Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29"

Transkript

1 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken Framht> Sleipner Stenografbyrán eningen Stockholms Diskontobank Föreningen StockholmsPraktiskaHushitllsskola eningen Stockholmssystemet s spirituosaaffirer 7 58 Adertonhundrafemtio års mans stiftelse Adertonhuudrafemtiotre års män För- Stockholms Arbetarehem Adertonhundrafyratioåtta itrs män Stockholms Handelsbank Adertonhuudrasextioett års män För- Stockholms SpBrvagar Adertonhundrasjuttioåtta års stiftelse Adjungerade sakkunnige i radhusrätten 1703 Stockholms-Telefon 3286 Ad Fredr Folkhem f d Fören för Sundsvalls Handelsbank Adolf Fredriks arbetsstuga Svenska Pressbyrån Svenska Selegrambfrån församling s skyddskommitt Sveriges Allm Revisionsbyrå barnhem för flickor Sveriges Privata Centralbank barnkrubba Tjenstemannabanken fattigv&rdsstyrelse Varukredit folkskola L Aktuarieföreningen, \Svenska kommunalförening Aktuariekontor Stockholms stads 1701 Advokatsamfund Sveriges Albert Bonniers stipendiefond Aflösningsfonderna 8220 Albert o Hulda Pålsons konvalescent- Afstånd från Stortorget till tullarna hem 1756 Aftonbladet Alliance Franqaise Aftontidningen Allmänna ~arnbörashusets dir I Afzelii Elementarskola f flickor Barnbusets direktion Agenter för utländska föroakrinrättn Brandtörsakringsverket för bygg- Se Yrkesregistret: Försäkringsbolag nader 8 landet Akademien förde friakonsterna styrelse 1626 Djurskyddsföreningen Svenska s bibliotek 1646 Elektricitets-inrattningen konsthögskola Exportförening Sveriges Musikaliska ämbetsman Folkskollärareförening Sveriges konservatorium Försvarsföreningen Akademier lärda samfund o museer 1621 Försörjningsinrättning Sthlmsstads 1805 o följ -s predikant 2101 Akademiska Idrottsförbund Sveriges j Hypotekkbank Sveriges Idrottsföreningen i Hypotekskassan för Sveriges städer 27 6% Akademiskt bildade kvinnors förening Idrottsklubben Aktiebolaget Arbetareringens bank Kartarbetena Kommissionen för 1598 Evangeliska fosterlandsstiftelsens Kredit Aktiebolaget i Sthlm förlagsexpedition Kvinn~förenin~en~tilldjurensskydd för Fruntimmers sim- och badin- Svenska rattuingen 6 Skeppsholmen 8388 Lifför~akringsbola~et, Gotlands Bank Lokalers utrymme Göteborgs Bank Läroverk o följ Likvidator Pensionsförsakringsbolaget Malareprovinsernas Bank Polikliniken Nordiska Kreditbanken Sjuklcasseförb Sveriges Norrlandsbanken Skridskoklubb Sthlms Nya Banken Skyddsförening Stockholms Revisionskammaren Svenska Lakarföreningen Sanatoriev&d Sv Missionskonferensens Arbets- S Qum~lii Annonsbyrå kommitté : Sjöassuraus-kompaniet Sv Sjuk- o begrafningskassan Skytteföreningarnas Vapenaffhr Teknikerförbund Sthlms I_- FINSPONGS METALLVERKS A-B BERIDARESANSGATAN 17 -

2 Allmlinna Telefonaktie>lag Stock- Artilleriinapektören holms Artilleriklubben Understödsföreningen Röda bandet Artillerimuseum Valmansförbundet Artilleri- och Ingenjörhögskolan s Stockholms distrikt Artilleriregemente, Svea 2197 &&e- och pupill-kassan i Sverige s församl 20'63 Alms Axel och Sofia stiftelse Positions Amatörförening Stockholms Artilleristaben kmbulansvagnar se Sjuktransport T4 Artisternas Dramatiska o musikaliska Ambulansvasendet pensionsfören %mmunitionsfabrilren Marieberg o Litteratörernas pensionsförening Ammunitionsförridet i Stockholm De sceniska understödsfond Amorteringsfonder Apotekspriv 2801 o följ Assuransafg i Sthlms stads brandstods- Anna Sandströms seminarium bolag Betalning af skola Assurerade bref o Anna Schuldheis' skola Asylen för fattiga harnafiöderskor Annonser Register öfver 73 - för d:o d:o (ej tillh Sthlms kom- Annonskontor 1 59 mun) 1814 Antikvarnumismatiska biblioteket 1646 Asyler rör husvilla Stockholms stads 1814 Antikvartopograf arkivet 1646 Asylet för Pauvres honteux Direk- Antropologi o geografi Svenska säll- tion skapet för för kvinnor Natt potekarekårens 1ifranteo penskassa Ateneup för flickor Apotekare och Apotek 161 Atlas Aterförsakr aktieb Apotekaresocieteten Auktionsverk Sthlms stads rbetarebiblioteksförbund Sthlms Automater 170 Arbetarebostadsfonden Automol ildr~skstationer 762 Arbetareföreniug Stockholms Automobilklubben Kungl s förelasningsverksamhet Sthlms Automobilkåren Frivilliga 4434 Arbetareinstitutet Automobiltrafik, Arbetareinstitut Södermalms Arbetareringens bank Badanstalt Saltsjöbadens Arbetarerörelsens arkiv Badbusaktiebolag Stockholms r 3387 Arbetaretåg Sthlms norra spårvägars Badinriittnirigar 172 Arbetarnes Ring Bakteriologiska laboratorium Halso- Arbetsflitens befrämjande Sällskapet vårdsnamndens 1766 till Balder Lifförsakringsbolaget Arbetsföreningar 163 Bankaktiebolag 2700 o följ Arbetsföreningarna Bankaktieholaget Stockholm-Ofre Arbetsförmedling statistik o slakt- Norrland se AB Norrlandsban- husstyrelse 1871 o följ ken Arbetsförmedling Sthlms stads Södra Sverige Arbetsgifvareförbundet Centrala Bankinrättningar o kreditanstalter 174 Arbetsgifvarefiireningen Svenska o följ Arbetshem Stockholms stadsmissions Bankinspektionen Kungl l6 69 Arbetshemmet f sinnesslöa kvinnor Bankirer o följ samt Yrkesreg Arbetshuset Norra frivilliga Direktion Bankmannaföreningen Svenska för Bankostateils äuke- o pupillkassa I Arbetsinrättning Stockholms stads l8 08 Baptistisk läroanstalt Arbetsstugor för barn o följ Baptist-Mis~ionens kommitté Sallsk Areal Sthlms Svenska Arendsföreningen Barnafonds begrafningskassa Sthlms Armdfördelningen Fjärde o Femte Barnaföderskor obemedlade Läkare 6t Barnasyler Sthlms stads 1814 Arméfördelningsstahr o Barnav%rdsbyr& Sv Fattigvardaför- Armdförvaltningen 1524 bundets Armdiis Intendenturförråd i Stockholm Barnavårdsinspektörer 1782 Kasernbyggnadsnämnd Barnav&rdwnamnden l Pensionskassa s barnhem 1866 Artilleridepartementet 1h 24 RarnavRnn~rnrr Sjillsksilrot 28?L Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag : - T H - U LE

3 Barnavärn Föreningen Biodlareföreningen Svenska Barnbördshuset Allmänna 3356 Biografteatrar Södra Biologiska museet Barnbörds- och Barnhuset Pro Patria Birkag&rden Barnhem Adolf Fredriks för flickor Blasieh~lmslc~rkan Fattigv:snämndens 17 S2 Blindas föreliing Kungsholms s lanbibliotek 1646 Stockholms Stadsmissions väl Föreningen för Barfihemmet vid Jakobsberg Blindinstitutet å Tomteboda Barnhem o Uppfostringsinrättningar 176 Blabandskirening Sveriges Barnhuset Allm 3401 Bokauktionskammaren Barnhärbärge Stockholms stads 1812 Bokbindarefiirbundet Svenska Barnkrubbor Bokförläggareföreningen Svenska Barnmorskesällskap Stockholms Bokhandelsmedhjälpareföreningen Barnmorskor legitimerade se Yrkesregistret! Svenska undervisningsanstalt för s sjuk- o begrah-kassa Barnmorskornas i Sthlm understöds- Bokhandlarnes understödsförening Y0 45 förening Bokhaudtverk Föreningen för Barnpolikliniker se Polikliniker Bokindustrimuseum Svenskt Barnsjukdomar, Kostnadsfria rad för Bok- och musikhandl pensionsförening se Polikliniker o följ Boktryckareforeningen Svenska Earnsjukhus 176 Boktryckarefören:s sjuk- o begrafn: Barnsjukhuset Samariten hjälpkassa Svenska Simon o Matilda Sachs minne Bonniers Alb Stipendiefond för sven- Barnuppfostringsanstalt vid Skrubba ska författare Stockholms stads Bore Nordiska ömsesid olycksfallsför- Beckmans Elin hetluftsinstitut d säkringsbolaget Befordring af resande Borgareskola Stockholms Begrafningsbyrher se Yrkesreg Borgerskap Sthbs stads Begrafningskassor o följ Borgerskapets Bemedlingskommission Begrafningsplatser Femtio äldste Bellevue idrottsklubb a - Gubbhus' direktion i9 51 Bellmanskören predikant Bell-Telefon aktiebolag Stockholms 32 S7 - Änkehus' direktion Bemedlingskommission Borgerskapets arsamling (predikant) i9 51 Benjamin Lejas välgörenhets-stiftelse Borgrattsfonderna Förvaltningen af Beredningsutskott, Stadshllmäktiges Bort med tobaken Föreningen 38 Z4 RerwaldStifteisen Frans b Bostadsaktieb Vanadislunden Sesiktningsbyrhn för prostituerade Bostadabolag o föreningar, kvinnor 17601Bostadsförenin~en Mariaberget u p a Besiktningsmän for automobiler 1700' Bostadsinspeh-tion, Sthlms Stads l för kafdlokaler l ~ostadsins~ektör 1752 Beskattningsbar inkomst Hela rikets Botaniska föreningen Svenska 39 ST Beskickningar Främm makters Botaniska sällskapet deras adresser 20" / Brage F6rsäkringsanstalten?S i7 Beskowska skolan Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix Betaniastiftelsen Norrland Betesda missionsförening Victoria Betelkapellet Brandför~akringsbolag 2 24 Betelseminariet Brandförsakringsbolaget Tor Betlehemskyrkans styrelse Brandförsakringsinrättningdr Bevilln taxerade fastigheter Hela ri- Brandfiörsakrin~skontor Sthlms stads kets 1658 för fast egendom Bibel~ällskapets, Svenska kommit t Brandförsäkringsverket Allm, f bygg- Bibliotek 2 01 nader & landet Församlings Brand- och Lifförsakringsaktieb SkBne Biblioteket Kungl Krand- och Lifförsäkringsaktieh Svea Bildningsanstalter Brand och olycksfalisf'örsäkr AB Biljett- o Blankettkontoret (jarnv) Skandinavien a -- - Biljettpris, Teatrarnas 1217 o följ Brandkhren 1738 Skandinaviens Största LiEföksakringsbolag : T H U LE -- e

4 Innehiills-register Brandsignaler Cedergrens, H T, Telefondir, uppfost- BrandskBp ringsfond Brandstationer 2 26 Cellulosaföreningen, Svenska Braudstodsafgifter, Betalning af Centrala arbetsgifvareförb Brandstodsbolag, Stadernas allmänna Centralbank, A-B Sveriges Privata Brandstodsboliig, Stockholms läns 28 F3 Centralfiingeket 9, L&ngholmen Sthlms stads, t försäkring af lös- Centr?lf?rbundet för nykterhetsunderegendom visning 16 46, Brandstodskommittén för försakr i Centralförbundet för socialt arbete stadernas allm brandstodsbolag Centralfören f idrottens främjande, Brandsyn Sveriges e h Brandväsende Centralinstitutet, Kungl Gymnastiska afirer FINSPONGC NIETAbkiVERKS A-B - BERIDAREBANSGATAN 17

5 Deutscher Hiilfsverein Egendomar totalbeloppet 6 deras tase Diakonanstalten Svenska ringsvärde 8206 Diakonirhd Sthlms centrala Egendomsregister 5001 Diakonissanstalten dess kvartersregister 8210 Diakoniss-arbetsföreningens styrelse Egen Koja Fören 3893 Diakonissförening Tyska församling:^ Eira Sjukhuset 3352 Diakonissor församlingarnas (predikant) 2116 Diakoniss-Sjukhuset Ekonomiska o Nationella sammanslut- -s polikli~iik ningar o följ Diplomerade från Handelshögskolan - m fl sammanslutningar a o följ Fören Eldfara Tillkännagifvande om 1738 Direktionen öfver Sthlms stads under- Elektricitetsentreprenörer 1862 visningsverk Elektricitetsinrattningen, Allmänna 3316 Diskontobanken, &-B lelektricitetsverk Stockholms 1857 Dispaschör 1838 / Elektricitetsverksföreningen Svenska b Distriktsförvaltningar Elektriska anläggningar Inspektörer Distriktsläkare öher 1564 o 1700 Distriktspolisen ledningar Entreprenörer för 1862 Djurgårdens arbetsstnga Elementarläroverkens rarares Anke- o folkskola / Pupillkassa 2946 förvaltuing 1508 Elementarskolan för flickor Nya idrottsförening Elementarskolan i Sthlm Nya Sqatens ~urg&rdskommissionen l5 09 / Profskola 2811 Djurghrdsteatern plan 1227 Elevhemmet i Stockholm 3485 Djursholms samskola 278 l0 43 Elim Hemmgt villastads adressförteckn m m 1025 Embets se Ambets- DjnrskyddsföreniStockholm Nordiska Emigrantagenter se Yrkesregistret Djnrskyddsföreningarnas Centralförb 38 Q1 Emigrationen Nationalfören mot 3771 Djurskyddaföreningen Svenska allm 38 02, Emission~aktiebolaget Svenska 2754 Djnrtransportvagnar Engelbrekts arbetsstuga 3439 Djurvännernas nya förening s församling 2029 Domänstyrelsen Kungl s församlings barnkrubba 3471 Dramatiska o musikaliska artisternas - s fattigvårdsstyrelse 1793 pensionsförening s foikskola 2425 Dramatiska teatern Kungl (plan 1218) s skyddskommitt Droskstationer kommunalförening 4382 Drottning Sofi w skyddshem Engelska församlingen Victorias Orlogshem English Society 3990 Drottningens hospital dess direktion Enke se Anke- Drottninghuset Enskilda Bank Sthlms : 2705 Drnnknaude Raddningsredskap för 1776 Enskilda Banker o följ Drätselnämnden med underlydande Församlingar o följ 1714' o följ I - Gymnasiet s delegerade Järnvägar s kammark~ntor l7 19 /I Jarnviigarnes pensionskassa s kansli o exp Laroverk 7 50, o följ Döfstumföreningen i Stockholm i Entomologiska föreningen i Stockholm Döfstuml~rare~siillskapet Svenska Entreprenörer för vatten- o afloppsledn l 'i 38 Döfstummas allm sjuk- o begrafn - för gasledningar 1861 kassa för elektriska ledningar 1862 Döfstnmskola o seminarium Manilla Eolshäll Sthlms Stada Alkoholistanstalt , Epidemisjukhuset 3342 Ebeneserkyrkan Epidemivagnar 1774 Ebeneser Sällsk i Sthlm Episkopalförsamlingarna Metodist O Ecklesiastikdepartementet Kungl 1577 ( följ Ecklesiastikstaten (v marinen) Erik Satherstens nödhjfond f verk1 Efterkraf järnvägs beh arb i Sthlm 3546 Egendomar i Sthlm Förteckn öfver '~tno~rafi~ka museet hvilken församling de tillhöra se Nyfi- Eugeniahemmet kenhetsreg under hvarje gatas namn Evangeliska brödraförsamlingen 2076 F1NSPOaGS METALL VERKS A-B - BERIDAREBANSGATAN 17

6 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen Folkmängd Hela rikets s förlagsexpedition AB Folkmanyden i Stockholm Evangelisk-Lutherska missionsförening Folkskolebad se Skolbad 7 49 Sthlms Folkskolebibliotek se Skolbibliotek 7 49 Exnortförening Sveriges allmänna Folkskoledirektionen 1864 ~xpressbyråer y Yrkeareg o s expedition 1864 Folkskoleinspektion 186b Fabriks-fattigkassan i Sthlm Folkskoleköken se Skolkök 7 49 Fabrikafiirening Stockholms Folkskoleseminarium Statens Fackintressen o följ Folkskolestyrelsen o barnavårdsnamn- Farmaceutfiirbund Sveriges den 1864 o följ Farmaceutiska föreningen Folkskolevasendet O följ - institutet Folkskoleöf~erst~relsen s bibliotek 1646 Foikskol!arareförening, Stockholms s studentkår a - Sveriges allmänna 41 15,Fartygs bärgningsredskap, Inspektör FoUiskollararinneförbund Sveriges 41, 18 för 1564 Folkskollararues pensionsinrattning '- lastlinje, Inspektör for 15 fi4 Folkskolor, se skolor 7 50 Faitygsbefalsfirening, Sveriges Polkskolornas lararepersonal o följ Fartygainspektionen, Statens 761 Folkteatern (plan 1232) Fastighbevillning, Hela rikets 1658 Folkundervisningens befrämjande, Sall- Fastighetsagareförening, Sthlms skapet för Fattiga barns Vinner dess högre folkskola för flickor Fattigsakförare, se Rittshjalpskontor 7 76 Fondbörs och fondbörskommit, terade 1821 o 1749 Fonden för befrämjande af svensk sil- 'Fattigvårdsinspektör 1781 kesodlirig Fattigvårdsnämnd Sthlms stads 3 23, 1780 Fonder fiir välgörande ändamål o följ Fattigvtlrdsnämndens delegerade för Fondhandlareföreningen, Svenska beviljande af fattigvård 1781 Fondmäklare (officiella) 1822 o Yrkesreg, s expeditinn 323, Fornminnesföreningen Svenska s utackorderingsbyrå 1782 Fornskriftsallskapet, Svenska Itrattigvårdsstyrelser, Försam1:s Fortifikationen, Kungl s sammankomstlokaler 3 23 ' Fortifikationsdrpartementet verkst dir o kassaförv 3 23 Fortifikationnotficerarnas Idrotts- och Federationsafdeln, Svenska Femte Armefördelningen Fort$attningssjukkassa Femtio aldste, Borgerskapets 1951 faltridtklubb 4455 a Sthlms sjuk- kassors b Femöreforen till förmån för Lappland Fosterbarnsinspektion, Sthlms stads Fenix, Brandförsakringsbolag 28 n7 Fostert, arnsinspektionsdistrikt 1675 Filatelistförening Sveriges Fost~rland~stit'telsen Evangeliska Filetelistsallskap Sthlms dess förlagsexpedition Filharmoniska Sallskapet, Nya Fotbollförbuiidet, Svenska a Finansdepartementet, Kungl 1555 Fotbollklubb, Vikingarnas b Finska Nationella tersaml Fothollserien, Mellau-Svenska c Fiskhandelsförbundet, Svenska Svenska d Fjarde Armefördelningen Uppsvenska e Flottan, Kungl Fotografernas förbund, Svenska s arkiv Fotografiska föreningen s ecklesiastikstat Fraktgods s poliskår Framniis, se Nordiska Muqeet s öfningar till sjöss, Inspektör af 1533 Framtiden Svenska Lifranteförsakr- Flottningschefföreningen, Svenska bolaget-omsesid b Folkbibliotek 3 30 Framåt, Absolutisternas sjalfhjälpsför- Folkbildningsanstalter för vuxna o / ening följ 'Framåt Idrottsklubb b Folkbildningsförbundet Frans Bermald-Stiftelsen b Folkdanseng Vänner Svenska : Frans Schartaus handeluinstitut Folkets hua Föreningeu ii0 Fraiiska reformerta församl Folkförbundet Svenska Fredrika-Bremer-förbundet Folkkonaertförbundet 40 31! -s byrå Skandinaviens Största Lif~örs2kringsbolag: T H U LE

7 i Freafika-Bremer-Förbundets sjukkassa Föreningar och Sillskap m m o folj -s stipendieinstitution 30 64'Föreningars och Sallskaps adr 347-3i6 Fredriks eller Finska församl Foreningen AdertonhuiidrafyratioStta Wedrikshofs idrottsförening c års män Freds- o skiliedomsföreningen ' Adertonhundrafemtiotre Srs män Freja Försälrringsaktieb x Adertonhnndrasextioett års män 43 3 O Fria konsternas akademi i af kvinnor i statens tjänst s l'aroverk Barnavärn fiimurarbarnen, Föreningen Bort med tobaken Frimurarebarnhuset De Blindas Vanner (predikant) De Gamlas Dag Frisinnade klubben Diplomerade frånhandelshögskolan landsföreningen Egen Koja pressföreningen Folkets hus s studentklubb, Sthlms Frimurarbarnen ungdomsförbund, Sveriges för Ad Fredr Folkhem, nu Vasa- valmansfören, Sthlms stadens folkhem Frisörföreningen för arbetarskydd 16 46, Frivilliga arbetshuset, Norra för beframjande af skolungdomens ' automobilksren vapenöfningar : sjiikv&rdskolonner, Sthlms för bisthd åt lytta o vanföraisthlm skarpskytteförening, Sthlms stads för blindas val Fromma stift, stipendiefonder m m för bokhandtverk Register daröfver för fäktkonstens friimjande a Fruntimmersfiir~ningenförKinamissionen591 för grafisk konst Fruntimmers-sim- o badinrättnihgen för kanot-idrott vid Skeppsholmen 33 R8 för Kungsholms ungdom l?runtimmersskyddsföreningen för kvinnans politiska rösträtt Fruntimmerssallskapet, Välgörande för kyrkosångens höjande, Tyska Frälsningsarméns samlingslokaler m m 3 44 församl:~ 4 för Norrlands fasta försvar b Främmande makters beskickn (adresser, se Namnreg 2 00) för sinnesslöa barns v&rd makters härvarande konsuler, dess seminarium li%ökontrollanstalt, Sthlms lans hus- dess skola hållningssallskaps 8 45 för sjukvard i fattiga hem I-nhrmannska stiftelsen för sjtikvård hos fattiga inom Fylgia, Försakringsaktiebolag Kungsholms förs Fysisk foqtran, Förb för a hos fattiga inom Maria förs Fyrnkalisk-kemiska laboratorium, Häl- ostermalms förs för skidliöpningena främjande i Sve- sovårdsnämndens l7 65 Fysiska sällakapet rige Bangvården :' o följ för sl~ollofskolonier Fångvårdsstyrelsen 1520 för Stockholms fasta försvar a Fäktförbundet, Svenska i för Stockholms läsesalong Fäktklubb, Stockholms gymnast, ik o för sömmerskor Stockholms södra gymnastik och för upprättande af Skand sjömans- Faktkonstens främjande, Fören för 4444 a hem i utländska hamnar Fältridtklubb, Stoc'kholms 7 71 för Vasastadens folkhem Faltskärer, se Yrkesregistret för välgörenhetens ordnande Fältskarsstugor, 3 46 för virnlösa unga flickors skydd Palttelegraflráren, Kungl Handarbetets vaiiner 1646, Färg, Dyog- o Kemikalieh:~ fören, Rem för arbeterskor Sveriges a Industriidk lånekassa Färghandlareförening, Stockholms b E H S Födoamueskontroll, Hälsov~rdsnämn- Katarina Barnavarn dens anstalter för Koloniträdgard i Sthlm Förbundet för Fysisk fostran 4408 a Konsten i Skolan Rättsdemokrati 3 47 Kvinnorna och Landet Förbundet mellan Sveriges kristliga 7 ljusglimt föreningar af unge män Margaretahemmet Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag : T H U L E -

8 Föreningen Maria Mjölkdroppe Garantiför~akringsbontor Njölkdrbppen i Sthlm Garnisonssjukhuset! Röda korset, Sven~kn Gxrtnersall~ka~et Sthlms S de C Gasentreprenörer 1861 sommarhem för konvalescenter Gasverk Stockholms o Sthlms folkskolldrarinnors husmo- Gator, grander o torg inom Stockholm 103 derskola Gator o gränder som ändrat namn Sthlms interri 99 lararinnehem Gatuafdelning Byggnadskontorets 1727 L - Sthlms lärlingshem Gaturenh%llningsverket till det godas befriimjande Gatutrafiken till 'miniie af Konung Oskar och Generalpoststyrelsen Kungl Drottning Josefina Generalstaben Pirfattareförening Sveriges s Idrottsklub b Förmyndarkammbre Sthlms stads 1706 Generaltull~t~relsen Kungl Sthlms Landstormskamrater a Gatnrenhallmngsafg Sammandrag af ' Förmynderskap Gode man för Geologiska föreningen i Stockholm Församling Svea Artillerireg Geologiska undersökning Sveriges 16 O1 Församlingar Stockholms s museum Sveriges 1646 under hofkonsistoriet o följ Gertruds församling S t, under stadskonsistorium o följ Gevärsförr8det i Stockholm Pörsam1:s Fattigvårdsstyrelser 1784 o följ Glasförsakringsaktiebolaget Svenska gränser\ se Kartan Glasförsäkringskontor kyrko- och skolrad o följ Gode män för frälse omyndige skyddskommittéer o följ Godtemplares Ungdomsförbund Sve Pirsamlingsbibliotek 3 56 riges örskolan för blinda å Tomteboda Golfklubb Stockholms? Förstadssamhällena, Adr:förteckn för 9 45 Good Templar-ordens loger o sammantr 3 66 Försvaret o följ - värme- och läsestuga E'öisvarsföreningen, PLllmänna Good Templars International Order of Försakringsaktieb Commercial Union Gothia Olycksfallsförsäkringsanstalt Fylgia Gotlands Bank Aktieb Freja Govenii minne Wilh stift Hansa Nya AB Grafisk konst Fören för Heimdall Gratialkassa Hofstatens Nordisk Yachtassurans 29 OH Grevesmuhlska samskolan 22, Ocean s kamratförbund, 42 Securitas Gromska fattigförsörjningsfonden o - Skandia Willebrandska understödsfond Stella Grosshandelssocietetens deputerade Valkyrian i Grufkartekontoret 1564 B'örsakringsanstalten Brage Gubbhus Borgerskapets Folket G<dstj~nstlokaler o följ lj Guldbröilo shem Oscars o Sofias 6 51 Gumzlii, i Annonsbyr8 h-pol Gustaf Adolfs-Förbundet Gustaf Adolfsföreningen i Stockholm Gustaf Vasa arbetsstuga församl s skyddskommitté 37 l6 s fattigv8rdsstyrelse l s folkskola Gustaf Wasa Landutormsförening 41 Oi b Gutnalia Gotländsk fören 4322 Gymnasters o Idrottsmans sjukkassa, Sveriges 3089 Gymnastikafdelning K F U M:s b - Sthlm8 allm Gymnastikförbundet Svenska 4440 b Gy?insstikförening Stockholms a kvinnliga METALL VERKS A-S BERIDARESANSQATAM 17 -

9 3 81 Eaudelsresandeförening i Sthlm Sve- Svenska riges stads Gymnastikinrättningar Gymnastiklarare~ällska~et Gymnastik- o Fäktklubb, Stockholms Handels- o Sprhkinstitut Stockholms södra HandelstritdgBrdsmastarefören, Stock- Gymnastik- o idrottsfören:g riksför- holms bund, Svenska Handtverksförening, Stockh:~ Gymnastiksällskapet, Kvinnliga Hansa Nya försakr aktieb Gymnastiska Centralinstitutet Hastigt insjuknade, Upptagningsanstal- Gymnastiskt-ortopediaka Institutet ter for Göta, Idrottsklubben c Hautboisternaa understödskaesa d Göta lifgarde, dess stab o kompani- Hrveriagenter 1824 stat Hedbergs, John, stiftelse för värnlösa s församling Hedvig Eleonora församl Göteborgs Bank, Aktieb s okydd~koinmitté Handels- o Sjöfartstidnings Sthlms- s fattigvlrdsstyrelse 1792 redaktion s folkskola s manliga ungdomsfören Hafnia, Det fören danska LiFörs AB Heimdal Ungdomsförbundet af N G Halfkommunala inrättningar 1901 O följ T O Hammarby idrottsförening e Heimdall, försakridgsaktiebol Hammarskiöld-Risellschöldska stipan- Hellas, Sim- o idrottsklubben diefoiiden Helso, se EZiilso Elamnafdeln, Sthlms stads, Byggn Hemforsling (af järnvägsgods) kontorets Hem för arheterskor Föreningen Hamnfogdedistrikten för de elända, Stifteleen Hamntogdeinspekt8r 1823 b för ögonsjuka HamnfogdekontoroHamnfogd~ 394, 1825 b - för sjuksköterskor, se Sofiahemmet Hamnkapten 1828 b - olika slays o följ Ramnkontoret 1823 b Hemmen vid Hvita Bergen Hamnloisar 1823 b Hemmens piattsförmedi~ng, Sällskapet HamnmOstare 1823 b Hemmet Elim Hamnstyrelsen 1823 a för gamla 3 Hamntaxa för lupus-juka Haml~uppbörd 1823 b Hertiginnan Sofias Fruntimrnersskgdds Hamnvagar förening uti Kungsholms srsam- Handarbetets vänner Föreningen 1646, ling n och Hulda Lundins Slöjdsemina- Hissinspektörer rium Hietoriaka föreningen Handel o sjöfart, tull handtverk o - museum, se Statens hist museum näringalif o följ Rjorthagens folkskola Vartan Handelsagenters förening, Svenska 42 68, Hockeyklubb, Officerarnes Handelsbank, Skånska H~fex~editionen Stockholms / H,&'iirsamlingen, Kungl Sundsvalls, AB 27 30, HoFörvaltniugen Handelabitradesfören, Sthlms Hofkapellets Pensionsinrattning Handelsbokhlllarnes pensionsförening 30 O9 / Hofkleresiet Haudelsflottans Pensionsanstalt Hofkonsistorium Kungl Handelsförening, Sveriges allmänna Hofmarskalksiimbetet 1504 Handelshögskolan ~of~redikauter s i Stockholm Studentkår b Hofratt, Svea 1517 Handelshögskoleföreningen i Sthlm Hofstatens gratialkasss Haudelskammaie, Stockholms Hospital Danviks Handelsinstitut 3 94 Drottningens Bröderna Plhlmans Ko~iuitgens Schartaus Stockholms, B Konradsberg Handelskammarens auktoriserade Revi- Hospitalsbyrán Med:stYrs 1649 sorer, se Yrkesregistret Hospitals- o Medaljforider Konungens Handelskemister 3 94 Hotell o Rum för resande 4 30 Handelskommission, Statens 15 71, a Hulda Lirndins Slöjdseminarium Handels- och Sjöfartsnamnden 1820 Humanistiska förbundet, Svenska FlNSPONGS METAL L VERKS A,-B SERIDARESANSGATAN 17 -

10 f - InneIi&llsregistcr Hundskatt > 48 85, Idrottsförbund, Stockholms a Hundskyddsiöreningen Svenska 88 O9 I Idrottsförbundet Svenska b Eundstall Sthlms stds l7 48 Idrotts Sport- o Turistfören 4401 o följ Eusbyggnadsafdelning Byggnadskon- Idrottsförening Medici~arnes h torets 1726 Idrottsforeningen Kamraterna Husgeråds- o Lysoljehandlareforening Linnea e Sthlms Svithiod f ;8ushållsskola f flickor, Aktieb Sthlms Idrottsklubben Allmänna praktiska Framåt b - Hbgre Lirarinneseminariets Göta C Hu~hålls- o matlagningsskolor 7 51 Idrottsmäns o Gymnasters sjukkassa, Eusägareregister Sveriges Hvita Bandet 38 $15 Idrottsplatser 4 44 Eydrografiska byrhn b Idrottssällskap O följ Hygieniska museet 16 39, 1646 Idun Sällskapet Bypoteksbank Sveriges Allmänna Nya \ Bypo~eksfören, Mälareprovinsernas Ilgods Hypotekskassa Stockholms Inbrottsförsakringskont~r 4 44 Bypotekskassan för Sveriges stader Industriförbund Sveriges Allm 27 G3 IndustriidkarnesLånekassa Föreningen Hyresbyråer 4 86 Industrikommission Statens 1570 b Hyreskontoret Infanteriinspektören Hyrkusktaxa Ingenjörkår Svea 25 OS Eälsopolis Sthlms stads Ingenjorhögskolan Artilleri- och Balsov$rd Kommunens o följ Inkassering (genom Postverket) H&lsovårdsföreningen i Stockholm Inkomatbevillning Hela rikets 1658 Halsovårdsinrattningar o folj Inkomstskatt Helarike%s 1668 Hälsov~rdsnämnden Inlösen af obligationer och kupori- -s anstalter för födoämneskontroll ger o följ -s bakteriologiska laboratorium 17 tig Inregistrerade sjuk- o begrafnings- -s byrå o exp kassor o följ -s fysikalisk-kemiska laboratorium Inskrifningsnämnderna for Sthlms stads -s anst för kladera o bostäders befri- rullforiugsomr&dt ande fr smittoämnen Inspektbr af flottans öfningar till ajöss 1533 Häradshöfdingar i Sthlms län 4 39 Inspektören för artilleriet Häradsskrifvare i Sthlms län 4 39 för fnrtygs bärgningsredskap Bästförsäkring~bolag Sthlms läns for fartygs lastlinje Högre allmänna IäroverketåSödermalm 23 O5 för infanteriet latinläroverket h Norrmalm 3303 för kavalleriet l~rarinneseminarium för militiirläroverken s hush&llsskola för trängen läroverk f kvinnlig ungdom o folj - för navskolorna i riket reallaroverket å Norrmalm Inspektörer o d af Ofverståthållarerealläroverket á Ostermalm ambetet förordnade Högskoleförening Stockholms öfver elektriska anläggningar, af Kom- Eögskolor : merskolleg~um Forordnade 1664 Artilleri- och Ingenjörhtgs~olan af Ofverståth%llare&mbetet 3andeIshögskolan förordnade Krigshögskolan Institut 4 46 Sjökrigshögskolan Doktor Aug Karstens a Skogshögskolan Zanders Mediko-mekaniska gymna- Stockholms högskola stik b Tekniske högskolan Institutet Arbetare Veterinärhögskolan Farmaceutiska Högskolor o andra undervisnanst 7 49 for blinda i Tomteboda Högsta byggnader Sthlms för dtifstumma å Manilla f d, se Högsta domstol Konungens 1512 a Manilla Döfstumskola Gymnastiska Central Icke inregistrerade sjukkassor o följ - Gymnastisk-ortopediska Ido-Förbundet Svenska Karolinskri Mediko-Kirurgiska e Skandinaviens Största Ljfförsakringsbolag : T H U L E - C 133 Adr$ssksZcnderr 1917

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915. SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN 1875 1914 HELSINGFORS 1915. A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

Samhällsplaneringens problem

Samhällsplaneringens problem Samhällsplaneringens problem 1 Innehållsförteckning. 2 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 3-4 Riodeklarationen 5 Agenda 21, Riokonferensens handlings-program inför nästa århundrade. 6 Omvärldsanalys.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8 Sjuttiosjunde årgången Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2008 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi Arne Andersson - världsstjärnan som Vänersborg inte får

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden.

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. DOKUMENT Fotograferna Erik G Svensson, Roger Turesson och Jeppe Wikström har med STO C K H O LM över 1 000 nytagna bilder fångat

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Katolska Domkyrkan i Stockholm

Katolska Domkyrkan i Stockholm Från malmgård till katedral Katolska Domkyrkan i Stockholm Gun Wanders Katolska Domkyrkoförsamlingen Gun Wanders och Katolska Domkyrkoförsamlingen Distribution: Katolska Domkyrkoförsamlingen, Box 4145,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer