KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdagen den 22 oktober 2013 OBS tid! kl Kommunhuset - Lejonet OBS! tid! Öckeröalliansens gruppmöte kl Rammen OBS! Innan sammanträdet besöker Socialnämnden daglig verksamhet vid Röda Kortsets café kl ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Lisbeth Lindqvist 2. Reviderad delegationsordning avsnitt 1 Arbetsförslag: Delegationsordningen revideras enligt förslag i tjänsteutlåtande 3. Information om skrivelse från MAS VGR till Läkemedelsverket samt Inspektionen för Vård och Omsorg angående Apodos Bilaga Information 4. Korttidsboende Hedens by Information 5. Uppdrag Arbetsutskottets beslutsförslag: Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa uppdrag till Socialnämnden 2014 enligt föreliggande förslag. 6.* Utfall och prognos september 2013 Arbetsutskottets beslutsförslag: Enligt förvaltningens förslag 7. Information om fortskridande av förhandling av avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn 8. Anmälan av ordförandebeslut , behov av bostad för anhöriginvandringen 9. Anmälan till Kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, till och med Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till Bilaga Mailas separat Information Bilaga Bilaga Bilaga 11. Redovisning av ekonomiskt bistånd september 2013 Bilaga

2 12. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under september enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 13. Protokoll Protokoll SNAU Övriga frågor Medtages i pärm Medtages i pärm *närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Kerstin Wadman Ärende: Revidering av delegationsordning 2013 Diarienummer: 108/ Reviderad delegationsordning avsnitt 1 avseende ekonomiskt bistånd samt vuxna Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Delegationsordningen revideras enligt förslag i tjänsteutlåtande. Ärende Socialnämndens delegationsordning avsnitt 1 för Individ och familjeomsorgen avseende beslut om försörjningsstöd, samt bistånd behöver revideras. Detta för att anpassa den till nuvarande organisation på Myndighetskontoret samt att beloppsnivåer avseende beslutanderätt inte har reviderats sedan antagandet av delegationsordningen år I bilaga ett till tjänsteutlåtandet återfinns ändringen i förhållande till föregående delegationsordning. Beslutanderätt enligt lag I kommunallagen regleras grundreglerna för nämnder rätt att delegera beslut. Nämnder får enligt samma lag uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en tjänstman rätten att beslut i vissa frågor. (SFS 1991:900) Enligt socialtjänstlagens 10 kap 4 och 5 begränsas möjligheten för socialnämnden att delegera vissa ärenden till tjänsteman avseende exempelvis överväganden om fortsatt vård samt vård enligt LVU och LVM. Dock finns inga restriktioner enligt lag avseende delegering till tjänsteman i de ärenden som förvaltningen nu föreslår en revidering av delegationen för. Justering efter rådande organisation Justering av beslutsinstanser har utförts för att underlätta handläggningen av ärenden på myndighetskontoret. Sedan 2011 finns det på myndighetskontoret en förste socialsekreterare. 1:e socialsekreterare är metodhandledare och ansvarar för mottagandet av nya ärenden samt bistår socialsekreterarna med stöd i hanteringen av ärende. I delegationsordningen har instanserna tidigare endast varit mellan socialsekreterare och arbetsutskott. Förslaget är att instanserna även inkluderar 1:e Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 socialsekreterare samt enhetschef för att underlätta handläggning samt ärendehantering på socialkontoret. Avseende avsnitt 1:19 har en ändring gjorts avseende familjehem för vuxna. Flera andra kommuner särskiljer inte beslut om familjehem från vård i HVB-hem. Enligt nuvarande delegationsordning fattas beslut om familjehem av verksamhetschef IFO/FH. En ändring föreslås till att alla beslut om boende för vuxna oavsett form i huvudsak ska fattas av arbetsutskottet. Justering av beloppsnivåer Beloppsnivåerna avseende försörjningsstöd har justerats i samråd med enhetschef myndighetskontoret och 1:e socialsekreterare. Inför justerandet har även en jämförelse gjorts med hur andra kommuners delegation ser ut. Utgångspunkten för beloppsnivåerna är det prisbasbelopp som bestäms utifrån socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110. För år 2013 är ett prisbasbelopp kr. För år 2014 är prisbasbeloppet kr. (källa: SCB) En jämförelse har gjort med Göteborg, Tjörn samt en mindre kommun, Laholm. Laholms kommun valdes ut då deras organisation på Myndighetskontoret överensstämmer med socialtjänsten i Öckerö. Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbesluten redovisas månadsvis för nämnden vid varje sammanträde. Kerstin Wadman T.f. enhetschef myndighetskontoret Bilaga 1. Revideringar från föregående delegationsordning för avsnitt 1.

5 Bilaga 1. Ändringar i delegationsordning avsnitt 1 avseende vuxna Gult är det som ändras Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1:1 Beslut om försörjningsstöd -hemutrustning upp till 8 % av ppb 4 kap 1 SoL Socialsekreterare -därutöver - hemutrustning upp till 20 % av prisbasbelopp -50 % av prisbasbelopp -upp till 1 prisbasbelopp Arbetsutskottet 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 1:e soc.sek Enhetschef Se SOSFS 2003:5, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd -därutöver - babyutrustning upp till 8 % av basbeloppet - babyutrustning överstigande 8 % av basbeloppet -spädbarnsutrustning- upp till 10 % av prisbasbelopp -spädsbarnutrustning upp till 50 % av prisbasbelopp -spädbarnsutrustning upp till 1 prisbasbelopp -spädbarnsutrustningkostnader därutöver -flyttkostnader upp till 7 % av ppb Arbetsutskott 4 kap 1 SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 SoL Arbetsutskott Se SOSFS 2003:5, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 SoL Soc sek 1:e soc sek Enhetschef Arbetsutskott 4 kap 1 SoL Socialsekreterare -därutöver - flyttkostnader upp till 10 % av prisbasbelopp -flyttkostnader upp till 50 % av prisbasbelopp -därutöver Arbetsutskottet 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 1:e socialsekreterare Arbetsutskottet Se SOSFS 2003:5, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd - barn/unga upp till 10 % av basbeloppet - barn/unga överstigande 10 % av basbeloppet 4 kap 1 SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 SoL Arbetsutskott Se SOSFS 2003:5, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

6 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning - akut tandvård upp till 7 % av basbeloppet 4 kap 1 SoL Socialsekreterare - akut tandvård över 7 % av basbeloppet 4 kap 1 SoL Arbetsutskott - nödvändig tandvård upp till 3 % av basbeloppet 4 kap 1 SoL Socialsekreterare - nödvändig tandvård över 3 % av basbeloppet 4 kap 1 SoL Arbetsutskott Akut/nödvändig tandvård upp till 10 % av prisbasbelopp Akut/nödvändig tandvård över 10 % av prisbasbelopp dock högst 25 % av prisbasbelopp Därutöver - avslag av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 1:2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 1:8 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 1:19 Bistånd i form av vård (placering/ omplacering) i familjehem (vuxna) 1:20 Bistånd i form vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende - en månad -därutöver Soc sek Enhetschef Arbetsutskott 4 kap 5 SoL Enhetschef/ 1:e socialsekreterare 4 kap 1 SoL Enhetschef Socialkontoret/Soc ialsekreterare 9 kap st SoL Arbetsutskott/Enh etschef 4 kap 1 SoL Verksamhetschef IFO 4 kap 1 SoL Enhetschef socialkontoret Arbetsutskott Vid beslut om ekonomiskt bistånd till nödvändig tandvård över 10 % av prisbasbeloppet ska bedömning ha gjorts av förtroendetandläkare innan beslut Om någon genom oriktiga uppgifter eller underlåtelse förorsakat ett ekonomiskt bistånd beviljats med stöd av 4 kap 1 Bistånd beviljat med stöd av 4 kap 2 Sol får endast återkrävas om biståndet getts under villkor om återbetalning. Socialchef ersätter verksamhetschef

7 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1:19 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering eller omplacering) i hem för vård eller boende eller familjehem Akuta placeringar i HVBhem under högst en månad 4 kap 1 SoL Arbetsutskott Enhetschef -dock vid avslag 1:25 Beslut om råd och stöd i öppenvårdsform -kostnader upp till 6 % av ppb -kostnader upp till 12 % av ppb -därutöver 1:25 Beslut om råd och stöd i öppenvårdsform 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL Enhetschef Socialsekreterare Enhetschef Arbetsutskottet - kostnader upp till 10 % av prisbasbelopp Socialsekreterare -Kostnader upp till 50 % av prisbasbelopp 1: e socialsekreterare -Kostnader utöver 50 % av prisbasbelopp dock högst 1 prisbasbelopp -därutöver Enhetschef socialkontoret Arbetsutskott 1:46 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 2, 9 kap 1 och 8 kap 1 9 kap 4 SoL Arbetsutskott/ Överordnad chef Beslut om eftergift får inte fattas av delegat i ursprungsbeslutet. I de fall utskottet har fattat ursprungsbeslutet fattar utskottet även beslut om eftergift.

8 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1:50 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 1:51 Beslut om att anmäla till överförmyndaren om att behov av god man/ förvaltare inte längre föreligger 1:52 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr. förvaltningen av underårigs egendom 1: 50 Beslut om att -anmäla till överförmyndare om behov av godman/förvaltare -att behov av godman/förvaltare inte längre föreligger -att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt Enhetschef socialkontoret Enhetschef socialkontoret Verksamhetschef IFO Enhetschef socialkontoret 5 kap 3 SoF 15 3 punkt LSS Socialsekreterare SoF / SoF SoF Ansökan om överflyttande av vårdnaden skall beslutas av socialnämnden

9 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet SOCIALNÄMNDEN 1 Uppdrag 1

10 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. - Starta upp träningsboende för barn och unga i befintliga lokaler. - Förändrad process för att hantera inkommande ärenden så att behovet av köpt vård förebyggs. - Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. 4. MÅL OCH SATSNINGAR Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. - Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. - Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen implementera de metoder som utvecklats inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör. - Socialförvaltningens resursteam utvecklas tillsammans med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen. - Samskapa en gemensam arena för barn och unga 0-18 år. - Arbeta för en gemensam arena för barn och unga 0 18 år tillsammans med andra berörda aktörer inom kommuner och landsting. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. - Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser ska ha varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplaner. - Kundval i enlighet med LOV har införts inom hemtjänst. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. - ESF-projektet Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten. - Implementering av ESF-projektet Öckerönavets metoder i ordinarie verksamhet anpassade till Öckerö kommuns invånarbehov. - Genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete, genom att delta i ESF-projektet Funkar. - Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. - Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. - Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. - Öka upplevelsen av trygghet i ordinärt boende. - Minska den genomsittliga vistelsetiden på korttidsboende. - Öka tillgängligheten av trygghetsplatser. SOCIALNÄMNDEN 2 Uppdrag 1

11 Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Genomföra lokalöversyn utifrån nya behov gällande boendeformer inom SoL och LSS. - Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper. Behov av trygghets-/seniorboende kan tillgodoses. Behov av boende för kommunens äldre kan tillgodoses. - Kartlägga behov. - Ta fram underlag för att initiera byggprocess. - Bidra till processen att bygga nytt demensboende på Solhöjden. - Bevaka att behov av trygghets- /seniorboende beaktas i den nya Översiktsplanen. Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. - Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). - Skapa organisation för att kartlägga och utveckla processerna för ledning, styrning och verksamheter. - Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. - Undersöka om och hur nationella nyckeltal kan användas i kvalitetsarbetet inom IFO/FH. 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 6. BUDGET tkr BUDGET 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. SOCIALNÄMNDEN 3 Uppdrag 1

12 8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn Institutionsvård barn & unga Vårddygn 900 Familjehem barn & unga * 13 Försörjningsstöd Hushåll* 97 Korttidsboende LSS/SOL * 26 Gruppboende LSS * 19 Daglig verksamhet LSS * 33 Köpt boende barn & unga LSS/SOL Dygn Personlig assistans LSS Timmar ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Inskrivna i hemsjukvården 450 Hemtjänst Timmar Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 40 * Genomsnitt/månad SOCIALNÄMNDEN 4 Uppdrag 1

13 BORTTAGNA jmf m 2013 MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Institutionsvård barn & unga Kontaktpersoner barn & unga Köpt boende vuxna Köpt boende psykiatri Boendestöd Köpt daglig verksamhet LSS Köpt boende barn & unga LSS som tillhör personkretsen Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende Arbetsterapeutinsatser ordinärt boende Sjukgymnastinsatser ordinärt boende Rehabilitering korttidsboende Dagrehabilitering antal inskrivna antal besök Hemvårdsbidrag Matdistribution Matdistribution Hemtjänst Insatser Insatser Insatser Portioner Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % SOCIALNÄMNDEN 5 Uppdrag 1

14 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet SOCIALNÄMNDEN 1 Uppdrag 1

15 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. - Förändrad process för att hantera inkommande ärenden så att behovet av köpt vård förebyggs. - Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. 4. MÅL OCH SATSNINGAR Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. - Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen implementera de metoder som utvecklats inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör. - Socialförvaltningens resursteam utvecklas tillsammans med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen. - Arbeta för en gemensam arena för barn och unga 0 18 år tillsammans med andra berörda aktörer inom kommuner och landsting. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. - Kundval i enlighet med LOV har införts inom hemtjänst. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. - Implementering av ESF-projektet Öckerönavets metoder i ordinarie verksamhet anpassade till Öckerö kommuns invånarbehov. - Genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete, genom att delta i ESF-projektet Funkar. - Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. - Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. - Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. - Öka upplevelsen av trygghet i ordinärt boende. - Minska den genomsittliga vistelsetiden på korttidsboende. - Öka tillgängligheten av trygghetsplatser. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Genomföra lokalöversyn utifrån nya behov gällande boendeformer inom SoL och LSS. Behov av boende för kommunens äldre kan tillgodoses. - Bidra till processen att bygga nytt demensboende på Solhöjden. - Bevaka att behov av trygghets- /seniorboende beaktas i den nya Översiktsplanen. SOCIALNÄMNDEN 2 Uppdrag 1

16 Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. - Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). - Skapa organisation för att kartlägga och utveckla processerna för ledning, styrning och verksamheter. - Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 6. BUDGET tkr BUDGET 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. SOCIALNÄMNDEN 3 Uppdrag 1

17 8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn Institutionsvård barn & unga Vårddygn 900 Familjehem barn & unga * 13 Försörjningsstöd Hushåll* 97 Korttidsboende LSS/SOL * 26 Gruppboende LSS * 19 Daglig verksamhet LSS * 33 Köpt boende barn & unga LSS/SOL Dygn Personlig assistans LSS Timmar ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Inskrivna i hemsjukvården 450 Hemtjänst Timmar Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 40 * Genomsnitt/månad SOCIALNÄMNDEN 4 Uppdrag 1

18

19 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Sofie Brolin Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Diarienummer: 0041/13 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Rapportering t o m visar att Socialnämnden inte har något ärende att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas inom tre månader efter beslut om insats. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för Vård och omsorg om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Om Inspektionen för Vård och omsorg bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Inspektionen för Vård och omsorg en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg, Kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Rapport till Inspektionen för Vård och omsorg och revisorer sker efter fastställda rutiner. I rapportering till Kommunfullmäktige skall, enligt gällande lagstiftning, person som beslutet avser inte kunna identifieras då det inte är meningen att man i Kommunfullmäktige skall skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapportering t o m visar att Socialnämnden har inte har några ärenden att anmäla där den beviljade insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter beslut. Sofie Brolin nämndsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

20 Redovisning av ej verkställda beslut gällande särskilt boende samt bostad med särskild service Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Bergmans Hemmet Korttid Solhöjden Särskilt boende enligt LSS Hemmet Öckerö den 9 oktober 2013 Sofie Brolin nämndsekreterare

21 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budget Ekonomiskt bistånd budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

22 Utveckling ek. bistånd jan 2013-jan 2012-febr 2013-febr 2012-mars 2013-mars 2012-april 2013-april 2012-maj Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion 0 0 Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning 0 0 Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder 0 0 Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt Ålder 2012-jan 2013-jan 2012-feb 2013-feb 2012-mars 2013-mars 2012-april 2013-april 2012-maj Totalt

23 Utveckling ek. bistånd 2013 Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt 2013-maj 2012-jun 2013-jun 2012-juli 2013-juli 2012-aug 2013-aug Ålder Totalt maj 2012-juni 2013-juni 2012-juli 2013-juli 2012-aug 2013-aug

24 Utveckling ek. bistånd 2013 Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt 2012-sept 2013-sept 2012-okt 2013-okt 2012-nov 2013-nov 2012-dec 2013-dec Ålder Totalt sept 2013-sept 2012-okt 2013-okt 2012-nov 2013-nov 2012-dec 2013-dec

25 Antal hushåll bland orsak efter ålder på beslutperson Tabell 192 Ekbist Orsak Summa Annat försh. Godkända studier Annat försh. Studerande med studiemedel Annat försh. Ålderspension Annat försh.förhindrad arbeta/biståndsberä Arbetar deltid - ofrivilligt. Otillräcklig inkomst Arbetar heltid. Väntar på inkomst Arbetshinder. sociala skäl Arbetslös. Ingen ersättning Arbetslös. Otillräcklig ersättning Föräldraledig. Väntar på föräldrapenning Sjukskriven med läkarintyg. Ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg.otillräcklig sjukpennin Sjuk- eller aktivitetsers. Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsers. Väntar på ersättning Summa

26 Beviljat ek.bistånd kr efter orsak och ålder på beslutperson Tabell 193 Ekbist Orsak Summa Annat försh. Godkända studier Annat försh. Studerande med studiemedel Annat försh. Ålderspension Annat försh.förhindrad arbeta/biståndsberä Arbetar deltid - ofrivilligt. Otillräcklig inkomst Arbetar heltid. Väntar på inkomst Arbetshinder. sociala skäl Arbetslös. Ingen ersättning Arbetslös. Otillräcklig ersättning Föräldraledig. Väntar på föräldrapenning Sjukskriven med läkarintyg. Ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg.otillräcklig sjukpennin Sjuk- eller aktivitetsers. Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsers. Väntar på ersättning Summa

27 Öppnade Avslutade jan 7 9 febr 6 1 mars april maj 6 2 juni 6 2 juli 4 3 aug 8 7 sept 5 10 okt nov dec Totalt Öppnade Avslutade jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Totalt

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( )

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-10-22 ( ) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.15-17.15 Beslutande Utses att justera Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-01-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 14 januari 2014 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2016-10-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 19 oktober 2016 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-09-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 24 september 2014 kl 16:00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl 14.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-08-27 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 2 september 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-06-11 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 17 juni 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdagen den 24 april 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl 15.00

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-10-27 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-10-27 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-10-27 1(13) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-02-05 ( ) Kommunhuset, kl 14.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Claes Magnusson (M) tjg ers Gun Simonsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-02-05 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 11 februari 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Granskning av försörjningsstödet

Granskning av försörjningsstödet Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet Torsås kommun Malin Kronmar Stefan Wik 19 oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-01-15 1(11) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-17.15 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) 1,2,7

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-11-24 2 SN 145 Dnr 21.10 700 Ekonomisk uppföljning Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för oktober månad. Ekonomisk uppföljning daterad 2010-11-08 Arbetsutskottets

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-12-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 16 december 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup

Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 17 oktober 2013, kl. 8.30-9.45, 12.05-12.30 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Robert Wenglén (M) Lena Forsberg

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-10-22 Socialnämnden Dnr Son 2015/37 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Föreslagna revideringar antas Ärendet

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer