Utvärderingsrapport Akademi Norr: Stor framgång med högskoleutbildning - men sedan?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsrapport Akademi Norr: Stor framgång med högskoleutbildning - men sedan?"

Transkript

1 Utvärderingsrapport Akademi Norr: Stor framgång med högskoleutbildning - men sedan? gorpe research ab Peter Gorpe, Björn Jansson, Stig Tegle

2 Gorpe Research AB Sidan 2 av 66 SAMMANFATTNING UPPDRAGET METOD BESKRIVNING AV AKADEMI NORR OCH DESS VERKSAMHET BAKGRUND - SOS-KOMMUNER OCH BEHOVSANALYS EU-ANSÖKAN EKONOMI GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR Ingenjörsutbildningarna Utbildningar över tiden TIDIGARE UTVÄRDERINGAR AKADEMI NORR I SITT SAMMANHANG REGIONALPOLITIK FÖR NORRLANDS INLAND DISTANSUTBILDNINGENS FRAMVÄT ORGANISATION INOM LÄROSÄTENA LÄRCENTRA OCH LÄRCENTRAUTVECKLINGEN CENTRALA ORGAN FÖR STÖD TILL LÄRCENTRA OCH DISTANSUTBILDNING SAMVERKANSKONSTELLATIONER EN KOMPLE AKTÖRSBILD, MÅNGA SOM VILL VÄL SLUTSATSER BEFOLKNING OCH UTBILDNING I AKADEMI NORR-KOMMUNERNA INLEDNING BEFOLKNINGS- OCH REGIONAL UTVECKLING EKONOMISK UTVECKLING UTBILDNINGSTÄTHET Förändring i antal personer med högre utbildning i länen Utbildningstäthet i kommuner Akademi Norr kommuner jämfört med andra glesbygdskommuner ÖVERGÅNGSFREKVENS TILL HÖGSKOLAN Övergångsindex länsvis Övergångsindex för kommuner AKADEMI NORR S ROLL OCH FUNKTION INITIATIVTAGARE OCH STÖDRESURS MÄKLARE MELLAN BEHOV OCH UTBUD AN - EN STARK BESTÄLLARE MOTOR FÖR REGIONAL UTVECKLING AN HAR BLIVIT EN MYNDIGHET NÄTVERKSBYGGAREN RÖSTER OM AKADEMI NORR OMVÄRLDENS INTRESSE ATT SATSA PÅ DECENTRALISERAD HÖGSKOLEUTBILDNING KOMMUNERNAS INTRESSE ATT SATSA PÅ LÄRCENTRA ALLMÄNHETENS INTRESSE ATT SATSA PÅ HÖGRE UTBILDNING FÖRETAGENS SYN PÅ FRAMTIDEN I INLANDET KOMMUNERNAS INTRESSE AV SAMVERKAN ÖVER KOMMUNGRÄNSERNA ÄR ALLT FRID OCH FRÖJD?... 51

3 Gorpe Research AB Sidan 3 av 66 9 AKADEMI NORR INFÖR FRAMTIDEN AKADEMI NORR VID ETT VÄGSKÄL Detta behöver utvecklas i Akademi Norr Har Akademi Norr en plats i den nya regionalpolitiken? SLUTSATSER INFÖR FRAMTIDEN Ändra inte ett vinnande koncept men vila inte på lagrarna öka insatserna riktade mot näringslivet Ta tillvara samverkanskapitalet men gapa inte över för mycket Omvärldsspaning och framtidsspaning åt företagen och kommunerna som komplement NY TEKNIK HOT ELLER MÖJLIGHET? BILAGA 1: INTERVJUPERSONER BILAGA 2: EU-ANSÖKAN

4 Gorpe Research AB Sidan 4 av 66 Sammanfattning Vårt uppdrag har varit att utvärdera Akademi Norr s verksamhet. Bland de frågor vi belyst är: Vilka effekter har Akademi Norr haft på regionala och nationella maktstrukturer? Vilken betydelse har Akademi Norr haft för lärcentras utveckling och utbudet av högre utbildning? Har Akademi Norr förändrat synen på högre utbildning i området? För att besvara våra utvärderingsfrågor har vi tagit del av en stor mängd dokumentation och statistik, inhämtat information genom ett stort antal djupintervjuer och kortare intervjuer. Vi har också genomfört ett antal fokusgrupper med utvalda aktörer 1. Frågorna ovan kan kortfattat besvaras så här: Akademi Norr har varit betydelsefullt genom att stärka medlemskommunernas position i flera avseenden. Bland viktiga sådana aspekter är att kompetensutveckling och högre utbildning har blivit en strategisk fråga för kommunerna och kommunledningarna. Kommunerna i Akademi Norr har också stärkt sin position i förhållande till dels universitet och högskolor (leverantörer av utbildning) dels till de stora strukturerna regionalt och nationellt (de stora kuststäderna, residensstäderna, länsstyrelser och landsting). Akademi Norr har också bidragit till att kommunerna genom ett länsgränsövergripande samarbete har ökade handlingsmöjligheter. Akademi Norr har haft en mycket positiv betydelse för lärcentras utveckling. Genom nätverk mellan lärcentra sprids idéer och utvecklingskraft. Akademi Norr har också inneburit att lärcentra blivit en mer strategisk resurs i kommunerna eftersom högre utbildning blivit mer uppmärksammad. Akademi Norr har också stärkt lärcentras position i relation till universitet och högskolor. Man har blivit starkare beställare och mer accepterade i den akademiska världen. Akademi Norr har förändrat synen på högre utbildning i medlemskommunerna och inte minst hos kommuninvånarna. Akademisk utbildning har avdramatiserats. Högre utbildning och kompetensutveckling är numera en fråga på kommunledningarnas bord och högre utbildning har blivit en accepterad och prioriterad för kommunernas utveckling. Sammantaget kan Akademi Norr beskrivas som mycket framgångsrikt. Med allt detta positiva sagt finns det också anledning att också notera svagheter. Det är fortfarande så att strukturerna är mycket sårbara såväl Akademi Norr som 1 Information om intervjupersoner, deltagare i fokusgrupper och analyserade dokument finns i bilaga 1.

5 Gorpe Research AB Sidan 5 av 66 lärcentra är beroende av enstaka eldsjälar för att fungera och utvecklas. Detta innebär också en stor sårbarhet och stora risker. Sättet att minska riskerna är att dra nytta av nätverken inom Akademi Norr nätverken minskar riskerna och sårbarheten men bara om de är starka och stimulerande. En annan notering som bör göras är att mycket av Akademi Norr s framgång beror på att man drivit rätt frågor vid rätt tidpunkt man har varit framgångsrik i att surfa på vågorna (ny teknik för distribuerad utbildning, minskade studentkullar på universitetens campus, politisk prioritering av distribuerad utbildning nationellt). Förutom de direkta frågor vi som utvärderare besvarat har vi också sett vårt arbete som en del i Akademi Norr s framtidsarbete och därvid velat lyfta fram vilken situation Akademi Norr står inför som vi identifierar som ett vägskäl. Och detta vägskäl har till viss del uppstått genom att Akademi Norr varit så framgångsrikt då blir frågan: Vart skall vi gå nu? En viktig förutsättning för framgången hittills har varit ramprogrammen inom strukturfondsprogrammet Mål 1. Går det att få likartade ramprogram under nästa programperiod eller finns anledning att göra justeringar. Kanske också att ha beredskap för att agera även om det inte går att få lika gynnsamma ekonomiska förutsättningar som under programperioden plan B. Vi menar att det inte finns någon anledning att i grunden frångå det koncept som hittills varit framgångsrikt. Dock finns det anledning att förflytta fokus från att genomföra hela utbildningsprogram, ofta inriktade på att täcka brister inom den offentliga sektorn till att aktivare analysera företagens kompetensbehov. Detta skulle förmodligen också kräva att fler specialanpassade och korta utbildningar arrangeras. Det är här inte självklart att de akademiska lärosätena är de enda leverantörerna av detta slags utbildningar, i synnerhet inte om kompetensbehoven mer handlar om kvalificerade hantverksyrken. Även om Akademi Norr varit framgångsrikt i så motto att det nu finns lärcentra i de deltagande kommunerna och att de akademiska lärosätena är klart intresserade av att bedriva utbildning på distans, så finns det orosmoln. Snart kommer nya stora ungdomskullar till högskolorna och dessas intresse av distansutbildning kan minska. Existerande lärcentra är i flera fall svaga och minskade statsbidrag till kommunal vuxenutbildning och kärv ekonomi hos kommunerna gör att lärcentra kan komma att drabbas. Akademi Norr kommer därför även framöver att ha en viktig roll som stöd till lärcentra och som blåslampa gentemot de akademiska lärosätena. Akademi Norr har byggt upp flera välfungerande nätverk som ökat samverkansförmågan inom området. Det finns anledning att dra nytta av den tradition och förmåga till samverkan som utvecklats inom Akademi Norr. Det kan gälla andra utbildningar än högre utbildning men naturligtvis också helt andra områden. Vi vill dock varna för att bredda ambitionerna för mycket. Kompetensfrågor bör fortsatt stå i fokus.

6 Gorpe Research AB Sidan 6 av 66 Likväl kan det finnas en roll för Akademi Norr som bevakning av trender och ny teknik för företagen som inte enbart har att göra med kompetensfrågor utan med näringslivsutveckling och kommunal utveckling i allmänhet. Akademi Norr kan ses som en gemensam organisation för omvärldsanalys och spaning. Den tekniska utvecklingen inom ITK-området kan både vara en fördel och en nackdel för Akademi Norr och de samverkande lärcentra. Rent tekniskt och ekonomiskt kommer behovet av LC minska. Nu kan var och en sitta hemma vid sin egen dator och följa föreläsningar på videolänk. Samtidigt ökar behovet av någon som har överblick över det stora utbudet av utbildningar. Lärcentras roll kan komma att utvecklas mer mot en social träffpunkt än som en plats där den senaste tekniken finns tillgänglig. I många fall är det inte tillräckligt att studera ensam. Tankeutbyte i form av sökande dialog studenter emellan behövs i många sammanhang. När det handlar om utbildningar med starka yrkesinslag handlar utbildningen också om yrkesroller, etik och moral. Det är viktigt dessa aspekter på högre utbildning inte går förlorade. Vi avslutar med att citera ett antal framgångsfaktorer som gäller för LC som väl låter sig överföras till Akademi Norr när det gäller utvecklingen hittills. Drivande personer Samverkan i nätverk och partnerskap Legitimitet Attityder och förhållningssätt Politisk förankring och uppbackning Utvecklingsprojekt Kommunikation och relationer Hus och lärmiljöer

7 Gorpe Research AB Sidan 7 av 66 1 Uppdraget Gorpe research ab fick efter offert uppdraget att göra en utvärdering av Akademin Norr. Enligt anbudsunderlaget skall följande frågeställningar redas ut: Vilka effekter har Akademi Norr som organisation och aktör haft genom sin verksamhet på regionala och nationella maktstrukturer, tillväxt- och regionalpolitikens utformning lokalt och regionalt samt utvecklingen av samverkan mellan kommuner? Akademi Norr s roll och betydelse för utvecklingen av lokala lärcentra, utbud av högskoleutbildningar, universitetens finansiering av högre utbildning, mm. Har Akademi Norr s verksamhet och genomförda processer förändrat synen på arbetet med högre utbildning hos allmänheten inom vårt område? Det har kommit fram vid våra samtal att det på sina håll funnits lite olika förväntningar om vad som ska utvärderas. Den ena är att vi ska utvärdera den regionalekonomiska effekten av decentraliserad högskoleutbildning. Då skulle följande typer av frågor behandlas: Leder högre utbildningen som ges inom ramen för Akademi Norr (AN) till att fler personer stannar kvar i inlandet och startar nya företag eller fyller upp luckor efter dem som pensioneras? Leder detta i sin tur till ökad sysselsättningsgrad (eller åtminstone att nergången bromsas) och ökad befolkning? Leder bättre tillgång till väl utbildad arbetskraft i regionen till att de goda tider som norra Sverige just nu upplever kan förstärkas? Det är i slutänden naturligtvis effekter av detta slag som verksamheten inom AN syftar till. Men det är inte detta vårt uppdrag avsåg. Uppföljningar och utvärderingar som gjorts tidigare har f.ö. redan tagit upp i vart fall den första av de nämnda frågorna. Tills vidare nöjer vi oss med att ta som utgångspunkt att en höjd utbildningsnivå i inlandet, lika väl som på andra ställen i Sverige, är positivt både för individerna själva och för den lokala och regionala ekonomin. Den andra tolkningen av vad vi ska utvärdera (och den som anges i upphandlingen) är vika effekterna på omvärlden som Akademi Norr har haft. Vi har omformulerat anbudsunderlagets punkter i enlighet med följande frågor. 1. Har AN bidragit till ett ökat intresse från omvärlden av att satsa på decentraliserad utbildning till mindre kommuner i inlandet? Omvärlden i det här fallet är främst akademiska lärosäten samt finansiärer av regional utveckling, regionalt och nationellt 2. Har AN bidragit till att de deltagande kommunernas intresse av och förmåga att verka för att satsa på högskoleutbildning inom ramen för sina lärcentra har ökat? 3. Har AN bidragit till att allmänhetens intresse för högre utbildning i det berörda området har påverkats positivt?

8 Gorpe Research AB Sidan 8 av Har den höjda kompetensnivån i arbetskraften bidragit till att företag inom området fått förändrad syn på framtidsutsikterna i regionen? 5. Har AN bidragit till att omvärldens och de deltagande kommunernas intresse av att utveckla samverkan över länsgränserna i utbildningsfrågor och andra frågor har ökats? Vi har också konstaterat att utvärderingen måste ses som ett led i AN:s verksamhetsutveckling och planering inför nästa programperiod inom EU:s sammanhållningspolitik som avser perioden Vi kommer därför att avsluta denna rapport med ett kapitel där framtida vägval för AN diskuteras. Vi kan här citera vad som sägs i den EU-ansökan som utgör en viktig bas för verksamheten hittills: Akademi Norr är medveten om riskerna för att en ny organisation efter en tid övergår till att bli ett stenhus. Det har nu gått sju år sedan detta skrevs. Har AN blivit ett stenhus? 2 Metod Vi har i första hand samlat in information genom individuella intervjuer, gruppsamtal (fokusgrupper) samt studier av tillgängliga dokument. I det senare fallet handlar det dels om dokument som direkt berör AN:s verksamhet dels om mer allmänna beskrivningar av och analyser av regionalpolitik, högskolornas betydelse för den regionala utvecklingen, lärcentra, decentraliserad högskoleutbildning o liknande. Sammanlagt har vi genomfört drygt 40 intervjuer, varav ca hälften per telefon samt fyra fokusgrupper (se förteckning i bilaga 1). Sammanlagt har vi träffat ca 60 personer. De intervjuade har företrätt - lärcentra (universitetsfilial) - kommuner (politiker och tjänstemän) - lärosäten - länsstyrelser och kommunförbund - företag - AN - centrala myndigheter och departement Vi har löpande diskuterat arbetet med AN:s kansli samt haft ett möte med direktionen för AN. Vi har därutöver gjort vissa statistisk bearbetning av material från SCB om utbildningsnivå och högskoleövergång inom de berörda kommunerna och vissa övriga delar av Norrland. Arbetet påbörjades med ett möte med AN:s kansli samt några intervjuer den 15 februari 2007 och avslutas med publiceringen av denna rapport.

9 Gorpe Research AB Sidan 9 av 66 3 Beskrivning av Akademi Norr och dess verksamhet Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr (AN) består av tretton kommuner från fyra län. Kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur tillhör Norrbottens län, Sorsele, Malå, Storuman, Lycksele, Vindeln, Vilhelmina Åsele och Dorotea kommuner tillhör Västerbottens län, Strömsunds kommun Jämtlands län och Sollefteå och Kramfors kommuner tillhör Västernorrlands län. Vindelns kommun lämnade Akademi Norr den 1 januari Kommunalförbundet har till uppgift att för medlemmarna främja högskoleutbildning. Förbundet ska initiera, utveckla och genomföra högre utbildningar genom att inventera behov, samordna framställningar om resurser och ha löpande kontakt med berörda organ. Vidare ska förbundet stödja utvecklingen av lokala lärcentra och vara ett komplement till övrig frivillig utbildning. Kommunalförbundet är huvudman för Akademi Norr som är ett ramprogram som drivs med bl.a. EU-stöd. I praktiken svarar ramprogrammen Akademi Norr för den absoluta merparten av partnerskapets verksamhet. AN har varit verksamt under perioden Under denna period har AN genomfört och administrerat tre ramprogram Akademi Norr inom Mål 1 Norra Norrland och Södra skogslänen. Därutöver har AN genomfört några projekt inom Interreg Kvarken MittSkandia samt några andra analys- och utvecklingsprojekt. De senare omfattas inte av utvärderingen. Förbundet är organiserat som kommunalförbund med direktion bestående av KSordförande från de deltagande kommunerna. Direktionen träffas normalt fyra gånger om året. Inom direktionen finns ett presidium. För den löpande verksamheten svarar ett kansli på tre personer. Därutöver sker personalförsörjningen genom personalköp från medlemskommunerna och projektanställningar. Några av de övergripande målen för verksamheten är enligt verksamhetsberättelsen Anpassning mellan utbud av högre utbildning och lokala behov. Kompetenshöjning av individer, grupper och samhällen. Attitydförändring när det gäller människors inställning till betydelsen av högre utbildning. Demonstration av goda exempel när det gäller spridning och tillgänglighet till högre utbildning. Enighet i regionen kring satsningar på innovativa utbildningar. Maktcentrum som utmanar regionala och nationella kompetensutvecklingsaktörer.

10 Gorpe Research AB Sidan 10 av 66 IT-infrastruktur som följer teknikfronten. Nätverk av fungerande lärcentra. AN har byggt upp ett antal nätverk förutom direktionen. Strategiska beredningsgruppen består av företrädare för kommunledning, näringslivsfrämjande och högskoleverksamma. Gruppen utgör en tankesmedja och bollplank till AN:s verkställande ledning och till direktionen. Den träffas en eller två gånger om året. Ansvariga för lärcentra, som träffas ca fyra gånger om året. Näringslivsgruppen, kommunernas näringslivschefer Tidigare fanns ytterligare några grupper (IT, PR och Operativa beredningsgruppen). Behovet av dessa har dock minskat i och med att verksamheten har satt sig. 3.1 Bakgrund - SOS-kommuner och behovsanalys I mitten på 1980-talet gjorde dåvarande Statens Industriverk (SIND) en satsning på s.k. industricentra för att stimulera näringslivet i regionalpolitiskt prioriterade delar av landet. Dessa centra skulle fungera som nav för lokal och regional näringslivsutveckling. Dessa satsningar gjordes främst i större kommuner. Parallellt gjordes utbildningssatsningar såväl allmän kompetensutveckling som etablering av gymnasieskolor eller gymnasiefilialer i kommunerna. Som ett komplement etablerades ett samverkansprogram för näringslivsutveckling mellan sex mindre kommuner och SIND (SOS-kommunerna). Denna samverkan formaliserades till ett kommunalförbund i slutet av verksamhetsperioden och då var Sorsele sätet för förbundet. Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Berg, Ragunda kommuner var med från början. Berg och Ragunda klev av i slutet av verksamhetsperioden och Malå kommun tillkom. En person återkommer ständigt när vi talar om bakgrunden och framväxten av AN. Det är näringslivsutvecklaren och eldsjälen från Storuman Daniel Lindgren. Han var verksam inom SOS och i Storumans kommun och det var han som väckte nytt liv i tanken på ett kommunalförbund i Norrlands inland i samband med att EU:s andra strukturfondsprogram skulle sjösättas i Sverige. Lindgren hade lång erfarenhet av strategisk kompetensutveckling och näringslivsutvecklande projekt, bl.a. inom ramen för den första EU-programperioden. Inledningsvis drevs arbetet i form av ett projekt främst av de tre kommunerna Storuman, Lycksele och Vilhelmina. Ytterligare elva kommuner deltog i en referensgrupp till projektet. En av de första aktiviteterna var att göra en kartläggning och analys av utbildningsnivå och kompetensbehov inom de berörda

11 Gorpe Research AB Sidan 11 av 66 kommunerna 2. Därigenom var det möjligt att bedöma om det fanns ett underlag för decentraliserad akademisk utbildning inom området och i inom vilka områden Nedan återges en kort sammanfattning av denna rapport Andelen av befolkningen med högskoleutbildning är väsentligt lägre än i landet i övrigt Stora pensionsavgångar av akademiker (främst lärare och vårdpersonal) förväntas Området har en nettoutflyttning av högskoleutbildade till Umeå Ca 360 elever årligen går från gymnasium till högskolestudier inom tre år Ca 800 säger sig vara intresserade av högre studier Ca 30 % av dessa säger sig vara positiva till studier på hemorten Ca 950 personer skaffar sig högskolebehörighet genom komvux. Merparten av dessa säger sig vara intresserade av högre studier. Av komvuxeleverna säger sig 70 % vara beredda att studera på hemorten om möjlighet fanns En möjlig grupp för högskolestudier är redan yrkesverksamma Gymnasieeleverna värdesätter förutom utbildningens kvalitet möjlighet till trevligt studentliv. För komvuxeleverna var det senare inte särskilt viktigt. Där var avståndet mellan bostad och studieort viktigare. Förvånansvärt många är intresserade av att studera naturvetenskap och teknik Regionens näringsliv är inte särskilt kunskapsintensivt. Ett ökat utbud av akademisk arbetskraft bör således matchas av en ökad efterfrågan på sådan. 3.2 EU-ansökan 3 Studien visade klart både att det fanns ett behov av att höja utbildningsnivån inom området dels att det fanns en potential. Så med förstudie som grund bildades Partnerskap Inland (sommaren 2000). Sedan partnerskapet bildades har vissa marginella förändringar av sammansättningen gjorts. En av de första åtgärderna blev att ansöka om EU-bidrag till ett ramprogram till medlemskommunerna. Programmets övergripande syfte var enligt ansökan att öka tillgängligheten till högskoleutbildning och därmed skapa en attraktiv region öka antalet utbildningsplatser riktad till regionen, med särskilt fokus mot program för innovativ tillväxt förändra attityden till högre utbildning 2 Kartläggning av en regions utbildningsnivå, rekryteringsunderlag och behov av högskoleutbildade. AnnJessica Ericsson och Per Sjölander vid Södra Lapplands Forskningsenhet i Vilhelmina. Mars En närmare redovisning av ansökan finns i bilaga 2.

12 Gorpe Research AB Sidan 12 av 66 Genom att de 13 inlandskommunerna skapar en arena för länsöverskridande samverkan kring högskoleutbildning skulle flera saker uppnås Kommunerna blir en starkare och tydligare part i diskussioner och beslut om inriktning, finansiering och lokalisering av högskoleutbildning. Samarbetet skulle stärka förutsättningarna för att identifiera, utveckla och genomföra innovativa utbildningar som bygger på lokala förutsättningar med potential för tillväxt. De samverkande kommunerna kan stödja universitet/högskolors satsning på den tredje uppgiften AN kan beskrivas som ett gemensamt utvecklingsorgan och stödresurs till respektive kommuns strategiska kompetensutveckling och lokala lärcentra. Det samlade agerandet bör göra lärosätena mer lyhörda för kommunernas behov. Dagens system för regional kompetensutveckling, inte minst avseende ekonomiska villkor, ställer orimliga krav på den lokala nivån, heter det i ansökan. I ansökan nämns också vissa utbildningar som kan bidra till att stärka olika delar av regionens näringslivsprofil. Nischer Field testing (biltestindustrin) Geo, prospektering Turism/besöksnäring Energi GIS Konflikts krishantering Skidakademin, Sport Management Integrationsutbildning Entreprenörsprogram IT Gastronomi Arjeplog Malå Tärnaby/Hemavan Sollefteå Lycksele Sollefteå/Kramfors Tärnaby, Lycksele, Sollefteå Åsele Strömsund/Vilhelmina Sammanlagt ansökte AN om ett EU-stöd på 34 miljoner för en första period. Eftersom de berörda kommunerna låg i tre Målområdena och fyra län blev ansökningsförfarandet komplicerat. Västerbotten var mest positiv (de flesta kommunerna ligger ju också där) medan Västernorrland var mer tveksam med tanke på att man där prioriterade satsningar i anslutning till Mittuniversitetet. Även med Norrbotten och beredningen för strukturfondsdelegationen för Övre Norra hade man problem. Vi återkommer till denna fråga senare i rapporten. Resultatet blev att AN fick beslut om ett ramprogram. Totalt har man under perioden 2000 till 2006 förbrukat över 60 milj. kr varav ca 40 procent EU-bidrag.

13 Gorpe Research AB Sidan 13 av 66 Kommunerna ansöker om medel för sina utbildningar hos ramprogrammet. Matchande finansiering kommer från länsstyrelserna samt kommunerna själva. Kommunalförbundet har alltså tagit över en del av ansvaret för beslut, granskning och uppföljning från förvaltningsmyndigheten, inom ramen för vad ramprogrammet anger. 3.3 Ekonomi AN finansieras av medlemskommunerna med medlemsavgifter som täcker administrationskostnaderna samt med årliga fasta bidrag som utgör del av den nationella medfinansieringen. De mindre kommunerna betalar kr per år och de större förutom kommunerna i södra skogslänen som betalar kr. Kommunalförbundet omsätter ca 10 milj. kr per år varav ca 1 milj. kr är medlemsavgifter från ingående kommuner och resten bidrag från EU, länsstyrelser m fl. Bidragen (EU, stat och kommun) täcker högskolornas merkostnader för kursutveckling och drift av de utbildningar som ges på distans samt lärcentras merkostnader. Kostnader som lärcentra har haft för att bygga upp bl.a. videokonferensutrustning har dock i flera fall finansierats genom särskilda bidrag, främst från länsstyrelserna. Initialt var en stor kostnad för distansutbildning nätkostnaden i samband med videokonferenser. Genom att det nu finns bredband är överföringskostnaderna i princip noll. 3.4 Genomförda utbildningar Från utbildningarnas start på hösten år 2000 till och med vårterminen 2007 har Akademi Norr antagit ca studenter varav ca 90 procent (1 600) påbörjade utbildningen. Hittills (vt. 2007) har ca studenter fullföljt utbildningen på normal studietid. Utbildningarna har koncentrerats till bristyrkesutbildningar till socionom, sjuksköterska och grundskollärare samt till olika ingenjörsutbildningar, utbildning i internationell kris- & konflikthantering samt på skidakademin (se tabell 3:1 nedan). Tabell 3:1: AN: s utbildningar ht 2000 tom vt av omfattning minst 80 poäng Utbildning Kurslängd Antal studenter som börjat utbildningen Grundskollärare 180 p 227 Internationell kris- & 140 p 228 konflikthantering Socionomprogrammet 140 p 213 Skidakademin 80 p 195 Olika ingenjörsutbildningar p 184 *) Sjuksköterska 120 p 148 Coachprogrammet 80 p 128 Receptarie 120 p 50

14 Gorpe Research AB Sidan 14 av 66 Biblioteks- & 80 p 48 informationsvetenskap Journalistik 120 p 42 Arbetsterapeut 120 p 15 Livsmedelsteknik 180 p 10 S:a ca *): Se tabell 3:2 nedan Akademi Norr har också bedrivit flera kortare utbildningar: Idrottsmedicin 10 p, Natur- & kulturvägledning 40 p, Hållbart familjeskogsbruk p, Ledarskaps- & organisationsutveckling 10 p, KRAFT 10 p, mm. Ingenjörsutbildningarna Geografiskt har utbildningar förlagts till alla kommuner som ingår i Akademi Norr. Olika utbildningar har dock koncentrerats till vissa kommuner. Ingenjörsutbildningarna är av särskilt intresse med tanke på att Akademi Norr har sin utgångspunkt i att skapa tillväxt och utveckling i regionen. Fördelningen per kommun av ingenjörsutbildningarna visas i tabell 3:2 nedan. Tyngdpunkten finns i Arvidsjaur med bilsystemteknik för biltestföretagen där (också i Arjeplog), i Lycksele med utbildning av GIS- och produktionsingenjörer samt i Storuman med bergmaterialutbildning för bl.a. gruvindustrin. Tabell 3:2: Ingenjörsutbildning per kommun vt tom vt Kommun Ingenjörsutbildning Antal stud. som börjat utb. Arjeplog Bilsystemteknik 120 p 18 Arvidsjaur Projekt 120 p (antal 9), 64 Bilsystemteknik 120 p (antal 55) Dorotea - Kramfors Projekt 120 p (antal 2), 12 Bergmaterial 80 p (antal 6 + 4) Lycksele GIS 120 p (antal 31), Produktion p (antal 20), Bergteknik (antal 6) Malå - Sollefteå - Sorsele Elektronik- & data 120 p 10 Storuman Bergmaterial 80 p 32 Strömsund Projekt 120 p 7 Vilhelmina - Vindeln - Åsele - S:a 200

15 Gorpe Research AB Sidan 15 av 66 Utbildningar över tiden Antagningen av studenter hade sin tyngdpunkt kring åren (se diagram 3:1 nedan). Man kan dela upp de längre kurserna (> 80 p) i bristyrkesutbildningar (lärare, socionomer, sjuksköterska) och i s.k. innovativa utbildningar (ingenjör, coachutbildning, skidakademin och kris- & konflikthantering) 4. Dessa två grupper fördelar sig ungefär jämt vad gäller antalet studenter som påbörjade utbildningen men bristyrkesutbildningarna börja fasas ur (diagram 3:1). Diagram 3:1: Antal som påbörjat utb. (minst 80 p) per termin ht 2000-vt 2007 (totalt ca studenter). Uppdelning i innovativa utbildningar (streckad markering: ingenjör, skidakademin, freds & konflikt mm) samt bristyrkesutbildningar (röd/mörk färg: socionom, sjuksköterska, lärare, bibliotekarie mm) Brist Innovativa Antal ht00 vt01 ht01 vt02 ht02 vt03 ht03 vt04 ht04 vt05 ht05 vt06 ht06 vt07 4 Tidigare utvärderingar AN har inom ramen för sina ramprogram genomfört en större utvärdering av effekterna av ramprogrammen med fokus på de studerande. Arbetet har genomförts av Södra Lapplands Forskningsenhet1 på uppdrag av Akademi Norr. De genomförda utvärderingarna har i första hand handlat om de studenter som genomgått utbildningar som delvis finansieras inom AN:s ramprogram. 4 Rubriceringen av de olika slagen av utbildningar är hämtad från AN och inte vår egen. Den är kanske inte den allra bästa. Om en utbildning är innovativ eller ej har inte så mycket med själva ämnet att göra utan mer med hur den genomförs. Kanske hade det varit bättre att tala om utbildningar som primärt svarar mot behov inom den offentliga sektorn resp. näringslivsinriktade utbildningar. Ett alternativ vore att tala om reaktiva utbildningar (som täcker ett aktuellt behov) resp. proaktiva utbildningar (som är tänkta att täcka ett framtida behov)

16 Gorpe Research AB Sidan 16 av 66 Utvärderingarna har avsett socioekonomiska faktorer, studerandeframgång, uppfattning om studiemiljö mm. Utvärderingarna visar att den decentraliserade högskolemodellen har inneburit att personer som tidigare inte övervägde högskoleutbildning har lockats till studier. De studerande är något äldre än studerande vid campus, de har ofta barn och är rotade i bygden. De flesta har slutfört sina studier och de flesta har fått arbete eller inom kommunen. Utbildningarna har överlag varit mycket uppskattade av studenterna och fungerat bra, både metodologiskt och som socialt stöd och sammanhang. De metodologiska problem som framkommit kan huvudsakligen betecknas som barnsjukdomar. De lokalt bundna studenterna har uppskattat möjligheten att skaffa sig en högskoleutbildning på orten. De utbildningar i inlandet som resulterar i goda arbetsmöjligheter inom den offentliga sektorn (sjuksköterska, socionom eller lärare) drar en särskild grupp studenter. Dessa var tydligt äldre, lokalt bundna och i många fall kvinnor med hemmavarande barn. De var i hög grad (40 %) så kallade förstagångstuderade. De har inte tidigare själva läst en högre utbildning och hade inte heller föräldrar, syskon eller partner som tidigare läst vid universitet. En mycket liten del av dem kom direkt från tidigare studier på lägre nivå innan de påbörjade den aktuella utbildningen. Merparten sade sig vilja jobba i offentlig förvaltning efter examen. Slutsatsen är att de utlokaliserade utbildningarna fyller ett behov som de traditionella campusförlagda utbildningarna inte tidigare har kunnat fylla. Mindre än en tredjedel av inlandets studenter skulle ha påbörjat utbildningen om den var förlagd till campus, ännu färre om man endast tittar till den mer lokalt bundna studentgruppen. Således kan de utlokaliserade utbildningarna vara ett lyckat inslag i insatserna att göra högskoleutbildning tillgänglig för fler grupper i samhället, och likaså i satsningarna att få mer högutbildad personal bland de yrkesverksamma i regionen. Lärar- och sjuksköterskestudenterna har samtidliga fått ett arbete, medan tre fjärdedelar av de övriga studenterna, vid de innovativa, näringslivsinriktade utbildningarna hade ett arbete. Det är lika högt som för akademiker i riket. Sammantaget följer detta samma mönster som regionens näringslivsstruktur, där framförallt pensionsavgångar skapar behov av yrken inom offentlig verksamhet, medan näringslivet oftast är inriktad främst mot områden med stort behov av icke högskoleutbildad arbetskraft. En annan uppföljning har gjorts av Umeå universitets filial i Lycksele. Vid filialen har utbildats ingenjörer, lärare, sjuksköterskor och socionomer. Mellan år 2000 och juni 2006 har 98 studenter utexaminerats från treåriga eller längre program. Av dessa uppger 90 att de har fått kvalificerade jobb tack vare sin universitetsutbildning, och av dessa återfinns 87 i Norrland, de flesta i inlandet.

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Arbetsrapport 2005 40 Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Enrico Deiaco, Maria Johansson & hans Westlund Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 2011:11 Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-05-09 2010/136-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-01 N2010/4853/RT Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter April 2008 Björn Jansson & Gunnel Hedman 1 Innehåll TU1. InledningUT... 3 TU2. Försök med samverkan i SverigeUT... 4 TU2.1. VISAMUT... 4 TUFortsatt

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer