Innehålls- register.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehålls- register."

Transkript

1 till \ ["82 41] \.[8241J. Innehålls- register. Absolutisternas själfhjälpsförening Aflösningsfonderna 8220,Framåt.; Afstånd från -Stortorget r tullarna 4883 Adertonhulllirafemtio års mäns stiftelse 3551 Aftoubladet, , o b Atzelii Elementarskola. f. flickor 2321 Adertonhundrafemtiotvå års män, För- Agenter för utläuuska försäkr.vinrättn, eniugen c Se Yrkesregistret: Försäkring-sbolag Adertouhundrafemtiotre års män, För- Akademien för de fria konsterna, styrelse Hi 26 emugen ; : a -s bibliotek 1646 Adertouhundrafemtiofyra års män, För- l-s konsthögskola \ elllug~n : : : :: :: 4329 b - Musikaliska, ämbetsmän... l? 27 AdertonhundrafemtlOsJu ars man, For- - -, kouservatormm eniugen,_ 4329 c Akademier, lärda samfund o. museer 1621 Adertonhundrafyratioåtta års män, o. följ, Föreningen 4328 a Akademiskt bildade kvinnors f6rening41 73 Adertonhuudrafemtioåtta års män, Aktiebolaget.A.rbetareriugens bank, se Föremugen- : d Södermanlauds Ensk.,Bank 2735 Adertonhundrasextio års män ,,29 e - Bruukebe-gstunuelu 3215 Adertouhundrasextioett ars män, För- - Evaugeliska fosterlandsstiftelsens.' euiugen förlagsexpedition Adertonhundrasextiofem års män a - för Varubelåuiug 2789 Adertonhundrasextiosex års män, För-,- GotlandS Bank 2747 eutngen b - Göteborgs Bank... 27HZ Adertouhnndrasextiosju års män, För- - Indu-tribaukeu, se A.-B. Nord. Han-..eningen c delsbanken Adertonnundrasextioåtta års män, För-. - Kreditkassan af år euiugeu d - Mälarebanken Adertonhuudrasjuttiofem års män, För-.- Nordiska Handelsbanken 2745 eniugen : f - Norrlandsbauken se, A.-B. Svenska Adertonhundrasjutt~o.nio års män 4330 i Huudelsbanken Adertonhundrasjutuosex års män 43 ilo g - Pant belälling Adertouhuudrasjuttiotre års män, För- - Sanatorievård I emugen e-s. Gumeelii Annonsbyrå b Adertoubuudrasjuttioåtta års män 4330 h - Sjöassuranskompaniet 2907 Adertonhundrasjuttioätta års stiftelse Skänska Handelsbanken, se Skand. AdertonhundraattlO års män : j Kreditaktiebol Adertonhuudraåttioett års män, För - Sleipner 4310, eningen k - Stenografbyrån IJ84.A.dertonhundraåttiotre års män öom - Stockholms Arbetarehem Adertonhuudraåttiotvå års man l - Stockholms Spärvägar... ö206 Adjuugerade sakkunnige i rädhusrät- 1- Stock~olmssys~emet : 1912 t.en.... : " aj- -s Vin- & epirituosaaffärer Iu 70 Adolf Fredriks arbetsstuga Svenska Handelsbunken församling ,- Svenska Lantmännens Bank '-s' skyddskommitte Svenska Pressuyrän 46 IJ2 - barnhem- för flickor Svenska Telegrambyrån , - barn krubba ö7 - Sveriges Allm. Revisionsbyrå ,3 - fattigvårdsstyrelse Sydsvenska Banken fohcskula lAktuarieföreningen, Svenska :- kommuna!f6rening.: IAktual iekoll~or, :stockho.lllls stads Advokatsamfund, Svenges : Albert tsoumers stipendiefond 3557 Afloppsledningar :t6iail>ert o. Hulda Pälsens konvalescent- Aflusnillgsaustalt, Sthlms stads al hem VIKING SKOKRÄM IND USTRI=AKTIEBOL.: VI K l!'l q OREBRO \

2 [82'!2] Innehålls-register. AJliance Fran<)aise \Antropologi o. eeozrafi Svenska säll- Allmänna Barubördshusets dir 3356 skapet fär'" "' : _ Haruhuset sjukhus 3349 Apotekarekårens lifräute-o, pena-kassa 3048 Barr:husets direktion : 34 vi Apotekare och Apotek l ti7 Hihliotekeföreuiug. Sveriges 3~ 22 Apotekaresocieteten Braudrörsäkringsverket för bygg- Arbetarebiblioteksförbund, Sthlm s... 3~ 21 nader Ii landet 2857 Arbetarebostadstouden Djurskyddsföreningen, Svenska 3802 Arbetareföreuiug, Stockholms 3888 EI~ktricitets-iurättllingen s Iöreläsningsanstalt, Sthtms _ 1l}xportföreniug, Svenges 2624 Arhetarehem, Stoes.holms, A.-B 3890 _ Folksko\lärareförening, Sveriges Arbetareiustitutet Försvarsföreningen 3754 Arbetareiustitut, Södermalms _ Försörjniugsinrättning, Sthlms stads Arbetarerörelsens arkiv 1646, 4362 se 8:t Eriks sjuk- och vårdhem 1805 Arbetareskydd, Fören. för 3892 _ -s predikant IArbetaresallgförening, Stockholms 40 il3 Hypoteksbank, Sveriges Arb~taretåg, Sthlms spårvägars 3202 Hypotekskassan för Sveriges städer 2763 Arbetarnes Rinu, Pe siouskassa ~9 64 Idrottsklubben 446B Arbetsflitensbefrämjande,Säl1skapettill 3881 Kartar betena, Kommissionen för 15 8Va Arbetsföreuiugar Koustföreniug, Sveriges Allm.16 46,4020 Arbetsföreniugarna 3728 Kredit Aktiebolaget i Sthlm 2800 Arbetsförmedhug, Sthlms stads 940, 1830 Kvinnoföreniugen till djurens skydd, Arbetsgifvareföreniugen, Svenska 2660 Svenska Arbetshem, Stockholms stadsmissious 3411 Lifförsäkringsbolaget 2823 Arbetshemmet f. ~it.inesslöa kviunor 3640 Lokalers utrymme 4V 10 Arbets~u~et, Norratnvllhga, Direktion ~ Läroverk \' o följ. for 351/ Pensionsföl:~ik~ i ~~~b;lag~t : 2931 Arbetsinrättning, Stockholms stads.., 1808 _ P?iiklini.k~~ : ~3 06 IArbetsrådet :: :..~ '15 3.~~ _ Sjukkassetörb., Sveriges ;,u 8\ Arbetsstugor for barn 170, 3430 o. följ, _ Sjöfartslöreuiug, Svenges 2622 Areal, Sthlms 16 52, 8~ 05 _ Skridskokluhb, Sthlms 4-l2ti Areudsföreningen 3981 _ Skyddsföreuingen i Stockholm Al kiv. Stockholms stads 1721 _ Sveneka ~Ilss.lOnskonferensens Ar- Armölördelningeu, Fjärde o. Femte betskornmitte , 2490, 2509 Sjuk- o. begrafningskassan." 3084 Armefördelningsstaber 2490 o. ~5 09 _ Sångförening, Sthlms 403:! ArmMörvaltuillgen 1624 Teknikerförbund, Si hlrns 3959 Arrnåns Intendellturförråd i Stockholm Understödsföreningen Röda bandet - Kasembygguadsnämnd i likvidation Pensiouskassa 2941 Valmansförbundet Art!Jler!departe.mentet 1524 för Stockholm Art~ller~lllHpektlOnen 2484 Yelocipedklubb, Stockholms Artilleriklubben 4098 _ Anke- och pupill-kassan i Sverige 2V 59 Art~ller~museurn.: : ,2511 Alms, Axel och Sofia, stiftelse :J542 Artilleri- och Ingenjorhogskolan 2224 Amutörföreniug, Stockholms 4451 Artil!.;;riregemente, Svea 24 V7 Ambulansvagnar.se Sjuktransport 898, 17 Ha -s for~,:ml Ambulausväsendet 1774 a -!:,osl.tlons 2499 Ammunitionsfabriken, Marieberg 2513 Artilleristaben, 2482 Ammunitionsförrådet i Stockholm 2511 Artisternas, Dramatiska o. musikaliska Amundsen, T., Doktor, Röntgeuinstitut 3395 e pensionsfören.. " Anna Sandströms semiuarium och Litteratörernas pensionsföre- -:- _ skola ning 3032 Anna Schnldheis' skola De sceniska, understödsfond 3019 Annonsbyrå,.~tockholms 45 \J5 Assuransafg. i 8thlms stads brandstods- - S. Gumeelii, A.-B b bolag, Betalning uf'., Annonsbyråer :,' lAssurera~e bref 4938 o Annonser, l{,eipster. o fver..': : Astrea, AterförsäkringAaktieb Ant~kvar.-numlsm~tlska. biblioteket.., 1646 Astrologiska Förbundet A~tlk~r.-topograf. arkivet Asylen för fattiga barnaföderskor 3357 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

3 I Innehålls-regfster, L8243} Asylen för fattiga barnaföderskor (ej, Bammorskesällskap, Stockholms tillh. Sthlms kommun) Barnmorskor, legitimerade, se Yrkesregistret. Asyler för husvilla, Stockholms - Undervisningsanstalt för stads Barnmorskornas i Sthlm, understöds- Asylet för Pauvres honteux, Direk- förening tion 3503 Barnpolikliniker, se Polikliniker för kvinnor, Natt Barnsjukdomar, Kostnadsfria räd för,. Ateneum för flickor se Polikliniker 3304 o. följ. Atlas, Återförsäkr. aktieb Barnsjukhus 187 Auktionsverk, Sthlms stads ,1722 Barnsjukhuset Samariten c Automater Simon o. Matilda Sachs minne,... 33'51 AutomoLildroskstatloner Beckmans, Elin, hetluftsinstitut 3'895d Automobilklubben, Kungl Befordring af resande : 4916 Automobilkåren, Frivilliga Begrafningsbyräer, se Yrkesreg.. Automobiltrafik Begrafningskassor , 3080 '0. följ. Begrafningsplatser 191 Badanstalt, Saltsjöbadens för Husdjur, Fören. för beredande Badhusaktiebolag, Stockholms : 3387 af Badinrättningar Bellevue idrottsklubb 44 64a' Bakteriologiska laboratorium, Hälso- Bellmanskören,' I vårdsnämndens., b Bemedlingskommission, Borgers~apets Statens 1542 Benjamin Lejas välgörenhets-stiftelse 3544 Balder. Lifförsäkriugsbolaget Berwald-Stiftelseu, Frans b Banbyrån (järnv.) Besiktningsläkare för fartyg.( Bankaktiebolag... : o. följ. Besiktningsmän af lokaler för försälja, Bankaktiebolaget Norden' af spritdrycker 1700 Bankförening. Svenska.... ' för automobiler 1700 Bankinrättningar o. kreditanstalter , - - för försäljning af pilsnerdricka o. följ. - - för försäljning af vin och öl Bank- och fondinspektionen, Kungl för luftfartyg' 1700 Bankirer o. följ. samt Yrkesteg. Beskickningar, Främm. makters 1618 Bankmannaföreningen, Svenska deras adresser Bankmannasällskapet i Sthlm 4248 Beskowska skolan Bankostatena änke- o. pupillkassa 2963 Betaniastiftelsen Baptistisk läroanstalt 2256 Betelkapellet Baptist-Missionens missionsstyrelse, Betelseminariet Sällsk. Svenska Betesda missionsförsamling Barnafonds "begrafningskassa, Sthlms 3141 Betlehemskyrkans styrelse 2107 Barnaföderskor, obemedlade, Läkare Betongföreningen, Svenska åt Bibelkvinnohemmet 3425 Barnasyler. Sthlms stads Bibelsällakapeta, Svenska. kommitte 3575 Barnavärdsbyrä, Sv. Fattigvärdsför- Bibeltrogna Vänner, Missionssällbundets skapet ; Barnavårdsinapektörer Bibliotek Barnavårdsnämnden ;..,' Församlings' 397 ~s barnhem Biblioteket, Kungl. 1577, s Kretsombud.... l Billioteksförening, Sveriges allm 3822' -s Skyddshem 1866 Bildningsanstalter Barnavännerna, Sällskapes 3625 o Biljett- o. Blankettkontoret (järnv.) Barnavärn, Föreningen ' Biljettpris, Teatrarnas 1825 o. följ. Barnbördshuset, Allmänna Biografbyrå, Statens Södra 3361 Biograf teatrar Barnbörds- och Barnhuset Pro Patria Biologiska museet Barnhem, Adolf Fredriks, för flickor 3420 Birkagärden ,76 - Fattigv:sniimndens 1782 Blanchteatern, plan ; 1836' " - Kungsholms ; Blasieholmskyrkan Stockholms Stadsmisaiohs 3410 Blindas förening 3687 a Barnhem o. Uppfostringsinrättningar s bibliotekskommitt6 ~ 3687 b Barnhuset, Allm : s länbibliotek , BilrnKrubbor, 186, s skrifbyrå c OLSSON,& ROSENLUND 108.Adresskalendern SE ANNONSER pa-j(artfuf

4 [8244J Innehålls-regtster, Blindas väl, Föreningen för 3685 Brandstodsbolag, Städernas allmänna v~nne.r,fören.. 3? 83 ' Braudstodsbolag, Sto~~b~lm.s läns : Blindinstitutet å Tomteboda Sthlm s stads, t. försäkring af lös- 1 Blommensbergs folkskola -_ egendom Blomsterfonden, Föreningen 3708 Brandstodskommitten för försäkr. i Blåbandsförening, Sveriges städernas allm. brandstodsbolag 2859 Bokauktionskammaren 233, Brandsyn Bok~.i.ndareförbundet,. Svenska 421~ I Brandv~s~nde ; 1727 Boktor!aget, Nykyrkhga 40 1DIBredablick. se Nordiska Museet 1646 Bokförläggareföreningen, Svenska " IBrefbärareexp., Sthlms postkontors Bokhandelsmedhjälpareföreningen, ibrefb~r~ngsdistrikt Svenska Brefbäringsturer s sjuk- o. begrafn.-kassa 3095 Brefsamlingsställen 4952 Bokhandlareföreningen, Svenska 4241! Bromma arbetsstuga vid Alvik 3438 a Bokbandlames understödsförening vid Bällsta 3438 b Bokhandtverk, Föreningen för folkskolor 2439 Bok- och musikhaudl. pensionsförening församling Boktryckare föreningen, Svenska s fattigvärdsstyr Boktryckarefören:s sjuk- o. begrafn.- Brummerska skolan hjälpkassa. Svenska 3090 Brunkebergstunnelu, A.-B., 3215 Bonniers. Alb., Stipendiefond för sven- Brunnslasarett. Sabbatsbergs ska författare.. _ Brunnsviken, Segelsällskapet Hi Bore, Försäkringsbolaget, ömsesidigt 2889 Bryggarefdreningen, Svenska 4250 Borgareskola, Stockholms 2401 Bryggarcämbetets (f. d.) pensionskassa 3003 Borgargille, Sthlms 4059 Bryggeritjänstemanl1aföreningen 4252 Borgerskap, Sthlms stads 1951 Brännkyrka Barnavårdsbyrå 255 Borgerskapets Bemedlingskommission församling Femtio äldste församl:s fattigvärdsstyr Gubbhus' direktion folkskolor _ predikant skyddskommitts Institutioner kommunalförening 4384 Borgerskapets Änkhus' direktion 1951 Brännvinsrninuth. ställen se Vin o församling (pr.~dikan~) 19 ~1 Spirituosaaffärer...' 1070 Borgrattsfonderna, Förvaltningen af Bränslekommissionen 255 Bort med tobaken, Föreningen Bröderna Pählmans handelsinstitut Bostadsaktieb. V~?adi.slunden 4~ 14 Budningsdistrikt 257, 1673 Bostads.bolag~. föreningar 8_24 Budningskontor Bostads~nspekt~?n, Sthlms Stads ~ Buller, Bestämmelser mot 4885 Bosta~slllsp.::kto~ 17 5~ Burman & Co., Kommand.-bolag 2796 Botaniska föreningen, Svenska 3937 Byggmästare se Yrkesreg. - laboratorium, Hälsovårdsnämndens c B d Sthl h" t 16 ~~ _ sällskapet yggna er, ~~ ogs a... I I B df kri kf b l t F' 2867 Byggnadsbyrän (järnv.) 3232 ran ors a rmgsa le o age emx i., Byggnadsförening, Stockholms Norrland B d' ktö 1~ 07 V yggna sinspe orer... I - rotona B d" d Stockholms st ds Brandförsäkringsbolaget Tor yggna snamn, a... _ B df" "k'. ättni "1 Byggnadsstyrelsen, Kungl DO B randf~rs~krlllgslknrat nmgar v ? Byle gårds konvalescenthem, Fören ran orsakrings on or ~ B o 259 Brandf'örsäkriugskontor, Sthlms stads, Byr~er.. iii t.. ::. t '4"5"9"0'" f" I. B lan dfö orsa "k' rmgsver k e t, All m.,. f b ygg- B' yraer h ti pressens Jans... o. OJ.? 60 nader å landet ~r us Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Skäne B~nesalar, se Kyrkor. Brand- och Lifförsäkringsaktieb, Svea 2849 Borsstyrelsen 1894 Brand, Sjö- oc~ ol,ycksfallsförsäkr::, I.. A.-B. Skandinavien ~8 85 a Oabinets s. k., se Kablllett Brandkåren Carlssons skola.... : 2334 Brandsignaler Carneziestiftelsen 4827 Brandskåp Oedergrens, H. T., 'I'elefondir., uppfest- Brandstationer ringsfond 354l Brandstodsafgifter, Betalning af Cellulosaföreningen, Svenska 4296 o JÖNKOPINGS JURIDISKA HYRA. ----~~._~ HA M N G A 'T'A N 1S

5 Innehälls-register,. [8245J Centralanstalten för. försöksväsendet Det förenade danska Lifförs. A.-E. på jordbruksområdet,;' 1586 Hafnia ; 2848 Centrala Skiljenämnden : 1539 c Detthowska skolan ~ Centralfängelset å Långholmen Småskolp-lärarinneseminariet Centralförbundet för nykterhetsunder- Deutsche Gesellschaft ; 4323a visning 1646, 3848»Deutsche Gesellschaft Concordian 4323b Centralförbundet för socialt arbete 3767 a Deutscher Frauenbund 4324 Centralfören. f. idrottens främjande, -: Htllfsverein 1 : Sveriges _ 4408 b D~akon~nstalten, Svenska 2254 Centralinstitutet, Kungl. Gymnastiska D~akon~råd, Sthlms centrala 35.~5 Centralkommitte skyddsföreningen i Dlakomssanstalten , Stockholm, 'Allmänna Hospits Centralpolisafdelningen S~ydds & Barnhem ~ Centralpostkontoret 828,4951 -s sjukh~s : 33,44 Centralstation, Sthlms : - poliklinik :, : 3318 Centralstyrelsen f. Sveriges farmaceut- Diakoniss-arbetaföreningens styrelse förbund Diakonissförening, Tyska församling.s f. Sveriges akräddarmästareförenin- D!akonissor, församlingarnas... 3 ~3 gar D~ckso.n.Klu~.ben 4460 d Centraltelegråfataticn, Sthlms Direktionen ofver Sthlms stads under- Centraluppbördsmän visningsverk 2301 Cervin,C. G., Bsnkirfirms ; D~sp~schö~ ; 1899 Chambre de Commerce Francaise en Diatriktsförvaltningar (Telegraf och Te- Snede Iefon) Church of England 2075 Distriktsförvaltn., Stat, Järnvä,gars 3239 Civilanstäl1ningskommissionen 284, 25 Hl D~st~ktsläk~re 3 Q4, 1753 Civilexpeditionen : 1517 D~strlktspohsen 1690 Civila departementet (Armeförvaltn:s) Djurgärdens folkskola 2430 Civila väg- o. vattenbyg,gnadsklubben 4091 a - förvaltning 1508 Civilstatens änke- o. pupillkassa : idrottsförening ;..., 4461 Commercial Union, Försäkr. A.-B D~urgårdskommlsslonen,.' 1509 Cykelsällskapet Ringen, D~urgårdsteatern,. plan : 1835 Djurskyddsforen.i Stockholm, Nordiska 3808 Dage.ns ~yh~ter Djurskyddsföreningarnas Centralförb ~ Djurskyddsföreningen, Svenska allm, 3802 Dagliga..tldnlll~ar >30o. följ. Djurtransportva.gnar 1774a Dann~troms, Isidor Konvalecenthem 1757 Djurvännernas nya förening 3804 Danviks hospital 3518 Domänstyrelsen, Kungl 1584 Darde~,& Ha?bo~g, Bankfirman 2798 Dramatiska Författares fören., Sveriges 4136 De blmdas for~mng : 3687 a Dramatiska o. musikaliska artisternas -s blbh?t~kskommltte 3687 b pensionsförening s länbibliotsk Dramatiska teatern, Kungl. (plan 1826) --.-s skr~fbyrå : 3687c (Mindre Dramatiska 1H34) 4505 De Blindas Vanner, Föreningen 3683 Driftelektrikernas vid Sthlms elektrici- De döfstummas allmänna sjuk- o. be- tetsverk kamratfören 4056 grafningskassa 3105 Droskstationer 925 De döfstummas kvinnoförening 3693 Drottning Sofias skyddshem 307, 3523 De fattigas vänner, Sällskapet Victorias Orlogshem 3482 De.Förenade, Lifförsäkringsaktieb 2813 Drottningens Centralkommitte 375& Ve Gamlas Dag, Föreningen 3704 Drottningens hospital, dess direktion 3072 De.Nio, Samfundet 1632 Drottninghuset 3501 De nödlidandes vänner, Sällskapet 3707 Drunknande, Räddningsredskap för 1774 b De sceniska artisternas understödsfond 3019 Drätselnämnden med underlydande , Desinfektionsansta1t, Sthlms Stads o. följ,' \ Desinfektionsugnar 1767 Drätselnämndens delegerade 1716 Destruktionaanstalt, Sthlms Stads Fondafdelning De svenska djurskyddsföreningarnas - kammarkontor , c' Centralförbund kansli o. expo :: 1717 Detektivapolisafdelningen,se Kriminalaf- 1--:. Obliga~~olls& Kupon!?afd!lln.: 1719 deln._..... _ 1686 Dofvas Val, Svenska Foremngen f'oj:,36!jo,viking SKOKRÄM INDUSl'RI.AKTIEBÖL. VIKING <5 ~.I!:Bj~O

6 [8246J Innehålls-register, D~fstum~?renin?en i Stockholm \Enskilda. Bank, Sundsvalls 2709 Dofstumlarare saliskapet, Svenska Södermanlands 2735 Döfstummas allm. sjuk- o. begraf'n Uplauds 2730 kassa Ostergötlands kvinnoförening i Stockholm 3693 Banker o. följ. Döfstumskola o. seminarium, Manilla, Församlingar 2075 o. följ. 1646, 2297 Gymnasiet 2338 Ebeneserkyrkan Ebeneser. SälIsk., i Sthlm Ecklesiastikdepartementet, Kungl Ecklesiastikstaten (v. marinen) 2529 Efterkraf, järnväga Egendomar i Sthlm, Förteckn. öfver, , hvilken församling de tillhöra, se Nyfikenhetsreg. under hvarje gatas namn totalbeloppet å deras taxeringsvärde Egendomsmäklareföreningen, Svensk" Sthltnskrets 4230 Egendomsregister dess kvarters register Egen Koja, Fören 3893 Eira, Sjukhuset (predikant) 2115 Ekonomf'örcningen, Svenska Ekonomiaktiebolaget, Svenska 2791 Ekonomiska o. Nationella sammanslutningar följ. - m. fl. sammanslutningar 4286 a o. följ. Eldbegänzelseföreuingen, Svenska 4000 Eldfara, 'I'illkännagifvande om 1727 Elektricitetscntreprenörer Elektricitetsinrättningen, AlImänUf Elektricitetsverk, Stockholms 1731 Jllrnvägar Järnvägarnes pensionskassa Läroverk 912, 2321 o. följ. Entomologiska föreningen i Stockholm 3941 Entreprenörer för vatten- o. atloppsledn för gasledningar för elektriska ledningar 1734 Epidemisjukhuset 3342 Epidernivagnar 1774 a Episkopalförsamling., Metodist o. följ. Erik Sätherstens nödhj-fond f. verk!. beh. arb. i Sthlm 3546 Esperantoförening, Stockholm d Esperanto, För!agsföreningen, u. p. a c Esperanto-Förbundet, Svenska 3925 Il - Universella 3925 b Etnografiska museet 1646 Eugeniahemmet Evangeliska brödraförsamlingen 2076 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen s förlagsexpedition, A. B Evangelisk- Lutherska missionsförening, Sthlms 3589 Exportförening, Sveriges allmänna.., Expressbyråer Yrkesreg Expressutdelning, Postverkets Extralärareförening, Sveriges b Eloktricitetsverksföreningen. Svenska 40 9l b... Elektriska anläggningar, Inspektörer Fabr~~s.fattl~kassan l Sthlm 3549 öfver 1594 o. 1700jFabrIKsfÖrenlllg, Stockholms ledningar, Entreprenörer föl' Fackintressen : :.. ::. ": o. följ. Elementar läro verkens lärares nya Anke- Fagerbergska penslonslll~'attnlllgen Pupillkassa 2946 Farmaceutförbund. Sveriges 4084, 4085 Elementarskolan för flickor, Nya Far~ac.eutlska föreningen i Sthlm, Nya, Statens Profskola lilstlt~te~ 22 1~ Elevhemmet i Stockholm s bibliotek 1646 Embets-, se Älllbets'. - -s studentkår 4161 a Emizrantazeuter se Yrkesregistret. - laboratorium. Statens l'jmigratio;en, Nationalfören. mot Fartygs~wfälsförening, Sveriges 41 ~6 Engelbrekts arbetsstuga 3439 Fartygsinspektionen, Statens 924 s församling Fastighetsaktiebol. Fataburen 43]3 s -s barnkrubba 3471 Fastighetskontor, SthJms stads 1724 b - s fattigvårdsstyrelse Fast!ghetsnär~lIlden : : 1~ 24 a - s folkskela FastlghetsreglsterkolllmlsslOnen c - - s skyddskomruitte Fast!ghets:.egistr~t "'"'' : ?8 ~ _ kommunalföre.ning F;3st~gbets.~gare~?rbl~nd, Sveriges 4226 Engelska församlingen 2075 F astighetsägareförening, Sthlms 4227 Enke- se Änke' Fattiga barns Vänner Ensk~de folkskola 24 38, Fattigsakförare, se Rättshjälpsanstalt 942 Enskilda Bank, Norrköpings 2744 o Skaraborgs I Fattigvårdsinspektör =-=-~thlms 'Fattigvårdsnämnden 357, 1780 A.-B. SVENSKA M ETALLVER KEN MÄSTs~R:n~~n~EåL;i~~~~.N22

7 Innehålts-reglster, [8247] Fattigvårdsnämndens delegerade för be- Fonder för Välgörande ändamål o. följ. viljande af fattigvård 1781 Fondhandlareföreningen, Svenska s expedition ; 357, 1781 Fondkommissionärer, se Yrkesreg. - s utackorderingsbyrå 1782 Fondmäklare, sr Yrkesreg. Fattigvårdsstyrelser. Församlis Fomminnesföreningeu, Svenska s sammankornstlokaler : Fornskriftsällskapet, Svenska verkat, dir. o. kassaförv 357 Fortifikationen, Kung!...' 2485 Federationsafdeln., Svenska 3786 Fortifikationsdepartementet 1525 Femte Armefördelningen 2509 Fortifikationsofficerarnas Idrotts- och. Femtio äldste, Borgerskapets 1951 fältridtklubb Femörefören. till förmån för Lappland 3633 Fortsättningssjukkassa, Sthlm s. sjnk Fenix, Brandförsäkringabolag 2857 kassors 3082 b Filatelistförening, Sveriges Fosterbarnsinspektion, Sthlms stads '17 71 b Filatelietsällskap, Sthlms 4007 Fosterbarnsinspektionsdistrikt 1675 Finansdepartementet, Kungl 1555 Fosterlandsstiftelaen, Evangeliska 3579 Finska Nationella församl. 203\1 - dess förlagsexpedition 3580 Fjärde Armefördelningen 2490 Fotbollförbundet, Svenska 4467 a Fjärde linjedistriktet. Telegrafv:erkets 3279 Fotbollklubb, Vikingamas b Flygväsende, Marinens Fotbollsförbund, Stockholms Flottan; Kung! Fotografernas förbund, Svenska 's arkiv : ; 1646 Fotografiska föreningen '- s ecklesiastikstat Fraktgods s. poliskår 2523 Framnäs, se Nordiska Museet, 1646 Flottningschefföreningen; Svenska Framtiden, Lifförsäkringsbolaget, Om- Folkbad, Fören. för 3833 sesid b Folkbibliotek 3 66 Framåt, Absolutisternas själfbjälpsför-'. Folkbildningsanstalterför vuxna 2401 o.följ. ening '3057 Folkbildningsförbundet 366, 3819 Idrottsklubb 4465 b Folkdansens Vänner, Svenska 3832 Frans Schartaus handelsinstitut 2261 Folket, Sveriges Praktiska Lifförs.anst, 2845 Franska Handelskammaren 2613 Folkets hus, Föreningen 367, 43liO Franska reformerta församl, Folkförbundet,Svenska 4368 Franz Berwald-Stiftelsen 4030 b Folkkonsertförbundet 4031 Fredrika-Brerner-förbundet 4175 Folkmängden' i Stockholm s byrå ]646' Folknykterhet utan förbund, Landsför- -s sjukkassa,' eningen rör (L. F U. F.) s stipendieinstitution 3064 Folkskolebad. se Skolbad 911 Fredriks eller Finska församl Folkskolebibliotek, se Skolbibliotek Fredrikshofs idrottsförening 4464 c Folkskoledirektionen o. barnavårds- Fredriksons, Gustaf, Alderdomshem,. nämnden 1864 o Höstsol 3502 Folkskoledirektionens expedition: 1864 Freds- o. skiljedomsföreningen Folkskoleinspektion 1865 Freja, Försäkringsaktieb 28]6 Folkskoleköken, se Skolkök 911 Fria konsternas akademi Folkskoleseminariet i Sthlm s läroverk 2232 Folkskoleväsendet 2411 o. följ. Frihamnsnämnden 1740 Folkskoleöfverstyrelsen, se Skolöverstyrelsen. Frimurarbarnen, Föreningen Folkskollärareförening, Stockholms 4117 Frimurarebarnhuset Sveriges allmänna : (predikant) 2117 Folkskollärarinneförbund, Sveriges 4118 Frimärksautomater 4956 Folkskollärarnes pensionsinrättning." l575 Fri- o. Rättigheter, Förbundet för 4356 Folkskolor, se Skolor 912 Frisinnade klubben Folkskolornas lärarepersonal o. följ - landsföreningen, ~ 4331 Folkteatern (plan 1840) pressföreningen 4143 Folkundervisningens befrämjande, Säll- - studentklubb, Sthlms ' 4350 skapet för valmansfören., Sthlms dess högre folkskola för flickor 2411 Friekyttarne, Skytteförbundet 2555 Fondbörs, Sthlms 1894 Frisörföreninzen, Svenska Fonden fö~ befrämjande af svensk sil- I Frivilliga arbetshuset, Norra 3517 kesodling 3967 i- automobilkåren : 2,., 42 - för skogsvetenskaplig forskning sjukvårdsväsendets högsta ledning_ a OLSSON & ROSENLUND S~!Z~Z;;~R, \

8 [8248J Innehålls-register. Frivilliga skarpskyttoförening, Sthlms Föreningen Adertonhnndrasjuttiofem stads års män 4330f Fromma stift., stipendiefonder m. m Adertonhuudrssjuttiosex åra män 43:l0 g ~ Register däröfver Adertonbundrasjuttioåtta års män 4330 h Fruntimmersskyddsföreniugen Adertonhundrasjuttionio års män 4330 i Fruntimmerssällskapet, Välgörande Adertonhundraåttio års män 4330 j Frälsningsarmån, Svenska, Samfundet 3880.Adertonhundraåttioett års män k Frälsningsarmens samlingslokaler m; m. 383 Adertonhundraåttiotvå års män l Främmande makters beskickn Adertonhundraåttiotre års män 4330 m -. (adresser, se Namnreg. 213) af kvinnor i statens tjänst makters härvarande konsuler 16 Hl - Barriavärn (adresser, se Namnreg: 552) - Blomsterfonden Frökontrollanstalt, Sthlms läns Il 38 Bort med tobaken 3834 Fuhrmannska stiftelsen 3562 Byle Gårds konvalescenthem.: 3675 Fylgia, Försäkringsaktiebolag 2883 De Blindas Vänner 3683 Fyringenjörkontoret 1595 De Gamlas Dag 3704 Fysisk fostran, Förb. för a Dickson-Klubbe n 4465 d F'ysrlralisk-kemiska laboratorium, Häl- Egen Koja 3893 eovårdsnämndene a Engelbrekts Barnkrubba 3471 Fysiska sällskapet 3943 Folkets hus 4360 Fångvården 2472 o. följ. Frimurarbarnen 3626 Fångvårdsstyrelsen 1520 för arbetarskydd , 3892 Fäktförbundet, Svenska 4444 för befrämjande af skolungdomens Fäktklnbb, Sthlms Kviunliga 4444 b vapenöfningar 3837 Fäktklubb, Stockholms södra gymna- för Beredande af begrafn.platser stik och,1443 för husdjur 3811 Fäktkonstens främjande, Fören. för a för bistånd åt lytta o. vanföra i Stock- Fältridtklubb, Stockholms 936 holrn 3681 Fiiltskyttekår, Stockholms 2557 för blindas väl.; Fältskärer, se Yrkesregistret. - för bokhandtverk 4010 Fältskärsstugor 386 för döfvas Väl, Svenska 3690 Fälttelegraf'kärcn, Kungl för Folkbad 3833 Färghandlares Riksförbund, Sveriges 4274 a för fäktkonstens främjande 4444 a Färghandlares Förening, Stockholms b för grafisk konst Födoämneskontroll, Hälsovårdsnämn - för kanot- idrott dens anstalter för _ för Knngsholms ungdom a Förbundet,.Astrologiska 4017 för kylteknik, Svenska 4300 Förbundet för ett Internationellt han- för mätareafläsare och inkasserare delsspråk 3922 vid Sthlms gas-och elektricitetsverk 4056 Förbundet för Fri- o. Rättigheter 4359 för Norrlands fasta försvar 3760 b Förbundet för Fysisk fostran 4408 a för Rationell Hushållning 3785 Förbundet mellan Sveriges kristliga för sinnesslöa barns vård 3640 föreningar af unge män dess seminarium Förening, Skattebetalarnas _ dess skola Föreniugar och Sällskap m. m o. följ. för sjukvård i fattiga hem Föreningars och Sällskaps adr för sjukvård hos fattiga inom Föreningen.Adertonhundrafyratioåttl1 Kungsholms förs 3649 års män :.. : :." 4~28al- - hos..fattiga inom..maria förs 3653 Adertonhundrafemtlotva ars man 4" 28 c Ostermalrns fors 3651.Adertonhundrafemtiotre års män a för skidlöpningens främjande i Sve- Adertonhundrafemtiofyraårsmän 4329 b rige 4431 Adertonhundrafemtiosju års män 4329 c för skollotskolonier 3616.Adertonhllndrafemtioåtta års män d för Stockholms fasta försvar a.adertonhnndrasextio års mäu 4329 e för Stockholms läsesalong 3815 Adertonhundrasextioett års män 4330 för svenskhetens bevarande i utlandet 3772 Adertonhundrasextiofem års män 4330 a för sömmerskor Adertonhundrasextiosex års män 4330 b - för upprättande af Skand. sjömans- - Adertonhundrasextiosju års män 4330 c hem i utländska hamnar Adertonhundrasextioåtta års män 4330 d - för välgörenhetens ordnande Adertonhundrasjuttiotre år~ män 4330 e - Handarbetets vänner 1646, 3885 JÖNKÖPINGS JURIDiSKA o DYRA 15 HAMNGATA.N

9 Innehälls-reglster. [8249] Föreningen Hem för arbeterskor Försäkringsaktil\b. Skandia..... :...,.. c ll815 Iudustriidk, lånekassa SteJla ~..., _ K. -H. S Veritas b _ Katarina Barnavärn Tellus c _ Kvinnorna och Landet Valkyrian _ Linköpingspojkarne 4320 d Försäkringsanstalten Folket '28:45 _»Ljusglirnt» :. _ Gothia, ömsesidig 2893 _ Margaretahemmet 3639 Försäkringsanstalter o. följ. ~ _ M!!':ia MjölkdrC?Ppe Mjölkdroppen l Sthlm F~rs~kr~ngsbolaget 3618 Försäkringabolag, Bore, ömsesidigt::. Svenska, se f. o _ Naturläkevännerna Yrkesreg.... _ Representanter för Handel och In- - utländska, deras agenter,.se Yrkesreg. dustri Försäkringsfören. Garanti, Ömsesidiga 29.lR Samhällshjälp Försäkringsföreningen, Svenska S. dec 3629 Försäkringsinspektionen.... ;. 398,15\17 Sthlms folkskollärarinnors hus mo- Försäkringsrådet, Kung! a derskola 4121 Försäkringstjänstemannafåren. i Sthlm 4088 Landstormskamrater a Försöksväsendetpå jordbruksområdet, lärlingshem centralanstalten får 15 &6 _ Svampvänner 3934 Försörjningsinrättning, Sthlms Stads Studiehem för kvinnlig ungdom allmänna u. p. a 3483 Försörjningsinättningar..... :3 98 _ Svenska Tobaksengrossisters I 4309 Förteckning på gator, gränder och torg i 03,_ Sveriges Dramatiska Författates öfver ändrade g.atunamn m. m...,99 _ till det godas befrämjande öfver i hufvudstaden varande egen- _ till minne af Konung Oskar och domar och tomter Drottning Josefina öfver kvarteren i hufvudstaden _ Yngre Frimärkssamlare i Sthlm 4007 Förtroenderåd, Pressens.., 4137 d Författareförening, Sveriges Förvaltningen af Borgrättsfonderna FörlagsförllningenEsperanto u. p. a. 39 ~5 c - af Stadens fastigheter 1724 b Förmyndarkammaren Förmynderskap, Gode män för; Garantiförsäkringskontor 399 Församling, Svea Artillerireg 2063 Garnisonssjukhuset ' Församlingar, Stockholms 1663 Gartnersällskapet, 8thlms _ under hofkonsis~orie~ o. f~l~. Gasledningsentreprenörer 1733 _ under stadskonaistoriurn 2011 o. följ. Gasverk, Stockholms 400, 1730 Församl:s Fattigvårdsstyrelser _ gränser, se Kartan o. följ. Gator, gränder holm o. torg inom Stock- 103, -' kyrko- och skolråd 2011 o. följ. Gator o. gränder, som ändrat namn \ 99 _ skyddskommitteer ' 3712 o. följ. Gatukontor, Stockholms stad 1726 b Församlingsbibliotek Gatunämnden 17,26.a Förskolan för blinda, å Tomteboda Gaturenhällningsafg., Sammandrag 'af Förstadssamhällena, Adr. förteckn. för 1345 Gaturenhällningsverket......,... 4'01 Försvaret 2481 o. följ. Gatutrafiken... : FlJrsvarsdepartementet 1522 Generalpoststyrelsen, Kungl. -15 \15 Försvar~förenlngen, Allmänna 3754 Generalstaben 2481 Föreäkringsaktieb. CommercialUnion s Idrottsklubb... '44.55 b «Fylgia 2883 Generaltullstyrelsen, Kungl. i561 _ Freja ; Geologiska föreningen i Stockholm 3939 _ Hansa, Nya A.-B 2895 Geologiska undersökning, Sveriges 1590 _ Heimdall \H - -s museum, Sveriges 164,6 -Iris 2900 Gertruds församling, S:t 2038 _ J~rnvägstransport Gevärsförrådet i Stockholm _ Malmö G1as-;Porslins- & Belysningshandlareför., -Mälaren 2879 Sthlms _ Norden G1asförsäkringskontor _ Nordisk Yachtassurans 2909 Gode män för frälse omyndige 1706 _ Nornan : 2899 Gode män vid laga skiften b _ Ocean 2896 Godtemplares Ungdomsförb., Sveriges 3861 _ Securitas 2897 Golfklubb, Stockholms..... :;. 443;8 VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI KI N G ÖREBRO

10 [82 fio] Inne II ålls-register. Good Templar-ordenslog~ro.sammantr Hamnkontoret 1739 Good Templara, International Order of 3865 Hamnlotsar 1739 Gothia,Försäkringsanstalten, ömsesidig 2893 Hamnmästare 1739 Gotlands Bank, Aktieb Hamnstyrelsen 1737 Govenii minne, Wilh. stift 3490 Hamnnppbörd Grafisk konst, Fören. för 4022 Handarbetets vänner, Föreningen 16 46, Gratialkassa, Hofstatens s och Hulda Lundins Slöjdsemins- Grevesmiihlska samskolan 2285 rium.. : skamratförbund 4264 Handelo. sjöfart, tull, handtverk o. Greenska fattigförsörjningafonden o. näringslif följ. Willebrandska understödsfond 3066 Handelsagenters förening, Svenska 4268 Grosshandelssocietetens deputerade Handelsbokhållames pensionsförening 3009 Gubbhus, Borgerskapets 1951 Handelsdepartementet, Kung! Gudstjänstlokaler 2101 o. följ' Handelsflottans Pensionsanstalt 2950 Guldbrötlopshem, Oscars o. Sofias 801 Handelshögskolan 2203 Gumailii, S., Aunonsbyrå, A. Bol b - s i Stockholm Studentkår 4161 b Gunnar Wennerbergs-Sätlskapet 4030 c Handelshögskolet6reningen i Sthlm Gustaf Adolfsföreningen i Stockholm 3764 Handelsinstitut Gustaf Vasa arbetsstuga Bröderna Påhlmans 2263 församl, Schartaus s biblioteksstyrelse 2019 Haudelskammare. Stockholms 2602a - fattigvårdsstyrelse Handelskammareföreningen i Stock - - s folkskola 2420 holm s skyddskommitte 3716 Handelskammaren, Franska, i Sverige 2613 Gustaf. Vasa 1:.andstor.:nsförening <) b IHandelskammarens auktoriserade Revi- Gutualia, Gotländsk foren. 43 ~2 sorer, se Yrkesregistret Gymnasters o. Idrottsmäns sjukkassa, - Skiljenämnd b Sveriges Handelskemister 440 Gymnastikafdelning, K. F. U. M:s 4444 c Handels- och Sjöfartsnämnden Sthlm s atlm 4442 Handelsresandeförening, Sveriges 4267 Gymnastikförbundet, Svenska 4440 b Handels- o. Språkinstitut 912 Gymnastikförening, Stockholms a Handelsträdgårdsmästarefören., Stock- - - kvinnliga 4446 holms 4303 Gymnastikinrättningar 425 Handtverksförening, Stockh:s stads 4234 Gymnastik- o. Fäktklubb, Stockholms Handtverksskolor, Stockh:s ensk 2402 södra : Hansa, Nya försäkr. aktieb 2895 Gymnastik- o. idrottsfören-s riksför- Hastigt insjuknade, Upptagningsanstelbund, Svenska 968, 4410 ter för Gymnastiksällskapet, Kvinnliga Hautboisternas understödskassa Gymnastiska Centralinstitutet 2210 Haverikommissionärer 1896 Gymnastiskt-ortopediska Institutet 3393 Hedvig Eleouora församl Göta, Idrottsklubben 4465 e - s akyddskommittä Göta lifgarde, dess stab o. kompani- - s fattigvärdsstyrelse 1792 stat s folkskola s församling s manliga ungdomsfören Göteborgs Bank, Aktieb 2733 Heijnes Byrå 4596 b - Handels- o. Sjöfartstidnings Sthlms- HeimdaIl, försäkringsaktiebo! afdelning 4536jHellaS, Sim- o. idrottsklubben 4465h Helso-, se Hälso-. Hafnia, Det fören. danska LilIörs. A.-B Hembyggdsvård, Samfundet för Hagelskadeförsäkringskontor 429 Hemforsling (af järnvngsgods) Haifkommunala inrättningar följ. Hem för arbeterskor, Föreningen 3487 Hammarby idrottsförening för sjuksköterskor, se Sophiahem Hammarskiöld Risellschöldska stipen- met 3371 diefonden 3559 Hemmen vid Hvita Bergen 3425 Hamnbyggnadsafdelningen 1738 Hemmens platsförmedling, Sällskapet 3737 Hamnfogdedistrikten 1674 Hemmet för gamla Hamnfogdekontor 439, för lupussjuka 3378 Hamnkapten , vård och arbete, Stiftelsen 3525 Hamnkassakontoret Hertiginnan Sofias Fruntimmersskydds- A.-B. S\(ENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EåL;i~~~~.N22

11 Innehålls-register.,, ' (8251J förening uti Kungsholms :ö!'~am' \HiilSOVärdsnämndens byrä o. expo... ", lin~ : :..' s fysikalisk-kemiska laboratorium p 66 a Hetluftsiustitut, Elin Beckmans 3395 d -s anst, för kläders O.bostäders befri- Hiertas minne, Lars Stiftelsen, ande fr; smittoämnen : :.' ~ssin~pektörer.: 1700 Häradshöfdingar i Sthlms län 490 Histonska föremngen ; 3902 Hästförsäkringsbolag, Sthlms läns 2915 '-. museum, se Statens hist, museum 1646 Högalids Folkskola, HJorthagens folkskola, Värtan H" Il" l" k tä Söd l 2'306 Hiäl fr' T k 37 c o ogre a manna arover ena o erma m Ja p oremngen,. ys a... ;) _ folkskolan för allmänt medborger- Hockeyklnbb, Officerarnes r bildni.' St kh l' 2412 Hofexpeditionen ~g.. 1 mng 1 oc o m. H jfr r K' l 20"5 latinläroverket ä Norrmalm 2303 Hnffi~rsaft1?gen" ung ~4 - lärarinneseminarium o orva mngen :... :... h häll k l 2238 Hofkapellets Pensionsinrättning 3015 l" s us k f k Ss. o al'.. d f't Hofkle esiet 2053 arover. vinn 19ung om o. oij, r..... ; realläroverket å Norrmalm..: 2307 HoTh ons1ston?m, Kungl. 2051_ realläroverket å Östermalm 2309 Hofmarskalksambetet 1504 H" k l f". St kh l 2202 Hofpredikanter 2053 ogs o e oremng, oc oms. Hofrätt, Svea Högskolor: Hofstatens gratialkassa Artilleri- och Ingenjörhögskolan 2224 Hospital, Danviks Ha.ndel.~högskolan 2203 _ Drottningens Kr1gshogskolan _ Konungens......, Sjökrig~högskolan : _ Stockholms, å Konradsberg 3361i Skogshogskolan 2220 Hospitalsbyrän, Med.-styr:s Stoc~holms..högskola 1646, 2201 Hospitals- o. M!ldaljfonder, Konungens Tekm~ka hogskolan Hotell o. Rum för resande Veterinärhögskolan, 2218 Hulda Lundins högre slöjdseminarium 2249 Högskolor o. andra undervisn.anst Humauiatiska förbundet, Svenska 3914 Högsta byggnader, Sthlms Hundskatt 4885 Högsta domstol, Konungens, Hundskyddsföreningen, Svenska Högste Befälhafvare öfver ~ustflottan 1533 Hundstall. Sthlms stads 1723 Höstsol, Gustaf Fredriksons Alderdoms- Husbyggnadsafd., Sthlms Stads 1724 b hem , Hushållning, Rationell, Fören. för Hushållsskola f. flickor, Högre Lärarinneseminariets.' Icke inregistrerade sjukkassor följ, Hushålls- O. matlagningsskolor... '913 Ido-Förbundet, Svenska Husmodersföreningars Rikförbund, Sve- Idrottsförbundet, Svenska 4462 b. riges 37 8;l Idrotts-, Sport- O. Turistfören o. följ. Husägareregister Idrottsför~ningen Kamraterna ~ M Hvita Bandet Olympia g. Hydrografiska byrån Svithiod :: f Hygieniska museet : , 1646 Idrottsklubben, Allmanna 4456 Hypoteksbank, Sveriges Allmänna 2761 F~!-I'~åt 4465 b Hypoteksföreu., Mälareprovinsernas Gota ;[ukkas 4465 e Hypotekskassa, Stockholms Idrottsmäns o. Gymnasters sjukkassa, Hypotekskassan for Sveriges städer, Sveriges : Allrn 2763 Idrottsplatser 496 Hyresafdelning, Sthlms stads fastig- Idrottsringen hetskontors b Idrottssällskap 4401 o. följ. Hyresbyräer ldun, Sällskapet : Hyresnämnderna : Nya Hyrknsktaxa 4879 Ilgods Hälsopolis,-Sthlms.atads 1762 Inbrottsförsäkringskontor '4;97 Hälsovård, Kommunene o. följ. Industriella verk, Sthlms stads.1729 o. följ..hälsovärdsinrättningar O. följ Industriförbund, Sveriges...,...,.." Hälsovårdauärnuden 1751 IndustriidkarnesLänekassa,Föreningen s anstalter för födoämneskontroll 1763 Infanteriinspektionen 24'84 -s blikte~iologiska lab~ratorium 1766 b IIngen~~rk~r, Svea : : : B botamska laboratorlum 1766 c.lngenjorhogskolan, Artlllen-,Gch ~ < SE ANNONSER paj<artan' OLSSON,& ROSENLUND 108* <l,dresskazelldern 0/923.

12 [8252J lun ehålls-register. Ingenjörsvetenskapsakademien ] 629' Jacques o. Galathee Lamms hem för Inkassering (genom Postverket) behöfvande blinda 181;) Inlösen af obligationer och kupon- - för tuberkulossjuka 1757 ger 2755 o. följ. Jakobs församling 2023 Inregistrerade sjuk- o. begrafnings fattigvårdsstyrelse ka~sor :: :.896,3080 o. följ. - - folkskola :.. ; 2423 Inskrifningsnärnnderna forsthlms stads 1- -s skyddskommitte ! ul.lföring~o.mråde realskola Inskrifningsrevisionen o. Joha::nes arbetsstuga 3441 Inspektör för explosiva varor, Statens 925 J ern-, se J ~7n',. _ för undervattensbåtvapnet lerusalemeföreningen, Svenska Insp::kt?ren fö~ artilleriet 2484 IJohannes rör~am.lm~ _ for infanteriet fattigvärdsstyrelse får kavalleriet folkskola för militärläroverken kommunalförening för trängen norra arbetsstuga för nav.-skolorna i 'riket 1594 _ -s skyddskommitts 3718 Inspektörer o. d. af Öfvorstäthällare- Jord1;ruksdepartementet, Kungl ämbetet förordnade Josefin~.he~me~ 3509 _ öfverelektriskaauläggningar,afkom-,journallstforen~ngel1, Svenska :. 41 ~O k 11' för d d Jultomtarne, Sal!skapet 36 23, mers o eglum oror na e.. J i te as sk ttefö eni 25 6~ _ öfver elektriska anläggningar, af ur ~. rn y or ng ~ Öfverståthållareärnbetet förord. Just~t~edeparter::entet, Kungl. 151"; nade ; , 4885 Just:t:ekanslersambetet Justitieombudsmansexp 1608 a Institut 5 00 J ustitierevisionen, Nedre Doktor Aug. Karstens 3395 a Justitieråden Zandm:s Mediko-mekaniska gym Jägareförbundets, Svenska, afdeln. för nastik 3395 b Sthlms stad ock län 4472 Institutet, Arbetare Järnkontoret, fullmäktige o. tjänstemän Farmaceutiska Järnkramhandlareförening, Sthlms för blinda å Tomteboda 2296 Järnvägarna o. följ. - för döfstumma å Manilla f. d. se Järnvägarnes, Enskilda, pensionskassa 2990 Manilla Döfstumskola ' ~ 2297 Järnvägars, Statens Anke- o. Pupill' - för Kvinnliga Läkareassist ~assa : :: 2948 _ Gymnastiska Central Jarnvagsak~leb. S~ockholm-Nynas 3259 _ Gymnastisk-ortopediska Stockhojm-Rlm~~ Karolinska Mediko-Kirurgiska Stookhohn-s-Saltsjön 3256 _ Tandläkare Sthlm-Västerås--Bergslagens nya 3251 Inteckningsgarantiaktiebolag, Sthlms J~rnv~gsbyråer.na o. följ. Intendentsdepartementet 15 2ö J~rnv~gse~p. (il- o. fraktgods) _ Intendenturförråd i Stockh., Armens 2515 J~rnv~gsforen., Svenska Intendenturkompaniet i Stockholm J~rnv~gsm~seum 1646 Intendenturstabon J arl1v~~smannens Allm. Understöds- Intendenturkåren 2488 fören ; 3102 I nter atioual O d f G dt l - Hvilohemsförening n I er o 00 emp ars liffö "k' f" Sveriges storloge : :: I.?rsa rings oremng..' Internati nellt h d l 'k F" b Järnvägsstaten 3231 o. följ. d t of" an e ssprau, or un- " J"" ärnvägsstationer e or : 392-" Järnvägsstyrelsen, 1547,3231 o. följ. Interparlamentanskagrupp,Rlksdagens 1~ ~gj~rnv~gstransp?rt, Försäkringsaktieb. 2\J 24 log T. Jarnvagsunderrattelser , Lifförsäkringsbol Ir!s, Pörsäkriugsaktiobolaget 2900 Kabinett I sjakt-klubb, Sthlms 4422 Kalenderafdelningen lsoler:ngsanstfllt, ~thlms stads 1768 Kammarkollegium, Kungl Israelitiska Sjukhjälps- o. begrafuings- Kammarmusikfåren 4029 säl.iska~~t.. : Kammarrätten, Kungl Ynglingaföreningen 35601' Kamraterna, förening för Sthlms polis- Iaseglingsförbundet, Svenska 4427 män 4066 JON KÖPINGS JURIDISKA. BYRÅ 15 HAl\1.NGATAN

13 Innehålls-reglster, # [8253] Kamraterna, Idrottsfören :3 Kommendant i Stockholm ,89 Kanotförbundet, Svenska Kommerskollegium, KungL Kanot-Idrott, Föreningen för 4420 Kommissionen för de allm. kartarbe- _ Kanslier 534 tena 1589.a Kapell, se Kyrkor Kommissionskontor, se Yrkesreg... Kapital- och Ränteförsäkringsanstalt Kommissionärer hoj!myndigheter 1603, Kapphandlareförening, Sthlms 4201 Kommissionärer, Angfartygs-, se Yrkesreg, Kappsimningsklubb, Stockholms 4450 Kommitterade för tryckfrihetens vård KarantänssialIar, Sthlms stads 1769 b Kommunaltjänatemän i Svenska Städer, Karolinska mediko kirurg. institutet 2208 Riksförb. af _ institutets bibliotek 1646 Kommunala och socialpolitiska insti hygieniska museum 1646 tutet poliklinik : 3304 Kommunalföreningar, de olika för- Karstens Aug. Doktor, Institut 3395 a saml:s Kartarbetena, Kommissionen för de Kommunal författningssami. för Sthlm 551 allm a - minneslista 1654 Kartografiska sällskapet 3932 Kommunal-Tekniska Fören., Svenska 4286 b Kartverk, Rikets allm ' 1589 b Kommunalutskylder betalas 1654 Kaserllbyggnadsnäinnd, Armens 2518 Kommunikationsdepartementet 1544 Kaserner 537 Kommunikationsväsen 3200 o. följ, Katarina arbetsstuga 3445 Konradsbergs hospital Barnavära för flickor, Föreningen (predikant) diskussions förening : 4385 Konaertföreningen 4030 a - församling 2033 Konservatorium, Kgl. Musikaliska aka- - -s fattigvärdsstyrelse 1795 a demiens s norra folkskola 2432 Konsistorium, Kungl. Hof s skyddskommitte, Stockholms stads s södra folkskola 2434 Konstföreningen, Musikaliska hissen 3213 Konstförening, Sveriges Allmänna realskola Konsthögskola, Akad. för de fria kon- - sjukhus 3367 sternas skytteförening 21\65 Konstnärernas förening, Svenska tempiares byggnadsförening u. p. a underatödsförening, Svenska Kateketer vid af Samfundet Pro Fide et Konstnärsklubben 4149 Christianismo upprättade skolor Konsulat i Sthlm 2455 Konsuler, Främmande makters härv Katolsk-apostoliska församlingen 2081 Konsult. ingenjörer, se Yrkesreg. Katolska församlingen Kontoristförening, Sveriges församlingens folkskola 2459 Kontorist- o. expeditfören., Kvinnliga församlingens gosakola Kontors- o. handelsanst, fören i Sthlm Kavalleriinspektionen 2484 Kontrollant för explosiva varor 1700 Kemiska Sällskapet för hissarna på söder 1700 Kemistsamfundet Kontrollbyrån för anhållna födoämnen Kennelklubben, Svenska för importerade födoämnen 1763 K.F. U. M:s gymnastikafdelning 4444 c Kontrollkontoret (Järnv.) idrottsafdelning k, Kontrollstyrelsen 1569, 2650 Kindergarten, Kungsholms o b l' Konungariket Sveriges stadshypoteks- Klar~ arbe~sstuga ~ kassa :,'... : församling 2013 KOnung Oskar Ls Mmne, Stiftelsen s fattigvårdsstyrelse 17851' Konung Oskar och Drottning Jo~efina, - -s folkskela 2415 Föreningen till minne.af _ s kyrko- o. skolråd Konung Oskar II o. Drottning Sofias - -s skyddskommitte : 3713 guldbröuopsminne Ungdoms- Fören. (K. F. U. F.) Konungens Hospital, dess direktion kommunalförening högsta domstol realskola militärh?spitals- o. medaljfonder 3070 Klockare mottagmngar Knipers, Änkefru, pensionsinrättning statsråd 1511 Kommanditbolaget Burman & Co 2796 Konvalescenthem, Albert o. Hulda Pål- Kommandop.xp., Sjöf'örsvllrets 15 2~ b sons 1767 ViKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. 'VIKING. OREBRO

14 [8254] Iunchålls-reg ister, Konvalescenthem, Sthlm s stads 1757 Kuugsholmcns metodist-episkopalför- - Stockholms \1 saml Kraftska skolan realskola sällskapet 3624 Kungsholms allm, kommunalför Kraftverksbyrån, Vattenfallsstyr 1549 arbets stuga (östra) 3449 a Kreatursförsäkringsbolag (västra) b Kreatursförsäkringsbol.,Skandinaviska, barnhem 3418 i Stockholm 2917 barnkrubba 3468 Kreatursmarknad 4886 elementarskola för flickor 2342 Kreatursåterförsäkringsbolag förbered. Elementarskola för gossar 2345 b Kreditaktiebolaget, Skandinaviska församling 2015 Kreditförsäkringskontor s biblioteksstyrelse 2015 Kreditkassan af år 1922, Aktiebolaget s fattigvårdsstyrelse Krigsarkivet s folkskola 2417 Krigshofrätten, Kung! s skyddskommitte Krigshögskolan, Kungl. 2222, - -s ungdomsförening 3611 a Krigsskolan, Kungl., å Karlberg gossarna 3611 b Kr~gs.vet:nskap.sakad. b.ibliotek 16 46!- ~~~derg~rt~n :.._ Kriminalafdelning, Polisens läroverk for flickor 2345 a Kriminalexpeditionen skolkök 2344 Kristliga föreningen af unga kvinnor skyttegille fören. af unge män Kustartilleriet, Kungl , Gymnastikafdelning.., c Kvarteren inom hufvudstaden: förteck- - Ynglingafören., Sthlms 3606 ning med angifvande af rote Kronobergs Idrottsklubb 4464 h Kvartettsångare-förbundet 4038 Kronoutskylder, Betalning af'.. J654 Kvartettsångens befrämjande, SäIlska- Kronprinsessan Josefinas pens.inr. 2\1 83 pet för svenska Lovisas vårdanstalt föl' sjuka barn 3350 Kvartettsällskapet, Mazerska dess poliklinik 3312 Kvinnliga Fäktklubb, Sthlms 4444 b - Margaretas Landstormsfond 3761a Gymnastikfören., Sthlms Margaretas Minnesfond, Stiftelsen Gymnastiksällskapet Kronprinsessans Beklädnadsfören:s lo- - Kontorist- o. expeditföreningen 4265 kalafdeln. för Sthlms Stad 3761 b - Läkareassist., Institut för 3394 Kulturella Ungdomsrörelsen Tjänstemäns förbund, Sthlms stads 4168 Kungl. Automobilklubben 4433 Kvinnoförening, de döfstummas 3693 Biblioteket , Svenska allmänna, till djurens skydd 3806 Djurgårdens förvaltning för fosterlandets försvar, Svenska 375B - Dramatiska Teatern (plan 1826) 4505 Kvinnoklubben Teaterns aktiebolag 4506 Kvinnorna o. Landet, Föreningen Hofkapellets pensionsiur 3015 Kvinnornas Nationalförbund, Svenska 417l - Hofvet (o. slotten) _ 1501 Kyhlberger, G. A., Bankirfirma ':! Lustslotten vid Sthlm 1507 Kylteknik, Svenska fören. för Mindre Dramatiska Teatern (plan Kyrkliga förhållanden, Sthlms 2001 o. följ. 1834) ungdomsförbund, Sthlms 3610 Motorbåtklubben :: 4435 a Kyrkogårdsnämnden 5 61, Musikaliska Akademiens Ambets- Kyrkomusikerfören., Sthlms 4049 mäns och Lärares förening 4150 Kyrkor, kapell och bönesalar 562 Myntkabinettet, se Statens hi st. Kyrkoråd, Församlingarnas 2011 o. följ. museum Kyrkovärdar 562 Myntverket 1558 Kälkbacksåkning PensionsstyreJ.sen 1541 Källare, se Namnregistret: Restauranter Samfundet för utgifvande af hand- I Köpmannaförbund, Sveriges 2610 skrifter rörande Skandinaviens hi- Köpmannaförening, Stockholms 2606 storia )09 -s Centralbyrå 2606 Skolöfverstyrelsen 1574 Könmannafö, ening., Sveriges allmänna 2fi 12 Stadionstyrelsen 4407 a Köpruansklubb, Stockholms " Teatern (plan 1825) 4501 Köttbesiktningsbyråerna 1775 Teaterns aktiebolag Teatrarnes pensionsinrättning II Lagberedningen J 8 Kungsholmens ensk. läroverk 2341 Lagerhus- o. Fryshusstyrelse, Statens 1592 A.-B. SVENSI{A METAlLVERI{EN MÄSTEr~S.4MUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

15 " Innehälfs-reglster, Lagrådet " b Lifregementets dragoners sportkom- Lamms, Jacques o. Galathee, hem för mitte, 4455 c behöfvaude blinda 1815 Lifrustkammaren 1634, '- Konvalecenthem förtuberkulossjuka Lifräddningssällskapet, Svenska b Landsföreningen, Frisinnade Likbränningsföreningen, Svenska, se - för folknykterhet utan förbud (L. Svenska eldbegängelseföreningen 4000, F. U. F.) 3836 Liljeholmens arbetsstuga 34:50 - för Sveriges tobakshandlare folkskola 2438 Landstorms förbund, Sthlms skytteförening, se Södermalms o. - - sjukvårdsafdelning 3659 Liljeh \ Lsndstormsförening, Gustaf Vasa 4107' b Liljevalchs konsthall Landstormsföreningars Centralförbund, Linköpingapojkarne, Fören d Sveriges 4105 Linne-Sällskapet, Svenska 3938 Landstormafond, Kronprinsessan Mar- Litteratörernas o.artisternas pensionsgaretas 3761 a fören ' 3032 Landstormsområden 1910 Liv.-, se Lif. Landtbruksakademien, Kungl Ljusets bröder, Ordens' Samfundet, 31 16' -s bibliotek o. museum 1646»Ljusglimt», Fören 3736 Landtbruksklubben i Sthlm...., 4093 Lokalers utrymme. Allm Landtbruksstyrelsen, Kungl Lotskaptensexp 2618 Landtmäteristyrelsen, Kungl Lotskontor, Sthlms s Undervisningskurser 649 Lotsstyrelsen, Kungl Landtmäteriinstitutets studentkår 4161 d Lotsverkets ensk. pensionskassa 2952 Läntförsvarets kommandoexp 1523 a Lotten Wennbergs fond , Lantmännens Bank; A.-B. Svenska Luftfartyg, Besiktningsmän för Lappska missionens vänner Lundins, Hulda, högre slöjdseminarium Lars Hiertas minne, Stiftelsen 3555 Lupussjuka, Hemmet för Lawn-Tennisförbundet, Svenska a Lustslotten, Kung!., vid Sthlm 1507 Lawn Tennis Klubb, Sthlms allm 4468 b Lyceum för flickor Lejas, Benjamin, välgörenhetstiftelse 3544 Lychouska skolan ' \ Lidingö Idrottsförening 4464 i Lykttändarevaktkontor Lifförsäkringsaktieb. De förenada Lykttändarnes sjuk- o. begrafu.kassa Nordstjernan 2817 Lånbibliotek, se Yrkesreg. ~ Skäne Långbro. Sjukhuset vid Svea Långholmens centralfängelse (pastor) Thule Läkare, polikliniker och enskild sjuk- - Victoria 28:!1 vård 3304 o. följ. Lilf'örsäkringsanstalten Oden, Svenska 2829 Läkare, praktiserande i Sthlm, se Yrkesreg. -»Tryggl', Svenska 2839 Läkareaseist., Kvinnliga, Institut för.. 3il 94 Lifförsäkringsbolag o. följ. Läkaredistrikten :.., 1670 Lifförsäkringsbolaget, Allmänna 2823 Läkareinrättningen, Strandbergska Balder,ömsesidigt 2827 Läkaresällskapet, Svenska Framtiden, ömsesidigt 2885 b -s bibliotek, Svenska I. O. G. T. ömsesidigt Läkare åt obemedlade barnaföderskor 1753 '- Svecia 2843 Läkarförbund, Sveriges Svenska, 2833 Läkareförening, Stockholms 3951.;--Valand. ömsesidigt 2835 Länsfängelse, 'se Straffängelset Lifförsäkringsförening, Järnvägsm.na 2999 Läraresällskap, Stoekholms..... ~ a --;- Svenska Postpersonalens 2993 Lärare o. lärarinnor, folkskole o. följ. Lilf'örsäkringskontor Lärarinneseminarier följ. Lifgardes, Göta, församl, 2059 Lärarinnornas pensionsfören:g, Svenska stab och kompanistat.. o. 249:3 Lärarinnornas v. Sveriges högre skolor Lifgardes, Svea, försam! f. kvinnl. ungdom pensionsinrättn stab och kompanistat 2491 Lärarnas v. elementarläroverken nya - underofficerares understödsförening 2!l82 änke- och pupillkassa 2946 Lifgardets till häst församling 2) 61 Lärlingshem. Sthlms, Fören pensionskassa 2980 Lärlings- o. yrkesskolestyrelsen, Sthlms _ - stab och skvadronstat 2495 stads 1810 Lifregemeutets dragoner stab och skva- Läroanstalt f.baptistförsamling:slärare ', dronstat o. predikanter 22,56 OLSSON & ROSENLUND [8255] SE ANNONSER PÅ KARTAN

16 L8256J Innehålls-register. Lärover~. Allm o. ~~I~.1 Mediko-mekaniska gymnastikinstitut,. r; Enskrl~.a 2~ 21 o. foi J '. ~anders )~ Laroverksofverstyrelsen, se Skolofver- Mejerier styrelsen :: ; 15 74[ 1 Melinska ste~?grafförbundet 39 8~ Lasesalong, Stockholms, Foremngen f. - stenografföreningen 398D 1646, 3815 Mereuri-Schartauanernu 4263 Löneaftalsnämnden 1883 Metallmanufakturförening, Sveriges 4291 b Meteorologiska byrån 1591 Madrigalsällskap, Stockholms b Metodist-episkopal församlingar Magistrat och rådhusrätt Metodistkyrkans Centralmission 2089 Malmqvistska barnuppfostringsanst 3622 Militieombudsmansexp 741, 1608 b Malmö, Försäkringsbolaget 2898 Militärbyrån (järnv.) 3235 Manilla Döfstumskola o. Seminarium Militärhospitals- och medalj fonder, 1646, 2297 Konungens 3070 Manufakturhandelsbitr.fören., Sthlms 4273.Militär Idrotts Stockholmsdistr 4455 Manufakturhandlareföreningen i Sthlm Militärlitteratur föreningen Mantalsnämnd, Stockholms stads 1709 a Militärläkareföreningen, Svenska Margaretahemmet, Föreningen Militärläroverken 741, Mari.~ barnkrubba ; forber. elementarskola \! M!l!t~rläroverksinsl?ektionen 2~.8~ 2348 Militärstateu, se Forsvaret o. följ, - församling Militärsällskapet i Stockholm s fattigvärdsstyrelse 1796 Milkontoret (järnv.) s folkskola Mindre Dramatiska Teatern (plan 1834) s folkskolas skolkök b Mineralvattenfabriker s skyddakommitte Minneslista, Kommunal Mjölkdroppe. Fören Minuthandelsförerus pensionskassa." sjukhus Missionsförbundet, Svenska västra arbetsstuga Missionsförening Stockholms Evange- Mariebergs idrottsklubb j lisk-lutherska 3589 Marinens flygväsende 1530 Missionsförsamling, Betesda 3593 Marinförvaltningen, Kung! Missionskonferensens Arbetskommittå, Maringenjörkåren Allm, Svenska 3582 Marinintendentskolan Missionsstyrelse, Svenska kyrkans Marinintendenturkåren Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner 3594.Marinlitteraturföreningen Svenska 3586 Marinläkarekären 2531 Mjölkdroppen i Stockholm, Fören 3618 Marinstaben 1532 Mjölklaboratorium, Hälsovårdsnämn- Maskinafdelniugen (järnv.) 3239 dens 1763 Maskinbyrån (järnv.) 3233 Moderata Kvinnoförbundet i Sthlm 4172 b Maskinförsäkr:skontor Kvinnoförbund, Sveriges 4172 a Maskinindustriförening, Sveriges Mosaiska församlingen Maskinistföreningen i Sthlm fattigvårdsnämnden 2083 Matlagniugsskolor, se Skolor församlingens religionsskola 2463 Mattens arbetsstuga 3455 Mosabacke Gängbro-Aktiebolag barnkrubba 3473 Motorbätklubben, Kungl a - församling 2021 Motorbåtsinspektör s biblioteksstyrelse 2021 Motorcykelklubben, Svenska 4435 b - -8 fattigvårdsstyrelse 1789 Murbeckska Stiftelsen s folkskola Museer '; 49, s skyddskornmitte 3717 Museet, Hygieniska 1639,1646 Matvaruhandlareföreuing, Stoekholms 4278 Musikaliska akademien (plan 1837) 1627 Mazerska kvartettsällskapet _ s bibliotek 1646 Medelklassens Riksförbund s konservatorium 2234 Medicinalbyrän s Ämbetsmäns o. Lärares Förening 415(' Medicinalstyrelsen, Kungl. 735, konstföreningen 4024 Medicinalväxtföreningen, Svenska sällskapet b Medicinsk forskning, Svenska Sällska- Musikkulturens främjande, Stiftelsen 4041 b pets för 3966 Musik- o bokhandlames pensionsför Medicinska föreningen 4161 e Musikerföreningen, Svenska 3025 Mediko-kirurg, institntet, Karolinska 2208 Musikföreningen JÖNKOPINGS ---,,- JI.JRIDISKA. SYRA H A M N G AT A N

17 Innehålls.register. [8257] Musikhistoriska museet 1637, 16'46 Nordiska Samfundet till bekämpande af. Musikskola, se Yrkerreg.: Lärare imusik det vetenskapliga djurplågeriet 3810 Mynt, utländskt, in- och utväxlas, se Nordstjernan, Lifförsäkringsaktiebolag 2817 Yrkesregistret. Normalskolan för flickor Myntkabinettet, Kungl Nornan, Försäkringsaktieb 2899 Mynt- o. justeriugsverket, Kungl Norra frivilliga arbetshuset Målaremästareförening, Sthlms 4191\ - Polikliniken dess sjuk- o. begrafningskassa Spärvägarnas turlista Sveriges station, Sthlms Målårmästares kamratförening, Sthlms 4197 Norrköpings Enskilda Bank Mäklare 1895 Norrland, Brandför.saktiebolag , Mälaren, Försäkr. A.-B Norrlandsbanken, Aktieb., se A,-B. Mälarens Turisttrafikförening 4405 Svenska Handelsbanken Mälarebanken, J\ktieb 2739 Norrlands fasta försvar, Fören. för 3760 b - Centralkassa för Jordbrukskredit Gille b - Hypoteksförening Norrmalms Idrottsförening Notarii Publici k 1897 Namnregistret Numismatiska föreningen, Svenska 3908 Nationalekonomiska föreningen Nya Aktiebolaget Tivoli 4316 National förbund, Svenska Kvinnornas Dagligt Allehanda 4538 Nationalföreningen mot emigrationen Elementarskolan {ör flickor Nationalfören. mot tuberkulos, Sven- - Elementarskolan i Sthlm, Statens ska 3645 Profskola 2311 National-G. T.O. Sveriges nationalloge Försäkringsaktieb, Hansa 2895.', Nationalmuseum _ 1633, Idun, Sällskapet 3994 Nationalmuseum, tid, då det förevisas Kyrkans svenska församling 2085 Nationella Ungdomsförbund, Sveriges 371\8 - Språkkursen Ungdomsförbuudet i Sthlm Spårvägsaktiebolag, Stockholms, i Nattasyl, Stblms stads, för män 1814 likvidation ; 4317 Nattasylet för kvinnor Tiden, Sjuk- o. Begrafning-skassan 3112 Naturhistoriska riksmuseum 1622, 1646»Nyfikenhetsregisterl>(efter kartong 1840b) [I] Naturläkevännerna, Fören 4016 Nyfilologiska sällskapet Naturskyddsf6ren., Svenska 3905 Nykterhetsarmen 38,49 Naturvetenskapliga fören., Sthlms Nykterhetsfolkets i Sthlm Centralför- Navigationsskolan, dir. o. lärare 2291 samling 3851 Navigationsskoleinspektör Nykterhetsförbund, Stoekholms läns 3850,l Nedre juatitierevision, K. M:ts 1515 Nykterhetsnämnd, Sthlms Stads 1819 Neptun, Simklubben 4449 Nykterhetssällek. represent. församl, 3852 Nikolai arbetsstuga Nykterhetsorden Verdandi (N O V) församling Il Nykyrkliga Bokförlaget församlings kyrkofattigkassa 2011 Nådhammarföreningen u. p. a 3676 Nikolai gille, S:t Näringslifvet 2650 o. följ. 'Nobelbibliotek, Sv. akad:s, 1646 Nödhjälpskassan i Sthlm Nobelinstitut Nobelkommitteer Obligationer, utlottade, inlösas 2755 Nobelstiftelsen Obligationsförsäljare, se Yrkesregistret Nollerothaka stiftelsen 3068 o. Stadsrnnklare 1895 Norden, Bankaktiebolaget 2748 Ocean, Försäkringsaktieb 2896 ~ Försäkrings-Aktieb Oden, Svenska Iifförsäkriugsanstalten 2829 i- Svensk förening för nordiskt sam- Odlingssällskapet Stockholms omnejd b arbete 4346 Odontologiska Föreningen 416\ f 'Nordens Vänner, Sällskapet gäliskapet i Sthlm l Nordisk Språkforskning, Samfundet för 3912 Offentliga Lokalers utrymme Yachtassurans, Försäkr. bol Orficerarnes Hockeyklubb 4429 Nordiska. Djurskyddsföreningen Olycksfallf'örsäkringsaktiebol. Skandi- - Handelsbanken, A. B.' 2745 navien 28 85a' - museet 771, 1634, Olyck~fallsförsäkringsfören. Välfärd,..- museets nämnd 1634 OmRp.Ridie-G.. 2$\l4 - - främj., Samf.. f OIycksfallsf1irsäkringsinrättn Q. följ. v-e- Nykterhetsmötets Ceritralbestyrelse 3853 ulyckstallsförsäkringskontnr Il00 VIKING SKOKRÄM. INDUSTRI~AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

Innehålls- register.

Innehålls- register. '(8241J (l,' Innehålls- register. Adelns diskussionsklubb CA. D. K.)... 4062 Aktiebolaget Stockbolms Folkbank '" 2742 i.adertonhundrafemtio års mäns stiftelse 3661 - Stockholms Handelsbank... :t7 27.Adertonhundrasextiett

Läs mer

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823

Kartarbetena, Kommissionen för... 1598 - Musikaliska... 1627 - Kvinnoföreningen tilldjurens skydd, - Lifförsäkringsbolaget... 2823 Adelns diskussionsklubb (A D K) 4052 Aktuariekontor Stockholms stads 1701 Adertonhundrafemtio års mans stiftelse 3551 Albert Bonniers stipendiefond 3557 Adertonhuiidrasjuttioatta ars stiftelse 3552 Albert

Läs mer

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 3 Framht> 30 57 Sleipner 43 10 Stenografbyrán 39 84 eningen 43 29 Stockholms Diskontobank 27 41 Föreningen 48 28 StockholmsPraktiskaHushitllsskola

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. 2221 [5676J Innehålls- register. 0 0 Adert.onhundrasjuttioåtta års stiftelse 2078 iallmänna Hypotekskassan för Sveriges Adolf Fredriks församling 1235 städer _ 1695 - barnhem för flickor 2118 b - Idrottsklubben

Läs mer

'Innehålls- register.

'Innehålls- register. [8241] 'Innehålls- register. 4\biol~tisternas själfhjälpsföreuing Aktiebolaget Industribankeu...... 2745,Fralllåt'...,.... '... '... '. 3057 - Intecknings' o. Förvaltnings-Insti- A,dertorihilOdrafellltioårs

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges. 1603 _ barnhem för flickor 2118

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

- Sågverlrsegariies garantiförening... 691

- Sågverlrsegariies garantiförening... 691 A sid Aderton Hundra Sjuttioåtta års Stiftelse 723 Adolf Fredriks församling 636 Adresser på gator, gränder och torg inom Stockholm 4 Adressförteckning å en del i Stockholn~s län boende personer 971 Afloppsledningar,

Läs mer

Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5

Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5 Innehållsförteckning: Föreningshandlingar, Acc. 2012/20:8:1-5 Föreningshandlingar Acc. 2012/20:8:1-5... 2 Acc. 2012/20:8:1 ABF:s Solnaavdelning Föreningen Sophiahemmets Vänner... 2 Acc. 2012/20:8:2 Föreningen

Läs mer

ADRESS- STOCKHOLM 70: ARG..-C++- FOR - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER P. A. HULDBERGS HUFVUDUPPLAGAN .. O AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM

ADRESS- STOCKHOLM 70: ARG..-C++- FOR - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER P. A. HULDBERGS HUFVUDUPPLAGAN .. O AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM P. A. HULDBERGS ADRESS-, KALENDER FOR STOCKHOLM HUFVUDUPPLAGAN - MED KARTA. - OCH TEATERPLANER S.. O 70: ARG..-C++- AKTIEBOLAGET.CENTRALTRYCKERIET I STOCKHOLM HUFVUDUPPLAGAN FOR 1925 REGISTER: Annonsregister...

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA...

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... a ~ P. A. HULDBEROS, ~ ADRESS- KALENDER för M E D STOCKHOLM förstadssamhällen ~ ÅRI920 ~ HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERP[ANER ~. 65~ ÅRG.. ~ REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

REGISTER STATISTISI( ÅRSBOI( STOCKHOLMS STAD 1947-1958 FÖR TILL. Stockholm 1961 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

REGISTER STATISTISI( ÅRSBOI( STOCKHOLMS STAD 1947-1958 FÖR TILL. Stockholm 1961 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI REGISTER TILL STATISTISI( ÅRSBOI( ~ FÖR STOCKHOLMS STAD 1947-1958 ' '.f..~.o_... ~ ' -""... t "' :"! '" ~ ' r ".. Stockholm 1961 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI Statistiska kontoret har från tid till annan

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Helsingborg 1920 1965 2 Ja ABF:s lokalavdelning

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Att förvalta ett kulturarv

Att förvalta ett kulturarv Att förvalta ett kulturarv Karin Borgkvist Ljung 1:e Arkivarie, FM Arkivpedagog och paleograf Riksarkivet i Marieberg 2015-11-25 Vad är Riksarkivet? Riksarkivets anses tillkommit 1618 då Axel Oxenstierna

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Tre monument av Johan Fredrik Åbom

Tre monument av Johan Fredrik Åbom Tre monument av Johan Fredrik Åbom Fredrik Alskog Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817-1900) var en av sin samtid mycket uppskattad arkitekt. Åbom var en mångsidig yrkesman och ritade bland annat teatrar,

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola Al-Azharskolan Alla nationers fria skola Almaskolan Alviksskolan

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

36. Uppslagsverk m.m.

36. Uppslagsverk m.m. 1 36. Uppslagsverk m.m. Titel Författare/utgivare Område Krigsarkivets beståndsöversikt. - Förord och inledning till del 1-2. Band 1:1 1987 Centrala myndigheter. - Rättegångshandlingar. Kommit- Band 1:2

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Arkivbildare våren 2016 Landskrona

Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Landskrona 1919 1953 1 Ja Landskrona lokalavdelning

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

Göteborgs befästningar och garnison

Göteborgs befästningar och garnison 1 Göteborgs befästningar och garnison Boken skrevs av Valdemar Ljungberg och publicerades i samband med stadens trehundraårsjubileum. Boken är ett resultat av en livslång forskargärning och är att betrakta

Läs mer

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv Örebro Allmänna rådstugan Röstlängder 1817-1888 Arbetshuset för barn (Stiftelsen

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

F200:20 BESTÄMMELSER ANGÅENDE BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10)

F200:20 BESTÄMMELSER ANGÅENDE BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10) BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10) Nedan lämnas sammanställning över förhållanden som medför besiktningsplikt för elektriska starkströmsanläggningar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Anvisningar 1.1 Revisionsbesiktning

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Biskopshuset VADSTENA.

Biskopshuset VADSTENA. Biskopshuset VADSTENA. Birgittinerstaden vid Vetterns klara, men oroliga vatten är med sina många medeltidsminnen och sin gammaldags stämning en af länets mera intressanta städer, om nu också Vadstena

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2009

Sifos Telefonbuss 2009 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2015: RI (Dnr 110-350/2015) Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets rapport Kvalitetssäkring av den territoriella församlingsindelningen från den 31 december 1999 samt förslag till de enskilda distriktens

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG. Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1)

Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG. Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1) Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1) 100 Göteborg 3 GÖTEBORGS ÅNGSLUPS AKTIEBOLAG 30 ÖRE (Sti 214:151) 4 GÖTEBORGS

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Innehälls- register. [8242] Innehålls-reglster. Allmänna Understödsföreningen Röda Artilleri- och Ingenjörhögskolan 2224 bandet 2831 Artilleriregemente, Svea 2497 _ Valmansförbundet 4335 -s församl........

Läs mer

Motion till riksdagen. 1985/86:Kr322. Gunnel Jonäng m. fl. (c, m, fp) Myntkabinettets lokalfråga

Motion till riksdagen. 1985/86:Kr322. Gunnel Jonäng m. fl. (c, m, fp) Myntkabinettets lokalfråga Motion till riksdagen 1985/86:Kr322 Gunnel Jonäng m. fl. (c, m, fp) Myntkabinettets lokalfråga Kungl. myntkabinettet är en av landets äldsta museiinstitutioner. Samlingarna tillhör staten. trots namnet,

Läs mer

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. 1 Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. Val som förrättas av regionfullmäktige den 25 november Valperiod 1 januari 31 december 2018. Uppdrag Nominerade:

Läs mer

Rä en ll försörjning HSO Skånes kongress 2014-04- 25. Ingrid Burman Ordförande Handikappförbunden

Rä en ll försörjning HSO Skånes kongress 2014-04- 25. Ingrid Burman Ordförande Handikappförbunden Rä en ll försörjning HSO Skånes kongress 2014-04- 25 Ingrid Burman Ordförande Handikappförbunden Nuläge A leva med en funk onsnedsä ning är en riskfaktor för fa gdom och ohälsa. Möjligheterna ll försörjning

Läs mer

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg *) av plats intagna Ant hemk Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 97 25 22 14 0 3 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogisk och social verksamhet,

Läs mer

ADRESS,;,;; KALENDER FÖR STOCKHOLM OCH DJURSHOLMS,VILLASTAD ~ ÅR 1905. ~ ~. 50~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS ~

ADRESS,;,;; KALENDER FÖR STOCKHOLM OCH DJURSHOLMS,VILLASTAD ~ ÅR 1905. ~ ~. 50~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS ~ P. A. HULDBEROS ADRESS,;,;; KALENDER FÖR STOCKHOLM OCH DJURSHOLMS,VILLASTAD ÅR 1905. HUFVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERPLANER. 50 ÅRG.. REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKT! EBOLAO):-:T CENTRALTRYCKER IET

Läs mer

Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Stadsdelsområde Skola

Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Stadsdelsområde Skola Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Årskurs Stadsdelsområde Skola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Bromma Bromma Enskilda skola

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Besparingsåtgärder inom folkskoleväsendet. 39, ^3» &2, 68, 88.

Besparingsåtgärder inom folkskoleväsendet. 39, ^3» &2, 68, 88. R E G I S T E R. Andra lands allmänna lärarföreningar. 29. Ansvarsfrihet. 95«Arbetsförmedlingen i Lund. 120. Arvoden för åren 1939 och l$ko. 21. Arvoden för år 194-1. 21. Aspelunds, Ellen, donationsfond.

Läs mer

Vad händer på bilden?

Vad händer på bilden? Vad händer på bilden? Till vänster kan man se den offentliga brunnen på Norra Stortorget, skiss av Einar Bager, Malmö Stadsarkiv Vad händer på bilden? Södergatan på 1600-talet, skiss av Einar Bager, Malmö

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Enskilda arkiv bevarade hos Centralarkivet i Ängelholms kommun

Enskilda arkiv bevarade hos Centralarkivet i Ängelholms kommun Enskilda arkiv bevarade hos Centralarkivet i Ängelholms kommun Arkivbildare AB Vejbystrands sjukhem 1900 1957 1 Ann C Lang 7 Enskilda arkiv samlingsvolym nr 6 1867 1867 - Arne Jönsson / Enskilda arkiv

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det [817J 'l Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.: till förköpspris dagen

Läs mer