KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl Lejonet ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Lisbeth Lindqvist 2. Information om Öckerö kommuns mottagande av ensamkommande barn Anna-Lena Bengtsson, socialsekreterare informerar 3. Kommunfullmäktiges Uppdrag för år 2013 till Socialnämnden Au:s förslag: Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa uppdrag till Socialnämnden 2013 enligt föreliggande förslag efter justering. 4. Information om uppföljning av åtgärdsplan från majrapporten Mats Sundström, ekonom, informerar 5. * Delårsbokslut, måluppfyllelse samt prognos 1208 Au:s förslag: Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar ekonomisk rapport och måluppfyllelse per till Kommunstyrelsen. Paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 6. Åtgärdsplan Au:s förslag: Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärdsplan efter justering. Föreslagna effektiviseringar med bedömd kvalitetssänkning utgår. Beslutet inkluderar ett godkännande av förvaltningens förslag om avveckling av Öckerö kommuns MAR-tjänst. 7. Information om Bergmans gruppboende samt våra lokaler vid Hedens by Socialchef Ingela Johansson informerar Bilaga Dukas Bilaga Bilaga Bilaga Information 8. Besök Patientnämnden Bilaga 9. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till Bilaga 10. Redovisning av ekonomiskt bistånd augusti 2012 Bilaga

2 11. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under augusti enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS Medtages i pärm *Närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare

3 Öckerö Öckerö kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn Handläggare: Anna-Lena Bengtsson, socialsekreterare Läget i Sverige Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat stadig de senaste åren. År 2002 kom 550 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. År 2011 var de 2657 till antalet. I år tror man att det totalt kommer att komma ungefär 3100 flyktingbarn. De flesta barn kommer från Afghanistan eller Somalia. Sedan anvisar Migrationsverket barn till kommunerna som är så kallade Dublinärenden. Detta innebär att barn med Dublin-status inom sex månader ska bli tillbakaskickade till de länder i Europa där de först sökt asyl (lämnat fingeravtryck). Till dessa barn köper vi institutionsplaceringar utifrån deras speciella behov. Majoriteten av barnen har varit och är fortfarande pojkar som uppger att de är mellan 15 och 17 år. Med andra ord är det fråga om ungdomar, snarare än barn. De senaste åren har en ökning skett av barn så unga som 7-8 år som kommit ensamma till Sverige. 170 av Sveriges 290 kommuner har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Enskilda kommuner med överenskommelser tar emot allt mellan tre till hundra barn årligen. Statliga ersättningar ska täcka kommunernas kostnader för mottagande av ensamkommande barn. Öckerö kommuns mottagande År 2008 beslutade kommunstyrelsen att låta Öckerö kommun teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av fem ensamkommande flyktingbarn. Så skedde även år 2009, 2010 samt år I mars år 2010 övergick ansvaret för flyktingsamordningen från kommunstyrelsen till socialnämnden. Socialförvaltningens kostnader för mottagandet av ensamkommande barn täcks av de statliga ersättningar som Migrationsverket administrerar; Flyktingsamordnartjänsten och dess omkostnader finansieras av den halvmiljon kronor som följer per tecknat årsavtal om mottagande. Vad gäller kostnader för ungdomarnas vård och boende ersätts Öckerö kommun för de faktiska kostnaderna. Hittills har vi kunnat ge familjehem till de barn vars behov familjehemmet klarar av, annars har vi fått köpa institutionsplaceringar. Det lutar åt fler institutionsplaceringar då utbudet av familjehem i Öckerö kommun är begränsat. Barn med allvarliga trauman anländer till Öckerö. Detta innebär en del omplaceringar utifrån att barnens behov ska bli tillgodosedda.

4 Hur har det gått för de nitton barn som anvisats till Öckerö kommun? Åtta barn har flyttat till andra kommuner. Tre av dessa flyttade till släktingar, tre till eget boende och tre har blivit omplacerade på boenden. Två barn har fått avslag på asylansökan och kommer att avvisas efter att de fyllt 18 år. Tolv av de barn som anvisats till Öckerö har erhållit permanent uppehållstillstånd. Ett barn avvek från transitboendet i Malmö, innan socialsekreterarna hämtade barnet. Ett barn avvek från sitt boende i Alingsås efter knappt en månads placering och är utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem från Hur mår de tolv barn som kommit till Öckerö kommun? Samtliga uppger att de trivs bra i sina respektive familjehem. Samtliga tycker om att gå till skolan och har snabbt lärt sig svenska. Sex av dem har eller har haft behov av kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin. Av dessa har flera fått diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) utifrån de traumatiska upplevelser som de bär med sig och de symptom på detta som idag yttrar sig. Sex av barnen uppger sig ha kontakt med anhöriga i hemlandet. Samtliga barn tyngs av saknad efter och oro över anhöriga som finns kvar i hemlandet. De som har fått uppehållstillstånd planerar för en framtid i Sverige. Översikt 2008 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 1992 Afghanistan Ja Eget boende i Göteborg kommun K 1990 Kamerun Ja Eget boende i Göteborgs kommun K 1991 Irak Ja Hos morbror i Malmö kommun K 1992 Somalia Ja Hos föräldrar i Jönköpings kommun K 1994 Somalia Ja Hos föräldrar i Jönköpings kommun 2009 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag K 1992 Angola Uppskriven i ålder Hos vänner i Öckerö kommun M 1995 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun K 1995 Vietnam Nej I familjehem i Lerum kommun K 1993 Vietnam Nej I familjehem i Öckerö kommun K 1993 Somalia Ja Eget boende i Göteborgs kommun 2010 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 1994 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun M 1994 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun K 1996 Vietnam Ja I familjehem i Öckerö kommun K 1993 Eritrea Ja I familjehem i Göteborgs kommun M 1996 Somalia Ja I familjehem i Göteborgs kommun

5 2011 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 2000 Afghanistan Försvunnen Försvunnen M 1996 Syrien Avvikit Registrerad som avviken och utskriven från Migationsverkets mottagningssystem M 1996 Afghanistan Väntar på besked I familjehem i Öckerö kommun M 1996 Somalia Väntar på besked På asylboende i Mölndal kommun Planeras för mottagande och placering på boende i september 2012 Utmaningar Att hantera de barn som får avslag på sin asylansökan; stötta barnen och familjehemmen. Att utföra det krävande arbete som det innebär att samordna de olika inblandade aktörerna runt barnen; socialtjänsten, Migrationsverket, skolorna, tolkförmedlingar, sjukvården, gode män, familjehemmen. Socialtjänstens flyktingsamordnare bär samordningsansvaret. Att skapa möjligheter för ungdomarna att integreras i Öckerösamhället, genom svenska vänner, deltagande i föreningslivet, etc. Att när ungdomarna är mellan 18 och 21 år gamla, utifrån varje ungdoms individuella förutsättningar, slussa dem vidare från familjehemmen till ett självständigt vuxenliv; avseende egen bostad och egen försörjning. Att rekrytera ytterligare familjehem som kan möta dessa barns särskilda behov.

6 Socialnämnden effektivisering helår 2012 Bilaga 5 Uppföljning åtgärdsplan maj 2012 till juli Effekt Effekt Kommentar till beslutade åtgärder Effektivisering utan långsiktig kvalitetssänkning Minskad kostnad köpt plats Minskning Köpt plats: Psykogeriatrisk placering tas hem Ingen redovisad effekt 1207 Minskning Köpt plats: Ökad biståndsdel behandlingsenh Ingen redovisad effekt 1207 Minskning Köpt plats: Kortare insatser missbrukare - vård i hemmet Prognosticerad effekt -216 tkr. Två personer bereds plats på Bergmans respektive Solhöjden kv Minskning Köpt plats: Aktivt samarbete med Öbo om bostäder Prognosticerad effekt En person erhåller lgh med bostöd kv Minskad kostnad Köpt plats: Alternativa placeringar IFO/FH Tre insatser har omförhandlade priser till ett värde om -410 tkr. Ökad kostnad köpt plats Tillkommande 49 månader för sammanlagt 12 personer. Tvätt Solhöjden - indragning 0,25 tjänst Redovisad effekt ca 23 tkr Schemaförändring vid Heinövägen Ingen redovisad effekt > > Summa efter effektiviseringar utan långsiktig kvalitetssänkning Summa åtgärder

7 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2012 Diarienummer: 0020/12 Delårsrapport inklusive utfall, prognos & måluppfyllelse Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden: - Godkänner delårsrapporteringen och - Sänder rapporten vidare till kommunstyrelsen i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Utfall Det ackumulerade utfallet per augusti ligger på 67,52% (58,7%), dvs ca 0,8% (0,4%) över riktpunkten 66,7%. IFO/FH har en förbrukning på 71,0% (61,8%), Äldreomsorgen 65,31% (56,5%) och centralt är förbrukningen 53,7% (48,0%). Utfallet för intäkter är 5,2% över riktpunkt. Överskottet avseende intäkter består bl a av ökade hyresintäkter till följd av införandet av bruksvärdeshyra, ej budgeterade bidragsintäkter och återbetalt försörjningstöd. Den höga förbrukningen för förvaltningen som helhet kan i huvudsak tillskrivas Köpta platser inom IFO/FH, för vilka förbrukningen sammantaget är ca 90%. I bifogade resultatrapport (se bilaga 1) framgår att kontoklass 4, där Köpta platser ingår, har en förbrukning på 80%. Personalkostnaderna understiger riktpunkten med 1,3% (1,5%), vilket är missvisande då kostnader för månadslöner är lägre än normalt för augusti månad (semester) och timlönerna för augusti är förskjutna en månad och redovisas först i september. Dessutom saknas löneökningar from april till augusti för de flesta tjänstemän. Kommunals löneökningar from april finns dock med i resultatet. Förbrukningen för förvaltningen om 67,5% är också missvisande och hade således varit högre om timlönerna för augusti hade kunnat beaktas i augustiresultatet och alla nya löner varit avtalade och utbetalade. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

8 Prognos Prognosen för augusti visar ett underskott om tkr vilket fördelar sig på följande sätt: Underskott Köpt vård Underskott Personlig assistans Underskott Hemtjänst nattpatrull Överskott Socialförvaltningen centralt Överskott IFO/FH Centralt Övrigt överskott tkr -850 tkr -830 tkr +720 tkr +380 tkr +320 tkr tkr Investeringar Förvaltningens prognos investeringsprognos uppgår till 547 tkr, vilket är 112 tkr mindre än årets investeringsbudget om 660 tkr. Minskat behov av TimePoolinvesteringar är orsaken till den sänkta prognosen. Prognos Budget Överförda medel från tkr 500 tkr Investeringsbudget tkr 160 tkr 547 tkr 660 tkr Måluppfyllelse Måluppfyllelsen avseende 2012 års mål och satsningar framgår av bilaga 3. Överväganden - åtgärdsplan Socialförvaltningen har i ett särskilt ärende till arbetsutskott & nämnd föreslagit en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Investeringsutfall & -prognos Bilaga 3 Uppföljning av uppdragshandling inklusive måluppfyllelse, uppgiftsmått och ekonomisk prognos. Mats Sundström Ekonom

9 Socialnämnden augusti 2012 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 130 Övr. politisk verksamhet 0,0-11,3 0,0 0,0% 11,3 267 Alkoholtillstånd m m 0,0 0,0 3,0 0,0% 3,0 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 176, , ,0 73,0% 959,3 511 Vård o oms. ord. boende 35,7 296,2 819,8 36,1% 523,6 512 Vård o oms.särs. boende 60,7 481,4 714,9 67,3% 233,5 513 Insatser LSS egen regi 3 706, , ,3 65,3% ,0 514 Köpt vht LSS 1 129, , ,7 79,1% 1 474,0 535 Öppen verksamhet 209, , ,9 61,0% 755,1 552 Inst.vård vuxna missbruk. 185, , ,6 61,4% 698,7 554 Inst.vård barn och unga 879, , ,0 154,7% ,9 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 154, ,1 470,0 315,6% ,1 557 Fam.hemsvård barn o unga 306, , ,7 85,5% 323,7 558 Öppna ins. vuxna missbruk 99, , ,2 70,2% 590,5 568 Övr. insats. barn o unga -173,7 793, ,9 71,4% 317,6 571 Övrig vuxenvård 14,7 176,1 338,5 52,0% 162,4 575 Ekonomiskt bistånd 650, , ,0 67,2% 2 949,6 580 Individ&familjeomsorg,tot 799, , ,5 63,2% 4 368,3 585 Familjerätt 9,5 251,5 290,7 86,5% 39,2 610 Arbetsmarknadsåtgärder 6,3 40,3 149,2 27,0% 108,9 Totalt Individ/Familj/FH ,97% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 188, , ,9 59,0% 1 493,6 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 48,7 548,3 834,0 65,7% 285,7 511 Vård o oms. ord. boende 4 321, , ,0 65,9% ,9 512 Vård o oms.särs. boende 3 995, , ,7 65,5% ,9 535 Öppen verksamhet 155, , ,7 59,6% 799,7 Totalt Äldreomsorg ,31% Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht 75,7 636, ,0 63,0% 373,6 511 Vård o oms. ord. boende 0,8 33,0 232,0 14,2% 199,0 590 Socialförv. gemensamt 296, , ,2 53,6% 2 492,9 Totalt Kansli / Centralt ,69% Totalt per verksamhet ,52% Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter , , ,0 71,9% ,3 4 Köp av verksamhet mm 4 232, , ,1 80,6% 7 652,6 5 Personalkostnader , , ,9 65,4% ,6 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 231, , ,4 66,8% 9 170,3 7 Övriga verksamhetskostnad 73,8 754, ,4 54,8% 622,2 8 Övriga intäkter/kostnader 0,2 0,9 0,6 150,0% -0,3 9 Interna intäkter/kostnade 172,0 876, ,9 56,3% 680,7 Totalt per konto ,52%

10 Investeringar augusti 2012 Bilaga 3 Nämnd: Socialnämnden 2012 års investeringsbudget 31/8-12 Prognos Projekt Budget Utfall % Prognos Avvikelse mot budget / /3515 Sängar Solhöjden & Bergmans / /3516 Köp köksstolar Solhöjden /51330/3113//36220 Recykling - utrustning verkstad Ev kommentarer samt tidpunkt (kvartal) för genomförande/utbetalning 3054/ /3521 Uppdateringar larm Bergmans Öbo kommer att ta kostnaden för detta och debitera oss via hyran. Medlen föreslås föras till uppgradering av hemtjänstens larmsystem /51320/3114 AKKA-platta DV Behovet har förändrats. Ny AKKA-platta kommer ej behövas. Förvaltningen önskar föra över medlen till investering i Sälvägens utemiljö. Nämnda investering fanns med i förvaltningens investeringsäskade för / /3522 Liftar Solhöjden Vi har fått offert och beställt liftar för kr 3055/ /3523 Höj- & sänkbara skrivbord SSK/AT/SG /51313/3115 Inre underhåll Hemvärnsvägen del Överfört från ,02% /53500/3110 Telefoner Hedens by Beställning har gjorts till IT för resterande telefoner för IFO/FH samt ÄO. Faktura förväntas komma under hösten /59000/3005 TimePool för optimering av vikariehantering I nuläget kan vi inte se några ytterligare investeringsbehov avseende TimePool ,39% Justering ned till anslag 0 0 Summa ,23%

11 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2012 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING SAMMANFATTNING MÅL OCH SATSNINGAR UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det tillgänglighet jag kan lätt få kontakt Socialnämnden Uppdrag 1

12 engagemang jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGT MÅL ENLIGT KF-BESLUT brukare med insatser från hemtjänsten skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas - översyn av en förenklad biståndsbedömning - rutiner för LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten arbetas fram 4. MÅL OCH SATSNINGAR utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas - tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ansöka om att delta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer har arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd sysselsättning/praktik - ESF projekt Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse - stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam - utökat stöd till anhöriga har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning - inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper - översyn av boendeformer utifrån brukarnas behov uppföljning sker av kvaliteten i verksamheterna och förbättringsområden har identifierats - äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal - utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 6. BUDGET Summa, tkr BUDGET Socialnämnden Uppdrag 1

13 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. Socialnämnden Uppdrag 1

14 8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Personer 4 Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 671* Institutionsvård barn & unga Personer 5 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 1 166* Familjehem barn & unga Personer 16 Kontaktpersoner barn & unga Personer 13 Köpt boende vuxna Personer 5 Köpt boende psykiatri Personer 0 Försörjningsstöd Hushåll 224 Boendestöd Personer 34 Korttidsboende LSS Personer 19 Gruppboende/Serviceboende LSS Personer 27 Daglig verksamhet LSS Personer 33 Köpt daglig verksamhet LSS Personer 4 Köpt boende barn & unga LSS Personer 2 Köpt boende barn & unga LSS Dygn 730 Personlig assistans LSS Personer 22 Personer som tillhör personkretsen Personer 113 Ungdomar med försörjningsstöd som fått sysselsättning/praktik andel % ny Socialnämnden Uppdrag 1

15 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende Insatser Arbetsterapeutinsatser Insatser 310 Sjukgymnastinsatser ordinärt boende Insatser 180 Rehabilitering korttidsboende Personer 80 Dagrehabilitering Personer 56 Hemvårdsbidrag Personer 45 Matdistribution Personer 125 Matdistribution Portioner Hemtjänst Personer 195 Hemtjänst Timmar Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 32 Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % ny Socialnämnden Uppdrag 1

16 SAMMANFATTNING MÅL OCH SATSNINGAR Uppföljning augusti SOCIALNÄMNDEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KOMMUN- FULLMÄKTIGE Övergripande mål mandatperiod Brukare med insatser från hemtjänsten skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas Översyn av en förenklad biståndsbedömning Rutiner för LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten arbetas fram. 95 % av brukarna inom hemtjänsten har signerad genomförandeplan. 98 % på Solhöjden samt 100 % på Bergmans gruppboende. Ej påbörjat. Arbete pågår. NÄMND Övergripande mål mandatperiod Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ansöka om att delta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer Öckerö deltar i projektet. Projektledning, processledning är på gång och arbete pågår. Utbildning i tydliggörande pedagogik är påbörjad, 40 personer har genomgått utbildningen. Ytterligare utbildning kommer att ske under ht-12, vt-13 NÄMND Har arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd sysselsättning/praktik ESF projekt Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten Samverkan mellan de olika aktörerna fungerar, metodarbetet kan utvecklas. 26% av kommunens arbetslösa ungdomar (18-25 år) med försörjningsstöd har fått sysselsättning/praktik genom Öckerönavet under första halvåret. Av de 17 ungdomar (31% av kommunens arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd) som har deltagit i projektet har 82% fått sysselsättning/praktik. NÄMND Fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse Stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam Målet är delvis uppnått: 58 % av utskrivningsklara från sjukhuset, återgår till ordinärt boende utan vistelse på korttidsplats. (53 % juli 2011) Resultatet visar att något fler går hem efter en vårdplanering än föregående år vid samma tidpunkt. 28 personer från ordinärt boende har fått rehabilitering/återhämtning på en korttidsplats tom juli månad. (31 personer juli 2011). Bilaga till Uppdrag 1

17 Starten av mottagningsteam har skjutits upp till hösten. Mottagningsteamet är en förutsättning för att uppnå målet 85 % går hem efter sjukhusvistelse. Tvärprofessionella teamträffar har startats upp för hemtjänstområdena Hönö/Fotö, Öckerö/Hälsö, Björkö och Knippla. Utökat stöd till anhöriga Anhörigstödet fungerar väl och har blivit etablerad del av Socialförvaltningens verksamheter. Anhörigstödjaren har arbetat aktivt med att informera och marknadsföra sina insatser. Samverkan mellan primärvården behöver utvecklas för att kunna nå ännu flera anhöriga. För att utvärdera arbetet görs en brukarundersökning under hösten. NÄMND Har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper Översyn av boendeformer utifrån brukarnas behov Pågår. Grupp utsedd för samverkan mellan ÄO och IFO/Funk. Kartläggning inom IFO/Funk klar i kvartal stod 7 personer i kö till beslutad bostad med särskild service. Av dessa har 3 personer väntat i över tre månader på att beslutet ska verkställas. NÄMND Uppföljning sker av kvaliteten i verksamheterna och förbättringsområden har identifierats Äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Projektet avslutat. Rapportering sker till Kommunens Kvalitet i Korthet Kvalitetsutvecklaren är nu anställd och kommer samordna arbetet. Bilaga till Uppdrag 1

18 UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID SOCIALNÄMNDEN INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT UTF kv UTF kv BUD Institutionsvård vuxna missbrukare personer Institutionsvård vuxna missbrukare (s:a kv1+2) vårddygn Institutionsvård barn & unga personer Institutionsvård barn & unga (s:a kv1+2) vårddygn Familjehem barn & unga personer Familjehem barn & unga (s:a kv1+2) vårddygn u.s Familjehem barn & unga, flykting personer u.s Kontaktpersoner barn & unga personer Köpt boende vuxna personer Köpt boende psykiatri personer Försörjningsstöd hushåll Boendestöd personer Korttidsvistelse LSS/SOL barn- & unga personer Gruppboende/Serviceboende LSS personer Daglig verksamhet LSS personer Bilaga till Uppdrag 1

19 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT UTF kv UTF kv BUD Köpt daglig verksamhet LSS personer Köpt boende barn & unga, vuxna LSS personer Köpt boende barn & unga, vuxna LSS (s:a kv1+2) dygn Personlig assistans LSS personer Personer som tillhör personkretsen personer u.s Ungdomar med försörjningsstöd som fått sysselsättning/praktik (s:a kv1+2) Andel % 26% Ny ÄLDREOMSORG MÅTT UTF kv UTF kv BUD Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende (s:a kv1+2) insatser Arbetsterapeutinsatser (s:a kv1+2) insatser Sjukgymnastinsatser ordinärt boende (s:a kv1+2) insatser Rehabilitering korttidsboende personer Dagrehabilitering personer Hemvårdsbidrag personer Matdistribution personer Matdistribution (s:a kv1+2) portioner Bilaga till Uppdrag 1

20 ÄLDREOMSORG MÅTT UTF kv UTF kv BUD Hemtjänst personer Hemtjänst (s:a kv1+2) timmar Särskilt boende Solhöjden platser Särskilt boende Bergmans platser Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse (s:a kv1+2) andel % 57% ny Bilaga till Uppdrag 1

21 EKONOMISK UPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN Den höga förbrukningen för förvaltningen kan i huvudsak tillskrivas Köpta platser inom IFO/FH. Förbrukningen för kontoklass 4 Köp av verksamhet, där Köpta platser ingår, har en förbrukning på 80%. Prognosen för augusti visar ett underskott om tkr vilket fördelar sig på följande sätt: Underskott Köpt vård tkr Underskott Personlig assistans -850 tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull -830 tkr Överskott Socialförvaltningen centralt +720 tkröverskott IFO/FH Centralt +380 tkr Övrigt överskott +320 tkr tkr Öckerö kommun 2011-xx-xx Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht Övr. politisk verksamhet Alkoholtillstånd m m Gemensamt äldreomsorg Vård o oms. enl SoL /HSL Vård o oms. ord. boende Vård o oms.särs. boende Insatser LSS egen regi Köpt vht LSS Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk Bilaga till Uppdrag 1

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-10-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdagen den 22 oktober 2013 OBS tid! kl 15.15 Kommunhuset - Lejonet OBS! tid! Öckeröalliansens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2016-10-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 19 oktober 2016 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-01-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 14 januari 2014 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-09-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 24 september 2014 kl 16:00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-08-27 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 2 september 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdagen den 24 april 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl 15.00

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-06-11 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 17 juni 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-02-05 ( ) Kommunhuset, kl 14.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Claes Magnusson (M) tjg ers Gun Simonsson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-01-15 1(11) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-17.15 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) 1,2,7

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( )

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-10-22 ( ) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.15-17.15 Beslutande Utses att justera Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-01-08 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 15 januari 2013 kl 14.00 OBS! Tid! Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Tid Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.00

Tid Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.00 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-27 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.00 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Förmöte: Kl 14.00 Öckeröalliansen i Lejonet Kl 14.00 Socialdemokraterna

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 Uppdragshandling Socialnämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...7 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas en

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-08-21 Diarienummer SCN-2017-0339 Socialnämnden Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad 2013 feb 1 519 1 111 1 153 385 219 213 192 710 1 268 564 816 183 485 782 358 22 9 980 mar

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-05-06 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-12-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 16 december 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer