KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl Lejonet ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Lisbeth Lindqvist 2. Information om Öckerö kommuns mottagande av ensamkommande barn Anna-Lena Bengtsson, socialsekreterare informerar 3. Kommunfullmäktiges Uppdrag för år 2013 till Socialnämnden Au:s förslag: Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa uppdrag till Socialnämnden 2013 enligt föreliggande förslag efter justering. 4. Information om uppföljning av åtgärdsplan från majrapporten Mats Sundström, ekonom, informerar 5. * Delårsbokslut, måluppfyllelse samt prognos 1208 Au:s förslag: Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar ekonomisk rapport och måluppfyllelse per till Kommunstyrelsen. Paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 6. Åtgärdsplan Au:s förslag: Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärdsplan efter justering. Föreslagna effektiviseringar med bedömd kvalitetssänkning utgår. Beslutet inkluderar ett godkännande av förvaltningens förslag om avveckling av Öckerö kommuns MAR-tjänst. 7. Information om Bergmans gruppboende samt våra lokaler vid Hedens by Socialchef Ingela Johansson informerar Bilaga Dukas Bilaga Bilaga Bilaga Information 8. Besök Patientnämnden Bilaga 9. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till Bilaga 10. Redovisning av ekonomiskt bistånd augusti 2012 Bilaga

2 11. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under augusti enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS Medtages i pärm *Närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare

3 Öckerö Öckerö kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn Handläggare: Anna-Lena Bengtsson, socialsekreterare Läget i Sverige Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat stadig de senaste åren. År 2002 kom 550 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. År 2011 var de 2657 till antalet. I år tror man att det totalt kommer att komma ungefär 3100 flyktingbarn. De flesta barn kommer från Afghanistan eller Somalia. Sedan anvisar Migrationsverket barn till kommunerna som är så kallade Dublinärenden. Detta innebär att barn med Dublin-status inom sex månader ska bli tillbakaskickade till de länder i Europa där de först sökt asyl (lämnat fingeravtryck). Till dessa barn köper vi institutionsplaceringar utifrån deras speciella behov. Majoriteten av barnen har varit och är fortfarande pojkar som uppger att de är mellan 15 och 17 år. Med andra ord är det fråga om ungdomar, snarare än barn. De senaste åren har en ökning skett av barn så unga som 7-8 år som kommit ensamma till Sverige. 170 av Sveriges 290 kommuner har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Enskilda kommuner med överenskommelser tar emot allt mellan tre till hundra barn årligen. Statliga ersättningar ska täcka kommunernas kostnader för mottagande av ensamkommande barn. Öckerö kommuns mottagande År 2008 beslutade kommunstyrelsen att låta Öckerö kommun teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av fem ensamkommande flyktingbarn. Så skedde även år 2009, 2010 samt år I mars år 2010 övergick ansvaret för flyktingsamordningen från kommunstyrelsen till socialnämnden. Socialförvaltningens kostnader för mottagandet av ensamkommande barn täcks av de statliga ersättningar som Migrationsverket administrerar; Flyktingsamordnartjänsten och dess omkostnader finansieras av den halvmiljon kronor som följer per tecknat årsavtal om mottagande. Vad gäller kostnader för ungdomarnas vård och boende ersätts Öckerö kommun för de faktiska kostnaderna. Hittills har vi kunnat ge familjehem till de barn vars behov familjehemmet klarar av, annars har vi fått köpa institutionsplaceringar. Det lutar åt fler institutionsplaceringar då utbudet av familjehem i Öckerö kommun är begränsat. Barn med allvarliga trauman anländer till Öckerö. Detta innebär en del omplaceringar utifrån att barnens behov ska bli tillgodosedda.

4 Hur har det gått för de nitton barn som anvisats till Öckerö kommun? Åtta barn har flyttat till andra kommuner. Tre av dessa flyttade till släktingar, tre till eget boende och tre har blivit omplacerade på boenden. Två barn har fått avslag på asylansökan och kommer att avvisas efter att de fyllt 18 år. Tolv av de barn som anvisats till Öckerö har erhållit permanent uppehållstillstånd. Ett barn avvek från transitboendet i Malmö, innan socialsekreterarna hämtade barnet. Ett barn avvek från sitt boende i Alingsås efter knappt en månads placering och är utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem från Hur mår de tolv barn som kommit till Öckerö kommun? Samtliga uppger att de trivs bra i sina respektive familjehem. Samtliga tycker om att gå till skolan och har snabbt lärt sig svenska. Sex av dem har eller har haft behov av kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin. Av dessa har flera fått diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) utifrån de traumatiska upplevelser som de bär med sig och de symptom på detta som idag yttrar sig. Sex av barnen uppger sig ha kontakt med anhöriga i hemlandet. Samtliga barn tyngs av saknad efter och oro över anhöriga som finns kvar i hemlandet. De som har fått uppehållstillstånd planerar för en framtid i Sverige. Översikt 2008 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 1992 Afghanistan Ja Eget boende i Göteborg kommun K 1990 Kamerun Ja Eget boende i Göteborgs kommun K 1991 Irak Ja Hos morbror i Malmö kommun K 1992 Somalia Ja Hos föräldrar i Jönköpings kommun K 1994 Somalia Ja Hos föräldrar i Jönköpings kommun 2009 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag K 1992 Angola Uppskriven i ålder Hos vänner i Öckerö kommun M 1995 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun K 1995 Vietnam Nej I familjehem i Lerum kommun K 1993 Vietnam Nej I familjehem i Öckerö kommun K 1993 Somalia Ja Eget boende i Göteborgs kommun 2010 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 1994 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun M 1994 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun K 1996 Vietnam Ja I familjehem i Öckerö kommun K 1993 Eritrea Ja I familjehem i Göteborgs kommun M 1996 Somalia Ja I familjehem i Göteborgs kommun

5 2011 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 2000 Afghanistan Försvunnen Försvunnen M 1996 Syrien Avvikit Registrerad som avviken och utskriven från Migationsverkets mottagningssystem M 1996 Afghanistan Väntar på besked I familjehem i Öckerö kommun M 1996 Somalia Väntar på besked På asylboende i Mölndal kommun Planeras för mottagande och placering på boende i september 2012 Utmaningar Att hantera de barn som får avslag på sin asylansökan; stötta barnen och familjehemmen. Att utföra det krävande arbete som det innebär att samordna de olika inblandade aktörerna runt barnen; socialtjänsten, Migrationsverket, skolorna, tolkförmedlingar, sjukvården, gode män, familjehemmen. Socialtjänstens flyktingsamordnare bär samordningsansvaret. Att skapa möjligheter för ungdomarna att integreras i Öckerösamhället, genom svenska vänner, deltagande i föreningslivet, etc. Att när ungdomarna är mellan 18 och 21 år gamla, utifrån varje ungdoms individuella förutsättningar, slussa dem vidare från familjehemmen till ett självständigt vuxenliv; avseende egen bostad och egen försörjning. Att rekrytera ytterligare familjehem som kan möta dessa barns särskilda behov.

6 Socialnämnden effektivisering helår 2012 Bilaga 5 Uppföljning åtgärdsplan maj 2012 till juli Effekt Effekt Kommentar till beslutade åtgärder Effektivisering utan långsiktig kvalitetssänkning Minskad kostnad köpt plats Minskning Köpt plats: Psykogeriatrisk placering tas hem Ingen redovisad effekt 1207 Minskning Köpt plats: Ökad biståndsdel behandlingsenh Ingen redovisad effekt 1207 Minskning Köpt plats: Kortare insatser missbrukare - vård i hemmet Prognosticerad effekt -216 tkr. Två personer bereds plats på Bergmans respektive Solhöjden kv Minskning Köpt plats: Aktivt samarbete med Öbo om bostäder Prognosticerad effekt En person erhåller lgh med bostöd kv Minskad kostnad Köpt plats: Alternativa placeringar IFO/FH Tre insatser har omförhandlade priser till ett värde om -410 tkr. Ökad kostnad köpt plats Tillkommande 49 månader för sammanlagt 12 personer. Tvätt Solhöjden - indragning 0,25 tjänst Redovisad effekt ca 23 tkr Schemaförändring vid Heinövägen Ingen redovisad effekt > > Summa efter effektiviseringar utan långsiktig kvalitetssänkning Summa åtgärder

7 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2012 Diarienummer: 0020/12 Delårsrapport inklusive utfall, prognos & måluppfyllelse Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden: - Godkänner delårsrapporteringen och - Sänder rapporten vidare till kommunstyrelsen i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Utfall Det ackumulerade utfallet per augusti ligger på 67,52% (58,7%), dvs ca 0,8% (0,4%) över riktpunkten 66,7%. IFO/FH har en förbrukning på 71,0% (61,8%), Äldreomsorgen 65,31% (56,5%) och centralt är förbrukningen 53,7% (48,0%). Utfallet för intäkter är 5,2% över riktpunkt. Överskottet avseende intäkter består bl a av ökade hyresintäkter till följd av införandet av bruksvärdeshyra, ej budgeterade bidragsintäkter och återbetalt försörjningstöd. Den höga förbrukningen för förvaltningen som helhet kan i huvudsak tillskrivas Köpta platser inom IFO/FH, för vilka förbrukningen sammantaget är ca 90%. I bifogade resultatrapport (se bilaga 1) framgår att kontoklass 4, där Köpta platser ingår, har en förbrukning på 80%. Personalkostnaderna understiger riktpunkten med 1,3% (1,5%), vilket är missvisande då kostnader för månadslöner är lägre än normalt för augusti månad (semester) och timlönerna för augusti är förskjutna en månad och redovisas först i september. Dessutom saknas löneökningar from april till augusti för de flesta tjänstemän. Kommunals löneökningar from april finns dock med i resultatet. Förbrukningen för förvaltningen om 67,5% är också missvisande och hade således varit högre om timlönerna för augusti hade kunnat beaktas i augustiresultatet och alla nya löner varit avtalade och utbetalade. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

8 Prognos Prognosen för augusti visar ett underskott om tkr vilket fördelar sig på följande sätt: Underskott Köpt vård Underskott Personlig assistans Underskott Hemtjänst nattpatrull Överskott Socialförvaltningen centralt Överskott IFO/FH Centralt Övrigt överskott tkr -850 tkr -830 tkr +720 tkr +380 tkr +320 tkr tkr Investeringar Förvaltningens prognos investeringsprognos uppgår till 547 tkr, vilket är 112 tkr mindre än årets investeringsbudget om 660 tkr. Minskat behov av TimePoolinvesteringar är orsaken till den sänkta prognosen. Prognos Budget Överförda medel från tkr 500 tkr Investeringsbudget tkr 160 tkr 547 tkr 660 tkr Måluppfyllelse Måluppfyllelsen avseende 2012 års mål och satsningar framgår av bilaga 3. Överväganden - åtgärdsplan Socialförvaltningen har i ett särskilt ärende till arbetsutskott & nämnd föreslagit en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Investeringsutfall & -prognos Bilaga 3 Uppföljning av uppdragshandling inklusive måluppfyllelse, uppgiftsmått och ekonomisk prognos. Mats Sundström Ekonom

9 Socialnämnden augusti 2012 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 130 Övr. politisk verksamhet 0,0-11,3 0,0 0,0% 11,3 267 Alkoholtillstånd m m 0,0 0,0 3,0 0,0% 3,0 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 176, , ,0 73,0% 959,3 511 Vård o oms. ord. boende 35,7 296,2 819,8 36,1% 523,6 512 Vård o oms.särs. boende 60,7 481,4 714,9 67,3% 233,5 513 Insatser LSS egen regi 3 706, , ,3 65,3% ,0 514 Köpt vht LSS 1 129, , ,7 79,1% 1 474,0 535 Öppen verksamhet 209, , ,9 61,0% 755,1 552 Inst.vård vuxna missbruk. 185, , ,6 61,4% 698,7 554 Inst.vård barn och unga 879, , ,0 154,7% ,9 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 154, ,1 470,0 315,6% ,1 557 Fam.hemsvård barn o unga 306, , ,7 85,5% 323,7 558 Öppna ins. vuxna missbruk 99, , ,2 70,2% 590,5 568 Övr. insats. barn o unga -173,7 793, ,9 71,4% 317,6 571 Övrig vuxenvård 14,7 176,1 338,5 52,0% 162,4 575 Ekonomiskt bistånd 650, , ,0 67,2% 2 949,6 580 Individ&familjeomsorg,tot 799, , ,5 63,2% 4 368,3 585 Familjerätt 9,5 251,5 290,7 86,5% 39,2 610 Arbetsmarknadsåtgärder 6,3 40,3 149,2 27,0% 108,9 Totalt Individ/Familj/FH ,97% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 188, , ,9 59,0% 1 493,6 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 48,7 548,3 834,0 65,7% 285,7 511 Vård o oms. ord. boende 4 321, , ,0 65,9% ,9 512 Vård o oms.särs. boende 3 995, , ,7 65,5% ,9 535 Öppen verksamhet 155, , ,7 59,6% 799,7 Totalt Äldreomsorg ,31% Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht 75,7 636, ,0 63,0% 373,6 511 Vård o oms. ord. boende 0,8 33,0 232,0 14,2% 199,0 590 Socialförv. gemensamt 296, , ,2 53,6% 2 492,9 Totalt Kansli / Centralt ,69% Totalt per verksamhet ,52% Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter , , ,0 71,9% ,3 4 Köp av verksamhet mm 4 232, , ,1 80,6% 7 652,6 5 Personalkostnader , , ,9 65,4% ,6 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 231, , ,4 66,8% 9 170,3 7 Övriga verksamhetskostnad 73,8 754, ,4 54,8% 622,2 8 Övriga intäkter/kostnader 0,2 0,9 0,6 150,0% -0,3 9 Interna intäkter/kostnade 172,0 876, ,9 56,3% 680,7 Totalt per konto ,52%

10 Investeringar augusti 2012 Bilaga 3 Nämnd: Socialnämnden 2012 års investeringsbudget 31/8-12 Prognos Projekt Budget Utfall % Prognos Avvikelse mot budget / /3515 Sängar Solhöjden & Bergmans / /3516 Köp köksstolar Solhöjden /51330/3113//36220 Recykling - utrustning verkstad Ev kommentarer samt tidpunkt (kvartal) för genomförande/utbetalning 3054/ /3521 Uppdateringar larm Bergmans Öbo kommer att ta kostnaden för detta och debitera oss via hyran. Medlen föreslås föras till uppgradering av hemtjänstens larmsystem /51320/3114 AKKA-platta DV Behovet har förändrats. Ny AKKA-platta kommer ej behövas. Förvaltningen önskar föra över medlen till investering i Sälvägens utemiljö. Nämnda investering fanns med i förvaltningens investeringsäskade för / /3522 Liftar Solhöjden Vi har fått offert och beställt liftar för kr 3055/ /3523 Höj- & sänkbara skrivbord SSK/AT/SG /51313/3115 Inre underhåll Hemvärnsvägen del Överfört från ,02% /53500/3110 Telefoner Hedens by Beställning har gjorts till IT för resterande telefoner för IFO/FH samt ÄO. Faktura förväntas komma under hösten /59000/3005 TimePool för optimering av vikariehantering I nuläget kan vi inte se några ytterligare investeringsbehov avseende TimePool ,39% Justering ned till anslag 0 0 Summa ,23%

11 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2012 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING SAMMANFATTNING MÅL OCH SATSNINGAR UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det tillgänglighet jag kan lätt få kontakt Socialnämnden Uppdrag 1

12 engagemang jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGT MÅL ENLIGT KF-BESLUT brukare med insatser från hemtjänsten skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas - översyn av en förenklad biståndsbedömning - rutiner för LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten arbetas fram 4. MÅL OCH SATSNINGAR utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas - tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ansöka om att delta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer har arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd sysselsättning/praktik - ESF projekt Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse - stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam - utökat stöd till anhöriga har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning - inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper - översyn av boendeformer utifrån brukarnas behov uppföljning sker av kvaliteten i verksamheterna och förbättringsområden har identifierats - äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal - utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 6. BUDGET Summa, tkr BUDGET Socialnämnden Uppdrag 1

13 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. Socialnämnden Uppdrag 1

14 8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Personer 4 Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 671* Institutionsvård barn & unga Personer 5 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 1 166* Familjehem barn & unga Personer 16 Kontaktpersoner barn & unga Personer 13 Köpt boende vuxna Personer 5 Köpt boende psykiatri Personer 0 Försörjningsstöd Hushåll 224 Boendestöd Personer 34 Korttidsboende LSS Personer 19 Gruppboende/Serviceboende LSS Personer 27 Daglig verksamhet LSS Personer 33 Köpt daglig verksamhet LSS Personer 4 Köpt boende barn & unga LSS Personer 2 Köpt boende barn & unga LSS Dygn 730 Personlig assistans LSS Personer 22 Personer som tillhör personkretsen Personer 113 Ungdomar med försörjningsstöd som fått sysselsättning/praktik andel % ny Socialnämnden Uppdrag 1

15 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende Insatser Arbetsterapeutinsatser Insatser 310 Sjukgymnastinsatser ordinärt boende Insatser 180 Rehabilitering korttidsboende Personer 80 Dagrehabilitering Personer 56 Hemvårdsbidrag Personer 45 Matdistribution Personer 125 Matdistribution Portioner Hemtjänst Personer 195 Hemtjänst Timmar Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 32 Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % ny Socialnämnden Uppdrag 1

16 SAMMANFATTNING MÅL OCH SATSNINGAR Uppföljning augusti SOCIALNÄMNDEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KOMMUN- FULLMÄKTIGE Övergripande mål mandatperiod Brukare med insatser från hemtjänsten skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas Översyn av en förenklad biståndsbedömning Rutiner för LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten arbetas fram. 95 % av brukarna inom hemtjänsten har signerad genomförandeplan. 98 % på Solhöjden samt 100 % på Bergmans gruppboende. Ej påbörjat. Arbete pågår. NÄMND Övergripande mål mandatperiod Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ansöka om att delta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer Öckerö deltar i projektet. Projektledning, processledning är på gång och arbete pågår. Utbildning i tydliggörande pedagogik är påbörjad, 40 personer har genomgått utbildningen. Ytterligare utbildning kommer att ske under ht-12, vt-13 NÄMND Har arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd sysselsättning/praktik ESF projekt Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten Samverkan mellan de olika aktörerna fungerar, metodarbetet kan utvecklas. 26% av kommunens arbetslösa ungdomar (18-25 år) med försörjningsstöd har fått sysselsättning/praktik genom Öckerönavet under första halvåret. Av de 17 ungdomar (31% av kommunens arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd) som har deltagit i projektet har 82% fått sysselsättning/praktik. NÄMND Fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse Stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam Målet är delvis uppnått: 58 % av utskrivningsklara från sjukhuset, återgår till ordinärt boende utan vistelse på korttidsplats. (53 % juli 2011) Resultatet visar att något fler går hem efter en vårdplanering än föregående år vid samma tidpunkt. 28 personer från ordinärt boende har fått rehabilitering/återhämtning på en korttidsplats tom juli månad. (31 personer juli 2011). Bilaga till Uppdrag 1

17 Starten av mottagningsteam har skjutits upp till hösten. Mottagningsteamet är en förutsättning för att uppnå målet 85 % går hem efter sjukhusvistelse. Tvärprofessionella teamträffar har startats upp för hemtjänstområdena Hönö/Fotö, Öckerö/Hälsö, Björkö och Knippla. Utökat stöd till anhöriga Anhörigstödet fungerar väl och har blivit etablerad del av Socialförvaltningens verksamheter. Anhörigstödjaren har arbetat aktivt med att informera och marknadsföra sina insatser. Samverkan mellan primärvården behöver utvecklas för att kunna nå ännu flera anhöriga. För att utvärdera arbetet görs en brukarundersökning under hösten. NÄMND Har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper Översyn av boendeformer utifrån brukarnas behov Pågår. Grupp utsedd för samverkan mellan ÄO och IFO/Funk. Kartläggning inom IFO/Funk klar i kvartal stod 7 personer i kö till beslutad bostad med särskild service. Av dessa har 3 personer väntat i över tre månader på att beslutet ska verkställas. NÄMND Uppföljning sker av kvaliteten i verksamheterna och förbättringsområden har identifierats Äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Projektet avslutat. Rapportering sker till Kommunens Kvalitet i Korthet Kvalitetsutvecklaren är nu anställd och kommer samordna arbetet. Bilaga till Uppdrag 1

18 UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID SOCIALNÄMNDEN INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT UTF kv UTF kv BUD Institutionsvård vuxna missbrukare personer Institutionsvård vuxna missbrukare (s:a kv1+2) vårddygn Institutionsvård barn & unga personer Institutionsvård barn & unga (s:a kv1+2) vårddygn Familjehem barn & unga personer Familjehem barn & unga (s:a kv1+2) vårddygn u.s Familjehem barn & unga, flykting personer u.s Kontaktpersoner barn & unga personer Köpt boende vuxna personer Köpt boende psykiatri personer Försörjningsstöd hushåll Boendestöd personer Korttidsvistelse LSS/SOL barn- & unga personer Gruppboende/Serviceboende LSS personer Daglig verksamhet LSS personer Bilaga till Uppdrag 1

19 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT UTF kv UTF kv BUD Köpt daglig verksamhet LSS personer Köpt boende barn & unga, vuxna LSS personer Köpt boende barn & unga, vuxna LSS (s:a kv1+2) dygn Personlig assistans LSS personer Personer som tillhör personkretsen personer u.s Ungdomar med försörjningsstöd som fått sysselsättning/praktik (s:a kv1+2) Andel % 26% Ny ÄLDREOMSORG MÅTT UTF kv UTF kv BUD Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende (s:a kv1+2) insatser Arbetsterapeutinsatser (s:a kv1+2) insatser Sjukgymnastinsatser ordinärt boende (s:a kv1+2) insatser Rehabilitering korttidsboende personer Dagrehabilitering personer Hemvårdsbidrag personer Matdistribution personer Matdistribution (s:a kv1+2) portioner Bilaga till Uppdrag 1

20 ÄLDREOMSORG MÅTT UTF kv UTF kv BUD Hemtjänst personer Hemtjänst (s:a kv1+2) timmar Särskilt boende Solhöjden platser Särskilt boende Bergmans platser Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse (s:a kv1+2) andel % 57% ny Bilaga till Uppdrag 1

21 EKONOMISK UPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN Den höga förbrukningen för förvaltningen kan i huvudsak tillskrivas Köpta platser inom IFO/FH. Förbrukningen för kontoklass 4 Köp av verksamhet, där Köpta platser ingår, har en förbrukning på 80%. Prognosen för augusti visar ett underskott om tkr vilket fördelar sig på följande sätt: Underskott Köpt vård tkr Underskott Personlig assistans -850 tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull -830 tkr Överskott Socialförvaltningen centralt +720 tkröverskott IFO/FH Centralt +380 tkr Övrigt överskott +320 tkr tkr Öckerö kommun 2011-xx-xx Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht Övr. politisk verksamhet Alkoholtillstånd m m Gemensamt äldreomsorg Vård o oms. enl SoL /HSL Vård o oms. ord. boende Vård o oms.särs. boende Insatser LSS egen regi Köpt vht LSS Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk Bilaga till Uppdrag 1

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-10-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdagen den 22 oktober 2013 OBS tid! kl 15.15 Kommunhuset - Lejonet OBS! tid! Öckeröalliansens

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-08-27 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 2 september 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-01-08 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 15 januari 2013 kl 14.00 OBS! Tid! Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-19 2

Socialnämnden 2013-06-19 2 Socialnämnden 2013-06-19 2 SN 44 Ändring av föredragningslistan Socialnämndens beslut Dagordningen ändras redaktionellt. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef avseende redogörelse omvärldsbevakning

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Obs dag! Onsdagen den 28 maj 2014 kl 16:00 Kommunhuset - Lejonet OBS TID! Öckeröalliansens

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Innehåll Det politiska ansvaret...3 Socialtjänstens organisation...7 Fakta om socialtjänsten...9 Programområden...11 Lagstiftning...16 Fakta om Sundsvalls kommun...17

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 september 2013 kl 19:00 21:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 september 2013 kl 19:00 21:30 1 (15) Plats och tid ande Övriga Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 september 2013 kl 19:00 21:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer