Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi."

Transkript

1 Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet Riktlinjerna är giltiga tills vidare Regionala terapiriktlinjer för behandling av gikt Sammanfattande kommentarer och rekommendation Omhändertagandet av patienter med giktsjukdom är idag suboptimalt, såväl med avseende på diagnostik som på behandling (både i det akuta skedet och profylaktiskt). Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av Läkemedelsrådet i Region Skåne för att stödja primärvården i omhändertagandet av giktpatienter och att visa på i vilka situationer specialister i reumatologi bör konsulteras. I detta dokument berörs bland annat följande: Säkerställ diagnos Akutbehandling - dämpa artriten Profylaktisk behandling o Glöm inte icke-farmakologisk behandling o Utnyttja farmakologisk behandling till dess fulla potential Avgränsningar vem gör vad? Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi. Den vanligaste lokalisationen är perifera leder men urat kan falla ut i vilken vävnad som helst i kroppen och gikt kan därför betraktas som en systemsjukdom. Ungefär 1-2% av alla vuxna i i- länder drabbas av gikt och förekomsten ökar. Den vanligaste formen av gikt är sekundär och beror på andra faktorer (t.ex. andra sjukdomar eller läkemedel). Ökningen i prevalens beror framför allt på att förekomsten av det metabola syndromet, där gikt är en delkomponent, ökar. Andra faktorer som kan kopplas till sjukdomen och dess ökning är hög ålder, njurfunktionsnedsättning, psoriasis, cytostatikabehandling vid cancersjukdom (p.g.a. cellsönderfall), hjärtsvikt och läkemedelsbehandling (t.ex. diuretika) samt ökad alkoholkonsumtion. Gikt finns dessutom i en mycket sällsynt ärftlig form (primär gikt). Gikt är den vanligaste artritsjukdomen hos äldre män. Behandlingen av gikt är generellt suboptimal och detta beror till stor del på att urinsyrasänkande läkemedelsbehandling inte används till sin fulla potential. Utvecklingen av behandlingsalternativ har stått stilla under lång tid men under de senaste åren 1

2 har det kommit ett antal nya behandlingsalternativ. Inom de närmsta åren kommer ännu fler nya läkemedel att finnas på marknaden för profylaktisk behandling av gikt. Dessutom har det tillkommit mer evidens för befintliga behandlingar, både vid profylaktisk och akut behandling. Det finns också evidens för att behandling som normalt inte förknippas med gikt kan sänka P-urat, t.ex. losartan. Detta är anledningen till att Läkemedelsrådet i Region Skåne nu beslutat ta fram terapiriktlinjer vid gikt. Dessa riktlinjer har framförallt syftet att stödja primärvården i omhändertagandet av giktpatienter och att visa på i vilka situationer reumatologisk specialistkompetens behövs. Diagnostik Den typiske giktpatienten är en man över 60 år med metabolt syndrom, och eventuell läkemedelsbehandling, som insjuknar med en ilsken artrit med periartikulär svullnad och rodnad i en perifer led oftast i nedre extremiteten. Den klassiska manifestationen är artrit i MTF-1 (podager). Men alla leder kan bli drabbade och oligoartriter förekommer och är då som regel asymmetriska. Insjuknandet är snabbt, ibland akut (timmar), och sker ofta nattetid. Golden standard för giktdiagnos är ledpunktion med mikroskopi. Detta kan dock ofta vara problematiskt när det är en liten led som är drabbad. Patognomont för gikt är också tofi (subkutana noduli med utfällning av uratkristaller). Vid typisk klinisk bild, som helst ska stödjas av förhöjd CRP, kan giktdiagnosen som regel sättas med tillräckligt stor säkerhet på den kliniska bilden. Observera att giktsjukdom kan förekomma hos patienter som har P-urat inom normalområdet. Vid en akut giktattack sjunker P-urat, eftersom urinsyra faller ut i vävnaden. Värdet av P-urat i samband med en attack är därför begränsat. Sänkning av P-urat kan kvarstå månader efter en attack. Kolkicin ex juvantibus kan vara ett stöd för giktdiagnos. Läkemedlet har snabb och god effekt vid gikt förutsatt att behandlingen startas inom 36 timmar. Kolkicin kan ha viss effekt på pyrofosfatartrit (pseudogikt) men inte alls så dramatisk som vid gikt. Preparatet saknar effekt på övriga artritsjukdomar. Beträffande dos etc., se nedan. Utredningen av giktpatienter bör i övrigt omfatta åtminstone screeningprover för metabolt syndrom inklusive njurfunktionsbedömning. De viktigaste differentialdiagnoserna till gikt är septisk artrit, lednära mjukdelsinfektion, reaktiv artrit och pyrofosfatartrit. Av dessa är den septiska artriten den mest angelägna att utesluta. Ilskna giktattacker kan någon gång ge feber men förekomst av feber kräver diagnostik inriktad mot septisk artrit före behandling, d.v.s. ledpunktion är obligat. Behandling Okomplicerad giktsjukdom handläggs företrädesvis av allmänläkare, såväl vad gäller diagnostik som behandling. Komplicerad giktsjukdom (återkommande besvär trots adekvat behandling, patienter som inte svarar som förväntat på behandling samt patienter med andra samtidiga svåra sjukdomar) sköts med fördel av reumatolog och allmänläkare i samverkan eller enbart av reumatolog. 2

3 Akutbehandling a) Icke-farmakologisk behandling Icke-farmakologisk akutbehandling utgörs av vila och is på den drabbade leden. b) Farmakologisk behandling Förstahandsval Ur effektsynpunkt finns fyra likvärdiga farmakologiska alternativ: NSAID och paracetamol T. Naproxen 500mg x 2 + T. Panodil 1g x 3-4 i 1-2 veckor K. Kolkicin 0,25mg Initialt ges 1,0 mg vid första tecken på skov (behandling måste inledas inom 36 timmar för att ge effekt) sedan 0,5mg 1 timme senare. Därefter ges 0,5mg efter 12 timmar och sedan upp till 3 gånger dagligen till dess att symtomen har avklingat (oftast behövs behandling endast i några dagar). Kortison intraartikulärt Vid injektion i små leder väljs i första hand Depo-Medrol. Injektion i små leder ger ofta en deposition av steroid subkutant. Risken för subkutana/kutana atrofier är mindre med Depo-Medrol än med Lederspan. Använd inj Depo-Medrol 40 mg/ml, i dosen 0,1 2 ml beroende på storleken av drabbad led. Detta ges som engångsdos. I större leder är Lederspan att föredra på grund av bättre effekt. I stora leder är risken för extraartikulär deposition mindre. Inj. Lederspan 20 mg/ml ges i dosen 0,1-2 ml. Även detta ges som engångsdos. Kortison peroralt T. Prednisolon mg x 1 i 5 dagar. Vid denna behandlingstid behövs inte någon nedtrappning. Vilket av ovanstående behandlingsalternativ som väljs bestäms av den enskilde patientens karaktäristika, t.ex. comorbiditet, annan pågående läkemedelsbehandling eller njurfunktion. Till en i övrigt helt frisk patient ter sig alternativen NSAID + paracetamol eller kortison intraartikulärt som likvärdiga förstahandsval. NSAID Till patienter med hjärt-/kärlssjukdom eller nedsatt njurfunktion bör NSAID undvikas. Kolkicin När det gäller patienter med ökad blödningsrisk, t.ex. Waranbehandlade, är kolkicin ett lockande förstahandsval eftersom det inte förekommer några läkemedelsinteraktioner mellan dessa läkemedel. Interaktioner med NOAC (Novel Oral AntiCoagulants) är inte 3

