Innehålls- register.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehålls- register."

Transkript

1 '(8241J (l,' Innehålls- register. Adelns diskussionsklubb CA. D. K.) Aktiebolaget Stockbolms Folkbank '" 2742 i.adertonhundrafemtio års mäns stiftelse Stockholms Handelsbank... :t7 27.Adertonhundrasextiett ärs män, För- - Stockholms Köpmanl).abank \1 eningen Stockholms Pantaktiehank 2788 Adertonhundrasjuttioåtta års stiftelse StockholmsPraktiskaHushåIIsskola 2261 'Adjung;eradesakkunnige i rådhusrätten Stockholms Telefon 3286 Ad. Fredr. Folkhem, f. d. Fören. för 31l24 - Sundsvalls Handelsbank Adolf Fredriks arbetsstuga Svenska Pressbyrån 46 \12 'r-- församling Svenska Telegrambyrån 4690 '- -s skyddskornmitte Sveriges AIIm. Revisionsbyrå 4283 ;--'- barnhem för flickor Sveriges Privata Centralbank 2732 ;- barnkrubba ö7 - Tjenstemannabanken : ,.- fattigvårdsatyrelse Wessling & Co 27 \18 ;-folkskola 2419lAktuariekontor, Stockholms stads kommunalförening 4377 Albert Bonniers stipendiefond 3667 :--'- kyrkofnllmäktige 2003 Albert o. Hulda Pälsona konvalescent- Advokatsamfund, Sveriges 40 öo hem 'Aflöeningsfouderna Allianee Fraucaise 'Afständ från Stortorget till tullarna 4883 Allmänna Barnbördshusets dir ; 'Aftonbladet Barnbusets direktion 3401 Aftontidningen..: Brandförsäkringsverket för bygg- ';Afzelii Elementarskola f. flickor 2321 nader ä landet 'Agenter för utländska föraäk-inrättn. - Djurskyddsföreningen, Svenska 3802 Se Yrkesregistret: Försäkringsbolag - Elektricitets-inrättningen 3316.Akademien för de fria konsterna, sty- -.h;xportförening. Sveriges '. relse Folkskollärareförening, Sveriges.., 4115 '-s bibliotek 1646' - Försvarsföreningen 3764, '--'-1 konsthögskola Försörjningsinrättning, Sthlms stads 'MUlukaliska, ämbetsmän re s predikant ,.konservatorium Hypoteksbank, Sveriges Akademier, lärda samfund o. museer Hypotekskassan för Sveriges städer 2763 o. följ. - Idrottsklubben : 4466.Akademiskt bildade kvinnors förening Kartarbetena, Kommissionen för 1698 Aktiebolag<:;tArbetareringena bank '" Kvinnoföreningen tiildjurensskydd;.- Evangeliska fosterlandsstiftelsena Svenska förlagsexpedition Lifförsäkrings.bolaget... :... ; för Fruntimmers sim- och badin- - Lifförsäkringsfören. Röda bandet 28'31 rättningen å Skeppsholmen Lokalers utrymme f-föreningsbanken i Stockbolm Läroverk , följ. '- Gotlands Bank ; Läroverk, Rikets, Öfverstyrelsen för 1679 '-- Göteborgs Bank Pensionsförsäkringsbolaget '- Göteborgssystemet i Stockholm '" Polikliniken ,-. Mälareprovinsernas Bank 273l-l - Sjukkasseförb., Sveriges ,...Nordiska Kreditbanken Sjuk- och begrafningskassan istblm Norrlandsbanken Skridskoklubb, Sthlms l) --- Nya, Banken : Skyddsförening, Stockholms lo '-- Revisionskammaren Svenska Läkarföreningen 3947 f- Sanatorievård, Sv. Sjuk.. o begrafningskassan "- S. Gumeelii Annonsbyrå Teknikerförbund., Sthlms 3969 ~.Sjöassuraus-kompaniet Telefon-aktiebolag, Stockholms ,...Skytteförenmgarnas Vapenaffär Valmansförbundet,. : Sleipner VIIImansförbundets Stockholmsdi-. ~ Stenografhyrån..... ; 3984 strikt i;- Stockholms Arbetarehem 3R90 - Anke- och pupill-kassan ;;- Htockholms Diskontobank Alms; Axel och Sofia, stiftelse... : P~~~d",. ~ch..lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. ' '"3 I)rottninggatan..AJrt6,kcltnd;. 19f

2 [8242] Innehiills.regiiter. Amatörförening, Stoekholms 4451 Artisternas, Dramatiska o. musikaliska Ambulansvagnar, se Sjuktransport 6"87,1774 pensionsfören Ambulansväsendet o. Litteratörernas pensionsförening 3032 Ammunitionsfabriken, Marieberg ' De sceniska, understödsfond 3019 Ammunitionsförrådet i Stockholm.. ~ Assuransafg. i Sthlms stads brandstods- Amorteringsfonder, Apotekspriv följ. bolag, Betalning af 1654 Anna Sandströms seminarium Assurerade bref 4938 o. 4939,.- skola ;..:, 2324 Asylen för fattiga barnaföderskor 3867 Anna Schuldheis' skola för d:o d:o (ej tillh. Sthlms kom- Annonser, Register öfver 81.' mun)..; : ,,Annonskontor 156 Asyler för husvilla, Stockholms stads 1814 :Antikvar.-topogrllJ. arkivet 1646 Asylet för Pauvres honteux, Direktion 3508.Antikvar-numismatisks, biblioteket.., 1646 :- för kvinnor, Natt Antropologi o. geografi, Svenska.säll Ateneum för flickor skapet för..... : Atlas, Aterfli.rsäkr. aktieb Apotekarekårens lifränte-o. pens.-kassa 8048 Atletklubb, Ostermalms.L ; Apotekare och Apotek Auktionsverk, Sthlms stads 697, 1746.Apotekaresocietetej, ' Automat~r u: : Arbetarebiblioteksförbund, Sthlms Automob~ld~oskst~tIOner Arbetlj,rebostadsfonden.... : Automob~lforordDlng Arbetareförening, Stockholms '8 Automobilklubben, Kungl s föreläsningsverksamhet, Sthlms '.. Arbetareinstitutet Badanstalt] Saltsjöbadens Arbetareinstitut, Södermalms : 24 07Bad~u~akt~eb'l5fag, Stockholrns..-, Arbetareringens bank o. pantläneafd BadlUr~ttDl~gar : :: ; 168 Arbetarerörelsens arkiv: Bakteriologiska laboratorium, Hälso- Ar.betaretåg, Sthlm s norra spårvägars vård~j:j.~m.?de.ns Ar betsflitens befrämjande, Sällskapet Balder, LIa:?rsakrlllgsbolaget till Banbyrån (järnv.) ; 8282 A b t {'..' ". r e sl.?renlll~ar :..: Bankaktiebolag o. följ. Bankaktiebolaget Norra Sverige 2745 Arbetsförmedling, statistik o. slakt- '0' _ Stockholm-Öfre Norrland, se A.-B. I.: husstyrel.se o. följ, Norrlandsbanken 2744 IArbetsf,?rmedl!.ng,~thlms stads 718, Sthlms Privat Assistans _. 2790,P:-rbetsg~fvaref?rbu~det, Centrala Södra Sverige ArbetsgIfvareforenlllgen, Svensk!t '; 26,60 Bankinrättningar o. kreditanstalter... Arbetshem,,Stock~olms ~tads~ljlsions o. följ. 170, Arbetshemmet f. sm~e~s~oakv.mno: Arb~ts~uset, Norrafrivilliga, DIrektion 8640 Bankirer följ. samt Yrkesreg. Bankmannaföreningen, Svenska for Bankostatens änke- o. pupillkassa Arbetsinrättning, Stockholms. stads 1808 Baptistisk läroanstalt Arhetsstatistik, Afdeln.. för 1650 Baptist-Missionens kommitte, Sällsk. Arbetsstugor för barn 159, 3435 o. följ. Svenska r: Areal, Sthlm s 1652, 8205 Barnaföderskor, obemedlade, Läkare åt 1758 Arendsföreningen Barnasyler.i Sthlms stads ; Arkivariekontor, Stockholms stads' Bamavärdsbyrä, Sv.. Fattigvårdsför,-. Armefördelningen,Fjärdeo.Femte2485,2487 bundets Armeförvaltningen 1524 Barnavårdsinspektörer Armens Intendenturförråd Barnavårdsnämnden..... : Kasernbyggnadsnämnd s barnhem... ; :.Pensionskassa... ; ,... ; 2941 Barnavännerna, Sällskapet o Artilleridepartementet 1524 Barnavärn, Föreningen Artilleriinspektören, Barnbördshuset, Allmänna Artilleriklnbben Södra Artillerimuseum 1646, 2611 Barnbörds- och Barnhuset Pro Patris 8869 Artilleri- och Ingenjörhögskollj,D Barnhem, Adolf Fredriks, för flickor 8420 Artilleriregemente; Svea Fattigv:snämndens s försanils Kungsholms Positions...., : ~ Stockholms Stadaniisaions Artilleristaben ) 2482 Barnhemmet vid Jakobsberg 3422,Brand- ICh L:ifrörsäkrings-Aktiebolag&l-' SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Innehålls-register. [8243} Barnhem o. :uppfostringsim:ättningar 171 Bokhandelsmedhjälpareföreningen, Barnhuset. Allm 3401 Svenska : :, Barnhärbärge, Stockholms. stads s sjuk- o. begrafn.-kassa :.. 3~ 95 Barnkrubbor..., , Bokhandlarnes understödsfötening 3045 Barnmorskesällskap, Stockholms 4078 Bokhandtverk, Föreningen för Barnmorskor, legitimerade, se Yrkesregistret. l:lokindustrimuseum, Svenskt ~ ~ 164'6 _ Undervisningsanstalt för 2216 Bok- och musikhandl. pensionsförening 3043 Barnmorskornas i Sthlm pcnsiousför- Boktryckareföreningen, Svenska 4238 ening 3052 Boktryckarefören:s sjuk- o. begrafn.- Barnpolikliniker, se Polikliniker hjälpkassa. Svenska Barnsjukdomar, Kostnadsfria räd för, Boktryckerisocieteten 4237 se Polikliniker o. följ. l:lonniers, Alb., Stipendiefond för sven- Barnsjukhus ska författare 3557 Barnsjukhuset Samariten 3348 Bore, Nordiska ömsesid. olycksfallsför- _ Simon o. Matilda Sachs minne 3351 säkringsbolaget 2889 Bamuppfostringsanstalt vid Skrubba, Borgareskola, Stockholms 2401 Stockholms stads 1810 Borgerskap, Sthlms stads 1951 Befordring af resande 4916 Borgerskapets Bemedlingskommission 1952 Begrafningsbyråer, se Yrkesteg. - Femtio äldste 1951 Begrafningskassor , 3080 o. följ. - Gnbbhns' direktion 3495 Begrafningsplatser ::- predikant Bellevue idrottsklubb 4464 a - Ankehus' direktion Bellmanskören församling (predikant) "j3ell-telefonaktiebolag Stockholms Borgrättsfonderna, Förvaltningen af 2975 Bemedlingskommission, Borgerskapets 1952 Bort med tobaken, Föreningen Benjamin Lejas välgörenhets-stiftelse 3544 Bostadsaktieb. Vanadislunden Beredningsutskott,.Kyrkofullmäktiges 2005 Bostadsbolag o föreningar 8223 Beredningsutskott, Stadsfullmäktiges Bostadsinspektion, Sthlms Stads Besiktni'ngsbyrån för prostituerade Bostadsinspektör kvinnor _ 1760 Botaniska föreningen, Svenska Beskattningsbar inkomst, Hela rikets 1658 Botaniska sällskapet Beskickningar, Främm. makters 16 Hl Brage, Försäkringsanstalten 2837 _ deras adresser 193 Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix Beskowska skolan Norrland Betaniastiftelsen Victoria Betesda missionsförening Brandförsäkringsbolag Betelkapellet Brandförsäkringsbolaget Tor Betelseminariet Brandförsäkringsinrättningar l Betlehemskyrkans styrelse 2107 Brandförsäkringskontor. Sthlms stads, BevilIn. taxerade fastigh\jter, Hela rio för fast egendom : kets 1658 Brandförsäkringsverk.et, Allm., f. bygg- Bibelsällskapets, Svenska, kommitte 3575 nader å landet 2857 Bibliotek : Brand- o. Lifförsäkringsaktieb. Skandia 2815 Bibliotek, Församlings Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Skäne 2851 Biblioteket, Kungl , 1646 Brand- och Liff'örsäkringsaktieb. Svea 2849 Bildningsanstalter Brandkåren Biljett o. Blankettkontoret (järnv.) Brandsignaler Biljettpris, Teatrarnas 1137 o. följ. Brandskåp Biografteatrar , Brandstationer Biologiska museet 1646 Brandstodsafgifter, Betalning af 1654 Blasieholmskyrkan 2109 Brandstodsbolag, Städernas allmänna 2859 Blindas förening Brandstodsbolag, Stockholms läns ~-s lånbibliotek Sthlms stads, t försäkring af'lös- :Blindas väl, Föreningen för 3685 egendom Blindinstitutet å Tomteboda 2296 Brandstodskommitten för försäkr. i. Blåbandsförening, Sveriges 3862 städernas allm. brandstodsbolag 2859 Bodens ingenjörkår ; Brandsyn Bokauktionskammaren , Brandväsende Bokbindareförbundet, Svenska Bredablick, se Nordiska Museet 1646 Bokförläggaref'öreuingen, Svenska Brefbärareexp:, Sthlms postkontors 4951>'- Brand.; och L1trdraäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnugatan. 'o,,"'~,'o,,,~ ----_--_

4 [8244J, Innehålls.reglster. Brefb~r~ngsdist~ikt.:....,... '16 61, Civildepartementet, Kungl...:: Brefbarmgsturer CIVIla departementet (Armeforvaltn:s) 1528 II. Breflädorna, tiden då de tömmas 4956 Civila- väg- o. vattenbyggnadsklubben 4091 Brefsamlingsställen : Oivilkcinmissionen ~.....,..' 1528 b Brummerska skolan, 2333 Civilstatens änke- o. pupillkassa Brunkebergsverket :....'16 61, 1857 Brunnslasarett, Sabbatsbergs Dagliga tidningar o. följ. Brunnsviken, Segelsällskapet Dagen : Bryggareämbetets (f. d.) pensionskassa Dagens Nyheter.... r ; ; 4534 Bryggareföreningen, Svenska Danviks hospital 3513 Bryggeritjänstemannaföreningen '4252 De blindas förening '" Brännvinsminuth. ställen,.. : 2~ -s bibliotek ; ' Bröderna Larsson & Co De Blindas Vänner, Föreningen Bröderna Påhlmans skrif-, spräk- o. De döfatummas allmänna sjuk- o. be. handelsinstitut., 226'3 grafningskassa Budningsdistrikt 1661, 1673 De döfstummas kvinnoförening 3693 Budningskontor.' De fattigas vänner, Sällskapet Burman & Co., Kommand. bolag 2796 De Förenade, Lifförsäkringsaktieb Byggmästare, se Yrkesreg.: De Gamlas Dag, Föreningen Bygguader, Sthlms högsta.... : De nödlidandeavänner, Sällskapet Byggnadsförening, Stockholms 4225 De sceniska artisternas understödsfond 3019 Byggnadsinspektörer......, 1842 Desinfektionsanstalt, Sthlms Stads 1767 Byggnadskontor, Stadens : Desinfektionsugnar Byggnadsnämnd,' Stockholms.... '1841 Destruktionsanstalt, Sthlms Stads 1877 Byggnadsordnitigskommitten De svenska djurskyddsföreningarnas Byråer : Centralförbund I Byråer till pressens tjiin t (l. följ. Detektiva-polisafdelningen Bönesalar, se Kyrkor.. Det förenade danska Lifförs, A.~B. Börsförening, Stockholms : 2603 Hafnia : / ' Börskommitteratle : " 1820 Detthowska skolan..... ; Deutsche Gesellschaft Oabinets iuodores : : Dentscher Frauenklub : : 4324 Carnegiestiftelsen 4827 Diakonanstalten, Svenska :.: Cavalli Holmgrenska Stiftelsen 3404 Diakonissanstalten Oedergrens. H. T:, Telefondir., uppfest- Diakoniss-urbetaföreningena styrelse ringsfond., 3541 Diakonissförening, Tyska församling.s 367l Cellulosaföreningen, Svenska 42'96 Diakonissor, församlingarnas. : Centrala arbetsgifvareförb 2662 Diakoniss-Sjukhuset ; Centralbank, A.-B.. Sveriges Privata s poliklinik ;..~ 3318 Centralfängelset å Långholmen Direktionen öfver Sthlms stads under- Centralförbundet rör nykterhetsunder- visningsverk visning 1646, 384 Diskontobanken, A. B. '.: Centralförbundet för socialt arbete '" 3767 Diskussionsklubb, Lärarinnornas CeI!tralfören. f. idrottens främjande, Dispaschör : Sveriges ".. ~ ' Distriktsförvaltningar..... : 3270 Centralinstitutet, Kungl. Gymnastiska 2210' Distriktsläkare , Centralkommittö, Stockholms allmänna Distriktspolisen..: ; skyddsförenings Djurgårdens folkskola : Centralpolisafdelningen : förvaltning Centralpostkontoret.: ~ 6 ;JO,4951 '- idrottsförening.:.., a Centralstation, Sthlms sportklubb 4461 b Centralstyrelsen f. Sveriges farmacent- Djurgårdskommissionen ~ förbund Djursholms 'samskola f. Sveriges skräddarmästareförenin-. - villastads adressförteokn. ni.. m gar...,.... ~ Djurskyddsfören. i Stockholm.~ 'Centraltelegrafstation, Sthlms...: : Nordiska : :~ 3808.Centraluppbördsmän Djurskyddsföreningarnas. Centralförb 'Cervin, C. G.,' Bankirfirma 2794 Djurskyddsföreningen; Svenska allm ',Church of England ;.: 2075 Djurtransportvagnar : : : : 'Civllanställningskommissionen 248, 2516 Djurvännernas nya förening 3804 Brand- och' Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 , i InnehAlls-register.. C?24 ] Domänstyrelsen, Kungl Engelbrekts församlings barnkrubba 3471 Dramatiska o. musikaliska artisternas '-- - s fattigvårdsstyrelse 1793 pensionsförening s folkskola : {25 Dramatiska teatern, Kungl. (plan 1138) s kyrkofullmäktige...., Droskstatiouer s skyddskommitte Drott, Fastighetsaktiebolaget Engelska församlingen Drottning Sof;ias förening etc 3661 English Society '- Victorias Örlogshem 3482 Enke-, se Anke-. Drottningens hospital, dess direktion 3072 Enskilda Bank, Sthlms _ skyddshem 267, 3523 Enskilda Banker 2703 o. följ. Drottninghuset Bankers sedlar inväxlas Drunknande, Räddningsredskap för Bankers sedlar upphöra Drätselnämnden med underlydande 1714 o. - Församlingar o. följ. följ. o Järnvägar s delegerade Järnvägarnes pensionskassa s kammarkontor Läroverk 696, följ.. - 8' kansli o. expo.. ; Entomologiska föreningen i Stockholm 394J Döfstumföreningen i Stockholm Entreprenörer för vatten- o. afloppsledn Döfstumlärare-aä llskapet, Svenska för gasledningar Döfstumskola o. seminarium, Manilla, 1646, - för elektriska ledningar Eolshäll, Kuranstalten Epidemisjukhuset 3342 Epidemivagnar Episkopalförsamlingarna, Metodist ~. föl]. Ebeneserkvrkan Ebeneserv.Sällsk., i Sthlm Ecklesiastikdepartementet, Kungl.., Ecklesiastikstaten (v. marinen) 2529 Erik Sätherstens nödhj.-fond f, verkl. Efterkraf, järnvägs beh. arb, i Sthlm..... Egendomar i Sthlm, Förteckn. öfver, 5001 Etnografiska museet '-, hvilken församling de tillhöra, se Nyfi- Eugeniahemmet kenhetsreg. under hvarje gatas namn. Evangeliska brödraförsamlingen ;- totalbeloppet å deras taxeringsvärde Fosterlandsstiftelsen. Egend omsregister O1 Evangeliska Fosterland sstiftelsens för- - dess kvartersregister lagsexpedition, A.-B Egen Koja, Fören Evangelisk-Lutherska missionsförening, Egnahemssparbanken Sthlms Eira, Sjukhuset Exportförening, Sveriges allmänna '- (predikant) 2115 Expressbyråer Yrkesreg. o. 296 Ekonomiska o. Nationella sammanslutningar följ. Fabriks-fattigkassan i Sthlm m. fl. sammanslutningar 4286 o. följ. Fabrikeförening, Stockholms Eldfara, Tillkännagifvande om 1738 Fackintressen o. följ. Elektricitetsentreprenörer Farmaceutförbund, Sveriges 4084, 4085 Elektricitetsinrättningen, Allmänna Farmaceutiska föreningen 4083 Elektricitetsverk, Stockholms 1857 Farmaceutiska institutet 2212 Elektriska anläggningar, Inspektör - s bibliotek 1646 öfver s elevkår 4167 Elektriska ledningar, Entreprenörer för 1862 Fartygs bärgningsredakap.inspektörför 1564.Elementarläroverkens lärares Anke- o. Fartygs lastlinje, Inspektör för, Pupillkassa Fartygsbefalsförening, Sveriges Elementarskolan för flickor, Nya Fastighetsaktiebolaget Drott 4312 Elementarskolan i Sthlm, Nya, Statens Fastigh.-beviIJning, Hela rikets 1658 Profskola Fastighetsägareförening, Sthlms 4227 Elevhemmet i Stockholm s uthyrnings-försäkringsbol., Sthlms 2920 Elim, Hemmet Fattiga barns Vänner Embets-, se Ambets- Fattigsakförare 304,1849 Emigrantagenter, se Yrkesregistret. Fattigvårdsinspektör 17 81: Emigrationen, Nationalfören. mot Fattigvårdsnämnd, Sthlms stads 305, 1780 Emissionsaktiebolaget, Svenska Fattigvårdsnämndens delegerade för Engelbrekts arbetsstnga beviljande af fattigvård 1781 '-- s församling '29 - s expedition 1781 B and~och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan:

6 (8946J Innehålls-register. Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyrå17 82 Fortifikationsofficerarnas Idrottsklubb Fattigvårdsstyrelser, Försll:.Ii11:s _.'.. 445g a - s sammankomstlokaler, Fortsättniugssjukkassa, Sthlms 30 8~ b -:. verkst. dir. o. kassaförv : 305 Foaterbarnsinspektion, Sthlms stads 1771 F'ederationsafdelu., Svenska... : Fosterbarnsinspektionsdistrikt , 1675 Femte Armefördelningen.... :: Fosterlandssti ttelsen, Evengeliska v ''Femtio äldste, Borgerskapets ~ dess förlagsexpedition ' 3580 Femörefören. till förmån för Lappland 3633 Fosterländska föreningen till upp- Fenix, Brandförsäkringsbolag _ 2867 muntr. af själfverksamh. för fram- Filatelistförening, Sveriges t: 4006 tida oberoende F'ilatelistsällskap, Sthlms : förbundet i Sthlm '10 Filharmoniska Sällskapet, Nya Fotbollförbundet; Svenska 4467 a Fiuansdepartementet, Kung!...: 1555 Fotbollklubb, Vikingarnas v 4467 b Finska Nationalförsamlingen Fetbollserien. Mellan-Svenska 4467 c Finska Nationella församl. ; Fotbollserien, Svenska, 4467 d Fjärde Armefördelningen Fotografernas förbund, Svenska 4185 Flottan, Kungl," Fotografiska föreningen s arkiv...:....: Fraktgods s ecklesiastikstat....: Framnäs; se Nordiska Museet s poliskår.'. ~ Framåt, National-Godtemplarordens...:. s öfningar till sjöss, Inspektör af 1533 ejälfhjälpsförcning Folkbank, A. B. Sthlms ; 2742 Frans Schartaus prakt. handelsinstitut 2261 Folkbibliotek : 307 Franska 'reformerta församl Folkbildningsanstalter f. vuxna 2401 o. följ. Fredrika-Bremer-förbnndet Folkbildningsförbnndet Il, s byrå ~646 Folkets hus.. FÖreningen , 43 (jo -s sjukkassa..: Folk förbundet, Svenska stipendieinstitution Folkkonsertförbundet Fredriks-eller Finska Törsaml Folkkök Fredrikshofs idrottsförening c Folkmängd, Hela rikets Freds- o. skiljedomsföreningen Folkmängden i Stockholm Freja. Försäkringsaktieb Folkskolebad, se Skolbad ' ) Fria konsternas akademi Folkskolebibliotek, se Skolbibliotek 696' -s läroverk '... : Folkskcleinapektion : 1865 Frimurarebarnhuset : Folkskolekökeu, se Skolkök (predikant) Folkskolelärareförening, Stockholms Frisinnade klubben : ~ Sveriges allmänna Iandsföreningen Folkskolelnrarinneförbund, Sveriges pressföreningen Folkekotelärarinneaeminariet ungdomsförbund, Sveriges Folkskolelärarnes pensionsinrättning valmansfören., Sthlms..... ; Folkskolestyrelsen o. barnavärdsnämu- Frisörföreningen.1.. _. ; den., 1864 o. följ. Frivilliga arbetshuset, Norra Folkskoleväsendet 2411 o. följ. - sjukvärdskolonner; Sthlms a663 Folkskoleöfverstyrelsen ' skarpskytteförening. Sthlms stads 2551 Folkskoleöfverstyrelaens expedition Fromma stift., stipendiefonder m., m Folkskolor, se skolor... ~._ Register däröfver Folkskolornas lärarepersonal o. följ. Fruntimm~sföreningen för Kina mis- Folkteatern (plan 1142) 4512, sion : 3591 Folkundervisningens befrämjande, Säll-. Fruntimmers-sim- o. badinrättningen skapet för 2411 vid Skeppsholmen de-ss högre folkskola för flickor 2411 Fruntimmersskyddsföreningen Fondbörs och' fondbörskommitterade 1821 Fruntimmerssällskapet, Välgörande Fonden för befrämjande af svensk sil- Frälsningsarmens samlingslokaler m. m. 324 kesodling 3967 Främmande makters beskickn Fonder för Välgörandeändamål 4601 o. följ. - (adresser, se Namnreg. 193) Fondmäklare (officiella) 1822 o. Yrkesreg. - makters härvarande konsuler 16 Hl Fornminnesföreningen. Svenska Frökontrollanstalt, Sthlms läns hus- Fornskriftsällskapet, Svenska hållningssällskaps Fortifikationen, Kungl Fuhrmannska stiftelsen Fortifikationsdepartementet Fylgia, Försäkriugsaktiebolag Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA.. 13 Drottninggatan.

7 Innehålls-regtster, [8247] 3712 ' Fysikalisk-kemiska laboratorium, Häl- Föreningen för Stockholms läsesalong sovårdsnämndena.,...."..., för sömmerskor Fysisk,a sällskapet ? - för upprättande af Skand. sjömans" Fångvården.,....,., 2472 o. följ. hem i utländska hamnar...,...., 3774 Fångvårdsstyrelsen....,...., för Vasastadens folkhem......,3824 Fäkttörbundet, Svenska......,...., för välgörenhetens ordnande Fäktklubb, Stockholms gymnastik o för värnlösa unga flickors skydd Stockholms södra...., Handarbetets vänner., , 3885 Fältkonstene. främjande, Fören. för 4444 a - Hem för arbeterskor......, 3487 Fältskärer, se Yrkesregistret. -- Industriidk. lånekassa.,.., 2750 Fältskärsstugor./..,.,.,..,.,., K. H. S..., Fäl~telegrafkåren, Kungl Koloniträdgård i Sthlm Färg-, Drog- o. Kemikalieh:s fören.,.- Konsten i Skolan Sveriges , a - Kyrkomusikens vännerigustafvasa 4048 Färghandlareförening, Stockholms 4274 b - >Ljusglimt».,.,......, : 3736 Födoämneskontroll, Hälsovärdsnämn- - Margaretahemmet....,.., dens austalter för :: : : ; M~~ia Mjölkdr?ppe., Forberedande skola for mtrade l - Mjölkdroppen l Sthlm.,.,.,., 3618 Tekn. högskolan Röda korset - postelevkursen.,..,., S. de C...,.,.,.,., 00.,.,., 3656 ~..., Förbundet mellan Sveriges kristliga - sommarhem för konvalescenter föreningar af unge män , Sthlms Färghandlares 4274 b Föreningar och Sällskap m. m o. följ. - Sthlms intern. lärarinriehem.,.,., 3483 Föreningars och Sällskaps adr Sthlms lärlingshem.,., Föreniugen af kvinnor i statens tjänst Sveriges. Färg', drog' o. kemieka- - Barnavarn , liehandl....,.,.,., 4274 a - Bort med tobaken..,....., till bered. af lifränta åt tjänare v _ De Blindas Vänner till det godas befrämjande..,.,.,..., De Gamlas Dag ; till minne af Konung Oskar och - Egen Koja., Drottning Josefina.,.., emot lifsmedelstullar..., Föreningsbanken i Sthlm, Aktieb Folkets hus.,.,......, 4360 Författareförening, Sveriges., för Ad. Fredr, Folkhem, nu Vasn- Förmyndarekammare, Sthlms stads stadens folkhem., Förmynderskap, Gode män för...,..." 1706 för arbetarskydd ~ , Församling, Svea Artillerireg......, för befrämjande af skolungdomens Församlingar, Stockholms.,...., ~ vapenöfningar..., under hofkonsistoriet , följ. för bistånd åt lytta o. vanföraisthlm under stadskonsistorium o. följ. - för blindas väl i..;., 3685 Församlingarnas Fattigvårdsstyrelser 17 8~ för bokhandtverk.,...,..., 4010 o. följ. - för fäktkonstens främjande.,., a - gränser, se Kartan. - för grafisk konst kyrkofullmäktigo O? - för kanot-idrott , kyrko- och skolråd skyddskommitteer 2011 o. följ. o. följ. ~ för Kungsholms ungdom.. n - för kvinnans politiska rösträtt Församlingsbibliotek för kyrkosångens höjande, Tyska Förskolan för blinda å Tomteboda 2296 försarnl.s : Förstadssamhällena, Adr.Törteckn. för för sinnesslöa barns värd Försvaret o. följ. - dess seminarium Försvarsföreningen, Allmänna ;-- dess skola Försäkringsaktiebolaget Fylgia för sjukvärd i fattiga hem Freja för sjukvård hos fattiga inom - Hansa ' Kungsholms förs Heimdal1, hos..fattiga inom Maria förs... ;\653 - Nordisk Yachtassurans Ostermalms förs Seenritas för skidlöpningens främjande i Sve- - Skandia 2815 rige Tre Kronor, se Försäkr. A.-B. Hansa för skogsvård l63 - Valkyrian för skollofskolouier Försäkringsanstalten Brage y.:- för Stockholms fasta försvar Försäkringsanstalter o. följ.,.nd-,.ch LiffGrsakring,-Aktiebolaget SVEA. II DrottnlnUUltu.

8 [8248] Inn~håHs.reglster.,. Försäkringsbolag; Svenska" seyrkesreg,.. Grosshandelssocietetens.deputerade 261'5 -.Jltländska, deras agenter) se Yrkesreg. ' Grufkartekontoret.. -. ; 1564 Försäkringsbolag!!t Malmö u j.,2898 Gubbhus, Borgerskapets : 3495 Försäkringsföreningen...., i088 Gud.stjänstloI,ahir o. följ. Försäkringsinspektionen, Kungl...., Gunuelii; S., Annonsbyrå) A.-BoL 4591 Försörjningsiprättning, -Sthlms Stads., Gustaf Adolfs-Förbundet ; 3763 allmänna...., ", 1805 Gustaf..Adolfsföreningen,i Stockholm 3764 Försörjn~ngsinrättningar '16 Gustaf Vasa arbetsstuga Förteckning på gator; gränderoch torg s försami öfver ändrade gatunamn m. m.... L99 - askyddskommittö : öfver.i hufvudstaden varande eg~n r- -"- s fattigvardsstyrelse ; : 17 88,"domar och tomter Il folkskola ö(ver kvarteren i hufvudstaden 8210 ~ s kyrkofullmäktige." ; Förvaltningen' af Borgrättsfonderna 2975 Gutnalia; Gotländsk fören ; : af Stadens fastigheter (Hyreskont.): Gymnastikafdelning, K. F. U. M:s })" Förvaltningsut,skott, Patriotiska Säll- - Stlilms allm 4442 skapets : Gymnastikens befrämj., Sällskapet för 443'9,..; GarantiförSäkriI\gskontor Gymnastikförening, Stockholms Stoekholms kvinnliga Garnisonssjukhuset Gymnastikförbundet, Svenska 4440 b Gartnersällskapet, Sthlms... " 4804 Gymnastikinrättningar.... : Gasentreprenörer Gymnastikläraresällskapet,. Svenska.:.' 4112 Gasverk, Stockholms 337) 1852 Gymnastik- o.. Fäktklubb, Stockholms 4441 Gasverkearbetamea sjuk-o. begrafnings- '. '- Stockholms södra 'kassa :.....,, Gymnastik- o. idrottsfören:s riksför- Gator, gränder o. torg inom Stockholm 103 bund, Svenska " : 4410 Gator o. gränder, som ändrat namn Gymuastikaällakapet, Kvinnliga Gatuafdelnirrg, Byggnadskontorets 1727 Gymnastiska Centralinstitutet GaturenhållI\ingsafg.,.Sammandrag af.8220 Gymnastiskt,ortopediska, Institutet Gaturenhällni.)lgsverket.., Gästgifveri, skjutstaxa...: Gatutrafiken.., ; 3~0.0 Göta ingenjörkår ~ Genernlpostatyrelsen, Kungl Göta lifgarde, dess' stab o. kompani. Generalstaben 2481 stat 2'498 Generalstabens Idrottsklubb b - s församling.....,~ 2059 Generaltullstyrelsen, Kungl Göteborgs Bank, Aktieb : 2733 Geologiska föreningen i Stockholm :o- Handels- o.,sjöfartstidnings Sthlms- Geologiska undersökn!ng, Sveriges '1601 _ redaktion , : Geologiska undersökmugs museum, Göteborgssystemet. i.sthlm, A. B Sveriges Gertrud.s församling, S;t Hafnia, Det fören. danska Lifförs. A.-B Gevärsförrådet i Stockholm Halfkommunala inrättningar följ. Glasf9rsäkringsaktiebolaget Stella Hammarby idrottsförening e -~Svenska Hammarskiöld-Risellschöldska stipen- Glasförsäkringsbolag diefonden Gode män för frälse omyndige 1706 Hamnfogdedistrikten 1674 Godtemplarnas Idrottsfören 4455 g Hamnfogdeinspektör._ GolfklubQ, Stockholms ~ 38 Hamnfogdekontor o. Hamnfogdar 869, 1828 Good Templa. ordenslogero.sammantr.,844 Hamnkapten ;... ~ '- själfhjälpsförening Hamnkontoret b -'- värme- och, läsestuga 35:;l1 Hamnlotsar......, 1828 Good Templarnes idrottsförening 4465 g Hamnmästare : b Good Templars}nternational Order of 3855 Hamnstyrelsen.; a Gothia, Olycksfallsförsäkringsanstalt 2898 Hamntaxa Gotlands Bank, Aktieb.: 2747 Hamnuppbörd, Govenii minne, Wilh. stift.., 3490 Hamnvågar 1748 Grafisk konst, Fören. f'ör Hamn- o.. brobyggnadsafdeln., Bygg. Gratialkassa, Hofstatens : 2977 nådskontorets Grevesmiihlsk~ s~m~~?i~1i 2285 Handarbetets.vänner, Föreningen 1646,3885 Groenska fattigforsorjnmgsfonden o. Handel o. sjöfart,. tull, handtverk o. Willebrandska understödsfond näringslif o. följ, Brand och Lifrdrsikrings-Aktlebolagel SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Innebålls reglster.. [8249) Handelsbank; Stockholms 2727 Hofpredikanter ' Sundsvalls, A.-B Hofrätt, Svea Handelsbiträdesfören., Sthlm s 4276 Hofstatens gratialkassa Handelsbokbållarnes pensionsförening 3009 Hospital, Danviks 3513:' Handelsflottans Pensionsanstalt Drottningens 30'7~ Handelsförening, Sveriges allmänna Konungens l Handelahögskolan Stockholms, å Könradsberg 3365 Handelshögskoleföreningen i Sthlm Timmermansordens 3515 Handelskammare, Stockholms 2607 Hospitals- o. Medaljfonder, Konungens 307(} Handelsinstitut 370 Hotell o. Rum för resande r-r, Bröderna Påhlmans 2263 Hulda Luudins Slöjdseminarium Schartaus Humanistiska förbundet, Svenska 3914 Handelskemiater 370 Hundskatt Handels- och Sjöfartsnämnden 1820 Hundskyddsföreningen, Svenska Handelsresandeförening i Sthlm, Sve- Hundstall. Sthlms stads...; riges 4267 Husbyggnadsafdelning, Byggnadskou- Handels-o. Språkinstitut torets Handtverksförening, Stockh:s stads Husgeråds- o. Lysoljehandlareförening, Hansa, försäkr. aktieb 2895 Sthlms Hastigt insjuknade, Upptagningaanstal- Hushållsskola f. flickor, Aktieb. Sthlms ter för , 3338 praktiska Hautboistemas understödskassa Högre Lärarinneseminariets 2238 Haveriagenter Hushålls' o. matlagningsskolor 697 Hedbergs. John, stiftelse för värnlösa 8427 Husägareregister 8221 Hedvig Eleonora försam! Hvad nytt i dag? 4546 s skyddskommitts Hvita Bandet & - B fattigvårdsstyrelse Hydrografiska byrån 15'48 h - s folkskola Hygieniska museet 1639, s kyrkofullmäktige Hypoteksbank, Sveriges Allmänna 2761, - smauliga ungdomsfören 3612 Hypoteksfören., Mälareprovinsernas 2761 Heimdal, Ungdomsförbundet af N. G. Hypotekskassa, Stockholms 2765 T. O Hypotekskassan för Sveriges städer Heimdall, försäkringsaktiebol Allrn S Hellas, Sim- o. idrottsklubben k Hyresbyråer 409- Hslso-, se Hälso-. Hyreskontoret 1724 Hemforsling (af järnvägsgods) 4921 Hyrkusktaxa 4882 Hem for arbeterskor, Föreningen 34 S7 Hälaopolis, Sthlms stads för 'lie elända Hälsovård, Kommunens 1751 o. följ;' - för ögonsjuka Hälsovårds föreningen i Stockholm : - för sjuksköterskor, se Sofiahemmet 337l Hälsovårosiurättningar o. följ, - olika slags 3475 o. följ. Hälsovårdsnämnden Hemmen vid Hvita Bergen s anstalter för födoämneskontroll Hemmet Elim s bakteriologiska laboratorium 17 6~ Hemmet för frigifna kvinnor, se Drott- -s byrå o. expo 1752 ningens skyddshem s fysikalisk-kemiska laboratorium för gamla : s anst. för kläders o. bostäders befri- Hemmet för lupussjuka 3378 ande fr. smittoämnen 1761' Hertiginnan Sofias Fruntimmersskydds- Häradshöfdingar i Sthlms län 411 förening. uti Kungsholms t'ö!~amling 3727 Häradsskrifvare i SthlILJ län Historiska föreningen Hästförsäkringsbolag, Sthlms läns ~ museum, se Statens hist. museum 1646 Högre allmänna läroverketåsödermalm 2305 Hjorthagens folkskola, Värtan latinläroverket å Norrmalm 2303 Hockeyklubb, Officerarnes lärarinneseminarium.... ' 2236 Hofexpeditionen s hushållsskola a Hofförsamlingen, Kungl läroverk f. kvinnlig ungdom följ; Hofförvaltningen realläroverket å Norrmalm :l 07- Hofkapellets Pensionsinrättning realläroverket å Ostermalm 230\1, Hofkleresiet 2053 Högskoleförening, Stockholms 2209' Hofkonsistorium, Kung! Högskolor: Hofmarskalksämbetet 1504 Artilleri- och Ingenjörhögskolan ~ Brand-och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnin~gatan. '.G

10 t8250j..innehålls-regfster, Högskolor (forts.) Institutet, Farmaceutiska, Handelshögskolan, L för blinda å Tomteboda : 2296 Krigshögskolan ' : ,...för döfstumma å Manilla, f. d., se Sjökrigshögskolan Manilla Döfstumskola 2297 Tekniska högskolan ' ~ 'Gymnastiska Central Stockholms högskola, Gymnastisk-ortopediska 3393 Högskolor o. andra undervisn.anst Karolinska.Mediko-Kirurgiska H~gsta byggnade~, Sthlms 1677' - S,kogs: : \.. :, 2220 Hogsta domstol, Konungens 1512 a - Tandläkare ' Veterinär- " 2218 lcke inregistrerade sjnkkassor 3140 o'. följ. Iuteckniugsgarantiaktiebolag, Sthlms 2722 Ido-Förbundet, Sv:a ~ Intendentsdepartementet, Idrottsförbund, Stockholms..: '52 Intendenturförråd i Stockh., Armens 2515 Idrotts-, Sport- o. 'I'uristfören; o. följ. International Order of Goodtemplars. Idrottsförening, Medicinarnes h Sveriges storloge 3855 Idrottsföreningen Kamraterna,4463 Internationell Sjörätt, Svensk fören. för >Kamraterna Sthlm> 4454 Intima teatern [plan 1144] Linnea 4465 e Isjakt-Klubb, Sthlms Olympia 4458 a Isoleringsanstalt, Sthlms stads SI~ipr:er : d Israelitiska Sjukhjälps- o. begrafnings- - Svithind ~ ~ fl" sälls~apet:; : 31 ~O Idrottsklubben Ynghngaforemngen Allmänna 4466 Isseglingsförbundet, Svenska Framåt 4465 b Iter, Sportklubben - Göta 4465'c j.- Uuion h Jakobs församling :., _ Vale i "'" -s kyrkofullmäktige 2003 Jdroltssällskap 4401 o. följ. ~ -s skyddskornmitts lduu. Sällskapet : realskola Nya o. Johannes arbetsstuga Ilgods _ A fattigvärdsstyrels.e 1790 Inbrottsförsäkringskontor, 'r- folkskola ; Industriförbund, Sveriges.. _ 2659 Jern-, se Järn-, International Order of Good Templars Jerusa1emsföreningen, Svenska....., (I. O.,G. T.) Sveriges storloge 3855 Johannes församling IndustriidkarnesLänekassa,Föreningen s kyrkofullmäktige 2003 Ingenjörkår, Bodens kommunalförening._ Göta _ norra arbetsstuga Svea Johanneshofs idrottsförening 4464 f Ingenjörhögskolan, Artilleri- och 2224 Jordbruksdepartementet, Kungl. : 1589 Inkassering (genom Postverket) Josefinahemmet, : 3509 Inkomatbevillning, Hela rikets.~ 1658 Journalistföreningen, Svenska 4140 InkOmstskatt, Hela rikets, 1658 Jultomtarne, Sällskapet 3623 Inlösen af obligationer och kupon- Juristernas skytteförening (J. S.) 2567 ge! 2755 o, följ. Justitiedepartementet, Kung! InregIstrerade sjuk- o. begrafnings- Justitiekanslersämbetet kassor 684, 3080 o. följ..tustitieombudsmansexp Inskrifningsnämnderna försthlms stads Justitierevisionen, Nedre rullföringsområde, Justitieråden 1512 a Inspektör af flottans öfningar till ajöss Jägareförbundets, Svenska, Centralaf- Inspektör för militärläroverken : 2484 deln. i Stockholm 447l - för artilleriet.._ 2484 Järnkontoret, fullmäktige o. tjänstemän fartygs bärgningsredskap 1564 Järnkramhandlareförening,,Sthlms fartygs lastlinje 1564 Järn- och spannmälsmäklare för kavalleriet 2484 Järnvägarna o. följ. - öfver elektriska anläggningar 1564 Järnvägarnes, Enskilda, pensionskassa 2990 Institut 418 Järnvägsaktieb. Stockholm-Nynäs '" Zanders Mediko-mekanislea gymn3-. - Stockholm-Roslagen 3254 stik : ; ' Stockholm-e-Saltsjön ~ InstItutet, _Arbetare~ Sthlm-Västeräs-Bergslagen nya 3251 ; Brand- och Lifrdrsäkrings-'Aktiebolaget SVEA.,13 Drottninggatan.

11 Inne 'låns-register, [8251] JärnväO"sbyråerna o. följ. Kennelklubben, Svenska 4475 Järnvägsexp. (il- o. fraktgods) K. F. U. M:s gyrnnastikafdelning 4444 b Järnvägsmännens AlIm. Tusenmanna- Kinamissionen, Fruntimmersfören. för 3591 : fören, 3102 Kindergarten, Kungsholms 2343, lifförsäkringsförening 2999 Klara arbets stuga ~ 3447 Järnvägsstaten o. följ. - församling ; Järnvägsstationer s fattigvårdastyrelse 1785 Järnvägsstationsförest., Enskilda, 3251 o. följ. -s folkskola Statens s kyrkofullmäktige 2003 Järnvägsstyrelsen, K. 1546, 3231 o. följ. - -s skyddskommitte 3713 Järnvägst~afikstatens Pensionsinrättn. - kommunalförening, samt Anke- Q. Pupillkassa realskola 2339 Järnvägsunderrättelser 4915 Klaragasverket 1852 Klara sportklubb 4460 a Kabinett, s. k., se Cabinets Klockare 456 Kalenderafdelniugen Knipers, Ankefru, pensionsinrättning 3065 Kammarkollegium, Kungl Kollegier Kammarmusikfören 4029 Koloniträdgårdar i Sthlm, Föreningen 3898 Kammarrätten; Kungl Kommanditbolaget Burman & Co 2796 Kanotförbundet, Svenska Kassman. Trägärdh & Co 2799 Kanot-Idrott, Föreningen för Landtmauna- & Kreditkassan Kanslier 445 Kommandoexp., Sjöförsvarsdep.ts 1530 Kapell, se Kyrkor ~ 466 Kommendant i Stockholm s, 2489 Kapital- och Ränteförsäkringsanstalt Kommerskollegium, Kung! Kappsimningsklubb, Stockholms Kommissionen för de allm, kartarbe- Karantänsanstalt, Sihlms stads 1768 tena 1598 Karantänastaliar, Sthlms stads 1769 Kommissionskontor, se Yrkesreg. Karlbergs idrottsförening 44 fh g Kommissionärer hos myndigheter 1603 Karolinska medikokirurg. institutet 2208 Kommissionärer, Angfartygs-, se Yrkesreg. Karolinska institutets bibliotek 1646 Kommitteer utsedda af stadsfullmäk- -:- - hygieniska museum 1646 tige 1894 o. följ. - - poliklinik Kommitterade (ör tryckfrihetens vård 1609 Kartarbetena, Kommissionen för de Kommunalföreuingar, de olika förallm saml.s : Kartografiska sällskapet Kommunal författningssami. för Sthlm 452 Kartverk, Rikets allm ; 1599 Kommunal minneslista 1654 Kasernbyggnadsnämnd, Armens 1529 Kommunalutskylder betalas Kaserner 447 Kommunikationsväsen 3200 o. följ. Kassrnan, Trägärdh & C:o, Komm.- Kompromissrätten rörande handelsbol., tvister Katarina arbetsstuga 3445 Konfiskations- o.kassörskontoret, Tullv diskussionsförening 4385 Konradsbergs hospital församling :W33 - (predikant) s fattigvårdsstyrelse Konsertföreningen s kyrkofullmäktige 2003 Konservatorium, KgI. Musikaliska aka- - -s norra folkskola 2432 demiens 2234 Katarina församlings skyddskommitte 3724 Konsistorium, Kungl. Hof r-r- -r-'- södra folkskola Stockholms stads ,- realskola Konsten i skolan, Föreningen sjukhus Konstföreningen, ]\!nsikaiiska skytteförening 2665 Konstförening, Sveriges Allmänna 4020 Kateketen vid af Samfundet Pro Fide Konstgillet et Christianismo upprättade skolor Konsthögskola i Sthlm Konstnärernas förening, Svenska 4145 'Katolsk-apostoliska församlingen pensions- och sjukhjälpsförening, - församlingen 2079 Svenska : församlingens folkskola 2459 Konstnärsförbundet :- församlingens gosskola 2460 Konstnärsklubben Kavalleriinspektören 2484 Konsulat Kemistsamfundet 3945 Konsuler, Främmande makters härv B'rand~och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 [8252J..lnnebAUs.regiwtilr. Konsult. ingenjörer, se Yrkesreg. Kungsholmens allm, kommunalför... il,374 Kontoristförening, Sveriges i 4261,... ensk. läroverk ; ' Kontorist- o. expeditfören., Kvinnliga metödiat-episkopalforsaml., Kontorist- o. handelsbiträdesfören. i - realskola Sthlm..: ; 4276 Kungsholms arbetsstuga (östra) 3449 a Kontrollbyrån för anhållna födoämnen (västra) : b - för importerade födoämnen barnhem Kontrollkontoret, (Järnv.) elementarskola för flickor : 2342 KontrollstyreIsen 1557,' församling Konungariket Sveriges stadshypoteks- - ~8 fattigvårdsstyrelse ft. kassa :... ;: s"folkskola ' Konung Oskar I:s Minne, Stiftelsen..: '- ""'s kyrkofullmäktige : 2008 Konung Oskar och Drottning Josefhia, '- ~s skyddskommitte Föreningen till minne af s ungdomsförening Konung Oskar II o. Drottning Sofias - kindergarten.. '.; : 2343 guldbröllopsminne :.. 36,38 - läroverk för flickor : 2346 Konungens Hospital, dess direktion : 30 7l - metodist-episkopalförsamling 2087 högsta domstol., a - skyttegille ; , - militärhospitals- o. medaljfonder 3070 Kuranstalten Eolshäll..... : statsråd ' 1511 Kustartilleriet, Kungl ~ Konvalescenthem, Albert o. Hulda P äl- Kvarnindustriidkarefören., Svenska sons ' Kvarteren inom hufvudstaden.förteok- Konvalescenthemmet '..., , ning med angifvande af rote 8210 Korsbandslådor..; Kvartettsångare-förbundet '; Kraftska sällskapet.... : 3624 Kv,rtettsängens befrämjande, Sällska- Kraftska skolan 22 83' pet för svenska.... ' 4040 Kreatursförsäkringsbolag 461 Kvartettsällskapet, Mazerska Kreatursförsäkringsbo!.,Skandinaviska, Kvinnliga Gymnastikförening, Stockh:s i Stockholm Gymnastiksällskapet Kreatursmarknad, Kontorist- o. expeditföreningen 4265 Kreditaktiebolaget, Skandinaviska Kvinnoförening, de döfstummas ' Sydsvenska l. Svenska allmänna, till djurens skydd 3806 Krigsarkivet Svenska 'för fosterlandets försvar 3758 Krigsbofrätten 1618 Kvinnoklubben ~.: Krigshögskolan, Kungl Kyhlberger, G. A. Bankirfirma 2795 Krigsskolan, Kung!., å Karlberg 2226 Kyrkliga förhållanden, Sthlms 2001 o. följ. Krigsvetenskapsakad. bibliotek ungdomsförbund, Sthlms 3610 Kristliga föreningen af unga kvinnor 3609 Kyrkofullmäktige : fören. af unge män ,'3603,3604 -s beredningsutskott '..: :..- - Gymnastikafdelning b Kyrkogårdsnämnden....., , Ynglingafören., Sthlms..... : 3606 Kyrkomusikens vänner i Gustaf Vasa,. Kronan, Lifförsäkringsbolaget: 2844 Föreningens :' 4048 Kronofogdar.4 62 Kyrkomusikerf6ren., Sthlms Kronoutskylder, Betalning af Kyrkor, kapell och bönssalar 466 Kronprinsessan Josefinas pens.inr Kyrkoråd. Församlingarnas o. följ. Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för Kyrkovärdar sjuka barn:....: : _ Kälkbacksåkning..... : dess poliklinik Källare, se Namnregistret: Restauranter 639 Kulturella Ungdomsrörelsen ; 3996 Köpmannabank, Aktieb. Stockholms 2729 Kung!. Biblioteket Köpmannaförening, Stockholms Djurgårdens förvarening scentralbyrå Hofkapellets pensionsinr.. : 3015 Köpmannaförening, Sveriges allmänna :Hofvet (o. slotten) Köpmanklubb, Stockholms Lustslotten vid Sthlm Myntkabinettet, se Statens hist, Lagberedningen museum Lagrådet c - Myntverket.... :( 1568 Landsföreningen för kvinnans politiska. - Teatern (pls n 1137) rösträtt :Teaterns aktiebolag för. Sveriges tobakshandlare Teatrarnes pensionsinrättning Landatormsbefälförening, Sthlms 4106 Brand- Ich Liffdrsäkrings-Akti:ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. /

13 InnehIHJll regillter. [811~3] :,Landtbruksakademien"Kungl Lotskontor, Mälarens hibliotek o. museum Sthlms Landtbruksklubben i Sthlm Lotsstyrelsen, Kungl lp 37 Landtbruksstyrelseu, Kungl, Lotsverkets ensk. pensionskassa 2952 Landtegendomsnämnd, Sthlms Stads, 1878 Lotten Wennbergs fond Landtförsvarsdepartementet Lundins, Hnlda, Slöjdkurs 2249 c-s kommandoexp Lupussjuka. Hemmet för Laudtmanna & Kreditkassan 2750 Lustslotten, Kung!., vid Sthlm Landtmäteristyrelsen, Kung! \l6 Lyceum för flickor Lapska missionens vänner 3590 Lychouska skolan Lars Hiertas minne, Stiftelseu 3555 Lykttändarevaktkontor Larsson & C:o, Bröderna Lykttändarnes sjuk- o. begrafn.kassa 3142.Lawn-Tennisförbundet, Svenska 44 ö8 Lånbibliotek. se Yrkesreg. Lejas, Benjamin, välgörenhetstiftelse 3544 Långbro. Sjukhuset vid ; Lidingö villastads adressförteckn...!l 63 Långholmens centralfängelse (pastor) 2121 Lifförsäkringsaktieb. De förenade 2813 Lädergrosshandlareförening,Sveriges Nordpolen... : Läkare, polikliniker och enskild sjuk- :,-'- Nordstjernan vård 3301 o. följ. ''i'"'" Skåne 2851 Läkare, praktiserande i Sthlm, se Yrkesreg. - Svea ' Läkaredistrikt , Thule Läkareförening, Stockholms Victoria ~1 Läkareföreningen. Allm. Svenska Lifförsäkringsanstalten Oden, Svenska 2829 Läkareinrättningen, Strandbergska 3535 '-»Tryggr-, Svenska Läkaresällskapet, Svenska Lifiörsäkringsbolag o. följ. -s bibliotek, Svenska Lif och Sjukförsäkringsbolaget Vasa 2841 Läkare åt obemedlade barnaföderskor 1753 LifförsäkringsbolagetcAllmänna Länsfängelse, Sthlms Balder Läraresällskap, Stockholms Kronan Lärare o. lärarinnor, folkskols o. följ..::- Stockholm,- Ömsesidigt Lärarinnehem, Föreningen Sthlms in- - Svecia ternat ~ Svenska 2833 Lärarinneseminarier : o. följ....;.valand Lärarinnornas Diskussionsklubb Lifförsäkringsförening, Järnvägsm:ns pensionsförening, Svenska c2. Svenska Postpersonalens Lärarinnornas v. Sveriges högre skolor ~ Sveriges praktiska f. kvinn!. ungdom pensionainrättn Lifförsäkriugsföreningen Röda bandet Lärames v. elementarläroverken änke- Allmänna och pupillkassa Lifförsäkringskontor Lärlingshem, Sthlms Lifgardes, Göta församl, Läroanstalt f. BaptistförsamIing:s äld- - stab. och kompanistat ste o. predikanter 2256 Lifgardes, Svea, församl Läroverk. Allm följ. ;- stab och kompanistat Enskilda 2821 o. följ. rr-: underofficerares pensionsförening Läsesaloug, Stockholms, Föreningen f. Lifgardets. till häst församling , pensionskassa ' Magistrat och rådhusrätt ;+ -stab och.akvadroustat Malmqvistska barnuppfostringsanst ,Lifreg:tes dragoners Idrotts- o. Skytte Malmö, Försäkringsbolaget r. förening ' 4455 c Manilla Döfstumskola o. Seminarium Lifrustkammaren 1634, , 2297,Lifräddningssällskapet, Svenska Mauufakturhandolsbitr.fören., Sthlms 4273 Likbränningsföreningen,';venska Manufakturhandlareföreningen i Sthlm 42 7l Iriljeholmens skytteförening, se Söder- Mantalsnärnnd, Stockholms stads 1845 malms o. Liljeh 2563 Margaretahemmet, Föreningen Linnea, Idrottsföreningen e Maria arbetsstuga (västra) Litteratörerpaso..Artisternaspens.fören (östra) Ljusets bröder, Samfundet barnkrubba ;.3469 ;!>;Ljusglimt!>, fören förber. elementarskola Lokalers utrymme, Allm församling Lotskaptensexp ~ ; s fattigvårdsstyrelse Brand,7"ochLifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggat~.

14 [8254J Innehålls-regi.ter. Maria församlings folkskola..... i2436 Missionssällskepet, Svenska : ' - folkskolas skolkök Mjölkdroppen i Stockholm, Fören kyrkofullmäktige, ;.; 2003 Mjölklaboratorium, Hälsovärdsnämn-. skyddskommitte dens kommunalförening :~ Mosaiska församlingen Mjölkdroppe. Fören församlingens religionsskoja sjukhus ' 3338' Mosebacke Gångbro Aktiebolag ; västra arbetsstuga : :.: 3453 Motorhåtsinspektör ~ östra arbetsstuga q451 Murbecksinrättn. f. fattiga flickor 3408 Mariebergs idrottsklubb ' i Museer, 567,.1649 Marinförva!tningen, Kung!.. : '15 34 Museet, Hygieniska : ]646 Maringenjörkåren Musikaliska akademien (plan. 1144) 1627 Mariuintendentskolan : s bibliotek, : Marinintendenturkåren s konservatorium : Marinlitteraturföreningen 3975 Musikaliska konstföreningen... : 4024 Marinläkarekåren : 2531 Musik- o.. bokhandlarnes pensionsför Marinstaben 1532 Musikerföreningen, Svenska 3025 Maskinafdelningen (järnv.) 3239 Musikföreningen 4026 Maskinbyrån (järnv.)... : 3233 Musikhistoriska museet 16'37, 1646 Maskinförsäkr:sbolag 554 Musikskolase Yrkerreg.: Lärare i musik Maskinistföreningen i Sthlm 4157 Mynt, utländskt, in- och utväxlas, se Matlagningsskolor, s/e I;lkolor, Yrkesregistret. Matteus arbetsstuga : Myntkabinettet, Kungl.: '6 - barnkrubba. S:t 3473 Mynt- o. justeringsverket. Kungl församling Målaremästareförening, Sthlms s fattigvårdsstyrelse dess sjuk- o. hegrafningskassa s folkskola ; Stookbolms nya, s kyrkofullmäktige 2003 Målaremästarefören., Sveriges ; s skyddskommitte, : Mäklare Mazerska kvartettsällskapet 4036 Mälarens lotskontor..,, Medicinalstyrelsen, Kungl. 556, 1549 Mälareprovinsernas Bank Aktieb 2739 Medicinalväxtföreningen, Svenska Mlilareprovinsernas Hypoteksförening 2767 Medicinarnes Idrottsförening h. Medicinska föreningen 4066 Nationalekonomiska föreningen, 3929 Mediko-kirurg. institutet, Karolinska 2208 Nationalförbund, Svenska Kvinnornas 4171 Mediko-mekaniska gymrrastikinstitut, Nationaföreningen mot emigrationen 3771 Zanders : : Nationalfören:. mot tuberkulos,.sven- Mejerier ska 1646, 3645 Melinska stenografföreningen Nationalföreningen, Svenska 4337 Mellansvenska fotbollserien 4467 c National-G. T. O. Sveriges nationalloge 3858 Mellersta posttlistriktet s i Sverige Själfbjälpsförening Mercuri-Schartauanerna »Framät» 3057 Meteorologiska anstalt, Statens... 16'22 Nationalmuseum Metodist episkopalförsamlingar Nationalmuseum, tid, då det förevisas 1646 Militärbyrån (järnv.) Nattasyl, Sthlms stads, för män 1814 Militärhospitals- och medaljfonder, Nattasylet för kvinnor 3519 Konungens d Naturhistoriska riksmuseum Militärlitteratur-föreningen..., 3974 Naturskyddsfören., Svenska 3905 Militärläroverken , Naturvetenskapliga fören., Sthlms 3933 M~litärläroverkens inspektör 2484 Navigatiousskolau, dir. o. lärare 2291 Militärstaten. se Försvaret., Q. följ. Nederlagskontor, Tullvis Militärsäl!skapet i Stockholm 4096 Nederlandsche Vereeniging..: 4326 Milkontoret (järnv.) 3234 Nedre justitierevision, K. M:ts ' 1514 Mineralvattenfabriker Neptun, Simklubben... ~... ' Minneslista, Kommunal Nikolai arbetsstuga Minuthandelsfören.s pensionskassa församling ~ 2011 Missionsförbundet, Svenska.' församlings 'kyrkofattigkassa 2011 Missionsförening'. Betesda Nobelbibliotek, Sv. akad:s Stockholms Evangelisk-lutherska Nobelinstitut ' : Missionsstyrelse, Svenska kyrkans Nobelkommitteer Brand- och Lifrdrsäkrings-AktlebolagetSVEA. _' "_.' ". _0' -: _ '1_'_' 13 Drottninggatan,

15 Innehålls-register, [8Z55] Nobelstiftelsen Odontologiska sällskapet i Sthlm Nollerothaka stiftelsen : 3068 OJficer3:rnes Hock.eyk~ubb Norden, Olyoksfallförs.-aktiebolag 2887 Olycksfallsförsäkringeinrättn o. följ. Nordens Vänner, Sällskapet 3103 Olycksfallförsäkringsaktiebol. Norden 2881 Nordisk Språkforskning, Samfundet för Skandinavien Yachtassurans, Försäkr.-bol Olycksfallsförsäkringsanstalten Gothis 289a Nordiska Djurskyddsföreningen' 3808 Olycksfallförsäkringsbolaget Bore 2889 ~ Kreditbanken, Aktiebolaget 2731 Olycksfallsförsäkringskontor museet 584, 1646 Olympia, Idrottsfören 4458 a. - museets nämnd Olympiska spelen i Sthlm 4411 a. ~ ~ främj., Samf. f Ombudsmans exp., Stadens Nykterhetsmötets Centralbestyrelse 3853 Operan, Kungl., se Teatern, Kungl Roddförbundet 4417 Operabalettens enskilda kassa 30 'la - Samfundet till bekämpande af det Operakörens enskilda kassa 3021 vetenskapliga djurplågeriet 3810 Ordningsföreskrifter för Sthlm 4885 o. följ. - ömsesid. Olycksfallförsäkr.-bolaget Ordonnansafdelningen 168B Bore 2889 Organisationskommitten för Olympiska Nordpolen, Lifförsäkr.-bol spelen i Sthlm a. Nordstjeman, Lifförsäkringsaktiebolag 28li Ortopediska institutet, Gymn a Normalskolan för flickor Oskars församling 2031 Norra frivilliga arbetshuset s fattigvårdsstyrelse 1794 Norra Polikliniken s folkskola Norra station, Sthlms s folkskola å Djurgården 243Q Norra Sverige, Bankaktieb ~s kyrkofullmäktige 2003 Norrland, Brandför:saktiebolag s skyddskommitte 3723 Ncrrlanabanken, Aktieb Öskarsskolan M Notarii Publici 1830 Oakarsteatern, (plan 1140) Notisbyrån, Svenska 4594 Packhusinspektionen ; 2637 Numismatiska föreningen, Svenska 3908 Paketexpeditionernas öppethållande 4951 Nya Aktiebolaget Tivoli 4316 Paketförsändelser vid Postverket Nya Amorteringsfonden för apoteks- Palmgrenska samskolan 2351 privilegier 2802 Panoptikon, Svenska 1646 Nya Arbetsstugan 3459 Pantaktiebank, A.-B. Stockholms 2788: Nya Banken, Aktieb 2748 Pantlåneafdelning, A.-B. Arbetarerin Nya Dagligt Allehanda 4538 gen s banks Nya Elementarskolan för flickor ~ Pappersbruksföreningen, Svenska 4287 Nya Elementarskolan i Sthlm, Statens Paraddagar, Förteckning öfver 11) 02 Profskola 2311 Parkafdelning, Byggn.-kontorets 1731 Nya Filharmoniska sällsk, 4028 Passbyrån 612, 1698 Nya Kyrkans svenska församling 2085 Passpåteckning. 1698:, Nya Smäskolelärarinueseminarium 2247 Pastor John Hedbergs stift. för värn' Nya Språkkursen 2281 lösa Nya Spärvägsaktiebolag, Stockholms 3205 Pastorsexpeditioner 612:»Nyfikenhetsregister» d Patentbyraer Nyfilologiska sällskapet Patent- o. registreringsverket, Kungl. Nykterhetsarmen , Nykterhetsfolkets i Sthlm Centralför- -s bibliotek samling Patentombudsfören., Svenska Nykterhetssällsk. represent. församl Patriotiska Sällskapet, Kungl., 3750 Nykterhetsorden Verdaridi (N O V) 3868 Pauliska donationsfonden, 3540 Näringslifvet ÖO o. följ. Pauvres honteux. Asyl et för Näringsstatistik, Afdeln. för 1564 Pedagogiska biblioteket Nödhjälpskassan i Sthlm styrelse för,_ 4110 Nöd och Värn, S:t Johannes Pedagogiska lärokursen 2248 Pedagogiska sällskapet 4111 Obligationer, utlottade inlösas Penningeinrättningar 2700 o. följ. Obligationsförsäljare, se Yrkesregistret. Pensionat '614. o. Stadsmäklare 1822 Pensionsförsäkringsbolaget, Allmänna 2931 Oden, Svenska lifförsäkringsanstalten Pensionsinrättningar, sjuk- och begraf- Odontologiska Föreningen 4072 ningskassor 2941 o. följ. Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA.<13' DrottninUllatu.

16 18256] Innehälls-register,»ensionsinrlittningen för lärarinnor vid Postutdelningsområden 1669, 4953 Sveriges högre skolor för kvinn- Postutlämningsanstalter i Sthlm lig ungdom Postverket' Pensionskassor 6 15 Praktiska hushällsskolan för flickor 2251 Personalregister (Nyfikenhetsregister) lifförsäkr, fören.. Sveriges 2845 :Personhistoriska Samfundet 3906 Pressbyrån, Svenska, Å.. B: '92 Philipsenska skolinrättningen för fat Pressens A. B. ' : : 4595 tiga barn 2440 Pressföreningen, Frisinnade.' 4143.Planteringsafdelningen Socialdemokratiska...., 4353 Platsauakaffn.byrä, Typografförb:s 4215 Prins..Karls uppfostringsinrättn. för Polikliniken för ögonsjukdomar fattiga barn (på Gälön) v. kronprinsessan Loviaasvårdan- Privatassistaris, Bankaktiebol. Stoek- 'stalt för sjuka barn 3312 holms : '27 90 ~'å Södermalm Privata Centralbank, A.-B. Sveriges Polikliniker : 629, 3304 o. följ. Privata Högre- Lärarinneseminarium i,polisdistrikten , 1666 Sthlm Poliskåren \ 1686 Privatgymnasium, Stockholms 2357 Polispersonalens i Stockholm enskilda Pro Fi.,e & Cbristianismo, Samfund begrafnjs o. understödskassa 2972 Pro Patria, Barnbörds- o. Barnhus enskilda Anke o. Pupillkassa 297l - Direktion '0lisstationer ()30 Prostitutionsafdeln : 1687.Polisverket : 1683 Provisoriska sjukhuset :J:>ositionsartilleriregementet, Kungl Prästerskapet i.!3tockholm 2011 o. följ. Positionsat:tillerireg:tets idrottsfören d Prästerskapets A nke och pupillkassa 2961 J>ostamanuensernas förening : n 29 Prästsällskap, Stockh:s : 4063 Posteustalterna i riket, förteckning å Pröfningsnämndens beslut, Besvär öfver o. följ. Publicisternas, Sv., pensionsfören Postanvisningar 4940 o. följ. Publicistklubben 4138 Postdirektioner Pählmans, Bröderna, skrif-,' språk-o o. Postdistrikt. ' 3270 handelsinstitut 2263 Postelevkuraen, förbered., för inträde i Pälsens,. Albert och Hulda, konvale- Postförskott scenthem 1756 Postförsändelsers beteckning för' afhämtning 4954 Q, se K. Postförsändelsers taxering 4936 t'ostinspektion, se Distriktsf6rvaltning. Rannsakningsfängelse, Sthlms stads 1691 Postklubb, Sthlms : (predikant)..... : 2137 Postkontor, Sthlms 6.30, 3270 Reallä.roverket, Högre, å Norrmalm 2307 Postkontorens i Sthlm tjänstemän å Ostermalm : 2309 Postkontorens öppethällande.: 4951 Realskola, Jakobs Postmannaf'6rbundet, Svenska Katarina....!~ 2315 Postmannaf'6reningen, Svenska Klara :~ 2339 Postmuseet :,.: Kungsholms ;I ~ 2317 Post o. Inrikes Tidning Realskolan för flickor f. d., se Öskars- _ Postpersonalens helnykterhetsf'6rbund, skolan 2354 '. " Svenska 3871 Rederiaktiebolag c ; 636 Postpersonalens nykterhetsförening i ' Reformerta församlingen, Franska ' Sthlm ::.,. :.. :: ",:.:.:.. :,. 38 i2 Refor~-KI~bben.... ~ Postpersonalens, Svenska.Iifförsäkrings- Regermgsratten : b. förening 2993 Register öfver Annonserna ~ostsparbanken ; : 2~ 81 r ~fver Fonder.. :.. ; ; : 4865 );'Qstsparbap.kskontor : ~ ofver kvarteren' l' hufvudstaden 8210.poststytelBen, General- :::. ; Registerförteckuing :... 8 ;I>osttidningen _ : : ,teligionsvetenskapliga Sällskapet i l'osttjällstemännens begrafn hjälpsför-. Sthlm :,.eningr i Sthlm : 3088 Renhållningsafgifter, Betalning af Posttj\instemännens..förening. : Sammandrag af..... : 'osttjiinst~måiJ.s,. Sthlms, själfhjälps- Renhålln~n~sverk, Sthhris stads förening» ".\ :... ;~...;... ;... ' 2997 Resekrediriv, utfärdas af, se Namnreg.: }i'ostqndeh:ättelser :.H, 4925 o. följ., Bankinrättn : : :... l' 70 BraJ1~- och Lifförsäkrings-Ak,tiebolaget SVEA. 13 Drltttninggatan.

17 .lnnehalis.register. 'L8257J Resgods " 4917 Ränte o. Kapitalförsäkringsanstll<lten2811, Resgodslörsä)l:ringar 639 Räntekuponger, Förfallna, inlösas hos 2755 Resolycksfallsf'6rsäkr. 639 Rätt och Sanning, Sällskapet.: 36 i7 Restaurauter " Rättelser o. tillägg:. Revisionsbyrå, Sveriges allm Namnregistret,, Revisionskammaren, 4284 Rättskemist Revisionskontor, Stadens Riittstavningssällskapets Stockholms' Revisor-Samfundet, Svenska, 4281 krets 3918 Riddarholmskyrkan 1646 Röda bandet, Almänna Iifförsäkrings- Riddarhusdirektionen ' 40;51 föreningen.., Riddarhusets fonder Röda korset, Svenska föreningen 3656 Riddarhussalen s kvinnoförening 3657 Rikets al lm. kartverk s sjukhem 3375 Rikets allm. läroverk, Ofverstyrelsen för s sjuksköterskehem 3323 Riksantikvarie, 1585 Riksarkivet , 1646 Sabbatsbergs brunnslasarett 3391 Riksbankens styrelse sjukhus s hufvudkontor ålderdomshem 1801 Riksdagen," ombud för Sthlm s stad... - ålderdomshem (pastor) o Sabbats bergs o. Rosenlunds ålderdoms-. Riksdagens adressförteckning utkom- hem,.styr. ~fver : 1800 mer c:a 14 dagar efter riksdagens Sach~ minne, SImon o. Matilda, Barnb". sjukhuset R'k d orjan b bl' t k Sakkunniga, Adjungerade 1703 ~ks"'~geänks.l 10 et lt, 1551' 2881 Salemkapellet R l stors nngsana a en, Saltsjöbadens Sanatorium o. Badanstalt s ombud.. _ S l iöb 3256 Riksgäldskontoret.. : 1614 SaltshjOIlanan, 662 d a u a ar, Ri~sgäl skontorets änke- och pupill- Saluhallsstyrelse kassa 2965 Salutdagar." 1502 Riksheraldiker 1585 Samariten, Barnsjukhuset 3348 R!ksmarskaIksämbetet 1503 Samfundet Ljusets bröder 3116 RIksmuseets etnografiska afdeln 1646 Samfundet för Nordiska museets.främ- ---: saml,.af fossila v~xte: 1~ 46 jande 1635 R~ksmuseum, NaturhIstOrlska 1622, _ för Nordisk språkforskning 3912 RIkstelefonanstalter 4991 _ Nordiska till bekämpande af det. Rikstelefonkiosker ; ;:: vetenskapliga djurplågeriet 3810 RImb~~ Stockholm-~lmbo järnv.-a.h pro Fide & Christianismo 3573 Roddforbundet, Nordiska.. " 4417 Samfundet S:t Erik 3904 Roddförening, Stockholms 4418 Samfärdseln till lands 3200 o. följ. Rosenlunds o. Sabbatsbergs ålderdoms- Samgymnasium, Stockholms 2360 hem, Styr. öfver 1800 Samskola, Sthlm s nya 2375 Rosenlunds ålderdomshem 1802 Samskolan, Grevesmtihlska s predikant Palmgrenska 2351 Rotar Whitlockska 2375 Rotedistrikt, gränserna, se Kartan. Sanatorievård, Aktieb 8382 Rötsdistrikt, till hvilka de olika kvar- S:t Elisabeth, sjukvårdssystrar teren höra 5002 S:t Erik, Samfundet 3904 Rotemansexpeditioner 651 S:t Gertruds församl Rotemän, Förteckning öfver 651, försam!. skollofskoloni 3617 RuI1f'6ringsområden Rum för Resande, Hotell 653, 1905, 1906 S:t Gertruds eller Tyska församlingens 403 skyddsfören Rydbergs stiftelse, 2293 S:t Göran, Sjukhuset 3336 Ryska legationskyrkan 2127 S:t Göran, Sällskapet, sjuk' o. begraf- Rådhuskansliet _ ningskassa Rådhusrätten ; 1702 S:tJohannes' metod.-episkopal förs aml, 2087 Rålambshofs idrottsförening 4464 k S:t Markus' metodist-episkopal församl RädJningsredskap f. drunknande 1776 S:t Matteus barnkrubba 3473 Räddningsstationer församling, Skyddskommitten inom 3717 Räkenskapsbyrå, Byggn:skontorets Pauls metodist episkopal församl Brud. och Li1t'"cirsäkrings~Aktiebolaget SVEA. 13 DrottnioIgatan. ~.-4";es6kal'ndern 1913:' lss

18 -----~ tsas8] tnnehalt!l.regi!lter~ S:t Peters metodist- episkopal. försami. 2D89 Sjuk- o. Begrafningskassan Verdandi...,S121 Sandströms, Anna, Seminarium 2242 Sjuk- och begrafningskassor 684,3080 o. följ. Sandströms, Anna, Skola '''_'' 2324 Sjukförsäkringsbolaget Vasa '" Schacksällskap, Sthlms Sjukski>terskeförening, Svensk., 4077 Schartauanerna, Mercuri ; Föreningen 4263 Sjuksköterskehem, Röda korsets 3323 Schartaus praktiska handelsinstitut, 2261 Sjuksköterskor, hvar de erhållas 687, 3322 Schuldheis, 'Anna, skola. ; 2325 '. o. yrkesteg. Schweizerier, se Nanmregistret: Restau- Sjuksköterskornas allm. penaionsföreu., ranter l Svenska 3050 Scoutkår, Sthlms... 4i 69 Sjuktransportvagnar 687, 1774 Securitas, Försäkringsaktieb Sjukvård i fattiga hem, Fören. för ,36 53 Segelsällskap 4412 o-. följ. Sjukvärdsanstalter m. m Seminariet för döfstumskolelärare 2297 Sjukvårdsföreningar ; för folkskolelärarinnor 2240 Sjukvårdsstyrelsen : Högre lärarinne Sjukvårdssystrarna, S:t Elisabetli 3325 Seminarium, Anna Sandströms 2242 Själfdeklaration Privata lärarinne- : 2246 Sjöassuranskompaniet, A. B :., 29D7 Serafimerlasarettet 3330 Sjöfart, handel m. m 2603 o. följ. - dess predikant 2133 Sjöfartsförening, Sveriges Allrn s polikliniker Sjöförsvarsdepartementet regler f. sjukes intagande därstädes Sjöförsäkringsaktiebolag, Stockholms Sevärdheter o. samlingar, Stockholins 1646 Sjö(!5rsäkr. aktieb. Vega 2905 SilkesodIing, Fonden för befriimj. af. - Agir 2903 svensk Sjöförsäkringskontor Sim o. Idrottsklubben Hellas Gk Sjökaptens-societetens deputerade SimfQrbundet,.Svenska 4447 SjQkrigshögskolan, Kungl Simklubben Neptun 4449 Sjökrigsskolare, Kungl Simon o. Matilda' Sachs minne, Barn- -s idrottsförening 4455 f sjukhuset : ~3 51 Sjömannaföreningens styrelse 2985 Simsällskap, Stockholms Sjömanshem, Stockholms Sinnessjuka, Skyddsförening för 3696 Sjömanshusets direktion 2620 Sinnessjukhuset : 3368 Sjöofficerssällsk. i Sthlm 41 Dl Sinnesslöa barns vård, Fören. för 3640 Sjörullföringsomrädet _ Sjette Olympiaden 44 U b Sjörätt, internat., Sv. förening för 3971 Sjukdomarbehandlaskostnadsfritt33040.följ. Skandia, Försäkringsaktiebolaget 2815.Sjuk- ö. hälsovården 3304 o. mu. Skandinavien, Olycksfallförsäkr.a.b 2885 Sjukhem , Skandinaviska Kreatursförsäkringsbo- Sjukhem, Drottningens (Sofiahemmet) 3371 laget i Sthlm ,. Röda korsets Kreditaktiebolaget Solna.... : 3383 Skandinaviska Teosofiska samfundet 3998 ~ Stockholms : 3373 Skansen, se Nordiska museetv.,' Sjukhus 684, 3330 o. följ. Skaraborgs Ensk, Bank S'thlms stads Skarpskytteförening, Stockholms stads. --: Söderby friv Sjukhuset Diakonisa- : 3344 Skeppsdockornas å Beckholmen dir 26 Hi -,Eira, 3352 Skeppsholms församling Epidemi Skeppsklarerare, Garnisons Skeppslista, Stockholms Katarina Skeppsmäklare, se Yrkesreg. -'- Maria : : 3838 Skeppsmätare ~ Provisoriska 3346 Skeppsmätningskontrollör Sabbatsberg Skepp'srederiernas (o. grossh.aoc.:s) de- - Samariten ; 3348 puterade,_ S:t Göran 3336 Skidförbunrlet, Svenska ; : vid Långbro Skidlöpningens främjande i Sverige,,: Sjnkkasseförbund, Sver, Allm 3081 Föreningen för ". 44:n Sjukkassenämnden ; 3080 Skiljenämnd, Sthlms, f: handel, indu-, Sjuk o. Begrafningskassan 10, Dl stri o. sjöfart J833 ~ o. Begrafn.kassan S. G, : Skiljenämnd, Sthlms, f. spannmälshand Sthlm......,..., :.. : Skofabrikantfören., S:veI\!!ka..... I'."'.,,U ~ 8rUd;,' Ich LiffGrslkrings.:Aktiebolaget,,..~- -.-,.,,:",", SVEA. "- 13 Drottnlnugatan.

19 o i IlineltAlIs.reglster. [8259J Skogsinstitutet, Kung! Socialt arbete, Centralförb. för..; 3767 Skogsvård, Föreningen för 3963 Sofia folkskola 2435 Skolbad 696 Solna sjukhem 3383 Skolbibliotek ; Sommarhem för konvalescenter, För- Skolkök ~ eningen 3675 Skollofskolonier, Föreningen för S h' h t 3371 Sk l t S k op la ~mme :. omusee, vens a... t lt 696 SopIastnmgsstationer , 1889 Skolor och Undervisnmgsans a er... S t t se f. ö. bildningsanstalter 2201 o. följ. So are aåls..... tr::.. ;.. S..: Skolråd, församlingarnas 2011 o. följ. lannm.thxpi{ I orenk~tl verl~~t'" Skolungdomens fria lekar, Sällskapet f. pan.~madsf(~n e u, ms l Je- 4 befrämj. af 3839 namn or 183 Stockholm skytteförening 2549 Spannmålsrnäklare : vapenöfning., Fören. för befrämj, af 3837 Sparbank, Sthlms Läns 2785 Skomakaremäst. föreningen i Stockh Stockholms Stads 2783 Skorstensfejare Specerihandlareförening, Stockholms 4275 Skorstensfejaretaxa Speeeri- o. vikt-hand. exped. fören 4277 Skorstensfejaretrakterna 1661, 1672 Sportföreningar o. följ. Skridskoförbundet, Svenska 4425 Sportklubb, Djurgårdens 4461 b Skridskoklubb, Stockholms allmänna Stockholms 4458 d Skridskoseglareklubb, Stockh Sportklubben!ter 4465 j Skrifinstitut, se Yrkesreg.: Lärare o. Språkforskning, Samfundet för Nordisk 3912 Namnreg. skolor 6 97 Språkinstitut 6 96 Skräddarmästare föreningar, Sveriges, Språkkursen, Nya 2281 Centralstyrelsen för : 4202 Spårvägar, deras turlistor 3202 o. följ. Skrädderiidkarefören., Stockholms 4204 Spårvägs Aktiebolag, Stockholms' nya 3205 Skyddsförening, S:tGertruds eller Tyska - Stockholms södra 3209 församl.s Spårvägsbreflådor 4957 Skyddsförening, Stockholms Allmänna 3710 Stadens ombudsmans expo 1717 Skyddsförening, Stockholms, för fri- Stadsarkitekt 1842 gifna 3738 Stadsauktioner 718 Skyddsföreningen i Sthlm, Tyska 3730 Stadsingenjör Skyddsföreningen för sinnessjuka Skyddsföreningar o. dyl o. följ. Stadsbudsexpeditioner, se Yrkesregist Skyddshem 696 ret: Stadsbudskont. - Drottningens 267, 3523 St d b d t t' Y k. t t 707 Skyddskommitteer, Församlingar:s följ.a s u ss a ioner, se. r esregis re o. Skytteförbundeus öfverstyrelse 2543 Stadsbudstaxa 4878 Skytteförbundet Frisk ttarne ~tadsdelar, Sthlms 1662 Skyttefören:ar, förbuna o. gillen Stadsfiskaler 1685 Skytteföreningarnas Vapenaffär, A.-B Stadsfogdar r: 1695 Skytteföreningen, J. S ~tadsfogde.~x~edltloner Skåne, Brand- och lifförsäkrings-aktieb btadsfullm~kt~ge Slakthus- o. Saluhallsstyrelse Stadsfullm.~kt~gevalkrets : 1661 Slakthusstadga Stad~fullm!lktlges beredningsutskott.. 171~ Sleipner, Aktiebolaget dls~usslonsklubb Slottsa ki t 1646 Stadsforbundet, Svenska 4286 r rve St d h t k f' Sthl 2764 Slumpetassarne Sångarskrået 4046 a s ypo e s oren., ms., Stadshypotekskassa, Konungariket Sve- Slusskontor Slussmästare 1823 b nges ~ Slöjdföreningen, Svenska 1646, Stadsinge~jörs~ontoret Småbarnshemmet, 3475 Stadskonsistorium, Sthlms Stads 2001 Småbarnsskolesällskapet i Stockholm 2451 Stadsläkare 1753 Småskolelärarinueseminariet, Nya : byr~ ~. exp Smörnoteringen, Svenska Stadsmission, Stockholms Sni~keriexportförening, Sveriges 4290 Stads- ~. fondm~klare (officiella),1822. SOCialdemokraten 4542 Stadstradgårdsmastare Socialdemokratiska arbetarepartiet 4364 Stadsveterinär Socialdemokratiska pressfören Statens hist. museum o. Kungl. Mynt- Socialstyrelsen... ; 1550 kabinettet : : 1646 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 [8260] _ InnehAlIll.reglater. Statens jä~jivägar ; Stockholms allmänna gymnastikafd järnyägs trafiks änke- o. pupillkassa allmänna skridskoklubb meteorologiska anstalt allmänna skyddsförening normalskola för flickor s centralkommitte seminarium för döfstumskolelärare allmänna Sångförening veterinärbakteriologiska anstalt allmänna teknikerförb / allmänna telefonaktiebolag Statens profskola, Nya Elementarskolan - allmänna velocipedklubb 4437 i Sthlm :...Amatörförening 4451 Stationer för automobildroskor Arbetareb~bl~otek för droskor : Arbetareblbhoteksförbund för stadsbud Arbetareför~ning 3888' - för åkare s föreläsmngsve!ksamhet 24'05 Statistiska centralbyrån, Kungl Arbetarehem, AktIebolag s bibliotek " Arbetarehems arbetsstuga 3461 Statistiska föreningen Arbetarekommuns styrelse Statistiska kontoret, Sthlms Stads Areal, se 1!nder 1652 o Statistiska tabellkommissionen, Kungl Badhuaaktiebolag 3387 Statsbanefören. >Gör godt> Bamafonds?,egrafn.-kassa ~1 Statsförvaltn. Tjänstemannafören Barnmorskesall~kap Statskontoret, Kungl Bel~ Te~efonaktleb~lags sty!else Statsmedicinska anstalten Be.slktnll:6sbyrå for -prostituerade Statsrådets ledamöter kvmnor 1760 Statsrädets ledamöter, adr Borgaresk?:as. styrelse och lärare 2401 Statstjänarnes i Sthlm förbund Byggnadsforemng Steen & 'Co, Bankirfirman Byggnads~ämnd Stella, Glasförsäkringsaktiebolaget Börsförem~g Centralstation Stenkolsimportörernas förening, Sven- - Centraltelegrafstation ska Dagblad ; 4544 St fb å Diskontobank, A.-B enog~a yr n... _ O' t 'ktl f I O G T Akt le b.' _ D' IS t rl iktl oge a f N. G'T.. O St og ffi" A d k 3981 IS ri oge a..... en ~a oremngen, ren s a _ Distrikttempels byggnadsfören Melmska 3983 Ek. k b t d I... 'k t 1658' Stift I 1850 å onomis a e y e se ror ri e... l e se, rs mal\s, 5 1 _ El kt. 't t k å rs.... \ 35 "2 e rici e sver i) _ E kild b k ' Axel oc~ Sofia Alms _ E~:n~elisk~~th~;~k~ ~i~~i~~~fö;~k: Rydbergs 2293 F b 'k "' Stif I C. - a n arerening ti t~ sen, av8:~~i H?lmgrenska Fasta försvar, Föreningen för for ga~la tjan~rinnor _ Fastighetsägareförening Hem for de elanda.:: ::~ Fastighetsägareförenings uthyrnings- -- John Hedbergs f. va!nlosa 3427 försäkringsbolag Konun~ Oskar.J:s minne Filatelistsällskap L. Lars Hiertas minne Folkbank, A. B ~.nnerdahls }Ie~skolor på landet " Folkmängd I1h. Govenii minne Eolkskolelärareföreniug StIftelsef'~: fonder f. välgör. ändamål Fondbörs o. oij. - Fortsättningssjukkassa b Re 'st d" öfv 48'65 - Frisinnade valmansfören gl er aro ~er.... F' '11'. k å d k l 36 3 S kh I k - < riv! 19a SJU v r s o onner to~f o miksom ommun (Innehålls- - Fältskyttekår _ o vers t) : 1651 _ Färghandlares förening b Stockholm, Lifförsäkr.bol. 284'4 _ Förenade Studentkårer Stockholm-Nynäs Järn.~ägs.. Aktieb Församlingar Stockholm-Rosl!l;~ens J~rnv~gs A.-H. 3~ 54 -Församlinga,~ Arkiv Stookholm-e-Saltsjöns Jarnvags A.-H. 3~ 56 - Garnison Ofverkommendantsexp Stockholm, Sjuk- o. Begrafningskassan 3100 för : : 2489 Stockholm-Västerås--:-Bergslagens nya - Gartnersällskap järnvägsaktiebolag ; Gas o. elektricitetsverk Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823 Adelns diskussionsklubb (A D K) 4052 Aktuariekontor Stockholms stads 1701 Adertonhundrafemtio års mans stiftelse 3551 Albert Bonniers stipendiefond 3557 Adertonhuiidrasjuttioatta ars stiftelse 3552 Albert

Läs mer

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 3 Framht> 30 57 Sleipner 43 10 Stenografbyrán 39 84 eningen 43 29 Stockholms Diskontobank 27 41 Föreningen 48 28 StockholmsPraktiskaHushitllsskola

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges. 1603 _ barnhem för flickor 2118

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. till \ ["82 41] \.[8241J. Innehålls- register. Absolutisternas själfhjälpsförening Aflösningsfonderna 8220,Framåt.;......... 3057 Afstånd från -Stortorget r tullarna 4883 Adertonhulllirafemtio års mäns

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Besparingsåtgärder inom folkskoleväsendet. 39, ^3» &2, 68, 88.

Besparingsåtgärder inom folkskoleväsendet. 39, ^3» &2, 68, 88. R E G I S T E R. Andra lands allmänna lärarföreningar. 29. Ansvarsfrihet. 95«Arbetsförmedlingen i Lund. 120. Arvoden för åren 1939 och l$ko. 21. Arvoden för år 194-1. 21. Aspelunds, Ellen, donationsfond.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Kontraktsförteckning Urval: Län: s län Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Botkyrka AB84620001 Botkyrka 2002-04-01 Moderna museet Tumba 7:150, 7:234 2012-12-31 2022-12-31 magasin Riksantikvarieämb/Svensk Musei

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Bild 3. Ihre kvarn c:a 1900

Bild 3. Ihre kvarn c:a 1900 Årsvis summering av Eriks liv ============================== 1902 John Erik föds 13/1 och döps 5/3. Dopet förrättas i Österåkers kyrka av komministern E.J. Östman. Faddrar var inspektor Lars Gottfrid Östman

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:139

Regeringens proposition 2004/05:139 Regeringens proposition 2004/05:139 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Prop. 2004/05:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare 1.2.1 Armén - utbildning och tjänstgöring 1.2.2 Marinen- utbildning och tjänstgöring Det finns många ingångar till arkiven när det gäller

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 14 november 2013. SFS 2013:872 Utkom från trycket den 26 november 2013 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer . skö (Trosa). Tullbotorp (Vagnhärad). Tovetorp (jörnlunda). Tjärnö (Strömstad). Tarfala (Kiruna) Fältstationer From www.su.se/studentliv/campus/# 0 February 00 University of Stockholm February 00 SOLN

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15 BRANDKONTORET BRANDKONTORET. Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid.

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 64

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 64 Kontraktsförteckning Urval: Län: län Urvalsdatum: Sidan 1 av 64 Enköping C 60550001 Enköping 2015-07-01 BAC01.02 universitet Backbrunna 1:1 2020-06-30 2020-06-30 aut. seismolog Enskild Backbrunna 12 /

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan

Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan Örnsköldsviks gymnasium och Vuxenutbildningen arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar vidare för gymnasieskolans avgångselever, vuxenstuderande

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733~4734] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder. VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733] Kg!. Vitterhets-,

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Kristianstad

Arkivbildare våren 2015 Kristianstad Arkivbildare våren 2015 Kristianstad Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning 1448 i Fjälkinge kommun 1949 1964 - Ja ABF:s

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Etnografiska Museet Museihistoria

Etnografiska Museet Museihistoria 1 Etnografiska Museet Museihistoria Etnografiska museet börjar sin historia genom de föremålssamlingar som skänktes till Kungliga Vetenskapsakademien vid dess grundande 1739 och som härefter även förvaltade

Läs mer

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial Mellan kulturarvsinstitution som Samordningssekretariatet för digitalisering

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Pressinformation 2014-07-02 Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Här kommer övergripande programinformation om Kungafamiljens officiella uppdrag för hösten 2014. Några programpunker

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

De enskilda skolorna och dess lärare under 1800-talet

De enskilda skolorna och dess lärare under 1800-talet De enskilda skolorna och dess lärare under 1800-talet Författare: Gudrun Spetze De enskilda skolorna utgör en del av landets hela skolsystem av såväl allmänna som enskilda skolor. Eftersom dessa olika

Läs mer

Basaren i Arffursten palats 24-25 januari 1901, Stockholm (A)

Basaren i Arffursten palats 24-25 januari 1901, Stockholm (A) Basaren i Arffursten palats 24-25 januari 1901, Stockholm (A) 1901 74 Brefkort stämplat med både basaren i Arffurstens palats och H.K.H. Kronprinssesans julmarknad november 1903. Bild: edtguz. 75 1901.indd

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

F200:20 BESTÄMMELSER ANGÅENDE BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10)

F200:20 BESTÄMMELSER ANGÅENDE BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10) BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10) Nedan lämnas sammanställning över förhållanden som medför besiktningsplikt för elektriska starkströmsanläggningar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Anvisningar 1.1 Revisionsbesiktning

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser miljözon S Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund 2007 Nya bestämmelser Därför har vi miljözoner Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka 188 Rolf Palmberg Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka På gränsen mellan Estland och Lettland finns en liten stad av ovanligare slag. Statsgränsen mellan de två länderna går nämligen bokstavligen

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2010 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer