KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte kl Öckerösalen ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Maj-Britt Dahlborg 2.* Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 Bilaga 3.* Detaljbudget 2012 Bilaga 4. Förbehållsbelopp 2012 Bilaga 5. Slutrapport av projekt för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Handling mot handling 6. Godkännande av överenskommelse om samarbete personer med psykisk funktionsnedsättning 7. Socialstyrelsens tillsyn av handläggning och dokumentation inom områdena äldre och funktionsnedsättning, Socialnämnden i Öckerö kommun 8. Socialstyrelsens tillsyn gällande samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt den äldres insatser av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. 9. Tillsynsplan 2012 från tillståndsenheten i Göteborg Stad avseende Öckerö kommun. 10. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt bostad med särskild service. 11. Verksamhetsberättelser 2011 Äldreomsorg Individ och Familjeomsorg/Funktionshinder 12. Verksamhetsbesök i anslutning till Socialnämndens sammanträde den 27 mars Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Information 13. Redovisning av ekonomiskt bistånd för januari 2012 Mejlas separat

2 14. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under januari enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 15. Anmälan av protokoll Socialnämnden Medtages i pärm Medtages i pärm Utbildningsdel - Demensvård i Öckerö kommun - framtida utmaningar : Arto Niskala, verksamhetschef ÄO - Framtida arbetssätt i samverkan: Inger Albertsson, verksamhetschef IFO/FH - Orientering i hantering med media: Robert Lindberg, informatör Efter sammanträdet inbjuds ledamöter och ersättare i Socialnämnden till middag på Tullhuset kl 18.00: Se separat inbjudan * närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Angelica Francisca Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ingela Johansson, Mats Sundström Ärende: Bokslut och verksamhetsberättelse 2011 Diarienummer: 0003/12 Bokslut och verksamhetsberättelse 2011 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse för 2011, överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen samt ansöker om reservering av investeringsmedel med 160 tkr enligt bifogad Begäran om reservation. Sammanfattning Socialförvaltningen redovisar för 2011 ett positivt resultat om 53 tkr. Ökade kostnader för hemtjänst och gruppboenden har hanterats inom budgetramen. Av uppdragshandlingens sex mål har fyra uppfyllts helt. Flera mål är pågående processer och kräver ett långsiktigt arbete. Bilaga1 Verksamhetsberättelse 2011 Bilaga 2 Begäran om reservation avseende investeringsprojekt Övrigt Ärendet har behandlats på FSG Ingela Johansson Socialchef Mats Sundström Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 UTKAST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SOCIALNÄMNDEN Ordförande: Kent Lagrell (M) Förvaltningschef: Ingela Johansson Antal årsarbetare: UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för god kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen ansvara för den kommunala kontrollen enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 1

5 2. MÅLUPPFYLLELSE Samlad bedömning Av uppdragshandlingens sex mål har fyra uppfyllts helt. Flera mål är pågående processer och kräver ett långsiktigt arbete. Ökade kostnader för hemtjänst och försörjningsstöd har hanterats inom budgetramen. Verksamhetsmässiga mål enligt KF beslut 1. Fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse Målet ej uppfyllt Ungefär 53 % (67% 2010) av utskrivningsklara från sjukhuset, återgår till ordinärt boende utan vistelse på korttidsplats. Den genomsnittliga beläggningsgraden har ökat på på Rehabgården 83% (75% 2010). 68 personer från ordinärt boende har fått rehabilitering/återhämtning på en korttidsplats (72 personer 2010 ). Ambitionen är att under första kvartalet 2012 införa mottagningsteam för att underlätta hemgången för vårdtagare som varit inskrivna på sjukhuset och känner oro inför hemgång. Mottagningsteamet är en förutsättning för att uppnå målet 90 % går hem efter sjukhusvistelse. Arbetet med mottagningsteamet kommer att genomföras i projektform och delvis finansieras med stimulansmedel som vi erhållit från Socialstyrelsen. Tvärprofessionella teamträffar är igång inom samtliga hemtjänstområden. 2. Arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd erbjuds sysselsättning /praktik Målet uppfyllt Gallerian riktar sig till personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Gallerian erbjuder coaching och sysselsättning/praktik. En ungdomstjänst i samarbete med socialkontoret har tillsatts för att satsa ytterligare på de personer som har längre väg till arbete. Under 2011 har 60 arbetslösa ungdomar under 25 år varit aktuella för insatser i samband med försörjningsstöd. 29 personer har avslutats under året, av dessa har 17 arbete och tre studerar. En ansökan har gjorts till Europeiska socialfonden kring ett samarbetsprojekt för att kunna satsa ytterligare på stöd till personer som behöver sysselsättning. Projektet beviljades, vilket innebär cirka 3,6 miljoner kronor under en treårsperiod. ESF-projektet, ÖckeröNavet startade i Gallerians regi andra halvåret Projektet vänder sig till arbetslösa personer och personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Mål och satsningar Har brukare i behov av stöd erbjudits hemmaplanslösningar av god kvalitet Målet är uppfyllt Daglig verksamhet har startat ny verksamhet och ytterligare fyra har kunnat erbjudas arbetsplatsintegrerad daglig verksamhet i kommunen jämfört med ESF- 2

6 projektet ÖckeröNavet startade i Gallerians regi hösten Det omfattar personer från alla Gallerians gemensamma verksamheter. Förutom verksamhet i huset har Transport&Kurir, Interiör och Trädgård startats för att möta samma målgrupper i s k utlokaliserad daglig verksamhet. IFO/FH har tillsammans med skolan genom GR sökt ett ESF- Projekt samtidigt. Ansökan beviljades i december, och innebär att samverkan mellan organisationerna ska stärkas och ge barn/ungdomar ett gemensamt stöd framåt. I avvaktan på att ansökan behandlades har arbetet startat med att hitta formerna. En utveckling av samverkan har skett till att omfatta alla enheter inom barn- och utbildning. Erfarenheter från Samverkansteamet arbete tas tillvara. Under våren 2011 påbörjades ett nytt sätt att arbeta i team kring ett svårt klientarbete. Arbetssättet utgick ifrån att det endast var medarbetare med rätt kompetens som träffade klienten. Medarbetare med aktuell kompetens fanns inom den egna verksamheten på en annan enhet. Ett teamarbete startade. En kompetenshöjning inom neuropsykiatrin startade i december med inriktning tydliggörande pedagogik, för att öka kompetensen och bättre förstå personer inom autismspektrum. Behandlingsenhetens kompetens kommer att från årsskiftet 2012 förstärkas av specifik kompetens kring autism. 4. har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning Målet är ej uppnått Rehabgården och Solhöjden fortsätter anpassa sin verksamhet till nya målgrupper. IFO/funktionshinder behöver göra en fördjupad/ övergripande kartläggning/inventering på vilka behov som finns idag och i framtiden. 31/12 fanns en ledig lägenhet på en av gruppbostäderna, ett ej verkställt beslut om serviceboende och ett ej verkställt beslut om gruppboende för dementa. 5. har regelbunden uppföljning av kvaliteten i verksamheterna skett och förbättringsområden identifierats Målet är uppfyllt Äldreomsorg och funktionshinder deltog i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal. Projektet är avslutat. Rapportering sker till Kommunens Kvalitet i Korthet. Brukarnöjdheten har legat mycket högt inom äldreomsorgens samtliga verksamheter under året. Även nationella brukarundersökningar visar med tydlighet att brukarna är nöjda med äldreomsorgen i kommunen. Arbetet med att ta fram Kvalitetskriterier för kommunal hälso- och sjukvård har initierats under året. Det utgår från det Nationella systemet för öppna jämförelser inom vården och omsorgen av äldre personer utifrån specifika områden. Systemet är under utveckling för att bidra till en vård och omsorg av god kvalitet. Detta arbete fortskrider under 2012 Mas och Mar kommer att ha del i detta arbete. 3

7 Verksamhetschefer och MAS deltar i GR:s utvecklingsprogram med fokus på kvalitet och säkerhet i kommunens hälso- och sjukvård. From 2012 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett sammanhållet ledningssystem för HSL, SOL, LVU, LVM och LSS. 6. har brukare med bostad med särskild service enl. SoL och LSS en hyra som är anpassad till hyresmarknaden i övrigt Målet uppnått Kommunfullmäktige har beslutat införa bruksvärdeshyra UPPGIFTSMÅTT MED KOMMENTAR UPPGIFTSMÅTT Funktionshinder Verksamhet Förändring i % Funktionshinder Antal personer tillhörande LSS +4,4% Hyresgäster i särskilt boende 0% Snittkostnad per boende, tkr +2,4% Antal personer köpt boende LSS -33,3% Antal dygn köpt boende LSS -14,0% Antal personer korttidsboende* 8 Antal dygn korttidsboende* 1652 Arbetstagare i daglig vht i kommunens 29,6% regi 31/12 Snittkostnad per arbetstagare, tkr -11,9% Antal personer med köpt daglig verksamhet 0% /12 Personer med personlig assistans under -4,2% året Snittkostnad per person, tkr +1,5% Antal utförda timmar Pers.ass+ LASS 12,2% egen regi *Tidigare registrerade som köpt boende funktionshinder och institutionsvård IFO Antalet personer tillhörande LSS har ökat med 4%. Snittkostnaden för hyresgäster i särskilt boende har ökat med 2,4%. Antal dygn köpt boende har minskat något. Antalet arbetstagare i daglig verksamhet i kommunens regi har ökat från 27 till 35. Antalet köpta platser ligger kvar på 4. Andelen med daglig verksamhet på hemmaplan har ökat. Nya arbetstagare har fått daglig verksamhet på hemmaplan. Snittkostnad per arbetstagare i daglig verksamhet egen regi har minskat med 11,9 %. Antalet utförda timmar pers ass +LASS i egen regi har ökat med 12,2%. UPPGIFTSMÅTT Äldreomsorg ordinärt boende Verksamhet Förändring i %

8 Äldreomsorg Ordinärt boende Antal vårdtagare (inkl. de med enbart +2,2% matdistribution) 31/12 Snittkostnad / Vårdtagare +6,0% Antal hemtjänsttimmar +9,3% Snittkostnad per hemtjänsttimme, kr -1,6% Matdistribution, antal portioner +19,9% Antal personer med hemvårdsbidrag +17,9% Antalet vårdtagare har ökat med 2,2%. Hemtjänsttimmarna har ökat med 6 400, vilket motsvarar 9,3%. Enhetskostnad per hemtjänsttimma har minskat med 1,6 %. Effektiviteten inom hemtjänsten har ökat ytterligare. Verksamheten har varit restriktiv med vikarier och samarbetar mellan arbetslagen. Efterfrågan på matdistribution har ökat med 20%. Antal personer med hemvårdsbidrag har ökat med 17%. UPPGIFTSMÅTT Äldreomsorg särskilt boende/korttid Verksamhet Förändring i % Särskilt boende /Korttidsvistelse Kö till särskilt boende Antal dygn köpta platser utskrivningsklara och mellanvård +50% Antal dygn hospiceplats -37,5% Kö till särskilt boende under året i snitt +25% 7,5 6 3,5 Rehabgården Antal vårddygn Rehabgården +5,9% Snittkostnad per vårddygn, kr +6,2% Antal gäster Rehabgården +40,6% Äldreboendet Solhöjden Antal boendeplatser inkl 0% korttidsplatser och 2 trygghetsplatser Snittkostnad per plats, tkr -2,3% Antal korttidsdygn +3,4% varav på trygghetsplats (utan bistånd) -50,5% Bergmans gruppboende Antal boendeplatser 0% Snittkostnad per plats, tkr -0,9% Antal korttidsdygn +74,2% Genom en väl utbyggd hemtjänst, platserna på Rehabgården och övriga korttidsplatser har kommunen klarat att ta hem utskrivningsklara. 42 betaldygn får anses som en låg siffra. Under året har i snitt 7,5 personer väntat på plats i särskilt boende. Plats har dock i de flesta fall kunnat erbjudas inom tre månader. Under väntetiden har äldreomsorgen erbjudit hemtjänst eller korttidsplats. Beläggningen på Rehabgården har varit 83% jämför t med 75% Rehabgården har varit öppet under jul och nyårshelgen som föregående år. Tomma platser på Bergmans och Solhöjden har använts som korttidsplatser. Snittkostnaden per plats har minskat med 2,3 % för Solhöjden och minskat med 1 % för Bergmans. 5

9 UPPGIFTSMÅTT Kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende Verksamhet Förändring i % Kommunal Hälso- och sjukvård * Rehabilitering Antal inskrivna dagrehabiliteringen +23,0% Antal besök dagrehab +1,7% Antal hembesök sjukgymnastiken +78,7% Hemsjukvård ordinärt boende Antal inskrivna i hemsjukvård +18,7% Antal hemsjukvårdsinsatser +16,7% * Insatser utförda på särskilda boenden samt korttidsboende saknas i nuvarande redovisning. Antalet inskrivna i dagrehabiliteringen har ökat med 23% och antalet besök per inskriven har minskat. Antalet hembesök i ordinärt boende av kommunens sjukgymnaster har ökat med 78%. Antalet inskrivna i hemsjukvård har ökat med 18%. Hemsjukvårdsinsatserna ökat med 16,7%. UPPGIFTSMÅTT Individ- och familjeomsorg Verksamhet Förändring i % Individ- och familjeomsorg* Socialkontor och behandlingsenhet Antal vuxna på institution, kvartal 4-10% Antal vårddygn, vuxna på institution +101,8% Kostnad/vårddygn vuxna, snitt -21,2% Antal barn på institution +75,0% Antal vårddygn, barn på institution -28,2% Kostnad/vårddygn barn, snitt -22,1% Barn i familjehem -16,7% Antal vårddygn i familjehem -32,5% Barn i familjehem, flykting +22,2% Antal brukare boendestöd +3,7% Antal besök behandlingsenhet, bistånd -6,1% u.s. Antal besök behanlingsenhet, service +6,2% u.s. Antal hushåll med försörjningsstöd -8,0% Vårddygnen för vuxna på institution har dubblerats. Några längre placeringar i kombination med flertalet korta ger längre vårdtid i snitt. Fler placeringar med lägre dygnspris har använts och medför lägre dygnskostnad. Antalet barn på institution har ökat från 4 barn 2010 till 7 barn Antalet vårddygn för barn på institution har minskat 28,2 % vilket ger en kortare vårdtid i snitt jämfört med Snittkostnaden per dygn har minskat med 22,1%. Fler placeringar har krävts för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som fått sin diagnos i sen ålder. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med 8%. En aktiv praktikbank och coaching via Gallerian kan ses som en förklaring. 4. KVALITETSMÅTT MED KOMMENTAR 6

10 Kvalitet enligt socialtjänstlagen är insatser av god kvalitet, personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. KVALITETSINDIKATORER IFO IFO FH FH ÄO ÄO Allmänna kvalitetsindikatorer Andel anställda med adekvat utbildning 82% 85% 100% 100% 80% (boende) 85% (daglig verks) 7 80% (boende) 87% (daglig verks) Antal beslut som fått rättelse 0 (av 4) 1 (av 8) 0( av 1) 0 (av 1) 1 (av 1) 0 (av 1) Ej verkställda beslut 31/ Andel brukare med genomförandeplan, delaktiga i upprättandet ca 80% myndighetskontor 95% myndighetskontor 85% boende 56% boende 100 % hemtj+94% Boende 95% hemtj+ boende Andel brukare med hälsoplan HSL * * * * 44% u.s. Tillgänglighet myndighetsutövning telefontid per dag 1 tim/dag 1tim/dag Hela dagen Hela dagen 1 tim/dag 1 tim/dag *redovisas under ÄO KVALITETSINDIKATORER Äldreomsorg Nöjd Kund Index, socialstyrelsens brukarenkät hemtjänst Nöjd Kund Index, socialstyrelsens brukarenkät boende Nöjdhet trygghet, äldreboende Nöjdhet delaktighet/inflytande, äldreboende Nöjdhet med hjälpen, hemtjänst Nöjdhet med bemötande, hemtjänst Socialtjänstens verksamheter har personal med adekvat utbildning och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling. Individuella genomförandeplaner inom verksamhetsområden, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorgen ger människor självbestämmande och delaktighet i planeringen av de insatser som beviljats. Målsättningen är att alla brukare skall ha en genomförandeplan. En ny journal för insatser enligt HSL började användas i december Utbildningsinsatser har fortsatt under Brukare med flera insatser har prioriterats i arbetet med hälsoplaner och en planering för att öka andelen är lagd. Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal är avslutat. Rapportering av nyckeltal fortsätter och resultaten sammanställs i Kommunens Kvalitet i Korthet. Exempel på nyckeltal är NKI (redovisat ovan) och väntetid till särskilt boende. Öckerö hade 33 dagar att jämföra med 53 i medeltal för samtliga kommuner. Arbetet med att ta fram Kvalitetskriterier för kommunal hälso- och sjukvård har initierats under året. Det utgår från det Nationella systemet för öppna jämförelser inom vården och omsorgen av äldre personer utifrån specifika områden. Systemet är under utveckling för att bidra till en vård och omsorg av god kvalitet. Detta arbete fortskrider under Förslag på Program för demensvården i Öckerö kommun har utvecklas under Innehållet i programmet ska stämma överens med Nationella riktlinjer för Vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, som Socialstyrelsen fastställt. Programmet ger

11 riktlinjer för i arbetet med personer som har demensdiagnos eller demensliknande symptom. Programmet ska även fungera som stöd för anhöriga och närstående. De brukarundersökningar som genomförts visar på att man i de allra flesta fall är nöjd med beviljade insatser, det bemötande man fått och ens möjligheter till självbestämmande och delaktighet. 5. EKONOMISK KOMMENTAR Justeras Resultat Socialnämnden Bokslut 2011* Budget 2011 Avvikelse 2011 Bokslut 2010 Intäkter, tkr Taxor och avgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader, tkr Personalkostnader Bidrag Entr o köpt vht Övr kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Netto * Nämndsinterna intäkter och kostnader ingår med tkr. Socialnämnden redovisar för 2011 ett överskott om 53 tkr. De totala intäkterna har ökat med tkr jämfört med budget (10,2%). Överskottet avseende Taxor och avgifter (733 tkr) avser ökade avgiftsintäkter inom äldreomsorgen. Överskottet för Övriga intäkter om tkr förklaras i huvudsak av ökade interna intäkter om 540 tkr, projektbidragsintäkter om tkr samt 400 tkr i kompensation för hjälpmedelskostnader som är regionens ansvar. För personalkostnader uppvisar förvaltningen ett underskott om tkr (0,8 %). Utökning av hemtjänstinsatser (-900) är den främsta bidragande orsaken till underskottet. Bidragen har ökat med 535 tkr (3,3 %) jämfört med budget. Försörjningsstödet utgör den största delen av ökningen och överstiger budget med 440 tkr (4,9 %). Förvaltningen har köpt verksamhet för tkr, vilket är 426 tkr mer än budget. Underskottet fördelas primärt på köpt boende 240 tkr och familjehem 150. Övriga kostnader har ökat med tkr. Kostnaderna för förbrukningsmaterial- & inventarier (600 tkr) och interna kostnader (610 tkr) är de största förklaringsposterna bakom underskottet. 8

12 Benämning Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Bokslut Nämndsverksamhet Alkoholtillsyn Gemensamt Äldreomsorg Externt köpta platser SOL Ordinärt boende SOL Särskilt boende SOL Gruppboende & dagcenter Externt köpt vht LSS Öppen verksamhet Missbruksvård vuxna Barn och ungdomsvård Psykiatri och vuxenvård Ek. bistånd Adm Soc.kontor & behandling Familjerätt (rådgivning) Adm. Socialkansliet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Sänkt PO-kostnad, ålder Summa Entreprenader och köpt verksamhet Öckerö kommun köpte socialjour av Göteborgs stad och medfinansierar Ungdoms mottagningen på Öckerö som drivs av Västra Götalands regionen, VGR. Gemensamt via Göteborgsregionen, GR finansieras ett kunskapscentrum för våld i nära relationer. Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna samt äldre köptes av olika huvudmän. Kooperativ, andra kommuner eller företag tillhandahöll personliga assistenter samt andra LSS-insatser. Sammantaget köpt verksamhet för tkr. Investeringar Investeringar, Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Tkr, tkr Summa tkr Under året har nämnden investerat i bland annat möbler, inredning, dataprogram m.m till en total kostnad på 816 tkr. Förvaltningen har begärt att 160 tkr av de återstående 229 tkr skall reserveras för anspråkstagande 2012 för investeringar som inte kunnat genomföras

13 8. BARNBOKSLUT Viktiga beslut i socialnämnden som påverkar barn/ungdomar Många beslut i socialnämnden påverkar barn och unga i olika grad och här följer några: Kommunfullmäktiges uppdrag 2011 till socialnämnden och nämndens uppdrag till dess verksamheter Samverkansavtal ungdomsmottagningen Yttrande bostadsförsörjningsprogram Drogförebyggare, samfinansieras med HSN 4 ESF-projekt SamTidigt, socialtjänst och skola samverkar kring stöd till barn och ungdomar Förstärkt myndighetskontor med två tjänster 2011 Särskilda satsningar för barn och ungdomar upp till 18 år ESF-projekt SamTidigt - socialtjänst och skola samverkar kring stöd till barn och ungdomar Ungdomsgruppen Barn o Utbildning, Kultur och fritid, Socialtjänst och Polis - gemensamma insatser kring barn och ungdomar i riskzon. Syftet är att stärka stödet på hemmaplan och förhindra heldygnsvård. VÄSTBUS-avtalet, tydliggör ansvaret mellan socialtjänst skola, elevhälsa och BUP i samarbetet kring barn med komplexa behov. Gruppverksamhet finns för barn till missbrukande föräldrar, Humlan respektive barn till psykisk sjukdom/psykisk ohälsa Biet. Här är skola och psykiatri viktiga medaktörer. Barns och ungdomars möjlighet till inflytande över beslut som rör dem Barnperspektivet skall alltid finnas med i barnavårdsutredningar. Barnet/ungdomen får möjlighet att beskriva sin egen historia och sina önskemål. Barns Behov I Centrum (BBIC) är ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård. BBIC som utredningsmetod ökar rättsäkerheten för barnet/ungdomen och kvaliteten på besluten. Socialkontoret har under 2010 fått en permanent licens för BBIC. Två socialsekreterare utbildar kontinuerligt nya aktuella personer och grupper. Hönö Vårdcentral och familjehem tillhör gruppen som fått information genom temakväll. 10

14 Mall för budget 1012 Begäran om reservation mellan år 2011 och 2012 av pågående investeringar Nämnd: budget reserveras tkr tkr Inv.proj Benämning Kommentarer till äskandet 3110 Telefoner IFO/FH Reserven avser telefoner till Hedens By i samband om omläggning telefoni 3005 Timepool Reserven avser ytterligare investering i TimePool. Summa Sidan 1

15 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2011 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen ansvara för den kommunala kontrollen enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 2. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse - stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam - utökat stöd till anhöriga mått: antal vårdplaneringar i hemmet/sjukhus, antal/andel (%) äldre som går hem direkt Bilaga till Uppdrag 1

16 arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd erbjuds sysselsättning/praktik - jobbcoaching via Gallerian som arbetar aktivt med att utöka antalet praktikplatser i samverkan med företag, kommun och föreningsliv - samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen och kommunens arbetsmarknadsenhet mått: antal/andel (%) ungdomar som fått praktikplats, antal praktikplatser 3. MÅL OCH SATSNINGAR har brukare i behov av stöd erbjudits hemmaplanslösningar av god kvalitet - fler kan erbjudas arbetsplatsintegrerad daglig verksamhet i kommunen jämfört med öppenvårdsinsatser prioriteras har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning - inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper har regelbunden uppföljning av kvaliteten i verksamheterna skett och förbättringsområden identifierats - äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal - genomföra och vidareutveckla brukarundersökningar - anpassa synpunktshantering till verksamheten - vidareutveckla ledningssystem för kvalitet- och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården har brukare med bostad med särskild service enl. SoL och LSS en hyra som är anpassad till hyresmarknaden i övrigt - bruksvärdeshyra införs under våren RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare personer 4 Institutionsvård vuxna missbrukare vårddygn Institutionsvård barn & unga personer 10 Institutionsvård barn & unga vårddygn Bilaga till Uppdrag 1

17 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Familjehem barn & unga personer 20 Kontaktpersoner barn & unga personer 8 Köpt boende vuxna personer 5 Köpt boende psykiatri personer 1 Försörjningsstöd hushåll 126 Boendestöd personer 29 Korttidsboende LSS personer 20 Gruppboende/Serviceboende LSS personer 25 Daglig verksamhet LSS personer 30 Köpt daglig verksamhet LSS personer 7 Köpt boende barn & unga LSS personer 1 Köpt boende barn & unga LSS dygn u.s. Personlig assistans LSS personer 24 Personer som tillhör personkretsen personer 113 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende insatser Arbetsterapeutinsatser insatser u.s. Sjukgymnastinsatser ordinärt boende insatser u.s. Rehabilitering korttidsboende personer 79 Dagrehabilitering personer 56 Hemvårdsbidrag personer 47 Matdistribution personer 135 Matdistribution portioner Hemtjänst personer 140 Hemtjänst timmar Särskilt boende Solhöjden platser 88 Särskilt boende Bergmans platser Bilaga till Uppdrag 1

18 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF SOCIALNÄMNDEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KOMMUN- FULLMÄKTIGE Fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse Stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam Målet ej uppfyllt. 53 % kommer direkt hem efter sjukhusvistelse. Utökat stöd till anhöriga Målet uppfyllt. KOMMUN- FULLMÄKTIGE Arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd erbjuds sysselsättning/praktik Jobbcoaching via Gallerian som arbetar aktivt med att utöka antalet praktikplatser i samverkan med företag, kommun och föreningsliv Målet uppfyllt. Fler har kunnat erbjudas sysselsättning/praktik. Samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen och kommunens arbetsmarknadsenhet Målet uppfyllt. Samverkan har ökat. Med stöd från Europeiska socialfonden har projekt Öckerönavet startat för att kunna satsa ytterligare på stöd till personer som behöver sysselsättning. NÄMND Har brukare i behov av stöd erbjudits hemmaplanslösningar av god kvalitet Fler kan erbjudas arbetsplatsintegrerad daglig verksamhet i kommunen jämfört med 2010 Målet uppfyllt. Öppenvårdsinsatser prioriteras Målet uppfyllt. NÄMND Har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper Målet ej uppfyllt. 31/12 fanns en ledig lägenhet på en av gruppbostäderna, ett ej verkställt beslut om serviceboende och ett ej verkställt beslut om gruppboende för dementa. NÄMND Har regelbunden uppföljning av kvaliteten i verksamheterna skett och förbättringsområden identifierats Äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal Målet uppfyllt. Projektet avslutat. Rapportering sker till Kommunens Kvalitet i Korthet. Genomföra och vidareutveckla brukarundersökningar Brukarundersökningar genomförs kvartal 4. Anpassa synpunktshantering till verksamheten Pågår. Vidareutveckla ledningssystem för kvalitet- och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Verksamhetschefer och MAS deltar i GR:s utvecklingsprogram med fokus på kvalitet och säkerhet i kommunens hälso- och sjukvård Bilaga till Uppdrag 1

19 PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING NÄMND Har brukare med bostad med särskild service enl. SoL och LSS en hyra som är anpassad till hyresmarknaden i övrigt Bruksvärdeshyra införs under våren 2011 Målet uppfyllt. KF har beslutat införa bruksvärdeshyra Bilaga till Uppdrag 1

20 MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND SOCIALNÄMNDEN Fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse - Stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam Ungefär 53 % (67% 2010) av utskrivningsklara från sjukhuset, återgår till ordinärt boende utan vistelse på korttidsplats. Den genomsnittliga beläggningsgraden har ökat på på Rehabgården 83% (75% 2010). 68 personer från ordinärt boende har fått rehabilitering/återhämtning på en korttidsplats (72 personer 2010 ). Ambitionen är att under första kvartalet 2012 införa mottagningsteam för att underlätta hemgången för pensionärer som varit inskrivna på sjukhuset och känner oro inför hemgång. Mottagningsteamet är en förutsättning för att uppnå målet 90 % går hem efter sjukhusvistelse. Arbetet med mottagningsteamet kommer att genomföras i projektform och delvis finansieras med stimulansmedel som vi erhållit från Socialstyrelsen. Tvärprofessionella teamträffar är igång inom samtliga hemtjänstområden. - Utökat stöd till anhöriga Anhörigstödjaren har fått ett tydligt uppdrag att arbeta efter. I arbetet ingår bla att ge vägledning och råd om olika stödinsatser. Anhörigstödjaren har arbetat aktivt med att informera och marknadsföra sina insatser. Anhöriga erbjuds rekreation på Hedens by. Bassängtiden används av ca 10 personer. En gång per månad samlas gruppen för samvaro med något tema. Initiativet till samarbete med olika föreningar och organisationer är taget. En föreläsning: Barn och ungdomar med utåtriktat beteende. med Psykolog Bo Hejlskov lockade 150 personer. Endast 10 personer från målgruppen föräldrar till funktionshindrade deltog i föreläsningen, vilket poängterar vikten att informationen når de rätta målgrupperna. Öckerö Anhörigdag arrangerades den 18 maj. Det har framförts en önskan om en gemensam aktivitet för anhöriga och dess närstående. Dagen blev enligt alla närvarande (30 personer) väldigt lyckad. Nationella Anhörigdagen 6 oktober arrangerades tillsammans med anhörigföreningen på Solhöjden och ca 60 personer närvarade. Arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd erbjuds sysselsättning/praktik - Jobbcoaching via Gallerian som arbetar aktivt med att utöka antalet praktikplatser i samverkan med företag, kommun och föreningsliv Gallerian riktar sig till personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning.som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Gallerian erbjuder coaching och sysselsättning/ praktik. En ungdomstjänst i samarbete med socialkontoret har tillsatts för att satsa ytterligare på de personer som har längre väg till arbete. Under 2011 har 60 arbetslösa ungdomar under 25 år varit aktuella för insatser i samband med försörjningsstöd. 29 personer har avslutats under året, av dessa har 17 arbete och tre studerar. Gallerian coaching har bildat ett coachingteam bestående av 2 arbetskonsulenter/coacher, 1 ungdomssocialsekreterare och 1 arbetsterapeut. Teamet arbetar tvärproffessionellt för att kunna möta deltagarna där de befinner sig både när det gäller livscoaching och arbetscoaching. Teamet möter människor från alla berörda målgrupper med den gemensamma målsättningen att närma sig arbetsmarknaden. Teamet arbetar både med grupp och individ utifrån behov och förutsättningar. Genom samarbetsprojektet ÖckeröNavet som startade andra halvan av 2011 har Gallerians befintlig verksamhet utökats medr Transport&Kurir, Interiör och Trädgård startats för att möta samma målgrupper i s k utlokaliserad daglig verksamhet. - Samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen och kommunens arbetsmarknadsenhet Bilaga till Uppdrag 1

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-10-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdagen den 22 oktober 2013 OBS tid! kl 15.15 Kommunhuset - Lejonet OBS! tid! Öckeröalliansens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl 14.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-02-05 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 11 februari 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 september 2016 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-09-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 24 september 2014 kl 16:00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( )

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-10-22 ( ) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.15-17.15 Beslutande Utses att justera Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-01-15 1(11) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-17.15 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) 1,2,7

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2017

Avgifter för omsorg och stöd 2017 Avgifter för omsorg och stöd 2017 Inledning Från och med den 1 januari 2017 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING AVGIFTER inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 6 avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-02-05 ( ) Kommunhuset, kl 14.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Claes Magnusson (M) tjg ers Gun Simonsson

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2016-10-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 19 oktober 2016 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer