KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl Lejonet ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Lisbeth Lindqvist 2. Information om Öckerö kommuns mottagande av ensamkommande barn Anna-Lena Bengtsson, socialsekreterare informerar 3. Kommunfullmäktiges Uppdrag för år 2013 till Socialnämnden Au:s förslag: Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa uppdrag till Socialnämnden 2013 enligt föreliggande förslag efter justering. 4. Information om uppföljning av åtgärdsplan från majrapporten Mats Sundström, ekonom, informerar 5. * Delårsbokslut, måluppfyllelse samt prognos 1208 Au:s förslag: Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar ekonomisk rapport och måluppfyllelse per till Kommunstyrelsen. Paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 6. Åtgärdsplan Au:s förslag: Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärdsplan efter justering. Föreslagna effektiviseringar med bedömd kvalitetssänkning utgår. Beslutet inkluderar ett godkännande av förvaltningens förslag om avveckling av Öckerö kommuns MAR-tjänst. 7. Information om Bergmans gruppboende samt våra lokaler vid Hedens by Socialchef Ingela Johansson informerar Bilaga Dukas Bilaga Bilaga Bilaga Information 8. Besök Patientnämnden Bilaga 9. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till Bilaga 10. Redovisning av ekonomiskt bistånd augusti 2012 Bilaga

2 11. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under augusti enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS Medtages i pärm *Närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare

3 Öckerö Öckerö kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn Handläggare: Anna-Lena Bengtsson, socialsekreterare Läget i Sverige Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat stadig de senaste åren. År 2002 kom 550 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. År 2011 var de 2657 till antalet. I år tror man att det totalt kommer att komma ungefär 3100 flyktingbarn. De flesta barn kommer från Afghanistan eller Somalia. Sedan anvisar Migrationsverket barn till kommunerna som är så kallade Dublinärenden. Detta innebär att barn med Dublin-status inom sex månader ska bli tillbakaskickade till de länder i Europa där de först sökt asyl (lämnat fingeravtryck). Till dessa barn köper vi institutionsplaceringar utifrån deras speciella behov. Majoriteten av barnen har varit och är fortfarande pojkar som uppger att de är mellan 15 och 17 år. Med andra ord är det fråga om ungdomar, snarare än barn. De senaste åren har en ökning skett av barn så unga som 7-8 år som kommit ensamma till Sverige. 170 av Sveriges 290 kommuner har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Enskilda kommuner med överenskommelser tar emot allt mellan tre till hundra barn årligen. Statliga ersättningar ska täcka kommunernas kostnader för mottagande av ensamkommande barn. Öckerö kommuns mottagande År 2008 beslutade kommunstyrelsen att låta Öckerö kommun teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av fem ensamkommande flyktingbarn. Så skedde även år 2009, 2010 samt år I mars år 2010 övergick ansvaret för flyktingsamordningen från kommunstyrelsen till socialnämnden. Socialförvaltningens kostnader för mottagandet av ensamkommande barn täcks av de statliga ersättningar som Migrationsverket administrerar; Flyktingsamordnartjänsten och dess omkostnader finansieras av den halvmiljon kronor som följer per tecknat årsavtal om mottagande. Vad gäller kostnader för ungdomarnas vård och boende ersätts Öckerö kommun för de faktiska kostnaderna. Hittills har vi kunnat ge familjehem till de barn vars behov familjehemmet klarar av, annars har vi fått köpa institutionsplaceringar. Det lutar åt fler institutionsplaceringar då utbudet av familjehem i Öckerö kommun är begränsat. Barn med allvarliga trauman anländer till Öckerö. Detta innebär en del omplaceringar utifrån att barnens behov ska bli tillgodosedda.

4 Hur har det gått för de nitton barn som anvisats till Öckerö kommun? Åtta barn har flyttat till andra kommuner. Tre av dessa flyttade till släktingar, tre till eget boende och tre har blivit omplacerade på boenden. Två barn har fått avslag på asylansökan och kommer att avvisas efter att de fyllt 18 år. Tolv av de barn som anvisats till Öckerö har erhållit permanent uppehållstillstånd. Ett barn avvek från transitboendet i Malmö, innan socialsekreterarna hämtade barnet. Ett barn avvek från sitt boende i Alingsås efter knappt en månads placering och är utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem från Hur mår de tolv barn som kommit till Öckerö kommun? Samtliga uppger att de trivs bra i sina respektive familjehem. Samtliga tycker om att gå till skolan och har snabbt lärt sig svenska. Sex av dem har eller har haft behov av kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin. Av dessa har flera fått diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) utifrån de traumatiska upplevelser som de bär med sig och de symptom på detta som idag yttrar sig. Sex av barnen uppger sig ha kontakt med anhöriga i hemlandet. Samtliga barn tyngs av saknad efter och oro över anhöriga som finns kvar i hemlandet. De som har fått uppehållstillstånd planerar för en framtid i Sverige. Översikt 2008 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 1992 Afghanistan Ja Eget boende i Göteborg kommun K 1990 Kamerun Ja Eget boende i Göteborgs kommun K 1991 Irak Ja Hos morbror i Malmö kommun K 1992 Somalia Ja Hos föräldrar i Jönköpings kommun K 1994 Somalia Ja Hos föräldrar i Jönköpings kommun 2009 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag K 1992 Angola Uppskriven i ålder Hos vänner i Öckerö kommun M 1995 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun K 1995 Vietnam Nej I familjehem i Lerum kommun K 1993 Vietnam Nej I familjehem i Öckerö kommun K 1993 Somalia Ja Eget boende i Göteborgs kommun 2010 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 1994 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun M 1994 Afghanistan Ja På boende i Göteborgs kommun K 1996 Vietnam Ja I familjehem i Öckerö kommun K 1993 Eritrea Ja I familjehem i Göteborgs kommun M 1996 Somalia Ja I familjehem i Göteborgs kommun

5 2011 års barn Kön Född Ursprung Uppehållstillstånd Vistas idag M 2000 Afghanistan Försvunnen Försvunnen M 1996 Syrien Avvikit Registrerad som avviken och utskriven från Migationsverkets mottagningssystem M 1996 Afghanistan Väntar på besked I familjehem i Öckerö kommun M 1996 Somalia Väntar på besked På asylboende i Mölndal kommun Planeras för mottagande och placering på boende i september 2012 Utmaningar Att hantera de barn som får avslag på sin asylansökan; stötta barnen och familjehemmen. Att utföra det krävande arbete som det innebär att samordna de olika inblandade aktörerna runt barnen; socialtjänsten, Migrationsverket, skolorna, tolkförmedlingar, sjukvården, gode män, familjehemmen. Socialtjänstens flyktingsamordnare bär samordningsansvaret. Att skapa möjligheter för ungdomarna att integreras i Öckerösamhället, genom svenska vänner, deltagande i föreningslivet, etc. Att när ungdomarna är mellan 18 och 21 år gamla, utifrån varje ungdoms individuella förutsättningar, slussa dem vidare från familjehemmen till ett självständigt vuxenliv; avseende egen bostad och egen försörjning. Att rekrytera ytterligare familjehem som kan möta dessa barns särskilda behov.

6 Socialnämnden effektivisering helår 2012 Bilaga 5 Uppföljning åtgärdsplan maj 2012 till juli Effekt Effekt Kommentar till beslutade åtgärder Effektivisering utan långsiktig kvalitetssänkning Minskad kostnad köpt plats Minskning Köpt plats: Psykogeriatrisk placering tas hem Ingen redovisad effekt 1207 Minskning Köpt plats: Ökad biståndsdel behandlingsenh Ingen redovisad effekt 1207 Minskning Köpt plats: Kortare insatser missbrukare - vård i hemmet Prognosticerad effekt -216 tkr. Två personer bereds plats på Bergmans respektive Solhöjden kv Minskning Köpt plats: Aktivt samarbete med Öbo om bostäder Prognosticerad effekt En person erhåller lgh med bostöd kv Minskad kostnad Köpt plats: Alternativa placeringar IFO/FH Tre insatser har omförhandlade priser till ett värde om -410 tkr. Ökad kostnad köpt plats Tillkommande 49 månader för sammanlagt 12 personer. Tvätt Solhöjden - indragning 0,25 tjänst Redovisad effekt ca 23 tkr Schemaförändring vid Heinövägen Ingen redovisad effekt > > Summa efter effektiviseringar utan långsiktig kvalitetssänkning Summa åtgärder

7 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2012 Diarienummer: 0020/12 Delårsrapport inklusive utfall, prognos & måluppfyllelse Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden: - Godkänner delårsrapporteringen och - Sänder rapporten vidare till kommunstyrelsen i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Utfall Det ackumulerade utfallet per augusti ligger på 67,52% (58,7%), dvs ca 0,8% (0,4%) över riktpunkten 66,7%. IFO/FH har en förbrukning på 71,0% (61,8%), Äldreomsorgen 65,31% (56,5%) och centralt är förbrukningen 53,7% (48,0%). Utfallet för intäkter är 5,2% över riktpunkt. Överskottet avseende intäkter består bl a av ökade hyresintäkter till följd av införandet av bruksvärdeshyra, ej budgeterade bidragsintäkter och återbetalt försörjningstöd. Den höga förbrukningen för förvaltningen som helhet kan i huvudsak tillskrivas Köpta platser inom IFO/FH, för vilka förbrukningen sammantaget är ca 90%. I bifogade resultatrapport (se bilaga 1) framgår att kontoklass 4, där Köpta platser ingår, har en förbrukning på 80%. Personalkostnaderna understiger riktpunkten med 1,3% (1,5%), vilket är missvisande då kostnader för månadslöner är lägre än normalt för augusti månad (semester) och timlönerna för augusti är förskjutna en månad och redovisas först i september. Dessutom saknas löneökningar from april till augusti för de flesta tjänstemän. Kommunals löneökningar from april finns dock med i resultatet. Förbrukningen för förvaltningen om 67,5% är också missvisande och hade således varit högre om timlönerna för augusti hade kunnat beaktas i augustiresultatet och alla nya löner varit avtalade och utbetalade. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

8 Prognos Prognosen för augusti visar ett underskott om tkr vilket fördelar sig på följande sätt: Underskott Köpt vård Underskott Personlig assistans Underskott Hemtjänst nattpatrull Överskott Socialförvaltningen centralt Överskott IFO/FH Centralt Övrigt överskott tkr -850 tkr -830 tkr +720 tkr +380 tkr +320 tkr tkr Investeringar Förvaltningens prognos investeringsprognos uppgår till 547 tkr, vilket är 112 tkr mindre än årets investeringsbudget om 660 tkr. Minskat behov av TimePoolinvesteringar är orsaken till den sänkta prognosen. Prognos Budget Överförda medel från tkr 500 tkr Investeringsbudget tkr 160 tkr 547 tkr 660 tkr Måluppfyllelse Måluppfyllelsen avseende 2012 års mål och satsningar framgår av bilaga 3. Överväganden - åtgärdsplan Socialförvaltningen har i ett särskilt ärende till arbetsutskott & nämnd föreslagit en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Investeringsutfall & -prognos Bilaga 3 Uppföljning av uppdragshandling inklusive måluppfyllelse, uppgiftsmått och ekonomisk prognos. Mats Sundström Ekonom

9 Socialnämnden augusti 2012 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 130 Övr. politisk verksamhet 0,0-11,3 0,0 0,0% 11,3 267 Alkoholtillstånd m m 0,0 0,0 3,0 0,0% 3,0 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 176, , ,0 73,0% 959,3 511 Vård o oms. ord. boende 35,7 296,2 819,8 36,1% 523,6 512 Vård o oms.särs. boende 60,7 481,4 714,9 67,3% 233,5 513 Insatser LSS egen regi 3 706, , ,3 65,3% ,0 514 Köpt vht LSS 1 129, , ,7 79,1% 1 474,0 535 Öppen verksamhet 209, , ,9 61,0% 755,1 552 Inst.vård vuxna missbruk. 185, , ,6 61,4% 698,7 554 Inst.vård barn och unga 879, , ,0 154,7% ,9 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 154, ,1 470,0 315,6% ,1 557 Fam.hemsvård barn o unga 306, , ,7 85,5% 323,7 558 Öppna ins. vuxna missbruk 99, , ,2 70,2% 590,5 568 Övr. insats. barn o unga -173,7 793, ,9 71,4% 317,6 571 Övrig vuxenvård 14,7 176,1 338,5 52,0% 162,4 575 Ekonomiskt bistånd 650, , ,0 67,2% 2 949,6 580 Individ&familjeomsorg,tot 799, , ,5 63,2% 4 368,3 585 Familjerätt 9,5 251,5 290,7 86,5% 39,2 610 Arbetsmarknadsåtgärder 6,3 40,3 149,2 27,0% 108,9 Totalt Individ/Familj/FH ,97% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 188, , ,9 59,0% 1 493,6 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 48,7 548,3 834,0 65,7% 285,7 511 Vård o oms. ord. boende 4 321, , ,0 65,9% ,9 512 Vård o oms.särs. boende 3 995, , ,7 65,5% ,9 535 Öppen verksamhet 155, , ,7 59,6% 799,7 Totalt Äldreomsorg ,31% Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht 75,7 636, ,0 63,0% 373,6 511 Vård o oms. ord. boende 0,8 33,0 232,0 14,2% 199,0 590 Socialförv. gemensamt 296, , ,2 53,6% 2 492,9 Totalt Kansli / Centralt ,69% Totalt per verksamhet ,52% Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter , , ,0 71,9% ,3 4 Köp av verksamhet mm 4 232, , ,1 80,6% 7 652,6 5 Personalkostnader , , ,9 65,4% ,6 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 231, , ,4 66,8% 9 170,3 7 Övriga verksamhetskostnad 73,8 754, ,4 54,8% 622,2 8 Övriga intäkter/kostnader 0,2 0,9 0,6 150,0% -0,3 9 Interna intäkter/kostnade 172,0 876, ,9 56,3% 680,7 Totalt per konto ,52%

10 Investeringar augusti 2012 Bilaga 3 Nämnd: Socialnämnden 2012 års investeringsbudget 31/8-12 Prognos Projekt Budget Utfall % Prognos Avvikelse mot budget / /3515 Sängar Solhöjden & Bergmans / /3516 Köp köksstolar Solhöjden /51330/3113//36220 Recykling - utrustning verkstad Ev kommentarer samt tidpunkt (kvartal) för genomförande/utbetalning 3054/ /3521 Uppdateringar larm Bergmans Öbo kommer att ta kostnaden för detta och debitera oss via hyran. Medlen föreslås föras till uppgradering av hemtjänstens larmsystem /51320/3114 AKKA-platta DV Behovet har förändrats. Ny AKKA-platta kommer ej behövas. Förvaltningen önskar föra över medlen till investering i Sälvägens utemiljö. Nämnda investering fanns med i förvaltningens investeringsäskade för / /3522 Liftar Solhöjden Vi har fått offert och beställt liftar för kr 3055/ /3523 Höj- & sänkbara skrivbord SSK/AT/SG /51313/3115 Inre underhåll Hemvärnsvägen del Överfört från ,02% /53500/3110 Telefoner Hedens by Beställning har gjorts till IT för resterande telefoner för IFO/FH samt ÄO. Faktura förväntas komma under hösten /59000/3005 TimePool för optimering av vikariehantering I nuläget kan vi inte se några ytterligare investeringsbehov avseende TimePool ,39% Justering ned till anslag 0 0 Summa ,23%

11 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2012 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING SAMMANFATTNING MÅL OCH SATSNINGAR UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det tillgänglighet jag kan lätt få kontakt Socialnämnden Uppdrag 1

12 engagemang jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGT MÅL ENLIGT KF-BESLUT brukare med insatser från hemtjänsten skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas - översyn av en förenklad biståndsbedömning - rutiner för LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten arbetas fram 4. MÅL OCH SATSNINGAR utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas - tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ansöka om att delta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer har arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd sysselsättning/praktik - ESF projekt Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse - stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam - utökat stöd till anhöriga har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning - inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper - översyn av boendeformer utifrån brukarnas behov uppföljning sker av kvaliteten i verksamheterna och förbättringsområden har identifierats - äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal - utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 6. BUDGET Summa, tkr BUDGET Socialnämnden Uppdrag 1

13 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. Socialnämnden Uppdrag 1

14 8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Personer 4 Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 671* Institutionsvård barn & unga Personer 5 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 1 166* Familjehem barn & unga Personer 16 Kontaktpersoner barn & unga Personer 13 Köpt boende vuxna Personer 5 Köpt boende psykiatri Personer 0 Försörjningsstöd Hushåll 224 Boendestöd Personer 34 Korttidsboende LSS Personer 19 Gruppboende/Serviceboende LSS Personer 27 Daglig verksamhet LSS Personer 33 Köpt daglig verksamhet LSS Personer 4 Köpt boende barn & unga LSS Personer 2 Köpt boende barn & unga LSS Dygn 730 Personlig assistans LSS Personer 22 Personer som tillhör personkretsen Personer 113 Ungdomar med försörjningsstöd som fått sysselsättning/praktik andel % ny Socialnämnden Uppdrag 1

15 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende Insatser Arbetsterapeutinsatser Insatser 310 Sjukgymnastinsatser ordinärt boende Insatser 180 Rehabilitering korttidsboende Personer 80 Dagrehabilitering Personer 56 Hemvårdsbidrag Personer 45 Matdistribution Personer 125 Matdistribution Portioner Hemtjänst Personer 195 Hemtjänst Timmar Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 32 Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % ny Socialnämnden Uppdrag 1

16 SAMMANFATTNING MÅL OCH SATSNINGAR Uppföljning augusti SOCIALNÄMNDEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KOMMUN- FULLMÄKTIGE Övergripande mål mandatperiod Brukare med insatser från hemtjänsten skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas Översyn av en förenklad biståndsbedömning Rutiner för LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten arbetas fram. 95 % av brukarna inom hemtjänsten har signerad genomförandeplan. 98 % på Solhöjden samt 100 % på Bergmans gruppboende. Ej påbörjat. Arbete pågår. NÄMND Övergripande mål mandatperiod Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ansöka om att delta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer Öckerö deltar i projektet. Projektledning, processledning är på gång och arbete pågår. Utbildning i tydliggörande pedagogik är påbörjad, 40 personer har genomgått utbildningen. Ytterligare utbildning kommer att ske under ht-12, vt-13 NÄMND Har arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd sysselsättning/praktik ESF projekt Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten Samverkan mellan de olika aktörerna fungerar, metodarbetet kan utvecklas. 26% av kommunens arbetslösa ungdomar (18-25 år) med försörjningsstöd har fått sysselsättning/praktik genom Öckerönavet under första halvåret. Av de 17 ungdomar (31% av kommunens arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd) som har deltagit i projektet har 82% fått sysselsättning/praktik. NÄMND Fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse Stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam Målet är delvis uppnått: 58 % av utskrivningsklara från sjukhuset, återgår till ordinärt boende utan vistelse på korttidsplats. (53 % juli 2011) Resultatet visar att något fler går hem efter en vårdplanering än föregående år vid samma tidpunkt. 28 personer från ordinärt boende har fått rehabilitering/återhämtning på en korttidsplats tom juli månad. (31 personer juli 2011). Bilaga till Uppdrag 1

17 Starten av mottagningsteam har skjutits upp till hösten. Mottagningsteamet är en förutsättning för att uppnå målet 85 % går hem efter sjukhusvistelse. Tvärprofessionella teamträffar har startats upp för hemtjänstområdena Hönö/Fotö, Öckerö/Hälsö, Björkö och Knippla. Utökat stöd till anhöriga Anhörigstödet fungerar väl och har blivit etablerad del av Socialförvaltningens verksamheter. Anhörigstödjaren har arbetat aktivt med att informera och marknadsföra sina insatser. Samverkan mellan primärvården behöver utvecklas för att kunna nå ännu flera anhöriga. För att utvärdera arbetet görs en brukarundersökning under hösten. NÄMND Har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper Översyn av boendeformer utifrån brukarnas behov Pågår. Grupp utsedd för samverkan mellan ÄO och IFO/Funk. Kartläggning inom IFO/Funk klar i kvartal stod 7 personer i kö till beslutad bostad med särskild service. Av dessa har 3 personer väntat i över tre månader på att beslutet ska verkställas. NÄMND Uppföljning sker av kvaliteten i verksamheterna och förbättringsområden har identifierats Äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Projektet avslutat. Rapportering sker till Kommunens Kvalitet i Korthet Kvalitetsutvecklaren är nu anställd och kommer samordna arbetet. Bilaga till Uppdrag 1

18 UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID SOCIALNÄMNDEN INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT UTF kv UTF kv BUD Institutionsvård vuxna missbrukare personer Institutionsvård vuxna missbrukare (s:a kv1+2) vårddygn Institutionsvård barn & unga personer Institutionsvård barn & unga (s:a kv1+2) vårddygn Familjehem barn & unga personer Familjehem barn & unga (s:a kv1+2) vårddygn u.s Familjehem barn & unga, flykting personer u.s Kontaktpersoner barn & unga personer Köpt boende vuxna personer Köpt boende psykiatri personer Försörjningsstöd hushåll Boendestöd personer Korttidsvistelse LSS/SOL barn- & unga personer Gruppboende/Serviceboende LSS personer Daglig verksamhet LSS personer Bilaga till Uppdrag 1

19 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT UTF kv UTF kv BUD Köpt daglig verksamhet LSS personer Köpt boende barn & unga, vuxna LSS personer Köpt boende barn & unga, vuxna LSS (s:a kv1+2) dygn Personlig assistans LSS personer Personer som tillhör personkretsen personer u.s Ungdomar med försörjningsstöd som fått sysselsättning/praktik (s:a kv1+2) Andel % 26% Ny ÄLDREOMSORG MÅTT UTF kv UTF kv BUD Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende (s:a kv1+2) insatser Arbetsterapeutinsatser (s:a kv1+2) insatser Sjukgymnastinsatser ordinärt boende (s:a kv1+2) insatser Rehabilitering korttidsboende personer Dagrehabilitering personer Hemvårdsbidrag personer Matdistribution personer Matdistribution (s:a kv1+2) portioner Bilaga till Uppdrag 1

20 ÄLDREOMSORG MÅTT UTF kv UTF kv BUD Hemtjänst personer Hemtjänst (s:a kv1+2) timmar Särskilt boende Solhöjden platser Särskilt boende Bergmans platser Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse (s:a kv1+2) andel % 57% ny Bilaga till Uppdrag 1

21 EKONOMISK UPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN Den höga förbrukningen för förvaltningen kan i huvudsak tillskrivas Köpta platser inom IFO/FH. Förbrukningen för kontoklass 4 Köp av verksamhet, där Köpta platser ingår, har en förbrukning på 80%. Prognosen för augusti visar ett underskott om tkr vilket fördelar sig på följande sätt: Underskott Köpt vård tkr Underskott Personlig assistans -850 tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull -830 tkr Överskott Socialförvaltningen centralt +720 tkröverskott IFO/FH Centralt +380 tkr Övrigt överskott +320 tkr tkr Öckerö kommun 2011-xx-xx Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht Övr. politisk verksamhet Alkoholtillstånd m m Gemensamt äldreomsorg Vård o oms. enl SoL /HSL Vård o oms. ord. boende Vård o oms.särs. boende Insatser LSS egen regi Köpt vht LSS Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk Bilaga till Uppdrag 1

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Tilläggskallelse 1 TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer