Innehålls- register.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehålls- register."

Transkript

1 till \ ["82 41] \.[8241J. Innehålls- register. Absolutisternas själfhjälpsförening Aflösningsfonderna 8220,Framåt.; Afstånd från -Stortorget r tullarna 4883 Adertonhulllirafemtio års mäns stiftelse 3551 Aftoubladet, , o b Atzelii Elementarskola. f. flickor 2321 Adertonhundrafemtiotvå års män, För- Agenter för utläuuska försäkr.vinrättn, eniugen c Se Yrkesregistret: Försäkring-sbolag Adertouhundrafemtiotre års män, För- Akademien för de fria konsterna, styrelse Hi 26 emugen ; : a -s bibliotek 1646 Adertouhundrafemtiofyra års män, För- l-s konsthögskola \ elllug~n : : : :: :: 4329 b - Musikaliska, ämbetsmän... l? 27 AdertonhundrafemtlOsJu ars man, For- - -, kouservatormm eniugen,_ 4329 c Akademier, lärda samfund o. museer 1621 Adertonhundrafyratioåtta års män, o. följ, Föreningen 4328 a Akademiskt bildade kvinnors f6rening41 73 Adertonhuudrafemtioåtta års män, Aktiebolaget.A.rbetareriugens bank, se Föremugen- : d Södermanlauds Ensk.,Bank 2735 Adertonhundrasextio års män ,,29 e - Bruukebe-gstunuelu 3215 Adertouhundrasextioett ars män, För- - Evaugeliska fosterlandsstiftelsens.' euiugen förlagsexpedition Adertonhundrasextiofem års män a - för Varubelåuiug 2789 Adertonhundrasextiosex års män, För-,- GotlandS Bank 2747 eutngen b - Göteborgs Bank... 27HZ Adertouhnndrasextiosju års män, För- - Indu-tribaukeu, se A.-B. Nord. Han-..eningen c delsbanken Adertonnundrasextioåtta års män, För-. - Kreditkassan af år euiugeu d - Mälarebanken Adertonhuudrasjuttiofem års män, För-.- Nordiska Handelsbanken 2745 eniugen : f - Norrlandsbauken se, A.-B. Svenska Adertonhundrasjutt~o.nio års män 4330 i Huudelsbanken Adertonhundrasjutuosex års män 43 ilo g - Pant belälling Adertouhuudrasjuttiotre års män, För- - Sanatorievård I emugen e-s. Gumeelii Annonsbyrå b Adertoubuudrasjuttioåtta års män 4330 h - Sjöassuranskompaniet 2907 Adertonhundrasjuttioätta års stiftelse Skänska Handelsbanken, se Skand. AdertonhundraattlO års män : j Kreditaktiebol Adertonhuudraåttioett års män, För - Sleipner 4310, eningen k - Stenografbyrån IJ84.A.dertonhundraåttiotre års män öom - Stockholms Arbetarehem Adertonhuudraåttiotvå års man l - Stockholms Spärvägar... ö206 Adjuugerade sakkunnige i rädhusrät- 1- Stock~olmssys~emet : 1912 t.en.... : " aj- -s Vin- & epirituosaaffärer Iu 70 Adolf Fredriks arbetsstuga Svenska Handelsbunken församling ,- Svenska Lantmännens Bank '-s' skyddskommitte Svenska Pressuyrän 46 IJ2 - barnhem- för flickor Svenska Telegrambyrån , - barn krubba ö7 - Sveriges Allm. Revisionsbyrå ,3 - fattigvårdsstyrelse Sydsvenska Banken fohcskula lAktuarieföreningen, Svenska :- kommuna!f6rening.: IAktual iekoll~or, :stockho.lllls stads Advokatsamfund, Svenges : Albert tsoumers stipendiefond 3557 Afloppsledningar :t6iail>ert o. Hulda Pälsens konvalescent- Aflusnillgsaustalt, Sthlms stads al hem VIKING SKOKRÄM IND USTRI=AKTIEBOL.: VI K l!'l q OREBRO \

2 [82'!2] Innehålls-register. AJliance Fran<)aise \Antropologi o. eeozrafi Svenska säll- Allmänna Barubördshusets dir 3356 skapet fär'" "' : _ Haruhuset sjukhus 3349 Apotekarekårens lifräute-o, pena-kassa 3048 Barr:husets direktion : 34 vi Apotekare och Apotek l ti7 Hihliotekeföreuiug. Sveriges 3~ 22 Apotekaresocieteten Braudrörsäkringsverket för bygg- Arbetarebiblioteksförbund, Sthlm s... 3~ 21 nader Ii landet 2857 Arbetarebostadstouden Djurskyddsföreningen, Svenska 3802 Arbetareföreuiug, Stockholms 3888 EI~ktricitets-iurättllingen s Iöreläsningsanstalt, Sthtms _ 1l}xportföreniug, Svenges 2624 Arhetarehem, Stoes.holms, A.-B 3890 _ Folksko\lärareförening, Sveriges Arbetareiustitutet Försvarsföreningen 3754 Arbetareiustitut, Södermalms _ Försörjniugsinrättning, Sthlms stads Arbetarerörelsens arkiv 1646, 4362 se 8:t Eriks sjuk- och vårdhem 1805 Arbetareskydd, Fören. för 3892 _ -s predikant IArbetaresallgförening, Stockholms 40 il3 Hypoteksbank, Sveriges Arb~taretåg, Sthlms spårvägars 3202 Hypotekskassan för Sveriges städer 2763 Arbetarnes Rinu, Pe siouskassa ~9 64 Idrottsklubben 446B Arbetsflitensbefrämjande,Säl1skapettill 3881 Kartar betena, Kommissionen för 15 8Va Arbetsföreuiugar Koustföreniug, Sveriges Allm.16 46,4020 Arbetsföreniugarna 3728 Kredit Aktiebolaget i Sthlm 2800 Arbetsförmedhug, Sthlms stads 940, 1830 Kvinnoföreniugen till djurens skydd, Arbetsgifvareföreniugen, Svenska 2660 Svenska Arbetshem, Stockholms stadsmissious 3411 Lifförsäkringsbolaget 2823 Arbetshemmet f. ~it.inesslöa kviunor 3640 Lokalers utrymme 4V 10 Arbets~u~et, Norratnvllhga, Direktion ~ Läroverk \' o följ. for 351/ Pensionsföl:~ik~ i ~~~b;lag~t : 2931 Arbetsinrättning, Stockholms stads.., 1808 _ P?iiklini.k~~ : ~3 06 IArbetsrådet :: :..~ '15 3.~~ _ Sjukkassetörb., Sveriges ;,u 8\ Arbetsstugor for barn 170, 3430 o. följ, _ Sjöfartslöreuiug, Svenges 2622 Areal, Sthlms 16 52, 8~ 05 _ Skridskokluhb, Sthlms 4-l2ti Areudsföreningen 3981 _ Skyddsföreuingen i Stockholm Al kiv. Stockholms stads 1721 _ Sveneka ~Ilss.lOnskonferensens Ar- Armölördelningeu, Fjärde o. Femte betskornmitte , 2490, 2509 Sjuk- o. begrafningskassan." 3084 Armefördelningsstaber 2490 o. ~5 09 _ Sångförening, Sthlms 403:! ArmMörvaltuillgen 1624 Teknikerförbund, Si hlrns 3959 Arrnåns Intendellturförråd i Stockholm Understödsföreningen Röda bandet - Kasembygguadsnämnd i likvidation Pensiouskassa 2941 Valmansförbundet Art!Jler!departe.mentet 1524 för Stockholm Art~ller~lllHpektlOnen 2484 Yelocipedklubb, Stockholms Artilleriklubben 4098 _ Anke- och pupill-kassan i Sverige 2V 59 Art~ller~museurn.: : ,2511 Alms, Axel och Sofia, stiftelse :J542 Artilleri- och Ingenjorhogskolan 2224 Amutörföreniug, Stockholms 4451 Artil!.;;riregemente, Svea 24 V7 Ambulansvagnar.se Sjuktransport 898, 17 Ha -s for~,:ml Ambulausväsendet 1774 a -!:,osl.tlons 2499 Ammunitionsfabriken, Marieberg 2513 Artilleristaben, 2482 Ammunitionsförrådet i Stockholm 2511 Artisternas, Dramatiska o. musikaliska Amundsen, T., Doktor, Röntgeuinstitut 3395 e pensionsfören.. " Anna Sandströms semiuarium och Litteratörernas pensionsföre- -:- _ skola ning 3032 Anna Schnldheis' skola De sceniska, understödsfond 3019 Annonsbyrå,.~tockholms 45 \J5 Assuransafg. i 8thlms stads brandstods- - S. Gumeelii, A.-B b bolag, Betalning uf'., Annonsbyråer :,' lAssurera~e bref 4938 o Annonser, l{,eipster. o fver..': : Astrea, AterförsäkringAaktieb Ant~kvar.-numlsm~tlska. biblioteket.., 1646 Astrologiska Förbundet A~tlk~r.-topograf. arkivet Asylen för fattiga barnaföderskor 3357 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

3 I Innehålls-regfster, L8243} Asylen för fattiga barnaföderskor (ej, Bammorskesällskap, Stockholms tillh. Sthlms kommun) Barnmorskor, legitimerade, se Yrkesregistret. Asyler för husvilla, Stockholms - Undervisningsanstalt för stads Barnmorskornas i Sthlm, understöds- Asylet för Pauvres honteux, Direk- förening tion 3503 Barnpolikliniker, se Polikliniker för kvinnor, Natt Barnsjukdomar, Kostnadsfria räd för,. Ateneum för flickor se Polikliniker 3304 o. följ. Atlas, Återförsäkr. aktieb Barnsjukhus 187 Auktionsverk, Sthlms stads ,1722 Barnsjukhuset Samariten c Automater Simon o. Matilda Sachs minne,... 33'51 AutomoLildroskstatloner Beckmans, Elin, hetluftsinstitut 3'895d Automobilklubben, Kungl Befordring af resande : 4916 Automobilkåren, Frivilliga Begrafningsbyräer, se Yrkesreg.. Automobiltrafik Begrafningskassor , 3080 '0. följ. Begrafningsplatser 191 Badanstalt, Saltsjöbadens för Husdjur, Fören. för beredande Badhusaktiebolag, Stockholms : 3387 af Badinrättningar Bellevue idrottsklubb 44 64a' Bakteriologiska laboratorium, Hälso- Bellmanskören,' I vårdsnämndens., b Bemedlingskommission, Borgers~apets Statens 1542 Benjamin Lejas välgörenhets-stiftelse 3544 Balder. Lifförsäkriugsbolaget Berwald-Stiftelseu, Frans b Banbyrån (järnv.) Besiktningsläkare för fartyg.( Bankaktiebolag... : o. följ. Besiktningsmän af lokaler för försälja, Bankaktiebolaget Norden' af spritdrycker 1700 Bankförening. Svenska.... ' för automobiler 1700 Bankinrättningar o. kreditanstalter , - - för försäljning af pilsnerdricka o. följ. - - för försäljning af vin och öl Bank- och fondinspektionen, Kungl för luftfartyg' 1700 Bankirer o. följ. samt Yrkesteg. Beskickningar, Främm. makters 1618 Bankmannaföreningen, Svenska deras adresser Bankmannasällskapet i Sthlm 4248 Beskowska skolan Bankostatena änke- o. pupillkassa 2963 Betaniastiftelsen Baptistisk läroanstalt 2256 Betelkapellet Baptist-Missionens missionsstyrelse, Betelseminariet Sällsk. Svenska Betesda missionsförsamling Barnafonds "begrafningskassa, Sthlms 3141 Betlehemskyrkans styrelse 2107 Barnaföderskor, obemedlade, Läkare Betongföreningen, Svenska åt Bibelkvinnohemmet 3425 Barnasyler. Sthlms stads Bibelsällakapeta, Svenska. kommitte 3575 Barnavärdsbyrä, Sv. Fattigvärdsför- Bibeltrogna Vänner, Missionssällbundets skapet ; Barnavårdsinapektörer Bibliotek Barnavårdsnämnden ;..,' Församlings' 397 ~s barnhem Biblioteket, Kungl. 1577, s Kretsombud.... l Billioteksförening, Sveriges allm 3822' -s Skyddshem 1866 Bildningsanstalter Barnavännerna, Sällskapes 3625 o Biljett- o. Blankettkontoret (järnv.) Barnavärn, Föreningen ' Biljettpris, Teatrarnas 1825 o. följ. Barnbördshuset, Allmänna Biografbyrå, Statens Södra 3361 Biograf teatrar Barnbörds- och Barnhuset Pro Patria Biologiska museet Barnhem, Adolf Fredriks, för flickor 3420 Birkagärden ,76 - Fattigv:sniimndens 1782 Blanchteatern, plan ; 1836' " - Kungsholms ; Blasieholmskyrkan Stockholms Stadsmisaiohs 3410 Blindas förening 3687 a Barnhem o. Uppfostringsinrättningar s bibliotekskommitt6 ~ 3687 b Barnhuset, Allm : s länbibliotek , BilrnKrubbor, 186, s skrifbyrå c OLSSON,& ROSENLUND 108.Adresskalendern SE ANNONSER pa-j(artfuf

4 [8244J Innehålls-regtster, Blindas väl, Föreningen för 3685 Brandstodsbolag, Städernas allmänna v~nne.r,fören.. 3? 83 ' Braudstodsbolag, Sto~~b~lm.s läns : Blindinstitutet å Tomteboda Sthlm s stads, t. försäkring af lös- 1 Blommensbergs folkskola -_ egendom Blomsterfonden, Föreningen 3708 Brandstodskommitten för försäkr. i Blåbandsförening, Sveriges städernas allm. brandstodsbolag 2859 Bokauktionskammaren 233, Brandsyn Bok~.i.ndareförbundet,. Svenska 421~ I Brandv~s~nde ; 1727 Boktor!aget, Nykyrkhga 40 1DIBredablick. se Nordiska Museet 1646 Bokförläggareföreningen, Svenska " IBrefbärareexp., Sthlms postkontors Bokhandelsmedhjälpareföreningen, ibrefb~r~ngsdistrikt Svenska Brefbäringsturer s sjuk- o. begrafn.-kassa 3095 Brefsamlingsställen 4952 Bokhandlareföreningen, Svenska 4241! Bromma arbetsstuga vid Alvik 3438 a Bokbandlames understödsförening vid Bällsta 3438 b Bokhandtverk, Föreningen för folkskolor 2439 Bok- och musikhaudl. pensionsförening församling Boktryckare föreningen, Svenska s fattigvärdsstyr Boktryckarefören:s sjuk- o. begrafn.- Brummerska skolan hjälpkassa. Svenska 3090 Brunkebergstunnelu, A.-B., 3215 Bonniers. Alb., Stipendiefond för sven- Brunnslasarett. Sabbatsbergs ska författare.. _ Brunnsviken, Segelsällskapet Hi Bore, Försäkringsbolaget, ömsesidigt 2889 Bryggarefdreningen, Svenska 4250 Borgareskola, Stockholms 2401 Bryggarcämbetets (f. d.) pensionskassa 3003 Borgargille, Sthlms 4059 Bryggeritjänstemanl1aföreningen 4252 Borgerskap, Sthlms stads 1951 Brännkyrka Barnavårdsbyrå 255 Borgerskapets Bemedlingskommission församling Femtio äldste församl:s fattigvärdsstyr Gubbhus' direktion folkskolor _ predikant skyddskommitts Institutioner kommunalförening 4384 Borgerskapets Änkhus' direktion 1951 Brännvinsrninuth. ställen se Vin o församling (pr.~dikan~) 19 ~1 Spirituosaaffärer...' 1070 Borgrattsfonderna, Förvaltningen af Bränslekommissionen 255 Bort med tobaken, Föreningen Bröderna Pählmans handelsinstitut Bostadsaktieb. V~?adi.slunden 4~ 14 Budningsdistrikt 257, 1673 Bostads.bolag~. föreningar 8_24 Budningskontor Bostads~nspekt~?n, Sthlms Stads ~ Buller, Bestämmelser mot 4885 Bosta~slllsp.::kto~ 17 5~ Burman & Co., Kommand.-bolag 2796 Botaniska föreningen, Svenska 3937 Byggmästare se Yrkesreg. - laboratorium, Hälsovårdsnämndens c B d Sthl h" t 16 ~~ _ sällskapet yggna er, ~~ ogs a... I I B df kri kf b l t F' 2867 Byggnadsbyrän (järnv.) 3232 ran ors a rmgsa le o age emx i., Byggnadsförening, Stockholms Norrland B d' ktö 1~ 07 V yggna sinspe orer... I - rotona B d" d Stockholms st ds Brandförsäkringsbolaget Tor yggna snamn, a... _ B df" "k'. ättni "1 Byggnadsstyrelsen, Kungl DO B randf~rs~krlllgslknrat nmgar v ? Byle gårds konvalescenthem, Fören ran orsakrings on or ~ B o 259 Brandf'örsäkriugskontor, Sthlms stads, Byr~er.. iii t.. ::. t '4"5"9"0'" f" I. B lan dfö orsa "k' rmgsver k e t, All m.,. f b ygg- B' yraer h ti pressens Jans... o. OJ.? 60 nader å landet ~r us Brand- och Lifförsäkringsaktieb. Skäne B~nesalar, se Kyrkor. Brand- och Lifförsäkringsaktieb, Svea 2849 Borsstyrelsen 1894 Brand, Sjö- oc~ ol,ycksfallsförsäkr::, I.. A.-B. Skandinavien ~8 85 a Oabinets s. k., se Kablllett Brandkåren Carlssons skola.... : 2334 Brandsignaler Carneziestiftelsen 4827 Brandskåp Oedergrens, H. T., 'I'elefondir., uppfest- Brandstationer ringsfond 354l Brandstodsafgifter, Betalning af Cellulosaföreningen, Svenska 4296 o JÖNKOPINGS JURIDISKA HYRA. ----~~._~ HA M N G A 'T'A N 1S

5 Innehälls-register,. [8245J Centralanstalten för. försöksväsendet Det förenade danska Lifförs. A.-E. på jordbruksområdet,;' 1586 Hafnia ; 2848 Centrala Skiljenämnden : 1539 c Detthowska skolan ~ Centralfängelset å Långholmen Småskolp-lärarinneseminariet Centralförbundet för nykterhetsunder- Deutsche Gesellschaft ; 4323a visning 1646, 3848»Deutsche Gesellschaft Concordian 4323b Centralförbundet för socialt arbete 3767 a Deutscher Frauenbund 4324 Centralfören. f. idrottens främjande, -: Htllfsverein 1 : Sveriges _ 4408 b D~akon~nstalten, Svenska 2254 Centralinstitutet, Kungl. Gymnastiska D~akon~råd, Sthlms centrala 35.~5 Centralkommitte skyddsföreningen i Dlakomssanstalten , Stockholm, 'Allmänna Hospits Centralpolisafdelningen S~ydds & Barnhem ~ Centralpostkontoret 828,4951 -s sjukh~s : 33,44 Centralstation, Sthlms : - poliklinik :, : 3318 Centralstyrelsen f. Sveriges farmaceut- Diakoniss-arbetaföreningens styrelse förbund Diakonissförening, Tyska församling.s f. Sveriges akräddarmästareförenin- D!akonissor, församlingarnas... 3 ~3 gar D~ckso.n.Klu~.ben 4460 d Centraltelegråfataticn, Sthlms Direktionen ofver Sthlms stads under- Centraluppbördsmän visningsverk 2301 Cervin,C. G., Bsnkirfirms ; D~sp~schö~ ; 1899 Chambre de Commerce Francaise en Diatriktsförvaltningar (Telegraf och Te- Snede Iefon) Church of England 2075 Distriktsförvaltn., Stat, Järnvä,gars 3239 Civilanstäl1ningskommissionen 284, 25 Hl D~st~ktsläk~re 3 Q4, 1753 Civilexpeditionen : 1517 D~strlktspohsen 1690 Civila departementet (Armeförvaltn:s) Djurgärdens folkskola 2430 Civila väg- o. vattenbyg,gnadsklubben 4091 a - förvaltning 1508 Civilstatens änke- o. pupillkassa : idrottsförening ;..., 4461 Commercial Union, Försäkr. A.-B D~urgårdskommlsslonen,.' 1509 Cykelsällskapet Ringen, D~urgårdsteatern,. plan : 1835 Djurskyddsforen.i Stockholm, Nordiska 3808 Dage.ns ~yh~ter Djurskyddsföreningarnas Centralförb ~ Djurskyddsföreningen, Svenska allm, 3802 Dagliga..tldnlll~ar >30o. följ. Djurtransportva.gnar 1774a Dann~troms, Isidor Konvalecenthem 1757 Djurvännernas nya förening 3804 Danviks hospital 3518 Domänstyrelsen, Kungl 1584 Darde~,& Ha?bo~g, Bankfirman 2798 Dramatiska Författares fören., Sveriges 4136 De blmdas for~mng : 3687 a Dramatiska o. musikaliska artisternas -s blbh?t~kskommltte 3687 b pensionsförening s länbibliotsk Dramatiska teatern, Kungl. (plan 1826) --.-s skr~fbyrå : 3687c (Mindre Dramatiska 1H34) 4505 De Blindas Vanner, Föreningen 3683 Driftelektrikernas vid Sthlms elektrici- De döfstummas allmänna sjuk- o. be- tetsverk kamratfören 4056 grafningskassa 3105 Droskstationer 925 De döfstummas kvinnoförening 3693 Drottning Sofias skyddshem 307, 3523 De fattigas vänner, Sällskapet Victorias Orlogshem 3482 De.Förenade, Lifförsäkringsaktieb 2813 Drottningens Centralkommitte 375& Ve Gamlas Dag, Föreningen 3704 Drottningens hospital, dess direktion 3072 De.Nio, Samfundet 1632 Drottninghuset 3501 De nödlidandes vänner, Sällskapet 3707 Drunknande, Räddningsredskap för 1774 b De sceniska artisternas understödsfond 3019 Drätselnämnden med underlydande , Desinfektionsansta1t, Sthlms Stads o. följ,' \ Desinfektionsugnar 1767 Drätselnämndens delegerade 1716 Destruktionaanstalt, Sthlms Stads Fondafdelning De svenska djurskyddsföreningarnas - kammarkontor , c' Centralförbund kansli o. expo :: 1717 Detektivapolisafdelningen,se Kriminalaf- 1--:. Obliga~~olls& Kupon!?afd!lln.: 1719 deln._..... _ 1686 Dofvas Val, Svenska Foremngen f'oj:,36!jo,viking SKOKRÄM INDUSl'RI.AKTIEBÖL. VIKING <5 ~.I!:Bj~O

6 [8246J Innehålls-register, D~fstum~?renin?en i Stockholm \Enskilda. Bank, Sundsvalls 2709 Dofstumlarare saliskapet, Svenska Södermanlands 2735 Döfstummas allm. sjuk- o. begraf'n Uplauds 2730 kassa Ostergötlands kvinnoförening i Stockholm 3693 Banker o. följ. Döfstumskola o. seminarium, Manilla, Församlingar 2075 o. följ. 1646, 2297 Gymnasiet 2338 Ebeneserkyrkan Ebeneser. SälIsk., i Sthlm Ecklesiastikdepartementet, Kungl Ecklesiastikstaten (v. marinen) 2529 Efterkraf, järnväga Egendomar i Sthlm, Förteckn. öfver, , hvilken församling de tillhöra, se Nyfikenhetsreg. under hvarje gatas namn totalbeloppet å deras taxeringsvärde Egendomsmäklareföreningen, Svensk" Sthltnskrets 4230 Egendomsregister dess kvarters register Egen Koja, Fören 3893 Eira, Sjukhuset (predikant) 2115 Ekonomf'örcningen, Svenska Ekonomiaktiebolaget, Svenska 2791 Ekonomiska o. Nationella sammanslutningar följ. - m. fl. sammanslutningar 4286 a o. följ. Eldbegänzelseföreuingen, Svenska 4000 Eldfara, 'I'illkännagifvande om 1727 Elektricitetscntreprenörer Elektricitetsinrättningen, AlImänUf Elektricitetsverk, Stockholms 1731 Jllrnvägar Järnvägarnes pensionskassa Läroverk 912, 2321 o. följ. Entomologiska föreningen i Stockholm 3941 Entreprenörer för vatten- o. atloppsledn för gasledningar för elektriska ledningar 1734 Epidemisjukhuset 3342 Epidernivagnar 1774 a Episkopalförsamling., Metodist o. följ. Erik Sätherstens nödhj-fond f. verk!. beh. arb. i Sthlm 3546 Esperantoförening, Stockholm d Esperanto, För!agsföreningen, u. p. a c Esperanto-Förbundet, Svenska 3925 Il - Universella 3925 b Etnografiska museet 1646 Eugeniahemmet Evangeliska brödraförsamlingen 2076 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen s förlagsexpedition, A. B Evangelisk- Lutherska missionsförening, Sthlms 3589 Exportförening, Sveriges allmänna.., Expressbyråer Yrkesreg Expressutdelning, Postverkets Extralärareförening, Sveriges b Eloktricitetsverksföreningen. Svenska 40 9l b... Elektriska anläggningar, Inspektörer Fabr~~s.fattl~kassan l Sthlm 3549 öfver 1594 o. 1700jFabrIKsfÖrenlllg, Stockholms ledningar, Entreprenörer föl' Fackintressen : :.. ::. ": o. följ. Elementar läro verkens lärares nya Anke- Fagerbergska penslonslll~'attnlllgen Pupillkassa 2946 Farmaceutförbund. Sveriges 4084, 4085 Elementarskolan för flickor, Nya Far~ac.eutlska föreningen i Sthlm, Nya, Statens Profskola lilstlt~te~ 22 1~ Elevhemmet i Stockholm s bibliotek 1646 Embets-, se Älllbets'. - -s studentkår 4161 a Emizrantazeuter se Yrkesregistret. - laboratorium. Statens l'jmigratio;en, Nationalfören. mot Fartygs~wfälsförening, Sveriges 41 ~6 Engelbrekts arbetsstuga 3439 Fartygsinspektionen, Statens 924 s församling Fastighetsaktiebol. Fataburen 43]3 s -s barnkrubba 3471 Fastighetskontor, SthJms stads 1724 b - s fattigvårdsstyrelse Fast!ghetsnär~lIlden : : 1~ 24 a - s folkskela FastlghetsreglsterkolllmlsslOnen c - - s skyddskomruitte Fast!ghets:.egistr~t "'"'' : ?8 ~ _ kommunalföre.ning F;3st~gbets.~gare~?rbl~nd, Sveriges 4226 Engelska församlingen 2075 F astighetsägareförening, Sthlms 4227 Enke- se Änke' Fattiga barns Vänner Ensk~de folkskola 24 38, Fattigsakförare, se Rättshjälpsanstalt 942 Enskilda Bank, Norrköpings 2744 o Skaraborgs I Fattigvårdsinspektör =-=-~thlms 'Fattigvårdsnämnden 357, 1780 A.-B. SVENSKA M ETALLVER KEN MÄSTs~R:n~~n~EåL;i~~~~.N22

7 Innehålts-reglster, [8247] Fattigvårdsnämndens delegerade för be- Fonder för Välgörande ändamål o. följ. viljande af fattigvård 1781 Fondhandlareföreningen, Svenska s expedition ; 357, 1781 Fondkommissionärer, se Yrkesreg. - s utackorderingsbyrå 1782 Fondmäklare, sr Yrkesreg. Fattigvårdsstyrelser. Församlis Fomminnesföreningeu, Svenska s sammankornstlokaler : Fornskriftsällskapet, Svenska verkat, dir. o. kassaförv 357 Fortifikationen, Kung!...' 2485 Federationsafdeln., Svenska 3786 Fortifikationsdepartementet 1525 Femte Armefördelningen 2509 Fortifikationsofficerarnas Idrotts- och. Femtio äldste, Borgerskapets 1951 fältridtklubb Femörefören. till förmån för Lappland 3633 Fortsättningssjukkassa, Sthlm s. sjnk Fenix, Brandförsäkringabolag 2857 kassors 3082 b Filatelistförening, Sveriges Fosterbarnsinspektion, Sthlms stads '17 71 b Filatelietsällskap, Sthlms 4007 Fosterbarnsinspektionsdistrikt 1675 Finansdepartementet, Kungl 1555 Fosterlandsstiftelaen, Evangeliska 3579 Finska Nationella församl. 203\1 - dess förlagsexpedition 3580 Fjärde Armefördelningen 2490 Fotbollförbundet, Svenska 4467 a Fjärde linjedistriktet. Telegrafv:erkets 3279 Fotbollklubb, Vikingamas b Flygväsende, Marinens Fotbollsförbund, Stockholms Flottan; Kung! Fotografernas förbund, Svenska 's arkiv : ; 1646 Fotografiska föreningen '- s ecklesiastikstat Fraktgods s. poliskår 2523 Framnäs, se Nordiska Museet, 1646 Flottningschefföreningen; Svenska Framtiden, Lifförsäkringsbolaget, Om- Folkbad, Fören. för 3833 sesid b Folkbibliotek 3 66 Framåt, Absolutisternas själfbjälpsför-'. Folkbildningsanstalterför vuxna 2401 o.följ. ening '3057 Folkbildningsförbundet 366, 3819 Idrottsklubb 4465 b Folkdansens Vänner, Svenska 3832 Frans Schartaus handelsinstitut 2261 Folket, Sveriges Praktiska Lifförs.anst, 2845 Franska Handelskammaren 2613 Folkets hus, Föreningen 367, 43liO Franska reformerta församl, Folkförbundet,Svenska 4368 Franz Berwald-Stiftelsen 4030 b Folkkonsertförbundet 4031 Fredrika-Brerner-förbundet 4175 Folkmängden' i Stockholm s byrå ]646' Folknykterhet utan förbund, Landsför- -s sjukkassa,' eningen rör (L. F U. F.) s stipendieinstitution 3064 Folkskolebad. se Skolbad 911 Fredriks eller Finska församl Folkskolebibliotek, se Skolbibliotek Fredrikshofs idrottsförening 4464 c Folkskoledirektionen o. barnavårds- Fredriksons, Gustaf, Alderdomshem,. nämnden 1864 o Höstsol 3502 Folkskoledirektionens expedition: 1864 Freds- o. skiljedomsföreningen Folkskoleinspektion 1865 Freja, Försäkringsaktieb 28]6 Folkskoleköken, se Skolkök 911 Fria konsternas akademi Folkskoleseminariet i Sthlm s läroverk 2232 Folkskoleväsendet 2411 o. följ. Frihamnsnämnden 1740 Folkskoleöfverstyrelsen, se Skolöverstyrelsen. Frimurarbarnen, Föreningen Folkskollärareförening, Stockholms 4117 Frimurarebarnhuset Sveriges allmänna : (predikant) 2117 Folkskollärarinneförbund, Sveriges 4118 Frimärksautomater 4956 Folkskollärarnes pensionsinrättning." l575 Fri- o. Rättigheter, Förbundet för 4356 Folkskolor, se Skolor 912 Frisinnade klubben Folkskolornas lärarepersonal o. följ - landsföreningen, ~ 4331 Folkteatern (plan 1840) pressföreningen 4143 Folkundervisningens befrämjande, Säll- - studentklubb, Sthlms ' 4350 skapet för valmansfören., Sthlms dess högre folkskola för flickor 2411 Friekyttarne, Skytteförbundet 2555 Fondbörs, Sthlms 1894 Frisörföreninzen, Svenska Fonden fö~ befrämjande af svensk sil- I Frivilliga arbetshuset, Norra 3517 kesodling 3967 i- automobilkåren : 2,., 42 - för skogsvetenskaplig forskning sjukvårdsväsendets högsta ledning_ a OLSSON & ROSENLUND S~!Z~Z;;~R, \

8 [8248J Innehålls-register. Frivilliga skarpskyttoförening, Sthlms Föreningen Adertonhnndrasjuttiofem stads års män 4330f Fromma stift., stipendiefonder m. m Adertonhuudrssjuttiosex åra män 43:l0 g ~ Register däröfver Adertonbundrasjuttioåtta års män 4330 h Fruntimmersskyddsföreniugen Adertonhundrasjuttionio års män 4330 i Fruntimmerssällskapet, Välgörande Adertonhundraåttio års män 4330 j Frälsningsarmån, Svenska, Samfundet 3880.Adertonhundraåttioett års män k Frälsningsarmens samlingslokaler m; m. 383 Adertonhundraåttiotvå års män l Främmande makters beskickn Adertonhundraåttiotre års män 4330 m -. (adresser, se Namnreg. 213) af kvinnor i statens tjänst makters härvarande konsuler 16 Hl - Barriavärn (adresser, se Namnreg: 552) - Blomsterfonden Frökontrollanstalt, Sthlms läns Il 38 Bort med tobaken 3834 Fuhrmannska stiftelsen 3562 Byle Gårds konvalescenthem.: 3675 Fylgia, Försäkringsaktiebolag 2883 De Blindas Vänner 3683 Fyringenjörkontoret 1595 De Gamlas Dag 3704 Fysisk fostran, Förb. för a Dickson-Klubbe n 4465 d F'ysrlralisk-kemiska laboratorium, Häl- Egen Koja 3893 eovårdsnämndene a Engelbrekts Barnkrubba 3471 Fysiska sällskapet 3943 Folkets hus 4360 Fångvården 2472 o. följ. Frimurarbarnen 3626 Fångvårdsstyrelsen 1520 för arbetarskydd , 3892 Fäktförbundet, Svenska 4444 för befrämjande af skolungdomens Fäktklnbb, Sthlms Kviunliga 4444 b vapenöfningar 3837 Fäktklubb, Stockholms södra gymna- för Beredande af begrafn.platser stik och,1443 för husdjur 3811 Fäktkonstens främjande, Fören. för a för bistånd åt lytta o. vanföra i Stock- Fältridtklubb, Stockholms 936 holrn 3681 Fiiltskyttekår, Stockholms 2557 för blindas väl.; Fältskärer, se Yrkesregistret. - för bokhandtverk 4010 Fältskärsstugor 386 för döfvas Väl, Svenska 3690 Fälttelegraf'kärcn, Kungl för Folkbad 3833 Färghandlares Riksförbund, Sveriges 4274 a för fäktkonstens främjande 4444 a Färghandlares Förening, Stockholms b för grafisk konst Födoämneskontroll, Hälsovårdsnämn - för kanot- idrott dens anstalter för _ för Knngsholms ungdom a Förbundet,.Astrologiska 4017 för kylteknik, Svenska 4300 Förbundet för ett Internationellt han- för mätareafläsare och inkasserare delsspråk 3922 vid Sthlms gas-och elektricitetsverk 4056 Förbundet för Fri- o. Rättigheter 4359 för Norrlands fasta försvar 3760 b Förbundet för Fysisk fostran 4408 a för Rationell Hushållning 3785 Förbundet mellan Sveriges kristliga för sinnesslöa barns vård 3640 föreningar af unge män dess seminarium Förening, Skattebetalarnas _ dess skola Föreniugar och Sällskap m. m o. följ. för sjukvård i fattiga hem Föreningars och Sällskaps adr för sjukvård hos fattiga inom Föreningen.Adertonhundrafyratioåttl1 Kungsholms förs 3649 års män :.. : :." 4~28al- - hos..fattiga inom..maria förs 3653 Adertonhundrafemtlotva ars man 4" 28 c Ostermalrns fors 3651.Adertonhundrafemtiotre års män a för skidlöpningens främjande i Sve- Adertonhundrafemtiofyraårsmän 4329 b rige 4431 Adertonhundrafemtiosju års män 4329 c för skollotskolonier 3616.Adertonhllndrafemtioåtta års män d för Stockholms fasta försvar a.adertonhnndrasextio års mäu 4329 e för Stockholms läsesalong 3815 Adertonhundrasextioett års män 4330 för svenskhetens bevarande i utlandet 3772 Adertonhundrasextiofem års män 4330 a för sömmerskor Adertonhundrasextiosex års män 4330 b - för upprättande af Skand. sjömans- - Adertonhundrasextiosju års män 4330 c hem i utländska hamnar Adertonhundrasextioåtta års män 4330 d - för välgörenhetens ordnande Adertonhundrasjuttiotre år~ män 4330 e - Handarbetets vänner 1646, 3885 JÖNKÖPINGS JURIDiSKA o DYRA 15 HAMNGATA.N

9 Innehälls-reglster. [8249] Föreningen Hem för arbeterskor Försäkringsaktil\b. Skandia..... :...,.. c ll815 Iudustriidk, lånekassa SteJla ~..., _ K. -H. S Veritas b _ Katarina Barnavärn Tellus c _ Kvinnorna och Landet Valkyrian _ Linköpingspojkarne 4320 d Försäkringsanstalten Folket '28:45 _»Ljusglirnt» :. _ Gothia, ömsesidig 2893 _ Margaretahemmet 3639 Försäkringsanstalter o. följ. ~ _ M!!':ia MjölkdrC?Ppe Mjölkdroppen l Sthlm F~rs~kr~ngsbolaget 3618 Försäkringabolag, Bore, ömsesidigt::. Svenska, se f. o _ Naturläkevännerna Yrkesreg.... _ Representanter för Handel och In- - utländska, deras agenter,.se Yrkesreg. dustri Försäkringsfören. Garanti, Ömsesidiga 29.lR Samhällshjälp Försäkringsföreningen, Svenska S. dec 3629 Försäkringsinspektionen.... ;. 398,15\17 Sthlms folkskollärarinnors hus mo- Försäkringsrådet, Kung! a derskola 4121 Försäkringstjänstemannafåren. i Sthlm 4088 Landstormskamrater a Försöksväsendetpå jordbruksområdet, lärlingshem centralanstalten får 15 &6 _ Svampvänner 3934 Försörjningsinrättning, Sthlms Stads Studiehem för kvinnlig ungdom allmänna u. p. a 3483 Försörjningsinättningar..... :3 98 _ Svenska Tobaksengrossisters I 4309 Förteckning på gator, gränder och torg i 03,_ Sveriges Dramatiska Författates öfver ändrade g.atunamn m. m...,99 _ till det godas befrämjande öfver i hufvudstaden varande egen- _ till minne af Konung Oskar och domar och tomter Drottning Josefina öfver kvarteren i hufvudstaden _ Yngre Frimärkssamlare i Sthlm 4007 Förtroenderåd, Pressens.., 4137 d Författareförening, Sveriges Förvaltningen af Borgrättsfonderna FörlagsförllningenEsperanto u. p. a. 39 ~5 c - af Stadens fastigheter 1724 b Förmyndarkammaren Förmynderskap, Gode män för; Garantiförsäkringskontor 399 Församling, Svea Artillerireg 2063 Garnisonssjukhuset ' Församlingar, Stockholms 1663 Gartnersällskapet, 8thlms _ under hofkonsis~orie~ o. f~l~. Gasledningsentreprenörer 1733 _ under stadskonaistoriurn 2011 o. följ. Gasverk, Stockholms 400, 1730 Församl:s Fattigvårdsstyrelser _ gränser, se Kartan o. följ. Gator, gränder holm o. torg inom Stock- 103, -' kyrko- och skolråd 2011 o. följ. Gator o. gränder, som ändrat namn \ 99 _ skyddskommitteer ' 3712 o. följ. Gatukontor, Stockholms stad 1726 b Församlingsbibliotek Gatunämnden 17,26.a Förskolan för blinda, å Tomteboda Gaturenhällningsafg., Sammandrag 'af Förstadssamhällena, Adr. förteckn. för 1345 Gaturenhällningsverket......,... 4'01 Försvaret 2481 o. följ. Gatutrafiken... : FlJrsvarsdepartementet 1522 Generalpoststyrelsen, Kungl. -15 \15 Försvar~förenlngen, Allmänna 3754 Generalstaben 2481 Föreäkringsaktieb. CommercialUnion s Idrottsklubb... '44.55 b «Fylgia 2883 Generaltullstyrelsen, Kungl. i561 _ Freja ; Geologiska föreningen i Stockholm 3939 _ Hansa, Nya A.-B 2895 Geologiska undersökning, Sveriges 1590 _ Heimdall \H - -s museum, Sveriges 164,6 -Iris 2900 Gertruds församling, S:t 2038 _ J~rnvägstransport Gevärsförrådet i Stockholm _ Malmö G1as-;Porslins- & Belysningshandlareför., -Mälaren 2879 Sthlms _ Norden G1asförsäkringskontor _ Nordisk Yachtassurans 2909 Gode män för frälse omyndige 1706 _ Nornan : 2899 Gode män vid laga skiften b _ Ocean 2896 Godtemplares Ungdomsförb., Sveriges 3861 _ Securitas 2897 Golfklubb, Stockholms..... :;. 443;8 VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI KI N G ÖREBRO

10 [82 fio] Inne II ålls-register. Good Templar-ordenslog~ro.sammantr Hamnkontoret 1739 Good Templara, International Order of 3865 Hamnlotsar 1739 Gothia,Försäkringsanstalten, ömsesidig 2893 Hamnmästare 1739 Gotlands Bank, Aktieb Hamnstyrelsen 1737 Govenii minne, Wilh. stift 3490 Hamnnppbörd Grafisk konst, Fören. för 4022 Handarbetets vänner, Föreningen 16 46, Gratialkassa, Hofstatens s och Hulda Lundins Slöjdsemins- Grevesmiihlska samskolan 2285 rium.. : skamratförbund 4264 Handelo. sjöfart, tull, handtverk o. Greenska fattigförsörjningafonden o. näringslif följ. Willebrandska understödsfond 3066 Handelsagenters förening, Svenska 4268 Grosshandelssocietetens deputerade Handelsbokhållames pensionsförening 3009 Gubbhus, Borgerskapets 1951 Handelsdepartementet, Kung! Gudstjänstlokaler 2101 o. följ' Handelsflottans Pensionsanstalt 2950 Guldbrötlopshem, Oscars o. Sofias 801 Handelshögskolan 2203 Gumailii, S., Aunonsbyrå, A. Bol b - s i Stockholm Studentkår 4161 b Gunnar Wennerbergs-Sätlskapet 4030 c Handelshögskolet6reningen i Sthlm Gustaf Adolfsföreningen i Stockholm 3764 Handelsinstitut Gustaf Vasa arbetsstuga Bröderna Påhlmans 2263 församl, Schartaus s biblioteksstyrelse 2019 Haudelskammare. Stockholms 2602a - fattigvårdsstyrelse Handelskammareföreningen i Stock - - s folkskola 2420 holm s skyddskommitte 3716 Handelskammaren, Franska, i Sverige 2613 Gustaf. Vasa 1:.andstor.:nsförening <) b IHandelskammarens auktoriserade Revi- Gutualia, Gotländsk foren. 43 ~2 sorer, se Yrkesregistret Gymnasters o. Idrottsmäns sjukkassa, - Skiljenämnd b Sveriges Handelskemister 440 Gymnastikafdelning, K. F. U. M:s 4444 c Handels- och Sjöfartsnämnden Sthlm s atlm 4442 Handelsresandeförening, Sveriges 4267 Gymnastikförbundet, Svenska 4440 b Handels- o. Språkinstitut 912 Gymnastikförening, Stockholms a Handelsträdgårdsmästarefören., Stock- - - kvinnliga 4446 holms 4303 Gymnastikinrättningar 425 Handtverksförening, Stockh:s stads 4234 Gymnastik- o. Fäktklubb, Stockholms Handtverksskolor, Stockh:s ensk 2402 södra : Hansa, Nya försäkr. aktieb 2895 Gymnastik- o. idrottsfören-s riksför- Hastigt insjuknade, Upptagningsanstelbund, Svenska 968, 4410 ter för Gymnastiksällskapet, Kvinnliga Hautboisternas understödskassa Gymnastiska Centralinstitutet 2210 Haverikommissionärer 1896 Gymnastiskt-ortopediska Institutet 3393 Hedvig Eleouora församl Göta, Idrottsklubben 4465 e - s akyddskommittä Göta lifgarde, dess stab o. kompani- - s fattigvärdsstyrelse 1792 stat s folkskola s församling s manliga ungdomsfören Göteborgs Bank, Aktieb 2733 Heijnes Byrå 4596 b - Handels- o. Sjöfartstidnings Sthlms- HeimdaIl, försäkringsaktiebo! afdelning 4536jHellaS, Sim- o. idrottsklubben 4465h Helso-, se Hälso-. Hafnia, Det fören. danska LilIörs. A.-B Hembyggdsvård, Samfundet för Hagelskadeförsäkringskontor 429 Hemforsling (af järnvngsgods) Haifkommunala inrättningar följ. Hem för arbeterskor, Föreningen 3487 Hammarby idrottsförening för sjuksköterskor, se Sophiahem Hammarskiöld Risellschöldska stipen- met 3371 diefonden 3559 Hemmen vid Hvita Bergen 3425 Hamnbyggnadsafdelningen 1738 Hemmens platsförmedling, Sällskapet 3737 Hamnfogdedistrikten 1674 Hemmet för gamla Hamnfogdekontor 439, för lupussjuka 3378 Hamnkapten , vård och arbete, Stiftelsen 3525 Hamnkassakontoret Hertiginnan Sofias Fruntimmersskydds- A.-B. S\(ENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EåL;i~~~~.N22

11 Innehålls-register.,, ' (8251J förening uti Kungsholms :ö!'~am' \HiilSOVärdsnämndens byrä o. expo... ", lin~ : :..' s fysikalisk-kemiska laboratorium p 66 a Hetluftsiustitut, Elin Beckmans 3395 d -s anst, för kläders O.bostäders befri- Hiertas minne, Lars Stiftelsen, ande fr; smittoämnen : :.' ~ssin~pektörer.: 1700 Häradshöfdingar i Sthlms län 490 Histonska föremngen ; 3902 Hästförsäkringsbolag, Sthlms läns 2915 '-. museum, se Statens hist, museum 1646 Högalids Folkskola, HJorthagens folkskola, Värtan H" Il" l" k tä Söd l 2'306 Hiäl fr' T k 37 c o ogre a manna arover ena o erma m Ja p oremngen,. ys a... ;) _ folkskolan för allmänt medborger- Hockeyklnbb, Officerarnes r bildni.' St kh l' 2412 Hofexpeditionen ~g.. 1 mng 1 oc o m. H jfr r K' l 20"5 latinläroverket ä Norrmalm 2303 Hnffi~rsaft1?gen" ung ~4 - lärarinneseminarium o orva mngen :... :... h häll k l 2238 Hofkapellets Pensionsinrättning 3015 l" s us k f k Ss. o al'.. d f't Hofkle esiet 2053 arover. vinn 19ung om o. oij, r..... ; realläroverket å Norrmalm..: 2307 HoTh ons1ston?m, Kungl. 2051_ realläroverket å Östermalm 2309 Hofmarskalksambetet 1504 H" k l f". St kh l 2202 Hofpredikanter 2053 ogs o e oremng, oc oms. Hofrätt, Svea Högskolor: Hofstatens gratialkassa Artilleri- och Ingenjörhögskolan 2224 Hospital, Danviks Ha.ndel.~högskolan 2203 _ Drottningens Kr1gshogskolan _ Konungens......, Sjökrig~högskolan : _ Stockholms, å Konradsberg 3361i Skogshogskolan 2220 Hospitalsbyrän, Med.-styr:s Stoc~holms..högskola 1646, 2201 Hospitals- o. M!ldaljfonder, Konungens Tekm~ka hogskolan Hotell o. Rum för resande Veterinärhögskolan, 2218 Hulda Lundins högre slöjdseminarium 2249 Högskolor o. andra undervisn.anst Humauiatiska förbundet, Svenska 3914 Högsta byggnader, Sthlms Hundskatt 4885 Högsta domstol, Konungens, Hundskyddsföreningen, Svenska Högste Befälhafvare öfver ~ustflottan 1533 Hundstall. Sthlms stads 1723 Höstsol, Gustaf Fredriksons Alderdoms- Husbyggnadsafd., Sthlms Stads 1724 b hem , Hushållning, Rationell, Fören. för Hushållsskola f. flickor, Högre Lärarinneseminariets.' Icke inregistrerade sjukkassor följ, Hushålls- O. matlagningsskolor... '913 Ido-Förbundet, Svenska Husmodersföreningars Rikförbund, Sve- Idrottsförbundet, Svenska 4462 b. riges 37 8;l Idrotts-, Sport- O. Turistfören o. följ. Husägareregister Idrottsför~ningen Kamraterna ~ M Hvita Bandet Olympia g. Hydrografiska byrån Svithiod :: f Hygieniska museet : , 1646 Idrottsklubben, Allmanna 4456 Hypoteksbank, Sveriges Allmänna 2761 F~!-I'~åt 4465 b Hypoteksföreu., Mälareprovinsernas Gota ;[ukkas 4465 e Hypotekskassa, Stockholms Idrottsmäns o. Gymnasters sjukkassa, Hypotekskassan for Sveriges städer, Sveriges : Allrn 2763 Idrottsplatser 496 Hyresafdelning, Sthlms stads fastig- Idrottsringen hetskontors b Idrottssällskap 4401 o. följ. Hyresbyräer ldun, Sällskapet : Hyresnämnderna : Nya Hyrknsktaxa 4879 Ilgods Hälsopolis,-Sthlms.atads 1762 Inbrottsförsäkringskontor '4;97 Hälsovård, Kommunene o. följ. Industriella verk, Sthlms stads.1729 o. följ..hälsovärdsinrättningar O. följ Industriförbund, Sveriges...,...,.." Hälsovårdauärnuden 1751 IndustriidkarnesLänekassa,Föreningen s anstalter för födoämneskontroll 1763 Infanteriinspektionen 24'84 -s blikte~iologiska lab~ratorium 1766 b IIngen~~rk~r, Svea : : : B botamska laboratorlum 1766 c.lngenjorhogskolan, Artlllen-,Gch ~ < SE ANNONSER paj<artan' OLSSON,& ROSENLUND 108* <l,dresskazelldern 0/923.

12 [8252J lun ehålls-register. Ingenjörsvetenskapsakademien ] 629' Jacques o. Galathee Lamms hem för Inkassering (genom Postverket) behöfvande blinda 181;) Inlösen af obligationer och kupon- - för tuberkulossjuka 1757 ger 2755 o. följ. Jakobs församling 2023 Inregistrerade sjuk- o. begrafnings fattigvårdsstyrelse ka~sor :: :.896,3080 o. följ. - - folkskola :.. ; 2423 Inskrifningsnärnnderna forsthlms stads 1- -s skyddskommitte ! ul.lföring~o.mråde realskola Inskrifningsrevisionen o. Joha::nes arbetsstuga 3441 Inspektör för explosiva varor, Statens 925 J ern-, se J ~7n',. _ för undervattensbåtvapnet lerusalemeföreningen, Svenska Insp::kt?ren fö~ artilleriet 2484 IJohannes rör~am.lm~ _ for infanteriet fattigvärdsstyrelse får kavalleriet folkskola för militärläroverken kommunalförening för trängen norra arbetsstuga för nav.-skolorna i 'riket 1594 _ -s skyddskommitts 3718 Inspektörer o. d. af Öfvorstäthällare- Jord1;ruksdepartementet, Kungl ämbetet förordnade Josefin~.he~me~ 3509 _ öfverelektriskaauläggningar,afkom-,journallstforen~ngel1, Svenska :. 41 ~O k 11' för d d Jultomtarne, Sal!skapet 36 23, mers o eglum oror na e.. J i te as sk ttefö eni 25 6~ _ öfver elektriska anläggningar, af ur ~. rn y or ng ~ Öfverståthållareärnbetet förord. Just~t~edeparter::entet, Kungl. 151"; nade ; , 4885 Just:t:ekanslersambetet Justitieombudsmansexp 1608 a Institut 5 00 J ustitierevisionen, Nedre Doktor Aug. Karstens 3395 a Justitieråden Zandm:s Mediko-mekaniska gym Jägareförbundets, Svenska, afdeln. för nastik 3395 b Sthlms stad ock län 4472 Institutet, Arbetare Järnkontoret, fullmäktige o. tjänstemän Farmaceutiska Järnkramhandlareförening, Sthlms för blinda å Tomteboda 2296 Järnvägarna o. följ. - för döfstumma å Manilla f. d. se Järnvägarnes, Enskilda, pensionskassa 2990 Manilla Döfstumskola ' ~ 2297 Järnvägars, Statens Anke- o. Pupill' - för Kvinnliga Läkareassist ~assa : :: 2948 _ Gymnastiska Central Jarnvagsak~leb. S~ockholm-Nynas 3259 _ Gymnastisk-ortopediska Stockhojm-Rlm~~ Karolinska Mediko-Kirurgiska Stookhohn-s-Saltsjön 3256 _ Tandläkare Sthlm-Västerås--Bergslagens nya 3251 Inteckningsgarantiaktiebolag, Sthlms J~rnv~gsbyråer.na o. följ. Intendentsdepartementet 15 2ö J~rnv~gse~p. (il- o. fraktgods) _ Intendenturförråd i Stockh., Armens 2515 J~rnv~gsforen., Svenska Intendenturkompaniet i Stockholm J~rnv~gsm~seum 1646 Intendenturstabon J arl1v~~smannens Allm. Understöds- Intendenturkåren 2488 fören ; 3102 I nter atioual O d f G dt l - Hvilohemsförening n I er o 00 emp ars liffö "k' f" Sveriges storloge : :: I.?rsa rings oremng..' Internati nellt h d l 'k F" b Järnvägsstaten 3231 o. följ. d t of" an e ssprau, or un- " J"" ärnvägsstationer e or : 392-" Järnvägsstyrelsen, 1547,3231 o. följ. Interparlamentanskagrupp,Rlksdagens 1~ ~gj~rnv~gstransp?rt, Försäkringsaktieb. 2\J 24 log T. Jarnvagsunderrattelser , Lifförsäkringsbol Ir!s, Pörsäkriugsaktiobolaget 2900 Kabinett I sjakt-klubb, Sthlms 4422 Kalenderafdelningen lsoler:ngsanstfllt, ~thlms stads 1768 Kammarkollegium, Kungl Israelitiska Sjukhjälps- o. begrafuings- Kammarmusikfåren 4029 säl.iska~~t.. : Kammarrätten, Kungl Ynglingaföreningen 35601' Kamraterna, förening för Sthlms polis- Iaseglingsförbundet, Svenska 4427 män 4066 JON KÖPINGS JURIDISKA. BYRÅ 15 HAl\1.NGATAN

13 Innehålls-reglster, # [8253] Kamraterna, Idrottsfören :3 Kommendant i Stockholm ,89 Kanotförbundet, Svenska Kommerskollegium, KungL Kanot-Idrott, Föreningen för 4420 Kommissionen för de allm. kartarbe- _ Kanslier 534 tena 1589.a Kapell, se Kyrkor Kommissionskontor, se Yrkesreg... Kapital- och Ränteförsäkringsanstalt Kommissionärer hoj!myndigheter 1603, Kapphandlareförening, Sthlms 4201 Kommissionärer, Angfartygs-, se Yrkesreg, Kappsimningsklubb, Stockholms 4450 Kommitterade för tryckfrihetens vård KarantänssialIar, Sthlms stads 1769 b Kommunaltjänatemän i Svenska Städer, Karolinska mediko kirurg. institutet 2208 Riksförb. af _ institutets bibliotek 1646 Kommunala och socialpolitiska insti hygieniska museum 1646 tutet poliklinik : 3304 Kommunalföreningar, de olika för- Karstens Aug. Doktor, Institut 3395 a saml:s Kartarbetena, Kommissionen för de Kommunal författningssami. för Sthlm 551 allm a - minneslista 1654 Kartografiska sällskapet 3932 Kommunal-Tekniska Fören., Svenska 4286 b Kartverk, Rikets allm ' 1589 b Kommunalutskylder betalas 1654 Kaserllbyggnadsnäinnd, Armens 2518 Kommunikationsdepartementet 1544 Kaserner 537 Kommunikationsväsen 3200 o. följ, Katarina arbetsstuga 3445 Konradsbergs hospital Barnavära för flickor, Föreningen (predikant) diskussions förening : 4385 Konaertföreningen 4030 a - församling 2033 Konservatorium, Kgl. Musikaliska aka- - -s fattigvärdsstyrelse 1795 a demiens s norra folkskola 2432 Konsistorium, Kungl. Hof s skyddskommitte, Stockholms stads s södra folkskola 2434 Konstföreningen, Musikaliska hissen 3213 Konstförening, Sveriges Allmänna realskola Konsthögskola, Akad. för de fria kon- - sjukhus 3367 sternas skytteförening 21\65 Konstnärernas förening, Svenska tempiares byggnadsförening u. p. a underatödsförening, Svenska Kateketer vid af Samfundet Pro Fide et Konstnärsklubben 4149 Christianismo upprättade skolor Konsulat i Sthlm 2455 Konsuler, Främmande makters härv Katolsk-apostoliska församlingen 2081 Konsult. ingenjörer, se Yrkesreg. Katolska församlingen Kontoristförening, Sveriges församlingens folkskola 2459 Kontorist- o. expeditfören., Kvinnliga församlingens gosakola Kontors- o. handelsanst, fören i Sthlm Kavalleriinspektionen 2484 Kontrollant för explosiva varor 1700 Kemiska Sällskapet för hissarna på söder 1700 Kemistsamfundet Kontrollbyrån för anhållna födoämnen Kennelklubben, Svenska för importerade födoämnen 1763 K.F. U. M:s gymnastikafdelning 4444 c Kontrollkontoret (Järnv.) idrottsafdelning k, Kontrollstyrelsen 1569, 2650 Kindergarten, Kungsholms o b l' Konungariket Sveriges stadshypoteks- Klar~ arbe~sstuga ~ kassa :,'... : församling 2013 KOnung Oskar Ls Mmne, Stiftelsen s fattigvårdsstyrelse 17851' Konung Oskar och Drottning Jo~efina, - -s folkskela 2415 Föreningen till minne.af _ s kyrko- o. skolråd Konung Oskar II o. Drottning Sofias - -s skyddskommitte : 3713 guldbröuopsminne Ungdoms- Fören. (K. F. U. F.) Konungens Hospital, dess direktion kommunalförening högsta domstol realskola militärh?spitals- o. medaljfonder 3070 Klockare mottagmngar Knipers, Änkefru, pensionsinrättning statsråd 1511 Kommanditbolaget Burman & Co 2796 Konvalescenthem, Albert o. Hulda Pål- Kommandop.xp., Sjöf'örsvllrets 15 2~ b sons 1767 ViKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. 'VIKING. OREBRO

14 [8254] Iunchålls-reg ister, Konvalescenthem, Sthlm s stads 1757 Kuugsholmcns metodist-episkopalför- - Stockholms \1 saml Kraftska skolan realskola sällskapet 3624 Kungsholms allm, kommunalför Kraftverksbyrån, Vattenfallsstyr 1549 arbets stuga (östra) 3449 a Kreatursförsäkringsbolag (västra) b Kreatursförsäkringsbol.,Skandinaviska, barnhem 3418 i Stockholm 2917 barnkrubba 3468 Kreatursmarknad 4886 elementarskola för flickor 2342 Kreatursåterförsäkringsbolag förbered. Elementarskola för gossar 2345 b Kreditaktiebolaget, Skandinaviska församling 2015 Kreditförsäkringskontor s biblioteksstyrelse 2015 Kreditkassan af år 1922, Aktiebolaget s fattigvårdsstyrelse Krigsarkivet s folkskola 2417 Krigshofrätten, Kung! s skyddskommitte Krigshögskolan, Kungl. 2222, - -s ungdomsförening 3611 a Krigsskolan, Kungl., å Karlberg gossarna 3611 b Kr~gs.vet:nskap.sakad. b.ibliotek 16 46!- ~~~derg~rt~n :.._ Kriminalafdelning, Polisens läroverk for flickor 2345 a Kriminalexpeditionen skolkök 2344 Kristliga föreningen af unga kvinnor skyttegille fören. af unge män Kustartilleriet, Kungl , Gymnastikafdelning.., c Kvarteren inom hufvudstaden: förteck- - Ynglingafören., Sthlms 3606 ning med angifvande af rote Kronobergs Idrottsklubb 4464 h Kvartettsångare-förbundet 4038 Kronoutskylder, Betalning af'.. J654 Kvartettsångens befrämjande, SäIlska- Kronprinsessan Josefinas pens.inr. 2\1 83 pet för svenska Lovisas vårdanstalt föl' sjuka barn 3350 Kvartettsällskapet, Mazerska dess poliklinik 3312 Kvinnliga Fäktklubb, Sthlms 4444 b - Margaretas Landstormsfond 3761a Gymnastikfören., Sthlms Margaretas Minnesfond, Stiftelsen Gymnastiksällskapet Kronprinsessans Beklädnadsfören:s lo- - Kontorist- o. expeditföreningen 4265 kalafdeln. för Sthlms Stad 3761 b - Läkareassist., Institut för 3394 Kulturella Ungdomsrörelsen Tjänstemäns förbund, Sthlms stads 4168 Kungl. Automobilklubben 4433 Kvinnoförening, de döfstummas 3693 Biblioteket , Svenska allmänna, till djurens skydd 3806 Djurgårdens förvaltning för fosterlandets försvar, Svenska 375B - Dramatiska Teatern (plan 1826) 4505 Kvinnoklubben Teaterns aktiebolag 4506 Kvinnorna o. Landet, Föreningen Hofkapellets pensionsiur 3015 Kvinnornas Nationalförbund, Svenska 417l - Hofvet (o. slotten) _ 1501 Kyhlberger, G. A., Bankirfirma ':! Lustslotten vid Sthlm 1507 Kylteknik, Svenska fören. för Mindre Dramatiska Teatern (plan Kyrkliga förhållanden, Sthlms 2001 o. följ. 1834) ungdomsförbund, Sthlms 3610 Motorbåtklubben :: 4435 a Kyrkogårdsnämnden 5 61, Musikaliska Akademiens Ambets- Kyrkomusikerfören., Sthlms 4049 mäns och Lärares förening 4150 Kyrkor, kapell och bönesalar 562 Myntkabinettet, se Statens hi st. Kyrkoråd, Församlingarnas 2011 o. följ. museum Kyrkovärdar 562 Myntverket 1558 Kälkbacksåkning PensionsstyreJ.sen 1541 Källare, se Namnregistret: Restauranter Samfundet för utgifvande af hand- I Köpmannaförbund, Sveriges 2610 skrifter rörande Skandinaviens hi- Köpmannaförening, Stockholms 2606 storia )09 -s Centralbyrå 2606 Skolöfverstyrelsen 1574 Könmannafö, ening., Sveriges allmänna 2fi 12 Stadionstyrelsen 4407 a Köpruansklubb, Stockholms " Teatern (plan 1825) 4501 Köttbesiktningsbyråerna 1775 Teaterns aktiebolag Teatrarnes pensionsinrättning II Lagberedningen J 8 Kungsholmens ensk. läroverk 2341 Lagerhus- o. Fryshusstyrelse, Statens 1592 A.-B. SVENSI{A METAlLVERI{EN MÄSTEr~S.4MUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

15 " Innehälfs-reglster, Lagrådet " b Lifregementets dragoners sportkom- Lamms, Jacques o. Galathee, hem för mitte, 4455 c behöfvaude blinda 1815 Lifrustkammaren 1634, '- Konvalecenthem förtuberkulossjuka Lifräddningssällskapet, Svenska b Landsföreningen, Frisinnade Likbränningsföreningen, Svenska, se - för folknykterhet utan förbud (L. Svenska eldbegängelseföreningen 4000, F. U. F.) 3836 Liljeholmens arbetsstuga 34:50 - för Sveriges tobakshandlare folkskola 2438 Landstorms förbund, Sthlms skytteförening, se Södermalms o. - - sjukvårdsafdelning 3659 Liljeh \ Lsndstormsförening, Gustaf Vasa 4107' b Liljevalchs konsthall Landstormsföreningars Centralförbund, Linköpingapojkarne, Fören d Sveriges 4105 Linne-Sällskapet, Svenska 3938 Landstormafond, Kronprinsessan Mar- Litteratörernas o.artisternas pensionsgaretas 3761 a fören ' 3032 Landstormsområden 1910 Liv.-, se Lif. Landtbruksakademien, Kungl Ljusets bröder, Ordens' Samfundet, 31 16' -s bibliotek o. museum 1646»Ljusglimt», Fören 3736 Landtbruksklubben i Sthlm...., 4093 Lokalers utrymme. Allm Landtbruksstyrelsen, Kungl Lotskaptensexp 2618 Landtmäteristyrelsen, Kungl Lotskontor, Sthlms s Undervisningskurser 649 Lotsstyrelsen, Kungl Landtmäteriinstitutets studentkår 4161 d Lotsverkets ensk. pensionskassa 2952 Läntförsvarets kommandoexp 1523 a Lotten Wennbergs fond , Lantmännens Bank; A.-B. Svenska Luftfartyg, Besiktningsmän för Lappska missionens vänner Lundins, Hulda, högre slöjdseminarium Lars Hiertas minne, Stiftelsen 3555 Lupussjuka, Hemmet för Lawn-Tennisförbundet, Svenska a Lustslotten, Kung!., vid Sthlm 1507 Lawn Tennis Klubb, Sthlms allm 4468 b Lyceum för flickor Lejas, Benjamin, välgörenhetstiftelse 3544 Lychouska skolan ' \ Lidingö Idrottsförening 4464 i Lykttändarevaktkontor Lifförsäkringsaktieb. De förenada Lykttändarnes sjuk- o. begrafu.kassa Nordstjernan 2817 Lånbibliotek, se Yrkesreg. ~ Skäne Långbro. Sjukhuset vid Svea Långholmens centralfängelse (pastor) Thule Läkare, polikliniker och enskild sjuk- - Victoria 28:!1 vård 3304 o. följ. Lilf'örsäkringsanstalten Oden, Svenska 2829 Läkare, praktiserande i Sthlm, se Yrkesreg. -»Tryggl', Svenska 2839 Läkareaseist., Kvinnliga, Institut för.. 3il 94 Lifförsäkringsbolag o. följ. Läkaredistrikten :.., 1670 Lifförsäkringsbolaget, Allmänna 2823 Läkareinrättningen, Strandbergska Balder,ömsesidigt 2827 Läkaresällskapet, Svenska Framtiden, ömsesidigt 2885 b -s bibliotek, Svenska I. O. G. T. ömsesidigt Läkare åt obemedlade barnaföderskor 1753 '- Svecia 2843 Läkarförbund, Sveriges Svenska, 2833 Läkareförening, Stockholms 3951.;--Valand. ömsesidigt 2835 Länsfängelse, 'se Straffängelset Lifförsäkringsförening, Järnvägsm.na 2999 Läraresällskap, Stoekholms..... ~ a --;- Svenska Postpersonalens 2993 Lärare o. lärarinnor, folkskole o. följ. Lilf'örsäkringskontor Lärarinneseminarier följ. Lifgardes, Göta, församl, 2059 Lärarinnornas pensionsfören:g, Svenska stab och kompanistat.. o. 249:3 Lärarinnornas v. Sveriges högre skolor Lifgardes, Svea, försam! f. kvinnl. ungdom pensionsinrättn stab och kompanistat 2491 Lärarnas v. elementarläroverken nya - underofficerares understödsförening 2!l82 änke- och pupillkassa 2946 Lifgardets till häst församling 2) 61 Lärlingshem. Sthlms, Fören pensionskassa 2980 Lärlings- o. yrkesskolestyrelsen, Sthlms _ - stab och skvadronstat 2495 stads 1810 Lifregemeutets dragoner stab och skva- Läroanstalt f.baptistförsamling:slärare ', dronstat o. predikanter 22,56 OLSSON & ROSENLUND [8255] SE ANNONSER PÅ KARTAN

16 L8256J Innehålls-register. Lärover~. Allm o. ~~I~.1 Mediko-mekaniska gymnastikinstitut,. r; Enskrl~.a 2~ 21 o. foi J '. ~anders )~ Laroverksofverstyrelsen, se Skolofver- Mejerier styrelsen :: ; 15 74[ 1 Melinska ste~?grafförbundet 39 8~ Lasesalong, Stockholms, Foremngen f. - stenografföreningen 398D 1646, 3815 Mereuri-Schartauanernu 4263 Löneaftalsnämnden 1883 Metallmanufakturförening, Sveriges 4291 b Meteorologiska byrån 1591 Madrigalsällskap, Stockholms b Metodist-episkopal församlingar Magistrat och rådhusrätt Metodistkyrkans Centralmission 2089 Malmqvistska barnuppfostringsanst 3622 Militieombudsmansexp 741, 1608 b Malmö, Försäkringsbolaget 2898 Militärbyrån (järnv.) 3235 Manilla Döfstumskola o. Seminarium Militärhospitals- och medalj fonder, 1646, 2297 Konungens 3070 Manufakturhandelsbitr.fören., Sthlms 4273.Militär Idrotts Stockholmsdistr 4455 Manufakturhandlareföreningen i Sthlm Militärlitteratur föreningen Mantalsnämnd, Stockholms stads 1709 a Militärläkareföreningen, Svenska Margaretahemmet, Föreningen Militärläroverken 741, Mari.~ barnkrubba ; forber. elementarskola \! M!l!t~rläroverksinsl?ektionen 2~.8~ 2348 Militärstateu, se Forsvaret o. följ, - församling Militärsällskapet i Stockholm s fattigvärdsstyrelse 1796 Milkontoret (järnv.) s folkskola Mindre Dramatiska Teatern (plan 1834) s folkskolas skolkök b Mineralvattenfabriker s skyddakommitte Minneslista, Kommunal Mjölkdroppe. Fören Minuthandelsförerus pensionskassa." sjukhus Missionsförbundet, Svenska västra arbetsstuga Missionsförening Stockholms Evange- Mariebergs idrottsklubb j lisk-lutherska 3589 Marinens flygväsende 1530 Missionsförsamling, Betesda 3593 Marinförvaltningen, Kung! Missionskonferensens Arbetskommittå, Maringenjörkåren Allm, Svenska 3582 Marinintendentskolan Missionsstyrelse, Svenska kyrkans Marinintendenturkåren Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner 3594.Marinlitteraturföreningen Svenska 3586 Marinläkarekären 2531 Mjölkdroppen i Stockholm, Fören 3618 Marinstaben 1532 Mjölklaboratorium, Hälsovårdsnämn- Maskinafdelniugen (järnv.) 3239 dens 1763 Maskinbyrån (järnv.) 3233 Moderata Kvinnoförbundet i Sthlm 4172 b Maskinförsäkr:skontor Kvinnoförbund, Sveriges 4172 a Maskinindustriförening, Sveriges Mosaiska församlingen Maskinistföreningen i Sthlm fattigvårdsnämnden 2083 Matlagniugsskolor, se Skolor församlingens religionsskola 2463 Mattens arbetsstuga 3455 Mosabacke Gängbro-Aktiebolag barnkrubba 3473 Motorbätklubben, Kungl a - församling 2021 Motorbåtsinspektör s biblioteksstyrelse 2021 Motorcykelklubben, Svenska 4435 b - -8 fattigvårdsstyrelse 1789 Murbeckska Stiftelsen s folkskola Museer '; 49, s skyddskornmitte 3717 Museet, Hygieniska 1639,1646 Matvaruhandlareföreuing, Stoekholms 4278 Musikaliska akademien (plan 1837) 1627 Mazerska kvartettsällskapet _ s bibliotek 1646 Medelklassens Riksförbund s konservatorium 2234 Medicinalbyrän s Ämbetsmäns o. Lärares Förening 415(' Medicinalstyrelsen, Kungl. 735, konstföreningen 4024 Medicinalväxtföreningen, Svenska sällskapet b Medicinsk forskning, Svenska Sällska- Musikkulturens främjande, Stiftelsen 4041 b pets för 3966 Musik- o bokhandlames pensionsför Medicinska föreningen 4161 e Musikerföreningen, Svenska 3025 Mediko-kirurg, institntet, Karolinska 2208 Musikföreningen JÖNKOPINGS ---,,- JI.JRIDISKA. SYRA H A M N G AT A N

17 Innehålls.register. [8257] Musikhistoriska museet 1637, 16'46 Nordiska Samfundet till bekämpande af. Musikskola, se Yrkerreg.: Lärare imusik det vetenskapliga djurplågeriet 3810 Mynt, utländskt, in- och utväxlas, se Nordstjernan, Lifförsäkringsaktiebolag 2817 Yrkesregistret. Normalskolan för flickor Myntkabinettet, Kungl Nornan, Försäkringsaktieb 2899 Mynt- o. justeriugsverket, Kungl Norra frivilliga arbetshuset Målaremästareförening, Sthlms 4191\ - Polikliniken dess sjuk- o. begrafningskassa Spärvägarnas turlista Sveriges station, Sthlms Målårmästares kamratförening, Sthlms 4197 Norrköpings Enskilda Bank Mäklare 1895 Norrland, Brandför.saktiebolag , Mälaren, Försäkr. A.-B Norrlandsbanken, Aktieb., se A,-B. Mälarens Turisttrafikförening 4405 Svenska Handelsbanken Mälarebanken, J\ktieb 2739 Norrlands fasta försvar, Fören. för 3760 b - Centralkassa för Jordbrukskredit Gille b - Hypoteksförening Norrmalms Idrottsförening Notarii Publici k 1897 Namnregistret Numismatiska föreningen, Svenska 3908 Nationalekonomiska föreningen Nya Aktiebolaget Tivoli 4316 National förbund, Svenska Kvinnornas Dagligt Allehanda 4538 Nationalföreningen mot emigrationen Elementarskolan {ör flickor Nationalfören. mot tuberkulos, Sven- - Elementarskolan i Sthlm, Statens ska 3645 Profskola 2311 National-G. T.O. Sveriges nationalloge Försäkringsaktieb, Hansa 2895.', Nationalmuseum _ 1633, Idun, Sällskapet 3994 Nationalmuseum, tid, då det förevisas Kyrkans svenska församling 2085 Nationella Ungdomsförbund, Sveriges 371\8 - Språkkursen Ungdomsförbuudet i Sthlm Spårvägsaktiebolag, Stockholms, i Nattasyl, Stblms stads, för män 1814 likvidation ; 4317 Nattasylet för kvinnor Tiden, Sjuk- o. Begrafning-skassan 3112 Naturhistoriska riksmuseum 1622, 1646»Nyfikenhetsregisterl>(efter kartong 1840b) [I] Naturläkevännerna, Fören 4016 Nyfilologiska sällskapet Naturskyddsf6ren., Svenska 3905 Nykterhetsarmen 38,49 Naturvetenskapliga fören., Sthlms Nykterhetsfolkets i Sthlm Centralför- Navigationsskolan, dir. o. lärare 2291 samling 3851 Navigationsskoleinspektör Nykterhetsförbund, Stoekholms läns 3850,l Nedre juatitierevision, K. M:ts 1515 Nykterhetsnämnd, Sthlms Stads 1819 Neptun, Simklubben 4449 Nykterhetssällek. represent. församl, 3852 Nikolai arbetsstuga Nykterhetsorden Verdandi (N O V) församling Il Nykyrkliga Bokförlaget församlings kyrkofattigkassa 2011 Nådhammarföreningen u. p. a 3676 Nikolai gille, S:t Näringslifvet 2650 o. följ. 'Nobelbibliotek, Sv. akad:s, 1646 Nödhjälpskassan i Sthlm Nobelinstitut Nobelkommitteer Obligationer, utlottade, inlösas 2755 Nobelstiftelsen Obligationsförsäljare, se Yrkesregistret Nollerothaka stiftelsen 3068 o. Stadsrnnklare 1895 Norden, Bankaktiebolaget 2748 Ocean, Försäkringsaktieb 2896 ~ Försäkrings-Aktieb Oden, Svenska Iifförsäkriugsanstalten 2829 i- Svensk förening för nordiskt sam- Odlingssällskapet Stockholms omnejd b arbete 4346 Odontologiska Föreningen 416\ f 'Nordens Vänner, Sällskapet gäliskapet i Sthlm l Nordisk Språkforskning, Samfundet för 3912 Offentliga Lokalers utrymme Yachtassurans, Försäkr. bol Orficerarnes Hockeyklubb 4429 Nordiska. Djurskyddsföreningen Olycksfallf'örsäkringsaktiebol. Skandi- - Handelsbanken, A. B.' 2745 navien 28 85a' - museet 771, 1634, Olyck~fallsförsäkringsfören. Välfärd,..- museets nämnd 1634 OmRp.Ridie-G.. 2$\l4 - - främj., Samf.. f OIycksfallsf1irsäkringsinrättn Q. följ. v-e- Nykterhetsmötets Ceritralbestyrelse 3853 ulyckstallsförsäkringskontnr Il00 VIKING SKOKRÄM. INDUSTRI~AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

Innehålls- register.

Innehålls- register. '(8241J (l,' Innehålls- register. Adelns diskussionsklubb CA. D. K.)... 4062 Aktiebolaget Stockbolms Folkbank '" 2742 i.adertonhundrafemtio års mäns stiftelse 3661 - Stockholms Handelsbank... :t7 27.Adertonhundrasextiett

Läs mer

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 3 Framht> 30 57 Sleipner 43 10 Stenografbyrán 39 84 eningen 43 29 Stockholms Diskontobank 27 41 Föreningen 48 28 StockholmsPraktiskaHushitllsskola

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges. 1603 _ barnhem för flickor 2118

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

F200:20 BESTÄMMELSER ANGÅENDE BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10)

F200:20 BESTÄMMELSER ANGÅENDE BESIKTNINGSPLIKT OCH BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10) BESIKTNINGSFREKVENS 1 (10) Nedan lämnas sammanställning över förhållanden som medför besiktningsplikt för elektriska starkströmsanläggningar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Anvisningar 1.1 Revisionsbesiktning

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

KALL KRIGSREKLAM. May 28 2011. Erik Lakomaa, PHD, Ass Professor Page 1

KALL KRIGSREKLAM. May 28 2011. Erik Lakomaa, PHD, Ass Professor Page 1 KALL KRIGSREKLAM May 28 2011 Erik Lakomaa, PHD, Ass Professor Page 1 DET TOTALA FÖRSVARET FÖR DET TOTALA KRIGET Man kan utan överdrift hävda att Sverige under det kalla kriget var en av världens mest försvarsberedda

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 REFERENSLISTA 1 MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 PERSONUPPGIFTER Namn Ulf Sönegård Födelsedatum 590224 Tjänstgöring Ulf Sönegård EL o TEKNIK KONSULT AB St. Sigfridsgatan 8 541 30 SKÖVDE Egenföretagare 1996

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Länsförsäkringar har ett samhällsengagemang inom en mängd olika områden eftersom frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:139

Regeringens proposition 2004/05:139 Regeringens proposition 2004/05:139 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Prop. 2004/05:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran

Läs mer

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Pressinformation 2014-07-02 Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Här kommer övergripande programinformation om Kungafamiljens officiella uppdrag för hösten 2014. Några programpunker

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer