Verksamhetsplaner för styrelsens arbetsgrupper 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplaner för styrelsens arbetsgrupper 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplaner för styrelsens arbetsgrupper 2015 Styrelsen för NFK har följande arbetsgrupper: Styrelsens arbete Kommunikation och Marknad IT Ekonomi, personal och administration Tävling Ny anläggning Medlemmar Anläggning Varje arbetsgrupp har tagit fram mål och verksamhetsplaner för sitt arbete. Styrelsens arbete och verksamhetsplaner utgår ifrån NFK:s grundläggande vision och mål. 1

2 Vision NFK ska vara ledande ridklubb i Norrköpingsregionen avseende kvalitet på ridutbildning, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning. Övergripande mål NFK: är en attraktiv anläggning där medlemmar, personal och besökare trivs. har hög kvalitet på utbildning, träning och tävlingar är en ridskola för alla och präglas av öppenhet och tolerans har en ekonomi i balans FK är en attraktiv samarbetspart för sponsring och investeringar 2

3 Arbetsgrupp: Styrelsens arbete (sammankallande Anna Staaf) Mål Aktiviteter Ansvarig Kostnad Tid Kommentar Ökat samarbete med andra klubbar i regionen Delta aktivt i ridklubbsalliansen Viktoria Reskostnad 30 tim/år Skapa struktur och kontinuitet i styrelsearbetet En öppen, synlig och kommunicerande styrelse Övervaka och följ upp arbetsordning och funktionsbeskrivning Anna - 12 tim/år Utforma och definiera anläggningsansvaret Anna/Viktoria - 12 tim/år Övervaka och följ upp dagordning och rutiner för Heléne - 12 styrelsemöten tim/år Skapa en form för uppföljning av vårt målarbete Heléne - 30 och arbetsgruppernas aktiviteter tim/år Arrangera work shop om målarbetet Viktoria Lokal och 15 förtäring tim/år (600 kr) Samråd med Jennifer Samråd med Jennifer Samråd med Sisu Skapa styrelsens egen e-postlåda Viktoria - Berör hemsidan Styrelsepresentation i stallet Viktoria anslag/tryck (200 kr) Aktuell och lättläst information om styrelsens arbete och beslut på hemsida och via andra kanaler Heléne Berör fotoansvarig (Karin) Berör hemsidan (Therese) 3

4 Kunskap och kompetens om föreningslära m.m. Etablera och genomför återkommande möten med privathästägare Inventera kompetens, kunskaper och färdigheter i styrelsen Mia Mia Egen tid Egen tid Arrangera webutbildning i föreningslära Viktoria Egen tid Arrangera och genomför fördjupad utbildning i Anna Egen tid styrelseskick, ansvar och föreningslära

5 Arbetsgrupp: Kommunikation och marknad (sammankallande: Karin Strand) Mål Aktiviteter Ansvarig Kostnad Tid Kommentar Medlemspolicy - Policy är framtagen och att alla medlemmar har kunnat ta del av den - Formulera policy - Koppla till NFKs värdegrund - Sprida till medlemmar - Utkast policy till styrelsemöte 3/6 - Sprida policy efter detta Samlad extern kommunikation - Vi vet vem som gör vad (t.ex. skriver på hemsida mm) - Vi vet hur vi ska uttrycka oss då vi uttalar oss för och om NFK - Vi vet i vilka kanaler vi uttrycker oss genom - Mer kontroll/samlat grepp över social medier (FB) Sponsring - En bild över vilka ev. sponsorer vi har idag - Vi har sponsorpaket att erbjuda och en fungerande administration däromkring, t.ex. hur vi ser till att sponsorerna verkligen syns där de har betalt för att synas i bl.a. programblad - Lägga till information om pressansvarig under ansvarigs profil, under kontakter och i nyhet på hemsidan - Ta fram riktlinjer och tips om hur vi sköter vår externa kommunikation - Ordna så att FB-gruppen blir sluten och se om vi kan få kontroll över FB-sidan - Vi inventerat dagens sponsorer och vilka skyltar mm som sitter upp på anläggningen - Börja titta på sponsrade klasser, priser, lotterier mm till tävling 6/6 (kan bli mall för framtida tävlingar) - Utarbeta sponsorpaket och ev. andra - Lägg till information och nyhet om pressansvarig direkt - Riktlinjer och tips ska minst vara påbörjat och kanske ett första utkast till styrelsemöte 3/6 - Arbete med FB-grupp och konto påbörjas direkt - Inventering av sponsorer påbörjad, helst klar till nästa möte - Jobba med sponsring till 6/6 - påbörjas direkt - Sponsorpaket tas fram under hösten

6 Arbetsgrupp: IT (sammankallande: Therese Samuelsson) Mål Aktiviteter Ansvarig Kostnad Tid Kommentar IT-dokumentation Sammanställa material från NFK:s ITkonsult Therese - Höst Identifiera problemområden med personal, tävlingssektion, styrelse m.fl., och ta fram lösningar Inventera externa system och skapa länkbank till supportmaterial Intern Flytta domännamn till pålitlig Therese < 500 kr Sommar kommunikatonsstrategi leverantör Administrera e-postadresser i Office365 Skapa Sharepoint-webbplats Informera styrelse och arbetsgrupper om kommunikation och dokumenthantering Betallösningar Utvärdera olika lösningars funktion, tillgänglighet och kostnad Therese Ingen startkostnad, Vår/Sommar Kontrollera redovisningsregler leverantörer Utvärdera behov med personal och tar caféansvariga procent/kr per Tävlingsteknik Stämma av tävlingssektionens behov inför säsongsstart transaktion Therese - Höst 6

7 Bistå med installation, underhåll och supper Ta fram önskemål gemensamt med tävlingssektion och berörda funktionärer Plan och kostnadsförslag för framtagna önskemål 7

8 Arbetsgrupp: Ekonomi, personal och administration (sammankallande: Viktoria Winge) Mål Syfte Aktiviteter Tid Ansvarig Kostnad Övrigt Trygg, god miljö och säkerhet för hästar, personal och besökare Ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för vår personal Q1- Viktoria Egen tid (12 tim/år) Sund och hållbar ekonomi Skapa trygghet och säkerhet för våra besökare Skapa en trygg miljö för de hästar som står uppstallade på NFK Ger förutsättningar för långsiktig verksamhet Ger förutsättningar för ny anläggning Genomföra arbetsmiljörond Upprätta protokoll Övervaka åtgärdande av brister Genomföra säkerhetsinspektioner Följa upp och se till att brister åtgärdas Genomföra säkerhetsinspektioner Följa upp och se till att brister åtgärdas Genomföra riskanalyser. Följa upp och se till att brister åtgärdas. Skriva rutiner. Ta fram och följa nyckeltal för verksamheten. Nytt bokföringssystem Ta fram och följa upp ekonomiska nyckeltal Q3- Q3- Q 2- Viktoria Viktoria och Jennifer Viktoria Samråd med Jennifer och Lennart Samråd med Lennart Samråd med personal Q2 Frédéric Samråd med Jennifer Q2 Frédéric Identifiera brister och Ta fram en plan för ökade Q3 Frédéric Samråd 8

9 Plan för långsiktig personalförsörjning Individuella planer för all personals kompetensutveckling (IUP) områden för förbättringar i god tid Förbättra intäkterna Främja medarbetarnas utveckling Förbättra relationerna på arbetsplatsen Få en effektivare personalplanering Utveckla verksamheten/servicen. intäkter Identifiera omkostnader och ta fram en plan för minskade kostnader Ta fram en kalkyl för ny anläggning Arbeta aktivt med prognosverktyg Ta fram och implementera kravrutiner Genomföra medarbetarsamtal 1 ggr/år Genomföra utvecklingssamtal 1 ggr/år Ta fram individuella utvecklingsplaner för all t.v.-anställd personal Genomföra regelbundna Q3 Frédéric med grupp: marknad och medlemmar Q3 Frédéric Samråd med gruppen: Ny anläggning Q Frédéric 2- Q 2-3 Q1- Q1- Q1- personalmöten Mer robust basbemanning Q1- Utbildning i Q1- Frédéric Viktoria Viktoria Viktoria Samråd med Ann- Beate 9

10 kundbemötande för all personal Förbättra information om vår personal Q1- Skapa kontinuitet i föreningens ekonomi och administration Effektivisera det administrativa arbetet Checklistor och rutiner för föreningens administrativa arbete Q2- Anna Livscykel/årshjul. Q2- Anna Att ge tillsvidareanställda möjlighet till friskvård Öka välbefinnandet Se över möjligheterna till friskvård på Medley Q2- Anna 10

11 Arbetsgrupp: Tävling (sammankallande Anna-Lena Boberg) Mål Aktiviteter Ansvarig Kost nad Alla anmälda Informationsmöten inför tävling TL/tävlingsgrupp, funktionärer infinner sig Uppföljningsmöten efter tävling områdesansvarig på tävlingsdagen. Helt åtskilda ytor för tävlande respektive publik Säkrare avspärrningar och tydligare skyltning Säkerhetsfunktion är, tävlingsgrupp Tid Kommentar Trevligare att arbeta som funktionär med tydliga instruktioner respektive uppföljning av arbetsinsatsen. Ökad säkerhet vid tävling 11

12 Arbetsgrupp: Medlemmar (sammankallande: Sofia Kvernby) Mål Aktiviteter Ansvarig Kostnad Tid Kommenta r Ökad gemenskap Medlemskvällar med t.ex. temakvällar Medlemsgruppen? En per år eller föreläsningar på Hyllan Medlemsresor till olika events, t.ex. Scandinavium och hingstvisning Medlemsgruppen Självfinansiera d En resa per termin Ökat engagemang hos våra medlemmar Fler medlemmar och ökad trivsel hos medlemmar Funktionärsmöten inför tävling TL, områdesansvarig Ingen Start under VT Ca 1 vecka före tävling Involvera fler medlemmar i det ideella föreningsarbetet Medlemsgruppen Ingen Löpande Frita i stallet och prova på ridning skapa en informationsflyer som kan delas ut vid dessa tillfällen Medlemsvård för att behålla medlemmar Medlemsgruppen? Ska finnas klar till HT 2015 Medlemsgruppen Ingen Bra mottagande av nya elever samt alla medlemmar Läxläsning US Ingen Stallvärdsprojektet Medlemsgruppen Ej klart, ev ingen 12

13 Arbetsgrupp: Ny anläggning (Sammankallande: Heléne Styrenius Mål Delmål Aktivitet Ansvarig Kostnad Genomförande Fortsatt placering på Dagsbergsfältet Ny anläggning: ridhus, gemensamhetsutrymmen och stall. NFK ska ha fortsatt tillgång till nuvarande markyta Förutsättningarna för ridskoleverksamhet ska inte begränsas av omgärdande bebyggelse Ritningar för ny anläggning Kontakter med kommunen ang brandstationsfrågan Kontakter med kommunen ang helhetsplanen för Dagsbergsfältet och kringliggande bebyggelse och fastigheter Ta fram dispositionsunderlag för anläggningen Anna Kvartal 2 Anna Kvartal 2-3 Pernilla kr (inkl moms). Styrelsebeslut 201 Maj Pernilla/Peter Kvartal 3- Ta fram processplan för detaljritningar projektering Bygglov för ny anläggning Inledande kommunkontakter bygglov Anna/Heléne Juni-Augusti Finansiering av ny anläggning Kostnadsberäkning kvm Peter/Pernilla Kvartal 3 Intern finansieringskalkyl Heléne + Kvartal 3 kassör Inledande kommunkontakter finansiering Anna/Heléne Kvartal 3 Kartläggning och kontakter övr extern finansiering Heléne Kvartal Styrelse och medlemmar har bra kunskap och förståelse för processen. Kommunicera och förankra processen internt (hemsida, medlemsmöten etc) Heléne Löpande under året 13

14 Arbetsgrupp: Anläggning (sammankallande Viktoria Winge) Mål Delmål Aktivitet Ansvarig Kostnad Genomförande Säkerhet för hästarna. Grusa upp kring foderhäckarna och fållorna Jennifer kontaktar Kjell angående dränering, hårdgöring kring foderhäckar och annat som han kan utifrån sin kompetens. Byta ut stolpar i fållorna, cirka 0 stycken Hårdgöring utanför ytterdörr till stora stallet Jennifer kontaktar Kjell angående dränering, hårdgöring kring foderhäckar och annat som han kan utifrån sin kompetens. Halkskydd i stallgången (Hur mäter man det?) 1

15 Översyn på elräls i hagarna Anpassningar och justeringar på anläggningen Laga tak och trappa vid entrén. Ramp vid entrén Räcke till trappa vid baracken Laga dörr till hinderförråd Byte av golv i ryttargången Skydd för väggen där torven förvaras Gräva ur diken; dränering Jennifer kontaktar Kjell angående dränering, hårdgöring kring foderhäckar och annat som han kan utifrån sin. 15

16 kompetens. Elöversyn i kiosken Laga/byta ut vägg i spolspilta Dressyrkurerna Ordning och reda Sadelkammaren: organisera hjälmar och västar Att medlemmarna ska ha möjlighet till att kunna byta om och duscha efter sitt besök i stallet Foderkammaren: organisera, sätta upp hyllor Planera och köpa in barack som omklädningsrum Omklädningsrum: Lennart kommer med kostnadsförslag senast 30/ 16

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer