Innovationssystemets stödaktörer möter unga år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år"

Transkript

1 2012 Innovationssystemets stödaktörer möter unga år Charlotte Norrman, IEI Christer Johansson, IBL Linköpings Universitet Mars 2012

2 Innehåll FÖRORD... 2 INLEDNING... 3 METOD... 4 URVAL AV REGIONER OCH ORTER... 4 GENOMFÖRANDE... 4 Steg 1: Webinventering... 4 Steg 2: Intervjustudie... 5 Avgränsningar... 5 ANALYS... 6 WEBINVENTERINGEN... 6 INTERVJUUNDERSÖKNINGEN... 7 Fråga Aktörernas syften och målgrupper... 7 Aktörernas erbjudande... 7 Samverkan... 7 Lista på aktörer mellan vilka samverkan sker:... 8 Fråga Aktörernas processer, modeller och metoder... 9 Organisatoriska förändringsbehov Fråga Synen på unga Synen på ungas behov Hanteringen av unga Processens funktion och förändringsbehov Fråga Aktörernas kommunikation gentemot unga Aktörernas budskap Aktörernas begreppsanvändning DISKUSSION OCH SLUTSATSER INSTRUKTION FÖR GENOMFÖRANDE AV WEBINVENTERING Gör så här för att hitta info Så här dokumenterar ni Nästa etapp INTERVJUGUIDE IS STÖDAKTÖRER STÖDAKTÖRERNA I INNOVATIONSSYSTEMET: FRÅGEUNDERLAG TILL RESPONDENTER... 21

3 Förord På uppdrag av programmet Ungas Innovationskraft har vi gjort en kartläggning av stödaktörerna i det Svenska innovationssystemet. Syftet med kartläggningen är att undersöka hur aktörerna i det befintliga innovations- och entreprenörskapsstödjande systemet arbetar med att stimulera, synliggöra och utveckla/stödja ungas innovationskraft. Datainsamlingen har gjorts i två steg; först en webinventering som grund och därefter en intervjuundersökning där respondenter från 30 stödaktörer från sammanlagt 7 NUTS-regioner intervjuades. De intervjuade aktörerna är hämtade från såväl storstad som glesbyggd och representationen är spridd från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Våra resultat visar att det finns ett stort utbud av aktörer, med olika inriktning och kompetens som kan stötta idéutveckling, innovation, entreprenörskap och företagande ute i landet. Dock finns det mycket som tyder på att denna djungel av aktörer är svårnavigerad för den som söker stöd, varför en ökad positionering och en ökad samordning aktörerna emellan skulle vara lämplig. Målgruppen unga år har hittills inte varit i nämnvärt fokus, dock ser vi att förändringar verkar vara på gång. Förmodligen behövs såväl kompetensutveckling som föryngring av rådgivargruppen för att bättre möta och hantera unga människors idéer. Vi kan också se att det är få aktörer som kan bistå med finansiering för ungas idéer. Sociala medier ses som en lösning att nå unga människor, men vi ifrågasätter om det är hela svaret. Charlotte Norrman & Christer Johansson Linköpings universitet mars

4 Inledning Dagens arbetsmarknad kännetecknas av en relativt hög ungdomsarbetslöshet och flera analyser visar att det krävs både allt högre utbildningsnivå och allt större kompetens för att komma in på arbetsmarknaden. Att få mindre kvalificerade jobb i stora företag har blivit svårare, eftersom dessa arbeten antingen ersätts med automationslösningar, eller flyttas ur landet till låglöneländer. Detta innebär att de som är unga idag i högre grad än någonsin tidigare måste skapa sina egna möjligheter, genom såväl utbildning som egna initiativ för försörjning. I takt med att de stora företagen och arbetsgivarna strukturrationaliserar måste vi, för en bibehålla välfärden, tillförsäkra att nya företag växer fram och ersätter de som flyttar ut eller på andra sätt försvinner. Det går inte längre alltid att räkna med en löneanställning, som förr, utan i framtiden skjuts initiativet att skapa inkomst och sysselsättning i allt högre grad över på individen. I Näringsdepartementets beslut om att starta programmet Ungas Innovationskraft slås fast att intresset för företagande hos unga är stort inte minst inom tjänstesektorn. Regeringen anser även att det är angeläget att ta tillvara ungas kunskap och kompetens för att höja innovationskraften i samhället så att nya lösningar och värden kan skapas. För att unga ska kunna förverkliga sina idéer krävs dock att det finns ett stödjande system som kan se till de ungas behov. I det svenska innovations- och entreprenörskapsstödjande systemet finns idag ett stort antal aktörer som på olika sätt vägleder, ger råd, coachar, stödjer och finansierar utveckling, innovation, entreprenörskap och företagande i allmänhet. För att skapa en bild av hur aktörerna i det befintliga innovations- och entreprenörskapsstödjande systemet arbetar med att stimulera, synliggöra och utveckla/stödja ungas innovationskraft har vi gjort föreliggande kartläggning. 3

5 Metod Syftet med kartläggningen är att undersöka hur aktörerna i det befintliga innovations- och entreprenörskapsstödjande systemet arbetar med att stimulera, synliggöra och utveckla/stödja ungas innovationskraft. Undersökningen bygger på stickprov som fördelats jämt över landet. Nedan beskriver vi hur urval och genomförande av studien har skett. Urval av regioner och orter Urvalet av län och kommuner gjordes med avseende på att få största möjliga spridning. Vi tog även hänsyn till det planerade kampanjtågets reserutt. Vi utgick ifrån landets indelning i så kallade NUTSregioner 1. I Sverige finns på NUTS 1-nivå 3 områden (gul, blå & grön). Det finns 8 NUTS 2-områden (se figuren till höger) och de 21 länen utgörs NUTS 3-nivån. Efter diskussioner med funktionärer och styrgrupp för Ungas Innovationskraft beslutade vi att fokusera på följande regioner; Övre norrland; Luleå och Jokkmokk Mellannorrland; Sundsvall Norra Mellansverige; Gävle och Sandviken Östra Mellansverige; Uppsala, Linköping och Ydre Stockholm Västra Sverige; Göteborg och Varberg Småland & öarna; Jönköping, Växjö och Visby Södra Sverige; Malmö, Karlskrona och Olofström Genomförande Undersökningen har utförts i två steg; först genomfördes en webinventering och därefter en intervjuundersökning där representanter för 30 utvalda organisationer intervjuades. Datainsamlingen utfördes av ett antal unga i åldersgruppen år; Louice Rosdahl, Amanda Mannervik, Elin Fryk, Juliana Bergman, Frida Svensson och Felipe Wigren. De kommer dessutom från olika håll i landet, allt från Malmö i söder till Pajala i norr och några bor i större städer och andra på mindre orter. Steg 1: Webinventering Det första steget utgjordes av en webinventering och utgångspunkten för den var att våra medhjälpare för informationsinsamlingen, som själva befinner sig i projektet Ungas Innovationskrafts målgrupp, med hjälp av internet skulle se vilka aktörer som arbetar med att främja, synliggöra, utveckla och kommersialisera idéer på länsnivå och på kommunnivå. De fick även i uppgift att undersöka vilket utbud av hjälp och stöd som finns för en ung person med en idé. För att få mer information ombads våra medhjälpare att kontakta några av dem och utge sig för att vara en person mellan 18 och 30 år som söker hjälp för att utveckla sin idé. För mer information om hur webinventeringen genomfördes hänvisar vi till Bilaga 1. Baserat på den insamlade informationen togs en intervjuguide (bilaga 2) till informationsinsamlarna och ett frågeunderlag med följebrev (bilaga 3) till respondenterna fram. Vi valde även ut ett antal aktörer och föreslog, baserat på webinventeringen, ett antal intervjupersoner. 1 NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. 4

6 Steg 2: Intervjustudie Nästa steg i inventeringen har skett i form av halvstrukturerade telefonintervjuer (enligt intervjuguiden i bilaga 2) Sammanlagt gjordes 30 intervjuer i 7 av de 8 NUTS-regionerna. 1 region, Småland och öarna SE21 föll bort. Av de intervjuade personerna var 16 män och 14 kvinnor. Följande aktörer har intervjuats; Övre Norrland SE33 ALMI Nord, Luleå Norrbottens Läns Landsting, Luleå Idéakuten, Boden Strukturum, Jokkmokk Mellannorrland SE32 Näringslivsbolaget, Sundsvall Åkroken Science Park, Sundsvall Framtidsentreprenör, Sundsvall ALMI Mitt, Sundsvall Stockholm SE11 Entrepreneur Stockholm Innovationsbron Stik (Stockholms innovatörskrets) SU Innovation Norra Mellansverige SE31 Leader gästrikebygden, Bergby Almi, Sandviken Almi Gävleborg, Gävle Etablera, Sandviken Nyföretagarcentrum, Gävle Östra Mellansverige SE12 Nyföretagarcentrum, Uppsala Almi, Uppsala Nyföretagarcentrum, Linköping Kommunen, Ydre Västra SverigeSE23 Nyföretagarcentrum, Varberg ALMI Väst, Göteborg Drivhuset, Göteborg Mind your own business, Göteborg Coompanion, Göteborg Södra Sverige SE22 Näringslivskontoret, Malmö Drivhuset, Malmö Almi, Karlskrona Blekinge Business Incubator, Karlskrona Avgränsningar Studien fokuserar på gruppen unga Vi har inte analyserat andra variabler som exempelvis kön eller etnicitet. 5

7 Analys Den nedanstående analysen är strukturerad utifrån det ovan beskrivna upplägget av studien. Först ger vi en kort sammanfattning av den information som kom fram vid webinventeringen. Därefter går vi igenom intervjustudien. Här har vi strukturerat analysen i enlighet med de fyra huvudpunkter som berörs i det frågeformulär som använts för intervjuerna. Webinventeringen Den webinventering som genomfördes visar på att det finns ett mycket stort antal aktörer i de undersökta regionerna som på olika sätt stödjer innovation, entreprenörskap och företagande. Vissa av aktörerna är nationella/regionala, t ex Almi, nyföretagarcentrum, Drivhuset och Coompanion och förekommer följaktligen i de flesta redovisningarna. Andra aktörer är nationella/regionala i meningen att liknande organisationer finns över hela landet, men då de drivs som egna har de följaktligen olika namn. Till denna typ av aktörer kan t ex universitetens kommersialiseringsstödjande aktörer räknas och hit räknar vi även inkubatorer och teknikparker. Förutom dessa finns en mängd mer eller mindre regionala och lokala aktörer med olika bakgrund och inriktning. Vissa är sprungna ur EU projekt och andra har koppling till kommunal eller regional verksamhet. Under fråga 1, har vi återgivit en lista på aktörer som i princip sammanfaller med de aktörer som framkom vid webinventeringen. Tittar man närmare på materialet framgår att tillgängligheten hos de olika aktörerna och kanske framförallt typerna av aktörer varierar. De nationella aktörerna och de som är nationella med regional representation, som t ex Almikontoren har generellt sett en relativt bra och lättillgänglig information. Vänder man sig till kommunerna är variationen större. På vissa håll är informationen mycket tydlig, medan man på andra håll får leta längre innan man hittar relevant information. En iakttagelse vi gör är att begreppsapparaten är differentierad. Vissa aktörer pratar om innovation och entreprenörskap, andra pratar om idéer och idéutveckling, eller företag och företagande och ytterligare några talar i termer av affärsutveckling, tillväxt och investeringar. Oavsett val av sökhjälpmedel på internet krävs därmed en bred uppsättning av sökord. Vidare kan sägas att aktörens val av sökord och taggar ger en indikation om vilken typ av verksamhet som bedrivs och därmed en ingång till en viss typ av information. Kommunikationen präglas av devisen what you see is what you get. Ingången kan således styra vilken inriktning den informationssökande får på sin idéutveckling. Detta kan både förenkla och begränsa. Har man en idé som man vill kommersialisera tar detta oftast vägen via någon form av företagande, men eftersom de föregående stadierna i hög grad kan påverka valet av kommersialiseringsform är det viktigt att de som söker stöd hamnar rätt. Som vi ska se nedan löses troligtvis denna problematik till stor del av aktörerna själva, då de vid en etablerad kontakt hänvisar de stödsökande till andra aktörer om idén faller utanför aktörens egna kompetensområde eller erbjudande. Med avseende på kontakten så är tillgängligheten kopplad till aktörens storlek. Mindre aktörer har ofta få kontaktpersoner och är dessa upptagna kan det vara svårt att exempelvis få tillstånd ett möte. De större aktörerna har i kraft av sin storlek kompletterande kompetenser. De stora har även specialistkompetens, och där det egna kontoret inte räcker till kan man koppla vidare. Förmågan att bistå med rätt kompetens har uppmärksammats i regionerna och ett av de främsta tecken på det är att det på många håll finns regionala samarbetsorgan/föreningar genom vilka de olika aktörerna nätverkar och samverkar. För de stödsökandes del innebär det att oavsett vilken 6

8 aktör de hamnar hos först, så blir de ofta hänvisade till den aktör som är mest relevant utifrån den inriktning och de behov som den stödsökande har. Intervjuundersökningen Intervjuundersökningen är strukturerad i enighet med formulärets frågeställningar. Inledningsvis behandlar vi aktörernas syfte, målgrupp, erbjudande och hur de samverkar med andra stödaktörer i systemet. Fråga 2 berör arbetssätt, modeller, metoder och strategier för generering och stöd av idéer. Fråga 3 behandlar vilken syn aktörerna har på unga som grupp, men avseende på exempelvis deras behov. Vidare analyseras hur den process aktörerna använder i dag fångar upp dessa. Den sista frågan berör aktörernas kommunikation till och med unga. Fråga 1 I den första frågan kartlade vi de tillfrågade aktörernas syfte, vilken deras huvudsakliga målgrupp är, vilket erbjudande de ger till sin målgrupp samt hur de samverkar med andra stödjande aktörer i systemet. Nedan går vi igenom dessa aspekter en i taget. Aktörernas syften och målgrupper Två aktörer nämner unga på något vis i sina syftesformuleringar. I båda fallen rör det sig om studenter. Den ena aktören är universitetsägd och den andra finns nationellt och har en stark koppling till universitet och högskola. Aktörerna har, i de flesta fall även generella målgrupper (26 fall), idéägare eller företag i alla åldrar. Tre av aktörerna vänder sig specifikt mot högskolestudenter (och ibland även mot forskare). I ett fall är huvudmålgruppen unga vuxna år. Målgruppen är i de flesta fall tämligen intimt kopplad till den operativa verksamheten. Vissa aktörer har specificerade målgrupper och i dessa fall utgörs dessa vanligen av invandrare eller kvinnor. Båda dessa grupper har under många år varit uppmärksammade och det finns flera initiativ, inte minst från EU som har stimulerat aktörerna att fokusera mot dessa. Gruppen unga verkar ingå i aktörernas ospecificerade och generella målgrupp och en förklaring till detta skulle kunna vara det faktum att policy inte i särskilt hög grad fokuserat på denna grupp. Vidare finns ett antal aktörer, som t ex Ung Företagsamhet, som har just ungdomar i fokus och av redogörelserna för vilka samarbetspartners man har, framgår att just UF är en aktör som många hänvisar till. Aktörernas erbjudande Alla aktörer erbjuder rådgivning och/eller coachning. Almi kan ge lån och bidrag i form av exempelvis innovationscheckar. De senare ges även av vissa kommunala/landstingskommunala aktörer. Innovationsbron är ytterligare en aktör som kan finansiera idéer. Flera av aktörerna, speciellt de kommunala samt Almibolagen, ger även utbildningar och håller seminarier. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är avsevärt fler som bidrar med goda råd än med finansiering. Samverkan När det gäller samverkan kan man i princip säga att alla samverkar med alla. De flesta räknar upp långa listor på aktörer som man skickar vidare till i de fall man inte kan hjälpa en person som vänder sig till aktören. Nedan listas de aktörer som man vanligen refererar till. Som synes så är listan tämligen omfattande, vilket förmodligen är den främsta anledningen till att de intervjuade aktören ofta ser nätverkande och kontaktförmedling som en mycket viktig uppgift. Aktörerna samarbetar ofta i 7

9 exempelvis nätverksform på regional basis detta för att öka kontaktytorna. För den som inte känner till hur systemet fungerar kan denna djungel av aktörer förmodligen upplevas som mycket förvirrande. Inte ens på myndighetsnivå är det alltid lätt att navigera. Baserat på detta ser vi en stor risk att rådgivningen blir ineffektiv och att deltagarna, i stället för att fokusera på att utveckla sin idé, slussas runt bland aktörerna i systemet. Detta problem påtalades bland annat i Norrmans avhandling från 2008, där de statliga stödaktörerna uppmanades att öka sitt samarbete. Lista på aktörer mellan vilka samverkan sker: Myndigheter och statliga verk: Arbetsförmedlingen Skatteverket Bolagsverket Vinnova nationell aktör med flera innovationsstödjande program, t ex: VINN NU, Forska & väx, center of excellence etc. Ofta kopplat till kommersialisering av forskning/idéer från universitet och högskolor. Tillväxtverket nationell aktör för regional utveckling och företagande. Innovationsbron finansiering (riskkapital) av innovationer samt stöd till exempelvis inkubatorer, fokuserar på innovativt tillväxtföretagande Regionala och kommunala offentliga aktörer: Länsstyrelser/regionförbund Promotar regional näringslivsutveckling Landstinget och Innovationsslussarna arbetar på landstingsnivå med att främja utvecklingen av innovationer kopplat till vårdsektorn Kommunala näringslivskontor Regionala stödaktörer: Det regionala ALMI bolaget ALMI stödjer företag och idébärare med rådgivning och finansiering Nyföretagarcentrum nationell företagsutvecklingsaktör med lokal representation Drivhuset nationell aktör som fokuserar på främjande av universitets och högskolestudenters företagande. Finns på vissa universitetsorter. Leader program som ägs av jordbruksverket och stödjer landsbygdsutveckling regionalt arbetar via regionala lokalkontor. Exportrådet arbetar med exportutveckling i företag. Samarbetar ofta med regionala handelskammare. Företagarna organiserar och stödjer företagare i bland annat arbetsgivarefrågor fokus på mindre företag. Svenskt näringsliv stödjer företag ibland annat arbetsgivarefrågor. Har även en (regional) verksamhet som kallas företagslotsen där man hjälper företagare att t ex interagera med byråkratin dvs offentliga myndigheter på olika nivåer. T ex i konkurrensfrågor. Trygghetsrådet är en stiftelse som arbetar med omställningar, dvs de hjälper personer som förlorat arbetet att skola om sig. De arbetar även mot företag som exempelvis genomför neddragningar. Coompanion nationell aktör med lokal representation, arbetar med kooperativt företagande 8

10 Akademi: Universitetens/högskolors innovations/ entreprenörskapsstödjande verksamheter finns på de flesta universitet och högskolor i mer eller mindre utvecklad grad. Till universiteten finns också (oftast) inkubatorer kopplade. Dessa fokuserar i de flesta fall på att skapa tillväxtföretag och målgruppen är oftast studenter/forskare. I de flesta större och mellanstora städer finns även teknik- och forskningsparker. Dessa har lite olika inriktning, men fokuserar främst på etablerade företag. Se SISP.se Swedish Incubators and Science Parks för en lista på samtliga teknik/forskningsparker och inkubatorer. Föreningar och nätverk: Connect nationellt affärsnätverk för entreprenörer och investerare med lokal representation. Fokuserar på tillväxtföretagande och har bland annat utbildnings- och tillväxtprogram. Svenska uppfinnareföreningen (SUF), samt lokala föreningar i anslutning till den. Arbetar med att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället. Branschaktörer, t ex Cleantech Ung företagsamhet entreprenörskapsutbildning/ tävling för gymnasieelever, nationell aktör med lokal representation Venture Cup Affärsplanetävling i tre steg och utbildning, nationell aktör med lokal representation Stiftelsen SKAPA nationell aktör med lokal representation genom ALMI, årlig tävling. Finn UPP uppfinnartävling för mellan-och högstadiet Teknikmäklarna nätverk av certifierade rådgivare som finns över hela landet IFS Internationella företagareföreningen i Sverige stödjer invandrares företagande Framtidsfrön nationell/regional ideell förening som arbetar med entreprenörskap i grundskolan, utbildar lärare och ordnar aktiviteter för barn. Regionala samarbetsföreningar med fokus på företagande, innovation och entreprenörskap. På framförallt de större orterna samarbetar innovationssystemets stödaktörer i regionala föreningar med olika namn. Syftar ofta till att öka kontaktytorna mellan aktörerna och för att hitta/driva gemensamma aktiviteter och projekt. Privata aktörer: Banker Övriga privata aktörer, t ex företag. Vissa storföretag, t ex Saab Aircraft har satsningar för att spinna ut företag som inte är kärnverksamhet (Saab venture capital council) Fråga 2 Den andra frågan i vår enkät behandlar aktörernas arbetssätt, modeller, metoder och strategier och hur dessa förhåller sig till unga människor med idéer. Aktörernas processer, modeller och metoder I vår analys av svaren kan vi konstatera att samtliga aktörer har någon form av modell eller process för hur de stöttar idéägare och företagare i deras utveckling. En närmare genomgång ger vid handen att modeller och arbetssätt varierar mellan aktörerna. Vissa aktörer arbetar efter mer eller mindre hårt styrda och strukturerade modeller med tydligt innehåll och tydliga steg. I de fallen modellerna är mer lotsande än styrande är processen och tillvägagångssättet inte lika hårt strukturerat som för den förstnämnda typen, men det finns ändå en relativt tydlig sekvens och ett relativt tydligt innehåll. Citaten nedan visar på några exempel, det första är exempel på en tämligen hårt strukturerad metod och det andra är exempel på en lite mera lotsande metod: 9

11 Vi har en etablerad processmodell där individen följer våra olika faser och vi tillsätter rådgivning, verktyg och nätverk i dessa olika faser. Utvecklar personerna bakom idén. Vi har en utvecklad rådgivarmeny som vi använder i vår kostnadsfria rådgivning. Metoden går igenom viktiga delar så som affärsplan, vägledande kring bildandet av företaget och kring affärsutvecklingen så klart. Sen har vi en workshopsmetod för unga som vi har utvecklat där plockas idéer fram och man får upprätta handlingsplaner. Denna metod använder vi när vi träffar grupper. Annars anpassar vi oss till gruppen inte runt metoden. Den andra ytterligheten är en mer adhoc-baserad process dvs där strävar aktören ofta efter att möta individen och dennes behov utifrån den individuella utgångspunkten. Individen möts då relativt förutsättningslöst och får berätta om sitt utgångsläge, sin idé och sina behov. Därefter kopplar man in relevant kompetens, eller skickar vidare till annan aktör. Nedan visas några citat som illustrerar detta förhållningssätt: Vi frågar, vad vill du ha hjälp med? Lyssnar! Var i processen är personen? Personen får en hemläxa som man följer upp på nästa möte och då kan man också se lite var i processen personen ligger och vilken förförståelse som finns. Om vi ser att allt stämmer hjälper vi till med fortsatt individuell rådgivning och affärsplan. Vi lyssnar in vad personen eller företaget har för behov och sen kunna hjälpa till med att presentera kontakter på ett enkelt sätt. Hjälper dem att hamna på rätt ställe. Ingen egen rådgivning. Vi försöker jobba processorienterat. Kommer man till mig blir jag en del i processen och sen vill jag gärna ha en återkoppling längre fram i processen för att se att behoven blivit tillgodosedda. Utifrån vårt material har det varit svårt att dra skarpa gränser mellan de olika typerna av modeller eller tillvägagångssätt som aktörerna använder. Därför nöjer vi oss med att konstatera att det ser olika ut. Det är också svårt att säga vad som är det rätta, eller vad som fungerar bäst, utan framgången beror nog snarare på matchningen mellan stödsökande individ och stödgivande aktör. Kommer man till rätt aktör, som har den kompetens man behöver, ökar detta förmodligen chanserna att lyckas. Flera studier 2 visar att det inte finns en storlek eller ett koncept som passar alla, utan att entreprenöriella utvecklingsprocesser är högst individuella. Detta är också ett skäl till att det faktisk behöver finnas en viss mångfald bland stödjande aktörer. Organisatoriska förändringsbehov Huvuddelen av aktörerna (18 av 30) uppger att de ser att behov av förändring av sina metoder och modeller för att i framtiden bättre kunna möta ungas behov. Två av aktörerna har redan inlett ett sådant förändringsarbete. Nedan några citat som visar hur aktörerna resonerar: Det borde finnas en ung rådgivare i Sverige!! En 20-plussare som kan ungdomskulturen och ser potentialen i sociala medier tex. Ibland kan jag känna, någon kommer in med IT grej som jag inte förstår då... men det är snarare en kompetensfråga, det är kanske min kompetens som brister där... Man måste gå ut till skolorna och hitta de unga där de finns. Det är också viktigt att göra intressanta saker så att de blir intresserade. Visa förebilder som har lyckats är också bra. Det är ju den politiska attityden... Skapa uppmärksamhet kring duktiga ungdomar. Björklund och gänget har bara fokus på forskning osv. Ungdomar gör många gånger bra saker. De viktiga är att hålla under armarna. 2 Se t ex Norrman, C, 2008, Entrepreneurship policy Public support for technology-based ventures, Linköping studies in science and technology, diss no 1175, Linköping 10

12 Resterande aktörer är mer tveksamma till om det behövs några förändringar i aktörens arbetssätt; Nja, vet inte riktigt varför? Varför ska man dela på detta? Seminarierna tex är väldigt mycket trevligare om det är en spridning på åldern. De yngre kan delge de äldre o tvärt om. Tror egentligen inte det. Eftersom vi har en så bred målgrupp så ska man kunna hjälpa alla oavsett ålder, kön, etnicitet. Vi har även undersökt aktörernas kompetensbehov och kan konstatera att 11 anser sig ha den kompetens de behöver för att hantera unga och ungas idéer, medan resterande anser att de skulle behöva öka sin kompetens. Nedan visar vi några illustrativa citat. Vi har grupperat citaten så att de som anser sig behöva utveckla sin kompetens ligger först och därefter kommer de som anser sig ha rätt kompetens. En sak är vi kanske inte är hundraprocentiga på, de nya idéerna som ploppar upp. Ny teknik och... Ibland vet man inte vad de pratar om, det blir för avancerat. Annars ser jag inget problem. Jag skulle behöva vara år yngre. Jag upplever att vi har kompetens. Att vi är lyhörda. Det beror på vad du menar. En åring har andra referenser vad det gäller datorer, facebook och twitter gentemot en åring. Vår modell är etablerad o respekterad på alla nivåer. När vi började på allvar att marknadsföra oss hos banker så blev de väldigt förtjusta. Fråga 3 I den tredje frågan har vi undersökt hur aktörerna ser på och förhåller sig till gruppen unga år. Vi behandlar ungas behov och aktörernas processer utifrån detta behovsperspektiv. Synen på unga Den första delfrågan handlar om hur aktörerna ser på gruppen unga med avseende på om de skiljer sig på något vis och vidare om de har samma behov av stöd som övriga stödtagare. Här svarar 17 av de 30 aktörerna att gruppen unga skiljer sig från övriga grupper på ett eller flera sätt. Citaten nedan visar exempel på hur aktörerna ser på saken: Jag har träffat ungdomar och olika åldrar och jag tycker att det skiljer! Men det är befriande med ungdomar att de inte ser några gränser. Det gäller att möta dem på rätt sätt och ta hand om deras galna idéer och se om de går att genomföra. Det gäller att lyssna med båda öronen. Ja, de skiljer sig. Men det är snarare skillnad på tjejer och killar än mellan åldersgrupperna. Kvinnor är mer benägna att starta företag på deltid. De är försiktigare och vill ha en långsam företagsstart och kombinerar ofta anställning och företagande. Killarna är mer riskbenägna och startar oftare på heltid direkt. Den tendensen är samma oavsett ålder. Ungdomar är väldigt snabba i sina beslut, äldre behöver grubbla lite mer... det är kul! Det är en spännande grupp med nya fräscha idéer och branscher, de är moderna och entusiastiska. Det är viktigt att vara personlig. Ha en förståelse också för att många vill starta som hobbyverksamhet. Ju yngre man är, ju mer oförstörd är kreativiteten. Det märker vi tydligt på att idéflödet är större, ser inte gränser på samma sätt. Andra tar hänsyn mer till regler osv. Smalare om man är äldre tror jag... Nu genrealiserar jag väldigt men man är med begränsad i kreativ tanke tror jag. 11

13 Jag ser ingen skillnad. Unga mellan är en lång period. Ganska stor skillnad, så nej. Nej... inte idag. Men är det så att vi behöver göra något annat så är jag gärna öppen för förslag för vad jag kan göra i så fall. Synen på ungas behov På frågan om unga har samma behov som andra grupper går svaren också isär, vilket visas av citaten nedan; Jag tror de hör till de grupper som behöver lite extra stöd i en längre tid på nåt vis, att det ska vara enkelt och tryggt. Unga personer behöver ett större stöd i form av rådgivning. Unga har inte samma kontakter och erfarenheter som de äldre. De har större behov av hjälp för att hitta rätt. Vi skulle nog behöva veta mer om dagens marknad för att kunna hjälpa dem bättre. Som spel tex... det har vi svårt att uppskatta. Unga har mer mjuka idéer, tjänster, appar etc... inte så mycket prylar utan mer tillämpningar och applikationer. Nej, samma behov. Själva innovationsprocessen är ju samma. Nä, de har samma behov när det gäller rådgivning och bolla idéer. Hanteringen av unga Vi frågade även om unga hanteras på samma vis som övriga grupper hanteras och här svarade majoriteten 23 av 30 att alla hanterades lika. 2 svarade att man hanterade unga annorlunda än de äldre och 5 svarade inte alls på den frågan. De två aktörer som behandlar unga annorlunda svarade enligt nedan; När det gäller utveckling av idéer så anser jag behovet är detsamma. Däremot skiljer det i VÅRT förhållningssätt gentemot unga. Vi kan inte anta samma beteende och krav på en 18 åring som en 65 åring. Detta arbetar vi dock med i vår personal genom att vi gör beteendeinventering och utbildning i att förstår och förhålla sig till olika individer/åldrar Vi kanske snabbar på lite grann. Bland dem som påstår att de hanterar alla på samma sätt finns lite olika inriktningar. Några aktörer skulle vilja göra annorlunda, medan andra anser att likabehandling är ett ideal att sträva efter. Citaten nedan visar hur några av aktörerna ser på saken. Jag ser att vi är neutrala i bemötandet mot åldersgruppen vi möter. Vi diskriminerar inte yngre eller äldre eller kvinnor eller män. Vi har gjort studier och följt upp detta. Jag tror inte heller att det är skillnad på yngre eller äldre... I vårt bemötande agerar vi inte annorlunda. Vi gör ingen skillnad på hur vi bemöter grupper men om någon skulle sitta och lyssna på mig skulle de säkert se skillnad ändå på hur jag pratar, anpassar mig till deras nivå etc. Svårt att veta om våra idéutvecklingsprocesser är välfungerande för att utveckla ungas idéer, min upplevelse är att många kommer många gånger så det borde ju betyda att de får ut något. Vi gör det väldigt mycket, medvetet. Unga växer väldigt mycket med att bli hanterade på samma sätt som vem som helst. Javisst gör vi det. Man kan säga åt dom att ta av dig luvan när vi äter. Dom är där för samma sak, så vi jobbar för samma sak 12

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson,

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Tjänsteinkubatorn - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009 Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Ulrika Hedby och David Lundborg SU Dnr: 301-0024-09 Stockholms

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND Svårt att få en överblick, för många aktörer. KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANFATTNING Kartläggningen är genomförd

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND Svårt att få en överblick, för många aktörer. KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte...

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer