Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29"

Transkript

1 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken Framht> Sleipner Stenografbyrán eningen Stockholms Diskontobank Föreningen StockholmsPraktiskaHushitllsskola eningen Stockholmssystemet s spirituosaaffirer 7 58 Adertonhundrafemtio års mans stiftelse Adertonhuudrafemtiotre års män För- Stockholms Arbetarehem Adertonhundrafyratioåtta itrs män Stockholms Handelsbank Adertonhuudrasextioett års män För- Stockholms SpBrvagar Adertonhundrasjuttioåtta års stiftelse Adjungerade sakkunnige i radhusrätten 1703 Stockholms-Telefon 3286 Ad Fredr Folkhem f d Fören för Sundsvalls Handelsbank Adolf Fredriks arbetsstuga Svenska Pressbyrån Svenska Selegrambfrån församling s skyddskommitt Sveriges Allm Revisionsbyrå barnhem för flickor Sveriges Privata Centralbank barnkrubba Tjenstemannabanken fattigv&rdsstyrelse Varukredit folkskola L Aktuarieföreningen, \Svenska kommunalförening Aktuariekontor Stockholms stads 1701 Advokatsamfund Sveriges Albert Bonniers stipendiefond Aflösningsfonderna 8220 Albert o Hulda Pålsons konvalescent- Afstånd från Stortorget till tullarna hem 1756 Aftonbladet Alliance Franqaise Aftontidningen Allmänna ~arnbörashusets dir I Afzelii Elementarskola f flickor Barnbusets direktion Agenter för utländska föroakrinrättn Brandtörsakringsverket för bygg- Se Yrkesregistret: Försäkringsbolag nader 8 landet Akademien förde friakonsterna styrelse 1626 Djurskyddsföreningen Svenska s bibliotek 1646 Elektricitets-inrattningen konsthögskola Exportförening Sveriges Musikaliska ämbetsman Folkskollärareförening Sveriges konservatorium Försvarsföreningen Akademier lärda samfund o museer 1621 Försörjningsinrättning Sthlmsstads 1805 o följ -s predikant 2101 Akademiska Idrottsförbund Sveriges j Hypotekkbank Sveriges Idrottsföreningen i Hypotekskassan för Sveriges städer 27 6% Akademiskt bildade kvinnors förening Idrottsklubben Aktiebolaget Arbetareringens bank Kartarbetena Kommissionen för 1598 Evangeliska fosterlandsstiftelsens Kredit Aktiebolaget i Sthlm förlagsexpedition Kvinn~förenin~en~tilldjurensskydd för Fruntimmers sim- och badin- Svenska rattuingen 6 Skeppsholmen 8388 Lifför~akringsbola~et, Gotlands Bank Lokalers utrymme Göteborgs Bank Läroverk o följ Likvidator Pensionsförsakringsbolaget Malareprovinsernas Bank Polikliniken Nordiska Kreditbanken Sjuklcasseförb Sveriges Norrlandsbanken Skridskoklubb Sthlms Nya Banken Skyddsförening Stockholms Revisionskammaren Svenska Lakarföreningen Sanatoriev&d Sv Missionskonferensens Arbets- S Qum~lii Annonsbyrå kommitté : Sjöassuraus-kompaniet Sv Sjuk- o begrafningskassan Skytteföreningarnas Vapenaffhr Teknikerförbund Sthlms I_- FINSPONGS METALLVERKS A-B BERIDARESANSGATAN 17 -

2 Allmlinna Telefonaktie>lag Stock- Artilleriinapektören holms Artilleriklubben Understödsföreningen Röda bandet Artillerimuseum Valmansförbundet Artilleri- och Ingenjörhögskolan s Stockholms distrikt Artilleriregemente, Svea 2197 &&e- och pupill-kassan i Sverige s församl 20'63 Alms Axel och Sofia stiftelse Positions Amatörförening Stockholms Artilleristaben kmbulansvagnar se Sjuktransport T4 Artisternas Dramatiska o musikaliska Ambulansvasendet pensionsfören %mmunitionsfabrilren Marieberg o Litteratörernas pensionsförening Ammunitionsförridet i Stockholm De sceniska understödsfond Amorteringsfonder Apotekspriv 2801 o följ Assuransafg i Sthlms stads brandstods- Anna Sandströms seminarium bolag Betalning af skola Assurerade bref o Anna Schuldheis' skola Asylen för fattiga harnafiöderskor Annonser Register öfver 73 - för d:o d:o (ej tillh Sthlms kom- Annonskontor 1 59 mun) 1814 Antikvarnumismatiska biblioteket 1646 Asyler rör husvilla Stockholms stads 1814 Antikvartopograf arkivet 1646 Asylet för Pauvres honteux Direk- Antropologi o geografi Svenska säll- tion skapet för för kvinnor Natt potekarekårens 1ifranteo penskassa Ateneup för flickor Apotekare och Apotek 161 Atlas Aterförsakr aktieb Apotekaresocieteten Auktionsverk Sthlms stads rbetarebiblioteksförbund Sthlms Automater 170 Arbetarebostadsfonden Automol ildr~skstationer 762 Arbetareföreniug Stockholms Automobilklubben Kungl s förelasningsverksamhet Sthlms Automobilkåren Frivilliga 4434 Arbetareinstitutet Automobiltrafik, Arbetareinstitut Södermalms Arbetareringens bank Badanstalt Saltsjöbadens Arbetarerörelsens arkiv Badbusaktiebolag Stockholms r 3387 Arbetaretåg Sthlms norra spårvägars Badinriittnirigar 172 Arbetarnes Ring Bakteriologiska laboratorium Halso- Arbetsflitens befrämjande Sällskapet vårdsnamndens 1766 till Balder Lifförsakringsbolaget Arbetsföreningar 163 Bankaktiebolag 2700 o följ Arbetsföreningarna Bankaktieholaget Stockholm-Ofre Arbetsförmedling statistik o slakt- Norrland se AB Norrlandsban- husstyrelse 1871 o följ ken Arbetsförmedling Sthlms stads Södra Sverige Arbetsgifvareförbundet Centrala Bankinrättningar o kreditanstalter 174 Arbetsgifvarefiireningen Svenska o följ Arbetshem Stockholms stadsmissions Bankinspektionen Kungl l6 69 Arbetshemmet f sinnesslöa kvinnor Bankirer o följ samt Yrkesreg Arbetshuset Norra frivilliga Direktion Bankmannaföreningen Svenska för Bankostateils äuke- o pupillkassa I Arbetsinrättning Stockholms stads l8 08 Baptistisk läroanstalt Arbetsstugor för barn o följ Baptist-Mis~ionens kommitté Sallsk Areal Sthlms Svenska Arendsföreningen Barnafonds begrafningskassa Sthlms Armdfördelningen Fjärde o Femte Barnaföderskor obemedlade Läkare 6t Barnasyler Sthlms stads 1814 Arméfördelningsstahr o Barnav%rdsbyr& Sv Fattigvardaför- Armdförvaltningen 1524 bundets Armdiis Intendenturförråd i Stockholm Barnavårdsinspektörer 1782 Kasernbyggnadsnämnd Barnav&rdwnamnden l Pensionskassa s barnhem 1866 Artilleridepartementet 1h 24 RarnavRnn~rnrr Sjillsksilrot 28?L Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag : - T H - U LE

3 Barnavärn Föreningen Biodlareföreningen Svenska Barnbördshuset Allmänna 3356 Biografteatrar Södra Biologiska museet Barnbörds- och Barnhuset Pro Patria Birkag&rden Barnhem Adolf Fredriks för flickor Blasieh~lmslc~rkan Fattigv:snämndens 17 S2 Blindas föreliing Kungsholms s lanbibliotek 1646 Stockholms Stadsmissions väl Föreningen för Barfihemmet vid Jakobsberg Blindinstitutet å Tomteboda Barnhem o Uppfostringsinrättningar 176 Blabandskirening Sveriges Barnhuset Allm 3401 Bokauktionskammaren Barnhärbärge Stockholms stads 1812 Bokbindarefiirbundet Svenska Barnkrubbor Bokförläggareföreningen Svenska Barnmorskesällskap Stockholms Bokhandelsmedhjälpareföreningen Barnmorskor legitimerade se Yrkesregistret! Svenska undervisningsanstalt för s sjuk- o begrah-kassa Barnmorskornas i Sthlm understöds- Bokhandlarnes understödsförening Y0 45 förening Bokhaudtverk Föreningen för Barnpolikliniker se Polikliniker Bokindustrimuseum Svenskt Barnsjukdomar, Kostnadsfria rad för Bok- och musikhandl pensionsförening se Polikliniker o följ Boktryckareforeningen Svenska Earnsjukhus 176 Boktryckarefören:s sjuk- o begrafn: Barnsjukhuset Samariten hjälpkassa Svenska Simon o Matilda Sachs minne Bonniers Alb Stipendiefond för sven- Barnuppfostringsanstalt vid Skrubba ska författare Stockholms stads Bore Nordiska ömsesid olycksfallsför- Beckmans Elin hetluftsinstitut d säkringsbolaget Befordring af resande Borgareskola Stockholms Begrafningsbyrher se Yrkesreg Borgerskap Sthbs stads Begrafningskassor o följ Borgerskapets Bemedlingskommission Begrafningsplatser Femtio äldste Bellevue idrottsklubb a - Gubbhus' direktion i9 51 Bellmanskören predikant Bell-Telefon aktiebolag Stockholms 32 S7 - Änkehus' direktion Bemedlingskommission Borgerskapets arsamling (predikant) i9 51 Benjamin Lejas välgörenhets-stiftelse Borgrattsfonderna Förvaltningen af Beredningsutskott, Stadshllmäktiges Bort med tobaken Föreningen 38 Z4 RerwaldStifteisen Frans b Bostadsaktieb Vanadislunden Sesiktningsbyrhn för prostituerade Bostadabolag o föreningar, kvinnor 17601Bostadsförenin~en Mariaberget u p a Besiktningsmän for automobiler 1700' Bostadsinspeh-tion, Sthlms Stads l för kafdlokaler l ~ostadsins~ektör 1752 Beskattningsbar inkomst Hela rikets Botaniska föreningen Svenska 39 ST Beskickningar Främm makters Botaniska sällskapet deras adresser 20" / Brage F6rsäkringsanstalten?S i7 Beskowska skolan Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix Betaniastiftelsen Norrland Betesda missionsförening Victoria Betelkapellet Brandför~akringsbolag 2 24 Betelseminariet Brandförsakringsbolaget Tor Betlehemskyrkans styrelse Brandförsakringsinrättningdr Bevilln taxerade fastigheter Hela ri- Brandfiörsakrin~skontor Sthlms stads kets 1658 för fast egendom Bibel~ällskapets, Svenska kommit t Brandförsäkringsverket Allm, f bygg- Bibliotek 2 01 nader & landet Församlings Brand- och Lifförsakringsaktieb SkBne Biblioteket Kungl Krand- och Lifförsäkringsaktieh Svea Bildningsanstalter Brand och olycksfalisf'örsäkr AB Biljett- o Blankettkontoret (jarnv) Skandinavien a -- - Biljettpris, Teatrarnas 1217 o följ Brandkhren 1738 Skandinaviens Största LiEföksakringsbolag : T H U LE -- e

4 Innehiills-register Brandsignaler Cedergrens, H T, Telefondir, uppfost- BrandskBp ringsfond Brandstationer 2 26 Cellulosaföreningen, Svenska Braudstodsafgifter, Betalning af Centrala arbetsgifvareförb Brandstodsbolag, Stadernas allmänna Centralbank, A-B Sveriges Privata Brandstodsboliig, Stockholms läns 28 F3 Centralfiingeket 9, L&ngholmen Sthlms stads, t försäkring af lös- Centr?lf?rbundet för nykterhetsunderegendom visning 16 46, Brandstodskommittén för försakr i Centralförbundet för socialt arbete stadernas allm brandstodsbolag Centralfören f idrottens främjande, Brandsyn Sveriges e h Brandväsende Centralinstitutet, Kungl Gymnastiska afirer FINSPONGC NIETAbkiVERKS A-B - BERIDAREBANSGATAN 17

5 Deutscher Hiilfsverein Egendomar totalbeloppet 6 deras tase Diakonanstalten Svenska ringsvärde 8206 Diakonirhd Sthlms centrala Egendomsregister 5001 Diakonissanstalten dess kvartersregister 8210 Diakoniss-arbetsföreningens styrelse Egen Koja Fören 3893 Diakonissförening Tyska församling:^ Eira Sjukhuset 3352 Diakonissor församlingarnas (predikant) 2116 Diakoniss-Sjukhuset Ekonomiska o Nationella sammanslut- -s polikli~iik ningar o följ Diplomerade från Handelshögskolan - m fl sammanslutningar a o följ Fören Eldfara Tillkännagifvande om 1738 Direktionen öfver Sthlms stads under- Elektricitetsentreprenörer 1862 visningsverk Elektricitetsinrattningen, Allmänna 3316 Diskontobanken, &-B lelektricitetsverk Stockholms 1857 Dispaschör 1838 / Elektricitetsverksföreningen Svenska b Distriktsförvaltningar Elektriska anläggningar Inspektörer Distriktsläkare öher 1564 o 1700 Distriktspolisen ledningar Entreprenörer för 1862 Djurgårdens arbetsstnga Elementarläroverkens rarares Anke- o folkskola / Pupillkassa 2946 förvaltuing 1508 Elementarskolan för flickor Nya idrottsförening Elementarskolan i Sthlm Nya Sqatens ~urg&rdskommissionen l5 09 / Profskola 2811 Djurghrdsteatern plan 1227 Elevhemmet i Stockholm 3485 Djursholms samskola 278 l0 43 Elim Hemmgt villastads adressförteckn m m 1025 Embets se Ambets- DjnrskyddsföreniStockholm Nordiska Emigrantagenter se Yrkesregistret Djnrskyddsföreningarnas Centralförb 38 Q1 Emigrationen Nationalfören mot 3771 Djurskyddaföreningen Svenska allm 38 02, Emission~aktiebolaget Svenska 2754 Djnrtransportvagnar Engelbrekts arbetsstuga 3439 Djurvännernas nya förening s församling 2029 Domänstyrelsen Kungl s församlings barnkrubba 3471 Dramatiska o musikaliska artisternas - s fattigvårdsstyrelse 1793 pensionsförening s foikskola 2425 Dramatiska teatern Kungl (plan 1218) s skyddskommitt Droskstationer kommunalförening 4382 Drottning Sofi w skyddshem Engelska församlingen Victorias Orlogshem English Society 3990 Drottningens hospital dess direktion Enke se Anke- Drottninghuset Enskilda Bank Sthlms : 2705 Drnnknaude Raddningsredskap för 1776 Enskilda Banker o följ Drätselnämnden med underlydande Församlingar o följ 1714' o följ I - Gymnasiet s delegerade Järnvägar s kammark~ntor l7 19 /I Jarnviigarnes pensionskassa s kansli o exp Laroverk 7 50, o följ Döfstumföreningen i Stockholm i Entomologiska föreningen i Stockholm Döfstuml~rare~siillskapet Svenska Entreprenörer för vatten- o afloppsledn l 'i 38 Döfstummas allm sjuk- o begrafn - för gasledningar 1861 kassa för elektriska ledningar 1862 Döfstnmskola o seminarium Manilla Eolshäll Sthlms Stada Alkoholistanstalt , Epidemisjukhuset 3342 Ebeneserkyrkan Epidemivagnar 1774 Ebeneser Sällsk i Sthlm Episkopalförsamlingarna Metodist O Ecklesiastikdepartementet Kungl 1577 ( följ Ecklesiastikstaten (v marinen) Erik Satherstens nödhjfond f verk1 Efterkraf järnvägs beh arb i Sthlm 3546 Egendomar i Sthlm Förteckn öfver '~tno~rafi~ka museet hvilken församling de tillhöra se Nyfi- Eugeniahemmet kenhetsreg under hvarje gatas namn Evangeliska brödraförsamlingen 2076 F1NSPOaGS METALL VERKS A-B - BERIDAREBANSGATAN 17

6 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen Folkmängd Hela rikets s förlagsexpedition AB Folkmanyden i Stockholm Evangelisk-Lutherska missionsförening Folkskolebad se Skolbad 7 49 Sthlms Folkskolebibliotek se Skolbibliotek 7 49 Exnortförening Sveriges allmänna Folkskoledirektionen 1864 ~xpressbyråer y Yrkeareg o s expedition 1864 Folkskoleinspektion 186b Fabriks-fattigkassan i Sthlm Folkskoleköken se Skolkök 7 49 Fabrikafiirening Stockholms Folkskoleseminarium Statens Fackintressen o följ Folkskolestyrelsen o barnavårdsnamn- Farmaceutfiirbund Sveriges den 1864 o följ Farmaceutiska föreningen Folkskolevasendet O följ - institutet Folkskoleöf~erst~relsen s bibliotek 1646 Foikskol!arareförening, Stockholms s studentkår a - Sveriges allmänna 41 15,Fartygs bärgningsredskap, Inspektör FoUiskollararinneförbund Sveriges 41, 18 för 1564 Folkskollararues pensionsinrattning '- lastlinje, Inspektör for 15 fi4 Folkskolor, se skolor 7 50 Faitygsbefalsfirening, Sveriges Polkskolornas lararepersonal o följ Fartygainspektionen, Statens 761 Folkteatern (plan 1232) Fastighbevillning, Hela rikets 1658 Folkundervisningens befrämjande, Sall- Fastighetsagareförening, Sthlms skapet för Fattiga barns Vinner dess högre folkskola för flickor Fattigsakförare, se Rittshjalpskontor 7 76 Fondbörs och fondbörskommit, terade 1821 o 1749 Fonden för befrämjande af svensk sil- 'Fattigvårdsinspektör 1781 kesodlirig Fattigvårdsnämnd Sthlms stads 3 23, 1780 Fonder fiir välgörande ändamål o följ Fattigvtlrdsnämndens delegerade för Fondhandlareföreningen, Svenska beviljande af fattigvård 1781 Fondmäklare (officiella) 1822 o Yrkesreg, s expeditinn 323, Fornminnesföreningen Svenska s utackorderingsbyrå 1782 Fornskriftsallskapet, Svenska Itrattigvårdsstyrelser, Försam1:s Fortifikationen, Kungl s sammankomstlokaler 3 23 ' Fortifikationsdrpartementet verkst dir o kassaförv 3 23 Fortifikationnotficerarnas Idrotts- och Federationsafdeln, Svenska Femte Armefördelningen Fort$attningssjukkassa Femtio aldste, Borgerskapets 1951 faltridtklubb 4455 a Sthlms sjuk- kassors b Femöreforen till förmån för Lappland Fosterbarnsinspektion, Sthlms stads Fenix, Brandförsakringsbolag 28 n7 Fostert, arnsinspektionsdistrikt 1675 Filatelistförening Sveriges Fost~rland~stit'telsen Evangeliska Filetelistsallskap Sthlms dess förlagsexpedition Filharmoniska Sallskapet, Nya Fotbollförbuiidet, Svenska a Finansdepartementet, Kungl 1555 Fotbollklubb, Vikingarnas b Finska Nationella tersaml Fothollserien, Mellau-Svenska c Fiskhandelsförbundet, Svenska Svenska d Fjarde Armefördelningen Uppsvenska e Flottan, Kungl Fotografernas förbund, Svenska s arkiv Fotografiska föreningen s ecklesiastikstat Fraktgods s poliskår Framniis, se Nordiska Muqeet s öfningar till sjöss, Inspektör af 1533 Framtiden Svenska Lifranteförsakr- Flottningschefföreningen, Svenska bolaget-omsesid b Folkbibliotek 3 30 Framåt, Absolutisternas sjalfhjälpsför- Folkbildningsanstalter för vuxna o / ening följ 'Framåt Idrottsklubb b Folkbildningsförbundet Frans Bermald-Stiftelsen b Folkdanseng Vänner Svenska : Frans Schartaus handeluinstitut Folkets hua Föreningeu ii0 Fraiiska reformerta församl Folkförbundet Svenska Fredrika-Bremer-förbundet Folkkonaertförbundet 40 31! -s byrå Skandinaviens Största Lif~örs2kringsbolag: T H U LE

7 i Freafika-Bremer-Förbundets sjukkassa Föreningar och Sillskap m m o folj -s stipendieinstitution 30 64'Föreningars och Sallskaps adr 347-3i6 Fredriks eller Finska församl Foreningen AdertonhuiidrafyratioStta Wedrikshofs idrottsförening c års män Freds- o skiliedomsföreningen ' Adertonhundrafemtiotre Srs män Freja Försälrringsaktieb x Adertonhnndrasextioett års män 43 3 O Fria konsternas akademi i af kvinnor i statens tjänst s l'aroverk Barnavärn fiimurarbarnen, Föreningen Bort med tobaken Frimurarebarnhuset De Blindas Vanner (predikant) De Gamlas Dag Frisinnade klubben Diplomerade frånhandelshögskolan landsföreningen Egen Koja pressföreningen Folkets hus s studentklubb, Sthlms Frimurarbarnen ungdomsförbund, Sveriges för Ad Fredr Folkhem, nu Vasa- valmansfören, Sthlms stadens folkhem Frisörföreningen för arbetarskydd 16 46, Frivilliga arbetshuset, Norra för beframjande af skolungdomens ' automobilksren vapenöfningar : sjiikv&rdskolonner, Sthlms för bisthd åt lytta o vanföraisthlm skarpskytteförening, Sthlms stads för blindas val Fromma stift, stipendiefonder m m för bokhandtverk Register daröfver för fäktkonstens friimjande a Fruntimmersfiir~ningenförKinamissionen591 för grafisk konst Fruntimmers-sim- o badinrättnihgen för kanot-idrott vid Skeppsholmen 33 R8 för Kungsholms ungdom l?runtimmersskyddsföreningen för kvinnans politiska rösträtt Fruntimmerssallskapet, Välgörande för kyrkosångens höjande, Tyska Frälsningsarméns samlingslokaler m m 3 44 församl:~ 4 för Norrlands fasta försvar b Främmande makters beskickn (adresser, se Namnreg 2 00) för sinnesslöa barns v&rd makters härvarande konsuler, dess seminarium li%ökontrollanstalt, Sthlms lans hus- dess skola hållningssallskaps 8 45 för sjukvard i fattiga hem I-nhrmannska stiftelsen för sjtikvård hos fattiga inom Fylgia, Försakringsaktiebolag Kungsholms förs Fysisk foqtran, Förb för a hos fattiga inom Maria förs Fyrnkalisk-kemiska laboratorium, Häl- ostermalms förs för skidliöpningena främjande i Sve- sovårdsnämndens l7 65 Fysiska sällakapet rige Bangvården :' o följ för sl~ollofskolonier Fångvårdsstyrelsen 1520 för Stockholms fasta försvar a Fäktförbundet, Svenska i för Stockholms läsesalong Fäktklubb, Stockholms gymnast, ik o för sömmerskor Stockholms södra gymnastik och för upprättande af Skand sjömans- Faktkonstens främjande, Fören för 4444 a hem i utländska hamnar Fältridtklubb, Stoc'kholms 7 71 för Vasastadens folkhem Faltskärer, se Yrkesregistret för välgörenhetens ordnande Fältskarsstugor, 3 46 för virnlösa unga flickors skydd Palttelegraflráren, Kungl Handarbetets vaiiner 1646, Färg, Dyog- o Kemikalieh:~ fören, Rem för arbeterskor Sveriges a Industriidk lånekassa Färghandlareförening, Stockholms b E H S Födoamueskontroll, Hälsov~rdsnämn- Katarina Barnavarn dens anstalter för Koloniträdgard i Sthlm Förbundet för Fysisk fostran 4408 a Konsten i Skolan Rättsdemokrati 3 47 Kvinnorna och Landet Förbundet mellan Sveriges kristliga 7 ljusglimt föreningar af unge män Margaretahemmet Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag : T H U L E -

8 Föreningen Maria Mjölkdroppe Garantiför~akringsbontor Njölkdrbppen i Sthlm Garnisonssjukhuset! Röda korset, Sven~kn Gxrtnersall~ka~et Sthlms S de C Gasentreprenörer 1861 sommarhem för konvalescenter Gasverk Stockholms o Sthlms folkskolldrarinnors husmo- Gator, grander o torg inom Stockholm 103 derskola Gator o gränder som ändrat namn Sthlms interri 99 lararinnehem Gatuafdelning Byggnadskontorets 1727 L - Sthlms lärlingshem Gaturenh%llningsverket till det godas befriimjande Gatutrafiken till 'miniie af Konung Oskar och Generalpoststyrelsen Kungl Drottning Josefina Generalstaben Pirfattareförening Sveriges s Idrottsklub b Förmyndarkammbre Sthlms stads 1706 Generaltull~t~relsen Kungl Sthlms Landstormskamrater a Gatnrenhallmngsafg Sammandrag af ' Förmynderskap Gode man för Geologiska föreningen i Stockholm Församling Svea Artillerireg Geologiska undersökning Sveriges 16 O1 Församlingar Stockholms s museum Sveriges 1646 under hofkonsistoriet o följ Gertruds församling S t, under stadskonsistorium o följ Gevärsförr8det i Stockholm Pörsam1:s Fattigvårdsstyrelser 1784 o följ Glasförsakringsaktiebolaget Svenska gränser\ se Kartan Glasförsäkringskontor kyrko- och skolrad o följ Gode män för frälse omyndige skyddskommittéer o följ Godtemplares Ungdomsförbund Sve Pirsamlingsbibliotek 3 56 riges örskolan för blinda å Tomteboda Golfklubb Stockholms? Förstadssamhällena, Adr:förteckn för 9 45 Good Templar-ordens loger o sammantr 3 66 Försvaret o följ - värme- och läsestuga E'öisvarsföreningen, PLllmänna Good Templars International Order of Försakringsaktieb Commercial Union Gothia Olycksfallsförsäkringsanstalt Fylgia Gotlands Bank Aktieb Freja Govenii minne Wilh stift Hansa Nya AB Grafisk konst Fören för Heimdall Gratialkassa Hofstatens Nordisk Yachtassurans 29 OH Grevesmuhlska samskolan 22, Ocean s kamratförbund, 42 Securitas Gromska fattigförsörjningsfonden o - Skandia Willebrandska understödsfond Stella Grosshandelssocietetens deputerade Valkyrian i Grufkartekontoret 1564 B'örsakringsanstalten Brage Gubbhus Borgerskapets Folket G<dstj~nstlokaler o följ lj Guldbröilo shem Oscars o Sofias 6 51 Gumzlii, i Annonsbyr8 h-pol Gustaf Adolfs-Förbundet Gustaf Adolfsföreningen i Stockholm Gustaf Vasa arbetsstuga församl s skyddskommitté 37 l6 s fattigv8rdsstyrelse l s folkskola Gustaf Wasa Landutormsförening 41 Oi b Gutnalia Gotländsk fören 4322 Gymnasters o Idrottsmans sjukkassa, Sveriges 3089 Gymnastikafdelning K F U M:s b - Sthlm8 allm Gymnastikförbundet Svenska 4440 b Gy?insstikförening Stockholms a kvinnliga METALL VERKS A-S BERIDARESANSQATAM 17 -

9 3 81 Eaudelsresandeförening i Sthlm Sve- Svenska riges stads Gymnastikinrättningar Gymnastiklarare~ällska~et Gymnastik- o Fäktklubb, Stockholms Handels- o Sprhkinstitut Stockholms södra HandelstritdgBrdsmastarefören, Stock- Gymnastik- o idrottsfören:g riksför- holms bund, Svenska Handtverksförening, Stockh:~ Gymnastiksällskapet, Kvinnliga Hansa Nya försakr aktieb Gymnastiska Centralinstitutet Hastigt insjuknade, Upptagningsanstal- Gymnastiskt-ortopediaka Institutet ter for Göta, Idrottsklubben c Hautboisternaa understödskaesa d Göta lifgarde, dess stab o kompani- Hrveriagenter 1824 stat Hedbergs, John, stiftelse för värnlösa s församling Hedvig Eleonora församl Göteborgs Bank, Aktieb s okydd~koinmitté Handels- o Sjöfartstidnings Sthlms- s fattigvlrdsstyrelse 1792 redaktion s folkskola s manliga ungdomsfören Hafnia, Det fören danska LiFörs AB Heimdal Ungdomsförbundet af N G Halfkommunala inrättningar 1901 O följ T O Hammarby idrottsförening e Heimdall, försakridgsaktiebol Hammarskiöld-Risellschöldska stipan- Hellas, Sim- o idrottsklubben diefoiiden Helso, se EZiilso Elamnafdeln, Sthlms stads, Byggn Hemforsling (af järnvägsgods) kontorets Hem för arheterskor Föreningen Hamnfogdedistrikten för de elända, Stifteleen Hamntogdeinspekt8r 1823 b för ögonsjuka HamnfogdekontoroHamnfogd~ 394, 1825 b - för sjuksköterskor, se Sofiahemmet Hamnkapten 1828 b - olika slays o följ Ramnkontoret 1823 b Hemmen vid Hvita Bergen Hamnloisar 1823 b Hemmens piattsförmedi~ng, Sällskapet HamnmOstare 1823 b Hemmet Elim Hamnstyrelsen 1823 a för gamla 3 Hamntaxa för lupus-juka Haml~uppbörd 1823 b Hertiginnan Sofias Fruntimrnersskgdds Hamnvagar förening uti Kungsholms srsam- Handarbetets vänner Föreningen 1646, ling n och Hulda Lundins Slöjdsemina- Hissinspektörer rium Hietoriaka föreningen Handel o sjöfart, tull handtverk o - museum, se Statens hist museum näringalif o följ Rjorthagens folkskola Vartan Handelsagenters förening, Svenska 42 68, Hockeyklubb, Officerarnes Handelsbank, Skånska H~fex~editionen Stockholms / H,&'iirsamlingen, Kungl Sundsvalls, AB 27 30, HoFörvaltniugen Handelabitradesfören, Sthlms Hofkapellets Pensionsinrattning Handelsbokhlllarnes pensionsförening 30 O9 / Hofkleresiet Haudelsflottans Pensionsanstalt Hofkonsistorium Kungl Handelsförening, Sveriges allmänna Hofmarskalksiimbetet 1504 Handelshögskolan ~of~redikauter s i Stockholm Studentkår b Hofratt, Svea 1517 Handelshögskoleföreningen i Sthlm Hofstatens gratialkasss Haudelskammaie, Stockholms Hospital Danviks Handelsinstitut 3 94 Drottningens Bröderna Plhlmans Ko~iuitgens Schartaus Stockholms, B Konradsberg Handelskammarens auktoriserade Revi- Hospitalsbyrán Med:stYrs 1649 sorer, se Yrkesregistret Hospitals- o Medaljforider Konungens Handelskemister 3 94 Hotell o Rum för resande 4 30 Handelskommission, Statens 15 71, a Hulda Lirndins Slöjdseminarium Handels- och Sjöfartsnamnden 1820 Humanistiska förbundet, Svenska FlNSPONGS METAL L VERKS A,-B SERIDARESANSGATAN 17 -

10 f - InneIi&llsregistcr Hundskatt > 48 85, Idrottsförbund, Stockholms a Hundskyddsiöreningen Svenska 88 O9 I Idrottsförbundet Svenska b Eundstall Sthlms stds l7 48 Idrotts Sport- o Turistfören 4401 o följ Eusbyggnadsafdelning Byggnadskon- Idrottsförening Medici~arnes h torets 1726 Idrottsforeningen Kamraterna Husgeråds- o Lysoljehandlareforening Linnea e Sthlms Svithiod f ;8ushållsskola f flickor, Aktieb Sthlms Idrottsklubben Allmänna praktiska Framåt b - Hbgre Lirarinneseminariets Göta C Hu~hålls- o matlagningsskolor 7 51 Idrottsmäns o Gymnasters sjukkassa, Eusägareregister Sveriges Hvita Bandet 38 $15 Idrottsplatser 4 44 Eydrografiska byrhn b Idrottssällskap O följ Hygieniska museet 16 39, 1646 Idun Sällskapet Bypoteksbank Sveriges Allmänna Nya \ Bypo~eksfören, Mälareprovinsernas Ilgods Hypotekskassa Stockholms Inbrottsförsakringskont~r 4 44 Bypotekskassan för Sveriges stader Industriförbund Sveriges Allm 27 G3 IndustriidkarnesLånekassa Föreningen Hyresbyråer 4 86 Industrikommission Statens 1570 b Hyreskontoret Infanteriinspektören Hyrkusktaxa Ingenjörkår Svea 25 OS Eälsopolis Sthlms stads Ingenjorhögskolan Artilleri- och Balsov$rd Kommunens o följ Inkassering (genom Postverket) H&lsovårdsföreningen i Stockholm Inkomatbevillning Hela rikets 1658 Halsovårdsinrattningar o folj Inkomstskatt Helarike%s 1668 Hälsov~rdsnämnden Inlösen af obligationer och kupori- -s anstalter för födoämneskontroll ger o följ -s bakteriologiska laboratorium 17 tig Inregistrerade sjuk- o begrafnings- -s byrå o exp kassor o följ -s fysikalisk-kemiska laboratorium Inskrifningsnämnderna for Sthlms stads -s anst för kladera o bostäders befri- rullforiugsomr&dt ande fr smittoämnen Inspektbr af flottans öfningar till ajöss 1533 Häradshöfdingar i Sthlms län 4 39 Inspektören för artilleriet Häradsskrifvare i Sthlms län 4 39 för fnrtygs bärgningsredskap Bästförsäkring~bolag Sthlms läns for fartygs lastlinje Högre allmänna IäroverketåSödermalm 23 O5 för infanteriet latinläroverket h Norrmalm 3303 för kavalleriet l~rarinneseminarium för militiirläroverken s hush&llsskola för trängen läroverk f kvinnlig ungdom o folj - för navskolorna i riket reallaroverket å Norrmalm Inspektörer o d af Ofverståthållarerealläroverket á Ostermalm ambetet förordnade Högskoleförening Stockholms öfver elektriska anläggningar, af Kom- Eögskolor : merskolleg~um Forordnade 1664 Artilleri- och Ingenjörhtgs~olan af Ofverståth%llare&mbetet 3andeIshögskolan förordnade Krigshögskolan Institut 4 46 Sjökrigshögskolan Doktor Aug Karstens a Skogshögskolan Zanders Mediko-mekaniska gymna- Stockholms högskola stik b Tekniske högskolan Institutet Arbetare Veterinärhögskolan Farmaceutiska Högskolor o andra undervisnanst 7 49 for blinda i Tomteboda Högsta byggnader Sthlms för dtifstumma å Manilla f d, se Högsta domstol Konungens 1512 a Manilla Döfstumskola Gymnastiska Central Icke inregistrerade sjukkassor o följ - Gymnastisk-ortopediska Ido-Förbundet Svenska Karolinskri Mediko-Kirurgiska e Skandinaviens Största Ljfförsakringsbolag : T H U L E - C 133 Adr$ssksZcnderr 1917

11 [g2511 Inneh&llsre~~stcr l institute; Tandläkare Jarnvagsmanuens liff6rsakringsf6rening Inteckningsgarantiaktiebolag Sthlma Järnvägsstaten o följ Tntendent~departementet 1526 Järnvägsstationer, 473 Intendenturförrkd i Stockh Arméns JäruvägsstationsförestEnskilda o följ Intendenturkompaniet i Stockholm 25 O8 - Statens Intendenturstaben Järnvägsstyrelsen E o följ Inteiidenturkåren Järnvägars Statens Anke- o Pupillkassa International Order of Goodtemplars Järnvägsunderrättelser Sveriges storloge Internationell Sjörätt Svenskfóren för Kabinett s k se Cabinets 241 Internarionella Musiksällskapet Kalenderafdelningen Interparlamentariskagrupp Riksdagens 4 47 Kammarkollegium Kungl 1662 [l6 101 Kammarmusikfören Intima teatern (plan 1226) tiamrnarrtitten Kungl sjaktKlubb Sthlms Kamraterna Idrottstören 44 5:3 Isoleringsanstalt Sthlms stads Kanotförbundet Svenska Israelitiska Sjukhjälps- o begrafnings- KanotIdrott Föreningen för sällskapet Kanslier Ynglingaföreningen Kapell se Kyrkor 500 Isseglingsförbundet Svenska Kapital- och Ränteförsäkringsanstalt Kapphandlareförening Sthlms Jakobs församling Kappsimningsklubb Stockholms s skyddskommitté Karantänsanstalt, Sthlms stads redskola Karnntansstallar Sihlms stads o Johannes arbetsstuga Karolinska medikokirnrg institutet 22 O8 fattigvårdsstyrelse 1790 Karolinska institutets bibliotek folkskola z hygieniska museum 1646 Jern se Järn poliklinik Jerusalemsf'öreningen, Svenska Eartarbetena, Kommksionen för de Johannes församling allm kommunalförening Ertrtografiska sällskapet norra arbetsstuga Kartverk Rikets allm 1599 Johanneshofs idrottsförening f Kasernbyggnadsnämnd, Arméns Jordbruksdepartementet Kungl Kaserner 478 Josefinahemmet Katarina arbetsstuga Journalistföreningeti Svenska Barnavarn Fureningen Jnltomtarne Sallskapet diskussionsft6rening Juristernas skytteförening församling Justitiedepartementet Kungl s fattigvilrdsstyrelse Justitiekanslersämbetet s norra folkskola Justitieombudsmannexp 16 O8 - -s skyddskommitté Justitierevisionen, Nedre s södra folkskola Justitierilden 1512 a hissen Jägareförbuudets, Svenska, Centralaf- realskola deln i Stockholm sjukhiis Järnkontoret fullmäktige o tjänstemän skytteförening Järnkramhandlareförening, Sthlms Kateketer vid af Samfundet Pro Fide et Järn- och ~pannmålsmäklare 1822 Christianismo upprättade skolor Järnvagarna o följ i Sthlm Järnvsgarn~s, Enskilda pensionskassa Katolsk-apostoliska församlingen Jarnvtigsaktieb Stockholm-Nynäs Katolska församlingen Stockhoim-Roslagen församlingens folkskola Stoakholm-Saltsjön församlingens gosskola Sthlm-Västeras-Bergslagen nya Kavalleriinspektören JirnvägshyrPerna o följ Kemiska Sallskapet Järnvägsexp (il- o fraktgods) Kemistsamfundet Järnvägsmuseum 1646 Kennelkluhhen Svenska Järnvägsmännens Allm Understöds- K P U 34:s gymnastikafdelning b furen idrottsafdelning B -Hvilohemsflirening Kiiren Svenuka b FINSPONGS MET~LL BERIDARESANSGATAN 17 VERKS - - A-B

12 I 29 I Inneh&llsrcgister [8!252 Kinamissionen Fruntimmersfören för Kontrpllant för explosiva varor l7 00 Kindergarten Kungsholm hissarna på söder 1700 Klara arbetsstuga Kontrollbyrh för anhållna födoämnen församling för importerade fódoämnen s fattigvårdsstyrelse 1785 Kontrollkontoret (Jarnv) s folkskola Kontrollstyrelsen ~ - -s kyrko- o skolråd Konungariket Sveriges stadshypoteks- 7 -s skyddskommitté kassa s Ungdoms Fören e (K F) Konung Oskar 1:s Minne, Stiftelsen kommunalferening Konung Oskar och Drottning Josefina till minne af Klaragasverket 1852 Konung Oskar II o Drottning Sofias Klockare 488 guldbröllopsminne s realskola ~ ö ~ ~ ~ i Knipers Ankefru pensionsinrättning Konungens Hospital dess direktion Kollegier 490 högsta domstol 1512 a Koloniträdgårdar i Sthlm Föreningen militärhospitals- o medaljfonder Ekman C0 e statsrad 1511 Tragiirdh & Co Konvalescenthem Albert o Hulda Pål- - Landtmanna- Kreditkassan sons Kommandoexp Sjöf6rsvarsdep:ts 1530 Kommendant i Stoekholm 24 Konvalescenthemmet kommerskollegium^ Kungl, 15 Korsbandslador Kraftska skolan för de Kraftska sällskapet tena 15 g8 Kommissionskontor se Yrkesreg Kreatursförsäkringsbolag 4 94 myndigheter Kreatursförsakringsbol,Skandinaviska, Kommissionärer ho Kommissionärer, Angfartygs se Yrkesreg i Stockholm Kommittéer utsedda af stadsfullmak- Kreatursmarknad tige b 1894, följ Kreditaktiebolaget, Skandinaviska Kommitterade för tryckfrihetens vård 1609 Sydsvenska Kommunalföreningar, de olika för- Krigsarkivet 1646 sam1:s Krigshofratten Kungl 1518 Kommunal författningssaml för Sthlm 491 Krigshögskolan Kungl minneslista Krigsskolan Kungl 6 K arlberg Kommunrtlutskylder betalas 1654 Kristliga föreningen af unga kvinnor Kommunikationsväsen 3200 o följ - fören af unge män Konfiskations okassörskontorettullv Gymnastikafdelning b Konradsbergs hospital Ynglingafören Sthlms 36 O6 -- (predikant) aonobergs Idrottsklubb h Konsertforeningen a Kronofogdar 4 96 Konservatorium, Kgl Musikaliska &ka- Kronoutskylder Betalning af demiens Kronprinsessan J~sefinas ~ensinr S 83 Konsistorium Kungl Hof Lovisas vårdanstalt för sjuka barn Kommunal-Tekniska Fören Svenska b Krigsvetenskapsakad bibliotek i - Stockholms stads dess poliklinik Koristen i skolan, Föreningen Kronprinsessans Rekljidnadsfören:~ lo- Konstföreningen Kusikaliska '40 24 kalafdeln för Sthlm8 Stad Konstförening Sveriges Allmänna Centralrid för l+ndstormsmans be- Konsthögskola kladn \ Konstnärernas förening Svenska Förening för det frivilliga arbetet - understödsförening, Svenska för landstormsmäns beklädnad Eonstnärsförbundet m m (Beklädnadsfören) Eongtnärsklubben Kulturella Ungdomsrörelsen Konsulat 4 92 Kungl Biblioteket Konsuler Främmande makters harv Djurgårdens förvaltning 1508 Konsult ingenjörer se Yrkesreg Dramatiska Teatern (plan 12 18) Kontoristförening Sveriges Folksk~leöfverst~relsen 1580 Kontorist- o expeditfören Kvinnliga Hofkapellets pensionsinr l m Kontorist- o handelsbiträdesfören i - Hofvet (o slotten) 1501 Sthlm Lustslotten vid Sthlm 1607 Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : T H U L E I l I '

13 l [82 B] 1nnehUlsregister Kungl Liroverksöfveratyrelsen 1579 Kyrkovärdar r 501 Motorbåtklubben! Kalkbacksåkning Myntkabinettet, se Statens hist Killarelse Namnregistret: Restauranter 6 85 museum Köpmannaförening, Stockholms 2606 Myntverket s Centralbyrå Pensionsstyrelsen 1551 Köpmannaförening, Sveriges allmänna Samfundet för ntgifvande af hand- Köpmanklubb, Stockholms, skrifter rörande Skandinaviens hi- storia Lagberedningen 1519 Stadionstyrelsen Lagbyi8n 513 Teatern (plan 1217) Lagrådet ~ Teaterns aktiebolag Landsföreningen för kvinnans politiska - Teatrarnes pensionsinrattning rösträtt 4347 Kungsholmens ensk läroverk för Sveriges tobakshandlare 4808 metodist-episkopalförsaml ~indstormsförbund, Sthlms realskola Landstormsförening, Stlilms kvinnors Kungsholms allm Iiommunalför Gustaf Vasa ) - arbetsstuga (östra) 3449 a Landstormsmans bekladnad, Kronprin- (västra) b sessans förening a 3761 barnhem Landtbruksakademien, Kungl 1628 elementarskola för flickor s bibliotek o museum förberedande Elementarskola för Landtbruksklubben i Sthlm 4093 gossar b Landtbruksstyrelsen, Kungl församling Landtegendomsnämnd, Sthlms Stads, s fattigvardsstyrelrte Landtfbrsvarsdepartementet s folkskola s kommandoexp S skyddskommitté Landtmanna & Kreditkassan, Kom- -s ungdomsförening manditbol 2752 kindergarten Landtmäteriqtyrelsen, Kungl läroverk för flickor a -s Undervisningskurser 521 r metodist-episkopalförsamling Landtmateriinstitutets Elevförening 41 61,l skolkök Lappska missionens vänner skyttegille 50 Lars Hiertas minne, Stiftelsen 3555 Kustartilleriet, Kun~l 15 35, Larsson R: C0, Bröderna 2797 Kvarnindustriidkarefören, Svenska 56 LawnTennisförbundet, Svenaks 4468 Kvarteren inom hufvudstaden, förteck- Lejas, Benjamin, \välgörenhetstiftelse ning med angifvande af rote EFörsäkringsaktieb De förenade 2813 l Kvartettsångare-förbundet 4; 38 Nordpolen 2825 i- Kvartettsångens pet för svenska beframjande M 40 I Nordstjernan 2817 Sk8ue 2851 Kvartettsällskapet, Mazerska Svea 2849 Kvinnans politiska rösträtt i Sthlm, ' Thule 2819 fören för politiska rösträtt, landsfören för Victoria 2821 ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i stockhts t ~ j k ~ 44 f 46 ö LiFörsäkringsanstalten ~ ~ ~ i ~ ~, Oden, Svenska Gymnastiksallskapet BTrygg~, Svenska ~ ~ ~ o t expeditföreningen ~ ~ i ~ t Lifförsäkringsbolag O följ - Studentförening, Sthlms Lif och Sjukförsäkringsbolaget Vasa Evinnoförening, de döfstummas Lifförsäkringsbolaget, Allmänna 2823 svenska allmanria, till djurens skydd Balder för fosterlandets försvar, svenska I O G T ömsesidigt 2846 Kvinnoklubben z Stockholm - ömsesidigt 2847 gvinnoma o ~ ~ ~ ~ d i~ t j ~ ~ Svecia ~ i ~ ~ ~ ~ 2843 Kyhlberger, G A Bankirfirma Svenska 2833 bal kli^^ förhhllauden sthlms o följ - Valand ungdomsförbund, Sthlms Lifförsakringsförening, Järnvägem:ns 2999 Kyrkogårdsnämnden 500, Svenska Postpersonalens 2993 Kyrkomusikerfören, Sthlms Lifförsäkringsföreningen Röda bandet, Kyrkor, kapell och bönesalar 5 00 Allmänna 2831 Kyrkoråd, Församlingarnas o följ Lifförsäkringskontor FlNSPONGS METALL VERKS /!B BERIDARESANSGATAN I7

14 1nnehUlsregister l Lifgardes Göta församl Lärarinnornas v Sveriges högre skolor - stab och kompanistat f kvinnl ungdom pensionsinrattn Lifgardes Svea församl 20 Si Lärarnas v elementarlaroverken nya stab och kompanistat änke- och pupillkassa underofficerares pensionsförening Larlingshem Sthlms Lifgardets till häst församling Läroanstalt f baptistförsamling:^ äld- - pensionskassa ste o predikanter stab och skvadronstat Läroverk Allm o följ - Enskilda o följ dronstat Läroverksöfverstyrelsen Kungl 1579 Lifregementets dragoner stab och skva- Lifreg:tes dragoners sportkominitté c bäsesalong Stockholms Föreningen f Lifrustkammaren Lifräddningssällskapet, Svenska Lönenämnd Stockholms stadr, Lifranteförsakringsbol Framtiden - ömsesidigt - Svenska Magistrat och radhusrätt Lifsmedelsniiiiind Stockholins Stads Malmqvistska barnuppfostringsaust Likbränningsföreniugen Svenska Malmö Försäkringsbolaget Likvidator AB Manilla Döfstumskola o Seminarium Liljeholmens arbetsstuga skytteförening se Södermalms o Manufakturhandelsbitr: fören Sthlms 42 i3 Liljeh Z5 63 Manufah-tnrhandlareföreningen i Sthlm IAiljevalchs konsthall Mantalsnämnd Stockholms stads 1845 Linnea Idrottsföreningen e Margaretahemmet Föreningen LitteratörernasoArtisternaspensfören Maria barnkrubba b ju se is bröder Samfundet förber elementarskola LjusglimtD Fören församling Lokalers utrymme Allm, s fattigvardsstyrelse l7 96 Lotskaptensexp s folkskola Lotskoutor Mälarens s folkskolas skolkök Sthlms s skyddskommitte Lotsstyrelsen Kungl Mjulkdroppe Fören Lotsverkets ensk pensionskassa sjiikhus Lotten Wennbergs fond västra arbetsstuga Lundius Hulda iistra arbetsstuga Lupussjuka Hemmet för 33 i8 Mariebegs idrottsklubb i Lustslotten Kungl, vid Sthlm Rfarinförvaltningen, Kungl 1534 Lyceum för flickor 23 4n Maringenjörkhren 25 Lychouska skolan 1346 Marinintendentskolan Lykttindarevaktkontor 1860 Marinintendenturkhen Lykttiudarnes sjuk- o begrafnkassa &farinlitteraturföreningen Lanbibliotek, s e Yrkesreg Marinläkarekaren Langbro Sjukhuset vid Marinstaben 1532 LBngholmeus centralfangelse (pastor) Maskinafdelningen (jarnv) Läkare polikliniker och enskild sjuk- Maskinbyran (jarnv) vard o följ Maskinförsakr:sbolag 5 93 Läkare praktiserande i Sthlm, se Yrkesreg Maskiniridustriförening Sveriges Läkaredistrikt Maskinistföreningen i Sthlm 4157 Lakareförening Stockholms Matlagningsskolor se Skolor 7 61 ' Lakareföreningen Allm Svenska Matteus arbetsstuga Läkareinrättningen Strandbergska 3s 35 - barnkrubba 34 i3 Läkaresällskapet Svenska församling s bibliotek Svenska s fattigv&rdsstyrelse Läkare at obemedlade barnaföderskor s folkskola Länsfängelae Sthlms 24 i6 - -s skyddskommitt Lararesailskap Stockholms hfatvaruliandlareförening Stockholms Lärare o lärarinnor, folkskole o följ Maxerska kvartettsallskapet Lärarinnehem Föreningen *Sthlms in- Medicinalbyrån 1549 ternat Medicinalstyrelsen Kungl , Lararinneseminarier o fiölj Medicinalväxtföreningen Svenska Lärarinnornas pensi0nsföreng Svenska Medicinarnes Idrottsförening 44 h6 h Skandinaviens Största Li~försakringsbolcag P : T H U LE

15 1 [S2551 Inneh&llsregister Medicinska föreningen e Mhlaremästareförening Sthlms Medikokirurg institutet Karolinska dess sjuk- o begrafningskassa Medikw mekaniska gymnastikinstitut - Stockholms nya Zanders h MBlaremastarefören, Sveriges Mejerier 5 96 Mäklare 1823 Melinska stenografföreningen : Mälarens lotskontor Mellansvenska fotbollserien c Mälareprovinsernas Bank Aktieb Mellersta postdistriktet Centralkassa för Jordbrukskredit Mercuri-Schartauanerna Mälareprovinsernas Hypoteksförening Meteorologiska anstalt Statens 1622 Metodist-episkopalförsamlingar Nationalekonomiska föreningen ~ilitieombudsmansexp 6 00 Nationalförbund Svenska Kvinnornas 41 il Militarbyrhn Uärnv) Nationaföreningen mot emigrationen Militärhospitals- och medaljfonder Nationalfören mot tuberkulos Sven- Konungens 30 i0 ska Militar Idrottu Stockholmsdistr Nationa1G T O Sveriges nationalloge Militärlitteratur-föreningen Nationalmuseum Militärläroverken Nationalmuseum tid da detlförevisas Militirläroverkens inspektör 1484 Militärstaten se Försvaret o följ Militärsällskapet i Stockholm Milkontoret (järnv) Mineralvattenfabriker 6 00 Minneslista Kommunal 1654 Minuthande1sfören:s pensionskassa Missionsförbundet Svenska Missionsförening Betesda Stockholms Evangelisklutherska Missionsstyrelse Svenska kyrkans Missionssällskapet Bibeltrogna Vanner Missionssällskapet Svenska Mjölkdroppen i Stockholm Fören Ijolklaboratorinin Hälsovårdsniimndens Moderata Kvinnoforbtindet i Sthlm b - Kvinnoförbund Sveriges a Mosaiska församlingen församlingens religionsskola Mosebacke Ghngbro-Aktiebolag 32 l3 Motorbåtklubben Kungl MotorhAtsinspektör ~Iotorrykelklubhen Svenska 44 X5 b Murbecks inrättn f fattiga flickor Muaeer Museet Hygieniska 1646 Musikaliska akademien (plan 1229) 1637 Nationella Ungdomsförbund Sveriges 37 ö5 - Ungdoinsförbundet i Sthlm Nattasyl Stblms stads fbr man 1814 Nattasylet för kvinnor Naturhistoriskariksmuseum Naturskyddsfören Svenska 3905 Naturvetenskapliga fören Sthlms Navigationsskolan dir o lärare Nederlagskontor Tti1lv:s Nederlandsche Vereeniging Nedre jiistitierevision I< M:ts l5 14 Neptun Simklubben Nikolai arbetsstuga församling församlings kyrkofattigkassa Nobelbibliotek Sv aknes 1646 Nobelinstitut 1631 Nobelkommittéer 1631 Nobelstiftelsen 1631 Nollerothsiia stiftelsen Norden Olycksfallförs aktiebolag Nordens Vänner Sällskapet Nordisk SprAkforskning Samfundet för Yachtmsurans Försäkrbol Nordiska Djurskyddsföreningen Kreditbanken Aktiebolaget museet museets nämnd 1634 Y - -s bibliotek främj Samf f 1G35 - -s konservatorium Nykterhetsmötete Centralbestyrelse Musikaliska konstföreningen Samfundet till bekämpande af det Musikaliska sillskapet b vetenskapliga djurplhgeriet Musik- o bokhandlarnes pensionsför ömsesid Olycksfallförsäkrbolaget Musikerföreningen Svenska Bore Musikföreningen Nordpolen Lifförsäkr:bol Musikhistoriska museet Nordstjernan Lifförsäkringsaktiebolag Musikskolase Yrkerreg Lärare i musik Normalskolanoför flickor Musiksallskapet Internationella Norrmannia Atarförsäkringsbolaget Mynt utländskt in- och utväxlas se Yrkesregistret Norra frivilliga arbetsbuset S5 Ii Myntkabinettet Kungl forstadsföreningarnas samtaflingar g Mynt- o justeringuverket Kungl Polikliniken _ FINSPONGS METALL VERKS A-B# BERIDAREBANSGATAN 17

16 W l l 1nnehAllsregister I r8256j - Norra station Sthlms Ordningsföreskrifter för Sthlm o följ Norrland Brandför:saktiebolag Ordonnansafdelningen Polisens Korrlands fasta försvar Fören för b Ortopediska institutet Gymn ' Norrlands Gille b Oscars församling Notarii Publici s fattigvtirdsstyrelse Notisbyrhn Svenska s folkskola Numismatiska föreningen Svenska 39 O8 - -s folkskola å DjurgArden Nya Aktiebolaget Tivoli s skyddskommitt Amorteringsfonden för apoteks- Oscars o Sophias Guldbröllopshem 6 51 \ privilegier Oscarsteatern (plan 12 22) I - Arbetsstugan Oskarsskolan Banken Aktieb Dagligt Allehanda 45 s8 Packhusinspektionen Elementarskolan för flickor B 49 Paketexpeditionernas öppethhllande i Sthlm Statens Paketförsändelser vidpostverket Profskola Palmgrenska samskolan Filharmoniska aällak Panoptikon Svenska 1646 Norrlandsbanken Aktieb Orenlighet Förordn om Försäkringsaktieb Hansa 28 R6 Pansarbåtsföreningen Svenska Idun S'allskapet Pantaktiebolag Stoc$holms Kyrkans svenska församling PantlBneafdelning AB Arbetarerin- Sm&skolelararinneseminarium gen8 bankp f d &B e Varukredit 27 $9 - S~rAkkursen Pappersbruksföreningen Svenska 42 8i - Sparvägsaktiebolag Stockholms Paraddagar Förteckning öfver - T'den* 'juh- Begafningskassan 1: i: Parkafdelning Sthlms stads Bygen- l DNyfikenhetsregistsr~ Nyfilologiska sällskapet kontorets 1726 Nykterhetsarmén Passbyrgn 656 I6 98 I Nykterhetsfolkets i Centralför Pa~pliteckning l6 98 samling Pastor John Hedbergs stift för varn- I Nykterhetsnsmnd Sthlms Stads 1883 lösa Nykterhetssällsk represent försam Pastorsexpeditioner 6 56 Nykterhetsorden'Verd;ndi (N O V) Patentbyrker 6 56 l Nådhammarföreningen u p a Patent- o registreringsverket Kungl Näringslifvet följ Niiringsstatistik Afdeln för 156i -S bibliotek 1646 Nödhjälpskassan i Sthlm Patentombudsfören Svenska Patriotiska Sällskapetl Kungl Obligatiozer utlottade inlösas Pauliska donationsfonden Obligationsfersä~are se Yrkesregistret Pauvres honteux Asylet för o StadsmHklsre Pedagogiska biblioteket '16 46 Ocean Försäkringsaktieb q Stpelse för Oden Svenska litförsakringsanstaiten Pedagogiska läroktirsen Odontologiska Föreningen f - sallskapet sällskapet i sthlm a Penningeinrättningar o följ Officerarnes Hockeyklubb Pensionat 6 68 Olycksfallf~rsäkringsaktiebol Norden Pensionsdistrikt 1664 b - Skandinavien a Pensionsförsäkringsbolaget Allmänna Olycksfallsförsäkringsanstalten Gothia Pensionsinrättningar sjuk- och begraf- Olycksfallförs~kringsbolaget Bare ningskassor O följ Olycksfallsförsakringsinrättn o följ Pensionsinrättningen fir lärarinnor vid Olycksfallsförsäkringakontor 6 50 Sveriges högre skolor för kvinn- Olympiaden Sjatte b lig ungdom Olympiska kommitt6 Sveriges a Pensionskassor för modern femkamp c Pensionsstyrelsen Kungl 1551 Ombudsmans exp Stadens Personalregister (Nyfikenhetsregister) Sverigés =ksba&s Personhistoriska Samfundet Operan Kungl se Teatern Kungl Philipsénska skolinrättningen för fat- Operabalettens enskilda kassa tiga barn Operakörens enskilda kassa Platsanskaffnbyr& TypografE6rbs, 42:5 Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : T M - U LE A- -

17 lnneh&llsregister Polikliniken för ögonsjukdomar Privatbankaktiebol Stockholms v kronprinsessan Lovisas vardan- Privata Centralbank, AB Sveriges stalt för sjuka barn Privata Högre Lärarinneseminarium i - B Södermalm Sthlm Polikliniker 6 74, o följ Privatgymnasium, Stohkholm Polisdistrikten Pro Fide & Christianismo Samfund 3573 I PoliskBren 1686 Pro Patria Barnbörds- o Barnhus 3359 I Polispersonalens i Stockholm enskilda - Direktion 3752 begrafn:~ o understödskassa Prostitutionsafdeln \ enskilda Änke- o Pupillkassa Provisoriska sjukhuset 3348 Polisstationer G T5 Prästerskapet i Stockholm o följ Polisverket 1683 Prästerskapets Anke- och pupillkassa Pomologiska förening Sveriges a Prästsallskap Stockh:~ 4063 Positionsartilleriregementet, Kungl Pröfningsnämndens beslut, Besvär öfver Positionsartil1erireg:tets idrottsfiören d Publicisternas Sv pensionskassa 3034 Postanstalterna i riket förteckning á Publicistklubben o följ Pilhimans Bröderna Handelsinstitut Postanvisningar o följ Palsona Albert och Hulda konvale- PoAdirektioner scenthem 1758 Postdistrikt Q se Postförskott K Postförsandelsers beteckning för af- Radiumsinstitutet Wikanders 33 95c hämtning Rannsaknin~sfängelse Sthlins stads Postförsändelsers taxering (predikant) 2137 Postinspektion, se Distrikkförvaltning Reallaroverket Högre B Norrmalm Postklubb Sthlms B Ostermalm 2309 Postkontor Sthlms Realskola Jakobs 2313 Postkontorens i Sthlm tjänstemän Katarina 2315 Postkontorens öppethhllande Klara 2339 Postmannaförbundet Svenska Kungsholms 2317 Postmanuaföreningen Svenska Rederiaktiebolag 681 Postmuseet 1646 Reformerta församlingen, Franska 2077 Post- o Inrikes Tidning Regeringsrätten 16 12b Postpersonalens helnykterhetsförbund Register öfver Annonserna 73 Svenska öfver Fonder 4865 Postpersonalens nykterhetsförening i - öfver kvarteren i hufvudstaaen Sthlm Registerförteckning 4 Postpersonalens Svenska lifförsäkrings- Religionsvetenskapliga Sällskapet i förening Sthlm 3908 Postsparbanken Remonteringsstyrelsen Postsparbankskontor fj 76 RenhBllningsafgifter Betalning af 1664 Poststyrelsen General Sammandrag af 8220 Poattidningen Renhallningsverk Sthlms stads 1736 Posttjänstemännens begrafnhjalpsför Reparationer Förord om ening i Sthlm Resekreditiv, ntfardas af se Namnreg Postt'anstemännens förening Bankinrattn 174 Postt änstemäns, Sthlms, sjukkassa Resgods St lms understödsfören Resgodsförsäkringar 685 Post nderrättelser o följ Resolycksfallsfiörsäkr < 686 / Post tdelningsomrtlden Restauranter 686 Poat tlämningsanstalter i Sthlm Revisionsbyrj, Sveriges allm AB Post erket Revisionskammaren AB Prak d I iska hushhllsskolan for flickor Revisionskommittén li örsäkranstalt Sveriges 'Revisionskontor Stadens 1720 Press yran Svenska, AB RevisorSamfundet Svenska Press entralen Revisorer auktoriserade af Sthlms Press öreningen, Frisinnade : Handelskammare se ' yrkesreg - S cialdemokratiska Riddarholmskyrkan 1646 Prins Karls uppfostringsinrattn för Riddarhusdirektiondn fattiga barn (pa Galön) Riddarhusets fonder FINSPQNGS METALL VERKS A-B BERIDAREBANSGATAN J 7

18 : Iuueh&lls~register [Si4581 Riddarhussalen 1646 Röda korset Svenska Rikets allm kartverk 15 Y9 -- Direktionen Riksantikvarie s sjukhem Riksarkivet s sjuksköterskehem Riksbankens styrelse Röntgeninstitut, Doktor Aug Karsten a -s hufvudkontor Riksbibliotekarie 1581 Sabbatsbergs brunnslasarett Riksdagen ombud för Sthlms stad sjukhus o 1606 Blderdomshem 1801 Riksdagens adfessförteckning utkom- - Blderdomshem (pastor) 2045 mer i början af Febr mån Sabbatsbergs o Rosenlunds ålderdoms- Riksdagens bibliotek 1607, 1646 hem, Styr öfver Interparlamentariska grupp 689, Sachs minne, Simon o Matilda, Bar n Riksförburidet af AFarsanstiillda 6 89 sjukhuset Riksförsäkringsanstalten 6 89, 1552, Sakkunniga, Adjungerade l7 03, -s ombud 6 89 Salemkapellet 2129 Riksgäldskontoret Saltsjöbadens Sanatorium o Badanstalt Riksgäldskontorets anke- och pupill- - Sjukhem 3380 kassa Saltsjöbanan Riksheraldiker 1585 Saliihallar 7 11 Riksmarskalksämbetet 16 O3 Saluhallsstyrelse 1877 Riksmuseets etnografiska afdeln Salutdagar 1502 Riksmuseum, Naturhistoriska 1622, 1646 Samariten, Barnsjukhuset 3348 Rikstelefonanstalter Samfundet De Nio Rikstelefonkiosker 6 90 Samfundet Ljusets bröder Rimbo, Stockholm-Rirnbo järnvab Samfundet för Nordiska museets fram- Roddförbundet, Svenska jande Roddförening, Stockholms för Nordisk sprakforskning Rosendals slott, CarlXIVJohansmuseet f6r utgifvande af handskrifter rö- Rosenlunds o Sabbatsbergs Blderdoms- randeskandinaviens historia, Kungl hem, Styr öfver Nordiska, till bekämpande af det Rosenlunds Bldardomshem 1802 vetenskapliga djurplágeriet s predikant pro Fide & Christianismo Rotar a Samfundet S:t Erik J Rotedistrikt, gränserna, se Kartan Samfärdseln till lands o följ Rotedistrikt, till hvilka de olika kvar- Samgymnasium, Stockholms teren höra Samskolan, Grevesmuhlska Rotemansexpeditioner A 98 - Palmgreiiska Rotemän, Förteckning öfver 6 38, Whitlockska Rullföringsbefalhafvare 7 01, 1906, 1906 SauatorievBrd, Aktieb 3382 Rum för Resande, Hotell 4 30 S:t Elisabeth, sjukvbrdssystrar Rydbergs stiftelse S:t Erik, Samfundet Ryska legationskyrkan Sjuk- o Begrafningskassan R&dhuskansliet 1701 S:t Gertruds församl församl skollofskoloni RBdhusrättan Råsunda Idrottssällskap a S:t Gertruds eller Tyska församlingens Raddningsredskap f drunknande skyddsfören Räddningsstationer S:t Göran, Sjukhuset RikenskapsbyrB, Byggu:skontorets S:t Markus' metodist-episkopal försarnl Ränte- o Kapitalförsäkringsanstalten S:t Matteus barnkrubba Räntekuponger, Rörfallna, inlösas ho8s församling, Skyddskommittén inom Ratt och Sanniog, Sällskapet S:t Pauls metodist-episkopal församl Eattelser o tillägg : - Anex metodist-episkopal församl 20 ö9 - Namnregistret 98 S:t Peters nietodistepiskopa1 församl Rattshjälpskontor, StockholmsStads776, l7 49 Sandstriims, Anna, Seminarium Rattskemist f Sandströms, Anna, Skola Rättstavningssällskapets Stockholms- Sceniska artisternas understödsfond 30 i 9 l krets Schac!tsällskap, Sthlms i Röda bandet, Allmänna underst6ds- Schartauanerna, Mercnri, Föreningen l - föreningen Schartaus handelsinstitut kandinaviks Största Liff8rsäkringsbolag: THULE - - -

19 Nya Schiildheis Anna skola '_>Y 25 Sjuk~l;iiters;tef;ireniog Svcn~li 40 7; Shweizerier se Narntiregistret: Restau- /~iiikskijtervkehem RVda 1;oïsets R3 23 ranter : 6 85 ~juksköterskor, hvar de erhållas 7 38, Scoutförbund, Sveriges o yrkesreg ScoutkHr, Sthlms Sjuksköterskornas allm pensionsfören Securitas, Försäkringsaktieb Svenska 3050 Segelsällskap o följ Sjuktransportvagnar 7 38, Segelskllskapet Brunnsviken Sjukvhrd i fattiga hem, Fören för Seminariet för döfstumskolelarare Sjukvardsanstalter m m för folkskolelararinnor Sjukvårdsföreningar Högre lararinne Sjukvårdsstyrelsen 1527 Seminarium Anna Sandströms Sjukvårdssystrarna, St Elisaheth Privata Högre lärarinne Sjung, Sjung, Sångsallskapet a Serafimerlasarettet Sjalfdeklaration 16 54, - dess predikant Sjatte Olympiaden s polikliniker Sjöwsuranskompaniet, A-B regler f sjukes intagande diirstiides Sjöfart, handel m m b o följ Sevärdheter o samlingar, Stockholms 1646 Sjöfartsförening, Sveriges dllm Silkesodling Fonden för befrämj af Sjöfartsmuseum, Sveriges svensk Sjöförsvarsdepartementet 1530 Sim- o Idrottsklubben Hell as h Sjöförsäkringsaktiebolag, Stockholms Simförbundet, Svenska Sj6försakr:aktieb Vega Simklubben Neptun Agir Simon o Matilda Sachs minne, Barn- Sjöförs~kringskontor 7 41 sjukhuset Sjökaptens-societetens deputerade Simsällskap, Stockholms Sjökrigshogskolan, Kungl 22-8 Sinnessjuka, Skyddsförening för Sjökrigsskolan Kungl 22 :i0 Sinnessjukhus 33 68, s idrottsforening f Sinnesslöa barns vhd, Fören för Sjömannaföreningens styrelse?,9 85 Sjette Olympiaden b SjiJmanshem, Stockholms Sjukdomar behandlas kostnadsfritt 3804 ofö1j Sjomanshusets direktion Sjukhem 7 35, Sjöofficerssällsk i Sthlm Drottningens (Sofiahemmet) SJomllföringsområdet Roda korsets Sjöratt internat, Sv förening för Solna : Skandia, Försakringsaktiebolaget Stockholms Skandinavien, Brand- o Olycksfallfijr- Sjukhus o följ 5akrab a Sthlms stads Skandinaviska Kreatursförsakringsbo- - Söderby laget i Sthlm Sjukhuset Diakoniss Kreditaktiebolaget Eira Teosofiska samfundet Epidemi Skansen, se Nordiska museet Garnisons Skaraborgs Ensk Bank Katarina Skarpskytteförening, Stockholms stads - Maria friv Provisoriska Skeppsdockornas 5 Beckholmen dir Sabbatsberg Skeppsholms församling Samariten Skeppsklarerare St Göran Skeppslista, Stockholms vid Lángbro Skeppsmaklare, se Yrkesreg Siukkasseförbund, Sver Allm Skeppsmatare Sjukkassenamnden SkeppsmätningskontroIlör Sjuk- o Begrafningskassan Skeppsrederiernas (o grosshsocs) de- - M Tiden puterade St Erik 3113 Skidfixbundet, Svenska Sthlm 3100 Skidlöpningens främjande i Sverige, -- Verdandi 3121 Föreningen för Siuk- och be~rafninpskassor o föli Skiliedomsinstitutet 7 45 Sjuk- o hilsovarden o följ ~kigenämnd Sthlms f handel indu- ~ukförsikri~gsbola~et Vasa stri o sjöfart 18 33

20 Skiljenämnd Sveriges f spannmåls- Smörnoteringen Svenska o foderämneshandeln 1834 Snickeriexportförening Sveriges Skofabrikantfören Svenska Sociala rådets sektion för sjnkkassevä- Skogshögskolan sendet Skogshögskolans Elevkår g Socialdemokraten Skogsvårdsföreningen Svenska Socialdemokratiska arbetarepartiet Skolbad 7 49 Socialdemokratiska pressfören 43 5J Skolbibliotek 7 49 Socialstyrelsen 1550 Skolkök 7 49 Socialt arbete, Centralfiörb för Skollofskolonier, Föreningeh för Sofia folkskol e Skolmuseet, Svenska 1646 Solna sjukhem Skolor och Undervisningsanstalter 7 49 Sommarhem för konvalescenter, För- - set f ö bildningsamtalter o följ eningen Skolråd, församlingarnas o följ Sophiahemet Skolungdomens fria lekar, Silllskapet f Soplastningsstationer G befrgmj af Sotaretaxa i i Stockholm skytteförening Spannmålsexportforening, Sveriges vapenöfning, FVren för befrsmj af Spannmålsmaklare Skomakaremästföreningen i Stockh Sparbank, Sthlrns Lans Skorstensfejare Stockholms Stads Skorstensfejaretaxa Specerihandlareförening, Stockholms Skorstensfejaretrakterna 1661, 1672 Speceri- o vikthand exped fören 42 t7 Skridskoförbundet, Svenska l Spirituosaaffarer (AB Stockho:ms- Skridskoklubb, Stockholms allmänna systemets) 7 58 Skridskoseglareklubb, Stockh Sportföreningar o följ Skrifinstitut, se Yrkesreg Larare o Sprhkforskning Samfundet för Nordisk Namnreg skolor 7 51 Språkinstitut 7 51 Skräddarmästareföreningar, Sveriges, Språkkursen, Nya Centralstyrelsen för Sparvagar, Aktiebolaget Sthlms Skrädderiidkarefören, Stockholms Spårvägar, deras turlistor o följ Skyddsförening, S t Gertruds eller Tyska Spårvägs Aktiebolag, Stockholms nya församl:~ Stockholms södra Skyddsforening, Stockholms Allmänna Spårvägsbreflådor s för frigifna S S U Hkören numera Musikaliska Skyddsforeningen i Sthlm Tyska sällskapet b Skyddsföreningen för sinnessjuka Stadens ombudsmans exp Skyddsföreningar o dyl o följ Stadionsstyrelse, Kungl 4407 Skyddshem t 52 Stadsarkitekt Drottningen Sofias 280, stadsauktioner! 7 75 Skyddskommittéer, församlingar:^ 3712ofölj Stadsbudsexpeditioner, se Yrkesregist- Skyddsvärnet 7 52 ret: Stadsbudskont Skyltar, Förord om Stadsbudsstationer, se Yrkesregistret o 7 62 Skytteförbundens öfverstyrelse Stadsbudstaxa Skytteförbundet Friskyttarne Stadsdelar, Sthlrns Skytteförening, Juristernas Stadsfiskaler 1685 Skytteföremar, förbund o gillen Stadsfogdar 1695 Skytteföreninganias Vapenaffar, AB Stadsfogdeexpeditioner 1695 Skåne Brand- och 1ifförsäkringsaktieb Stadsfullmäktige skånska stenkolsgrufvorna 1646 StadsfullmBktigevalkrets 1661 Slakthus- o Saluhallsstyrelse 1877 Stadsfullmäktiges beredningsutskott Slalithusstadga r diskussionsklubb Sleipner, Aktiebolaget kommitté för utskankningsärendena 1896 Slottsarkivet 1646 Stadsförbundet, Svenska a Slumpetassarne, Sangarskraet Stadshypoteksfören, Sthlms Slusskontor 1823 b Stadshypotekskassa, Konungariket Sveslussmästare 1823 b riges l Slöjdföreningen, Svenska 1646, 38 S Stadsingenjör 1842 Småbarnshemmet, Stadsingenjörskontoret '1 Småbarnsskolesällskapet i Stockholm Stadskonsistorium, Sthlms Stads SmBskoleSararinneseminariet, Nya Stadslakare Skandinaviens Största LifEörsäkriingsbolag : THULE '

Innehålls- register.

Innehålls- register. '(8241J (l,' Innehålls- register. Adelns diskussionsklubb CA. D. K.)... 4062 Aktiebolaget Stockbolms Folkbank '" 2742 i.adertonhundrafemtio års mäns stiftelse 3661 - Stockholms Handelsbank... :t7 27.Adertonhundrasextiett

Läs mer

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823 Adelns diskussionsklubb (A D K) 4052 Aktuariekontor Stockholms stads 1701 Adertonhundrafemtio års mans stiftelse 3551 Albert Bonniers stipendiefond 3557 Adertonhuiidrasjuttioatta ars stiftelse 3552 Albert

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. 2221 [5676J Innehålls- register. 0 0 Adert.onhundrasjuttioåtta års stiftelse 2078 iallmänna Hypotekskassan för Sveriges Adolf Fredriks församling 1235 städer _ 1695 - barnhem för flickor 2118 b - Idrottsklubben

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges. 1603 _ barnhem för flickor 2118

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. till \ ["82 41] \.[8241J. Innehålls- register. Absolutisternas själfhjälpsförening Aflösningsfonderna 8220,Framåt.;......... 3057 Afstånd från -Stortorget r tullarna 4883 Adertonhulllirafemtio års mäns

Läs mer

'Innehålls- register.

'Innehålls- register. [8241] 'Innehålls- register. 4\biol~tisternas själfhjälpsföreuing Aktiebolaget Industribankeu...... 2745,Fralllåt'...,.... '... '... '. 3057 - Intecknings' o. Förvaltnings-Insti- A,dertorihilOdrafellltioårs

Läs mer

- Sågverlrsegariies garantiförening... 691

- Sågverlrsegariies garantiförening... 691 A sid Aderton Hundra Sjuttioåtta års Stiftelse 723 Adolf Fredriks församling 636 Adresser på gator, gränder och torg inom Stockholm 4 Adressförteckning å en del i Stockholn~s län boende personer 971 Afloppsledningar,

Läs mer

Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5

Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5 Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5 Föreningshandlingar Acc. 2012/20:8:1-5... 2 Acc. 2012/20:8:1 ABF:s Solnaavdelning Föreningen Sophiahemmets Vänner... 2 Acc. 2012/20:8:2 Föreningen

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967

Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967 Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967 Tidskrifter och årsböcker har gåtts igenom Acta chirurgica scandinavica. Vol. 52(1920)-133(1967) fortsättning på Nordiskt medicinskt arkiv Acta medica scandinavica.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Helsingborg 1920 1965 2 Ja ABF:s lokalavdelning

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Biskopshuset VADSTENA.

Biskopshuset VADSTENA. Biskopshuset VADSTENA. Birgittinerstaden vid Vetterns klara, men oroliga vatten är med sina många medeltidsminnen och sin gammaldags stämning en af länets mera intressanta städer, om nu också Vadstena

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Banker och Hypoteksinrättningar i Umeå

Banker och Hypoteksinrättningar i Umeå 1 Banker och Hypoteksinrättningar i Umeå 1825 startades Sparbanken i länet, med säte i Umeå. Upphörde med sin verksamhet i början av 1840 - talet på grund av de dåliga tiderna. 1877-1878 byggdes Smörasken

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

ADRESS- STOCKHOLM 70: ARG..-C++- FOR - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER P. A. HULDBERGS HUFVUDUPPLAGAN .. O AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM

ADRESS- STOCKHOLM 70: ARG..-C++- FOR - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER P. A. HULDBERGS HUFVUDUPPLAGAN .. O AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM P. A. HULDBERGS ADRESS-, KALENDER FOR STOCKHOLM HUFVUDUPPLAGAN - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER S.. O 70: ARG..-C++- AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM HUFVUDUPPLAGAN FOR 1925 REGISTER: Annonsregister...

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA...

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... a ~ P. A. HULDBEROS, ~ ADRESS- KALENDER för M E D STOCKHOLM förstadssamhällen ~ ÅRI920 ~ HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERP[ANER ~. 65~ ÅRG.. ~ REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Göteborgs befästningar och garnison

Göteborgs befästningar och garnison 1 Göteborgs befästningar och garnison Boken skrevs av Valdemar Ljungberg och publicerades i samband med stadens trehundraårsjubileum. Boken är ett resultat av en livslång forskargärning och är att betrakta

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Föreningsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka föreningsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv,

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 28 och preliminära uppgifter för maj 28 Något ökat behov av ekonomiskt bistånd 1 3

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Innehälls- register. [8242] Innehålls-reglster. Allmänna Understödsföreningen Röda Artilleri- och Ingenjörhögskolan 2224 bandet 2831 Artilleriregemente, Svea 2497 _ Valmansförbundet 4335 -s församl........

Läs mer

36. Uppslagsverk m.m.

36. Uppslagsverk m.m. 1 36. Uppslagsverk m.m. Titel Författare/utgivare Område Krigsarkivets beståndsöversikt. - Förord och inledning till del 1-2. Band 1:1 1987 Centrala myndigheter. - Rättegångshandlingar. Kommit- Band 1:2

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 28 och preliminära uppgifter för juli 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2015: RI (Dnr 110-350/2015) Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets rapport Kvalitetssäkring av den territoriella församlingsindelningen från den 31 december 1999 samt förslag till de enskilda distriktens

Läs mer

Arkivbildare våren 2016 Landskrona

Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Landskrona 1919 1953 1 Ja Landskrona lokalavdelning

Läs mer

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. 1 Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. Val som förrättas av regionfullmäktige den 25 november Valperiod 1 januari 31 december 2018. Uppdrag Nominerade:

Läs mer

Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782 1824. klas nyberg (red) stockholmia förlag

Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782 1824. klas nyberg (red) stockholmia förlag Kopparkungen Handelshuset Björkman i Stockholm 1782 1824 klas nyberg (red) stockholmia förlag innehåll 1. Inledning Liv och verk i korthet Betydande men föga känd del 1. företagshistoria 2. Stockholms

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv Örebro Allmänna rådstugan Röstlängder 1817-1888 Arbetshuset för barn (Stiftelsen

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 1698 Till ett hospitals eller fattighus inrättande hade Per Jönsson Rings efterlevande hustru Ingeborg, vanligen kallad Ingeborg Richert den 30 maj 1698 donerat sin

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG

CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG NILS ERDMANN CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG INNEHÅLL. Carl Michael Hallman. Jakob Wallenherg. Inledning af Nils Erdmann 5 Carl Michael Bellman: Ur Frednians Epistlar:

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

EN LITEN HISTORIK OM POSTSTATIONERNA I FRYKERUD

EN LITEN HISTORIK OM POSTSTATIONERNA I FRYKERUD EN LITEN HISTORIK OM POSTSTATIONERNA I FRYKERUD Fagerås, Frykerud, Frykåsen och Säldebråten Stockholm 2001-11-02 Sammanställt av Göran Eriksson Sid 1 Nedanstående förord är hämtat från Poststationer vid

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Posten i Stångby. Brevkort, poststämplat Stångby 8/7 1908. Sven-Erik Strand

Posten i Stångby. Brevkort, poststämplat Stångby 8/7 1908. Sven-Erik Strand Posten i Stångby Sven-Erik Strand För den som flyttade till Stångby 1970, innebar den första kontakten med posten en trivselfaktor. Först handslaget genom luckan med ett vänligt Välkommen till Stångby

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

Att förvalta ett kulturarv

Att förvalta ett kulturarv Att förvalta ett kulturarv Karin Borgkvist Ljung 1:e Arkivarie, FM Arkivpedagog och paleograf Riksarkivet i Marieberg 2015-11-25 Vad är Riksarkivet? Riksarkivets anses tillkommit 1618 då Axel Oxenstierna

Läs mer

Besparingsåtgärder inom folkskoleväsendet. 39, ^3» &2, 68, 88.

Besparingsåtgärder inom folkskoleväsendet. 39, ^3» &2, 68, 88. R E G I S T E R. Andra lands allmänna lärarföreningar. 29. Ansvarsfrihet. 95«Arbetsförmedlingen i Lund. 120. Arvoden för åren 1939 och l$ko. 21. Arvoden för år 194-1. 21. Aspelunds, Ellen, donationsfond.

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer