HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden (10) 28-34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-28 1 (10) 28-34"

Transkript

1 Socialnämnden (10) PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Kristoffer Ejnermark (V) ersätter Gunilla Östlund (V) Hanna Isaksson (C) Dennis Byberg (M) ÖVRIGA NÄRVARANDE Lena Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare Jan-Erik Fridh, (S) ej tjänstgörande ersättare Lilian Nilsson (M), ej tjänstgärande ersättare Maj Stenson (FP), ej tjänstgörande ersättare Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, verksamhetschef Linda Tolliner, ekonom JUSTERING Nämndsekretariatet UNDERSKRIFTER Eva Pettersson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Hanna Isaksson Justerare ANSLAG/BEVIS Socialnämndens protokoll är justerat och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Eva Pettersson Utdragsbestyrkande

2 Socialnämnden Dnr 37/ Budgetuppföljning sociala avd. januari- februari 2011 Budget Redovisn. Årsbudge Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-feb jan-feb t helår Socialnämnd Insatser enligt LSS Förebyggande verksamhet Gemensamma kostn. IFO/sociala avd Missbrukarvård för vuxna Familjerätt Ekonomiskt bistånd Konsumentverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagande Alkoholtillstånd Sociala avdelningen redovisar ett plusresultat i förhållande till budget med tkr under årets första två månader. Det faktiska resultatet är tkr, då fakturor för institutionsvård psykiatri och missbruk samt elevhem som härrör till perioden avräknats. Prognosen på helår visar ett plusresultat med tkr. Denna prognos innefattar stora osäkerheter, då endast två månader passerat och tendenser finns i verksamheten som visar ökade kostnader under innevarande år. LSS och socialpsykiatri Verksamheten har ett plusresultat med närmare 400 tkr för årets första månader, vilket efter avräkning av obetalda fakturor för perioden ger ett resultat om tkr. Inom verksamheten finns både ökning och minskning av omvårdnadsbehov främst inom personlig assistans. Även inom boenden finns ett ökat behov av personalstöd, vilket man räknar med att kunna klara genom nollvikariat under året. Lönekostnaderna för boende ligger dock drygt 100 tkr över budget, vilket enhetschef tillsammans med ekonom skall analysera vidare. Sammantaget är bedömningen att en viss ökning av omvårdnadsbehov finns i verksamheten, som riskerar att på årsbasis ge större kostnader än lagd budget. Individ och familjeomsorg vuxna Verksamheten redovisar tkr för januari t.om. februari månad. Efter avräkning av obetalda fakturor för institutionsvård är resultatet tkr. Glädjande är att ekonomiskt bistånd visar ett plus med närmare 400 tkr. Huruvida denna utveckling kommer att vara hållbar under året är ännu för tidigt att säga. Det stora orosmomentet inom verksamheten är missbrukarvård. Budgeten förstärktes inför år 2011 till tkr på årsbasis. En pågående LVM-vård (500 tkr) och annan institutionsvård (300 tkr) med en sammantagen kostnad om 800 tkr på årsbasis är redan påbörjad. All institutionsvård utöver budget avser unga med drogberoende. Bedömningen idag är att kostnaderna för missbrukarvård kommer att överskrida budget under 2011.

3 Socialnämnden forts Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten har ett negativt resultat under årets första månader, vilket beror på att intäkter från arbetsförmedlingen saknas i redovisningen. Bedömningen är att enheten kommer att göra ett plusresultat även under 2011, mot bakgrund av att bl.a bidragsdelen från arbetsförmedlingen stärkts för bidragsanställda. Genom förbättrade intäkter kommer fler personer att kunna ges bidragsanställningar under året jämfört med planeringen vid budgetarbetet för Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram kommer följande åtgärder vidtagas: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp sunderlag Monica Hammar, socialchefs skrivelse, Socialnämnden känner en oro över det ökade antalet arbetade timmar som bör ses över, budgetuppföljningen godkänns och man beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.

4 Socialnämnden Dnr 38/ Budgetuppföljning äldreomsorgen januari -februari 2011 Budget Redovisn. Årsbudge Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-feb jan-feb t helår Pensionärsråd Vård och omsorg i ordinärt boende Vård och omsorg i särskilt boende Gemensamt ordinärt/särskilt boende Färdtjänst/riksfärdtjänst Projekt äldreomsorgen 13 Totalt äldreomsorgen Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari - februari månad visar en avvikelse om + 402,6 tkr mot lagd budget. Äldreomsorgen redovisar fler arbetade timmar motsvarande samma period förra året. Avvikelsen för löner totalt visar 48,2 tkr, ett obudgeterat avgångsvederlag om 44,4 tkr är utbetalat. Statistiken visar en ökning av antalet sjukdagar och därmed en negativ avvikelse på sjuklön med 60,3 tkr samt mot lagd budget. Nuvarande lagd helårsprognos är -150,0 tkr, orsak är 50% biståndsbedömartjänst utöver budget. Hemtjänst Resursfördelningssystemet inom hemtjänst har nu pågått under ett år som resulterade i ett plusresultat om 2,0 Mkr. Arbetet fortsätter med att uppnå effektiviseringar inom verksamheten och att optimera resursanvändandet mellan hemtjänstgrupper. Delvis har det varit svårigheter att fördela personalresurser fullt ut p.g.a. att snabbt förändra underscheman så att de stämmer överrens med beviljad/utförd tid. Totalt hemtjänst 2,3 tkr. Särskilda boende Efter februari månad redovisar de särskilda boendena + 255,0 tkr i avvikelse mot lagd budget. Under de senaste månaderna har det återuppstått en mer omfattande kö till särkilt boende och då främst till demensboende. Korttidsvård Svalan s snittbeläggning har under hela förra året legat under 100 %, tidigare år har Svalan legat konstant på överbeläggning. Jan: 104,5 % Febr: 90,1 %

5 Socialnämnden forts Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisationen redovisar 141,4 tkr mot budget. Det har varit överbemanning pga ett avslag på en sökt havandeskapspenning för en sjuksköterska. Organisationsförändringen som trädde i kraft februari 2010, efter neddragning av ett antal tjänster, har inneburit en ökad sårbarhet vid frånvaro samt större ansvarsområden. Detta har även lett till att arbetsplatsträffar, teamträffar och informationsmöten har fått prioriterats bort. Kommunrehab Rehab ligger + 204,0 tkr mot budget, orsak är vakant sjukgymnasttjänst pga sjukdom samt eftersläpning av hjälpmedelsfakturor. Förslag till åtgärder: Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/fyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vi alla typer av inköp. En två årsplan skall upprättas vad gäller kompletteringar av olika slags inventarier. Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvik sunderlag Lena Larsson, äldreomsorgschefs skrivelse, Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.

6 Socialnämnden Budget 2012 Monica Hammar, socialchef och Eva Alama, verksamhetschef informerar om budgetarbetet inför Socialnämnden godkänner rapporten.

7 Socialnämnden Dnr 39/ Redovisning av enkätundersökning till brukare med insats enligt LSS och SoL-psykiatri I enlighet med mål- och verksamhetsplan för LSS och socialpsykiatri genomfördes en brukarundersökning i form av enkät till samtliga brukare under december Totalt sändes 185 enkäter ut, svarsfrekvens var 62%. Enkäterna riktades till 6 olika målgrupper med något olika frågor beroende på vilken insats den enskilde har.frågor för att belysa bemötande, trygghet, och nöjdhet med insatsen ingick i samtliga enkäter.av samtliga svarande anger 91% att de alltid eller ofta får ett bra bemötande, 79% upplever alltid eller ofta trygghet med sitt stöd och 89% anger att de alltid eller ofta är nöjda med det stöd och den hjälp de får. De förbättringsområden som framkommit av enkätsvaren är, information till den enskilde om vem som är ansvarig chef och handläggare, samt möjligheten att välja vårdgivare om man är beviljad personlig assistans. Vi kommer fortsatt att arbeta med bemötandefrågor för att skapa trygghet för den enskilde. sunderlag Ann Sjögren Bengtsson, verksamhetsansvarigs skrivelse, Socialnämnden godkänner redovisningen och ger verksamheten i uppdrag att arbeta med framkomna förbättringsområden.

8 Socialnämnden Dnr 39/ Socialstyrelsens enkät till socialnämnden Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under tre år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Som en del i denna tillsyn kommer Socialstyrelsen till Hagfors kommun den 3 maj 2011, för att göra en inspektion av Sättragårdens äldreboende. Vid denna inspektion komer ett antal enskilda personer intervjuas. Vidare kommer rutiner och ett antal journaler att granskas. Socialnämndens ledamöter har fått en enkät som skall besvaras. Åsa Johansson får i uppdrag att för socialnämndens del fylla i enkäten.

9 Socialnämnden Delegeringsärenden 1. Socialnämndens arbetsutskott, , Socialnämndens arbetsutskott, , S Ansökan om utökat tillstånd att servera alkoholdrycker Ayasofya, Ekshärad, Dnr 8/ Återkallelse av serveringstillstånd Pub Trollgytan AB, Dnr 27/ Delegeringsbeslut redovisas för sociala avdelningen 374 fattade beslut gällande ekonomiskt bistånd, 11 beslut vård och behandling, 3 SoL socialpsykiatri, 2 LSS Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

10 Socialnämnden Anmälningsärenden 1. Brev från SPF Ekshärad och PRO Ekshärad angående inköp och distribution av mat till äldre vårdtagare, dnr 27/ Kommunstyrelsen, , Kommunstyrelsen, , Pensionärsrådet, , Råd för funktionshinderfrågor, , 1-5

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl 14.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer