Innehålls- register.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehålls- register."

Transkript

1 Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges _ barnhem för flickor 2118 b - Hypotekskassan för Sveriges städer 1695 _ dess barnkrubba Idrottsklubben 2492 _ dess fattigvårdsstyrelse Lifförsäkringsbolaget 1743 _ dess kommunalförening Lifförsäkringsfören, Röda bandet 1748 Adressförtecknino- å en del i Stock- - Lifförsäkringsföreningen, Skandinaholms län bo~nde personer 5501 o. följ. ':.iska 1745 Advokatsamfund, Sveriges Laro;erk : : Afioppsledningar, entreprenörer _ Pen.sl~n~forsaknngsbolaget 1749 b, 1827 Af tå d från Stortorget till tullar a - PO~lklm:.ken : : 1593 s l~. m ~ SQ.vlk~nofohrebmngefn ~lll dkjurensskydd _ - JU - oc egra mngs assan. Aftonbladet 2;:,68 -- Skridskoklubben 2473 Agenter för utländska föl:.sä~.r.. ~nrättn. - Skyddsförening, Stockholms.. _ 2065 Se Yrkesregistret: Forsaknngsbolag - Tekniska samfundet i Sthlm 2382 Akademien för de fria konsterna Telefon-aktiebolag, Stockholms dess. bi~1iotek 1031 Alms, Axel och Sofia, stiftelse ~Iuslkahska ; 1305 Ammunitionsfabrik, Mariebergs 1543 Aktieb. Arbetarermgens bank 1681 Ammunitionsförråden i Stockholm 1541 Aktiebolaget Evangeliska ~o~ter1ands- Amorteringsfonder, Apoteksprivileg..?tlftelsen~ forlagse~pedlhon : o. följ. - for..fn~ntllnm:rs snn- och badin- Annonser, register deröfver rat~nml$'en a S!'eppsholmen 2543 Antiqvar. topograf. museet 1031 ~orel~lllgst>ank~n l Stockholm 1682 Antropologi o. geografi, Svenska säll- - )l.?rdiska kreditbanken 1679 skapet för ~J0!1ssurans.kompal1let.' -.. 1?03 Apotekarekårens Iifrånte-o.pena-kassa Sleipner 2,,60 A t k h A t k 140 _ Stockholms Arbetarehem 2545 po e are oc. po e. _ Stockholms Diskontobank Apotekare:s~cle~eten 2373 _ Stockholms Handelsbank._._ Apotekspnvlleglernas amorteringsfon- Stockholms Intecknings-garanti-ak- der : :, 1727 tiebolag 1675 Arbetareb~bho.teksf~rbund, Sthlms 2414 _ Stockholms Pantaktiebank 1719 Arbetareforemng, Stockholms 2413 _ Stockholms Praktiska Hushållsskola Arbetareförsäkringsbolaget, Svenska 1750 a för flickor 2126 Arbetareinstitutet 1327 _ Stockholms Privatassistans 1723 Arbetareringens bank o. pantlåneaf- _ Sundsvalls Handelsbank 1678 delning 1681 _ Svenska Telegrambyrån 2590 Arbctstlitens befrämjande, Sällskapet Sveriges Allm. Revisionsbyrå 2557 for 19<>9 _ Tjenstemannabanken 1680 Arbetshem för idioter 2001 o. följ. Aktuariekontor, Stockholms stads Stockholms stad~missi.ons 2113 Allehanda, veckoblad 2569 Arbe~shemrr:~t f. blinda l Sthlm, Sty- ') " Allmänna Barnbördshuset, dess dir 1627 relsen for ~010 _ Barnhusinrättuineen dess direktion 1635 Arbetshus, Jakobs o. Johannes' frivil- _ BrandförsäkrinO's~erketförbyO'o-na. liga, Direktion för 2077 der å landet ~ _ ~~ 1757 Arbetsinrättning, Stockholms stads 1167 _ Djurskyddsföreningen _ Arbetss~.ugO! för barn 1961 o. följ. _ Elektricitets-inrättningen 1583 AreJ.ldsf~renlllgen ? _ Enke- och pupill-kassan 1847 Arlnya.nekOl;toret,.Stockholms stads 11 o;) _ Exportförening, Sveriges 2316 Armefordelmngen,FJerde o. Femte _ Folkskollärareförening. Sveriges 2383 Armens Intendenturförråd 1545 _ Försvarsföreningen 2193a - Pensionskassa._ 1831 _ Försörjningsinrättningar. Artillerimuseum : 1031 Stockholms stads 1165IArtillcri- och Ingeniör högskolan 1297 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 [5676J Innehålts-reglster. Artilleriregemente, Första Svea 1527 Beredningsutskott, Stadsfullmäktiges 1117 deras ecklesiastikstater 1217 Bergsstaten i Stockholms län 5417 Artisternas o. Litteratöremaspensions- Besiktningsbyråer _ 1087, 1H7 förening 1864 Beskickningar, Främrn. makters 1065 Assuransafgifters erläggande deras adresser 163 Asylen för fattiga barnaföderskor 1629 Beskowska skolan Stockholms stads 1633 Betesda missionsförening 2158 Asyler för husvilla, Stoekholms stads 1168 Bethelkapellet 1251 Asylet f(jr Pauvres honteux, Direktion 1990 Betelseminariet 1323 Atendum för flickor 1359 Bethlehemskyrkan, dess styrelse 1249 Auktionskammare, Stadcns 1127 Bevillningsberedningsdistrikten : 2890 Antog-rafsäl1skapet, Svenska 2269 Bibelsällskapet, Svenska, dess komitö 2153 Automater 14.5 Biljettpris, Teatrarnos _ 817 o. följ. 1 Biologiska museet IBl~ndas ~?ren~ng : :._ 2015 I Blmdas val, Föreningen för Badhusaktiebolag, Stockholms, dess Bl~ndins~itnte~,' Blindskrift, Foremngen : for styrelse 2;)42 I Blåbandsförening, Sveriges Balder, Skandinaviska allmänna Iifför-! Bokauktionsverket 1129 säkringsföreningen Bokförläggareföreningen, Svenska 2400 Bankaktiebolag o. följ. 1- Nya Bankaktiebolaget Stockholm-Ofre I Bokhandelsmedhjelpareföreningen, Norrland 1684 Svenska Södra Sverige dess sjuk- o. begrafn.-kassa 1929 Bankernas, Enskilda, syndikat Bokhandlarnes understödsf'örening 1892 Bankinrättningar m. m Bok- och musikhandlarnos pensionsför- Bankirer 1705 o. Yrkesreg. ening 1891 Bankmannaföreningen, Svenska 239il Boktryckerisoeieteten 2399 Bankostatens enke- o. pupillkassa 1851 Bolag af allmänt intresse 2531 o. följ. Baptistisk läroanstalt.. _.... _ Bore, Nordiska ömsesid. olycksfallsför- - Barnavännerna, Sällskapet., dess st y- säkringsföreningen """_"' " "" 1783 relse 2107 Borgnrcskola, 8tockholms, Barn hördshuset. Allmänna, dess di- Borgerskapets Bemedlingskommission 1193 l:e~tion.: : : Enkh~ls' direktion Sodra, dess styrelse FemtiO äldste 1191 Barnbörds- och Barnhuset Pro Patria 1637 Gubbhus' direktion Barnhem, Adolf Fredriks, för flickor 2118 b IBorgrättens, f. d. Kgl. öfre, medel, För- - Kungsholms 2118 a valtningen af Stockholms Stadsmissions 2114 Botaniska sällskapet n:r 1, Stockholms 2116! Brage, Sv. allm. sjukförs.-anst b Barnhusinrättningen, Allm i Bran dförsäkringsaktie bolaget Fenix 1769 Barnkrubba, Adolf Fredriks försam- '- Norrland 1771 lings.., Victoria 1773 Barnmorskesällskap, Stockholms 2411 Brandförsäkringsbolaget Tor.. _.... _ 1767 Barnmors kor, legitimerade, se Yrkesregistret. Brandförsäkringsinrättningar 1757 o. följ. - Undervisningsanstalt föl' 1285 Br:tndförsäkringskontor, Sthlmsstads, Barnmorskornas i Sthlm pensionsför- för fast egendom 1759 ening randförsäkringsverket, Allm., f. bygg- Barnsjukdomar, Kostnadsfria råd för, nad er å landet 1757 se Polikliniker _ 1588 o. följ.' Brand- o. Lifförsäkringsaktieb. Skandia 1752 Barnsjukhuset Samariten 16 i5 1 Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Skåne 1755 Barnuppfostringsaustalt, Stockholms 1169 Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Svea 1753 Begrafningsbyråer se Yrkesreg'l Brand- o. Lifförsäkringsinrättn o. följ. Begrafningskassor 1915 o. följ. Brandkåren 1131 Bellmanskören 2306 Brandsignaler 1009 Bell-Telefon aktiebolag, Bemedlingskommission, Stockholms IBrandskåp Borgerskapets 1193 Brandstationer Benedickska asylerna 1629 Brandstodsafgifter, Betalning af 1005 Benjamin Lejas välgörenhets-stiftelse 2061, Brandstodsbolag-, Städernas allmänna 1761 Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Innebälls.register. [5677] 00 o 0 Branc1stodsbolag, Stockholms läns 1765 De nödlidandes vänner 2047 _ Sthlms stads, t. försäkring af lös- De sceniska artisternas unclerstödsfond 1868 egendom 1763 Desinfektionsherberge 1601 Brandstodskorniten för försäkr. i stä- Desinfektionsugnar 1601 deruas allm. brandstodsbolag 1761 De svenska djurskyddsföreningarnas Brandsyn 1007 Centralförbund Brandväsen Detektiva polisafdelningen 1085 Brefbärareexp., Sthlms postkontors 1471 Detthowska Skolan 1365 b Bref1ådorna, tiden då dc t.nnmas 2932 Diakonissanstalten 2007 Brefsamlingsställen 2931 Diakoniss arbetsföreningens styrelse 2009 Brummerska skolan 1360 Diakonissförening, Tyska församling:s 2010 Brunnslasarett, Sabbatsbergs 1641 Diakoniss-Sjukhuset 1617 Bryggareembetets (f. d.) pensions- - dess poliklinik 1595 kassa 1889 Diakonissällskapets styrelse 2007 Bryggareföreningen, Svenska 2323 Direktionerför verk o. inrättningar se Bryggeri-Tjenstemanna-Föreningen Bränvinsmagasin 2326 dessas namn. 182 Diskontobanken 1683 Budningskontor 182 Dispachör 1039 Burman & Co. kommandvbolag 1707 Distriktsläkare 1577 Byggmästare, af Byggnadsnämnden Distriktsveterinärer godkände : se Yrkesteg. Djurgårdens förvaltning Byggnadsforcmng, Stockholms Idrottsforemng 2498 Byggnadskontor,' Stadens 1139 Djursholms samskola 615 Byggnadsnämnd, Stockholms Villastads adressförteckning m. m. 611 Bäraregillen, se Stadsbudsexpeditioner. Bönesalar, se kyrkor Djurskyddsfören. - Nordiska i Stockholm Börsfårening, Stockholms 2333 Djurskyddsföreningarnas Centralför- Börskorniterade 1171 bund Djurskyddsföreningen, Svenska allm Oabinets inodores 186 Djurvännernas nya förening 2222 Cavalli-Holmgrenska Stiftelsen 2100 Dramatiska o. musikaliska artisternas Centrala polisafdelningen 1089 pensionsförening 1865 Centralfängelset å Långholmen Dramatiska teatern 2563 Centralinstitut., Kungl. Gymnastiska, 1289 Drott, Fastighetsaktiebolaget 2558 Centralkomite,Sthlms allmänna skydds- Drottningens Hospital, dess direktion :l förening Centralkorniten f. hemslöjd inom Sjukhem (Sophiahemmet) Skyddshem... 0 Sthlms län 5451 Drottninghuset, dess direktion Centralpostkontoret 1471 Drägtreformfören., Fredrika Bremer- Centralstyrelsen f. Sveriges frivilliga förbundets 2200 Skytteföreningar 1559 Drätselnämnden 209, 1119 _ f. Sveriges handtverks- o. indu- - dess första o. andra afdeln. 1123, 1137 striföreningar 2340 Döfstumföreningcn i Stockholm 2022 _ f. Sveriges litoåo'r.förbund 2422 Döfstumliirare-sällskapet, Svenska.., 2387 _ f. Sverigessluäd eriidkareföreningar 2433 Döfstumskola o. seminarium, Manilla 1405 Cervin, C. G., bankir 1705 Charta Church Sigillata of England Ebeneserkapellet 1252 Civilstatens Pensionsinrättning 1833 Ebeneser, Sällsk., i Sthlm 2186 Concordia Ecklesiastik- o.skolstaten i Sthlm Ecklesiastikstaten i Stoeknolms län Dagliga tidningar o. följ. Egendomar i Sthlm, Förteckn. öfver 3001 Dagblad, 0 Stockholms totalbeloppetåderasta.xeringsvärde 5206 Dagen Egendomsregister 3001 Dagens Nyheter dess qvartersregister 5211 Dagligt Allehanda, Nya 2569 Elektricitetsinrättningen, Allmänna 1583 Danviks Hospital, dess direktion 2040 Elektricitetsverk, Stockholms 1175 De blindas förening 2015 Elektriska ledningar, Entreprenörerför De enskilda bankernas syndikat """ 2315 Elementarläroverkens lärares Enke- och De fattigas vänner 2103 Pupillkassa Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 j [5o'i8~ Innehålls-register. Elementarskolan, Nya Federationen 2187 Elementarskolor, förberedande i Femte Armefördelningen 1518 Elevhemmet i Stockholm 1995 blfemte metodistepiskopalförsamlingen 1253 Embets- o. tjepstelokaler, Sthlms stads 221/ Fem~io ~ldste,. B~rge~skapets : 1191 Embetsverk, Statens 222 Fernörefören. till forman for Lappland Stockholms stads, Enke- och Pupill- Fenix, Brandförsäkringsaktiebolag 176!f kassa 1855 Filatelistförbundet, Internationella 252(} Emigrantagenter se Yrkesregistret Filharmoniska Sällskapet 2299 Engelska Episcopal-församl Filialpostkontoren, dess tjenstemän 1475 English Society - _ 2309 Filialtelegrafstationer.: : ; Enke- och PupIllkassan, Allmänna 1847 Finansdep.ts Kontroll-o.justerings- byrå Bankostatens 1851 Finska Nationalförsamlingen Lärarnes vid elementar-läroverken 1836 Fiskerimuseum Polispersonalens enskilda 1857 Fjerde Armefördelningen Presterskapets 1849 Flickskolor 1355 o. följ. - Riksgäldskontorets 1853 Flottan, Kungl., dess Befäl m.m Statens jernvägstrafiks dess arkiv Stockholms stads Embetsverks dess civil-, kleresi- och läkarestat Telegrafverkets dess reserv 1557 'Enke~us, Borgerskapets, dess direkt 198? I Flottans, KungL,.ecklesiastikstat Enskilda Banker : 1653 o. folj.1folkets hus, förening ; Bankers sedlar mvexlas Folkhogskola, Stockholms lans Bankernas syndikat Folkmängden i Stockholrn Jernvägar Folkskolebad, se Skolbad Jernvägarnes pensionskassa 1873 Folkskoleköken, se Skolkök Läroverk Folkskolelärareförening, Stockholms Skolor, se Yrkesregistret, Skolor [- Sveriges allmänna Entomologiska föreningen i Stockholm 2261 ' Folkskolelärarinneseminarie.t 1319 Entreprenörer förvatten- o. afloppsledn Folkskolelärarnes pensionsmrättning för gasledningar 1179, Folkskolestyrelser (skolråden) 1226 o. följ. - för elektriska ledningar 1181Folkskoleöfverstyrelsen 1373 Enureskassan inom Stockholms län 5443 Folkskolornas lärarepersonal Epidemisjukhuset Folkundervisningens befrämjande, Säll- Episcopalförsamlingen, Engelska skapet för 1321 Eipiscopalförsal;nlingarna, Metodist- '" Fondbörs och,f0ndbörskomiterade :: Etnografiska nksmuseet Fondbörsaukbonerna, deras kontrollor 1041 Eugenia~emme~? des~ direktior, Fonden förbefrämjande af svensk silkes. Evangeliska brodraforsamlmgen 1248, odling Fosterlandsstiftelsen Fonder för välgörande ändamål 2601 o. följ. -. dess,rörlagsexpedition :: 2163 Fondm.äklare ; 1~~1 E\ angehsk-lutherska mlsslonsforen Fornmmnesforenmgen, Svenska, 22 <>4 gen., Sthlms 2157 Fornskriftsällskapet, Svenska Exportförening, Sveriges allmänna 2316 ifortifikationen Kungl Expressbyråer 231 Fosterlandsstiftelsen. Evangeliska dess förlagsexpedition Fabriks fattigkassan i Sthlm, direktio- I Fosterländska föreningens styrelse 1903 nen öfver förbund:s öfverstyrelse 2189 Fabriksföreningens i Stockh. fullm _ 2339 Fotografernas, Svenska. förbund Farmaceut!ska.!öre!1ingen 2375/ Foto~rafiska föreningen : FarmaceutIska instituts] 1287 Framat. Nati onal-goodtemplarordsns - dess bibliotek 1031, sjeifhjelpsförening 1906 Fastighetsaktiebolaget Drott Franska reformerta församl, 1259 Fast!ghetsegare~~.rening, ~thlms 2347, 5219 Fredrika-~.remer-förb.und:t 2199 FattIga barns.' anner, Sallskapet, dess dragtreformforeljlng 2200 Fattighus, se Alderdomshom! - dess sjukkassa 1917 Fattigsakförare dess stipendiefonder 1910 Fattig-, sjuk- o. försörjningshus 234 Fredriks eller Finska försarnl, 1233 Fattig\'årdsnälllnd, Stadens 235, Freds. o. skiljedoms- föreningen Patt~gv~rdsstyrelser, Församl:s Fr!a konsternas akademi..; : 1303 FattIgvardsstyr. sammankomstiokaler 235, Fnllll1l'arebarnnuset, dess dn ektlon 210 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 _ a Innehålls-reg'lster. [5679J Frimärksamlarefören. i Sthlm 2519 Föreningen för vård af fallandesjuka Frisinnade klubben 2231 sinnesslöa barn Fromma stift., stipendiefonder m. m för välgörenhetens ordnande 1975 o. följ. _ Register deröfver.c.c..... oooo.oooo_ooooo för värnlösa unga flickors skydd 2129> Fruntimmersfören. för mission. i Kina Hemmet för arbeterskor 220-i Fruntimmers-sim- o. badinrättningen - mot lifsmedelstullar 2317 vid Skeppsholmen Röda korset 2001 Fruntimmersskyddsföreningen Sthlms intern. lärarinnehem 1995 Fruntimmerssällskapet, Välgörande till bered. af lifränta åt tjenare 2063 Främmande makters besktekn till det godas befrämjande 2131 _ Makters härvarande konsuler till minne af Konung Oscar och _ Religionsbek:s eekles.-stater 1257 o. följ. Drottning Josephina 2089~ Frökontrollanstalt, Sthlms läns hus- - Tjenstemäns sjelfbjelpskassa 1950 hållningssällskaps, styrelse Ofre Norrmalm 2243 Fullmäktige i Stockh:s fabriksförening 2339 Föreningar för Skollofskolonier 2499 Fylg-ia, Försäkringsaktiebolag 1777 Föreningsbanken i Sthlm, Aktieb Fynngeniörskontoret 1461 Förmyndarekammare, Stockh:s stads 1107 Fångvårdsstaten 0 Förmynderskap, Gode män för 1109' Fångvårdsstyrelsen 1421 Församling, Första Svea Artillerireg. 1217a Fäktklubb, Stockholms Göta Lifgardcs 1216 _ Stockholms södra Hof Fältskärer se Yrkesregistret - Lifgardets till häst 1215 Fältskärsstugor se Namnregistret - Skeppsholms (K. Flottan) 1218 Fängelserna 1422 o. följ. - Svea Ingeniörkårs 1220 Förberedande elementarskolor 1367 o. följ. - Svea Lifgardes skola för inträde i Tekn. högskolan Svea Trängkårs 1219> Förbundet mellan Sveriges kristliga Församlingar, separerade, se dessas namn. föreningar af unge män Stadens mindre & Förbundet Sveriges Framtid Stadens större Föreningar och Säl lskap m. m o. följ. Församlingarnas Fattigvårdsstyrel- Föreningen Barnavärn 2108 ser e Föreningen De Blindas Vänner o - gränser, se kartan.. Föreningen Folkets hus Kyrko- och Skolråd 1226 o. följ.. Föreningen för befrämjande af skol- - Skyddskornitåer 2066 o. följ. ungdomens vapenöfningar 2493 Församlingsbibliotek 251 _ det samhällsbev. arbetssamf. sjelfhj. Första Svea 1\rtil.leriregemente 15~7 kassa 0 - dess ecklesiastikstat 12La _ för bistånd åt lytta o. vanföraisthlm 2029 Försvarsföreningen, Allmänna _ för blindas väl 0 Försäkringsaktiebolag-et Fylgia 1777 _ för blindskrift Idun _ s för Blindskriftbibliotek Seenritas 1825 _ för folkbibliotek och läsastugor Skandia 1752 _ för grafisk konst 0 - Tre Kronor 1789 _ för Kanot-idrott 2467 Försäkr.-bolagetNordiskYachtassurans _ för kyrkosångens höjande, Tyska Försäkringsbolag, svenska o se Yrkesreg. församl:s utländska, deras agenter se Yrkesreg. _ för sinnesslöa barns vård 2025 Försäkringsföreningen _ för dess arbetshem 2025 Försäkringsinrättningar 1731 o. följ. _ för dess skola 2025 Försörjningsinrättning, Sthlm s Stads _ för sjukvård i fattiga hem 2003 allmänna 1165 hos fattiga inom Kungsholms Förteckning på gator, gränder och torg 87 förs öfver ändrade gatunamn m. m... 83,84 hos..fattiga inom Maria förs. 2004b - öfver i hnfvudstaden varande egen- Ostermalms förs 2004c domar och tomter _ för skidlöpningens främjande i Sve- - öfver qvarteren i hufvudstaden rige 2475 Förvaltningen f. Groenska o. Willeför skolornas prydande med konst- brandska fonderna 1861 verk aff. d Kgl. öfre Borgrättens medel 1859 _ för Stockholms läsesalong 2279 ~'örvaltningsutskott, Patriotiska Säll- _ för sömmerskor 2203 skapets 1951 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 [5680J IUllrhäIls.reg'ister. Förvaltningsutskott, Stockholms låns IHamnlotsar 1135 Hushållningssällskaps 5437 Hamntaxa 2877 'Garal.lti-för~äkr.-aktiebol. Tre Kronor 1789 Hamnvågar..:::..;:. :::::.:::::: :: :.. ::::: :..:.:::: 1129 Garmson~s.1ukhuset, dess direktion 1603 Handarbetets v~nner 1031, 2338 Gartnersallskapet, dess direktion 2356 Handelsbank, Stockholms, 1677 Gasledningsentreprenörer 1179 Handelsbokhallarnes pensionsförening 1895 Gasverk, Stockholms _ 1175 Handels~?tta?s Pensionsanstalt Gasverksarbetarnes sjuk. o. begrafnings- Handelsforemng, Sveriges allmänna 2327 kassa ~ 1923 Handelsinstitu~.' Schartaus 1311 'Gator, gränder o. torg inom Stockholm 87 Handels- och SJöfartsnämnden 11n 'Gator o. ~rä~der, som ändrat namn Handelsresandeförening, Sveriges, 2407 GatnrellhallIIIllgsafg., sammandrag af: 5218 Handelsskolor.; se Yrkesreg., Skolor Geber & Co., Julius.: 1706 Handtv.erksforenmg, Stockh:s stads 2341 'Generalpoststyrelsen 1467 Hautb?lsternas understödskassa 18n Generalstaben 1515 Have:Jagenter se Yrkesregistret Genera~tullstyrelsen 1491 Hedvig Ele~no:a församling 1234 Geologiska Föreningen i Stockholm dess fattigvårdsstyrelse 1157 Gertruds församling 1229 Helsop?hsen 1145 Gevärsförråden i Stuckholm _ 1541 Helsovarden, personer och inrättnin- Glasförsäkringsaktiebolaget Stclla 1794 gal',hörande.dertill 1575 o. följ. - Svenska 1793 Helsov~rdsf~.reUlllgen I Stockholm 2365 'Gode män för frälse nmyndige Helsov~rdsn~mnden 1145 Good Templar ordens sjelfhjelpsför- Helsovardsnåmndens anst, för kläders o. ening : 1905 bostäders befriande fr. smittoämnen vär?,!e- och arbetsstuga 208.'; Hem. för de ~länd~, dess styrelse 2079 G()O~ I'emplars, Independent Order of f?r,obothg:t sjuka m. m o. följ. Goth.la, Olycksfallsförsäkringsanstalt f?r.ålderstigna 1985 o. följ. -Gratialkassa, Hofstatens for?gonsjuke 1644 'Gr:wesmlihlska skolans direktion försjuksköterskor, sesophiahemmet 1643 'Grlpsholmsförening-en 2255 Hemmet ElIm - :: : 1650 Groenska fonden, Förvaltningen f'ör f~r ar~e~erskor,. foremngen 2~04 Grosshandelssocieteten for fngifna qvmnor, se Drottnio- 'Grufve karte kontorsn gcns skyddshem 20!l3 Gubbhus. Borgerskapets, dess direkt f?r qvinliga idioter 2027 Gustaf ~dolfsföreningen i Stockholm for..~amla : : 'GymnastIkförbundet, Svenska 2481 Hemslöjdens befra~j~nde, Stockholms Gyn:nastikförening, Stockholms 2483 la:.js centralk~nllte för Stockholms qvinliga 2489 Hern.o~ands enskild~ bank Gymnast~kläraresällskapet, Skandin 2480 Herhgmna.~!'ophlas. Fruntimmers- ~Sro~k~~~i;~ ~g1;:i~~~_~~.~:.~~~~~~~.~ ~~~~... '.f~~~~ri~~n.~~~ ~~l.. ~.~~~.~~.~~~.s.2074 'Gymnast~ksällskapet, Qvinliga 2488 Historiska foremngen 2251 Gymnast~ska Centralinstitutet B1U,el1~ 1031 Gymnastiskt-ortopediska Institutet Hofforsamhngen, Kungl Gästg,ifveri, se Sth lms Skjutsstatio~ 491 Hofkapell:ts Pensionsinrättning skjutstaxa 2882 Hofkleresfet : 1212 'Göta Ingeniörbataljon 1535 ~O~kons!stonum, Kungl 'Göta Lifgarde, dess stab o. kompani o predikanter 1212 stat '" 1523 Hofst.atel;s gratialkassa dess eeklesiastikstat 1216 Holm.Ja, aterförsäkrings-aktieb 1819 Göteborgs Enskilda Bank 1656 Hospital, Danviks, dess direktion 2040 Ii' l 'k... - Drottmugens, dess direktion 2036 'I H sa omn;or, s~ Polikliniker 1583 o. följ. - Konunsrens dess direktion 20"4 am!?arski6id RIsellschöldska stipan- ~ Stockh~lms' å Konradsberg 1621 dnfonden.:': : Timmerma~sordens 2041 amnfogded t kt ,. H. IS n.. e~ Understöd åt nödlidande, pensionsamnfogdemspektol 1135 fonder för hjelpbehöf 2033 o. följ. Mamn~gdekontor o. Hamnfogdar 1135 Hospitals- o. Medaljfonder. Konungens 2033 Hd,mn..apte~ 1135 Hotell o. Rum för resande 292 amntontolet Hulcla Lundins Slöjdknrs 1320 Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Inuehålls-register- [5681J Hundskatt 2896\lnstitutet för blinda _.. _.. _.. _ 2011 'Husegarefören.,seSthlmsFastighetsegareför. -- rör döfstumma å Manilla, f. d. se ening Manilla Döfstumskola. Husegareregister Gymnastiska Central-idess direktion 1289 Hushålln.-sällskap, Stockholms läns, - Gymnastisk ortopediska, dess didess förvaltningsutskott 5437 rektion 1579 Hushålln..sällskaps frökontrollanst., - Karolinska Mediko-Kirurglska 1283 Stockholms läns., Kungl. Skogs Hushållsskola, Diakonissanstaltens Kungl. Veterinär _ f. flickor, Aktieb. Sthlms praktiska Mediko-rnekaniska _ Högre Lärarinneseminariets dess ortopediska afdelning 1581 Hvad nytt i dag? 'l'and läkare Hygieniska museet 1031, 2505 Inteckningsgaranti aktiebolaget 1675 Hypoteksbanken, Sveriges Allmänna 1691 Iuternationella Filatelistförbundet, Hypoteksföreningen, Mälareprovin- Sthlm 2520 serrias 1693 Internationella qvinnoförbundet 2504 Hypotekskassa, Stockholms 1697 Israelitiska Sjukhjelps- o. begrafnings- _ för Sveriges städer, Styrelsen öfv. 1695, sällskapet 1943 Hyrkusktaxa Ynglingaföreningen 1909 H~radshöf~ingar.i Stockhol.~s län 2981Jakobs o. J ohannes' frivilliga arbets- ~ Häradsskrifvare i Sthlms lan 298 hus 207, H~stförsäkr~.ngsbo.~ag för ~~hlllls län 18 to - fö.rsaml~ng Hogre allmanna laroverk, Sodermalms lagre läroverk 1341 _ Latinläroverket å Norrmalm dess fattigvårdsstyrelse 1153 _ Lärarinneseminarium 1315 Jernkontoret,fullmäktigeo.tjenstemän 1699 _ d.~ss hushållsskola ~.. 1~1Y Jern-.?ch spanmålsmiiklare : _ läroverk f. qvinlig ungdom 135;} o. följ.] Jernvagarnes, Enskilda, pensionskassa 1873 _ Realläroverket 1337 J ernvägsaktieb. Stockholm-Saltsjön 1456 Högskolor: Jcrnvägsstaten Artilleri. och Ingeniörshögskolan 1297 Jernvägsstationsförest., enskilda, 1451 o.följ. Krigshögskolan statens 1440, 1443, 1444 Sjökrigshögskolan 1300 Jernvägsstyrelsen 1431 'I'ekniska högskolan 1307 J ernvägstrafikstatenspensionsinrättn. Stockholms högskola 1281 samt Euke- o. Pupillkassa 1843 Högskoleföreningen, Stockholms 1282 Jernvägsunderrättelser 2911 Höjder 2905 Johannes' och Jakobs förs 1228 Josephinahemmet 2127 Jultomtame, Sällskapet, dess styrelse 2105 Idioter, hemmet för qvinliga 2027 Juridiska råd och upplysningar 1101 Idrottsföreningen»Karnraterna» Justerare af mått och vigter 1509 Idrottsklubb, Sthlrns 2497b - i länet 5413 Idrottsklubben inom Stockholms län 5413 Idrottssällskap 2451 o. följ. Justeringsbyrån (Finansdepartem:s) 1509 Idun, Stöld- och glasförsäkringsaktieb Jägareförbundets, Svenska, Centralaf- Inbrottförsäkringsinrättning 1825 deln. i Stockholm, dess styrelse 2461 Industri.kreditaktiebolaget i Sthlm 1673 Ingeniörkår, Göta 1535 Kabinett, s. k., se Cabinets 186 _ Svea 1533 Kalenderafdelningen dess ecklesiastikstat 1220 Kamrnarkontor, Stadens 1121 Ingeniörhögskolan, Artilleri- och 1297 Kanslier 320 Inlösen af obligationer och kuponger, se Kapell, se Kyrkor 334 yrkesreg., Bankirer etc. Kapital- och Ränteförsäkringsanstalt Insk~ ifnir:~.sn~.mnd.0. inskrifningsrevi- i K,uoli~sk~ I?-edi~w.kirnrg. institut 1283 sion foi varnphkttge inom Sthlm s \- des> bibliotek 1031 stad 1185,1187 Karolinska institutets poliklinik 1585 _ inom Stockholms län hygieniska museum 1031 Inspektör för Militärläroverken 1520 \Karolinska Institutets Tandläkare- _ Ångslups institut 1284 Institutet, Arbetare-.. : 1327 Kaserner 321 _ FarmaceutiRIm.._ 1287 I Katarina församling Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [5682j Innehålls-regtstar, Katarina lägre läroverk 1342 Kredit- o. Diskontoförening, Stockh:s Sjukhus 1611 Kreditaktiebolaget, Industri dess fattigvårdsstyrelse Skandinaviska 1671 Kateketer vid af Samfundet Pro Fide - Sydsvenska 1674 et Christiauismo upprättade skolor Krigsarkivet 1031 i Sthlm 1393'KrigshÖgSkolan, Kungl Katolska apostoliska församlingen 1261 Krigsskolan, Kungl., å Karlberg församlingen 1265 Krigsvetenskapsakad. bibliotek 1031 r - församlingens folkskola 1399 Kristliga föreningen af unga qv innor 21 '71 - församlingens gosskola fören. af unge män 2173, 2174 Kemistsamfundet Ynglingafören., Sthlms 2175 Kennelklubben, Svenska 2463 Kronofogdar i Sthlms län 5401 Klara nya elementarskola 1366c Kronohäktet å Långholmen församling i Norrtelje dess fattigvårdsstyrelse 1152 Kronolänsmän i Stockholms län 5401 Klockare 327 Kronouppbördsverket 1079 Klämtslag 1009 Kronoutskylder, Betalning al 1005 Knipers En leefru pensionsinrättnin O' 2051 Kronprinsessan Josephinas pens.inr KOlllma~ditbolag~t Burman & Co ~ 1707 Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt - Landtmanna. & Kreditkassan 1685 för sjuka barn 1639 Kommendant i Stockholm 1519 Kungl. Biblioteket 1031 Kommerskollegium 1415 Kungl. Blindinstitutet 2011 Kommissionskontor se Yrkesreg. Kungl. Flottan : : ,7 Kommissionärer h'js Myndigheter '.. 10B3 Kungl. Hofkapel~ets pensionsinrättn 18b3- Kommissionärer, ~!\.ngfartygs se Yrkesreg. Kungl. Myntkabmettet: : 1031 Kommissionärer i Öfverståthållareemb Kungl. Patent- o. registreringsverket 1417 KommunalstyreIsen dess bibl!ot~k :: 10~n Kommunikationsväsen Kungl. Patriotiska saliskapet ; 19i1l Kompromissrätten rörande handels- Kungl..Svea..r.lfg.ardes underofficerares?' t. t 1189 pensionsförening 18L Kon;~~ T~~t~~:~ :...:::: I~ungl. Sällskapet Pro patria Teaterns aktiebolag Kungsholms barnhen.j. : a - dess pensionskassa Elementarskol a for flickor 13g6~ Ko 'ad b 'g" l 't l församling 1.3_ K Dl s t ' 10I(P\~I ''':k''j' k j... - dess fattigyårdsstyrelse 1156 onder,:a orrum, gr.r USI a IS a a ca- 130" _ privata elementarskola 1366a ~ ~mlel~s... ~... il _ k tt ill l" 67 Konsistoriuur, lumgl. Hof- 1~~! KU1~hl~S, e ~o~kh'~i~;~'";t~d~" '~~h'"iä~~162b - Stockholms stads L~;) K' kl bb 2"11 Konstföreningen, Musikaliska 2297 vmno 1:! en : ; :: :.... '.. Kyrkofattlgkassa, Nikolai fors:s 1226 Konstf(~!en~ng, Svenges Allmanna 2289 Kyrkofullmäktige 1241 Konstn~rsforbun.det,. dess styrelse 2291 Kyrkogårdsnämnden 331, 1183 Konstnarernas foremng, Svenska 2294 Kyrkoherdar i Stockholm Konstnärsklubben 2293 Kyrkor, kapell och bönpsalar ~onsulatkontor.en z:: 3~9 Kyrkoråd, Församlingarnas 1226 o. följ. h.onsu~~r,..utländska ~nakters harv.!067 Kyrkovärd.ar.; KontoIlstforenlllg, Svenges ~4 O~ Kälkbacksaknlllg 2897 Kontraktsprostar.. ;)40il Källare Kontroll- och juste,ings-byrån 1509 Köpmannaföreningen i Stockholm 2331 Kontrollverket, Kungl Köpmansklubb, Stockholms 2334 Kontrollör vid fondbörsauktionerna 1041 Köttbesigtningsbyråerna 1147 Konung Oscar I:s iviinne 1988 Konungens Hospital, dess direktion lililitärhospitals- o. medalj-fonder 2033 Ladugårdslands församling 1234 Konvalescenthemmet dess fattigvårdsstyrelse 1157 Korsbandsförsändelser 2922 Landsfiskal i Stockholms län 5401 Korsbandslådor 2933 Landsting-sbestyrelse, Stockh:s läns 54B1 Kreatursförsäkringar 1809 o. följ. Landtbruksakad. bibliotek o. museum 1031 Kreatursförsäkringsbol., Skandinaviska Landtbruksskolan vid Husby 5449 i Stockholm 1811 Landtmanna & Kreditkassan 1685 Brand- och lifförsäkrings-akfiebolagef SVEA. 13 Drottninggatan.

9 - Innehålls-register. [5683J Landtmäteristaten inom Stockh:s län 5411 Lykttändarnes sjuk- o. begrafningskassa 1945 Lars Hiertas minne, Stiftelsen o. sifonpumparnes v. Sthlms gasverk Lasaretten i Stockholms län 5455 o. följ. enskilda pensionsfond 1907 Las~re~tet, Serafimer-,.~ess d~rektion 1605 Lpg~sk.ontrollant 1139 Latinläroverk, se Allmanna laroverk. Lånbibliotek se Yrkesreg. Latin- och realgymnasium, Sthlm s _ Lädergrosshandlare-Förening, Sveriges 2350 Ledamöter af Riksdagen förstockh:slän 5429 Lägre Lärarinneseminariet, se Nya _ af Riksdagen 572 Läkare, praktiserande, i Sthlm se Yrkesreg. Lejas, Benjamin, välgörenhets stiftelse i Stockholms län 5407 Liberala valmansföreningen 2235 Läkaredistrikten 2892 Lif- o. Brandförsäkringsinrättn o. följ. Läkareförening, Stockholms 2364 Lifförsäkringsaktieb. De Förenade _.' 1741 Läkareinrättningen Strandbergska 2043 _ Nordpolen 1744 Läkaresällskapet, Svenska 2363 _ Nordstjernan 1735 Länsfäng-elset 5481 _ Skåne 1755 Länsstyrelsen i Stockholms län 5401 _ Svea 1753 Länsveterinär _ Thule 1737 Låraresällskap, Stockholms 2273 _ Victoria 1739 Lärare o. lärarinnor, Folkskole Lif- och Sjukförsäkringsbolaget Vasa 1751a Lärarinnehem, Sthlms internat _ Liffärsäkringsanstalten Oden Lärarinneseminarier Lifförsäkring-sbolaget, Allmänna 1743 Lärarinnornas v. Sveriges högre skolor _ Nornan 1746 för qvinlig ungdom pensionsin- _ Svecia 1751 b rättning 187!4 _ Svenska 1749 Lärarnes v. elementarläroverken Enke- _ Vanadis 1751c och pupillkassa 183& Lifförsäkringsföreningen Balder 1745 Läroanstalt f. Baptistförsamling:s äld- _ Röda bandet, Allmänna 1748 ste o. predikanter 1323 Lifförsäkringsföreningen Svenska Post-.- för blifvande lärarinnor 1315 personalens 1882 Läroverk, Allm. och Enskilda Lifförsäkringsinrättningar 1735 o. följ. - Högre, för flickor 1355 Lifförsäkringskontor Högre latinlärov. å-norrrualm 1333 Litgarde. Göta, dess ecklesiastikstat Högre realläroverket 1337 dess stab och kompanistat Lägre till häst, dess ecklesiastikstat Nya elementarskolan 1339 _ dess stab och sqvadronstat Södermalms högre allm 1335 _ Svea, dess ecklesiastikstat 1214 Läsesalong, Stockholms, Föreningen f. - dess stab och kompanistat , 2279 Lifgardets till häst pensionskassa 1870 Löwenströruska lasarettets direktion 5455 Litrustkammaren Lifräddningssällskapet. Svenska Magdalenahemmet, dess styrelse 2007 Likbränningsföreningen, Svenska 2525 Magistraten 1103 Likkistmagasin se Yrkesregistret Malrnqvistska barnuppfostringsanst 2123 Liljeholrnens skytteförening 1569 Manhems poliklinik 1598 Litog-rafiska föreningen i Stockholm 2423 Manilla, Döfstumskola o. Seminarium _ förbundet, Centralstyrelsen för , 1405 Litteratörernas o.artisternas pens.fören Manufakturhandlareföreningen isthlm 2406 Ljusets bröder, Samfundet 2527 l\iantalsnämnd, Stockholms stads.._ 1097 Logis för resande, Hotell 292 l\iaria folkskolas matlagningskurs 1389 Lokalafdelning, Sthlms, af Svenska - förber. elementarskola f. gossar 1369 fredsfören förs:s förening för sjukvård hos Lorönska Stiftelsens styrelse 2277 fattiga 2004b Lotskaptensexp Kommunalförening 2245 Lotskontor 1463 Maria Magdalena församl Lotsstaten dess fattigvårdsstyrelse 1154 Lotsstyrelsen Sjukhus Lotsverkets ensk, pensionskassa 1845 Mariebergs Ammunitionsfabrik 1543 Lotten Vennbergs fond 2055 Mariningeniörs-staten 1553 Lundins, Hulda, Slöjdkurs 1320 Maskinistföreningen 2429 Lyceum för flickor, Sjöbergs 1361 Matlagningskurs, Maria folkskolas 1389 Lykttändarevaktkontor 1177 Matlagningsskolor Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 '.r--- [5684J Iunehälls-reglster. )Iazerska qvartettsällskapet 2296 Nederlagskontoret 149!J Medicinalstyrelsen 1575 Nikolai församling 122& Medicinska föreningen församlings kyrkofattigkassa 1226 Mediko-kirurg. institutet, Karolinska 1283 Nobelstiftelsen 2276 Mediko-mekaniska gymnastikinstitutet 1581 Nollerothaka stiftelsen 1911 Melinska stenografföreningen 2518 Norden, Olyckfallförs. aktiebolag 1781 Mellersta Väg- och Vattenbyggnads- Nordisk Yachtassurans, Försäkr.bol distriktet 5420 Nordiska Kreditbanken. Aktiebolaget 1679 Metodist-episkopalförsamlingar 1253 Nordiska Djurskyddsföreningen 2225 Militarhospitals- och medaljfonder, Nordiska Föreningen i Stockholm 2503 Konungens 2033 Nordiska museet, dess styrelse 2502: Militärliteratur-föreningen Nordiska museets främj., Samf. f Militärläroverkens inspektör 1520 Nordiska Nykterhetsmötets Central- Militärstaten bestyrelse 2216c.:Iiilitärsällsbpet i Stockholm 2361 Nordiska Samfundet till bekämpande :M:ilkontoret 1432/ af det vetenskapliga djurplågeriet 2227 M!nnes!ista..:..::: : ; 1005 N ordi~ka ömsesid. olycksfallförsäkr.-för- MlJ.luthandelsfolen.s pensionskassa 1893 eningen Bore 1783 Missionsförening. Betesda 2158 Nordpolen, lifförsäkr.- bol _. Stockholms ]~vangelisk-lutherska 2157 Nordstjernan, Lifförsäkringsaktiebol i\Iissionsstyre lse, Svenska kyrkans 2155 Normalskolan för flickor 1315 liissionssällskapet, Svenska 2156 Nornan, Lifförs.vbol Mosaiska församlingen 1267 Norra Latinlärov. Försvarsförening 2193 b - församlingens religionsskola 1401 ~ orra Latinlärov. skytteförening b Mosebacke Gångbro-Aktiebolag 2548 Norrland, Brandförs.aktiebolag 1771 Murbecks inrättn. f. fattiga flickor 2124 Norrmalms förbered. elementarskola 1367 Museer 1031 Norrmalms skytteförening 1570 Museet, Hygieniska 2505 Norrtelje kronohäkte 5483.Musikaliska akademien lasarett dess bibliotek tjenstemän derstädes 5471.:IIusikaliska o. Dramatiska artisternas Notarii Publici : 1043 pensionsförening 1865 Numismatiska föreningen 2267 Musikaliska Konstföreningen 2297 Nya Aktiebolaget Tivoli Musik- o. Bokhandlarnes pensionsfören N ya Amorteringsfonden för apoteks.:ifusikerföreningen, Svenska 1869 privilegierna 1729.:Ilusikföreningen 2298 Nya Bokförläggareföreningen 2401 I1Iusikskola,seYrkesreg.: Lärare i musik Nya Dagligt Allehanda 2569 Mynt, utländskt, in- och utvexlas, se Nya Elementarskolan 1339 Yrkesregistret. -- dess bibliotek 1031 Myntkabinettet 1031 Nya Kyrkan 1255 }I:vntverket, Kungl Nya Lärarinneseminarium 1318 ~lalaremästareförening, Sthlms 2435 Nya Språkkursen 1325 :liått och vigter. Justerare af 1509 Nya Spårvägsaktiebolag, Stockholms 2533 :l1äklare 1041»)Nyfikenhetsregister» 833 :Hälarens Lotskontor 1463 Nyfilologiska sällskapet 2286 Mälareprovinsernas.:IIälareprovinsernas ensk. bank i Sthlm hypoteksförening 1655 Nykterhetsarmen 1693 N ykterhetsfolkets i Sthlm 2216 a Central. Nationalekonomiska föreningen 2257 församling 2216b Nationalförbund, Svenska Kvinnornas 2504 Nykterhetsorden Verdandi (N O W) Xationalföreningen, Svenska 2191 Nykterhetssällskapet, Svenska 2207 National G. T. O Nödhjelpskassadirektionen i Sverige Sjelfhjelps föreningen Obligationer, utlottade, inlösas 1047»Framåt» 1906 Obligationsförsäljare se Yrkesregistret National-goodtemplars, Sthlms, mis- Stadsmäklare. [1041J sionsförbund 2159 Oden, Svenska lifförsäkringsanstalten ~ationalmus.~um, tid, då det förevisas ~0311 Odontologis.lm.. sä.nskapet i Sthlm 2~.i~ ::\attasylet for qvmnor ~083,OlyCkSfallforSaknngar 1777 o. fo J. Xaturhistoriska riksmuseum 1031 Olycksfallförsäkringsaktiebol. N orden 1781 ~aturvetenskapliga fören., Sthlm s Skandinavien 1779 ~ avigationsskolan, dir. o. lärare 1313 Olycksfallsförsäkringsanstalten Gothia 1784 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Innehålls-regi ster. [5685 J å Olycksfallförsäkringsföreningen Bore 1783: Postpersonalens, Svenska, lifförsäk- Olycksfallförsäkringskontor ringsförening 1882': Ombudsman, Stadens 1119 Postsparbanken 1711 Operan, Kungl. se Teatern, Kungl. Postsparbankskontor... 43t:; Operabalettens enskilda kassa 1867 Poststaten Operakörens enskilda kassa i Stockholms län 5425 Ordningsföreskrifter för Sthlm Poststyrelscn, General-, 1467 Ordonnanspolisafdelningen 1091 Posttidningen 2569, Ortopediska institutet, Gymn 1579 Posttjenstemäns, Sthlms, sjelfhjelps- Oscar- Fredriks borg 5477 förening Postunderrättelser IPostvärdeteckenmuseum 1031 l Praktiska Hushållsskolan för flickor 2126 Packhusinspektionen i Stockholm 1497\Presterskapet i Stockholm 1211 o. följ.. Paketförsändelser vid Postverket 2929 Presterskapets Enke- och pupillkassa 1849 Palmgr~nska samskolan 1347IPr~stsällskap, Stockh:s, d:ss..styrels~ 2151 Panoph~on, Sve~ska Pantaktiebank, Stockholms 10B~lprll1so 9arls uppfostringsinrättn o. följ. Galon), dess direktion (pa 2121 Pantlåneafdelning, Arbetareringens Privatassistans, Aktie bol. Stockholms Kungshol banks 1681 Privata elementarskolan Pappersbruksföreningen, Svenska 2324 men 1366a Parad dagar, Förteckning deröfver 1001 Privat-Gymnasium, Stockholms 1349 Pass, der de utfärdas 424 o Privi1. Barnmorskor, se Yrkes-reg. Pastorsexpeditioner Pro Fide & Christianisrno, Samfund. 2152~ Patent. o. registreringsverket, Kungl Pro Patria, Barnbörds- o. Barnhus 1605 Patriotiska sällskapets förvaltnings- - Direktion 1973 utskott 1951 Provinsialläkare Paul iska donationsfonden 2053 Provisoriska sinnessjukhuset 1622 Pauvres honteux, Asylet f., dess di- Publicisternas, Sv., understöds- o. penrektion 1990 sionsfören 1901 Pedagogiska biblioteket 1031 Publicistklubbens styrelse styrelse för Pedagogiska lärokursen Qvarnilldustriidkarefören., Svenska 2321 Penningeinrättningar 1651 o. följ. Qvarteren inom hufvudstaden, Iörteck- Pensionsförsäkringsbolaget, Allmänna 1827 ning med angifvande af rote Pensionsinrättningar 426, 1831 o. följ. Qvartettsångare förbundet 2303 Personalregister (Nyfikenhetsregister) 833 Qvartettsångens befrämjande, Sällska- Personer o. Inrättningar, hörande till pct för Svenska, 2305 helsovården o. följ. Qvartettsällskapet, Mazörska 2296 Philipsenska skoli nrättninrren för fat- Qvinliga Gymnastikförening, Stockh:s 248fl tiga barn Gymnastiksällskapet 2488' Plats-anskaffn. byrå, Typografernas o idioter, Hemmet för 2(}27 Polikliniker 435, Qvinnoförbundets, Intern. svenska afd Polisdistrikten 1093 Qvinnoföreningen, Svenska allmänna, Polis domare, Polisintendent, Polismä- till djurens skydd 2223 stare, Polisärenden Svenska, för fosterlandets försvar Polispersonalens enskilda Enke- o. Pu- Qvinnoklubben 2511 pillkassa 1857 Ransakningsfängelse. Sthlms stads 1425 _ Pensionsinrättning 1856 Realläroverket, Högre 13'37 _ i Stockholm enskilda begrafnings-,reformerta församlingen, Franska 1259 och unclerstödskassa 1858 Reformgillet, Svenska 2217 Polisstationer. 436 Register öfver Aunonserna Positivistiska Samfundet öfver qvarteren i hufvudstaden 5211 Postanstalter i riket, förteckning å öfver i Stockholms län upptagne Postanvisningar, underrätt. derom 2925 häraders och socknars namn 5675 Postförskott 2930\- öfver fromma stiftelser m. m 2865 Postkontor, Sthlms, dess tjenstemän Rcgisterförteckning, baksida se titelbladets 2 Postkontorens öppenhållande Reglerf. sjukas intagning å Serafimer- Postmannaföreningen, Svenska lasarettet 1605: Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 L5686J Innehålls-register. Renhållningsafgifter, sammandrag af 52181Samfundet för Nordiska museets främ- Renhållning, Ordningsföreskrifter för 2899 jande 2501 Renhållningens hufvudkontor för Nordisk språkforskning 2284 Representanter, Främm. makters Nordiska, för bekämpande af det Resekrediti v, hvarest sådana erhållas, vetenskapliga djurplågeriet 2227 se Yrkesregistret. - Revisionsbyrå, Sveriges allm Positivistiska pro Fide & Christianismo Revisionskontor, Stadens 1121 Samhällsbev. arbetaresamf.sjelfhj.kassa 1949 Revisors-Samfundet 2335 Samskola, Sthlms nya 1348 Riddarholmskyrkan 1031 Samskolan, Palmgrenska 1347 Riddarh., dess direktion o. tjenstemän :t Elisabethsjukvårdssystrarna 1647 Riddarhusets fonder :t Gertruds församlings skyddsfören Riddarhussulen 1031 S:t Göran, Sjukhuset 1608 Riksarkivet 1031 S:t Marcus' metodist-episkopalförsami Riksbanken, dess styrelse m. m 1651 S:t Pauls metodist-episkopal försami upplysningar rörande densamma 1651 S:t Peters metodist-episkopal försami Riksdagens Ledamöter Schacksällshp, Sthlm s för Stockholms län 5429 Schartaus praktiska Handelsinstitut bibliotek 1031 Schweizerier 466 Riksgäldskontoret 1689 Securitas, försäkringsaktieb. '" 1825 Riksgäldskontorets enke- o. pupill- Segelsällskap 2453 o. följ. kassa 1853 Seminariet för döfstumskolelärare 1405 'Riksmuseets etnografiska saml. m. m för folkskolelärarinnor sami. af fossila växter Högre lärarinne Riksmu eum, Naturhistoriska Nya lärarinne-, 1318 Rikstelefonanstalter 2941 Serafimerlasarettet, dess direktion 1605 Rimbo, Stockholm-Rimbo jernv.-a.b dess poliklinik 1589 RodMörening. Stockholms re~ler f. sjukes intagande derstädes 1605 Rosenlunds ålderdomshem 1163 Sevärdheter, Stockholms '''''' 1031 Rotedistrikt, gränserna se Kartan Sifonpumparnes o. lykttänd. pens:!' 'Rotemansexpeditioner 450 Sigtuna, tjenstemän derstädes 5465 'Rotemän, Förteckning öfver 1099 Silkesodling, fonden för befrämj. af 'Rullföringsområdet N:o , 1185 svensk 2353 Rum för Resande, Hotell 292 Sim- 0. Badinrättningen f. fruntimmer 2543 Rydbergs stiftelse, 1403 Sirnsä llskap, Stockholms, styrelse 2469 Rlska legationskyrkan 1263 Sinnessjuk~, h~spita~ r., å Konradsberg 1621 Radhuskanshet Skyddsforemng for 2087 Rådhusrätten 1103 Sinnessjukhuset, Provisoriska 1622 Bäddningshemmets styrelse 2007 Sinnesslöa barn, deras vård 2025 Räddningsredskap f. drunknande 1015 Sjukdomar behandlas kostnadsfritt 1583o. fö lj. Ränte- o. Kapitalförsäkringsanstalten 1731 Sjukhern, Drottningens (Sophiahemmet) 1643 Rätt och Sanning, Sällskapet Stockholms, för obotligt sjuka 1619 Rättelser 1). tillägg 82, 1000 Sjukhuset, Allmänna Garnisons Rättskemist Diakoniss Rättstavningssällskapets Stockholms- - Epidemi krets Katarina 1611 Röda bandet, Allmänna lifförsäkrings- - }Iaria 1609 föreningen Sabbatsberg, dess styrelse m. m 1607 Röda korset, Svenska föreningen Samariten _ s sjuksköterskehem S:t Göran 1608 Rösträttsförening, Ofverstyrelsen för Sjuk- och begrafningskassor Sveriges 2231 Sjukförsäkringsanstalten Brage 1787 Sabbatsbergs Brunnslasarett Sjukförsäkrings bolaget Vasa la 1641 Sjukförsäkringsil1l'ättningar a, ålderdomshem, dess styrelse m. m Sjukhem, Dr Pontins sjukhus 1607 Sjuksköterskehem, Röda korsets 1646 Salemkapellet 1251b Sjuksköterskor, der dessa erhållas 1599 Saltsjöbanan 1456 Sjuktransportvagnar 1601 Salutdagar 1001 Sjukvård i fattiga hem 2003 Samfundet Ljusets bröder 2527 Sjukvårdsanstalter, m. m Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. > '", l

13 Innehålls. register. [5687J Sjnkvårdsföreningar,seNamnregistr f. Skyddsförening, Stockhol ms, för fri- Sjukvårdssystrarna, Sot Elisabeth, 1647 gifna 2091 Sjöassuranskompaniet 1803 Skyddsföreningen, Tyska Sjöförsäkringsaktiebolag, Stockholms 1797 Skyddsföreningar o. dyl 2065 o. följ. S.F'f.(ir~äkr.-aktieb. Vega 1801 Skyd dsföreningen för sinnessjuka j _ Agn 1799 Skyddshem, Drottningens 209~: Sjöförsåkringsinrättuingar 1797 o. följ. - för idioter, dumba o. blinda 20(,1 o. följ. Sjöförsäkringskontor 473 Skyddskomiteer, församlingars 2066 o. följ. t;jökaptens-societet.. dess deputerade 1897 Skytteförbnndet i Stockholm 1565 Sjökrigshögskolan, KungL 1300 Skyttefören:ar, förbund o. gillen Sjökrigsskolan, Kungl Skäne, Brand- oehliffiirsäkrings aktieb Sjömannaföreningens styrelse 1899 Skånes Enskilda Bauk 1653 Sjömanshem, Stockholms 1()94 Sleipner, Aktiebolaget 2560 S.jiimanshuset. dess direktion 1195 Slottsstaten Sjörätt, internat., sv. förening för 2262 Slussmästare 1135 Skandia, Försäkringsaktiebolaget 1752 Slöjdf(jreningen, Svenska, dess styrelse 2337 Skandiuav ien, Olycksfallförsäkr.a. b Smittosamma sjukdomar, transportvag- Skandina viska allrn, lifförsäkringsför- nar för denned behäftade 1601 eningen Balder 1745 Smittoämnen, desinfektion för 1601 _ Gymnastikläraresällskapet Småbarnsskolesällskapet i Stockholm 1395 _ Kreatursförsäkringsbolaget i Sthlm 1811 Smörnoteringen, Svenska 2322 _ Kreditaktiebolaget 167l Snickeriexportförening, Sveriges 2320 _ Teosofiska samfundet 2177 Socialdemokraten 2569 Skansen 1031 Socialdemokratiska arbetarepartiet 2237 Skarpskytteförening, Stockholms 1563 Solna Sjukhem 1645 Skeppsdockornas å Beckholmen dir 1197 Sophiahemmet, dess styrelse m. m 1643 Skeppsholms f'örsarnl. ecklesiastikstat 1218 Sotarc, se Skortensfejare 1095 Skeppsklarerare 1037 Sotaretaxa 2885 Skeppslista, Stockholms 2875 Spanmålsexportföreningen, Sveriges 2319 Skeppsmätare 1503 Spanmålshandeln, skiljenämnd för 1173 Skeppsmätningskontrollör 1503 Spanmålsmäklare 1041 Skidklubben Bore 2476 Sparbanker 1711 och följ. Skidlöpningens främjande i Sverige, - Sthlm s Läns 1715 Föreningen för Stockholms Stads 1713 Skiljedomsfören., se Svenska freds- etc. Specerihandlareförening, Stockholms 2436 Skiljenämnd, Sthlms, f. handel. indu- Sportklubbar o. följ. stri o. sjöfart 1174 Språkforskning, Samfundet för Nordisk 2284 Skiljenämnd, Sthlms, f. spanmålshand Språkkursen. Nya 1325 Skjutsstation, se Stockholms 491 Spårvägar, deras turlistor 1017, 1019 Skogsinstitutet, Kungl Spårvägf.-Aktiebolag, Stockholms nya 2533 Skogsstaten i Stockholms län Stockholms södra 2534 Skolinrättningen, Philipsenska 1391 Stadens mindre församlingar Skol- o. Ecklesiastikstat. i Sthlm Ombudsman Skolkarehemmet större församlingar Skollofskolonier, föreningar för 2499 Stadsaktuariekontoret 1105 Skolor och Undervisningsverk 1281 o följ Stadsarkivariekontoret 1105 _ deras adresser 477 Stadsbuden, förteckning o. bostadsupp- Skolråd, församlingarnas 1226 o. följ. gifter å, se Yrkesregistret Skolungdomens fria lekar, Sällskapet f Stadsbudsexpeditioner 483 _ i Stockholm skytteförening 1562 a Stadsbudsstationer, se Stationer 484 _ vapenöfning., Fören. för befrämj. af 2493 Stadsbudstaxa 2878 Skornakaremäst.-föreningen i Stockh Stadsbyggmästaren 1139 Sko- o. Nåtlingsfabrikantfören., Sv 2430 Stadsfiskaler 1083 Skorstensfejare 1095 Stadsfogda!, ; 1073 Skorstensfejaretaxa 2885 StadsfullmaktIge _ 1115 Sko!stensfejaretrakterna Skndskoklubb, Stockholms ::, allmanna 2894 Stads~ullm~~tiges Beredningsutskott Stadsingenlörskontoret Skrifinstitut se Yrkesreg., Lärare etc. Stadskonsistorium 1225 Skräddaremästarefören., Stockholms 2434 Stadsläkare 1577 Skyddsförening, Stockholms Allmänna 2065.Stadsmission, Stockholms 2113 Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

14 [5688] InnehAlls.register. Stadsm~k1~re :: 1041/ Stockholms Gasverksarbetamas sjuk. o. Stadstradgardsmastaren 1139 begrafaingskassa 1923 Stadsveterinären Grossh.-societets deputerade 2329 Statens hist. museum Gymnastikförening 2483 Statens jernvägs-trafiks pcns.inrättn Gymnastik- och fäktklubb seminarium för döfstumskolelärare Handelsbank, Aktiebolaget 1ö77 Stationer för stadsbud Handtverksförening för åkare Hospital å Konradsberg 1621 Statist. Stats-, centralbyråns bibi... fastighets. o. förlagskreditan, Hypotekskassa Högskola och Högskoleförening 1697 stalter 1689 och följ. 1031, 1281, 1282 Statsrådets ledamöter Högskolas studentförening 2397 Stella, Glasförsäkringsaktiebolag Idrottsforening : 2497 Stenografforeningen, Gabelsberger Idrottsklubb 2497b - Melinska Inteckningsgaranti-aktiebolag 1675 Stiftelse, Axel och Sofia Alms Internationella lärarinnehem Konung Oscar I:s minne Isyacht Club 2460 Stiftelse, 1878 års, dess Styrelse Kristliga YnglingafOrening Rydbergs Kristna Sedlighetsförening för gamlatjenarinnor, dess direktion Köpmannaförening 2331 Stiftelsen Hem för de elända Köpmansklubb Lars Hiertas minne Latin- o. Realgymnasium 1351 Stiftelser o. fonder r. välg-ör. ända- - Lokalafdelning af Svenska fredsmål 2601 Q. följ. föreningen 21m - Register deröfver Lotskontor 1463 Stockholm-Rimbo Läkareförening 2364 Stockholm-Saltsjön Län 5401 o. följ. Stockholm-äfre Norrland Bankaktieb Läns Brandstodsbolag 1765 Stockholms allmänna skridskoklubb Länsfängelse allmänna skyddsförening Läns Hushållningssällskaps förvalt- - allm~nna sångför.eni?g nings.~ts~ott allmanna teleronaktiebolag Lans hastfors.-bolag allmänna velocipedklubb Läns Landstingsbestyrelse Amatörförening " Läns Landtbruksskola å Husby Arbetarebiblioteksförbund Läns Sparbank Arbetarerärening Läraresällskap Arbetarehem, Aktiebolag Läsesalong, Fören. för Arbetarehems arbetsstuga Magistrat Badhusaktiebolag 2.~42 - Målaremästareförening 1946 o Barnhem N:o National- Goodtemplars Missionsför- - Barnmorskesällskap 2411 bund : Bell-Telefonaktiebolag Nationella distriktloge Borgareskolas styrelse och lärare Naturvetenskapliga förening Byggnadsförrning Norra Spårvägar, turlista Byggnadsnämnd Nya Samskola Börsförening Nya Sp~rvägs-aktiebolag, dess dir Dagblad Pantaktiebank Diskontobank Polispersonals enskilda enke- o. - Distriktloge o pupillkassa Elektricitetsverk dess ensk. lifförsäkringskassa, f. d Enskilda bank Postkontor Esperantoförening Posttjenstemäns sjelfhjelpsför Eval1gelisk-lutherskaMissionsfören Praktiska Hushållsskola för flickor Fabriksförenings Fullmäktige Prestsällskap Fastighetsegareförenil1g Privat-Assistans, Aktiebolag Folkmängd 2\108 - Privatgymnasium Folkskolelärareförening "." Qvinliga gymnastikförening 241m - Frivilliga Skarpskytteföl'en Rimbo jernvägsaktiebojag ; Fäktklubb Roddförening Gasverk Rullföringsområde N:o Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Innehålls-register. [5689] Stockholms Schack sällskap 2509 Stora Barnhuset (s. k.), se Allm. barnh _ Segelsällskap 2459 Storkyrkoförsamlingen 1226 _ Sevärdheter dess fattigvårdsstyrelse 1151 Simsällskap, dess styrelse 2469 Strandbergska läkareinrättn 2043 _ Sjukhem 1619 Studentförening, Stockholms högskolas 2397 _ Sjöförsäkr.-akt.bol Styrelsen för verk och inrättningar, se - _ SJömanshem Sjömanshus 1994 dessas namn Ståthållareembetet å Stockholms slott 1069 _ Skarpskytteförening, frivilliga 1563 Ståthållare på K. Lustslotten i St, _ Skeppslista 2875 län 5427 _ Skiljenämnd, för handel, industri o. Städernas allm. Brandstodsbolag 1761 \ sjöfart Stämnings- och utmätningsmän _ 1075 _ Skiljenämnli, för spanmålshandeln 1173 Stämningsmän vid Rådhusrätten 1111 _ Skräddarmästareförening 2434 Stämpelpappersfiirsäljningskontoret 1509 _ Skyddsförening för frigifna 2091 Sundhetsinspektör 1145 _ Skytteförbund 1561 Sundsvalls enskilda bank, Stockholm 1659 _ Slott Handelsbank, Aktiebolaget 1673 _ Specerihandlareförening 2436 Svea Artilleriregemente, Kungl.Första 1527 _ Spårvägar, dess turlistor dess ecklesiastikstat 1217 _ Stad Brand- och Lifförsäkringsbolag Stads Allmännaförsörjningsinrättn Ingeniörkår 1533 _ Stads Arbetsinrättning dess ecklesiastikstat _ Stads arkiv Lifgarde, dess stab och kompanistat Stads Asyler för husvilla dess ecklesiastikstat 1214 _ Stads Brandförsäkringskont Lifgardes underoff:s pensionsfören Stads Brandstodsbol. t. försäkring - Trängkår 1537 af lösegendom dess ecklesiastikstat 1219 _ Stads Byggnadskontor 1139 Svearnc, Segelsällskapet 2455 _ Stads Byggnadsnämnd 1113 Svecia, Lifförsäkringsbolag 1751b _ Stads Embetsverks enke- o. pupill- Svensk förening f. internationell sjökassa 1855 rätt '_ Stads Fattigvårdsnämnd 1149 Svenska Akademiens Nobelbibliotek dess asyl f. fattiga barnaföderskor Allmänna Djurskyddsföreningen _ StadsFolkskolor,deJ:!tslärarepersonal Allmänna Qvinnoföreningen till _ Stads Folkskolor, Ofverstyrelse för 1373 djurens skydd 2223 _ Stads fri vill. skarpskytteförening Arbetareförsäkr.anstalten»Trygg» 1750b _ Stadsfullmäktige Arbetarelifförsäkringsbol. Valand 1750a - Stads Förmyndareka~.mare :: Autografsällskapet Stads Handels och Sjöfartsnämnd 11,l - Bankmannaforenmgell 2393 _ Stads Handtverksförening Bibelsällskapcts kornite Stads Helsovårdsnämnd Bokförläggareföreningen Stads Konsistorium Bokhandelsmedhjelpareföreningen Stads Kyrkogårdsnämnd '" Bokhandelsmedhjelpareförenillgell _ Stads l'ilantalsnämnd 1097 dess Sjuk- o. begrafningskassa Stadsmission, dess Styrelse m. m Bokhandlarnes understödsförening Stads Ransakningsfängelse Bryggareföreningen 2323 _ Stads Sparbank Dagbladet Stads Undervisningsv., direkti. öfv, Döfstumlärare-sällskapet Stads Uppfostringsanst. för flickor Federationen Stads Uppfostringsanst. för gossar Pornrninnesföreningens styrelse Stads Vågar Fornskriftsällskapet Stads och Läns kurhus 1623 Fotografernas förbund Södra Gymnastik. och fäktklubb Freds- och skiljednmsföreningen 2196 _ Södra Spårvägar Föreningen Röda Korset _ Södra Spårvägsaktiebolag 2534 För~äkringsbolag se Yrkesreg., Försäk- - _ Tekniska Gymnasium -Tidningen ringsbolag. Försäkringsbolag, dess Styrelser [1731J -- _ Tullkammare Vtskänkningsaktiebolag och följ. Glasförsäkringsaktiebnlaget 1793 Sthlm-Vcsterås-Bergsl.nyajornv.-bol Gymnastiliförbundet 2481 Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 [5690J Inuehålls-register. Svenska Jägareförbundets central- Sveriges Ämbets- & 'l'jänstemäns Kreafdelning 2461 ditförening Kennelklubben Frivilliga skytteförening, Central- - Konstnärernas förening styrelsen för 1!i.S!l - Konstnärernas understöds- och sjuk- Sveriges Författareförening 2379 hjelpsförening Geologiska undersöknings museum Kyrkans missionsstyrelse -_ Handelsresande-förcning Lifförsäkringsanstalten Oden Handtverks- och Industriförenings - Lifförsäkringsbolaget 1749.centralstyrelse:: ; : Lifräddningssällskapet 21!J2 - Ho~re.skolors for. qvinlig ungdorn Likbränningsförcningcn 2525 larar.llln.ors penslonslllrattmng '- Liikarcsällskapct KOI!ton.stforelllng." Stockholms 2409, - dess bibliotek Kvinnliga Fredsförening 2198 Lärarinnorn:ts pcnsi"nsfiircning Litogr. förbund, Centr~lst.. f J\Tissionssällskapct Ladcrgrosshandlare-Foremng Morgonbladet _ Postspnrhanh l\1usikerföreningen RIksbank : : Nationalföreningen Rös~rättsför,elJlllga.r, Ofverstyr, f Nykterhetssällskapet Skraddarmastareforemngar, Ceu- - Panoptikon 1031 ~rals~. f :: : -- 2t33 - Pappersbruksföreningen mckel:lexportf0r,emJ.lg 2;,20 - Postmannaföreningen, Sp.anmalsex.por~foremng 2312 P t l rlf" "l' f"' Ulmal,mefurenmg " - os persona ens I orsa.~nngs oren. Sydsvenska kreditaktiebolaget PI:bhcIstern~s understödsslons.r()r~lll~w : : ; o. pen- 8vlviaförbundet 1901 Syndikat, De enskilda bankernas Qv~rnmdu"trudk~leforenmge!.!: "' ~ Sågverks och Trävaruexportföreningen Qv:nnoforen. f. ~o"tell.~ndets försvar 219v Sångförening, Stockholms allmänna QVlllnor~as nationalförbund ~efor!!.jglllet 2194 Sällskapet Barnavännerna 2217 _ de Fattigas vänner, 2107, :!674 dess styrelse 21('3 -- ~~gels~.llskapet :: 2453 _ de Nödlidandes Vänner, dess dir SJukskotcors~ornas a~lm. pe.ns.f?ren _ Ebeneser i Stockholm Sko-ochNathngsfabnkantforcllIngen2430 _ Fattiga barns vänner Slöjdföreningens Smiirnoteringen Styrelse 1031, Filharmoniska för befrämjande af skolungdomcns Sällskapet för Antropologi uch fria lekar _ 2495 Geografi" förbefrämj. afupplysn.o.sedlighet Tandla~aresallskapet för folkundervisn:s befrämjande..; Teaterforbundet föl' främjande af kyrklig själavård Teatern "... 2?64 - för nyttiga kunskapers spridande Teknologfore!llllgen..: 2~81 för svenska qvartettsångens befrämj Telegrambyrall, Aktiebolaget 2<>90 för uppmuntran af öm och sedlig - Teosofiska Samf., se Univ, Broder- modersvård 1955 ~kai?et... Jultomtarne o 2105, Tradgardsforenmgcn '" 2351 Pro Patria, dess direktion Turistföreningen _ dess barnbörds- o. barnhus Typog~alförbundet : 2419 _ Rätt och Sanning _- dress ~Juk. "o. begrafn.hjelpskassa Sanct Görans sjuk- o. Legrafn.- -. eluc~pe.df.~rbun~et.; hjelpskassa _ Veterinårlåkareföreningsn 237l - till Arbetsflitens befrämjande 1959 Svenskt industri- och handelsmuscnm 10:11 - till dygdigt och troget tjenstefolks Sveriges Advokatsamfund - Allmäuna Exportförening belönande till understödjande af Malrnqv istska Allmänna Folkskolelärareförening Barnuppfustringsanstalten Allm. Handelsförening 2327 DSiillskapetsD direktion Allm. Hypoteksbank lokal All in. Konstförening 1031, 2289.södermalms fattighus, se Rosenlunds - Allm. Revisionsbyrå 2557 ålderdomshem - Allrn, Sjukförsäkringsanstalt Brags högre allrn, läroverk Blåbandsförening högre läroanstalt för flickor ]356 Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Innehålls-register. [5691] Södermalrns och Liljeholrnens skytte- Tidningar och Tidskrifter i Stockholm förening samt deras Redaktioner Södertelje kanal-och slussverksbyggn 'I'illägg o. rättelser. 82,1000 Södertelje lasarett 5461 TimmermansordcllsHuspitalsdirektion 2041 Södertelje, Tjenstemän i 5469 Tivoli, Nya Aktiebolaget 2559 Södra Barnbördshuset 1631 Tjenarinnor, gamla, Stiftelsen för 1993 _ Spårvägsaktiebolag, Stockholms 2534 Tjenstefolks belönande, Sällskapet till _ Spårvägarnes turlista 1019 dygdigt o. troget, 1957 Sömmerskor, Föreningen för 2203 Tjenstemannabanken, Tjenstemannasällskapet Aktiebolaget Tandläkare 712 Tomtarealregister, se Egendomsregistret. Tandläkareinstitutet 1284 Tomtören, Betalning af 1005 _ dess pol'iklin ik för tandsjukdomar 1586 Tor, Brandförsäkringsbolag 1767 Tandläkaresällskapet. Svenska 2369 Torgvågarne 1129 'I'andpol ikliniker för obemedl. 430, 1586, 1597 rrafikaktiebolag. Södra Spårvägarnes 2535 Taxa för Gästgifvcriskjuts 2882 Trasskolan 2119 _ å Hamnafgifter 2877 Trefaldighetskyrkan 1253 _ för Hyrkuskar 2879 Tre kronor, Garantiförsäkringsbol _ för Sotning 2885 Trygg. Svenska Arbetareförsäkr.anst. 1750b _ för Stadsbud 2878 Trädgårdsföreningcn, Svenska 2351 _ för Telegram 2938 Trängbataljon, Svea 1537 _ för Akare dess Ecklesiastikstat 1219 Taxameter för droskor o. släddon._ 2881 Trävaruexport- och Sågverksförening 2318 Taxeringsnämndsdistrikten 2891 Tullbevakningsinspektionen 1501 Taxeringsvärdet å egendomarne i huf- Tullkammare, Stockholms 1493 vudstaden efter 5206 Tullstaten U03 Tcaterförbundet, Svenska 1947 Tullstaten inom Stockholms län 5421 Teatern, Kungl.,dcssStyrelseo.personal 2561 Tullstatens enskilda pensionskassa _ dess Pensionskassas Direktion 1862 Tullstyreisen 1491 _ Vasa, dess St yre be o. personal 'I'ulluppbörden i Stockholm 2906 Teater- och Musik-Klubben 2300 Tulluppbördskontoret 1495 'I'eatrarnes biljettpriser o. planer 817 o. följ. Turistföreningen, Svenska 2451 Tecknings. Lärare och Målareskolor etc. se Yrkesrsg., Tyg-, ammunitions- o. gevärsförråd 1541 Tygmästaren i Stockholm Tekniska Gymnasium, Stockholms 1353 Typografernas platsanskaffningsbyrå 2421 Tekniska Högskolan 1307 Typografförbundet. Svenska 2419 _ dess bibliotek dess sjuk. o. begrafningshjelpkassa 1932 Tekniska Skolan i Stockholm 1309 Typografiska Agitationsklubben 2239 _ dess bibliotek 1031 Typugrafiska föreningen 2417 _ dess samlingar 1310 Tyska församlingen 1229 Teknologföreningen församlingens diakonissförening 2010 Telefonaktiebolag, Sthlms Bell dess fören. för kyrkosångenshöjande 2307 _ Sthlms allmänna dess Skyddsförening 2075 Telefonunderrättelser för Rikstelefon Hem 1997 _ får Allm. Telefonaktieb 2942 Tyska Skyddsföreningen i Stockholm 2076 Telegrafanstalter,seunderPostanstalter 'rysta Skolan öfriga, ej upptagna terna underpostanstal Ulrika Eleonora församling 1232 Telegrafstaten Underofficerssäl1skapet i Stockholm 2362 _ i Sthlms län 5423 UnderstödsföreningenförSvenskaBok- Telegrafstyrelsen, Kungl handlare 1892 Telegrafunderriittelser Undervisningsanstalt för Barnmorskor 1285 Telegrafvcrkets Pensionsinrättn. samt Undervisningsverk, Kgl. Direktionen Enke- och pupillkassa 1841 för Stockholms stads 1331 Telegrambyrån, Aktieb. Svenska 2590 Undervisningsverken i Stockholm Telegraminlemningsbyråer 516 Universella Broderskapet 2178 Telegrampostanvisningar Uplands stadshypoteksförening Teosofiska samfunden , 2178 Uppbördskommissarier i Stockholm 1079 Thule. Lifförsäkringsaktiebolaget 1737 Uppbördsstämmor 1005 Tidkulan å Navigationskolan 1003 Uppbiirds\'erk, Stnckliol111RRtadR 1079 Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 [5692J Innehålls.register. Uppfostringsanstalter, St. stads 1169, 1170 Vexling af enskilda bankers sedlar 1652 Uppfostringsinrättning, Prins Carl s 2121 Victoria Brandförsäkringsaktiebolag 1773 Upplysningar, juridiska, åt fattiga 1101 Victoria, Lifförsäkrings.aktiebolaget Upplysning o. Sedlighet, Sällsk. f 2183 Viktualiehandlarnespensionsinrättning 1885 Uppmuntran af öm och sedlig moders- Vigter och 'mått, Justerare af vård, Sällskapet till 1955 Vikingarne, segelsällskap 2458 Uppskattningsmän i Stockholms län 5441 Willebrandska understödsfonden 1861 Urmakareförening, Sveriges 2343 Vitterhetsakademiens bibliotek 1031 Urmakare-societeten i Stockholm '''''''' 2344 Vårdanstalt för sjuka barn, H. K. H. Utlottade obligationer, der de inlösas 1047 Kronprinsessan Lovisas 1639 Utländskaförsäkringsb. agenter se Yrkesreg., Vård åt sjuka m. m 2001 o. följ. Försäkringsbolag. \'årt Land makters härvarande - Konsuler Beskickningar 1065 Vägare 1067 Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet, 1129 Utländskt mynt in- och utvexlas, se Mellersta 5420 Yrkesregistret Välgörande Fruntimmerssällskapet 2057 Utmätnings- och Stämningsmän 1075 Välgörenhetsilll'ättningar m. m följ. Utskylder, betalning af 1005 Välgörenhetens ordnande, Fören. för 1975 Utskänkningsaktiebolag, Stockholms 2531 Värdeförsändelser 2924 Vaccinatörer och Vaccinationsdistrikt, Värme och arbetsstuga. Värnlösa unga flickors Goodtemplars skydd, För hufvudstadens, Valand, Svenska se Namnreg. Arbetarelifförsäkr. 530 eniugen för Värnpligtige, Inskrifningsnämnd och 2129 aktieb 1750a revision för, Stockholms läns 5433 Valkretsarne för val af Borgmästare, Riksdagsmän och Rådmän Stockholms stads 1185, 1187 Valkretsarne förval af Stadsfullmäktige 2888 Vallinska skolan 1355 Yachtassurans, Nordisk. Valmansföreningen, Liberala 2235 Ynglingaföreningen, Israelitiska. Vanadis, lifförsäkringsbolag 1751c Yrkesinspektör i östra distr. Vapenöfningar, Fören.för befrämjande yrkesregistret. af skolungdomens 2493 Vasa, Lif- och sjukförsäkringsbolag 175]a Vasateatern 2567 Åhlinska skolan 1357 Vattenafgift, Betalning af 1005 Åkarestationer 484 Vattenledningar, Entreprenörer för 1143 Äkaretaxa 2880 Vattenledningsverket 1139 Ålderdomshem, deras ecklesiastikstater dess afdelningskontor Rosenlunds 1163 Vaxholms artillerikår Sabbatsbergs Tjenstemän i ;- Tyska församlingens Vaxholm s fästning 5477 Alderstigna, Hem för 1985 o. följ, - &egelsällskap 2457 ~ngbåtsbefalhafvareföreningen Vega, Sjöförsäkrings-aktiebolaget 1801 Angfartygs-befälhafvare-sällskapet Velocipedförbundet, Svenska 2478 Ängfartygskommissionärer, se Yrkes- Velocipedklubb, Stockholms allmänna registret Velocipedreglemente ngslupsinspektör,' Velocipedåkning, förordning om 2902 Aterförsäkl'ings-aktiebolaget Holmia 1819 Vennbergs, Lotten, fond 2055 Äterförsäkringsinrättningar...c Vesterbottens ensk. bank, f. d., se Bankaktieh. Öfre Norrland 1684 Ågir Sjöförsäkrings-aktiebolaget 17\19 Vesteras-Bergslagens nya Jernv., Sthlm 1451 ' Vetenskapsakademiens Bibliotek 1031 Veterinär, Helsovårdsnämndens 1145 Qfre Borgrättens medeli Förvaltn. af fl Veterinärer, Stockholms läns 5409 Ofre Norrmalm, Föreningen 2243 Veterinärinstitutet, Kungl., dess direk- Öfriga Tidningar och Tidskrifter tion, lärare och klinik 1291 Öfverintendentsembetet, Kungl Veterinärläkareföreningen, Svenska Qfverkommendant i Stockholm 1519 Vexelkontor för utländskt mynt 1055 OfverkommendantsexpedltlOnen 1519 Vexelmäklare 1041 Öfverstyrelsen för Stockholrns stads Vexlar säljas, se Yrkesregistret Folkskolor 1373 Brand-.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan

19 Innehålts-reglster, [5693] öfverståthål1areembetet 1071 Östermalms förberedande elementar- - dess afdelning för polisärenden 1081 skola 1371 _ Kommissionärer hos högre läroanst. för flickor 1363 _ dess afdelning för uppbördsärenden lägre läroverk 1343 Ögonsjukdomar, Kostnadsfri behand- _. sjukvårdsförening 2004c " liug af, se Polikliniker Skytteförening 1568 Qregrund, Tjenstemän derstädes se äfven Ladugårdslands församling. Oronens sjukdomar, Behandling af, se Osthammar, Tjenstemän derstädes 5473 Polikliniker 435, Östhammars lasarett 5459 Obs. Sådana rubriker, 80m egentligen innehålla adresser (såsom t. ex. Embetsverk, Kyrkor, Skolor m. m.i, äro ej a.lla upprepade i detta innebållsregister, utan skola efterses i Barn,.- registret. Der vid rubriker af sådant slag sifferhänvisningar förekomma. afse dessa st y" relser na, ~ Registeriörteckning se sid. 2. ~ Innehållsiörteckning se sid. 8. ~ Läs Anvisningen å sid. 2. Rättelser och tillägg se sidd.82, Teatrarnes biljettpriser och planer se sid. 817 o. föl]. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Innehålls- register.

Innehålls- register. 2221 [5676J Innehålls- register. 0 0 Adert.onhundrasjuttioåtta års stiftelse 2078 iallmänna Hypotekskassan för Sveriges Adolf Fredriks församling 1235 städer _ 1695 - barnhem för flickor 2118 b - Idrottsklubben

Läs mer

- Sågverlrsegariies garantiförening... 691

- Sågverlrsegariies garantiförening... 691 A sid Aderton Hundra Sjuttioåtta års Stiftelse 723 Adolf Fredriks församling 636 Adresser på gator, gränder och torg inom Stockholm 4 Adressförteckning å en del i Stockholn~s län boende personer 971 Afloppsledningar,

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. '(8241J (l,' Innehålls- register. Adelns diskussionsklubb CA. D. K.)... 4062 Aktiebolaget Stockbolms Folkbank '" 2742 i.adertonhundrafemtio års mäns stiftelse 3661 - Stockholms Handelsbank... :t7 27.Adertonhundrasextiett

Läs mer

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823 Adelns diskussionsklubb (A D K) 4052 Aktuariekontor Stockholms stads 1701 Adertonhundrafemtio års mans stiftelse 3551 Albert Bonniers stipendiefond 3557 Adertonhuiidrasjuttioatta ars stiftelse 3552 Albert

Läs mer

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 3 Framht> 30 57 Sleipner 43 10 Stenografbyrán 39 84 eningen 43 29 Stockholms Diskontobank 27 41 Föreningen 48 28 StockholmsPraktiskaHushitllsskola

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. till \ ["82 41] \.[8241J. Innehålls- register. Absolutisternas själfhjälpsförening Aflösningsfonderna 8220,Framåt.;......... 3057 Afstånd från -Stortorget r tullarna 4883 Adertonhulllirafemtio års mäns

Läs mer

Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5

Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5 Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5 Föreningshandlingar Acc. 2012/20:8:1-5... 2 Acc. 2012/20:8:1 ABF:s Solnaavdelning Föreningen Sophiahemmets Vänner... 2 Acc. 2012/20:8:2 Föreningen

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

'Innehålls- register.

'Innehålls- register. [8241] 'Innehålls- register. 4\biol~tisternas själfhjälpsföreuing Aktiebolaget Industribankeu...... 2745,Fralllåt'...,.... '... '... '. 3057 - Intecknings' o. Förvaltnings-Insti- A,dertorihilOdrafellltioårs

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

l nnehå IIs-reg ister.

l nnehå IIs-reg ister. ---,--------,;---:--,.--"""'"::~cc-",, '. -. 1083" l nnehå IIs-reg ister. 'd Allmänna Sjuk- och begrafningskassan 786 Adolf Fredriks A. SI -- församling --..... 717 - Skridsko klubben, 793 Skyddsf., St:ms,

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA...

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... a ~ P. A. HULDBEROS, ~ ADRESS- KALENDER för M E D STOCKHOLM förstadssamhällen ~ ÅRI920 ~ HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERP[ANER ~. 65~ ÅRG.. ~ REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

P. A. HULDBERGS ADRESS-KA LENDER FÖR OCH JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHOLMS LÄN, UTGIFVEN 1S97 A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG.

P. A. HULDBERGS ADRESS-KA LENDER FÖR OCH JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHOLMS LÄN, UTGIFVEN 1S97 A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG. P. A. HULDBERGS ADRESS-KA LENDER FÖR STOCKHOLMS OCH STAD DJURSHOLMS VILLASTAD, försedd med Karta öfverstockholm med Djurgården. JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHOLMS LÄN, UTGIFVEN.tR 1S97 AF A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG.

Läs mer

ADRESS- STOCKHOLM 70: ARG..-C++- FOR - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER P. A. HULDBERGS HUFVUDUPPLAGAN .. O AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM

ADRESS- STOCKHOLM 70: ARG..-C++- FOR - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER P. A. HULDBERGS HUFVUDUPPLAGAN .. O AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM P. A. HULDBERGS ADRESS-, KALENDER FOR STOCKHOLM HUFVUDUPPLAGAN - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER S.. O 70: ARG..-C++- AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM HUFVUDUPPLAGAN FOR 1925 REGISTER: Annonsregister...

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Tidningskvinnor 1690-1960

Tidningskvinnor 1690-1960 vrk W? Kristina Lundgren & Birgitta Ney (red.) Tidningskvinnor 1690-1960 (& Studentlitteratur Inledning 7 Tryckeriänkorna och de första kvinnliga utgivarna 11 Fruntimmerstidningarna 15 Wendela Hebbe 24

Läs mer

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 1698 Till ett hospitals eller fattighus inrättande hade Per Jönsson Rings efterlevande hustru Ingeborg, vanligen kallad Ingeborg Richert den 30 maj 1698 donerat sin

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER FÖR OCH JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN,

P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER FÖR OCH JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN, P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER,." FÖR STOCKHOLMS OCH STAD,,,., ".. DJURSHOLMS,VILLASTAD, försedd med Karta öfver Stockholm med Djurgården, JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN, UTGIFVEN ÅR 1898 AF A. L.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Helsingborg 1920 1965 2 Ja ABF:s lokalavdelning

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. [5676] Innehålls- register. [56761 Adertonhundrasjuttioåtta års stiftelse 2078 Allmänna Hypoteksbanken, se Sveriges, Adolf Fredriks församling _.. _ 1235 - Hypotekskassan för Sveriges städer 1695- _ barnhem'

Läs mer

ADRESS,;,;; KALENDER FÖR STOCKHOLM OCH DJURSHOLMS,VILLASTAD ~ ÅR 1905. ~ ~. 50~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS ~

ADRESS,;,;; KALENDER FÖR STOCKHOLM OCH DJURSHOLMS,VILLASTAD ~ ÅR 1905. ~ ~. 50~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS ~ P. A. HULDBEROS ADRESS,;,;; KALENDER FÖR STOCKHOLM OCH DJURSHOLMS,VILLASTAD ÅR 1905. HUFVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERPLANER. 50 ÅRG.. REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKT! EBOLAO):-:T CENTRALTRYCKER IET

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. 2118 1803 0 1235 1143 1677 _ 2221 0 -- 2515 1831 1543 [5676] Innehålls- register. [5676] 0 00. o Adertonhundrasjuttioåtta års stiftelse ~078 Allmänna Simförening, Stockholms 2471 Adolf Fredriks församling

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Biskopshuset VADSTENA.

Biskopshuset VADSTENA. Biskopshuset VADSTENA. Birgittinerstaden vid Vetterns klara, men oroliga vatten är med sina många medeltidsminnen och sin gammaldags stämning en af länets mera intressanta städer, om nu också Vadstena

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967

Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967 Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967 Tidskrifter och årsböcker har gåtts igenom Acta chirurgica scandinavica. Vol. 52(1920)-133(1967) fortsättning på Nordiskt medicinskt arkiv Acta medica scandinavica.

Läs mer

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år År 1749. Om NYDALA församlings innevånares tillväxt uti Växjö Stift, genom hälsosamma inrättningar, eller avtagande genom sjukdomar, hunger och vanskötsel samt brist på nyttiga näringsfång, befunnen efter

Läs mer

NORRA LATIN NORRA LATTE

NORRA LATIN NORRA LATTE NORRA LATIN NORRA LATTE Märket som bars i skolmössan Historik Den stora folkökningen och det tekniska framåtskridandet under senare delen av 1800-talet ökade dramatiskt behovet av utbildningsmöjligheter.

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg *) av plats intagna Ant hemk Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 97 25 22 14 0 3 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogisk och social verksamhet,

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG. Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1)

Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG. Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1) Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1) 100 Göteborg 3 GÖTEBORGS ÅNGSLUPS AKTIEBOLAG 30 ÖRE (Sti 214:151) 4 GÖTEBORGS

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Motion till riksdagen. 1985/86:Kr322. Gunnel Jonäng m. fl. (c, m, fp) Myntkabinettets lokalfråga

Motion till riksdagen. 1985/86:Kr322. Gunnel Jonäng m. fl. (c, m, fp) Myntkabinettets lokalfråga Motion till riksdagen 1985/86:Kr322 Gunnel Jonäng m. fl. (c, m, fp) Myntkabinettets lokalfråga Kungl. myntkabinettet är en av landets äldsta museiinstitutioner. Samlingarna tillhör staten. trots namnet,

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:139

Regeringens proposition 2004/05:139 Regeringens proposition 2004/05:139 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Prop. 2004/05:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran

Läs mer

Årsberättelse. Tabellbilagor. I. Väderleksförhållanden.

Årsberättelse. Tabellbilagor. I. Väderleksförhållanden. u s t n e h A. L L. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige sid. 1. II. Drätselkammaren 130. III. Fattigvårdsstyrelsen 175. IV. Inqvarteringsnämnden! 192. V. Förmyndarenämnden 198. VI. Hälsovårdsnämnden...

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Antal intervjuer (772) (393)(379) (33)(341)(236) (162) (253) (170) (176) (248) (424) (56) (32) (205) (53)

Antal intervjuer (772) (393)(379) (33)(341)(236) (162) (253) (170) (176) (248) (424) (56) (32) (205) (53) Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 ---Kön--- ------ Ålder ------ -------- Anställda ---------- -------- Övriga---------- Of- Ar- Tjän- Före- Kvin- 18-25- 50-66- Pri- fent- be- ste- To- tag- Pen- ALLA Män nor

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta t/.] Gö te bor gs l:ak/vp I ~ Box 70 1 2 402 31 Göteborg Till Samtliga organis ationer e nligt b ifogad sändli sta Inbjudan t ill möte för enhetsmanifestation på 1 Maj Bifogat översänder v i ett förslag

Läs mer

Övertagande av donationsstiftelser

Övertagande av donationsstiftelser Utlåtande 2009:35 RI (Dnr 149-2093/2008) Övertagande av donationsstiftelser Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Staden övertar från Stockholms läns landsting förvaltaransvaret

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Arkivbildare våren 2016 Landskrona

Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Landskrona 1919 1953 1 Ja Landskrona lokalavdelning

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. .r I N N E H Å L L S - R E G I S T E R.. -, ljo 1305 2244 1143 2492 Innehålls- register. [5239] Adertonhundrafemtio års mäns stiftelse 20771 Allmänna Folkskollärareförening, Adertonhundrasjuttioåtta års

Läs mer

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende:

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende: Ärendeförteckning regeringssammanträde 2016-12-14 Underprotokoll A Nr 42 Kulturdepartementet Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke Ärende: 1 Förordnande av ledamöter

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

God dag, god dag. Till det gamla lasarettet, det förstår jag inte riktigt.

God dag, god dag. Till det gamla lasarettet, det förstår jag inte riktigt. Ola Lönnqvist: Bengt E Nyström 1998 God dag, god dag. Jag undrar om jag har kommit rätt? Jag skulle till någon slags djurförening, eller Club, som de lär kalla sig. Ja, de sa åt mig att jag skulle gå till

Läs mer

Konradsberg/Stockholms hospital

Konradsberg/Stockholms hospital Konradsberg/Stockholms hospital Det ursprungliga namnet var Stockholms hospital för sinnessjuka, Konradsbergs hospital eller Dårarnas slott, från 1932 Psykiatriska sjukhuset och från 1 juli 1967 Rålambshovs

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

P. A. HULDBERGS FÖR 'STOCKHOLMS. (särsklldt aftryck fiir Adress-kalenderns räkning..från Brodin & Dahlmans karta öfver Stocklt'blm).

P. A. HULDBERGS FÖR 'STOCKHOLMS. (särsklldt aftryck fiir Adress-kalenderns räkning..från Brodin & Dahlmans karta öfver Stocklt'blm). P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER FÖR 'STOCKHOLMS STAD, försedd med Karta, församlingsvis indelad i 7 blad förutom öfversigtskarta, (särsklldt aftryck fiir Adress-kalenderns räkning..från Brodin & Dahlmans

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Resan till Västmanland V. 7 juni 2010

Resan till Västmanland V. 7 juni 2010 Resan till Västmanland V 4-74 7 juni 2010 Landskapsvapen Västmanland Area: 8 363 km 2 ( Drygt ¼ av Smålands area) Folkmängd: ca 260 000 inv.( 31 inv./km 2 ) Strömsholms barockslott Strömsholms barockslott

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv Örebro Allmänna rådstugan Röstlängder 1817-1888 Arbetshuset för barn (Stiftelsen

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Kapitel V 1887. Kapitel V 1887. Bazarpost och sidostämplar 59. Bazarpost och sidostämplar 58-59 2/1/15 7:08 PM

Kapitel V 1887. Kapitel V 1887. Bazarpost och sidostämplar 59. Bazarpost och sidostämplar 58-59 2/1/15 7:08 PM Kapitel V 1887 Kapitel V 1887 1887 58 59 58-59 2/1/15 7:08 PM Kapitel V 1887 Kapitel V 1887 Maskinutställning Carl Jacobsen & Co Stockholm Stockholm (A) Vad är detta? Någon som vet? Bild: gunnarl. Källa:

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. derst. åt orkeslösa sjömän; år 1901 räntan användes som prem:r åt. sjökapt.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. derst. åt orkeslösa sjömän; år 1901 räntan användes som prem:r åt. sjökapt. [2719-2734J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. minst 10 år, för befriandet af årsafg. till fören. och dess sjukfond. Sjökaptenssocieteten I Stock- [2724] Stockholms nationalkassa (Bkeppsred.

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Förenings- och företagsarkiv

Förenings- och företagsarkiv AB Edsvikens vatten- och avloppsverk 1920-1950 AB Erik Sundberg 1947- AB Gillbo vatten- och avloppsverk 1943-1950 AB Norrvikens Villastad 1906-1965 AB Rotebro Egna Hem 1906-1921 AB Sollentunaholm 1962-1984

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

724 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,

724 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, 724 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, -IX. Fonder I för understöd åt civile 1 Haakska donationen (vice Presidenten M. embets- och tjenstemän samt dermed Haak 1831) kr. 43,8~~. Pensioner

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Hedemora kommun. 150 år

Hedemora kommun. 150 år Hedemora kommun 150 år 1863 2013 2013 fyller alla kommuner och landsting i Sverige 150 år. För att uppmärksamma det har kommunarkivet tagit fram denna lilla broschyr. I kommunens arkiv bevaras nämligen

Läs mer

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Arboga museum Arkitekturmuseet Armémuseum Arsenalen

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Lars Korsell: Kulturarvsbrott i Norden. Brottsförebyggande rådet

Lars Korsell: Kulturarvsbrott i Norden. Brottsförebyggande rådet Lars Korsell: Kulturarvsbrott i Norden Kulturarvsbrotten Stöld och häleri Fornminnesbrott på land (fyndbrott eller åverkan) Vrakplundring (även åverkan) Illegal utförsel Illegal införsel Förfalskning (?)

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär 2003-2006 (tkr) (operiodiserade inkomster) Finansiär 2003 2004 2005 Maj 05 - Jan Apr 05 Jan Apr Energimynd STATENS ENERGIMY 0 58 974 38 668 33

Läs mer