Innehålls- register.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehålls- register."

Transkript

1 Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges _ barnhem för flickor 2118 b - Hypotekskassan för Sveriges städer 1695 _ dess barnkrubba Idrottsklubben 2492 _ dess fattigvårdsstyrelse Lifförsäkringsbolaget 1743 _ dess kommunalförening Lifförsäkringsfören, Röda bandet 1748 Adressförtecknino- å en del i Stock- - Lifförsäkringsföreningen, Skandinaholms län bo~nde personer 5501 o. följ. ':.iska 1745 Advokatsamfund, Sveriges Laro;erk : : Afioppsledningar, entreprenörer _ Pen.sl~n~forsaknngsbolaget 1749 b, 1827 Af tå d från Stortorget till tullar a - PO~lklm:.ken : : 1593 s l~. m ~ SQ.vlk~nofohrebmngefn ~lll dkjurensskydd _ - JU - oc egra mngs assan. Aftonbladet 2;:,68 -- Skridskoklubben 2473 Agenter för utländska föl:.sä~.r.. ~nrättn. - Skyddsförening, Stockholms.. _ 2065 Se Yrkesregistret: Forsaknngsbolag - Tekniska samfundet i Sthlm 2382 Akademien för de fria konsterna Telefon-aktiebolag, Stockholms dess. bi~1iotek 1031 Alms, Axel och Sofia, stiftelse ~Iuslkahska ; 1305 Ammunitionsfabrik, Mariebergs 1543 Aktieb. Arbetarermgens bank 1681 Ammunitionsförråden i Stockholm 1541 Aktiebolaget Evangeliska ~o~ter1ands- Amorteringsfonder, Apoteksprivileg..?tlftelsen~ forlagse~pedlhon : o. följ. - for..fn~ntllnm:rs snn- och badin- Annonser, register deröfver rat~nml$'en a S!'eppsholmen 2543 Antiqvar. topograf. museet 1031 ~orel~lllgst>ank~n l Stockholm 1682 Antropologi o. geografi, Svenska säll- - )l.?rdiska kreditbanken 1679 skapet för ~J0!1ssurans.kompal1let.' -.. 1?03 Apotekarekårens Iifrånte-o.pena-kassa Sleipner 2,,60 A t k h A t k 140 _ Stockholms Arbetarehem 2545 po e are oc. po e. _ Stockholms Diskontobank Apotekare:s~cle~eten 2373 _ Stockholms Handelsbank._._ Apotekspnvlleglernas amorteringsfon- Stockholms Intecknings-garanti-ak- der : :, 1727 tiebolag 1675 Arbetareb~bho.teksf~rbund, Sthlms 2414 _ Stockholms Pantaktiebank 1719 Arbetareforemng, Stockholms 2413 _ Stockholms Praktiska Hushållsskola Arbetareförsäkringsbolaget, Svenska 1750 a för flickor 2126 Arbetareinstitutet 1327 _ Stockholms Privatassistans 1723 Arbetareringens bank o. pantlåneaf- _ Sundsvalls Handelsbank 1678 delning 1681 _ Svenska Telegrambyrån 2590 Arbctstlitens befrämjande, Sällskapet Sveriges Allm. Revisionsbyrå 2557 for 19<>9 _ Tjenstemannabanken 1680 Arbetshem för idioter 2001 o. följ. Aktuariekontor, Stockholms stads Stockholms stad~missi.ons 2113 Allehanda, veckoblad 2569 Arbe~shemrr:~t f. blinda l Sthlm, Sty- ') " Allmänna Barnbördshuset, dess dir 1627 relsen for ~010 _ Barnhusinrättuineen dess direktion 1635 Arbetshus, Jakobs o. Johannes' frivil- _ BrandförsäkrinO's~erketförbyO'o-na. liga, Direktion för 2077 der å landet ~ _ ~~ 1757 Arbetsinrättning, Stockholms stads 1167 _ Djurskyddsföreningen _ Arbetss~.ugO! för barn 1961 o. följ. _ Elektricitets-inrättningen 1583 AreJ.ldsf~renlllgen ? _ Enke- och pupill-kassan 1847 Arlnya.nekOl;toret,.Stockholms stads 11 o;) _ Exportförening, Sveriges 2316 Armefordelmngen,FJerde o. Femte _ Folkskollärareförening. Sveriges 2383 Armens Intendenturförråd 1545 _ Försvarsföreningen 2193a - Pensionskassa._ 1831 _ Försörjningsinrättningar. Artillerimuseum : 1031 Stockholms stads 1165IArtillcri- och Ingeniör högskolan 1297 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 [5676J Innehålts-reglster. Artilleriregemente, Första Svea 1527 Beredningsutskott, Stadsfullmäktiges 1117 deras ecklesiastikstater 1217 Bergsstaten i Stockholms län 5417 Artisternas o. Litteratöremaspensions- Besiktningsbyråer _ 1087, 1H7 förening 1864 Beskickningar, Främrn. makters 1065 Assuransafgifters erläggande deras adresser 163 Asylen för fattiga barnaföderskor 1629 Beskowska skolan Stockholms stads 1633 Betesda missionsförening 2158 Asyler för husvilla, Stoekholms stads 1168 Bethelkapellet 1251 Asylet f(jr Pauvres honteux, Direktion 1990 Betelseminariet 1323 Atendum för flickor 1359 Bethlehemskyrkan, dess styrelse 1249 Auktionskammare, Stadcns 1127 Bevillningsberedningsdistrikten : 2890 Antog-rafsäl1skapet, Svenska 2269 Bibelsällskapet, Svenska, dess komitö 2153 Automater 14.5 Biljettpris, Teatrarnos _ 817 o. följ. 1 Biologiska museet IBl~ndas ~?ren~ng : :._ 2015 I Blmdas val, Föreningen för Badhusaktiebolag, Stockholms, dess Bl~ndins~itnte~,' Blindskrift, Foremngen : for styrelse 2;)42 I Blåbandsförening, Sveriges Balder, Skandinaviska allmänna Iifför-! Bokauktionsverket 1129 säkringsföreningen Bokförläggareföreningen, Svenska 2400 Bankaktiebolag o. följ. 1- Nya Bankaktiebolaget Stockholm-Ofre I Bokhandelsmedhjelpareföreningen, Norrland 1684 Svenska Södra Sverige dess sjuk- o. begrafn.-kassa 1929 Bankernas, Enskilda, syndikat Bokhandlarnes understödsf'örening 1892 Bankinrättningar m. m Bok- och musikhandlarnos pensionsför- Bankirer 1705 o. Yrkesreg. ening 1891 Bankmannaföreningen, Svenska 239il Boktryckerisoeieteten 2399 Bankostatens enke- o. pupillkassa 1851 Bolag af allmänt intresse 2531 o. följ. Baptistisk läroanstalt.. _.... _ Bore, Nordiska ömsesid. olycksfallsför- - Barnavännerna, Sällskapet., dess st y- säkringsföreningen """_"' " "" 1783 relse 2107 Borgnrcskola, 8tockholms, Barn hördshuset. Allmänna, dess di- Borgerskapets Bemedlingskommission 1193 l:e~tion.: : : Enkh~ls' direktion Sodra, dess styrelse FemtiO äldste 1191 Barnbörds- och Barnhuset Pro Patria 1637 Gubbhus' direktion Barnhem, Adolf Fredriks, för flickor 2118 b IBorgrättens, f. d. Kgl. öfre, medel, För- - Kungsholms 2118 a valtningen af Stockholms Stadsmissions 2114 Botaniska sällskapet n:r 1, Stockholms 2116! Brage, Sv. allm. sjukförs.-anst b Barnhusinrättningen, Allm i Bran dförsäkringsaktie bolaget Fenix 1769 Barnkrubba, Adolf Fredriks försam- '- Norrland 1771 lings.., Victoria 1773 Barnmorskesällskap, Stockholms 2411 Brandförsäkringsbolaget Tor.. _.... _ 1767 Barnmors kor, legitimerade, se Yrkesregistret. Brandförsäkringsinrättningar 1757 o. följ. - Undervisningsanstalt föl' 1285 Br:tndförsäkringskontor, Sthlmsstads, Barnmorskornas i Sthlm pensionsför- för fast egendom 1759 ening randförsäkringsverket, Allm., f. bygg- Barnsjukdomar, Kostnadsfria råd för, nad er å landet 1757 se Polikliniker _ 1588 o. följ.' Brand- o. Lifförsäkringsaktieb. Skandia 1752 Barnsjukhuset Samariten 16 i5 1 Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Skåne 1755 Barnuppfostringsaustalt, Stockholms 1169 Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Svea 1753 Begrafningsbyråer se Yrkesreg'l Brand- o. Lifförsäkringsinrättn o. följ. Begrafningskassor 1915 o. följ. Brandkåren 1131 Bellmanskören 2306 Brandsignaler 1009 Bell-Telefon aktiebolag, Bemedlingskommission, Stockholms IBrandskåp Borgerskapets 1193 Brandstationer Benedickska asylerna 1629 Brandstodsafgifter, Betalning af 1005 Benjamin Lejas välgörenhets-stiftelse 2061, Brandstodsbolag-, Städernas allmänna 1761 Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Innebälls.register. [5677] 00 o 0 Branc1stodsbolag, Stockholms läns 1765 De nödlidandes vänner 2047 _ Sthlms stads, t. försäkring af lös- De sceniska artisternas unclerstödsfond 1868 egendom 1763 Desinfektionsherberge 1601 Brandstodskorniten för försäkr. i stä- Desinfektionsugnar 1601 deruas allm. brandstodsbolag 1761 De svenska djurskyddsföreningarnas Brandsyn 1007 Centralförbund Brandväsen Detektiva polisafdelningen 1085 Brefbärareexp., Sthlms postkontors 1471 Detthowska Skolan 1365 b Bref1ådorna, tiden då dc t.nnmas 2932 Diakonissanstalten 2007 Brefsamlingsställen 2931 Diakoniss arbetsföreningens styrelse 2009 Brummerska skolan 1360 Diakonissförening, Tyska församling:s 2010 Brunnslasarett, Sabbatsbergs 1641 Diakoniss-Sjukhuset 1617 Bryggareembetets (f. d.) pensions- - dess poliklinik 1595 kassa 1889 Diakonissällskapets styrelse 2007 Bryggareföreningen, Svenska 2323 Direktionerför verk o. inrättningar se Bryggeri-Tjenstemanna-Föreningen Bränvinsmagasin 2326 dessas namn. 182 Diskontobanken 1683 Budningskontor 182 Dispachör 1039 Burman & Co. kommandvbolag 1707 Distriktsläkare 1577 Byggmästare, af Byggnadsnämnden Distriktsveterinärer godkände : se Yrkesteg. Djurgårdens förvaltning Byggnadsforcmng, Stockholms Idrottsforemng 2498 Byggnadskontor,' Stadens 1139 Djursholms samskola 615 Byggnadsnämnd, Stockholms Villastads adressförteckning m. m. 611 Bäraregillen, se Stadsbudsexpeditioner. Bönesalar, se kyrkor Djurskyddsfören. - Nordiska i Stockholm Börsfårening, Stockholms 2333 Djurskyddsföreningarnas Centralför- Börskorniterade 1171 bund Djurskyddsföreningen, Svenska allm Oabinets inodores 186 Djurvännernas nya förening 2222 Cavalli-Holmgrenska Stiftelsen 2100 Dramatiska o. musikaliska artisternas Centrala polisafdelningen 1089 pensionsförening 1865 Centralfängelset å Långholmen Dramatiska teatern 2563 Centralinstitut., Kungl. Gymnastiska, 1289 Drott, Fastighetsaktiebolaget 2558 Centralkomite,Sthlms allmänna skydds- Drottningens Hospital, dess direktion :l förening Centralkorniten f. hemslöjd inom Sjukhem (Sophiahemmet) Skyddshem... 0 Sthlms län 5451 Drottninghuset, dess direktion Centralpostkontoret 1471 Drägtreformfören., Fredrika Bremer- Centralstyrelsen f. Sveriges frivilliga förbundets 2200 Skytteföreningar 1559 Drätselnämnden 209, 1119 _ f. Sveriges handtverks- o. indu- - dess första o. andra afdeln. 1123, 1137 striföreningar 2340 Döfstumföreningcn i Stockholm 2022 _ f. Sveriges litoåo'r.förbund 2422 Döfstumliirare-sällskapet, Svenska.., 2387 _ f. Sverigessluäd eriidkareföreningar 2433 Döfstumskola o. seminarium, Manilla 1405 Cervin, C. G., bankir 1705 Charta Church Sigillata of England Ebeneserkapellet 1252 Civilstatens Pensionsinrättning 1833 Ebeneser, Sällsk., i Sthlm 2186 Concordia Ecklesiastik- o.skolstaten i Sthlm Ecklesiastikstaten i Stoeknolms län Dagliga tidningar o. följ. Egendomar i Sthlm, Förteckn. öfver 3001 Dagblad, 0 Stockholms totalbeloppetåderasta.xeringsvärde 5206 Dagen Egendomsregister 3001 Dagens Nyheter dess qvartersregister 5211 Dagligt Allehanda, Nya 2569 Elektricitetsinrättningen, Allmänna 1583 Danviks Hospital, dess direktion 2040 Elektricitetsverk, Stockholms 1175 De blindas förening 2015 Elektriska ledningar, Entreprenörerför De enskilda bankernas syndikat """ 2315 Elementarläroverkens lärares Enke- och De fattigas vänner 2103 Pupillkassa Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 j [5o'i8~ Innehålls-register. Elementarskolan, Nya Federationen 2187 Elementarskolor, förberedande i Femte Armefördelningen 1518 Elevhemmet i Stockholm 1995 blfemte metodistepiskopalförsamlingen 1253 Embets- o. tjepstelokaler, Sthlms stads 221/ Fem~io ~ldste,. B~rge~skapets : 1191 Embetsverk, Statens 222 Fernörefören. till forman for Lappland Stockholms stads, Enke- och Pupill- Fenix, Brandförsäkringsaktiebolag 176!f kassa 1855 Filatelistförbundet, Internationella 252(} Emigrantagenter se Yrkesregistret Filharmoniska Sällskapet 2299 Engelska Episcopal-församl Filialpostkontoren, dess tjenstemän 1475 English Society - _ 2309 Filialtelegrafstationer.: : ; Enke- och PupIllkassan, Allmänna 1847 Finansdep.ts Kontroll-o.justerings- byrå Bankostatens 1851 Finska Nationalförsamlingen Lärarnes vid elementar-läroverken 1836 Fiskerimuseum Polispersonalens enskilda 1857 Fjerde Armefördelningen Presterskapets 1849 Flickskolor 1355 o. följ. - Riksgäldskontorets 1853 Flottan, Kungl., dess Befäl m.m Statens jernvägstrafiks dess arkiv Stockholms stads Embetsverks dess civil-, kleresi- och läkarestat Telegrafverkets dess reserv 1557 'Enke~us, Borgerskapets, dess direkt 198? I Flottans, KungL,.ecklesiastikstat Enskilda Banker : 1653 o. folj.1folkets hus, förening ; Bankers sedlar mvexlas Folkhogskola, Stockholms lans Bankernas syndikat Folkmängden i Stockholrn Jernvägar Folkskolebad, se Skolbad Jernvägarnes pensionskassa 1873 Folkskoleköken, se Skolkök Läroverk Folkskolelärareförening, Stockholms Skolor, se Yrkesregistret, Skolor [- Sveriges allmänna Entomologiska föreningen i Stockholm 2261 ' Folkskolelärarinneseminarie.t 1319 Entreprenörer förvatten- o. afloppsledn Folkskolelärarnes pensionsmrättning för gasledningar 1179, Folkskolestyrelser (skolråden) 1226 o. följ. - för elektriska ledningar 1181Folkskoleöfverstyrelsen 1373 Enureskassan inom Stockholms län 5443 Folkskolornas lärarepersonal Epidemisjukhuset Folkundervisningens befrämjande, Säll- Episcopalförsamlingen, Engelska skapet för 1321 Eipiscopalförsal;nlingarna, Metodist- '" Fondbörs och,f0ndbörskomiterade :: Etnografiska nksmuseet Fondbörsaukbonerna, deras kontrollor 1041 Eugenia~emme~? des~ direktior, Fonden förbefrämjande af svensk silkes. Evangeliska brodraforsamlmgen 1248, odling Fosterlandsstiftelsen Fonder för välgörande ändamål 2601 o. följ. -. dess,rörlagsexpedition :: 2163 Fondm.äklare ; 1~~1 E\ angehsk-lutherska mlsslonsforen Fornmmnesforenmgen, Svenska, 22 <>4 gen., Sthlms 2157 Fornskriftsällskapet, Svenska Exportförening, Sveriges allmänna 2316 ifortifikationen Kungl Expressbyråer 231 Fosterlandsstiftelsen. Evangeliska dess förlagsexpedition Fabriks fattigkassan i Sthlm, direktio- I Fosterländska föreningens styrelse 1903 nen öfver förbund:s öfverstyrelse 2189 Fabriksföreningens i Stockh. fullm _ 2339 Fotografernas, Svenska. förbund Farmaceut!ska.!öre!1ingen 2375/ Foto~rafiska föreningen : FarmaceutIska instituts] 1287 Framat. Nati onal-goodtemplarordsns - dess bibliotek 1031, sjeifhjelpsförening 1906 Fastighetsaktiebolaget Drott Franska reformerta församl, 1259 Fast!ghetsegare~~.rening, ~thlms 2347, 5219 Fredrika-~.remer-förb.und:t 2199 FattIga barns.' anner, Sallskapet, dess dragtreformforeljlng 2200 Fattighus, se Alderdomshom! - dess sjukkassa 1917 Fattigsakförare dess stipendiefonder 1910 Fattig-, sjuk- o. försörjningshus 234 Fredriks eller Finska försarnl, 1233 Fattig\'årdsnälllnd, Stadens 235, Freds. o. skiljedoms- föreningen Patt~gv~rdsstyrelser, Församl:s Fr!a konsternas akademi..; : 1303 FattIgvardsstyr. sammankomstiokaler 235, Fnllll1l'arebarnnuset, dess dn ektlon 210 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 _ a Innehålls-reg'lster. [5679J Frimärksamlarefören. i Sthlm 2519 Föreningen för vård af fallandesjuka Frisinnade klubben 2231 sinnesslöa barn Fromma stift., stipendiefonder m. m för välgörenhetens ordnande 1975 o. följ. _ Register deröfver.c.c..... oooo.oooo_ooooo för värnlösa unga flickors skydd 2129> Fruntimmersfören. för mission. i Kina Hemmet för arbeterskor 220-i Fruntimmers-sim- o. badinrättningen - mot lifsmedelstullar 2317 vid Skeppsholmen Röda korset 2001 Fruntimmersskyddsföreningen Sthlms intern. lärarinnehem 1995 Fruntimmerssällskapet, Välgörande till bered. af lifränta åt tjenare 2063 Främmande makters besktekn till det godas befrämjande 2131 _ Makters härvarande konsuler till minne af Konung Oscar och _ Religionsbek:s eekles.-stater 1257 o. följ. Drottning Josephina 2089~ Frökontrollanstalt, Sthlms läns hus- - Tjenstemäns sjelfbjelpskassa 1950 hållningssällskaps, styrelse Ofre Norrmalm 2243 Fullmäktige i Stockh:s fabriksförening 2339 Föreningar för Skollofskolonier 2499 Fylg-ia, Försäkringsaktiebolag 1777 Föreningsbanken i Sthlm, Aktieb Fynngeniörskontoret 1461 Förmyndarekammare, Stockh:s stads 1107 Fångvårdsstaten 0 Förmynderskap, Gode män för 1109' Fångvårdsstyrelsen 1421 Församling, Första Svea Artillerireg. 1217a Fäktklubb, Stockholms Göta Lifgardcs 1216 _ Stockholms södra Hof Fältskärer se Yrkesregistret - Lifgardets till häst 1215 Fältskärsstugor se Namnregistret - Skeppsholms (K. Flottan) 1218 Fängelserna 1422 o. följ. - Svea Ingeniörkårs 1220 Förberedande elementarskolor 1367 o. följ. - Svea Lifgardes skola för inträde i Tekn. högskolan Svea Trängkårs 1219> Förbundet mellan Sveriges kristliga Församlingar, separerade, se dessas namn. föreningar af unge män Stadens mindre & Förbundet Sveriges Framtid Stadens större Föreningar och Säl lskap m. m o. följ. Församlingarnas Fattigvårdsstyrel- Föreningen Barnavärn 2108 ser e Föreningen De Blindas Vänner o - gränser, se kartan.. Föreningen Folkets hus Kyrko- och Skolråd 1226 o. följ.. Föreningen för befrämjande af skol- - Skyddskornitåer 2066 o. följ. ungdomens vapenöfningar 2493 Församlingsbibliotek 251 _ det samhällsbev. arbetssamf. sjelfhj. Första Svea 1\rtil.leriregemente 15~7 kassa 0 - dess ecklesiastikstat 12La _ för bistånd åt lytta o. vanföraisthlm 2029 Försvarsföreningen, Allmänna _ för blindas väl 0 Försäkringsaktiebolag-et Fylgia 1777 _ för blindskrift Idun _ s för Blindskriftbibliotek Seenritas 1825 _ för folkbibliotek och läsastugor Skandia 1752 _ för grafisk konst 0 - Tre Kronor 1789 _ för Kanot-idrott 2467 Försäkr.-bolagetNordiskYachtassurans _ för kyrkosångens höjande, Tyska Försäkringsbolag, svenska o se Yrkesreg. församl:s utländska, deras agenter se Yrkesreg. _ för sinnesslöa barns vård 2025 Försäkringsföreningen _ för dess arbetshem 2025 Försäkringsinrättningar 1731 o. följ. _ för dess skola 2025 Försörjningsinrättning, Sthlm s Stads _ för sjukvård i fattiga hem 2003 allmänna 1165 hos fattiga inom Kungsholms Förteckning på gator, gränder och torg 87 förs öfver ändrade gatunamn m. m... 83,84 hos..fattiga inom Maria förs. 2004b - öfver i hnfvudstaden varande egen- Ostermalms förs 2004c domar och tomter _ för skidlöpningens främjande i Sve- - öfver qvarteren i hufvudstaden rige 2475 Förvaltningen f. Groenska o. Willeför skolornas prydande med konst- brandska fonderna 1861 verk aff. d Kgl. öfre Borgrättens medel 1859 _ för Stockholms läsesalong 2279 ~'örvaltningsutskott, Patriotiska Säll- _ för sömmerskor 2203 skapets 1951 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 [5680J IUllrhäIls.reg'ister. Förvaltningsutskott, Stockholms låns IHamnlotsar 1135 Hushållningssällskaps 5437 Hamntaxa 2877 'Garal.lti-för~äkr.-aktiebol. Tre Kronor 1789 Hamnvågar..:::..;:. :::::.:::::: :: :.. ::::: :..:.:::: 1129 Garmson~s.1ukhuset, dess direktion 1603 Handarbetets v~nner 1031, 2338 Gartnersallskapet, dess direktion 2356 Handelsbank, Stockholms, 1677 Gasledningsentreprenörer 1179 Handelsbokhallarnes pensionsförening 1895 Gasverk, Stockholms _ 1175 Handels~?tta?s Pensionsanstalt Gasverksarbetarnes sjuk. o. begrafnings- Handelsforemng, Sveriges allmänna 2327 kassa ~ 1923 Handelsinstitu~.' Schartaus 1311 'Gator, gränder o. torg inom Stockholm 87 Handels- och SJöfartsnämnden 11n 'Gator o. ~rä~der, som ändrat namn Handelsresandeförening, Sveriges, 2407 GatnrellhallIIIllgsafg., sammandrag af: 5218 Handelsskolor.; se Yrkesreg., Skolor Geber & Co., Julius.: 1706 Handtv.erksforenmg, Stockh:s stads 2341 'Generalpoststyrelsen 1467 Hautb?lsternas understödskassa 18n Generalstaben 1515 Have:Jagenter se Yrkesregistret Genera~tullstyrelsen 1491 Hedvig Ele~no:a församling 1234 Geologiska Föreningen i Stockholm dess fattigvårdsstyrelse 1157 Gertruds församling 1229 Helsop?hsen 1145 Gevärsförråden i Stuckholm _ 1541 Helsovarden, personer och inrättnin- Glasförsäkringsaktiebolaget Stclla 1794 gal',hörande.dertill 1575 o. följ. - Svenska 1793 Helsov~rdsf~.reUlllgen I Stockholm 2365 'Gode män för frälse nmyndige Helsov~rdsn~mnden 1145 Good Templar ordens sjelfhjelpsför- Helsovardsnåmndens anst, för kläders o. ening : 1905 bostäders befriande fr. smittoämnen vär?,!e- och arbetsstuga 208.'; Hem. för de ~länd~, dess styrelse 2079 G()O~ I'emplars, Independent Order of f?r,obothg:t sjuka m. m o. följ. Goth.la, Olycksfallsförsäkringsanstalt f?r.ålderstigna 1985 o. följ. -Gratialkassa, Hofstatens for?gonsjuke 1644 'Gr:wesmlihlska skolans direktion försjuksköterskor, sesophiahemmet 1643 'Grlpsholmsförening-en 2255 Hemmet ElIm - :: : 1650 Groenska fonden, Förvaltningen f'ör f~r ar~e~erskor,. foremngen 2~04 Grosshandelssocieteten for fngifna qvmnor, se Drottnio- 'Grufve karte kontorsn gcns skyddshem 20!l3 Gubbhus. Borgerskapets, dess direkt f?r qvinliga idioter 2027 Gustaf ~dolfsföreningen i Stockholm for..~amla : : 'GymnastIkförbundet, Svenska 2481 Hemslöjdens befra~j~nde, Stockholms Gyn:nastikförening, Stockholms 2483 la:.js centralk~nllte för Stockholms qvinliga 2489 Hern.o~ands enskild~ bank Gymnast~kläraresällskapet, Skandin 2480 Herhgmna.~!'ophlas. Fruntimmers- ~Sro~k~~~i;~ ~g1;:i~~~_~~.~:.~~~~~~~.~ ~~~~... '.f~~~~ri~~n.~~~ ~~l.. ~.~~~.~~.~~~.s.2074 'Gymnast~ksällskapet, Qvinliga 2488 Historiska foremngen 2251 Gymnast~ska Centralinstitutet B1U,el1~ 1031 Gymnastiskt-ortopediska Institutet Hofforsamhngen, Kungl Gästg,ifveri, se Sth lms Skjutsstatio~ 491 Hofkapell:ts Pensionsinrättning skjutstaxa 2882 Hofkleresfet : 1212 'Göta Ingeniörbataljon 1535 ~O~kons!stonum, Kungl 'Göta Lifgarde, dess stab o. kompani o predikanter 1212 stat '" 1523 Hofst.atel;s gratialkassa dess eeklesiastikstat 1216 Holm.Ja, aterförsäkrings-aktieb 1819 Göteborgs Enskilda Bank 1656 Hospital, Danviks, dess direktion 2040 Ii' l 'k... - Drottmugens, dess direktion 2036 'I H sa omn;or, s~ Polikliniker 1583 o. följ. - Konunsrens dess direktion 20"4 am!?arski6id RIsellschöldska stipan- ~ Stockh~lms' å Konradsberg 1621 dnfonden.:': : Timmerma~sordens 2041 amnfogded t kt ,. H. IS n.. e~ Understöd åt nödlidande, pensionsamnfogdemspektol 1135 fonder för hjelpbehöf 2033 o. följ. Mamn~gdekontor o. Hamnfogdar 1135 Hospitals- o. Medaljfonder. Konungens 2033 Hd,mn..apte~ 1135 Hotell o. Rum för resande 292 amntontolet Hulcla Lundins Slöjdknrs 1320 Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Inuehålls-register- [5681J Hundskatt 2896\lnstitutet för blinda _.. _.. _.. _ 2011 'Husegarefören.,seSthlmsFastighetsegareför. -- rör döfstumma å Manilla, f. d. se ening Manilla Döfstumskola. Husegareregister Gymnastiska Central-idess direktion 1289 Hushålln.-sällskap, Stockholms läns, - Gymnastisk ortopediska, dess didess förvaltningsutskott 5437 rektion 1579 Hushålln..sällskaps frökontrollanst., - Karolinska Mediko-Kirurglska 1283 Stockholms läns., Kungl. Skogs Hushållsskola, Diakonissanstaltens Kungl. Veterinär _ f. flickor, Aktieb. Sthlms praktiska Mediko-rnekaniska _ Högre Lärarinneseminariets dess ortopediska afdelning 1581 Hvad nytt i dag? 'l'and läkare Hygieniska museet 1031, 2505 Inteckningsgaranti aktiebolaget 1675 Hypoteksbanken, Sveriges Allmänna 1691 Iuternationella Filatelistförbundet, Hypoteksföreningen, Mälareprovin- Sthlm 2520 serrias 1693 Internationella qvinnoförbundet 2504 Hypotekskassa, Stockholms 1697 Israelitiska Sjukhjelps- o. begrafnings- _ för Sveriges städer, Styrelsen öfv. 1695, sällskapet 1943 Hyrkusktaxa Ynglingaföreningen 1909 H~radshöf~ingar.i Stockhol.~s län 2981Jakobs o. J ohannes' frivilliga arbets- ~ Häradsskrifvare i Sthlms lan 298 hus 207, H~stförsäkr~.ngsbo.~ag för ~~hlllls län 18 to - fö.rsaml~ng Hogre allmanna laroverk, Sodermalms lagre läroverk 1341 _ Latinläroverket å Norrmalm dess fattigvårdsstyrelse 1153 _ Lärarinneseminarium 1315 Jernkontoret,fullmäktigeo.tjenstemän 1699 _ d.~ss hushållsskola ~.. 1~1Y Jern-.?ch spanmålsmiiklare : _ läroverk f. qvinlig ungdom 135;} o. följ.] Jernvagarnes, Enskilda, pensionskassa 1873 _ Realläroverket 1337 J ernvägsaktieb. Stockholm-Saltsjön 1456 Högskolor: Jcrnvägsstaten Artilleri. och Ingeniörshögskolan 1297 Jernvägsstationsförest., enskilda, 1451 o.följ. Krigshögskolan statens 1440, 1443, 1444 Sjökrigshögskolan 1300 Jernvägsstyrelsen 1431 'I'ekniska högskolan 1307 J ernvägstrafikstatenspensionsinrättn. Stockholms högskola 1281 samt Euke- o. Pupillkassa 1843 Högskoleföreningen, Stockholms 1282 Jernvägsunderrättelser 2911 Höjder 2905 Johannes' och Jakobs förs 1228 Josephinahemmet 2127 Jultomtame, Sällskapet, dess styrelse 2105 Idioter, hemmet för qvinliga 2027 Juridiska råd och upplysningar 1101 Idrottsföreningen»Karnraterna» Justerare af mått och vigter 1509 Idrottsklubb, Sthlrns 2497b - i länet 5413 Idrottsklubben inom Stockholms län 5413 Idrottssällskap 2451 o. följ. Justeringsbyrån (Finansdepartem:s) 1509 Idun, Stöld- och glasförsäkringsaktieb Jägareförbundets, Svenska, Centralaf- Inbrottförsäkringsinrättning 1825 deln. i Stockholm, dess styrelse 2461 Industri.kreditaktiebolaget i Sthlm 1673 Ingeniörkår, Göta 1535 Kabinett, s. k., se Cabinets 186 _ Svea 1533 Kalenderafdelningen dess ecklesiastikstat 1220 Kamrnarkontor, Stadens 1121 Ingeniörhögskolan, Artilleri- och 1297 Kanslier 320 Inlösen af obligationer och kuponger, se Kapell, se Kyrkor 334 yrkesreg., Bankirer etc. Kapital- och Ränteförsäkringsanstalt Insk~ ifnir:~.sn~.mnd.0. inskrifningsrevi- i K,uoli~sk~ I?-edi~w.kirnrg. institut 1283 sion foi varnphkttge inom Sthlm s \- des> bibliotek 1031 stad 1185,1187 Karolinska institutets poliklinik 1585 _ inom Stockholms län hygieniska museum 1031 Inspektör för Militärläroverken 1520 \Karolinska Institutets Tandläkare- _ Ångslups institut 1284 Institutet, Arbetare-.. : 1327 Kaserner 321 _ FarmaceutiRIm.._ 1287 I Katarina församling Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [5682j Innehålls-regtstar, Katarina lägre läroverk 1342 Kredit- o. Diskontoförening, Stockh:s Sjukhus 1611 Kreditaktiebolaget, Industri dess fattigvårdsstyrelse Skandinaviska 1671 Kateketer vid af Samfundet Pro Fide - Sydsvenska 1674 et Christiauismo upprättade skolor Krigsarkivet 1031 i Sthlm 1393'KrigshÖgSkolan, Kungl Katolska apostoliska församlingen 1261 Krigsskolan, Kungl., å Karlberg församlingen 1265 Krigsvetenskapsakad. bibliotek 1031 r - församlingens folkskola 1399 Kristliga föreningen af unga qv innor 21 '71 - församlingens gosskola fören. af unge män 2173, 2174 Kemistsamfundet Ynglingafören., Sthlms 2175 Kennelklubben, Svenska 2463 Kronofogdar i Sthlms län 5401 Klara nya elementarskola 1366c Kronohäktet å Långholmen församling i Norrtelje dess fattigvårdsstyrelse 1152 Kronolänsmän i Stockholms län 5401 Klockare 327 Kronouppbördsverket 1079 Klämtslag 1009 Kronoutskylder, Betalning al 1005 Knipers En leefru pensionsinrättnin O' 2051 Kronprinsessan Josephinas pens.inr KOlllma~ditbolag~t Burman & Co ~ 1707 Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt - Landtmanna. & Kreditkassan 1685 för sjuka barn 1639 Kommendant i Stockholm 1519 Kungl. Biblioteket 1031 Kommerskollegium 1415 Kungl. Blindinstitutet 2011 Kommissionskontor se Yrkesreg. Kungl. Flottan : : ,7 Kommissionärer h'js Myndigheter '.. 10B3 Kungl. Hofkapel~ets pensionsinrättn 18b3- Kommissionärer, ~!\.ngfartygs se Yrkesreg. Kungl. Myntkabmettet: : 1031 Kommissionärer i Öfverståthållareemb Kungl. Patent- o. registreringsverket 1417 KommunalstyreIsen dess bibl!ot~k :: 10~n Kommunikationsväsen Kungl. Patriotiska saliskapet ; 19i1l Kompromissrätten rörande handels- Kungl..Svea..r.lfg.ardes underofficerares?' t. t 1189 pensionsförening 18L Kon;~~ T~~t~~:~ :...:::: I~ungl. Sällskapet Pro patria Teaterns aktiebolag Kungsholms barnhen.j. : a - dess pensionskassa Elementarskol a for flickor 13g6~ Ko 'ad b 'g" l 't l församling 1.3_ K Dl s t ' 10I(P\~I ''':k''j' k j... - dess fattigyårdsstyrelse 1156 onder,:a orrum, gr.r USI a IS a a ca- 130" _ privata elementarskola 1366a ~ ~mlel~s... ~... il _ k tt ill l" 67 Konsistoriuur, lumgl. Hof- 1~~! KU1~hl~S, e ~o~kh'~i~;~'";t~d~" '~~h'"iä~~162b - Stockholms stads L~;) K' kl bb 2"11 Konstföreningen, Musikaliska 2297 vmno 1:! en : ; :: :.... '.. Kyrkofattlgkassa, Nikolai fors:s 1226 Konstf(~!en~ng, Svenges Allmanna 2289 Kyrkofullmäktige 1241 Konstn~rsforbun.det,. dess styrelse 2291 Kyrkogårdsnämnden 331, 1183 Konstnarernas foremng, Svenska 2294 Kyrkoherdar i Stockholm Konstnärsklubben 2293 Kyrkor, kapell och bönpsalar ~onsulatkontor.en z:: 3~9 Kyrkoråd, Församlingarnas 1226 o. följ. h.onsu~~r,..utländska ~nakters harv.!067 Kyrkovärd.ar.; KontoIlstforenlllg, Svenges ~4 O~ Kälkbacksaknlllg 2897 Kontraktsprostar.. ;)40il Källare Kontroll- och juste,ings-byrån 1509 Köpmannaföreningen i Stockholm 2331 Kontrollverket, Kungl Köpmansklubb, Stockholms 2334 Kontrollör vid fondbörsauktionerna 1041 Köttbesigtningsbyråerna 1147 Konung Oscar I:s iviinne 1988 Konungens Hospital, dess direktion lililitärhospitals- o. medalj-fonder 2033 Ladugårdslands församling 1234 Konvalescenthemmet dess fattigvårdsstyrelse 1157 Korsbandsförsändelser 2922 Landsfiskal i Stockholms län 5401 Korsbandslådor 2933 Landsting-sbestyrelse, Stockh:s läns 54B1 Kreatursförsäkringar 1809 o. följ. Landtbruksakad. bibliotek o. museum 1031 Kreatursförsäkringsbol., Skandinaviska Landtbruksskolan vid Husby 5449 i Stockholm 1811 Landtmanna & Kreditkassan 1685 Brand- och lifförsäkrings-akfiebolagef SVEA. 13 Drottninggatan.

9 - Innehålls-register. [5683J Landtmäteristaten inom Stockh:s län 5411 Lykttändarnes sjuk- o. begrafningskassa 1945 Lars Hiertas minne, Stiftelsen o. sifonpumparnes v. Sthlms gasverk Lasaretten i Stockholms län 5455 o. följ. enskilda pensionsfond 1907 Las~re~tet, Serafimer-,.~ess d~rektion 1605 Lpg~sk.ontrollant 1139 Latinläroverk, se Allmanna laroverk. Lånbibliotek se Yrkesreg. Latin- och realgymnasium, Sthlm s _ Lädergrosshandlare-Förening, Sveriges 2350 Ledamöter af Riksdagen förstockh:slän 5429 Lägre Lärarinneseminariet, se Nya _ af Riksdagen 572 Läkare, praktiserande, i Sthlm se Yrkesreg. Lejas, Benjamin, välgörenhets stiftelse i Stockholms län 5407 Liberala valmansföreningen 2235 Läkaredistrikten 2892 Lif- o. Brandförsäkringsinrättn o. följ. Läkareförening, Stockholms 2364 Lifförsäkringsaktieb. De Förenade _.' 1741 Läkareinrättningen Strandbergska 2043 _ Nordpolen 1744 Läkaresällskapet, Svenska 2363 _ Nordstjernan 1735 Länsfäng-elset 5481 _ Skåne 1755 Länsstyrelsen i Stockholms län 5401 _ Svea 1753 Länsveterinär _ Thule 1737 Låraresällskap, Stockholms 2273 _ Victoria 1739 Lärare o. lärarinnor, Folkskole Lif- och Sjukförsäkringsbolaget Vasa 1751a Lärarinnehem, Sthlms internat _ Liffärsäkringsanstalten Oden Lärarinneseminarier Lifförsäkring-sbolaget, Allmänna 1743 Lärarinnornas v. Sveriges högre skolor _ Nornan 1746 för qvinlig ungdom pensionsin- _ Svecia 1751 b rättning 187!4 _ Svenska 1749 Lärarnes v. elementarläroverken Enke- _ Vanadis 1751c och pupillkassa 183& Lifförsäkringsföreningen Balder 1745 Läroanstalt f. Baptistförsamling:s äld- _ Röda bandet, Allmänna 1748 ste o. predikanter 1323 Lifförsäkringsföreningen Svenska Post-.- för blifvande lärarinnor 1315 personalens 1882 Läroverk, Allm. och Enskilda Lifförsäkringsinrättningar 1735 o. följ. - Högre, för flickor 1355 Lifförsäkringskontor Högre latinlärov. å-norrrualm 1333 Litgarde. Göta, dess ecklesiastikstat Högre realläroverket 1337 dess stab och kompanistat Lägre till häst, dess ecklesiastikstat Nya elementarskolan 1339 _ dess stab och sqvadronstat Södermalms högre allm 1335 _ Svea, dess ecklesiastikstat 1214 Läsesalong, Stockholms, Föreningen f. - dess stab och kompanistat , 2279 Lifgardets till häst pensionskassa 1870 Löwenströruska lasarettets direktion 5455 Litrustkammaren Lifräddningssällskapet. Svenska Magdalenahemmet, dess styrelse 2007 Likbränningsföreningen, Svenska 2525 Magistraten 1103 Likkistmagasin se Yrkesregistret Malrnqvistska barnuppfostringsanst 2123 Liljeholrnens skytteförening 1569 Manhems poliklinik 1598 Litog-rafiska föreningen i Stockholm 2423 Manilla, Döfstumskola o. Seminarium _ förbundet, Centralstyrelsen för , 1405 Litteratörernas o.artisternas pens.fören Manufakturhandlareföreningen isthlm 2406 Ljusets bröder, Samfundet 2527 l\iantalsnämnd, Stockholms stads.._ 1097 Logis för resande, Hotell 292 l\iaria folkskolas matlagningskurs 1389 Lokalafdelning, Sthlms, af Svenska - förber. elementarskola f. gossar 1369 fredsfören förs:s förening för sjukvård hos Lorönska Stiftelsens styrelse 2277 fattiga 2004b Lotskaptensexp Kommunalförening 2245 Lotskontor 1463 Maria Magdalena församl Lotsstaten dess fattigvårdsstyrelse 1154 Lotsstyrelsen Sjukhus Lotsverkets ensk, pensionskassa 1845 Mariebergs Ammunitionsfabrik 1543 Lotten Vennbergs fond 2055 Mariningeniörs-staten 1553 Lundins, Hulda, Slöjdkurs 1320 Maskinistföreningen 2429 Lyceum för flickor, Sjöbergs 1361 Matlagningskurs, Maria folkskolas 1389 Lykttändarevaktkontor 1177 Matlagningsskolor Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 '.r--- [5684J Iunehälls-reglster. )Iazerska qvartettsällskapet 2296 Nederlagskontoret 149!J Medicinalstyrelsen 1575 Nikolai församling 122& Medicinska föreningen församlings kyrkofattigkassa 1226 Mediko-kirurg. institutet, Karolinska 1283 Nobelstiftelsen 2276 Mediko-mekaniska gymnastikinstitutet 1581 Nollerothaka stiftelsen 1911 Melinska stenografföreningen 2518 Norden, Olyckfallförs. aktiebolag 1781 Mellersta Väg- och Vattenbyggnads- Nordisk Yachtassurans, Försäkr.bol distriktet 5420 Nordiska Kreditbanken. Aktiebolaget 1679 Metodist-episkopalförsamlingar 1253 Nordiska Djurskyddsföreningen 2225 Militarhospitals- och medaljfonder, Nordiska Föreningen i Stockholm 2503 Konungens 2033 Nordiska museet, dess styrelse 2502: Militärliteratur-föreningen Nordiska museets främj., Samf. f Militärläroverkens inspektör 1520 Nordiska Nykterhetsmötets Central- Militärstaten bestyrelse 2216c.:Iiilitärsällsbpet i Stockholm 2361 Nordiska Samfundet till bekämpande :M:ilkontoret 1432/ af det vetenskapliga djurplågeriet 2227 M!nnes!ista..:..::: : ; 1005 N ordi~ka ömsesid. olycksfallförsäkr.-för- MlJ.luthandelsfolen.s pensionskassa 1893 eningen Bore 1783 Missionsförening. Betesda 2158 Nordpolen, lifförsäkr.- bol _. Stockholms ]~vangelisk-lutherska 2157 Nordstjernan, Lifförsäkringsaktiebol i\Iissionsstyre lse, Svenska kyrkans 2155 Normalskolan för flickor 1315 liissionssällskapet, Svenska 2156 Nornan, Lifförs.vbol Mosaiska församlingen 1267 Norra Latinlärov. Försvarsförening 2193 b - församlingens religionsskola 1401 ~ orra Latinlärov. skytteförening b Mosebacke Gångbro-Aktiebolag 2548 Norrland, Brandförs.aktiebolag 1771 Murbecks inrättn. f. fattiga flickor 2124 Norrmalms förbered. elementarskola 1367 Museer 1031 Norrmalms skytteförening 1570 Museet, Hygieniska 2505 Norrtelje kronohäkte 5483.Musikaliska akademien lasarett dess bibliotek tjenstemän derstädes 5471.:IIusikaliska o. Dramatiska artisternas Notarii Publici : 1043 pensionsförening 1865 Numismatiska föreningen 2267 Musikaliska Konstföreningen 2297 Nya Aktiebolaget Tivoli Musik- o. Bokhandlarnes pensionsfören N ya Amorteringsfonden för apoteks.:ifusikerföreningen, Svenska 1869 privilegierna 1729.:Ilusikföreningen 2298 Nya Bokförläggareföreningen 2401 I1Iusikskola,seYrkesreg.: Lärare i musik Nya Dagligt Allehanda 2569 Mynt, utländskt, in- och utvexlas, se Nya Elementarskolan 1339 Yrkesregistret. -- dess bibliotek 1031 Myntkabinettet 1031 Nya Kyrkan 1255 }I:vntverket, Kungl Nya Lärarinneseminarium 1318 ~lalaremästareförening, Sthlms 2435 Nya Språkkursen 1325 :liått och vigter. Justerare af 1509 Nya Spårvägsaktiebolag, Stockholms 2533 :l1äklare 1041»)Nyfikenhetsregister» 833 :Hälarens Lotskontor 1463 Nyfilologiska sällskapet 2286 Mälareprovinsernas.:IIälareprovinsernas ensk. bank i Sthlm hypoteksförening 1655 Nykterhetsarmen 1693 N ykterhetsfolkets i Sthlm 2216 a Central. Nationalekonomiska föreningen 2257 församling 2216b Nationalförbund, Svenska Kvinnornas 2504 Nykterhetsorden Verdandi (N O W) Xationalföreningen, Svenska 2191 Nykterhetssällskapet, Svenska 2207 National G. T. O Nödhjelpskassadirektionen i Sverige Sjelfhjelps föreningen Obligationer, utlottade, inlösas 1047»Framåt» 1906 Obligationsförsäljare se Yrkesregistret National-goodtemplars, Sthlms, mis- Stadsmäklare. [1041J sionsförbund 2159 Oden, Svenska lifförsäkringsanstalten ~ationalmus.~um, tid, då det förevisas ~0311 Odontologis.lm.. sä.nskapet i Sthlm 2~.i~ ::\attasylet for qvmnor ~083,OlyCkSfallforSaknngar 1777 o. fo J. Xaturhistoriska riksmuseum 1031 Olycksfallförsäkringsaktiebol. N orden 1781 ~aturvetenskapliga fören., Sthlm s Skandinavien 1779 ~ avigationsskolan, dir. o. lärare 1313 Olycksfallsförsäkringsanstalten Gothia 1784 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Innehålls-regi ster. [5685 J å Olycksfallförsäkringsföreningen Bore 1783: Postpersonalens, Svenska, lifförsäk- Olycksfallförsäkringskontor ringsförening 1882': Ombudsman, Stadens 1119 Postsparbanken 1711 Operan, Kungl. se Teatern, Kungl. Postsparbankskontor... 43t:; Operabalettens enskilda kassa 1867 Poststaten Operakörens enskilda kassa i Stockholms län 5425 Ordningsföreskrifter för Sthlm Poststyrelscn, General-, 1467 Ordonnanspolisafdelningen 1091 Posttidningen 2569, Ortopediska institutet, Gymn 1579 Posttjenstemäns, Sthlms, sjelfhjelps- Oscar- Fredriks borg 5477 förening Postunderrättelser IPostvärdeteckenmuseum 1031 l Praktiska Hushållsskolan för flickor 2126 Packhusinspektionen i Stockholm 1497\Presterskapet i Stockholm 1211 o. följ.. Paketförsändelser vid Postverket 2929 Presterskapets Enke- och pupillkassa 1849 Palmgr~nska samskolan 1347IPr~stsällskap, Stockh:s, d:ss..styrels~ 2151 Panoph~on, Sve~ska Pantaktiebank, Stockholms 10B~lprll1so 9arls uppfostringsinrättn o. följ. Galon), dess direktion (pa 2121 Pantlåneafdelning, Arbetareringens Privatassistans, Aktie bol. Stockholms Kungshol banks 1681 Privata elementarskolan Pappersbruksföreningen, Svenska 2324 men 1366a Parad dagar, Förteckning deröfver 1001 Privat-Gymnasium, Stockholms 1349 Pass, der de utfärdas 424 o Privi1. Barnmorskor, se Yrkes-reg. Pastorsexpeditioner Pro Fide & Christianisrno, Samfund. 2152~ Patent. o. registreringsverket, Kungl Pro Patria, Barnbörds- o. Barnhus 1605 Patriotiska sällskapets förvaltnings- - Direktion 1973 utskott 1951 Provinsialläkare Paul iska donationsfonden 2053 Provisoriska sinnessjukhuset 1622 Pauvres honteux, Asylet f., dess di- Publicisternas, Sv., understöds- o. penrektion 1990 sionsfören 1901 Pedagogiska biblioteket 1031 Publicistklubbens styrelse styrelse för Pedagogiska lärokursen Qvarnilldustriidkarefören., Svenska 2321 Penningeinrättningar 1651 o. följ. Qvarteren inom hufvudstaden, Iörteck- Pensionsförsäkringsbolaget, Allmänna 1827 ning med angifvande af rote Pensionsinrättningar 426, 1831 o. följ. Qvartettsångare förbundet 2303 Personalregister (Nyfikenhetsregister) 833 Qvartettsångens befrämjande, Sällska- Personer o. Inrättningar, hörande till pct för Svenska, 2305 helsovården o. följ. Qvartettsällskapet, Mazörska 2296 Philipsenska skoli nrättninrren för fat- Qvinliga Gymnastikförening, Stockh:s 248fl tiga barn Gymnastiksällskapet 2488' Plats-anskaffn. byrå, Typografernas o idioter, Hemmet för 2(}27 Polikliniker 435, Qvinnoförbundets, Intern. svenska afd Polisdistrikten 1093 Qvinnoföreningen, Svenska allmänna, Polis domare, Polisintendent, Polismä- till djurens skydd 2223 stare, Polisärenden Svenska, för fosterlandets försvar Polispersonalens enskilda Enke- o. Pu- Qvinnoklubben 2511 pillkassa 1857 Ransakningsfängelse. Sthlms stads 1425 _ Pensionsinrättning 1856 Realläroverket, Högre 13'37 _ i Stockholm enskilda begrafnings-,reformerta församlingen, Franska 1259 och unclerstödskassa 1858 Reformgillet, Svenska 2217 Polisstationer. 436 Register öfver Aunonserna Positivistiska Samfundet öfver qvarteren i hufvudstaden 5211 Postanstalter i riket, förteckning å öfver i Stockholms län upptagne Postanvisningar, underrätt. derom 2925 häraders och socknars namn 5675 Postförskott 2930\- öfver fromma stiftelser m. m 2865 Postkontor, Sthlms, dess tjenstemän Rcgisterförteckning, baksida se titelbladets 2 Postkontorens öppenhållande Reglerf. sjukas intagning å Serafimer- Postmannaföreningen, Svenska lasarettet 1605: Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 L5686J Innehålls-register. Renhållningsafgifter, sammandrag af 52181Samfundet för Nordiska museets främ- Renhållning, Ordningsföreskrifter för 2899 jande 2501 Renhållningens hufvudkontor för Nordisk språkforskning 2284 Representanter, Främm. makters Nordiska, för bekämpande af det Resekrediti v, hvarest sådana erhållas, vetenskapliga djurplågeriet 2227 se Yrkesregistret. - Revisionsbyrå, Sveriges allm Positivistiska pro Fide & Christianismo Revisionskontor, Stadens 1121 Samhällsbev. arbetaresamf.sjelfhj.kassa 1949 Revisors-Samfundet 2335 Samskola, Sthlms nya 1348 Riddarholmskyrkan 1031 Samskolan, Palmgrenska 1347 Riddarh., dess direktion o. tjenstemän :t Elisabethsjukvårdssystrarna 1647 Riddarhusets fonder :t Gertruds församlings skyddsfören Riddarhussulen 1031 S:t Göran, Sjukhuset 1608 Riksarkivet 1031 S:t Marcus' metodist-episkopalförsami Riksbanken, dess styrelse m. m 1651 S:t Pauls metodist-episkopal försami upplysningar rörande densamma 1651 S:t Peters metodist-episkopal försami Riksdagens Ledamöter Schacksällshp, Sthlm s för Stockholms län 5429 Schartaus praktiska Handelsinstitut bibliotek 1031 Schweizerier 466 Riksgäldskontoret 1689 Securitas, försäkringsaktieb. '" 1825 Riksgäldskontorets enke- o. pupill- Segelsällskap 2453 o. följ. kassa 1853 Seminariet för döfstumskolelärare 1405 'Riksmuseets etnografiska saml. m. m för folkskolelärarinnor sami. af fossila växter Högre lärarinne Riksmu eum, Naturhistoriska Nya lärarinne-, 1318 Rikstelefonanstalter 2941 Serafimerlasarettet, dess direktion 1605 Rimbo, Stockholm-Rimbo jernv.-a.b dess poliklinik 1589 RodMörening. Stockholms re~ler f. sjukes intagande derstädes 1605 Rosenlunds ålderdomshem 1163 Sevärdheter, Stockholms '''''' 1031 Rotedistrikt, gränserna se Kartan Sifonpumparnes o. lykttänd. pens:!' 'Rotemansexpeditioner 450 Sigtuna, tjenstemän derstädes 5465 'Rotemän, Förteckning öfver 1099 Silkesodling, fonden för befrämj. af 'Rullföringsområdet N:o , 1185 svensk 2353 Rum för Resande, Hotell 292 Sim- 0. Badinrättningen f. fruntimmer 2543 Rydbergs stiftelse, 1403 Sirnsä llskap, Stockholms, styrelse 2469 Rlska legationskyrkan 1263 Sinnessjuk~, h~spita~ r., å Konradsberg 1621 Radhuskanshet Skyddsforemng for 2087 Rådhusrätten 1103 Sinnessjukhuset, Provisoriska 1622 Bäddningshemmets styrelse 2007 Sinnesslöa barn, deras vård 2025 Räddningsredskap f. drunknande 1015 Sjukdomar behandlas kostnadsfritt 1583o. fö lj. Ränte- o. Kapitalförsäkringsanstalten 1731 Sjukhern, Drottningens (Sophiahemmet) 1643 Rätt och Sanning, Sällskapet Stockholms, för obotligt sjuka 1619 Rättelser 1). tillägg 82, 1000 Sjukhuset, Allmänna Garnisons Rättskemist Diakoniss Rättstavningssällskapets Stockholms- - Epidemi krets Katarina 1611 Röda bandet, Allmänna lifförsäkrings- - }Iaria 1609 föreningen Sabbatsberg, dess styrelse m. m 1607 Röda korset, Svenska föreningen Samariten _ s sjuksköterskehem S:t Göran 1608 Rösträttsförening, Ofverstyrelsen för Sjuk- och begrafningskassor Sveriges 2231 Sjukförsäkringsanstalten Brage 1787 Sabbatsbergs Brunnslasarett Sjukförsäkrings bolaget Vasa la 1641 Sjukförsäkringsil1l'ättningar a, ålderdomshem, dess styrelse m. m Sjukhem, Dr Pontins sjukhus 1607 Sjuksköterskehem, Röda korsets 1646 Salemkapellet 1251b Sjuksköterskor, der dessa erhållas 1599 Saltsjöbanan 1456 Sjuktransportvagnar 1601 Salutdagar 1001 Sjukvård i fattiga hem 2003 Samfundet Ljusets bröder 2527 Sjukvårdsanstalter, m. m Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. > '", l

13 Innehålls. register. [5687J Sjnkvårdsföreningar,seNamnregistr f. Skyddsförening, Stockhol ms, för fri- Sjukvårdssystrarna, Sot Elisabeth, 1647 gifna 2091 Sjöassuranskompaniet 1803 Skyddsföreningen, Tyska Sjöförsäkringsaktiebolag, Stockholms 1797 Skyddsföreningar o. dyl 2065 o. följ. S.F'f.(ir~äkr.-aktieb. Vega 1801 Skyd dsföreningen för sinnessjuka j _ Agn 1799 Skyddshem, Drottningens 209~: Sjöförsåkringsinrättuingar 1797 o. följ. - för idioter, dumba o. blinda 20(,1 o. följ. Sjöförsäkringskontor 473 Skyddskomiteer, församlingars 2066 o. följ. t;jökaptens-societet.. dess deputerade 1897 Skytteförbnndet i Stockholm 1565 Sjökrigshögskolan, KungL 1300 Skyttefören:ar, förbund o. gillen Sjökrigsskolan, Kungl Skäne, Brand- oehliffiirsäkrings aktieb Sjömannaföreningens styrelse 1899 Skånes Enskilda Bauk 1653 Sjömanshem, Stockholms 1()94 Sleipner, Aktiebolaget 2560 S.jiimanshuset. dess direktion 1195 Slottsstaten Sjörätt, internat., sv. förening för 2262 Slussmästare 1135 Skandia, Försäkringsaktiebolaget 1752 Slöjdf(jreningen, Svenska, dess styrelse 2337 Skandiuav ien, Olycksfallförsäkr.a. b Smittosamma sjukdomar, transportvag- Skandina viska allrn, lifförsäkringsför- nar för denned behäftade 1601 eningen Balder 1745 Smittoämnen, desinfektion för 1601 _ Gymnastikläraresällskapet Småbarnsskolesällskapet i Stockholm 1395 _ Kreatursförsäkringsbolaget i Sthlm 1811 Smörnoteringen, Svenska 2322 _ Kreditaktiebolaget 167l Snickeriexportförening, Sveriges 2320 _ Teosofiska samfundet 2177 Socialdemokraten 2569 Skansen 1031 Socialdemokratiska arbetarepartiet 2237 Skarpskytteförening, Stockholms 1563 Solna Sjukhem 1645 Skeppsdockornas å Beckholmen dir 1197 Sophiahemmet, dess styrelse m. m 1643 Skeppsholms f'örsarnl. ecklesiastikstat 1218 Sotarc, se Skortensfejare 1095 Skeppsklarerare 1037 Sotaretaxa 2885 Skeppslista, Stockholms 2875 Spanmålsexportföreningen, Sveriges 2319 Skeppsmätare 1503 Spanmålshandeln, skiljenämnd för 1173 Skeppsmätningskontrollör 1503 Spanmålsmäklare 1041 Skidklubben Bore 2476 Sparbanker 1711 och följ. Skidlöpningens främjande i Sverige, - Sthlm s Läns 1715 Föreningen för Stockholms Stads 1713 Skiljedomsfören., se Svenska freds- etc. Specerihandlareförening, Stockholms 2436 Skiljenämnd, Sthlms, f. handel. indu- Sportklubbar o. följ. stri o. sjöfart 1174 Språkforskning, Samfundet för Nordisk 2284 Skiljenämnd, Sthlms, f. spanmålshand Språkkursen. Nya 1325 Skjutsstation, se Stockholms 491 Spårvägar, deras turlistor 1017, 1019 Skogsinstitutet, Kungl Spårvägf.-Aktiebolag, Stockholms nya 2533 Skogsstaten i Stockholms län Stockholms södra 2534 Skolinrättningen, Philipsenska 1391 Stadens mindre församlingar Skol- o. Ecklesiastikstat. i Sthlm Ombudsman Skolkarehemmet större församlingar Skollofskolonier, föreningar för 2499 Stadsaktuariekontoret 1105 Skolor och Undervisningsverk 1281 o följ Stadsarkivariekontoret 1105 _ deras adresser 477 Stadsbuden, förteckning o. bostadsupp- Skolråd, församlingarnas 1226 o. följ. gifter å, se Yrkesregistret Skolungdomens fria lekar, Sällskapet f Stadsbudsexpeditioner 483 _ i Stockholm skytteförening 1562 a Stadsbudsstationer, se Stationer 484 _ vapenöfning., Fören. för befrämj. af 2493 Stadsbudstaxa 2878 Skornakaremäst.-föreningen i Stockh Stadsbyggmästaren 1139 Sko- o. Nåtlingsfabrikantfören., Sv 2430 Stadsfiskaler 1083 Skorstensfejare 1095 Stadsfogda!, ; 1073 Skorstensfejaretaxa 2885 StadsfullmaktIge _ 1115 Sko!stensfejaretrakterna Skndskoklubb, Stockholms ::, allmanna 2894 Stads~ullm~~tiges Beredningsutskott Stadsingenlörskontoret Skrifinstitut se Yrkesreg., Lärare etc. Stadskonsistorium 1225 Skräddaremästarefören., Stockholms 2434 Stadsläkare 1577 Skyddsförening, Stockholms Allmänna 2065.Stadsmission, Stockholms 2113 Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

14 [5688] InnehAlls.register. Stadsm~k1~re :: 1041/ Stockholms Gasverksarbetamas sjuk. o. Stadstradgardsmastaren 1139 begrafaingskassa 1923 Stadsveterinären Grossh.-societets deputerade 2329 Statens hist. museum Gymnastikförening 2483 Statens jernvägs-trafiks pcns.inrättn Gymnastik- och fäktklubb seminarium för döfstumskolelärare Handelsbank, Aktiebolaget 1ö77 Stationer för stadsbud Handtverksförening för åkare Hospital å Konradsberg 1621 Statist. Stats-, centralbyråns bibi... fastighets. o. förlagskreditan, Hypotekskassa Högskola och Högskoleförening 1697 stalter 1689 och följ. 1031, 1281, 1282 Statsrådets ledamöter Högskolas studentförening 2397 Stella, Glasförsäkringsaktiebolag Idrottsforening : 2497 Stenografforeningen, Gabelsberger Idrottsklubb 2497b - Melinska Inteckningsgaranti-aktiebolag 1675 Stiftelse, Axel och Sofia Alms Internationella lärarinnehem Konung Oscar I:s minne Isyacht Club 2460 Stiftelse, 1878 års, dess Styrelse Kristliga YnglingafOrening Rydbergs Kristna Sedlighetsförening för gamlatjenarinnor, dess direktion Köpmannaförening 2331 Stiftelsen Hem för de elända Köpmansklubb Lars Hiertas minne Latin- o. Realgymnasium 1351 Stiftelser o. fonder r. välg-ör. ända- - Lokalafdelning af Svenska fredsmål 2601 Q. följ. föreningen 21m - Register deröfver Lotskontor 1463 Stockholm-Rimbo Läkareförening 2364 Stockholm-Saltsjön Län 5401 o. följ. Stockholm-äfre Norrland Bankaktieb Läns Brandstodsbolag 1765 Stockholms allmänna skridskoklubb Länsfängelse allmänna skyddsförening Läns Hushållningssällskaps förvalt- - allm~nna sångför.eni?g nings.~ts~ott allmanna teleronaktiebolag Lans hastfors.-bolag allmänna velocipedklubb Läns Landstingsbestyrelse Amatörförening " Läns Landtbruksskola å Husby Arbetarebiblioteksförbund Läns Sparbank Arbetarerärening Läraresällskap Arbetarehem, Aktiebolag Läsesalong, Fören. för Arbetarehems arbetsstuga Magistrat Badhusaktiebolag 2.~42 - Målaremästareförening 1946 o Barnhem N:o National- Goodtemplars Missionsför- - Barnmorskesällskap 2411 bund : Bell-Telefonaktiebolag Nationella distriktloge Borgareskolas styrelse och lärare Naturvetenskapliga förening Byggnadsförrning Norra Spårvägar, turlista Byggnadsnämnd Nya Samskola Börsförening Nya Sp~rvägs-aktiebolag, dess dir Dagblad Pantaktiebank Diskontobank Polispersonals enskilda enke- o. - Distriktloge o pupillkassa Elektricitetsverk dess ensk. lifförsäkringskassa, f. d Enskilda bank Postkontor Esperantoförening Posttjenstemäns sjelfhjelpsför Eval1gelisk-lutherskaMissionsfören Praktiska Hushållsskola för flickor Fabriksförenings Fullmäktige Prestsällskap Fastighetsegareförenil1g Privat-Assistans, Aktiebolag Folkmängd 2\108 - Privatgymnasium Folkskolelärareförening "." Qvinliga gymnastikförening 241m - Frivilliga Skarpskytteföl'en Rimbo jernvägsaktiebojag ; Fäktklubb Roddförening Gasverk Rullföringsområde N:o Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Innehålls-register. [5689] Stockholms Schack sällskap 2509 Stora Barnhuset (s. k.), se Allm. barnh _ Segelsällskap 2459 Storkyrkoförsamlingen 1226 _ Sevärdheter dess fattigvårdsstyrelse 1151 Simsällskap, dess styrelse 2469 Strandbergska läkareinrättn 2043 _ Sjukhem 1619 Studentförening, Stockholms högskolas 2397 _ Sjöförsäkr.-akt.bol Styrelsen för verk och inrättningar, se - _ SJömanshem Sjömanshus 1994 dessas namn Ståthållareembetet å Stockholms slott 1069 _ Skarpskytteförening, frivilliga 1563 Ståthållare på K. Lustslotten i St, _ Skeppslista 2875 län 5427 _ Skiljenämnd, för handel, industri o. Städernas allm. Brandstodsbolag 1761 \ sjöfart Stämnings- och utmätningsmän _ 1075 _ Skiljenämnli, för spanmålshandeln 1173 Stämningsmän vid Rådhusrätten 1111 _ Skräddarmästareförening 2434 Stämpelpappersfiirsäljningskontoret 1509 _ Skyddsförening för frigifna 2091 Sundhetsinspektör 1145 _ Skytteförbund 1561 Sundsvalls enskilda bank, Stockholm 1659 _ Slott Handelsbank, Aktiebolaget 1673 _ Specerihandlareförening 2436 Svea Artilleriregemente, Kungl.Första 1527 _ Spårvägar, dess turlistor dess ecklesiastikstat 1217 _ Stad Brand- och Lifförsäkringsbolag Stads Allmännaförsörjningsinrättn Ingeniörkår 1533 _ Stads Arbetsinrättning dess ecklesiastikstat _ Stads arkiv Lifgarde, dess stab och kompanistat Stads Asyler för husvilla dess ecklesiastikstat 1214 _ Stads Brandförsäkringskont Lifgardes underoff:s pensionsfören Stads Brandstodsbol. t. försäkring - Trängkår 1537 af lösegendom dess ecklesiastikstat 1219 _ Stads Byggnadskontor 1139 Svearnc, Segelsällskapet 2455 _ Stads Byggnadsnämnd 1113 Svecia, Lifförsäkringsbolag 1751b _ Stads Embetsverks enke- o. pupill- Svensk förening f. internationell sjökassa 1855 rätt '_ Stads Fattigvårdsnämnd 1149 Svenska Akademiens Nobelbibliotek dess asyl f. fattiga barnaföderskor Allmänna Djurskyddsföreningen _ StadsFolkskolor,deJ:!tslärarepersonal Allmänna Qvinnoföreningen till _ Stads Folkskolor, Ofverstyrelse för 1373 djurens skydd 2223 _ Stads fri vill. skarpskytteförening Arbetareförsäkr.anstalten»Trygg» 1750b _ Stadsfullmäktige Arbetarelifförsäkringsbol. Valand 1750a - Stads Förmyndareka~.mare :: Autografsällskapet Stads Handels och Sjöfartsnämnd 11,l - Bankmannaforenmgell 2393 _ Stads Handtverksförening Bibelsällskapcts kornite Stads Helsovårdsnämnd Bokförläggareföreningen Stads Konsistorium Bokhandelsmedhjelpareföreningen Stads Kyrkogårdsnämnd '" Bokhandelsmedhjelpareförenillgell _ Stads l'ilantalsnämnd 1097 dess Sjuk- o. begrafningskassa Stadsmission, dess Styrelse m. m Bokhandlarnes understödsförening Stads Ransakningsfängelse Bryggareföreningen 2323 _ Stads Sparbank Dagbladet Stads Undervisningsv., direkti. öfv, Döfstumlärare-sällskapet Stads Uppfostringsanst. för flickor Federationen Stads Uppfostringsanst. för gossar Pornrninnesföreningens styrelse Stads Vågar Fornskriftsällskapet Stads och Läns kurhus 1623 Fotografernas förbund Södra Gymnastik. och fäktklubb Freds- och skiljednmsföreningen 2196 _ Södra Spårvägar Föreningen Röda Korset _ Södra Spårvägsaktiebolag 2534 För~äkringsbolag se Yrkesreg., Försäk- - _ Tekniska Gymnasium -Tidningen ringsbolag. Försäkringsbolag, dess Styrelser [1731J -- _ Tullkammare Vtskänkningsaktiebolag och följ. Glasförsäkringsaktiebnlaget 1793 Sthlm-Vcsterås-Bergsl.nyajornv.-bol Gymnastiliförbundet 2481 Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 [5690J Inuehålls-register. Svenska Jägareförbundets central- Sveriges Ämbets- & 'l'jänstemäns Kreafdelning 2461 ditförening Kennelklubben Frivilliga skytteförening, Central- - Konstnärernas förening styrelsen för 1!i.S!l - Konstnärernas understöds- och sjuk- Sveriges Författareförening 2379 hjelpsförening Geologiska undersöknings museum Kyrkans missionsstyrelse -_ Handelsresande-förcning Lifförsäkringsanstalten Oden Handtverks- och Industriförenings - Lifförsäkringsbolaget 1749.centralstyrelse:: ; : Lifräddningssällskapet 21!J2 - Ho~re.skolors for. qvinlig ungdorn Likbränningsförcningcn 2525 larar.llln.ors penslonslllrattmng '- Liikarcsällskapct KOI!ton.stforelllng." Stockholms 2409, - dess bibliotek Kvinnliga Fredsförening 2198 Lärarinnorn:ts pcnsi"nsfiircning Litogr. förbund, Centr~lst.. f J\Tissionssällskapct Ladcrgrosshandlare-Foremng Morgonbladet _ Postspnrhanh l\1usikerföreningen RIksbank : : Nationalföreningen Rös~rättsför,elJlllga.r, Ofverstyr, f Nykterhetssällskapet Skraddarmastareforemngar, Ceu- - Panoptikon 1031 ~rals~. f :: : -- 2t33 - Pappersbruksföreningen mckel:lexportf0r,emJ.lg 2;,20 - Postmannaföreningen, Sp.anmalsex.por~foremng 2312 P t l rlf" "l' f"' Ulmal,mefurenmg " - os persona ens I orsa.~nngs oren. Sydsvenska kreditaktiebolaget PI:bhcIstern~s understödsslons.r()r~lll~w : : ; o. pen- 8vlviaförbundet 1901 Syndikat, De enskilda bankernas Qv~rnmdu"trudk~leforenmge!.!: "' ~ Sågverks och Trävaruexportföreningen Qv:nnoforen. f. ~o"tell.~ndets försvar 219v Sångförening, Stockholms allmänna QVlllnor~as nationalförbund ~efor!!.jglllet 2194 Sällskapet Barnavännerna 2217 _ de Fattigas vänner, 2107, :!674 dess styrelse 21('3 -- ~~gels~.llskapet :: 2453 _ de Nödlidandes Vänner, dess dir SJukskotcors~ornas a~lm. pe.ns.f?ren _ Ebeneser i Stockholm Sko-ochNathngsfabnkantforcllIngen2430 _ Fattiga barns vänner Slöjdföreningens Smiirnoteringen Styrelse 1031, Filharmoniska för befrämjande af skolungdomcns Sällskapet för Antropologi uch fria lekar _ 2495 Geografi" förbefrämj. afupplysn.o.sedlighet Tandla~aresallskapet för folkundervisn:s befrämjande..; Teaterforbundet föl' främjande af kyrklig själavård Teatern "... 2?64 - för nyttiga kunskapers spridande Teknologfore!llllgen..: 2~81 för svenska qvartettsångens befrämj Telegrambyrall, Aktiebolaget 2<>90 för uppmuntran af öm och sedlig - Teosofiska Samf., se Univ, Broder- modersvård 1955 ~kai?et... Jultomtarne o 2105, Tradgardsforenmgcn '" 2351 Pro Patria, dess direktion Turistföreningen _ dess barnbörds- o. barnhus Typog~alförbundet : 2419 _ Rätt och Sanning _- dress ~Juk. "o. begrafn.hjelpskassa Sanct Görans sjuk- o. Legrafn.- -. eluc~pe.df.~rbun~et.; hjelpskassa _ Veterinårlåkareföreningsn 237l - till Arbetsflitens befrämjande 1959 Svenskt industri- och handelsmuscnm 10:11 - till dygdigt och troget tjenstefolks Sveriges Advokatsamfund - Allmäuna Exportförening belönande till understödjande af Malrnqv istska Allmänna Folkskolelärareförening Barnuppfustringsanstalten Allm. Handelsförening 2327 DSiillskapetsD direktion Allm. Hypoteksbank lokal All in. Konstförening 1031, 2289.södermalms fattighus, se Rosenlunds - Allm. Revisionsbyrå 2557 ålderdomshem - Allrn, Sjukförsäkringsanstalt Brags högre allrn, läroverk Blåbandsförening högre läroanstalt för flickor ]356 Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Innehålls-register. [5691] Södermalrns och Liljeholrnens skytte- Tidningar och Tidskrifter i Stockholm förening samt deras Redaktioner Södertelje kanal-och slussverksbyggn 'I'illägg o. rättelser. 82,1000 Södertelje lasarett 5461 TimmermansordcllsHuspitalsdirektion 2041 Södertelje, Tjenstemän i 5469 Tivoli, Nya Aktiebolaget 2559 Södra Barnbördshuset 1631 Tjenarinnor, gamla, Stiftelsen för 1993 _ Spårvägsaktiebolag, Stockholms 2534 Tjenstefolks belönande, Sällskapet till _ Spårvägarnes turlista 1019 dygdigt o. troget, 1957 Sömmerskor, Föreningen för 2203 Tjenstemannabanken, Tjenstemannasällskapet Aktiebolaget Tandläkare 712 Tomtarealregister, se Egendomsregistret. Tandläkareinstitutet 1284 Tomtören, Betalning af 1005 _ dess pol'iklin ik för tandsjukdomar 1586 Tor, Brandförsäkringsbolag 1767 Tandläkaresällskapet. Svenska 2369 Torgvågarne 1129 'I'andpol ikliniker för obemedl. 430, 1586, 1597 rrafikaktiebolag. Södra Spårvägarnes 2535 Taxa för Gästgifvcriskjuts 2882 Trasskolan 2119 _ å Hamnafgifter 2877 Trefaldighetskyrkan 1253 _ för Hyrkuskar 2879 Tre kronor, Garantiförsäkringsbol _ för Sotning 2885 Trygg. Svenska Arbetareförsäkr.anst. 1750b _ för Stadsbud 2878 Trädgårdsföreningcn, Svenska 2351 _ för Telegram 2938 Trängbataljon, Svea 1537 _ för Akare dess Ecklesiastikstat 1219 Taxameter för droskor o. släddon._ 2881 Trävaruexport- och Sågverksförening 2318 Taxeringsnämndsdistrikten 2891 Tullbevakningsinspektionen 1501 Taxeringsvärdet å egendomarne i huf- Tullkammare, Stockholms 1493 vudstaden efter 5206 Tullstaten U03 Tcaterförbundet, Svenska 1947 Tullstaten inom Stockholms län 5421 Teatern, Kungl.,dcssStyrelseo.personal 2561 Tullstatens enskilda pensionskassa _ dess Pensionskassas Direktion 1862 Tullstyreisen 1491 _ Vasa, dess St yre be o. personal 'I'ulluppbörden i Stockholm 2906 Teater- och Musik-Klubben 2300 Tulluppbördskontoret 1495 'I'eatrarnes biljettpriser o. planer 817 o. följ. Turistföreningen, Svenska 2451 Tecknings. Lärare och Målareskolor etc. se Yrkesrsg., Tyg-, ammunitions- o. gevärsförråd 1541 Tygmästaren i Stockholm Tekniska Gymnasium, Stockholms 1353 Typografernas platsanskaffningsbyrå 2421 Tekniska Högskolan 1307 Typografförbundet. Svenska 2419 _ dess bibliotek dess sjuk. o. begrafningshjelpkassa 1932 Tekniska Skolan i Stockholm 1309 Typografiska Agitationsklubben 2239 _ dess bibliotek 1031 Typugrafiska föreningen 2417 _ dess samlingar 1310 Tyska församlingen 1229 Teknologföreningen församlingens diakonissförening 2010 Telefonaktiebolag, Sthlms Bell dess fören. för kyrkosångenshöjande 2307 _ Sthlms allmänna dess Skyddsförening 2075 Telefonunderrättelser för Rikstelefon Hem 1997 _ får Allm. Telefonaktieb 2942 Tyska Skyddsföreningen i Stockholm 2076 Telegrafanstalter,seunderPostanstalter 'rysta Skolan öfriga, ej upptagna terna underpostanstal Ulrika Eleonora församling 1232 Telegrafstaten Underofficerssäl1skapet i Stockholm 2362 _ i Sthlms län 5423 UnderstödsföreningenförSvenskaBok- Telegrafstyrelsen, Kungl handlare 1892 Telegrafunderriittelser Undervisningsanstalt för Barnmorskor 1285 Telegrafvcrkets Pensionsinrättn. samt Undervisningsverk, Kgl. Direktionen Enke- och pupillkassa 1841 för Stockholms stads 1331 Telegrambyrån, Aktieb. Svenska 2590 Undervisningsverken i Stockholm Telegraminlemningsbyråer 516 Universella Broderskapet 2178 Telegrampostanvisningar Uplands stadshypoteksförening Teosofiska samfunden , 2178 Uppbördskommissarier i Stockholm 1079 Thule. Lifförsäkringsaktiebolaget 1737 Uppbördsstämmor 1005 Tidkulan å Navigationskolan 1003 Uppbiirds\'erk, Stnckliol111RRtadR 1079 Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 [5692J Innehålls.register. Uppfostringsanstalter, St. stads 1169, 1170 Vexling af enskilda bankers sedlar 1652 Uppfostringsinrättning, Prins Carl s 2121 Victoria Brandförsäkringsaktiebolag 1773 Upplysningar, juridiska, åt fattiga 1101 Victoria, Lifförsäkrings.aktiebolaget Upplysning o. Sedlighet, Sällsk. f 2183 Viktualiehandlarnespensionsinrättning 1885 Uppmuntran af öm och sedlig moders- Vigter och 'mått, Justerare af vård, Sällskapet till 1955 Vikingarne, segelsällskap 2458 Uppskattningsmän i Stockholms län 5441 Willebrandska understödsfonden 1861 Urmakareförening, Sveriges 2343 Vitterhetsakademiens bibliotek 1031 Urmakare-societeten i Stockholm '''''''' 2344 Vårdanstalt för sjuka barn, H. K. H. Utlottade obligationer, der de inlösas 1047 Kronprinsessan Lovisas 1639 Utländskaförsäkringsb. agenter se Yrkesreg., Vård åt sjuka m. m 2001 o. följ. Försäkringsbolag. \'årt Land makters härvarande - Konsuler Beskickningar 1065 Vägare 1067 Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet, 1129 Utländskt mynt in- och utvexlas, se Mellersta 5420 Yrkesregistret Välgörande Fruntimmerssällskapet 2057 Utmätnings- och Stämningsmän 1075 Välgörenhetsilll'ättningar m. m följ. Utskylder, betalning af 1005 Välgörenhetens ordnande, Fören. för 1975 Utskänkningsaktiebolag, Stockholms 2531 Värdeförsändelser 2924 Vaccinatörer och Vaccinationsdistrikt, Värme och arbetsstuga. Värnlösa unga flickors Goodtemplars skydd, För hufvudstadens, Valand, Svenska se Namnreg. Arbetarelifförsäkr. 530 eniugen för Värnpligtige, Inskrifningsnämnd och 2129 aktieb 1750a revision för, Stockholms läns 5433 Valkretsarne för val af Borgmästare, Riksdagsmän och Rådmän Stockholms stads 1185, 1187 Valkretsarne förval af Stadsfullmäktige 2888 Vallinska skolan 1355 Yachtassurans, Nordisk. Valmansföreningen, Liberala 2235 Ynglingaföreningen, Israelitiska. Vanadis, lifförsäkringsbolag 1751c Yrkesinspektör i östra distr. Vapenöfningar, Fören.för befrämjande yrkesregistret. af skolungdomens 2493 Vasa, Lif- och sjukförsäkringsbolag 175]a Vasateatern 2567 Åhlinska skolan 1357 Vattenafgift, Betalning af 1005 Åkarestationer 484 Vattenledningar, Entreprenörer för 1143 Äkaretaxa 2880 Vattenledningsverket 1139 Ålderdomshem, deras ecklesiastikstater dess afdelningskontor Rosenlunds 1163 Vaxholms artillerikår Sabbatsbergs Tjenstemän i ;- Tyska församlingens Vaxholm s fästning 5477 Alderstigna, Hem för 1985 o. följ, - &egelsällskap 2457 ~ngbåtsbefalhafvareföreningen Vega, Sjöförsäkrings-aktiebolaget 1801 Angfartygs-befälhafvare-sällskapet Velocipedförbundet, Svenska 2478 Ängfartygskommissionärer, se Yrkes- Velocipedklubb, Stockholms allmänna registret Velocipedreglemente ngslupsinspektör,' Velocipedåkning, förordning om 2902 Aterförsäkl'ings-aktiebolaget Holmia 1819 Vennbergs, Lotten, fond 2055 Äterförsäkringsinrättningar...c Vesterbottens ensk. bank, f. d., se Bankaktieh. Öfre Norrland 1684 Ågir Sjöförsäkrings-aktiebolaget 17\19 Vesteras-Bergslagens nya Jernv., Sthlm 1451 ' Vetenskapsakademiens Bibliotek 1031 Veterinär, Helsovårdsnämndens 1145 Qfre Borgrättens medeli Förvaltn. af fl Veterinärer, Stockholms läns 5409 Ofre Norrmalm, Föreningen 2243 Veterinärinstitutet, Kungl., dess direk- Öfriga Tidningar och Tidskrifter tion, lärare och klinik 1291 Öfverintendentsembetet, Kungl Veterinärläkareföreningen, Svenska Qfverkommendant i Stockholm 1519 Vexelkontor för utländskt mynt 1055 OfverkommendantsexpedltlOnen 1519 Vexelmäklare 1041 Öfverstyrelsen för Stockholrns stads Vexlar säljas, se Yrkesregistret Folkskolor 1373 Brand-.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan

19 Innehålts-reglster, [5693] öfverståthål1areembetet 1071 Östermalms förberedande elementar- - dess afdelning för polisärenden 1081 skola 1371 _ Kommissionärer hos högre läroanst. för flickor 1363 _ dess afdelning för uppbördsärenden lägre läroverk 1343 Ögonsjukdomar, Kostnadsfri behand- _. sjukvårdsförening 2004c " liug af, se Polikliniker Skytteförening 1568 Qregrund, Tjenstemän derstädes se äfven Ladugårdslands församling. Oronens sjukdomar, Behandling af, se Osthammar, Tjenstemän derstädes 5473 Polikliniker 435, Östhammars lasarett 5459 Obs. Sådana rubriker, 80m egentligen innehålla adresser (såsom t. ex. Embetsverk, Kyrkor, Skolor m. m.i, äro ej a.lla upprepade i detta innebållsregister, utan skola efterses i Barn,.- registret. Der vid rubriker af sådant slag sifferhänvisningar förekomma. afse dessa st y" relser na, ~ Registeriörteckning se sid. 2. ~ Innehållsiörteckning se sid. 8. ~ Läs Anvisningen å sid. 2. Rättelser och tillägg se sidd.82, Teatrarnes biljettpriser och planer se sid. 817 o. föl]. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Innehålls- register.

Innehålls- register. '(8241J (l,' Innehålls- register. Adelns diskussionsklubb CA. D. K.)... 4062 Aktiebolaget Stockbolms Folkbank '" 2742 i.adertonhundrafemtio års mäns stiftelse 3661 - Stockholms Handelsbank... :t7 27.Adertonhundrasextiett

Läs mer

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823 Adelns diskussionsklubb (A D K) 4052 Aktuariekontor Stockholms stads 1701 Adertonhundrafemtio års mans stiftelse 3551 Albert Bonniers stipendiefond 3557 Adertonhuiidrasjuttioatta ars stiftelse 3552 Albert

Läs mer

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 3 Framht> 30 57 Sleipner 43 10 Stenografbyrán 39 84 eningen 43 29 Stockholms Diskontobank 27 41 Föreningen 48 28 StockholmsPraktiskaHushitllsskola

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. till \ ["82 41] \.[8241J. Innehålls- register. Absolutisternas själfhjälpsförening Aflösningsfonderna 8220,Framåt.;......... 3057 Afstånd från -Stortorget r tullarna 4883 Adertonhulllirafemtio års mäns

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER FÖR OCH JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN,

P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER FÖR OCH JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN, P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER,." FÖR STOCKHOLMS OCH STAD,,,., ".. DJURSHOLMS,VILLASTAD, försedd med Karta öfver Stockholm med Djurgården, JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN, UTGIFVEN ÅR 1898 AF A. L.

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:139

Regeringens proposition 2004/05:139 Regeringens proposition 2004/05:139 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Prop. 2004/05:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta t/.] Gö te bor gs l:ak/vp I ~ Box 70 1 2 402 31 Göteborg Till Samtliga organis ationer e nligt b ifogad sändli sta Inbjudan t ill möte för enhetsmanifestation på 1 Maj Bifogat översänder v i ett förslag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Högre utbildning ett fåtal förunnat

Högre utbildning ett fåtal förunnat Högre utbildning ett fåtal förunnat Lärdomsskolan från medeltid till 1800-talets mitt Samtidigt med införandet av den obligatoriska folkskolan pågick också strider om hur undervisningen i skolan närmast

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15 BRANDKONTORET BRANDKONTORET. Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid.

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Etnografiska Museet Museihistoria

Etnografiska Museet Museihistoria 1 Etnografiska Museet Museihistoria Etnografiska museet börjar sin historia genom de föremålssamlingar som skänktes till Kungliga Vetenskapsakademien vid dess grundande 1739 och som härefter även förvaltade

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Kristianstad

Arkivbildare våren 2015 Kristianstad Arkivbildare våren 2015 Kristianstad Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning 1448 i Fjälkinge kommun 1949 1964 - Ja ABF:s

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 14 november 2013. SFS 2013:872 Utkom från trycket den 26 november 2013 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

De enskilda skolorna och dess lärare under 1800-talet

De enskilda skolorna och dess lärare under 1800-talet De enskilda skolorna och dess lärare under 1800-talet Författare: Gudrun Spetze De enskilda skolorna utgör en del av landets hela skolsystem av såväl allmänna som enskilda skolor. Eftersom dessa olika

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2012:967 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 20 december 2012. Regeringen föreskriver att 1 kap.

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Dans- & Musikförening

Dans- & Musikförening ar Akademiska Folkdanslaget Kristina Börjesson kristina.borjesson@telia.com www.akademiskafolkdanslaget.se 08 550 856 86 0708 38 08 13 Bygdedansens Vänner Don Gillam Wittstoksgatan 4 115 24 Stockholm bygdedansens.vanner@passagen.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

3 4 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u. kasper salin. stadsarkitekt och amatörfotograf

3 4 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u. kasper salin. stadsarkitekt och amatörfotograf 3 4 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u kasper salin stadsarkitekt och amatörfotograf Flaggning vid Arsenalsgatan västerut från Jakobs torg mot Gustav Adolfs torg. Till vänster ligger Operan där unionsflaggor

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer . skö (Trosa). Tullbotorp (Vagnhärad). Tovetorp (jörnlunda). Tjärnö (Strömstad). Tarfala (Kiruna) Fältstationer From www.su.se/studentliv/campus/# 0 February 00 University of Stockholm February 00 SOLN

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer