Innehålls- register.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehålls- register."

Transkript

1 Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges _ barnhem för flickor 2118 b - Hypotekskassan för Sveriges städer 1695 _ dess barnkrubba Idrottsklubben 2492 _ dess fattigvårdsstyrelse Lifförsäkringsbolaget 1743 _ dess kommunalförening Lifförsäkringsfören, Röda bandet 1748 Adressförtecknino- å en del i Stock- - Lifförsäkringsföreningen, Skandinaholms län bo~nde personer 5501 o. följ. ':.iska 1745 Advokatsamfund, Sveriges Laro;erk : : Afioppsledningar, entreprenörer _ Pen.sl~n~forsaknngsbolaget 1749 b, 1827 Af tå d från Stortorget till tullar a - PO~lklm:.ken : : 1593 s l~. m ~ SQ.vlk~nofohrebmngefn ~lll dkjurensskydd _ - JU - oc egra mngs assan. Aftonbladet 2;:,68 -- Skridskoklubben 2473 Agenter för utländska föl:.sä~.r.. ~nrättn. - Skyddsförening, Stockholms.. _ 2065 Se Yrkesregistret: Forsaknngsbolag - Tekniska samfundet i Sthlm 2382 Akademien för de fria konsterna Telefon-aktiebolag, Stockholms dess. bi~1iotek 1031 Alms, Axel och Sofia, stiftelse ~Iuslkahska ; 1305 Ammunitionsfabrik, Mariebergs 1543 Aktieb. Arbetarermgens bank 1681 Ammunitionsförråden i Stockholm 1541 Aktiebolaget Evangeliska ~o~ter1ands- Amorteringsfonder, Apoteksprivileg..?tlftelsen~ forlagse~pedlhon : o. följ. - for..fn~ntllnm:rs snn- och badin- Annonser, register deröfver rat~nml$'en a S!'eppsholmen 2543 Antiqvar. topograf. museet 1031 ~orel~lllgst>ank~n l Stockholm 1682 Antropologi o. geografi, Svenska säll- - )l.?rdiska kreditbanken 1679 skapet för ~J0!1ssurans.kompal1let.' -.. 1?03 Apotekarekårens Iifrånte-o.pena-kassa Sleipner 2,,60 A t k h A t k 140 _ Stockholms Arbetarehem 2545 po e are oc. po e. _ Stockholms Diskontobank Apotekare:s~cle~eten 2373 _ Stockholms Handelsbank._._ Apotekspnvlleglernas amorteringsfon- Stockholms Intecknings-garanti-ak- der : :, 1727 tiebolag 1675 Arbetareb~bho.teksf~rbund, Sthlms 2414 _ Stockholms Pantaktiebank 1719 Arbetareforemng, Stockholms 2413 _ Stockholms Praktiska Hushållsskola Arbetareförsäkringsbolaget, Svenska 1750 a för flickor 2126 Arbetareinstitutet 1327 _ Stockholms Privatassistans 1723 Arbetareringens bank o. pantlåneaf- _ Sundsvalls Handelsbank 1678 delning 1681 _ Svenska Telegrambyrån 2590 Arbctstlitens befrämjande, Sällskapet Sveriges Allm. Revisionsbyrå 2557 for 19<>9 _ Tjenstemannabanken 1680 Arbetshem för idioter 2001 o. följ. Aktuariekontor, Stockholms stads Stockholms stad~missi.ons 2113 Allehanda, veckoblad 2569 Arbe~shemrr:~t f. blinda l Sthlm, Sty- ') " Allmänna Barnbördshuset, dess dir 1627 relsen for ~010 _ Barnhusinrättuineen dess direktion 1635 Arbetshus, Jakobs o. Johannes' frivil- _ BrandförsäkrinO's~erketförbyO'o-na. liga, Direktion för 2077 der å landet ~ _ ~~ 1757 Arbetsinrättning, Stockholms stads 1167 _ Djurskyddsföreningen _ Arbetss~.ugO! för barn 1961 o. följ. _ Elektricitets-inrättningen 1583 AreJ.ldsf~renlllgen ? _ Enke- och pupill-kassan 1847 Arlnya.nekOl;toret,.Stockholms stads 11 o;) _ Exportförening, Sveriges 2316 Armefordelmngen,FJerde o. Femte _ Folkskollärareförening. Sveriges 2383 Armens Intendenturförråd 1545 _ Försvarsföreningen 2193a - Pensionskassa._ 1831 _ Försörjningsinrättningar. Artillerimuseum : 1031 Stockholms stads 1165IArtillcri- och Ingeniör högskolan 1297 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 [5676J Innehålts-reglster. Artilleriregemente, Första Svea 1527 Beredningsutskott, Stadsfullmäktiges 1117 deras ecklesiastikstater 1217 Bergsstaten i Stockholms län 5417 Artisternas o. Litteratöremaspensions- Besiktningsbyråer _ 1087, 1H7 förening 1864 Beskickningar, Främrn. makters 1065 Assuransafgifters erläggande deras adresser 163 Asylen för fattiga barnaföderskor 1629 Beskowska skolan Stockholms stads 1633 Betesda missionsförening 2158 Asyler för husvilla, Stoekholms stads 1168 Bethelkapellet 1251 Asylet f(jr Pauvres honteux, Direktion 1990 Betelseminariet 1323 Atendum för flickor 1359 Bethlehemskyrkan, dess styrelse 1249 Auktionskammare, Stadcns 1127 Bevillningsberedningsdistrikten : 2890 Antog-rafsäl1skapet, Svenska 2269 Bibelsällskapet, Svenska, dess komitö 2153 Automater 14.5 Biljettpris, Teatrarnos _ 817 o. följ. 1 Biologiska museet IBl~ndas ~?ren~ng : :._ 2015 I Blmdas val, Föreningen för Badhusaktiebolag, Stockholms, dess Bl~ndins~itnte~,' Blindskrift, Foremngen : for styrelse 2;)42 I Blåbandsförening, Sveriges Balder, Skandinaviska allmänna Iifför-! Bokauktionsverket 1129 säkringsföreningen Bokförläggareföreningen, Svenska 2400 Bankaktiebolag o. följ. 1- Nya Bankaktiebolaget Stockholm-Ofre I Bokhandelsmedhjelpareföreningen, Norrland 1684 Svenska Södra Sverige dess sjuk- o. begrafn.-kassa 1929 Bankernas, Enskilda, syndikat Bokhandlarnes understödsf'örening 1892 Bankinrättningar m. m Bok- och musikhandlarnos pensionsför- Bankirer 1705 o. Yrkesreg. ening 1891 Bankmannaföreningen, Svenska 239il Boktryckerisoeieteten 2399 Bankostatens enke- o. pupillkassa 1851 Bolag af allmänt intresse 2531 o. följ. Baptistisk läroanstalt.. _.... _ Bore, Nordiska ömsesid. olycksfallsför- - Barnavännerna, Sällskapet., dess st y- säkringsföreningen """_"' " "" 1783 relse 2107 Borgnrcskola, 8tockholms, Barn hördshuset. Allmänna, dess di- Borgerskapets Bemedlingskommission 1193 l:e~tion.: : : Enkh~ls' direktion Sodra, dess styrelse FemtiO äldste 1191 Barnbörds- och Barnhuset Pro Patria 1637 Gubbhus' direktion Barnhem, Adolf Fredriks, för flickor 2118 b IBorgrättens, f. d. Kgl. öfre, medel, För- - Kungsholms 2118 a valtningen af Stockholms Stadsmissions 2114 Botaniska sällskapet n:r 1, Stockholms 2116! Brage, Sv. allm. sjukförs.-anst b Barnhusinrättningen, Allm i Bran dförsäkringsaktie bolaget Fenix 1769 Barnkrubba, Adolf Fredriks försam- '- Norrland 1771 lings.., Victoria 1773 Barnmorskesällskap, Stockholms 2411 Brandförsäkringsbolaget Tor.. _.... _ 1767 Barnmors kor, legitimerade, se Yrkesregistret. Brandförsäkringsinrättningar 1757 o. följ. - Undervisningsanstalt föl' 1285 Br:tndförsäkringskontor, Sthlmsstads, Barnmorskornas i Sthlm pensionsför- för fast egendom 1759 ening randförsäkringsverket, Allm., f. bygg- Barnsjukdomar, Kostnadsfria råd för, nad er å landet 1757 se Polikliniker _ 1588 o. följ.' Brand- o. Lifförsäkringsaktieb. Skandia 1752 Barnsjukhuset Samariten 16 i5 1 Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Skåne 1755 Barnuppfostringsaustalt, Stockholms 1169 Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Svea 1753 Begrafningsbyråer se Yrkesreg'l Brand- o. Lifförsäkringsinrättn o. följ. Begrafningskassor 1915 o. följ. Brandkåren 1131 Bellmanskören 2306 Brandsignaler 1009 Bell-Telefon aktiebolag, Bemedlingskommission, Stockholms IBrandskåp Borgerskapets 1193 Brandstationer Benedickska asylerna 1629 Brandstodsafgifter, Betalning af 1005 Benjamin Lejas välgörenhets-stiftelse 2061, Brandstodsbolag-, Städernas allmänna 1761 Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Innebälls.register. [5677] 00 o 0 Branc1stodsbolag, Stockholms läns 1765 De nödlidandes vänner 2047 _ Sthlms stads, t. försäkring af lös- De sceniska artisternas unclerstödsfond 1868 egendom 1763 Desinfektionsherberge 1601 Brandstodskorniten för försäkr. i stä- Desinfektionsugnar 1601 deruas allm. brandstodsbolag 1761 De svenska djurskyddsföreningarnas Brandsyn 1007 Centralförbund Brandväsen Detektiva polisafdelningen 1085 Brefbärareexp., Sthlms postkontors 1471 Detthowska Skolan 1365 b Bref1ådorna, tiden då dc t.nnmas 2932 Diakonissanstalten 2007 Brefsamlingsställen 2931 Diakoniss arbetsföreningens styrelse 2009 Brummerska skolan 1360 Diakonissförening, Tyska församling:s 2010 Brunnslasarett, Sabbatsbergs 1641 Diakoniss-Sjukhuset 1617 Bryggareembetets (f. d.) pensions- - dess poliklinik 1595 kassa 1889 Diakonissällskapets styrelse 2007 Bryggareföreningen, Svenska 2323 Direktionerför verk o. inrättningar se Bryggeri-Tjenstemanna-Föreningen Bränvinsmagasin 2326 dessas namn. 182 Diskontobanken 1683 Budningskontor 182 Dispachör 1039 Burman & Co. kommandvbolag 1707 Distriktsläkare 1577 Byggmästare, af Byggnadsnämnden Distriktsveterinärer godkände : se Yrkesteg. Djurgårdens förvaltning Byggnadsforcmng, Stockholms Idrottsforemng 2498 Byggnadskontor,' Stadens 1139 Djursholms samskola 615 Byggnadsnämnd, Stockholms Villastads adressförteckning m. m. 611 Bäraregillen, se Stadsbudsexpeditioner. Bönesalar, se kyrkor Djurskyddsfören. - Nordiska i Stockholm Börsfårening, Stockholms 2333 Djurskyddsföreningarnas Centralför- Börskorniterade 1171 bund Djurskyddsföreningen, Svenska allm Oabinets inodores 186 Djurvännernas nya förening 2222 Cavalli-Holmgrenska Stiftelsen 2100 Dramatiska o. musikaliska artisternas Centrala polisafdelningen 1089 pensionsförening 1865 Centralfängelset å Långholmen Dramatiska teatern 2563 Centralinstitut., Kungl. Gymnastiska, 1289 Drott, Fastighetsaktiebolaget 2558 Centralkomite,Sthlms allmänna skydds- Drottningens Hospital, dess direktion :l förening Centralkorniten f. hemslöjd inom Sjukhem (Sophiahemmet) Skyddshem... 0 Sthlms län 5451 Drottninghuset, dess direktion Centralpostkontoret 1471 Drägtreformfören., Fredrika Bremer- Centralstyrelsen f. Sveriges frivilliga förbundets 2200 Skytteföreningar 1559 Drätselnämnden 209, 1119 _ f. Sveriges handtverks- o. indu- - dess första o. andra afdeln. 1123, 1137 striföreningar 2340 Döfstumföreningcn i Stockholm 2022 _ f. Sveriges litoåo'r.förbund 2422 Döfstumliirare-sällskapet, Svenska.., 2387 _ f. Sverigessluäd eriidkareföreningar 2433 Döfstumskola o. seminarium, Manilla 1405 Cervin, C. G., bankir 1705 Charta Church Sigillata of England Ebeneserkapellet 1252 Civilstatens Pensionsinrättning 1833 Ebeneser, Sällsk., i Sthlm 2186 Concordia Ecklesiastik- o.skolstaten i Sthlm Ecklesiastikstaten i Stoeknolms län Dagliga tidningar o. följ. Egendomar i Sthlm, Förteckn. öfver 3001 Dagblad, 0 Stockholms totalbeloppetåderasta.xeringsvärde 5206 Dagen Egendomsregister 3001 Dagens Nyheter dess qvartersregister 5211 Dagligt Allehanda, Nya 2569 Elektricitetsinrättningen, Allmänna 1583 Danviks Hospital, dess direktion 2040 Elektricitetsverk, Stockholms 1175 De blindas förening 2015 Elektriska ledningar, Entreprenörerför De enskilda bankernas syndikat """ 2315 Elementarläroverkens lärares Enke- och De fattigas vänner 2103 Pupillkassa Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 j [5o'i8~ Innehålls-register. Elementarskolan, Nya Federationen 2187 Elementarskolor, förberedande i Femte Armefördelningen 1518 Elevhemmet i Stockholm 1995 blfemte metodistepiskopalförsamlingen 1253 Embets- o. tjepstelokaler, Sthlms stads 221/ Fem~io ~ldste,. B~rge~skapets : 1191 Embetsverk, Statens 222 Fernörefören. till forman for Lappland Stockholms stads, Enke- och Pupill- Fenix, Brandförsäkringsaktiebolag 176!f kassa 1855 Filatelistförbundet, Internationella 252(} Emigrantagenter se Yrkesregistret Filharmoniska Sällskapet 2299 Engelska Episcopal-församl Filialpostkontoren, dess tjenstemän 1475 English Society - _ 2309 Filialtelegrafstationer.: : ; Enke- och PupIllkassan, Allmänna 1847 Finansdep.ts Kontroll-o.justerings- byrå Bankostatens 1851 Finska Nationalförsamlingen Lärarnes vid elementar-läroverken 1836 Fiskerimuseum Polispersonalens enskilda 1857 Fjerde Armefördelningen Presterskapets 1849 Flickskolor 1355 o. följ. - Riksgäldskontorets 1853 Flottan, Kungl., dess Befäl m.m Statens jernvägstrafiks dess arkiv Stockholms stads Embetsverks dess civil-, kleresi- och läkarestat Telegrafverkets dess reserv 1557 'Enke~us, Borgerskapets, dess direkt 198? I Flottans, KungL,.ecklesiastikstat Enskilda Banker : 1653 o. folj.1folkets hus, förening ; Bankers sedlar mvexlas Folkhogskola, Stockholms lans Bankernas syndikat Folkmängden i Stockholrn Jernvägar Folkskolebad, se Skolbad Jernvägarnes pensionskassa 1873 Folkskoleköken, se Skolkök Läroverk Folkskolelärareförening, Stockholms Skolor, se Yrkesregistret, Skolor [- Sveriges allmänna Entomologiska föreningen i Stockholm 2261 ' Folkskolelärarinneseminarie.t 1319 Entreprenörer förvatten- o. afloppsledn Folkskolelärarnes pensionsmrättning för gasledningar 1179, Folkskolestyrelser (skolråden) 1226 o. följ. - för elektriska ledningar 1181Folkskoleöfverstyrelsen 1373 Enureskassan inom Stockholms län 5443 Folkskolornas lärarepersonal Epidemisjukhuset Folkundervisningens befrämjande, Säll- Episcopalförsamlingen, Engelska skapet för 1321 Eipiscopalförsal;nlingarna, Metodist- '" Fondbörs och,f0ndbörskomiterade :: Etnografiska nksmuseet Fondbörsaukbonerna, deras kontrollor 1041 Eugenia~emme~? des~ direktior, Fonden förbefrämjande af svensk silkes. Evangeliska brodraforsamlmgen 1248, odling Fosterlandsstiftelsen Fonder för välgörande ändamål 2601 o. följ. -. dess,rörlagsexpedition :: 2163 Fondm.äklare ; 1~~1 E\ angehsk-lutherska mlsslonsforen Fornmmnesforenmgen, Svenska, 22 <>4 gen., Sthlms 2157 Fornskriftsällskapet, Svenska Exportförening, Sveriges allmänna 2316 ifortifikationen Kungl Expressbyråer 231 Fosterlandsstiftelsen. Evangeliska dess förlagsexpedition Fabriks fattigkassan i Sthlm, direktio- I Fosterländska föreningens styrelse 1903 nen öfver förbund:s öfverstyrelse 2189 Fabriksföreningens i Stockh. fullm _ 2339 Fotografernas, Svenska. förbund Farmaceut!ska.!öre!1ingen 2375/ Foto~rafiska föreningen : FarmaceutIska instituts] 1287 Framat. Nati onal-goodtemplarordsns - dess bibliotek 1031, sjeifhjelpsförening 1906 Fastighetsaktiebolaget Drott Franska reformerta församl, 1259 Fast!ghetsegare~~.rening, ~thlms 2347, 5219 Fredrika-~.remer-förb.und:t 2199 FattIga barns.' anner, Sallskapet, dess dragtreformforeljlng 2200 Fattighus, se Alderdomshom! - dess sjukkassa 1917 Fattigsakförare dess stipendiefonder 1910 Fattig-, sjuk- o. försörjningshus 234 Fredriks eller Finska försarnl, 1233 Fattig\'årdsnälllnd, Stadens 235, Freds. o. skiljedoms- föreningen Patt~gv~rdsstyrelser, Församl:s Fr!a konsternas akademi..; : 1303 FattIgvardsstyr. sammankomstiokaler 235, Fnllll1l'arebarnnuset, dess dn ektlon 210 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 _ a Innehålls-reg'lster. [5679J Frimärksamlarefören. i Sthlm 2519 Föreningen för vård af fallandesjuka Frisinnade klubben 2231 sinnesslöa barn Fromma stift., stipendiefonder m. m för välgörenhetens ordnande 1975 o. följ. _ Register deröfver.c.c..... oooo.oooo_ooooo för värnlösa unga flickors skydd 2129> Fruntimmersfören. för mission. i Kina Hemmet för arbeterskor 220-i Fruntimmers-sim- o. badinrättningen - mot lifsmedelstullar 2317 vid Skeppsholmen Röda korset 2001 Fruntimmersskyddsföreningen Sthlms intern. lärarinnehem 1995 Fruntimmerssällskapet, Välgörande till bered. af lifränta åt tjenare 2063 Främmande makters besktekn till det godas befrämjande 2131 _ Makters härvarande konsuler till minne af Konung Oscar och _ Religionsbek:s eekles.-stater 1257 o. följ. Drottning Josephina 2089~ Frökontrollanstalt, Sthlms läns hus- - Tjenstemäns sjelfbjelpskassa 1950 hållningssällskaps, styrelse Ofre Norrmalm 2243 Fullmäktige i Stockh:s fabriksförening 2339 Föreningar för Skollofskolonier 2499 Fylg-ia, Försäkringsaktiebolag 1777 Föreningsbanken i Sthlm, Aktieb Fynngeniörskontoret 1461 Förmyndarekammare, Stockh:s stads 1107 Fångvårdsstaten 0 Förmynderskap, Gode män för 1109' Fångvårdsstyrelsen 1421 Församling, Första Svea Artillerireg. 1217a Fäktklubb, Stockholms Göta Lifgardcs 1216 _ Stockholms södra Hof Fältskärer se Yrkesregistret - Lifgardets till häst 1215 Fältskärsstugor se Namnregistret - Skeppsholms (K. Flottan) 1218 Fängelserna 1422 o. följ. - Svea Ingeniörkårs 1220 Förberedande elementarskolor 1367 o. följ. - Svea Lifgardes skola för inträde i Tekn. högskolan Svea Trängkårs 1219> Förbundet mellan Sveriges kristliga Församlingar, separerade, se dessas namn. föreningar af unge män Stadens mindre & Förbundet Sveriges Framtid Stadens större Föreningar och Säl lskap m. m o. följ. Församlingarnas Fattigvårdsstyrel- Föreningen Barnavärn 2108 ser e Föreningen De Blindas Vänner o - gränser, se kartan.. Föreningen Folkets hus Kyrko- och Skolråd 1226 o. följ.. Föreningen för befrämjande af skol- - Skyddskornitåer 2066 o. följ. ungdomens vapenöfningar 2493 Församlingsbibliotek 251 _ det samhällsbev. arbetssamf. sjelfhj. Första Svea 1\rtil.leriregemente 15~7 kassa 0 - dess ecklesiastikstat 12La _ för bistånd åt lytta o. vanföraisthlm 2029 Försvarsföreningen, Allmänna _ för blindas väl 0 Försäkringsaktiebolag-et Fylgia 1777 _ för blindskrift Idun _ s för Blindskriftbibliotek Seenritas 1825 _ för folkbibliotek och läsastugor Skandia 1752 _ för grafisk konst 0 - Tre Kronor 1789 _ för Kanot-idrott 2467 Försäkr.-bolagetNordiskYachtassurans _ för kyrkosångens höjande, Tyska Försäkringsbolag, svenska o se Yrkesreg. församl:s utländska, deras agenter se Yrkesreg. _ för sinnesslöa barns vård 2025 Försäkringsföreningen _ för dess arbetshem 2025 Försäkringsinrättningar 1731 o. följ. _ för dess skola 2025 Försörjningsinrättning, Sthlm s Stads _ för sjukvård i fattiga hem 2003 allmänna 1165 hos fattiga inom Kungsholms Förteckning på gator, gränder och torg 87 förs öfver ändrade gatunamn m. m... 83,84 hos..fattiga inom Maria förs. 2004b - öfver i hnfvudstaden varande egen- Ostermalms förs 2004c domar och tomter _ för skidlöpningens främjande i Sve- - öfver qvarteren i hufvudstaden rige 2475 Förvaltningen f. Groenska o. Willeför skolornas prydande med konst- brandska fonderna 1861 verk aff. d Kgl. öfre Borgrättens medel 1859 _ för Stockholms läsesalong 2279 ~'örvaltningsutskott, Patriotiska Säll- _ för sömmerskor 2203 skapets 1951 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 [5680J IUllrhäIls.reg'ister. Förvaltningsutskott, Stockholms låns IHamnlotsar 1135 Hushållningssällskaps 5437 Hamntaxa 2877 'Garal.lti-för~äkr.-aktiebol. Tre Kronor 1789 Hamnvågar..:::..;:. :::::.:::::: :: :.. ::::: :..:.:::: 1129 Garmson~s.1ukhuset, dess direktion 1603 Handarbetets v~nner 1031, 2338 Gartnersallskapet, dess direktion 2356 Handelsbank, Stockholms, 1677 Gasledningsentreprenörer 1179 Handelsbokhallarnes pensionsförening 1895 Gasverk, Stockholms _ 1175 Handels~?tta?s Pensionsanstalt Gasverksarbetarnes sjuk. o. begrafnings- Handelsforemng, Sveriges allmänna 2327 kassa ~ 1923 Handelsinstitu~.' Schartaus 1311 'Gator, gränder o. torg inom Stockholm 87 Handels- och SJöfartsnämnden 11n 'Gator o. ~rä~der, som ändrat namn Handelsresandeförening, Sveriges, 2407 GatnrellhallIIIllgsafg., sammandrag af: 5218 Handelsskolor.; se Yrkesreg., Skolor Geber & Co., Julius.: 1706 Handtv.erksforenmg, Stockh:s stads 2341 'Generalpoststyrelsen 1467 Hautb?lsternas understödskassa 18n Generalstaben 1515 Have:Jagenter se Yrkesregistret Genera~tullstyrelsen 1491 Hedvig Ele~no:a församling 1234 Geologiska Föreningen i Stockholm dess fattigvårdsstyrelse 1157 Gertruds församling 1229 Helsop?hsen 1145 Gevärsförråden i Stuckholm _ 1541 Helsovarden, personer och inrättnin- Glasförsäkringsaktiebolaget Stclla 1794 gal',hörande.dertill 1575 o. följ. - Svenska 1793 Helsov~rdsf~.reUlllgen I Stockholm 2365 'Gode män för frälse nmyndige Helsov~rdsn~mnden 1145 Good Templar ordens sjelfhjelpsför- Helsovardsnåmndens anst, för kläders o. ening : 1905 bostäders befriande fr. smittoämnen vär?,!e- och arbetsstuga 208.'; Hem. för de ~länd~, dess styrelse 2079 G()O~ I'emplars, Independent Order of f?r,obothg:t sjuka m. m o. följ. Goth.la, Olycksfallsförsäkringsanstalt f?r.ålderstigna 1985 o. följ. -Gratialkassa, Hofstatens for?gonsjuke 1644 'Gr:wesmlihlska skolans direktion försjuksköterskor, sesophiahemmet 1643 'Grlpsholmsförening-en 2255 Hemmet ElIm - :: : 1650 Groenska fonden, Förvaltningen f'ör f~r ar~e~erskor,. foremngen 2~04 Grosshandelssocieteten for fngifna qvmnor, se Drottnio- 'Grufve karte kontorsn gcns skyddshem 20!l3 Gubbhus. Borgerskapets, dess direkt f?r qvinliga idioter 2027 Gustaf ~dolfsföreningen i Stockholm for..~amla : : 'GymnastIkförbundet, Svenska 2481 Hemslöjdens befra~j~nde, Stockholms Gyn:nastikförening, Stockholms 2483 la:.js centralk~nllte för Stockholms qvinliga 2489 Hern.o~ands enskild~ bank Gymnast~kläraresällskapet, Skandin 2480 Herhgmna.~!'ophlas. Fruntimmers- ~Sro~k~~~i;~ ~g1;:i~~~_~~.~:.~~~~~~~.~ ~~~~... '.f~~~~ri~~n.~~~ ~~l.. ~.~~~.~~.~~~.s.2074 'Gymnast~ksällskapet, Qvinliga 2488 Historiska foremngen 2251 Gymnast~ska Centralinstitutet B1U,el1~ 1031 Gymnastiskt-ortopediska Institutet Hofforsamhngen, Kungl Gästg,ifveri, se Sth lms Skjutsstatio~ 491 Hofkapell:ts Pensionsinrättning skjutstaxa 2882 Hofkleresfet : 1212 'Göta Ingeniörbataljon 1535 ~O~kons!stonum, Kungl 'Göta Lifgarde, dess stab o. kompani o predikanter 1212 stat '" 1523 Hofst.atel;s gratialkassa dess eeklesiastikstat 1216 Holm.Ja, aterförsäkrings-aktieb 1819 Göteborgs Enskilda Bank 1656 Hospital, Danviks, dess direktion 2040 Ii' l 'k... - Drottmugens, dess direktion 2036 'I H sa omn;or, s~ Polikliniker 1583 o. följ. - Konunsrens dess direktion 20"4 am!?arski6id RIsellschöldska stipan- ~ Stockh~lms' å Konradsberg 1621 dnfonden.:': : Timmerma~sordens 2041 amnfogded t kt ,. H. IS n.. e~ Understöd åt nödlidande, pensionsamnfogdemspektol 1135 fonder för hjelpbehöf 2033 o. följ. Mamn~gdekontor o. Hamnfogdar 1135 Hospitals- o. Medaljfonder. Konungens 2033 Hd,mn..apte~ 1135 Hotell o. Rum för resande 292 amntontolet Hulcla Lundins Slöjdknrs 1320 Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Inuehålls-register- [5681J Hundskatt 2896\lnstitutet för blinda _.. _.. _.. _ 2011 'Husegarefören.,seSthlmsFastighetsegareför. -- rör döfstumma å Manilla, f. d. se ening Manilla Döfstumskola. Husegareregister Gymnastiska Central-idess direktion 1289 Hushålln.-sällskap, Stockholms läns, - Gymnastisk ortopediska, dess didess förvaltningsutskott 5437 rektion 1579 Hushålln..sällskaps frökontrollanst., - Karolinska Mediko-Kirurglska 1283 Stockholms läns., Kungl. Skogs Hushållsskola, Diakonissanstaltens Kungl. Veterinär _ f. flickor, Aktieb. Sthlms praktiska Mediko-rnekaniska _ Högre Lärarinneseminariets dess ortopediska afdelning 1581 Hvad nytt i dag? 'l'and läkare Hygieniska museet 1031, 2505 Inteckningsgaranti aktiebolaget 1675 Hypoteksbanken, Sveriges Allmänna 1691 Iuternationella Filatelistförbundet, Hypoteksföreningen, Mälareprovin- Sthlm 2520 serrias 1693 Internationella qvinnoförbundet 2504 Hypotekskassa, Stockholms 1697 Israelitiska Sjukhjelps- o. begrafnings- _ för Sveriges städer, Styrelsen öfv. 1695, sällskapet 1943 Hyrkusktaxa Ynglingaföreningen 1909 H~radshöf~ingar.i Stockhol.~s län 2981Jakobs o. J ohannes' frivilliga arbets- ~ Häradsskrifvare i Sthlms lan 298 hus 207, H~stförsäkr~.ngsbo.~ag för ~~hlllls län 18 to - fö.rsaml~ng Hogre allmanna laroverk, Sodermalms lagre läroverk 1341 _ Latinläroverket å Norrmalm dess fattigvårdsstyrelse 1153 _ Lärarinneseminarium 1315 Jernkontoret,fullmäktigeo.tjenstemän 1699 _ d.~ss hushållsskola ~.. 1~1Y Jern-.?ch spanmålsmiiklare : _ läroverk f. qvinlig ungdom 135;} o. följ.] Jernvagarnes, Enskilda, pensionskassa 1873 _ Realläroverket 1337 J ernvägsaktieb. Stockholm-Saltsjön 1456 Högskolor: Jcrnvägsstaten Artilleri. och Ingeniörshögskolan 1297 Jernvägsstationsförest., enskilda, 1451 o.följ. Krigshögskolan statens 1440, 1443, 1444 Sjökrigshögskolan 1300 Jernvägsstyrelsen 1431 'I'ekniska högskolan 1307 J ernvägstrafikstatenspensionsinrättn. Stockholms högskola 1281 samt Euke- o. Pupillkassa 1843 Högskoleföreningen, Stockholms 1282 Jernvägsunderrättelser 2911 Höjder 2905 Johannes' och Jakobs förs 1228 Josephinahemmet 2127 Jultomtame, Sällskapet, dess styrelse 2105 Idioter, hemmet för qvinliga 2027 Juridiska råd och upplysningar 1101 Idrottsföreningen»Karnraterna» Justerare af mått och vigter 1509 Idrottsklubb, Sthlrns 2497b - i länet 5413 Idrottsklubben inom Stockholms län 5413 Idrottssällskap 2451 o. följ. Justeringsbyrån (Finansdepartem:s) 1509 Idun, Stöld- och glasförsäkringsaktieb Jägareförbundets, Svenska, Centralaf- Inbrottförsäkringsinrättning 1825 deln. i Stockholm, dess styrelse 2461 Industri.kreditaktiebolaget i Sthlm 1673 Ingeniörkår, Göta 1535 Kabinett, s. k., se Cabinets 186 _ Svea 1533 Kalenderafdelningen dess ecklesiastikstat 1220 Kamrnarkontor, Stadens 1121 Ingeniörhögskolan, Artilleri- och 1297 Kanslier 320 Inlösen af obligationer och kuponger, se Kapell, se Kyrkor 334 yrkesreg., Bankirer etc. Kapital- och Ränteförsäkringsanstalt Insk~ ifnir:~.sn~.mnd.0. inskrifningsrevi- i K,uoli~sk~ I?-edi~w.kirnrg. institut 1283 sion foi varnphkttge inom Sthlm s \- des> bibliotek 1031 stad 1185,1187 Karolinska institutets poliklinik 1585 _ inom Stockholms län hygieniska museum 1031 Inspektör för Militärläroverken 1520 \Karolinska Institutets Tandläkare- _ Ångslups institut 1284 Institutet, Arbetare-.. : 1327 Kaserner 321 _ FarmaceutiRIm.._ 1287 I Katarina församling Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [5682j Innehålls-regtstar, Katarina lägre läroverk 1342 Kredit- o. Diskontoförening, Stockh:s Sjukhus 1611 Kreditaktiebolaget, Industri dess fattigvårdsstyrelse Skandinaviska 1671 Kateketer vid af Samfundet Pro Fide - Sydsvenska 1674 et Christiauismo upprättade skolor Krigsarkivet 1031 i Sthlm 1393'KrigshÖgSkolan, Kungl Katolska apostoliska församlingen 1261 Krigsskolan, Kungl., å Karlberg församlingen 1265 Krigsvetenskapsakad. bibliotek 1031 r - församlingens folkskola 1399 Kristliga föreningen af unga qv innor 21 '71 - församlingens gosskola fören. af unge män 2173, 2174 Kemistsamfundet Ynglingafören., Sthlms 2175 Kennelklubben, Svenska 2463 Kronofogdar i Sthlms län 5401 Klara nya elementarskola 1366c Kronohäktet å Långholmen församling i Norrtelje dess fattigvårdsstyrelse 1152 Kronolänsmän i Stockholms län 5401 Klockare 327 Kronouppbördsverket 1079 Klämtslag 1009 Kronoutskylder, Betalning al 1005 Knipers En leefru pensionsinrättnin O' 2051 Kronprinsessan Josephinas pens.inr KOlllma~ditbolag~t Burman & Co ~ 1707 Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt - Landtmanna. & Kreditkassan 1685 för sjuka barn 1639 Kommendant i Stockholm 1519 Kungl. Biblioteket 1031 Kommerskollegium 1415 Kungl. Blindinstitutet 2011 Kommissionskontor se Yrkesreg. Kungl. Flottan : : ,7 Kommissionärer h'js Myndigheter '.. 10B3 Kungl. Hofkapel~ets pensionsinrättn 18b3- Kommissionärer, ~!\.ngfartygs se Yrkesreg. Kungl. Myntkabmettet: : 1031 Kommissionärer i Öfverståthållareemb Kungl. Patent- o. registreringsverket 1417 KommunalstyreIsen dess bibl!ot~k :: 10~n Kommunikationsväsen Kungl. Patriotiska saliskapet ; 19i1l Kompromissrätten rörande handels- Kungl..Svea..r.lfg.ardes underofficerares?' t. t 1189 pensionsförening 18L Kon;~~ T~~t~~:~ :...:::: I~ungl. Sällskapet Pro patria Teaterns aktiebolag Kungsholms barnhen.j. : a - dess pensionskassa Elementarskol a for flickor 13g6~ Ko 'ad b 'g" l 't l församling 1.3_ K Dl s t ' 10I(P\~I ''':k''j' k j... - dess fattigyårdsstyrelse 1156 onder,:a orrum, gr.r USI a IS a a ca- 130" _ privata elementarskola 1366a ~ ~mlel~s... ~... il _ k tt ill l" 67 Konsistoriuur, lumgl. Hof- 1~~! KU1~hl~S, e ~o~kh'~i~;~'";t~d~" '~~h'"iä~~162b - Stockholms stads L~;) K' kl bb 2"11 Konstföreningen, Musikaliska 2297 vmno 1:! en : ; :: :.... '.. Kyrkofattlgkassa, Nikolai fors:s 1226 Konstf(~!en~ng, Svenges Allmanna 2289 Kyrkofullmäktige 1241 Konstn~rsforbun.det,. dess styrelse 2291 Kyrkogårdsnämnden 331, 1183 Konstnarernas foremng, Svenska 2294 Kyrkoherdar i Stockholm Konstnärsklubben 2293 Kyrkor, kapell och bönpsalar ~onsulatkontor.en z:: 3~9 Kyrkoråd, Församlingarnas 1226 o. följ. h.onsu~~r,..utländska ~nakters harv.!067 Kyrkovärd.ar.; KontoIlstforenlllg, Svenges ~4 O~ Kälkbacksaknlllg 2897 Kontraktsprostar.. ;)40il Källare Kontroll- och juste,ings-byrån 1509 Köpmannaföreningen i Stockholm 2331 Kontrollverket, Kungl Köpmansklubb, Stockholms 2334 Kontrollör vid fondbörsauktionerna 1041 Köttbesigtningsbyråerna 1147 Konung Oscar I:s iviinne 1988 Konungens Hospital, dess direktion lililitärhospitals- o. medalj-fonder 2033 Ladugårdslands församling 1234 Konvalescenthemmet dess fattigvårdsstyrelse 1157 Korsbandsförsändelser 2922 Landsfiskal i Stockholms län 5401 Korsbandslådor 2933 Landsting-sbestyrelse, Stockh:s läns 54B1 Kreatursförsäkringar 1809 o. följ. Landtbruksakad. bibliotek o. museum 1031 Kreatursförsäkringsbol., Skandinaviska Landtbruksskolan vid Husby 5449 i Stockholm 1811 Landtmanna & Kreditkassan 1685 Brand- och lifförsäkrings-akfiebolagef SVEA. 13 Drottninggatan.

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915. SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN 1875 1914 HELSINGFORS 1915. A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE

ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE Bakgrund Gävle var under 1800-talet och fram till i vart fall tiden för första världskriget en stad där mycket av den sociala verksamheten ombesörjdes

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8 Sjuttiosjunde årgången Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2008 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi Arne Andersson - världsstjärnan som Vänersborg inte får

Läs mer