4 studerade. Kolkicin ger ofta, och alltid i högdos, diarréer som kan bli mycket intensiva vilket måste beaktas om man överväger att ge prepratet till sköra patienter. Vid nedsatt njurfunktion ska kolkicin dosjusteras enligt följande: Kreatininclearence, GFR Rekommenderad dos ml/min 0,5 mg x ml/min 0,5 mg varannan alt var 3:e dag < 10 ml/min kontraindicerat Tabellen tagen från produktinformation på APLs hemsida. Kolkicin ingår i läkemedelsförmånen och tillverkas av APL (Apotek Produktion & Laboratorier) på rikslicens. Enskild eller generell licens behövs inte när det gäller styrkan 0,25mg, utan receptförskrivning sker som för registrerade läkemedel. Vid förskrivning av styrkan 0,5mg behövs däremot licens. Information om läkemedlet saknas i FASS. Istället finns produktinformation på APLs hemsida. Observera dock att den dosering som rekommenderas i produktinformationen är för hög ur biverkningssynpunkt. Den av oss ovan rekommenderade dosen är den som det nu finns konsensus kring. https://www.apl.se/sv/vard/extempore/sidor/alla.aspx?bokstav=k#produktlista Kortison, intraartikulärt Till svårt multisjuka patienter med annan omfattande läkemedelsbehandling är intraartikulärt kortison mest tilltalande, framför allt om den drabbade leden är en stor led. Intraartikulär kortisoninjektion kräver inget annat övervägande än det som alltid gäller vid ledpunktion, d.v.s. undvika att sticka genom hudinfektion eller annan hudförändring (som t.ex. psoriasisplack). Kortison, peroralt Peroralt kortison till en diabetiker kräver noggrann monitorering av blodglukos. Andrahandsval Etoricoxib (Arcoxia m.fl.) har indikation gikt men får ses som ett andrahandsval, på grund av en ogynnsammare biverkningsprofil än Naproxen. Till patienter med kända magbesvär kan T. etoricoxib (120mg x 1 i 7 dagar) vara ett alternativ. Observera risker vid hjärt-/kärlsjukdom och njurfunktionsnedsättning. Tredjehandsval Det finns två tredjehandspreparat och båda är framför allt tänkta till behandling i sluten vård. - Inj Kineret, 100mg, ges subkutant en gång om dagen i tre dagar. 4

5 - Inj Ilaris, 150mg, ges subkutant som engångsdos vilket kan upprepas efter tre månader. Profylaktisk behandling a) Icke-farmakologisk behandling Vid gikt bör man se över vanor när det gäller livsstilsfaktorer, såsom motion, kost och alkohol, råd såsom vid det metabola syndromet. Viss typ av mat med högt purininnehåll ökar urinsyranivåerna i blodet och bör därför begränsas. Exempel på detta är ansjovis, sill, svamp, sparris, ärtor, bönor, musslor, inälvsmat (t.ex. leverpastej) och alkohol. Även ett för högt intag av fruktos (t.ex. vissa läskedrycker) höjer urinsyranivåer i blodet. Övervikt är en riskfaktor för att drabbas av giktsjukdom. Vitamin C i höga doser (>1g/dygn) har en viss effekt när det gäller sänkning av urinsyranivåer. Observera att vitamin C ska undvikas till patienter med anamnes på njursten. Viss läkemedelsbehandling kan förvärra giktsjukdomen och därför bör patientens läkemedelsanvändning ses över. Vid en översyn kan t.ex. följande frågeställningar tas upp; finns tydlig indikation för behandling, finns kontraindikation för behandling och är doseringen rätt? De läkemedel som framför allt kan öka urinsyranivåerna är diuretika (inte spironolakton). Andra läkemedel som också har denna effekt är ciklosporin, takrolimus, lågdos ASA och levodopa. b) Farmakologisk behandling För patienter med andra riskfaktorer att utveckla kronisk giktsjukdom (t.ex. nedsatt njurfunktion) kan farmakologisk behandling bli aktuell efter en attack. Profylax med farmakologisk behandling till patienter utan andra riskfaktorer är aktuell först när patienten haft minst två giktattacker. Förhöjt P-urat utan klinisk giktattack är ingen indikation för farmakologisk behandling. Målet med behandlingen är att undvika återkommande artriter, detta görs genom att dels sänka P-urat och dels genom att behandla inflammationen. Det finns två strategier för att sänka P-urat; dels hämma produktionen av urinsyra och dels öka utsöndringen av urinsyra. Behandling med läkemedel som ökar utsöndringen av urinsyra ska undvikas hos patienter med nedsatt njurfunktion på grund av risk för uratkristaller i njurarna. 5

6 Vid initiering av läkemedel som sänker P-urat kan antal akuta giktattacker öka. Detta förekommer framför allt under första halvåret. Behandling för att undvika dessa attacker bör övervägas vid all nyinsättning av läkemedel som sänker P-urat och bör sättas in samtidigt. Som förebyggande behandling finns följande läkemedel att välja mellan: Naproxen 250mg x 2 Kolkicin 0,5mg x 1-2 Prednisolon <10mg x 1) Behandlingen kan pågå i sex månader eller till dess att P-urat <360 µmol/l. Förstahandsval Allopurinol Allopurinol är förstahandsval vid profylaktisk behandling av gikt och dess effekt utövas genom att hämma produktionen av urinsyra. Behandlingen startas när den akuta attacken håller på att klinga av (ca 1-2 veckor efter debut). Startdosen är 100mg x 1 (beträffande dosjustering av njurfunktion se nedan). Behandlingsmål är besvärsfrihet, vilket normalt förutsätter P-urat under 360 µmol/l. Dygnsdosen kan ökas med 100mg varje 2-4 veckor, vid behov upp till maxdos 900mg x1. Behandlingen ger också regress av eventuella tofi men detta är en mycket långsam process (år). P-urat bör följas 1-2 veckor efter dosjusteringar men annars endast vid årliga kontroller hos besvärsfri patient. Vid ny giktattack under pågående profylaktisk behandling behålls allopurinolbehandlingen i samma dos under 1-2 veckor, varefter doshöjning är indicerad. Eftersom allopurinol och dess metaboliter utsöndras via njurarna bör dosen justeras vid 6

7 nedsatt njurfunktion. Startdosen bör inte vara högre än 100mg/dag och till patienter med kronisk njursvikt CKD stadium 4-5 (GFR<30 ml/min) rekommenderas en startdos på 50mg/dag. Dosen bör titreras upp långsamt var 2-5:e vecka i steg om 50mg/dag. Vid kraftigt nedsatt njurfunktion GFR<20 ml/min rekommenderas samråd med reumatolog och/eller njurmedicinare. Allopurinol bör utnyttjas till sin fulla potential. Först när detta inte räcker till eller till patienter som inte tolererar allopurinol kan andrahandsvalen bli aktuella. Det i praktiken största problemet med att patienten inte tolererar allopurinolbehandling är hudreaktioner (framför allt urtikaria). En känd biverkan är allopurinolhypersensitivitetsreaktion med bl.a. feber, utslag, vaskulit och lymfadenopati, se FASS. Överkänslighetssyndrom är en absolut kontraindikation för återinsättning av allopurinol. Andrahandsval Adenuric (febuxostat) Som altenativ till allopurinol vid intolerans finns febuxostat (Adenuric). Adenuric har samma mekanism som allopurinol och har minst lika bra effekt avseende sänkning av P- urat. Vid överkänslighet av allopurinol kan febuxostat prövas, dock saknas studier på patienter med GFR<30 ml/min. Adenuric ges i tablettform och doseras 80mg x 1. Läkemedlet är godkänt av EMA under 2008 och kan beställas på apotek via s.k. internationella anskaffningar. Det tar ca 1-1,5 vecka att ta hem läkemedlet. Probecid (probenecid) T. Probecid 500mg kan ges som alternativ till allopurinol vid normal njurfunktion. Effekten utövas genom att öka utsöndringen av urinsyra. Doseringen är första veckan ½ tablett x 2 och därpå 1 x 2. Vid nedsatt njurfunktion har dessa läkemedel ingen effekt och är dessutom kontraindicerade, se FASS. Tredjehandsval Kolkicin K. Kolkicin 0,5mg x 1 (alternativt 0,25mg x 2) är rekommenderad dos. Observera att dosjustering ska göras vid njurfunktionsnedsättning (se avsnitt Akutbehandling). Krystexxa (peglotikas) är godkänt för intravenös behandling vid svår, komplicerad gikt och är tänkt att användas framförallt i sluten vård. Bensbromaron Bensbromaron är ett licensläkemedel som påverkar utsöndringen av urinsyra. Behandling skall skötas av reumatolog. Övrig farmakologisk behandling Losartan Losartan används egentligen vid hypertoni men eftersom det även ökar utsöndringen av urinsyra kan det användas till patienter med gikt och samtidig hypertoni. Den dosering 7

8 som används är samma som vid hypertoni enbart. Liphantyl (fenofibrat) Vid behandling av patienter med hyperlipidemi och samtidigt behov av profylaktisk behandling mot gikt kan behandling med fenofibrat övervägas. Detta eftersom fenofibrat även ökar utsöndringen av urinsyra. Behandling bör stämmas av med reumatolog. Avgränsningar, vem gör vad? Patienter med okomplicerad giktsjukdom som svarar bra på behandling bör skötas i primärvård. Exempel på patienter där reumatolog bör konsulteras eller som ska skötas helt av reumatolog är: - Patienter med behov av intraartikulär steroidinjektion eller diagnostisk ledpunktion som primärvården inte klarar. - Patienter med behandlingssvikt på allopurinol utnyttjat till sin fulla kapacitet. - Patienter med svår giktsjukdom t.ex. tofi, multipelt ledengagemang, andra organmanifestationer - Patienter med oklar sjukdomsutveckling eller komplikationer - Behandlingsrefraktär gikt - Patienter som inte tål allopurinol - Patienter med annan svår sjukdom som påverkar giktsjukdomen eller försvårar behandlingen Kostnad Dessa riktlinjer rekommenderar i första hand gamla välbeprövade läkemedel till låga kostnader. Rekommendationerna innebär en marginell kostnadsökning eftersom fler patienter kommer att ges adekvat behandling. Om användningen av andra- och tredjehandsalternativen ökar kan detta ge en mer markant kostnadsökning. Omfattningen av denna går i nuläget inte att bedöma då det inte finns något relevant underlag för att definiera patientpopulationens storlek. Det finns nya läkemedel på gång inom de närmsta åren. Deras plats i terapin är inte fastlagd men sannolikt kommer de inte att bli ett förstahandsmedel. Prisnivån för dessa läkemedel är heller inte känd. Uppföljning Behandling av patienter följs idag inte upp via något register eftersom register saknas. För behandling av okomplicerade fall i primärvården finns inget behov av denna typ av register. Det kan däremot finnas behov av att följa upp de mer komplicerade fallen både med avseende på effekt och på uppföljning av introduktionen av framtida nya läkemedel. 8

9 Gruppen som har utformat de regionala terapiriktlinjerna vid gikt består av: Per Berglund, distriktsläkare, Östra Läkargruppen, Kristianstad Cecilia Ervander, distriktsläkare, VC Södertull, Lund Meliha Crnkic Kapetanovic, reumatolog, SUS, Lund Jon Einarsson, reumatolog, SUS, Lund/Malmö och Helsingborgs Lasarett Anneli Östenson, reumatolog, RoDEoN CSK, Kristianstad Anna Bergkvist Christensen, apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Referenser American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout. Part 1: Systematic Nonpharmacologic and Pharmacologic Therapeutic Approaches to Hyperuricemia. Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 10, October 2012, pp American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout. Part 2: Therapy and Antiinflammatory Prophylaxis of Acute Gouty Arthritis. Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 10, October 2012, pp EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Management. Report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT) Ann Rheum Dis, Publish Online First 17 May 2006; 65:

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation ny rekommendation Läkemedelsverket arrangerade den 23 24 mars 2011 ett expertmöte för att bland annat göra en värdering av de biologiska läkemedel som

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Reumatologi i primärvården - Västmanland

Reumatologi i primärvården - Västmanland Reumatologi i primärvården - Västmanland Bakgrund Behovet av ett nytt samverkansdokument mellan reumatologen och primärvården i Västmanland har gjort sig gällande sedan 2008 då det gamla slutade att gälla

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Diabetesläkemedel Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Förord DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i följande landsting: Uppsala, Sörmland,

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Ändrad 2015-03-04, s 587 och s 613. 587 1 Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Inledning Randomiserade studier

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 1 Författarens

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. INLEDNING 2 2. SÅ HÄR ANVÄNDS GUIDEN 3 3. DIAGNOS 7 4. NEUROMUSKULÄR BEHANDLING - bibehållande av styrka

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper 1 Sammanfattning, Lokalt vårdprogram för diabetes... 4 Uppdrag

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2014 Förord Välkommen till 2014 års Terapirekommendationer! Läkemedelskommittén är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel. Kommittén verkar för en rationell, säker,

Läs mer

Cerebrovaskulära sjukdomar

Cerebrovaskulära sjukdomar 374 Per Wester, Umeå Strokecenter, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå Margareta Norberg, Staben för verksamhetsutveckling,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården TEMA: ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården T andläkartidningen publicerar i detta nummer nya rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården.

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer