida 12/13 Dnr KS 2014/ Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Sedan 1 juli 2006, genom ändring i Socialtjänstlagen, har kommunerna skyldighet att rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 och 4 kap 1 SoL, som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Rapportering skall ske en gång per kvartal till Inspektionen för vård och omsorg(ivo). Äldreomsorgen lämnade in rapport för kvartal 2, Rapportering till IVO gällande kvartal 2, år 2014, bifogas.vid detta anmälningstillfälle fanns sju beslut att rapportera som inte kunnat verkställas inom tre månader. Samtliga personerna har blivit erbjudna särskilt boende inom tre månader men valt att tackat nej till erbjudandet och vänta på önskat boende. Tre av besluten hade redan verkställts under kvartal 2. Ytterligare två av de inrapporterade ej verkställda besluten för kvartal 2, har nu verkställts och en person har valt att återta ansökan. IVO önskar att kommunerna löpande rapporterar in verkställda beslut, som tidigare rapporterats in som ej verkställda. Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/13 Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Dom från förvaltningsrätten Värmland läns Vårdförbunds förbundsbrev juni. Brev angående mat på trygghetsboendet Projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen om Projekt nya IDA Hagfors. Dnr KS 2014/11-00, handling nr 53. Delegeringsbeslut alkoholärenden: - Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd och tillstånd att servera alkoholdrycker för Pannkakshuset i Mjönäs. Dnr KS 2013/9.70, handling nr 12 och Dnr KS 2014/9-70, handling nr 19 - Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten i Uddeholmsladan. Dnr KS2014/970, handling nr 17 Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m juli Dnr 2014/8 Beslut godkänner redovisade anmälningsärenden

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 389 Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer