KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte kl Öckerösalen ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Maj-Britt Dahlborg 2.* Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 Bilaga 3.* Detaljbudget 2012 Bilaga 4. Förbehållsbelopp 2012 Bilaga 5. Slutrapport av projekt för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Handling mot handling 6. Godkännande av överenskommelse om samarbete personer med psykisk funktionsnedsättning 7. Socialstyrelsens tillsyn av handläggning och dokumentation inom områdena äldre och funktionsnedsättning, Socialnämnden i Öckerö kommun 8. Socialstyrelsens tillsyn gällande samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt den äldres insatser av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. 9. Tillsynsplan 2012 från tillståndsenheten i Göteborg Stad avseende Öckerö kommun. 10. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt bostad med särskild service. 11. Verksamhetsberättelser 2011 Äldreomsorg Individ och Familjeomsorg/Funktionshinder 12. Verksamhetsbesök i anslutning till Socialnämndens sammanträde den 27 mars Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Information 13. Redovisning av ekonomiskt bistånd för januari 2012 Mejlas separat

2 14. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under januari enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 15. Anmälan av protokoll Socialnämnden Medtages i pärm Medtages i pärm Utbildningsdel - Demensvård i Öckerö kommun - framtida utmaningar : Arto Niskala, verksamhetschef ÄO - Framtida arbetssätt i samverkan: Inger Albertsson, verksamhetschef IFO/FH - Orientering i hantering med media: Robert Lindberg, informatör Efter sammanträdet inbjuds ledamöter och ersättare i Socialnämnden till middag på Tullhuset kl 18.00: Se separat inbjudan * närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Angelica Francisca Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ingela Johansson, Mats Sundström Ärende: Bokslut och verksamhetsberättelse 2011 Diarienummer: 0003/12 Bokslut och verksamhetsberättelse 2011 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse för 2011, överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen samt ansöker om reservering av investeringsmedel med 160 tkr enligt bifogad Begäran om reservation. Sammanfattning Socialförvaltningen redovisar för 2011 ett positivt resultat om 53 tkr. Ökade kostnader för hemtjänst och gruppboenden har hanterats inom budgetramen. Av uppdragshandlingens sex mål har fyra uppfyllts helt. Flera mål är pågående processer och kräver ett långsiktigt arbete. Bilaga1 Verksamhetsberättelse 2011 Bilaga 2 Begäran om reservation avseende investeringsprojekt Övrigt Ärendet har behandlats på FSG Ingela Johansson Socialchef Mats Sundström Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 UTKAST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SOCIALNÄMNDEN Ordförande: Kent Lagrell (M) Förvaltningschef: Ingela Johansson Antal årsarbetare: UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för god kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen ansvara för den kommunala kontrollen enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 1

5 2. MÅLUPPFYLLELSE Samlad bedömning Av uppdragshandlingens sex mål har fyra uppfyllts helt. Flera mål är pågående processer och kräver ett långsiktigt arbete. Ökade kostnader för hemtjänst och försörjningsstöd har hanterats inom budgetramen. Verksamhetsmässiga mål enligt KF beslut 1. Fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse Målet ej uppfyllt Ungefär 53 % (67% 2010) av utskrivningsklara från sjukhuset, återgår till ordinärt boende utan vistelse på korttidsplats. Den genomsnittliga beläggningsgraden har ökat på på Rehabgården 83% (75% 2010). 68 personer från ordinärt boende har fått rehabilitering/återhämtning på en korttidsplats (72 personer 2010 ). Ambitionen är att under första kvartalet 2012 införa mottagningsteam för att underlätta hemgången för vårdtagare som varit inskrivna på sjukhuset och känner oro inför hemgång. Mottagningsteamet är en förutsättning för att uppnå målet 90 % går hem efter sjukhusvistelse. Arbetet med mottagningsteamet kommer att genomföras i projektform och delvis finansieras med stimulansmedel som vi erhållit från Socialstyrelsen. Tvärprofessionella teamträffar är igång inom samtliga hemtjänstområden. 2. Arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd erbjuds sysselsättning /praktik Målet uppfyllt Gallerian riktar sig till personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Gallerian erbjuder coaching och sysselsättning/praktik. En ungdomstjänst i samarbete med socialkontoret har tillsatts för att satsa ytterligare på de personer som har längre väg till arbete. Under 2011 har 60 arbetslösa ungdomar under 25 år varit aktuella för insatser i samband med försörjningsstöd. 29 personer har avslutats under året, av dessa har 17 arbete och tre studerar. En ansökan har gjorts till Europeiska socialfonden kring ett samarbetsprojekt för att kunna satsa ytterligare på stöd till personer som behöver sysselsättning. Projektet beviljades, vilket innebär cirka 3,6 miljoner kronor under en treårsperiod. ESF-projektet, ÖckeröNavet startade i Gallerians regi andra halvåret Projektet vänder sig till arbetslösa personer och personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Mål och satsningar Har brukare i behov av stöd erbjudits hemmaplanslösningar av god kvalitet Målet är uppfyllt Daglig verksamhet har startat ny verksamhet och ytterligare fyra har kunnat erbjudas arbetsplatsintegrerad daglig verksamhet i kommunen jämfört med ESF- 2

6 projektet ÖckeröNavet startade i Gallerians regi hösten Det omfattar personer från alla Gallerians gemensamma verksamheter. Förutom verksamhet i huset har Transport&Kurir, Interiör och Trädgård startats för att möta samma målgrupper i s k utlokaliserad daglig verksamhet. IFO/FH har tillsammans med skolan genom GR sökt ett ESF- Projekt samtidigt. Ansökan beviljades i december, och innebär att samverkan mellan organisationerna ska stärkas och ge barn/ungdomar ett gemensamt stöd framåt. I avvaktan på att ansökan behandlades har arbetet startat med att hitta formerna. En utveckling av samverkan har skett till att omfatta alla enheter inom barn- och utbildning. Erfarenheter från Samverkansteamet arbete tas tillvara. Under våren 2011 påbörjades ett nytt sätt att arbeta i team kring ett svårt klientarbete. Arbetssättet utgick ifrån att det endast var medarbetare med rätt kompetens som träffade klienten. Medarbetare med aktuell kompetens fanns inom den egna verksamheten på en annan enhet. Ett teamarbete startade. En kompetenshöjning inom neuropsykiatrin startade i december med inriktning tydliggörande pedagogik, för att öka kompetensen och bättre förstå personer inom autismspektrum. Behandlingsenhetens kompetens kommer att från årsskiftet 2012 förstärkas av specifik kompetens kring autism. 4. har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning Målet är ej uppnått Rehabgården och Solhöjden fortsätter anpassa sin verksamhet till nya målgrupper. IFO/funktionshinder behöver göra en fördjupad/ övergripande kartläggning/inventering på vilka behov som finns idag och i framtiden. 31/12 fanns en ledig lägenhet på en av gruppbostäderna, ett ej verkställt beslut om serviceboende och ett ej verkställt beslut om gruppboende för dementa. 5. har regelbunden uppföljning av kvaliteten i verksamheterna skett och förbättringsområden identifierats Målet är uppfyllt Äldreomsorg och funktionshinder deltog i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal. Projektet är avslutat. Rapportering sker till Kommunens Kvalitet i Korthet. Brukarnöjdheten har legat mycket högt inom äldreomsorgens samtliga verksamheter under året. Även nationella brukarundersökningar visar med tydlighet att brukarna är nöjda med äldreomsorgen i kommunen. Arbetet med att ta fram Kvalitetskriterier för kommunal hälso- och sjukvård har initierats under året. Det utgår från det Nationella systemet för öppna jämförelser inom vården och omsorgen av äldre personer utifrån specifika områden. Systemet är under utveckling för att bidra till en vård och omsorg av god kvalitet. Detta arbete fortskrider under 2012 Mas och Mar kommer att ha del i detta arbete. 3

7 Verksamhetschefer och MAS deltar i GR:s utvecklingsprogram med fokus på kvalitet och säkerhet i kommunens hälso- och sjukvård. From 2012 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett sammanhållet ledningssystem för HSL, SOL, LVU, LVM och LSS. 6. har brukare med bostad med särskild service enl. SoL och LSS en hyra som är anpassad till hyresmarknaden i övrigt Målet uppnått Kommunfullmäktige har beslutat införa bruksvärdeshyra UPPGIFTSMÅTT MED KOMMENTAR UPPGIFTSMÅTT Funktionshinder Verksamhet Förändring i % Funktionshinder Antal personer tillhörande LSS +4,4% Hyresgäster i särskilt boende 0% Snittkostnad per boende, tkr +2,4% Antal personer köpt boende LSS -33,3% Antal dygn köpt boende LSS -14,0% Antal personer korttidsboende* 8 Antal dygn korttidsboende* 1652 Arbetstagare i daglig vht i kommunens 29,6% regi 31/12 Snittkostnad per arbetstagare, tkr -11,9% Antal personer med köpt daglig verksamhet 0% /12 Personer med personlig assistans under -4,2% året Snittkostnad per person, tkr +1,5% Antal utförda timmar Pers.ass+ LASS 12,2% egen regi *Tidigare registrerade som köpt boende funktionshinder och institutionsvård IFO Antalet personer tillhörande LSS har ökat med 4%. Snittkostnaden för hyresgäster i särskilt boende har ökat med 2,4%. Antal dygn köpt boende har minskat något. Antalet arbetstagare i daglig verksamhet i kommunens regi har ökat från 27 till 35. Antalet köpta platser ligger kvar på 4. Andelen med daglig verksamhet på hemmaplan har ökat. Nya arbetstagare har fått daglig verksamhet på hemmaplan. Snittkostnad per arbetstagare i daglig verksamhet egen regi har minskat med 11,9 %. Antalet utförda timmar pers ass +LASS i egen regi har ökat med 12,2%. UPPGIFTSMÅTT Äldreomsorg ordinärt boende Verksamhet Förändring i %

8 Äldreomsorg Ordinärt boende Antal vårdtagare (inkl. de med enbart +2,2% matdistribution) 31/12 Snittkostnad / Vårdtagare +6,0% Antal hemtjänsttimmar +9,3% Snittkostnad per hemtjänsttimme, kr -1,6% Matdistribution, antal portioner +19,9% Antal personer med hemvårdsbidrag +17,9% Antalet vårdtagare har ökat med 2,2%. Hemtjänsttimmarna har ökat med 6 400, vilket motsvarar 9,3%. Enhetskostnad per hemtjänsttimma har minskat med 1,6 %. Effektiviteten inom hemtjänsten har ökat ytterligare. Verksamheten har varit restriktiv med vikarier och samarbetar mellan arbetslagen. Efterfrågan på matdistribution har ökat med 20%. Antal personer med hemvårdsbidrag har ökat med 17%. UPPGIFTSMÅTT Äldreomsorg särskilt boende/korttid Verksamhet Förändring i % Särskilt boende /Korttidsvistelse Kö till särskilt boende Antal dygn köpta platser utskrivningsklara och mellanvård +50% Antal dygn hospiceplats -37,5% Kö till särskilt boende under året i snitt +25% 7,5 6 3,5 Rehabgården Antal vårddygn Rehabgården +5,9% Snittkostnad per vårddygn, kr +6,2% Antal gäster Rehabgården +40,6% Äldreboendet Solhöjden Antal boendeplatser inkl 0% korttidsplatser och 2 trygghetsplatser Snittkostnad per plats, tkr -2,3% Antal korttidsdygn +3,4% varav på trygghetsplats (utan bistånd) -50,5% Bergmans gruppboende Antal boendeplatser 0% Snittkostnad per plats, tkr -0,9% Antal korttidsdygn +74,2% Genom en väl utbyggd hemtjänst, platserna på Rehabgården och övriga korttidsplatser har kommunen klarat att ta hem utskrivningsklara. 42 betaldygn får anses som en låg siffra. Under året har i snitt 7,5 personer väntat på plats i särskilt boende. Plats har dock i de flesta fall kunnat erbjudas inom tre månader. Under väntetiden har äldreomsorgen erbjudit hemtjänst eller korttidsplats. Beläggningen på Rehabgården har varit 83% jämför t med 75% Rehabgården har varit öppet under jul och nyårshelgen som föregående år. Tomma platser på Bergmans och Solhöjden har använts som korttidsplatser. Snittkostnaden per plats har minskat med 2,3 % för Solhöjden och minskat med 1 % för Bergmans. 5

9 UPPGIFTSMÅTT Kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende Verksamhet Förändring i % Kommunal Hälso- och sjukvård * Rehabilitering Antal inskrivna dagrehabiliteringen +23,0% Antal besök dagrehab +1,7% Antal hembesök sjukgymnastiken +78,7% Hemsjukvård ordinärt boende Antal inskrivna i hemsjukvård +18,7% Antal hemsjukvårdsinsatser +16,7% * Insatser utförda på särskilda boenden samt korttidsboende saknas i nuvarande redovisning. Antalet inskrivna i dagrehabiliteringen har ökat med 23% och antalet besök per inskriven har minskat. Antalet hembesök i ordinärt boende av kommunens sjukgymnaster har ökat med 78%. Antalet inskrivna i hemsjukvård har ökat med 18%. Hemsjukvårdsinsatserna ökat med 16,7%. UPPGIFTSMÅTT Individ- och familjeomsorg Verksamhet Förändring i % Individ- och familjeomsorg* Socialkontor och behandlingsenhet Antal vuxna på institution, kvartal 4-10% Antal vårddygn, vuxna på institution +101,8% Kostnad/vårddygn vuxna, snitt -21,2% Antal barn på institution +75,0% Antal vårddygn, barn på institution -28,2% Kostnad/vårddygn barn, snitt -22,1% Barn i familjehem -16,7% Antal vårddygn i familjehem -32,5% Barn i familjehem, flykting +22,2% Antal brukare boendestöd +3,7% Antal besök behandlingsenhet, bistånd -6,1% u.s. Antal besök behanlingsenhet, service +6,2% u.s. Antal hushåll med försörjningsstöd -8,0% Vårddygnen för vuxna på institution har dubblerats. Några längre placeringar i kombination med flertalet korta ger längre vårdtid i snitt. Fler placeringar med lägre dygnspris har använts och medför lägre dygnskostnad. Antalet barn på institution har ökat från 4 barn 2010 till 7 barn Antalet vårddygn för barn på institution har minskat 28,2 % vilket ger en kortare vårdtid i snitt jämfört med Snittkostnaden per dygn har minskat med 22,1%. Fler placeringar har krävts för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som fått sin diagnos i sen ålder. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med 8%. En aktiv praktikbank och coaching via Gallerian kan ses som en förklaring. 4. KVALITETSMÅTT MED KOMMENTAR 6

10 Kvalitet enligt socialtjänstlagen är insatser av god kvalitet, personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. KVALITETSINDIKATORER IFO IFO FH FH ÄO ÄO Allmänna kvalitetsindikatorer Andel anställda med adekvat utbildning 82% 85% 100% 100% 80% (boende) 85% (daglig verks) 7 80% (boende) 87% (daglig verks) Antal beslut som fått rättelse 0 (av 4) 1 (av 8) 0( av 1) 0 (av 1) 1 (av 1) 0 (av 1) Ej verkställda beslut 31/ Andel brukare med genomförandeplan, delaktiga i upprättandet ca 80% myndighetskontor 95% myndighetskontor 85% boende 56% boende 100 % hemtj+94% Boende 95% hemtj+ boende Andel brukare med hälsoplan HSL * * * * 44% u.s. Tillgänglighet myndighetsutövning telefontid per dag 1 tim/dag 1tim/dag Hela dagen Hela dagen 1 tim/dag 1 tim/dag *redovisas under ÄO KVALITETSINDIKATORER Äldreomsorg Nöjd Kund Index, socialstyrelsens brukarenkät hemtjänst Nöjd Kund Index, socialstyrelsens brukarenkät boende Nöjdhet trygghet, äldreboende Nöjdhet delaktighet/inflytande, äldreboende Nöjdhet med hjälpen, hemtjänst Nöjdhet med bemötande, hemtjänst Socialtjänstens verksamheter har personal med adekvat utbildning och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling. Individuella genomförandeplaner inom verksamhetsområden, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorgen ger människor självbestämmande och delaktighet i planeringen av de insatser som beviljats. Målsättningen är att alla brukare skall ha en genomförandeplan. En ny journal för insatser enligt HSL började användas i december Utbildningsinsatser har fortsatt under Brukare med flera insatser har prioriterats i arbetet med hälsoplaner och en planering för att öka andelen är lagd. Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal är avslutat. Rapportering av nyckeltal fortsätter och resultaten sammanställs i Kommunens Kvalitet i Korthet. Exempel på nyckeltal är NKI (redovisat ovan) och väntetid till särskilt boende. Öckerö hade 33 dagar att jämföra med 53 i medeltal för samtliga kommuner. Arbetet med att ta fram Kvalitetskriterier för kommunal hälso- och sjukvård har initierats under året. Det utgår från det Nationella systemet för öppna jämförelser inom vården och omsorgen av äldre personer utifrån specifika områden. Systemet är under utveckling för att bidra till en vård och omsorg av god kvalitet. Detta arbete fortskrider under Förslag på Program för demensvården i Öckerö kommun har utvecklas under Innehållet i programmet ska stämma överens med Nationella riktlinjer för Vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, som Socialstyrelsen fastställt. Programmet ger

11 riktlinjer för i arbetet med personer som har demensdiagnos eller demensliknande symptom. Programmet ska även fungera som stöd för anhöriga och närstående. De brukarundersökningar som genomförts visar på att man i de allra flesta fall är nöjd med beviljade insatser, det bemötande man fått och ens möjligheter till självbestämmande och delaktighet. 5. EKONOMISK KOMMENTAR Justeras Resultat Socialnämnden Bokslut 2011* Budget 2011 Avvikelse 2011 Bokslut 2010 Intäkter, tkr Taxor och avgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader, tkr Personalkostnader Bidrag Entr o köpt vht Övr kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Netto * Nämndsinterna intäkter och kostnader ingår med tkr. Socialnämnden redovisar för 2011 ett överskott om 53 tkr. De totala intäkterna har ökat med tkr jämfört med budget (10,2%). Överskottet avseende Taxor och avgifter (733 tkr) avser ökade avgiftsintäkter inom äldreomsorgen. Överskottet för Övriga intäkter om tkr förklaras i huvudsak av ökade interna intäkter om 540 tkr, projektbidragsintäkter om tkr samt 400 tkr i kompensation för hjälpmedelskostnader som är regionens ansvar. För personalkostnader uppvisar förvaltningen ett underskott om tkr (0,8 %). Utökning av hemtjänstinsatser (-900) är den främsta bidragande orsaken till underskottet. Bidragen har ökat med 535 tkr (3,3 %) jämfört med budget. Försörjningsstödet utgör den största delen av ökningen och överstiger budget med 440 tkr (4,9 %). Förvaltningen har köpt verksamhet för tkr, vilket är 426 tkr mer än budget. Underskottet fördelas primärt på köpt boende 240 tkr och familjehem 150. Övriga kostnader har ökat med tkr. Kostnaderna för förbrukningsmaterial- & inventarier (600 tkr) och interna kostnader (610 tkr) är de största förklaringsposterna bakom underskottet. 8

12 Benämning Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Bokslut Nämndsverksamhet Alkoholtillsyn Gemensamt Äldreomsorg Externt köpta platser SOL Ordinärt boende SOL Särskilt boende SOL Gruppboende & dagcenter Externt köpt vht LSS Öppen verksamhet Missbruksvård vuxna Barn och ungdomsvård Psykiatri och vuxenvård Ek. bistånd Adm Soc.kontor & behandling Familjerätt (rådgivning) Adm. Socialkansliet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Sänkt PO-kostnad, ålder Summa Entreprenader och köpt verksamhet Öckerö kommun köpte socialjour av Göteborgs stad och medfinansierar Ungdoms mottagningen på Öckerö som drivs av Västra Götalands regionen, VGR. Gemensamt via Göteborgsregionen, GR finansieras ett kunskapscentrum för våld i nära relationer. Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna samt äldre köptes av olika huvudmän. Kooperativ, andra kommuner eller företag tillhandahöll personliga assistenter samt andra LSS-insatser. Sammantaget köpt verksamhet för tkr. Investeringar Investeringar, Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Tkr, tkr Summa tkr Under året har nämnden investerat i bland annat möbler, inredning, dataprogram m.m till en total kostnad på 816 tkr. Förvaltningen har begärt att 160 tkr av de återstående 229 tkr skall reserveras för anspråkstagande 2012 för investeringar som inte kunnat genomföras

13 8. BARNBOKSLUT Viktiga beslut i socialnämnden som påverkar barn/ungdomar Många beslut i socialnämnden påverkar barn och unga i olika grad och här följer några: Kommunfullmäktiges uppdrag 2011 till socialnämnden och nämndens uppdrag till dess verksamheter Samverkansavtal ungdomsmottagningen Yttrande bostadsförsörjningsprogram Drogförebyggare, samfinansieras med HSN 4 ESF-projekt SamTidigt, socialtjänst och skola samverkar kring stöd till barn och ungdomar Förstärkt myndighetskontor med två tjänster 2011 Särskilda satsningar för barn och ungdomar upp till 18 år ESF-projekt SamTidigt - socialtjänst och skola samverkar kring stöd till barn och ungdomar Ungdomsgruppen Barn o Utbildning, Kultur och fritid, Socialtjänst och Polis - gemensamma insatser kring barn och ungdomar i riskzon. Syftet är att stärka stödet på hemmaplan och förhindra heldygnsvård. VÄSTBUS-avtalet, tydliggör ansvaret mellan socialtjänst skola, elevhälsa och BUP i samarbetet kring barn med komplexa behov. Gruppverksamhet finns för barn till missbrukande föräldrar, Humlan respektive barn till psykisk sjukdom/psykisk ohälsa Biet. Här är skola och psykiatri viktiga medaktörer. Barns och ungdomars möjlighet till inflytande över beslut som rör dem Barnperspektivet skall alltid finnas med i barnavårdsutredningar. Barnet/ungdomen får möjlighet att beskriva sin egen historia och sina önskemål. Barns Behov I Centrum (BBIC) är ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård. BBIC som utredningsmetod ökar rättsäkerheten för barnet/ungdomen och kvaliteten på besluten. Socialkontoret har under 2010 fått en permanent licens för BBIC. Två socialsekreterare utbildar kontinuerligt nya aktuella personer och grupper. Hönö Vårdcentral och familjehem tillhör gruppen som fått information genom temakväll. 10

14 Mall för budget 1012 Begäran om reservation mellan år 2011 och 2012 av pågående investeringar Nämnd: budget reserveras tkr tkr Inv.proj Benämning Kommentarer till äskandet 3110 Telefoner IFO/FH Reserven avser telefoner till Hedens By i samband om omläggning telefoni 3005 Timepool Reserven avser ytterligare investering i TimePool. Summa Sidan 1

15 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2011 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen ansvara för den kommunala kontrollen enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 2. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT fler äldre kommer direkt hem efter sjukhusvistelse - stödjande insatser i hemmiljö som vårdplanering och mottagningsteam - utökat stöd till anhöriga mått: antal vårdplaneringar i hemmet/sjukhus, antal/andel (%) äldre som går hem direkt Bilaga till Uppdrag 1

16 arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd erbjuds sysselsättning/praktik - jobbcoaching via Gallerian som arbetar aktivt med att utöka antalet praktikplatser i samverkan med företag, kommun och föreningsliv - samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen och kommunens arbetsmarknadsenhet mått: antal/andel (%) ungdomar som fått praktikplats, antal praktikplatser 3. MÅL OCH SATSNINGAR har brukare i behov av stöd erbjudits hemmaplanslösningar av god kvalitet - fler kan erbjudas arbetsplatsintegrerad daglig verksamhet i kommunen jämfört med öppenvårdsinsatser prioriteras har brukare i behov av bostad med särskilt service enl SoL och LSS erbjudits plats med lämplig inriktning - inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper har regelbunden uppföljning av kvaliteten i verksamheterna skett och förbättringsområden identifierats - äldreomsorg och funktionshinder deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella Jämförelseprojekt för utveckling av kvalitetsnyckeltal - genomföra och vidareutveckla brukarundersökningar - anpassa synpunktshantering till verksamheten - vidareutveckla ledningssystem för kvalitet- och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården har brukare med bostad med särskild service enl. SoL och LSS en hyra som är anpassad till hyresmarknaden i övrigt - bruksvärdeshyra införs under våren RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare personer 4 Institutionsvård vuxna missbrukare vårddygn Institutionsvård barn & unga personer 10 Institutionsvård barn & unga vårddygn Bilaga till Uppdrag 1

17 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Familjehem barn & unga personer 20 Kontaktpersoner barn & unga personer 8 Köpt boende vuxna personer 5 Köpt boende psykiatri personer 1 Försörjningsstöd hushåll 126 Boendestöd personer 29 Korttidsboende LSS personer 20 Gruppboende/Serviceboende LSS personer 25 Daglig verksamhet LSS personer 30 Köpt daglig verksamhet LSS personer 7 Köpt boende barn & unga LSS personer 1 Köpt boende barn & unga LSS dygn u.s. Personlig assistans LSS personer 24 Personer som tillhör personkretsen personer 113 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende insatser Arbetsterapeutinsatser insatser u.s. Sjukgymnastinsatser ordinärt boende insatser u.s. Rehabilitering korttidsboende personer 79 Dagrehabilitering personer 56 Hemvårdsbidrag personer 47 Matdistribution personer 135 Matdistribution portioner Hemtjänst personer 140 Hemtjänst timmar Särskilt boende Solhöjden platser 88 Särskilt boende Bergmans platser Bilaga till Uppdrag 1

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer