SOCIALNÄMNDEN Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDEN Protokoll"

Transkript

1 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09: Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP) tj ers Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, tf äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom, Lilian Nilsson, (M) Utses att justera Thomas Pettersson Justerings plats och tid Nämndsekretariatet, Avser paragrafer Underskrifter Sekreterare... Eva Pettersson Ordförande... Åsa Johansson Justerande... Thomas Pettersson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Eva Pettersson

2 2 (13) 80 SN 2011/68 Budget 2012 Information om social avdelningen och äldreomsorgens budgetförslag samt redovisning och konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder till budget 2012, som överlämnats till budgetkommittén för beslut.

3 3 (13) 81 SN 2011/119 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - september 2011 Redovisning av äldreomsorgen budgetuppföljning januari-september månad, visar en avvikelse om Tkr, mot lagd budget. Äldreomsorgen redovisar fler arbetade timmar jämfört med samma period föregående år. Avvikelse för löner totalt visar + 34 Tkr. Ett obudgeterat avgångsvederlag om 44 tkr, blev utbetalat i februari. Statistiken visar en ökning av antalet sjukdagar vilket medför en negativ avvikelse på sjuklön om 541 tkr.(exkl PO) Nuvarande helårsprognos visar Tkr. Orsak; förändrat behov av personalförstärkning på Lillåsen samt resursfördelning i hemtjänsten. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgens verksamhet fortsätter att vara hög. Dubbelbemanning i sjuksköterskeorganisationen, pga. nekad havandeskapspenning. Extra personal samt introduktion på Bellmansgårdens demensenheten samt Häggården. Rehabenheten har haft personal över budget pga. sjukskrivning och uppsägningstid. I Råda hemtjänstgrupp har verksamheten haft svårigheter att få bemanning att stämma med beviljad tid. Äldreomsorgens administration har haft bemanning över budget med anledning av hög arbetsbelastning samt introduktion av nya handläggare. Flera planerade stora bostadsanpassningsärenden. Hemtjänst Efter september månad redovisar hemtjänsten; Tkr Sedan januari 2010 har hemtjänsten arbetat i ett resursfördelningssystem, vilket resulterade i ett positivt resultat 2010, om 2,0 Mkr. Det kan vara svårt att få underschema att exakt stämma överens med beviljad tid samt med kort varsel förändra schema/omfördela personalresurser. Arbetet fortsätter med att uppnå effektiviseringar inom verksamheten och att optimera resursanvändandet mellan hemtjänstgrupper. Särskilda boende Efter september månad redovisar särskilda boende Tkr ( exkl Svalans 5 säbo), i avvikelse mot lagd budget. Under perioden jan-sept har väntetiden på att bli erbjuden en lägenhet på särskilt boendeinriktning demens, varit mer än tre månader. Korttidsvård Efter september månad redovisar Svalan + 26 Tkr, i avvikelse mot lagd budget. Svalan har under perioden jan aug 2011, haft en snittbeläggning på 93,9%. Beläggning september; 115 %. Svalans snittbeläggning var under 2010, 91,7 %. Tidigare år har Svalan haft en konstant överbeläggning. Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisation redovisar - 12 Tkr mot budget. Det har varit överbemanning pga. avslag på sökt havandeskapspenning. Verksamheten har även haft hög sjukfrånvaro, vilket leder till kostnader för introduktion av nya vikarier samt fyllnad/kvalificerad övertid för ordinarie personal.

4 4 (13) Organisationen som trädde i kraft februari 2010, har inneburit en ökad sårbarhet vid sjukfrånvaro samt större ansvarsområden. Kommunrehab Rehabenheten redovisar Tkr mot budget. Verksamheten har haft en vakant sjukgymnasttjänst pga. sjukfrånvaro samt 0,5 vakant arbetsterapeuttjänst. Kontinuerliga eftersläpningar av hjälpmedelsfakturor. Verksamheten har haft övertalighet på en arbetsterapeut, under uppsägningstiden, april-september. Bostadsanpassning Kontot för bostadsanpassningsärenden visar tkr mot budget. Beslut om flera större bostadsanpassningar har dock fattats, vilket medför att helårsprognosen beräknas till 500 tkr. Förslag till åtgärder Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Uprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/ifyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vid alla typer av inköp. En gemensam planering för inköp har upprättats, vad gäller kompletteringar av olika slags inventarier. Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvikarier och undvika ny konverterad personal, samtidigt skall en kontinuerlig uppföljning ske så att poolgruppen används effektivt och inte genererar en ökad kostnad. Hemtjänsten i Råda fortsätter att vakanshålla tjänst samt ser över möjligheten att utöka samarbetet med Häggården. Kvalitetssäkring, utbildning samt genomgång av förråd för inkontinensprodukter. Handlingar i ärendet Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, Beslut Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.

5 5 (13) 82 SN 2011/118 Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - september 2011 Sociala avdelningen har t.om. september ett plusresultat med tkr. Helårsprognosen är tkr. Den arbetade tiden under året är totalt timmar högre än 2010, en ökning som är kopplad till arbetsmarknadsenheten och bidragsanställningar. Löner ligger t.om. september 83 tkr för avdelningen. LSS och socialpsykiatri Verksamhetens förbrukning ligger nu jämnt med budget. Prognosen på helår visar ett överskridande med 1 240, vilket är ytterligare försämrat i förhållande till delårsbokslutet. Ett pågående LASS ärende har omprövats och från 1 september utgår inte längre intäkter från Försäkringskassan, utan 48,9 timmar i veckan verkställs i kommunal regi efter behovsbedömning med stöd av LSS. Inom boenden fortsätter lönekostnaderna att vara högre än budget beroende på brukares försämrade hälsotillstånd. I övrigt kvarstår samma orsaker som tidigare redovisats. Individ och familjeomsorg vuxna Verksamheten har ett plusresultat för perioden med tkr, och helårsprognosen är förbättrad med 200 tkr sedan delårsbokslutet och pekar nu på ett resultat om tkr. Ekonomiskt bistånd går fortsatt bättre än beräknat och redovisningen är tkr lägre än budget. Missbrukarvården är fortsatt dyrare än budget, tkr. Under 2010 uppstod omfattande skador i en lägenhet som socialnämnden hade hyreskontrakt för. Nämnden skulle svara för reparationskostnader upp till Hagforshems självrisk, varvid 70 tkr bokades upp på 2010 års resultat. Reparationerna är nu färdigställda och kostnaden blev 100 tkr lägre än vad som bedömts, vilket förbättrar socialnämndens resultat. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenhetens prognos på helår visar ett plusresultat med 200 tkr. Lägre intäkter för FAS 3 gör att nya bidragsanställningar inte kommer att kunna tas i på enheten resterande del av året. Enheten har behov av införskaffande av ett ersättningsfordon, vilken kan påverka resultatet på helår. Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram kommer följande åtgärder vidtagas: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp Handlingar i ärendet Monica Hammar, socialchefs skrivelse,

6 6 (13) Beslut Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.

7 7 (13) 83 SN 2011/120 Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Från 1 januari 2010 skall gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen. Rapportering till Socialstyrelsen bifogas för tredje kvartalet Av denna framgår att det inom LSS-verksamheten finns tre ärenden som inte verkställts inom tre månader gällande insatserna kontaktperson och ledsagarservice. Ett ärende har verkställts under kvartal 3, Handlingar i ärendet Monica Hammar, socialchefs skrivelse, Beslut Socialnämnden godkänner rapporten

8 8 (13) 84 SN 2011/121 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Från 1 januari 2010 skall gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen. Rapportering till Socialstyrelsen bifogas för tredje kvartalet Av denna framgår att ett ej verkställt beslut avseende kontaktperson finns att rapportera inom omsorg om personer med funktionshinder. Inom individ- och familjeomsorgen finns inga beslut att rapportera som ej verkställts per 30 september Handlingar i ärendet Monica Hammar, socialchef skrivelse, Beslut Socialnämnden godkänner rapporten.

9 9 (13) 85 SN 2011/122 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Kommunerna har from 1 juli 2006, genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 och 4 kap 1 SoL, som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering skall ske en gång per kvartal. Rapportering till Socialstyrelsen gällande kvartal 3, år 2011, bifogas. Av denna framgår att det inom äldreomsorgen finns ett ärende, där beslut om särskilt boende, ej verkställts inom tre månader. Aktuell person har tackat nej till erbjudande om särskilt boende, med anledning av att man önskar annat boende än det som erbjudits. Vid detta rapporteringstillfälle redovisas även ett tidigare rapporterade ärenden, som verkställts Uppgifter om ej verkställda beslut skall socialnämnden även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisor i form av en statistikrapport. I rapporten, (bilaga 2) som lämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisorer, är sekretess belagda uppgifter exkluderade. Handlingar i ärendet Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, Beslut Socialnämnden godkänner rapporten.

10 10 (13) 86 Anmälan av delegeringsbeslut Ärendetext 1. Socialnämndens arbetsutskott, , S Socialnämndens arbetsutskott, , Återkallelse av serveringstillstånd Hotell Restaurang Pizzeria Uwån Dnr 113/ Yttrande om spel på värdeautomater till Lotteriinspektionen gällande Restaurang Värmullen. Dnr 15/ Redovisade delegeringsbeslut t o m september för Sociala avdelningen 368 fattade beslut ekonomiskt bistånd, 9 beslut gällande vård- och behandling, 9 beslut enligt LSS. Äldreomsorgen 81 fattade beslut.

11 11 (13) 87 Anmälningsärenden 1. Projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen. Dnr 112/ Samverkansavtal med Munkfors kommun avseende budget- skuldrådgivning. 3. Förvaltningsrätten i Karlstads dom i mål om avgift enligt 8 kap Socialtjänstlagen.

12 12 (13) 88 Information om matutredning Ordförande Åsa Johansson informerar att avtalet med Samhall om matdistribution går ut i mars En grupp har tillsatts som ska titta på olika alternativ, i gruppen ingår representant från alla pensionärsorganisationer i kommunen samt tjänstemän och politiker. Man har haft en första träff och det bestämdes då att man förlänger avtalet med Samhall under 2012.

13 13 (13) 89 Rapport om feriearbeten Monica Hammar, socialchef rapporterar att det under sommaren var 83 ungdomar som hade feriearbete Kostnaden blev kr varav socialnämnden står för kr och barn och bildning och tekniska delar på resterande. Man har haft feriearbeten bl a inom kommunala verksamheter och föreningar.

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer