2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen Kanslichef* Charlotte Permin-Fager Ordförande* Anna Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson"

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/ Sid (2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport 2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager 2.3. Ordförande* Anna Johansson 2.4. Vice Ordförande* Kim Westin 2.5. Kommunikationschef* Alexander Arozin 2.6. Näringslivschef* Sara Olsson 2.7. Projektledare THS Armada* Martin Koskela 2.8. Head of THS International* Ivy Wang 2.9. Cheferna för Utbildningsinflytande* Emilia Wallin och Pontus Gard Studiesocialtansvarig* Beatrice Swensson Evenemangschef* Jerry Pal

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/ Sid (2) Sid 2(2) Mottagningssamordnare* Christian Virtala Chefredaktör för Osqledaren* Hugi Ásgeirsson 3. Beslutsuppföljning 3.1. Styrelsebeslut* 3.2. Styrelse action points 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* Anna Johansson, Kim Westin 5. Beslut 5.1. Tillsättning av utredningsgrupp* Fabian Wahlgren 6. Övrigt 6.1. Övriga frågor 6.2. Sammanfattning till hemsidan 6.3. Nästa möte 6.4. Val av nästkommande mötesordförande 6.5. Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 kl , Gröten plan 2, Nymble På akademikersvenska Nu är det dags för verksamhetsårets sjätte styrelsemöte. Detta möte är ett rapportmöte där THS Ledningsgrupp och THS Kanslichef rapporterar på det löpande arbetet. Styrelsen kommer även att svara på eventuella motioner som inkommit. På ett mer begripligt sätt På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt sjätte möte för verksamhetsåret. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa de uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. På det här mötet kommer därför THS Ledningsgrupp samt THS Kanslichef att rapportera om hur arbetet fortskrider. Sedan kommer styrelsen att ta vidare rapporteringen från ledningsgruppen och kanslichefen till Kårfullmäktige 2 som inträffar nästa vecka (14/11). Kårfullmäktige är THS högst beslutande organ och består av medlemmarnas framröstade representanter. Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! Stockholm, den 28 oktober 2013 Anna Johansson Ordförande 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen!

4 To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 6 13/14 Monday, November 4 th , Gröten 2 nd floor, Nymble In a more strict way It s time for the sixth meeting for the student union board. During the meeting THS Management Team will report on the organizational plan for the year. The board will also answers to eventual motions from members In a more understandable way On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its sixth meeting for this semester. The board s mission is to execute the will of the members. On this meeting there are going to be reports on the work progression from the people who works with the organizational plan on a daily basis. After the meeting, the board will bring the reports to the Union Council that occurs next week (November 14 th ). The Union Council, which consists of representatives for the members of the union, is the highest decision-making body at the union and all big decisions are made there. All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, October 28 th 2013 Anna Johansson President 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome!

5 Uppdrag sid. 1 av 6 Uppdaterat Uppdrag Status Aktivitet Kommentar Nyckeltal U!! Utbildning: Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid KTH utvecklar sina utbildningar med pedagogik i fokus Ej påbörjad Pågående Uppföljning Försenat Avklarat Utvärdering * Aktivt delta i KTH:s utvärdering av läsårsindelningen och vad ändringarna fått för konsekvenser Har kollat på läsårsindelning för 14/15, men utvärderingen av läsårsindelningen har inte börjat än Bevaka KTH:s vidarearbete med pedagogisk portfölj, samt aktivt driva utvecklingen av konceptet "pedagogisk akademi" eller alternativa former av pedagogisk meritering Någon arbetsgrupp kring pedagogisk akademi har ännu inte startat, men just nu är arbetet igång med KTHs pedagogiska program som har med området att göra. 1.2 KTH:s examination är rättssäker och rättvis * Aktivt driva införande av anonyma examinationsformer i linje med THS Åsikter Man inför just nu ett nytt system med tentascanning på KTH som kommer leda till ökad rättssäkerhet, med mindre risk att tentor tappas bort. Detta system skapar även förutsättningar för att införa anonymiserad examination vid tentamen. När CFU presenterade THS verksamhetsplan på Fakultetsrådet i oktober fördes en hel del diskutioner om just denna fråga Driva på implementeringen av målrelaterade betygskriterier på KTH Verka för att en utredning gällande krav för utfärdande av examinationsrätt genomförs på KTH Examensarbeten håller hög kvalitet och jämn nivå mellan utbildningar * Aktivt delta i KTH:s analys av Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärderingsresultat, och prioritering av åtgärder Vi har haft möten med KTH kring kommunikation av resultaten. Samt sitter med i en arbetsgrupp som jobbar med handlingsplanen. Deltagit vid möte kring förhandsbesked varefter arbetet med analysering drog igång. 1.4 KTH:s studenter vill påverka sin utbildning och vet hur man gör det * Bredda sätten att kommunicera utbildningspåverkan för att attrahera och engagera en större andel av KTH:s studenter Fler Utbildningsartiklar på osqledarens hemsida och inlägg på facebook. 1.5 THS utbildningspåverkan är samstämd och enad - både på grund- och forskarutbildningsnivå * Ta fram ett koncept för att utbilda THS studeranderepresentanter för att effektivisera påverkansarbetet och hålla jämn nivå mellan skolor Utbildning för TFN-representanter har hållts och vi har börjat planera för en utbildning i studenträtt för utbildningsrådet. * Färdigställa processer för påverkansarbete, generellt och specifikt mot olika delar av KTH U! Klar KS kan kolla om de är tillfredställda Ta fram en modell för tvåvägskommunikation med de skolspecifika Doktorandråden Fortsatt utveckla THS Utbildning för att samla all utbildningspåverkan under gemensam fana UR kick-off där även studeranderepresentanter i CTFN, DN ochau bjöds in. Avstämnings möte med CTFN och vi kommer ha månatliga lunchmöten med CTFN och AU Framtid: Alla studenter är medvetna om sin unika kompetens och sina karriärmöjligheter KTH:s utbildningar har tydlig näringslivsanknytning * Utreda hur man på bästa sätt jobbar med näringslivsinriktad utbildningspåverkan gentemot KTH Skoda är intresserad av att ordna studieresa till sin fabrik i Tjeckien.

6 Uppdrag sid. 2 av 6 Uppdaterat Uppdrag Status Aktivitet Kommentar Nyckeltal Ej påbörjad Pågående Uppföljning Försenat Avklarat Utvärdering U!! * Undersöka möjligheten att dra nytta av KTH:s strategiska partners inom industri och forskning, för att kunna belysa karriärmöjligheter Möte med Vattenfall angående hur de ser på att vara strategisk partner till KTH. Fler möten med strategiska partner. Möte med KTH Näringslivssamverkan med enskilda partnerkontakter samt angående hela partnergruppen. Vattenfall ser det som ett sätt att säkra kompetens hos framtida rekryter. Syftet är varierat för olika företag, men det finns från vissa, ett visat intresse för att vara partner till KTH även vara partner till THS. KTH Näringslivssamverkan är positiva till att bjuda in THS representanter 2 ggr/år till partnergruppen, där partnerskapen diskuteras. 2.2 KTH:s studenter är medvetna om vilka forum som erbjuds för att forma sin framtid och utnyttjar dem * Fortsätta att utvärdera vilken typ av event som studenter är mest intresserade av och utifrån denna undersökning utveckla attraktiva koncept Diskussioner om hur intervjuer med slumpmässigt valda deltagare är inbokade med THS Näringslivsgrupp. Standarder för utvärdering före och efter event inom THS Näringsliv ska tas fram. Både mot företag och studenter. Ska bjuda in slumpmässigt valda studenter från spridda utbildningsprogram till gruppsamtal om 10 pers. * Verka för att öka intresset och uppslutning på näringslivsevent Ökad marknadsföring under rekryteringen. För att detta ska uppnås krävs att THS Näringsliv blir ett känt THS Armada har namn på campus. Därav ska fler dubblat antalet och större anmälningar till markandsföringskampanjer för sina event. THS Näringsliv genomföras väl utspritt under året. Kalendern färdig och presenterad på NR. Ska bara publiceras på nya hemsidan. * Samla alla näringslivsevenemang, centralt som lokalt, i en gemensam kalender U Väntar på att hemsidan ska bli Ska presenteras vid ett inplanerat klar. möte med övriga externa projekt på KTH. Hur arbetet gått med kalendern gått ska presenteras för KTH Näringslivssamverkan i december. 2.3 THS näringslivsverksamhet håller hög kvalitet och utvecklas ständigt * Utveckla standarder för återkommande evenemang för att i förlängningen kunna kvalitetssäkra allt näringslivsarbete på THS, centralt som lokalt Prissättning och vad som ingår i priset diskuterades på NR1. Ytterligare och djupare diskussioner om detta på NR efter jul * Utvärdera och definiera syftet med THS centrala näringslivsverksamhet THS erbjuder KTH:s studenter verktyg och kompetensutveckling som rustar dem inför arbetslivet Skapa och erbjuda verktyg som gör att studenter får ut mer av näringslivsevent och annan kontakt med företag Diskussioner om hur dessa verktyg kan utformas är inbokade med THS Näringsliv. * Skapa färdighetsfokuserade event och/eller utbildningstillfällen En Linkedin-workshop med Academic Work håller på att planeras in. Microsoft ska ha CV- och intervju-workshop när de är här i oktober. Vi har etablerat en kontakt med representant från LinkedIn som ska komma hit och prata. Karriärdag med Sveriges Ingenjörer i december. Diskussioner om hur vi kan ta fram en plan för hur sådana event kan läggas upp under året är inbokade med THS Näringsliv. Tankar på ett tydligare samarbete med Sveriges Ingenjörer när de har sina karriärevent ska koordineras efter THS Näringslivs och THS Armadas kalendrar. 3 Studiesocial vardag: Alla studenter har en problemfri vardag 3.1 KTH:s studenter mår bra och har möjlighet till friskvård * Verka för att KTH-Hallen sänker sina priser för studenter i allmänhet och THS medlemmar i synnerhet Påbörjad diskussion internt, möte bokat, har stått lite still pga att stiftelsen saknat ordförande.

7 Uppdrag sid. 3 av 6 Uppdaterat * Uppdrag Status Aktivitet Kommentar Nyckeltal Ur "Hur mår teknologen" identifiera riskområden för KTH:s studenters välbefinnande och ta med sig detta i KTH:s projekt för förbättrad psykosocial miljö Ej påbörjad Pågående Uppföljning Försenat Avklarat Utvärdering U!! Arbetet med sammanställning pågår, HMT-deadline inom STORK satt till februari. * Utveckla samarbetet med Studenthälsan för att genomföra gemensamma satsningar med fokus på hälsa på alla KTH:s campi 3.2 KTH:s lokaler möter studenternas dagliga behov och främjar studenternas inlärning Ta fram underlag för hur många lunchplatser KTH tillhandahåller per student och använda detta i U påverkansarbetet mot KTH Haft möte med studenthälsan, diskuterat samarbete. Genomfört under våren, arbetet med sektionslokalerna igång * I förhållande till THS Åsikter undersöka studieplatser till antal och kvalitet på alla KTH:s campi I samarbete med THS Lokalt göra en utredning av föreläsningssalar på KTH:s campi, och lyfta fram de lokaler man finner undermåliga till KTH Kommer igång med studiemiljörådet. Påbörjat projekt med Projektkontoret där vi ska utreda KTHs lokaler tillsammans med THS Lokalt. Tillsammans med KTH följa upp åtgärder för upplåtelseavtal för sektionslokaler 3.3 KTH och THS värnar om jämlikhet, mångfald och likabehandling bland studenter och anställda * Utreda intresse på lokal nivå att starta upp JML-rådet Färdigställa en plan för THS JML-arbete' Konstant kontakt med MBA. Intresse finns, håller på att startas upp. Vi behöver utbildning innan vi kan lägga upp en plan (utbildning är egentligen första delen i planen). * Undersöka arbetssätt för påverkansarbete i JML-frågor gentemot KTH Haft möten med KTHs anställda som arbetar med JML. 3.4 Kurslitteratur på KTH är lättillgänglig och konkurrenskraftigt prissatt * Genom kårbokhandeln undersöka och aktivt driva möjligheten till samarbeten med externaparter för att sänka priset på kurslitteratur genom subventioner Fokus har varit på framtiden för kårbokhandeln i Kista Steg 1: Genom kårbokhandeln undersöka nuvarande och påbörjade sammarbeten * Mot KTH driva frågan att samla kurskompendier på Kårbokhandeln, för kurser som ges vid KTH Vallhallavägen Fokus har varit på framtiden för kårbokhandeln i Kista Steg 1: Genom kårbokhandeln sammanställa nuvarande kontaktpersoner vid KTH och hur argumentationen förts. 3.5 KTH:s studenter har råd och möjlighet att bo och studera i Stockholmsregionen På SSCOs konferens verkade THS för att SSCO ska fortsätta fokusera på bostadsfrågan. * Genom SSCO verka för att fler studentbostäder byggs i Stockholmsregionen, och att SSCO:s heltidsarvoderades tid primärt fokuseras till denna fråga Konferens SSCO Styrelsem. SSCO Paneldebatt Styrelsem. SSCO Deltagande i en paneldebatt för studiesituationen i Stockholm. Valt fokus: studentbostäder och studentliv i Sthlm Nästa steg: Påverka SSCO inför valet 2014 * Genom SFS verka för att studiemedel inte används för att styra lärosätenas upplägg av undervisningen Möte ang upplägg Ta fram diskussionsunderlag Diskussion på KSK Möte med SFS kontaktperson Vi ser över hur vi kan påverka SFS under året och hur våra dokument kring nationellt påverkansarbete ser ut. * Undersöka möjligheten att öppna KTH Bostad för samtliga studenter vid KTH Lyfte frågan på möte KTH Rektorsgrupp Spadtag för nya studentbostäder på KTH Spadtag för nya studentbostäder på KTH, ordf agerade moderator och bla bostadsminister var närvarande. Det framgick att det inte kommer att gå att öppna upp KTH bostad för alla studenter innan KTH själva har tillräckligt med bostäder. Slutsats: Nej, det kommer inte gå med dagens bostadsbestånd. 4 Studiesocial fritid: Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter

8 Uppdrag sid. 4 av 6 Uppdaterat 4.1 Uppdrag Status Aktivitet Kommentar Nyckeltal U!! Studerande vid KTH:s campi har bred möjlighet till idrottsengagemang Ta fram en plan och en organisationsstruktur för THS idrottsverksamhet Utöka förutsättningarna för bildande och vidareutveckling av idrottsföreningar inom THS Ej påbörjad Pågående Uppföljning Försenat Avklarat Utvärdering Planerat idrottsgruppen Idrottsgruppen samt stöd till idrottsföreningarna. Genom bred kommunikation tillgängliggöra THSmästerskapen till alla KTH:s studerande, svenska som internationella på alla KTH:s campi 4.2 THS har ett mångfacetterat och rikt studentliv Öka medvetenheten för möjligheterna till föreningsengagemang vid THS * Se över definitionen av och riktlinjer för olika föreningstyper vid THS Söket till IG finns uppe på både svenska och engelska. Strategisk punkt som jag inte hunnit till än Möte Ordf + SS Handlingsplan framtagen Öka mångfalden i de evenemang THS centralt erbjuder Matlagningskurs! 4.3 Alla studenter får ett välkomnande bemötande till KTH * Utforma en process och en tidsplan för hur THS kvalitetssäkrar mottagningen, lokalt som centralt, för svenska och internationella studenter på förberedande, grund- och forskningsnivå Möte med mina mottagningsansvariga angående intern utvärdering av internationella mottagningen Delmål upplagt för denna uppdrag tillsammans med mottagningssamordnare Innan höstrekryteringen av LG 2014, utvärdera mottagningssamordnarens heltidsarvodering * På lokal nivå utreda tillvägagångssätt att integrera internationella studenter i THS i stort Sammanställa dokumentet för sektionsindelningar samt kontaktpersoner på sektionerna Möte med THSI Plan framtagen. Diskussionen inkluderas även i diskussionen om THS Organisationsstruktur där två workshops har hållits Så många Genom att visa vilken program erbjuder sektionstillhörighet de KTH. internationella studenterna har kan både studenterna och sektionerna hitta varandra på ett enklare sätt. 4.4 KTH:s campi har en levande pubkultur och festverksamhet med studenten i fokus * Fortsätta arbetet med pubmästarrådet genom att bland annat definiera dess syfte samt sätt att öka samarbete och kommunikation mellan sektioner Pubråd med besök från Coca-Cola Har pratat en del med Klubbmästarna om hur de vill att Pubrådet ska utnyttjas. Jobbar 4 sektioner har även med ett samarbetsavtal skickat uppgifter. med Coca-Cola för sektionerna för att sänkar deras kostnader Fortsätta arbetet med THS Event- och restaurangkoncept Diskussion på programgruppsmötet Evenemangschefen ska bli en tydligare kommunikationskanal för studenterna. 4.5 THS erbjuder ett utvecklande och balanserat engagemang Standardisera vilka utbildningar THS bör erbjuda sina engagerade Skapa medvetenhet och ge verktyg för en god balans mellan engagemang och studier hos samtliga engagerade, centralt som lokalt Skapa verktyg för att förbättra och underlätta för överlämning på lokal nivå 5 Fundament: THS verksamhet vilar på en stark organisation 5.1 Alla KTH:s studenter vet vad THS är och gör * Centralt kommunicera på svenska och engelska samt uppmana THS Lokalt att göra detsamma!! Kallelser till KSm går ut på svenska och engelska KF hölls delvis på engelska Några utbildningar har redan genomförts och andra kommer snart att genomföras. Kör på gamla vanor just nu men ska gås igenom ordentligt och standardiseras. Inte påbörjats ännu. Kommer att vara svårt att hinna ta fram verktyg. Inte påbörjats ännu. Kommer att vara svårt att hinna ta fram verktyg. En ordlista för kårord sve-eng har fåtts från Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår. Nästa steg: Ta fram en egen, THSanpassad och sedan ta fram en handlingsplan för hur vi ska gå tillväga.

9 Uppdrag sid. 5 av 6 Uppdaterat Uppdrag Status Aktivitet Kommentar Nyckeltal Översätta relevanta styrdokument till engelska samt etablera riktlinjer för hur dessa underhålls Ej påbörjad Pågående Uppföljning Försenat Avklarat Utvärdering U!! * I samråd med ortssektioner, ta fram rutiner för tvåvägskommunikations med ortscampi, genom att använda resultaten från undersökningen som gjordes under 12/13 CFU och KomC har börjat lägga en plan Arbetar på en tydligare kommunikation med dem Utreda verksamhetsspråk och hur ett eventuellt byte kan påverka organisationen Inte påbörjats ännu. Hör dock ihop med uppdrag Etablera Osqledaren som en välkänd plattform för debatt och tvåvägskommunikation samt expandera till fler mediekanaler I påbörjansstadiet Obama eventet samt diskussioner på THS-hemsida har vart ämnen OL belyst samt skapat debatt om. lite åt de hållet vi vill arbeta. 5.2 THS är en enad studentkår med tydlig förankring i den lokala verksamheten * I samråd med sektionerna tydliggöra och synliggöra THS Centralt och THS Lokalts respektive roller i olika verksamheter Diskussion i OR Diskussion med KF Frågan är lyft som en del av I utredningen som görs kommer THS C och THS L respektive syfte och roller att utredas för att sedan kunna tydliggöras och synliggöras Utveckla de råd som under 12/13 efterfrågats av sektionerna Idrott och JML är under uppsegling genom studiesocialt ansvarig. * Involvera sektionerna i en utredning om sektionsantal och sektionsindelning Fråga på OR Handlingsplan framtagen för utredning Workshop på KSK Workshop på OR Workshop med KF Handlingsplanen är framtagen och just nu jobbar vi på workshopnivå där det handlar om att försöka identifiera problemområden som är bakgrund till uppdraget Utreda möjligheten att avveckla fria sektionen genom integration av dess medlemmar i övriga sektioner Tillsammans med sektionerna verka för att öka medlemmarnas medvetenhet om, samt intresse och deltagande i, valet till kårfullmäktige Årets val får först utvärderas innan vi ska ta fram en kommunikationsplan för nästa val. 5.3 THS har en solid, tydlig och effektiv intern organisation * Sammanställa organisationskartor som är lättillgängliga och användbara för att öka förståelsen av den interna organisationen U! Klar KS kan kolla om de är tillfredställda Fortsätta utredning från 12/13 om Ledningsgruppen struktur och styrelsens roll i organisationen, med specifikt fokus på posternas verksamhetsår Fortsätta utredning från 12/13 om vilka funktioner som bör finnas representerade i fast personal Ta fram arbetsprinciper för THS Centralt Uppdatera THS Reglemente THS och KTH drar nytta av och hjälper varandra genom ömsesidigt erkännande och tillhörighet Utreda för- och nackdelar av att koppla THS namn tydligare till KTH Undersöka eventuella synergier i visioner som är gemensamma för THS och KTH, för att gemensamt kunna bygga en skolanda samt levande och kreativa campus U Möte med KTH ang just synergier i visioner Utkast framtaget Dokument färdigställt Dokument skickat till KTH Efter mötet med KTH togs ett dokument fram som utifrån THS Verksamhetsplan belyser synergier i KTHs visioner och THS verksamhetsplan. Väntar uppföljning från KTHs håll. 5.5 Nymble är levande och tillgängligt för THS medlemmar * Utreda hur man på bästa sätt förvaltar huset samt implementera en strategi för detta WSP arbetar med underhållsplanen. Bidragsunderlag skickat till länstyrelsen. KC arbetar med framtagandetav Vård- och underhållsplaner för huset. Dessa ska ge underlag till en mer långsiktig strategi kring förvaltning.

10 Uppdrag sid. 6 av 6 Uppdaterat Uppdrag Status Aktivitet Kommentar Nyckeltal Ej påbörjad Pågående Uppföljning Försenat Avklarat Utvärdering U!! * Fortsätta arbetet med att skapa fler studieplatser i Nymble Projektering pågår! Ett byggprojekt för att omvandla ytor i puben och på plan 3 till bättre studieplatser är initierat. Byggstart beräknad julen THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart arbetssätt i ekonomiska frågor Utreda förhållandet mellan studentnytta och vinstkrav för * olika verksamheter Projektupplägg har diskuterats i styrelsen Planering av workshop till styrelsekonferens 3 inbokad. * Utforma prismodeller för olika arrangemang och hyresgäster Diskussion förs om gällande hyrespriser för Osqvik och Nymble Fokus just nu är att ta fram en översikt över vilka som hyr THS lokaler, under vilka villkor och till vilket kostnad. Ägandeskapet bör delas med evenemangschefen som kan fokusera mer mot prismodeller för olika arrangemang Undersöka möjligheter för smidiga sätt att betala sitt kårmedlemskap * Utreda Osqledarens nuvarande och potentiella mervärde för THS, samt dess fullkostnadsmässiga ekonomi i förhållande till övrig kommunikationsverksamhet Diskussion har först med Osqledarens redaktör Nästa steg är att ta fram underlag för utformning av OLs fullkostnadstäckning inför budget * Se över hur THS bör arbeta med kostnadsminskningar och andra rabatter Projektgrupper uppstartade En projektgrupp kring hur THSC arbetar med avtal kopplat till kostnadsminskningar och en som arbetar med rabbatter Ta fram nyckeltal för verksamheten och visualisera dessa genom lämpliga verktyg Ej påbörjat

11 Charlotte Permin-Fager Kanslichef Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(2) RAPPORT ARBETSRAPPORT KANSLICHEF Löpande verksamhet Ekonomi 1. Likviditeten är fortsatt god. Samtliga lån och amorteringar i fas. 2. Bokslut och årsredovisningen är färdigför föregående år. Inväntar nu revisorernas eventuella kommentarer. 3. Uppdateringen av Hogias samtliga system genomfördes och det finns fortfarande felaktigheter som gör det näst intill omöjligt att hantera våra Eurocardfakturor som rundskickas för attest. En sammanställning av alla felaktigheter kommer att skickas till Hogia för åtgärd. 4. Samtliga större projekt kommer särredovisas via projektkonton för att lättare kunna följas. Personal 1. Tjänsten som Doktorandombud är nu tillsatt av Ingrid Iliou som tidigare arbetat på KTH, KI och Unionen. Det är jätteroligt att Ingrid har börjat och vi välkomnar henne till sin nya tjänst! 2. Det har varit en intensiv period för samtliga under terminsstarten men personalgruppen upplevs som både positiv och full med energi. 3. Både Kår-x och Dr.ombudet har fått justerbara skrivbord, vettiga kontorsstolar och bättre belysning vilket känns bra utifrån ett arbetsmiljöhänseende. 4. Vilorummet är äntligen på iordningställt och kan nyttjas av både personal och lg. Detta känns väldigt roligt då det var en av mina prioriteringar när jag kom hit som ny. Vissa saker tar tid. 5. Ljudabsorbenter har installerats i samtliga kontor och vilorummet. Café och Restaurang Restaurangchefen rapporterar: Det börjar lugna ner sig efter en väldigt hektisk höst. Tentaperioden innebär att det är lite lugnare vilket gör att vi kommer ifatt med mycket, eller det är i alla fall planen. 1. Vi har haft väldigt mycket event för olika delar av KTH sista tiden och det kommer bli fler. Direkt man har avslutat ett bra event så får man ett nytt, vilket är positivt. Till exempel så kommer det bli ytterligare ett till Crosstalks i Nymble.. Dessa stora event kräver väldigt mycket planering för att genomföras på ett bra sätt. 2. Vi har fortfarande lite problem med utrymmen. Vilket inte är så kostnadseffektivt då vi får lägga mycket tid på att ta emot leveranser varje dag. Dessutom får vi hela tiden hyra in material istället för att köpa in samma saker som vi kanske använder 6 ggr per år. Att hyra kanske ligger på ½:a priset av att köpa. 3. Johan har lagt ned en hel del tid på planeringen av det nya cafeet som öppnar om ca: 18 månader. Väldigt många involverade i planeringen och det blir mycket struligare än när vi gör något själva. 4. Johan har genomgått en utbildning i arbetsrätt. Frida har också gått utbildning och Anni går just nu en utbildning. 5. Vi håller på att utvärderar mottagningen har också börjat se över mottagningen inför nästa år. 6. Restaurangen och cafét kommer att hålla stängt under jul och ny-år. Stänger den 20 dec och öppnar åter den 12 januari.

12 Charlotte Permin-Fager Kanslichef Tekniska Högskolans Studentkår Sid 2(2) Fastighet 1. Årlig genomgång av brandlarmet är gjort av Siemens. Några punkter att åtgärda är kopplingen till rökluckorna samt nödskyltar. 2. Brandsyn är genomförd i Nymble och glädjande kan vi notera utan större anmärkningar 3. Fastighetsöversyn är genomförd och vi kan konstatera att mycket har åtgärdats över året som gått men det återstår både små och större behov av renovering och kärlek från fastighetsskötaren och vi andra. 4. Har besökt el-mässan i Kista vilket var väldigt intressant och givande. Flera bra lösningar kommer att testas (gratis bla i biblioteket för att sedan utvärderas. Min ambition är att kunna byta ut samtliga glöd och halogenlampor så att vi endast har ett fåtal sorter och då helst ledlampor. Idag har vi ett ofantligt antal sorter vilket kräver både lagerhantering och är högts oekonomiskt då vissa lampor kostar flera hundra och går ofta sönder. Projekt på gång Caféombyggnationen: Konsulterna arbetar med lösningar på ventilationen mm. Flera åtgärder är redan utförda men golvet får åtgärdas ev under julledigheten. Punkten kvarstår Pub/bar ombyggnation: Ett intensivt arbete pågår med ritningar, kalkyler och budgetmöten. Alla konsulter, entreprenad och övriga är väl medvetna om den begränsade tidsramen som vi har. Nymble kommer få en väldigt häftig och väl fungerande bar! Enligt plan kommer allt arbete påbörjas direkt efter att Klubb Nymble stänger den 30 nov. Rivningsarbetet påbörjas måndagen den 2 dec. En gång kommer att skapas för att leda gäster till restaurangen och hyllan. Hela pubområdet kommer att stängas av f o m den 16 dec då gäster hänvisas via entré 19. Plan 3 miljöförbättringar: Akustiker, arkitekten, antikvarie samt länsstyrelsen har samtliga granskat åtgärdsbehovet på plan 3. Vissa förslag har inkommit men vi har fått lagt detta projekt vilande då ombyggnationen av puben har prioritet. Vård och underhållsplan: Flera arbetsmöten är genomförda och WSP håller på med vår underhållsplan medans Claes har skrivit det bidragsunderlag som skickas till Länsstyrelsen. Beslut kommer i januari om hur mycket bidrag vi kommer erhålla. Inforummet: Utformningen av vårt inforum är snart klart. Vi kommer bland annat att sätta upp ljudabsorbenter där vi visar samtliga sektionsloggor längsmed ena väggen. Vi har fått avvakta med detta projekt då pubprojektet har prio. Framtida Samarbetspartners: Diskussioner förs med bla Skoda för att se huruvida ett större samarbete kan inledas. Närvaro på tex Armada, THS idrottsdag mm står på agendan mot att vi kan leasa bilar billigare mm. En projektgrupp har samlats för att diskutera våra idéer och långsiktiga mål med framtida samarbetspartners. Genom att tänka mer långsiktigt blir vi mer kostnadseffektiva. Nästan klara projekt Golvsprickor: Åtgärdades i somras och avstämning kommer ske i vår. Punkt avslutat för nu. Ventilation: Denna punkt kommer revideras när den tekniska genomlysningen är genomförd. Reflektion Det är intensivt men hanterbart tack vare att jag har plockat in Fredrick som assisten, en resurs som glädjer och nyttjas av fler än bara mig!

13 Rapport inför kårstyrelsemöte 6 Ordförande, Anna Johansson Sid 1(4) ARBETSRAPPORT 3, KSM6 Ordförandes rapport Aktuellt just nu Högskolestiftelser En av de stora frågorna på senare tid har varit promemorian från regeringen rörande ombildningen av universitet och högskolor till högskolestiftelser. I media och i högskolevärlden i övrigt har frågan fått stor uppmärksamhet och stark kritik har riktats mot förslaget. På KTH har frågan diskuterats flitigt i en rad olika instanser och en arbetsgrupp, där THS är representerade, har tagit fram ett remissvar för KTH:s räkning. KTH:s svar har en positiv inställning till en ökad autonomi för universitetet men svaret ställer också krav på förtydliganden av promemorian på en rad punkter. KTH ifrågasätter också huruvida en högskolestiftelse är det bästa sättet att nå det önskade målet med ökad autonomi. Den senaste tidens mediabevakning av promemorian och den starka kritik som riktats mot förslaget har lett till att regeringen tar ett steg tillbaka i processen med två möjligheter till fortgång. Det första alternativet är att frågan utreds igen och det andra alternativet är att en ny promemoria läggs fram. I och med den skarpa kritiken som riktats mot förslaget är det min uppfattning att den politiska viljan och den tidsmässiga möjligheten att genomföra en förändring är ganska liten den här mandatperioden. THS organisationsstruktur och sektionslokalerna Enligt verksamhetsplanen för 2013/2014 ska vi på THS involvera sektionerna i en utredning om sektionsantal och sektionsindelning. Vi har valt att lyfta frågan en abstraktionsnivå för att försöka utreda THS organisationsstruktur, inklusive syftet med THS lokalt och centralt samt hur THS som organisation bör se ut i framtiden. Målet är att hitta en struktur som är både hållbar och dynamisk. Lätt som en plätt? Nej, inte direkt faktiskt, men vi har börjat nysta i frågan. Under oktober genomfördes två workshops, en med ordföranderådet och en med kårfullmäktige. Den första workshoppen hade fokus att titta på vilka styrkor och problem som finns i dagens struktur och hitta en ände att börja nysta upp frågan kring och den andra workshoppen syftade till att problematisera syftet med THS centralt och THS lokalt och att diskutera hur detta återspeglas i organisationsstrukturen samt att försöka identifiera vad en utredning ska reda ut. I samma veva som vi driver frågan om THS organisationsstruktur har vi hamnat i en diskussion om sektionslokalerna på campus. Det är en ny sektionslokalsrokad på gång och det kommer att innebära att vissa sektioner kommer att flytta. KTH:s Miljö- och Byggnadsavdelning, MBA, har tillsammans med campusarkitekterna tagit fram ett förslag på hur en ny campuskarta skulle kunna se ut med sektionslokaler och kantiner med mikrovågsugnar. När vi på THS fick se denna karta insåg vi snabbt att, trots att det finns massor med bra tankar med det nya förslaget som kommer studenterna till gagn, så skulle detta kunna bli en otroligt känslig fråga för våra medlemmar om det började spridas bland studenterna. Därför försöker vi i nuläget se till att vi på THS centralt inte bara är informativt delaktiga i processen utan även skapande delaktiga i processen för att få fram en ny sektionslokalskarta. Om vi inte är medverkande i processen tror vi att många viktiga åsikter och insikter om sektionslokalerna och sektionsstrukturen kommer att gå förlorade i processen, vilket kan leda till att det kan blir rejäla splittringar mellan KTH och studenterna. Vinteröverlämningen och höstval Snart är det dags att välkomna nya studenter till THS Ledningsgrupp och vi i presidiet förbereder vinteröverlämningen. I och med KTH:s nya läsårsindelning kommer det bli svårt att genomföra en överlämning liknande tidigare år och vi får helt enkelt tänka utanför de tidigare ramarna. Men åååå vad spännande det är att det snart kommer nyingar till oss!

14 Rapport inför kårstyrelsemöte 6 Ordförande, Anna Johansson Sid 2(4) Oktober = ministermånad Oktober månad har varit en ministertät månad. I början av oktober fick vi på THS besök av utbildningsministeriet i Moldavien som ville titta på hur vi driver och förvaltar THS samt hur vi interagerar och samverkar med KTH och övriga studentorganisationer i Sverige. Senare fick vi besök av bostadsministern som var med när vi tog första spadtaget för nya studentbostäder på campus. Jag fick vara med och moderera samtalet som kvinnlig, ung student och gubbmotvikt. Och i slutet på oktober fick vi besök av ministeriet i North Rhine-Westphalia i Tyskland där jag och THS Näringslivschef fick vara med och diskutera studenternas roll och innovationskraft i universitetets utveckling. Aktuellt i korthet KTH ska snart välja ny prorektor. Eva Malmström Jonsson är nominerad av KTH: nomineringskommitté att förnya sitt mandat som Rektor Peter Gudmundsons högra hand i tre år till. Vi genomförde en KP-middag med THS gamlingar i Nymble i mitten av oktober. Över 100 gäster anmälde sig och den äldsta deltagaren var från Kårpresidiet Armada är snart här och THS Centralt kommer att äga studentloungen och genomföra det hela på temat En del av THS. Förhoppningsvis kommer vi då att kunna visa för våra medlemmar och potentiella medlemmar att (nästan) allt studentrelaterat som sker på campus är kopplat till THS och att vi finns här som deras kår. Min mamma och pappa kommer på besök på onsdag när vi ska ha AW med familj och vänner. Gruppdynamik och organisationsfrågor Ledningsgruppen Stämningen inom Ledningsgruppen är god. Alla har mycket att göra, men det känns ändå som att vi har fått en liten energiboost på sistone. Vi hade teambuilding tillsammans med den fasta personalen i början av oktober då vi var i Kista och spelade bowling, åt middag och gick på IN-sektionens pub. Delerud vann bowlingen efter ett otroligt snyggt första kast. I onsdags hade vi även ett VP- och gruppdynamikspass som var väldigt bra, då vi lyfte vad som gått bra, vad som är oklart och vad som är problematiskt med VP:n och dessutom pratade igenom hur vi mår i gruppen. På VP-passet försökte vi att identifiera vilka verksamhetsuppdrag som kommer att vara svåra att hinna med under året så att vi kan lyfta dem för KF redan nu. Samarbeten och kontakter Ordföranderådet Höstens andra ordföranderåd, OR, gick av stapeln den 10/10. Fokus på mötet låg på THS organisationsstruktur och mötet var startskottet på utredningen om organisationsstrukturen. KTH Mycket fokus har legat på Universitetsstyrelsen, US, sen senaste rapportmötet. Det har varit en introduktion för nya ledamöter i Riksdagen som jag ärligt talat tyckte var ganska tråkig och mest behandlade allmänbildning. När jag berättade detta för KTH och Skanskas v.vd fick jag kommentaren se där, en typisk KTH-student, flitig och rätt så kaxig. Det har även varit en kompetensförsörjningskonferens (världens bästa ord just nu) som var väldigt intressant och bland annat behandlade hur vi ska kunna se till att den kompetens som Sverige behöver genereras i våra universitet och högskolor. Torsdagen

15 Rapport inför kårstyrelsemöte 6 Ordförande, Anna Johansson Sid 3(4) den 24 oktober var det även US-möte då KTH presenterade arbetet med KTH:s strategiska partners, remissvaret för Högskolestiftelser, KTH campusutveckling och valet av prorektor. För övrigt så har vi en god kontakt med KTH:s ledning just nu. Jag och Kim, THS Vice ordförande äter lunch med Rektorn väldigt ofta, ibland funderar vi allihop på hur det gick till att vi fick så här mycket tid. Det är mycket trevligt i alla fall och det är väldigt givande att få ses så ofta med KTH:s ledning. KORK Kårordförandes Rådskonferens, KORK, hade möte i Linköping i början av oktober. Fokus på mötet låg på ledarskap, bolagisering, organisationsstruktur och domännamnet reftec.se. Nästa möte är i slutet av november i Umeå. Det ligger en bit bort faktiskt. SSCO Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO har haft ett möte i oktober då budgeten diskuterade, liksom situationen med högskolestiftelser. Snart är det dags för SSCOs studentråd (motsvarande fullmäktige) då vi bland annat ska välja vilka som ska sitta i SSSBs styrelse. THS har nominerat tre personer till deras styrelse. SFS Vi hade möte med Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, idag (samma dag som mötet alltså, 4/11) för att diskutera hur vi ska samarbeta under året. Återkommer på mötet. DR Vi jobbar vidare på att bli ännu bättre på att hantera doktorandfrågor på THS Centralt. Tillsammans med Doktorandsektionen, DR, har vi identifierat fem större problemområden som vi ska arbeta med under året. De står nedan. Vi har även haft ett mingel med doktorand och ledningsgruppen. 1. Att verka för en bibehållen/ökad kvalitet på forskarutbildningen. 2. Att jobba för att doktorander på stipendium ska få minst den reglerade miniminivån. 3. Att arbeta för att fler doktorander ska kunna ta kurser inom komplementära färdigheter och ha en driven karriärutveckling. 4. Att arbeta för att alla doktorander ska få en KTH-gemensam introduktion när de börjar. 5. Att arbeta för att forskarutbildningen ska kvalitetsgranskas externt (DAE, Doctoral Assesment Exercise). Övriga kontakter Stockholms Handelskammare jag deltog i en paneldebatt den 8/10 på temat att studera och bo i Stockholm. Det var jag, tillsammans med SUS ordförande Michaela som deltog och representerade studenterna och vi fick bland annat frågor som hur är det att studera i Stockholm?, vad behövs för att göra Stockholm till en bättre studentstad?, är utbildningen av tillräckligt hög kvalité? och ni som är studenter ska ju vara smarta, vad har ni för förslag för att lösa bostadsproblematiken?. Storkårsnätverket tillsammans med de övriga stora kårerna i Stockholm håller vi på att dra igång något som har arbetsnamnet Storkårsnätverket. Det är ett nätverk av THS, SUS, MF och SASSE med syfte att utbyta erfarenheter och diskutera stockholmsgemensamma frågor.

16 Rapport inför kårstyrelsemöte 6 Ordförande, Anna Johansson Sid 4(4) Ekonomi Det ekonomiska läget ser bra ut. =) Resonemang Jag tycker att det är jätteroligt att jobba och jag har också blivit bättre på att arbeta lagom mycket. Eller, åtminstone trodde jag det tills jag började räkna timmar men jag är mer medveten om hur mycket jag jobbar och är duktigare på att gå hem. Det känns i alla fall som att jag jobbar mindre. Det som jag mest funderar över just nu är kommunikation och arbetsledning. Vad gäller kommunikation så skulle jag vilja lägga mer tid på att kommunicera ut mitt arbete till THS medlemmar, till LG och till OR. För om man inte känner mig eller jobbar på THS är det nog svårt att lista ut vad vi/jag gör. Det som gläder mig allra mest just nu är de tillfällen då jag får chans att lyfta blicken och prata visionärt med en eller annan person. Att ta en fika med en potentiell efterträdare eller prata ingenjörers roll i samhället tillsammans med en tysk minister ger mig en fantastisk känsla av riktning och mål. Och jag fick frågan om jag känner mig viktig som hänger med så många viktiga människor, men jag känner mig snarare viktig när jag känner mig hörd. Det spelar mindre roll för mig om de jag möter under mitt år på posten minns mig. Det som spelar roll är om de minns vad jag har försökt förmedla.

17 Rapport inför kårstyrelsemöte 6 Vice Ordförande, Kim Westin Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 3, KSM6 Vice Ordförandes rapport Uppföljning sedan senast och aktuellt just nu Sedan senaste rapportmötet har jag hostat och hostat men nu är jag på gång igen och kan endast hoppas att det inte är helt och hållet mitt fel att vi har haft en hel del sjukdomar på THS Centralt de senaste veckorna. Det har överlag lugnat ner sig efter mottagningarna och för mig personligen efter att ett första KF är genomfört med en spikad budget som resultat och en inlämnad ekonomirapport strax därefter. KP middagen är genomförd och jag vet inte hur många gånger per vecka jag yttrar orden att det här ska vi skriva ner och skapa rutiner kring. En hel del finns men mer kan det bli! Aktuellt just nu är kanske främst nästa ekonomirapport, verksamhetsplanen, arbete mot bolagen och Quarnevalen samt strulande system. Verksamhetsplanen Jag gör mitt bästa för att sätta mig in i verksamhetsplanen. Skulle vilja ha tid/behöva ta mig tid att konkretisera vissa uppdrag. Jag känner även delaktighet i många punkter som jag skulle vilja vill hinna vara med och driva. Uppdrag rörande kårbokhandeln är lite i lä pga mycket fokus på framtiden för kårbokhandeln i Kista. Vi har börjat arbeta i mindre projektgrupper utifrån specifika frågor som behövt diskuteras men tanken är att grupperna ska leva vidare och fortsätta arbeta med VP-område som flera poster är inblandade i (främst de punkter som berör fundamentet). Det är dock många uppdrag och det känns att det börjar bli dags att se över den övergripande rimligheten i att hinna med alla under året. Ombyggnationen En mängd möten om ombyggnationen i Nymble finns i min kalender men jag följer det förberedande arbetet på lite avstånd och känner mig trygg i att det verkar bli grymt bra och att budgeten ser ut att hålla. Perioden för ombyggnationen är under december och halva januari med fokus på arbetet under julledigheten till hantverkarnas förbistring. Gruppdynamik och organisationsfrågor Det har lugnat ner sig efter mottagningarna och LG rummet har återfått delar av sin forna glans efter en lite stökigare mottagningsperiod. Vi kör med städ-ansvarsområden som kompletteras med gemensamma måndagsstädningar efter måndagsmötet. Måndagsmötena tycker jag fungerar bra och är ett tillfälle för alla att informera inför kommande händelser och utvärdera de som varit. Presidiet har haft två omgångar med avstämningsmöten med hela ledningsgruppen, första kombinerat ekonomi och hur mår du fokus och ett med endast ekonomifokus då det knappt hanns med under första avstämningarna. Presidiet och Kanslichefen har inbokade veckoavstämningar men att hinna med alla dem har hittills inte riktigt gått då det händer så himla mycket hela tiden. Stämningen mellan alla oss som arbetar i Nymble känns bra!..och snart är det LG-val! Otroligt konstigt att det redan börjar bli dags och hur bra de ny tillsatta än kommer att vara känner jag mig inte redo att dela upp gruppen som den är nu. Men med en överlämningsperiod med dubbel energi på fyra poster ser jag dock fram emot att skapa en bra övergång. Samarbeten och kontakter Reftec Har varit på VORK i Chalmers. Väldigt inspirerande och vi VORKare konstaterade att våra diskussioner varje gång rör stora delar av verksamheten vilket är kul att man på posten som vice får bred inblick.

18 Rapport inför kårstyrelsemöte 6 Vice Ordförande, Kim Westin Sid 2(2) Ekonomirådet Kul att ha kommit igång men nervöst, visste inte riktigt vad alla förväntade sig. Har hunnit ha ett första ekonomiråd och tre ekonomiutbildningar. Nästa ekonomiråd blir det till att laga gemensam middag innan ekonomisnacket drar igång. Trevligt gäng men ganska lågt deltagande vilket är synd då jag kan tänka mig att resten av gänget är minst lika trevliga. Studentlitteratur i Stockholm AB Ett första styrelsemöte är genomfört och ett extra insatt för att diskutera kårbokhandelns framtid i Kista. Nu väntar samtal med IN-sektionen inför att vi ska kunna gå vidare i processen. Båda bolagen är även inställda på att finnas med vid halvårs KF i början av februari och presentera sina verksamheter. Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB Ett sent första styrelsemöte har genomförts som blev mycket av en diskussion om hur styrelsen arbetat senaste året och vilken riktning man vill ta i år. Jag har tagit fram ett förslag på arbetsordning för styrelsen som kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. En AW med THSKs konsulter och THS ledningsgrupp är genomförd och jag har haft två avstämningsmöten med bolagets VD. KTHs Miljö och Byggnadsavdelning Studiesocialt ansvarig Bea driver arbetet mot MBA och sköter mestadels kontakten själv. En stor fråga som vi arbetar för att bli mer involverade i är den framtida planen för sektionslokaler. Då årsmötet med Stiftelsen idrotten och hälsan än så länge uteblivit pga deras process av att byta ordförande har ett första avstämningsmöte med MBAs avdelningschef genomförts för mig och Bea med fokus på idrottsfrågor. Ekonomi Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut och utifrån läsårets första ekonomirapport följer årets utveckling i mångt och mycket förra året. Det som påverkar arbetet i stort är ett fantastiskt strul med systemen som i början av hösten varit fokuserat till medlemsystemet där KårX med Jenny i täten gör ett fantastiskt arbete. Förutom medlemssystemet uppdaterades THS bokföringssystem Hogia i somras där den nya versionen inte gör det möjligt att arbeta på det sätt vi behöver i vår organisation med många delkonteringar av samma faktura och dubbelattest. Hogia har på nytt uppdaterats en gång under hösten men har snarare blivit sämre vilket gör att ekonomiarbetet tar otroligt mycket tid. Samtal förs med ansvariga för båda systemen. Resonemang Den här rapporten blev dubbelt så lång som min senaste vilket jag tror är ett tecken på att jag börjar bli varm i kläderna. Man lär sig otroligt mycket varje dag men jag skulle fortfarande vilja stoppa tiden för att hinna djupdyka lite inom vissa ämnen. Jag försöker gasa på efter bästa förmåga och ändå hålla någorlunda vettiga arbetstider. (men att svara på mail på söndagar kan jag bara inte låta bli )

19 Rapport inför kårstyrelsemöte 6 Kommunikationschef, Alexander Arozin Sid 1(3) ARBETSRAPPORT 2, KSM6 Komunikationschefens rapport Aktuellt projekt Avslutade projekt och uppgifter KP-middagen, gjorde mängder av tryckmaterial till den. VP avklarad, de organisationskartor som finns i Podio, på kungen samt på den nya hemsidan. VP avklarad, process kartan finns på kungen. Kampanj för LG-valen i jul. Hade dock för lite tid att kunna kampanja fysiskt. Rekryteringsutskick för höstterminen, skickades ut sent då vi kom igång sent med det. Samt många småjobb som ej bör uppmärksammas var för sig (affischer, annonser, etc) Pågående projekt TV-skärmar i Nymble, har diskuterat med Kanslichefen samt Vice kårordförande om det är värt med detta avtal, eller om vi ska tänkte större och mer långsiktigt. Ny skrivare till kåren, nästan vid mållinjen, behöver godkännande från kanslichefen för att skriva på ett nytt avtal. Medlemsundersökningen, det blir mer och mer att göra desto mer man arbetar med den för att man alltid finner nya saker att lägga in. Dock börjar det närma sig mållinjen i detta nu. Arbetar med att fixa nya medlemskort samt anpassa dem för digitalt bruk, både mobilt och i datorer. Dragit igång KR, ser mycket lovande ut, och ska nästa möte diskutera sektionerna och dess utbildningar som varumärken. THS nya hemsida, har satt en plan tillsammans med Sebastian Ols samt Vice Kårordförande om vad som ska göras. Ser dock bra ut och lansering bör ske innan jul. Gör efterforskningar om THS-profilkläder i kårbokhandeln Startat en referensgrupp med evenemangschefen, näringslivschefen, studiesocialt ansvarig samt vice kårordförande om hur vi gör med företag som erbjuder gratis produkter (evenemang, biljetter etc) och hur vi ska ta fram tydligare riktlinjer för dem Börjat samla material för uppdateringen av THS PM för kommunikation. I detta nu har det handlat om hur vi ska använde THS kommunikationskanaler, vilka som har rätt att använda sig av dem samt vad som ska gå ut i dem. Planen är att PM:et ska vara klart i februari.

20 Rapport inför kårstyrelsemöte 6 Kommunikationschef, Alexander Arozin Sid 2(3) Ombrandingen av HardKår går framåt, det första utkastet finns, en projektplan finns och vi arbetar med att ha ett färdigt koncept till slutet av november. Brandbooken har stagnerat, detta för att jag har tänkt över THS varumärke, och vi behöver göra det mer flexibelt och tydligare hur det ska användas av sektioner, kulturföreningar och kårföreningar, samt att THS logotyp i dagsläget är väldigt restriktiv. Den ska göras mer flexibel och jag kommer börja arbeta med den efter Armada tillsammans med Armadas nuvarande Art Director, Nadan Gergeo. För en diskussion med Adobe om att få rabatt på deras Creative Cloud för THS-medlemmar. En mjukvara som folk underskattar men förenklar för många. Gruppdynamik och organisationsfrågor Fortfarande en kul grupp, ska bli sjukt spännande att se vilka de fyra nya LGarna blir. Anser som många andra att vi inte har hunnit umgås så mycket vid sidan om. Detta för att det har varit många representationsevenemang den sista tiden, och folk har arbetat mycket. Det vill säga, vi behöver mer tid att umgås och koppla av. Samarbeten och kontakter OL: Samarbetet mellan Osqledarens chefredaktör och Kommunikationschefen är oförändrad, det går bra och än så länge har det inte uppkommit några krockar eller dylikt. THS Kommunikationsråd: Det går bra, endast tre sektioner som inte närvarade på uppstartsmötet, och sektionsrepresentanterna verkar ha höga förväntningar på KR, vilket är jättekul. Nästa steg är väl att etablera KR som en plattform för diskussion, problemlösning och utbyte av idéer sektioner emellan. INFARK: vi hade vår första INFARK-träff för någon månad sedan i Lund, varav 4 lärosäten närvarade. Vi diskuterade marknadsföring under mottagningarna, hemsidor, medlemsystem, transparens, tvåvägskommunikation, sociala medier och mycket annat. Det var kul och gav bra resultat. Nästa träff är hos CHS på Chalmers, och då ska även TORK närvara. KTH: har vart svalt på denna punkt, har inte fått ut så mycket så mycket av de referensgrupper jag sitter med i. De gångar jag har vart med har de inte diskuterat saker som jag anser är relevanta för mig och för KTHs studenter (de diskuterade i två timmar vilken formgivare de skulle hyra för att göra en kollektion med muggar samt vilka julklappar de ska ge till personalen) Så min bild av KTH är oförändrad från senaste rapportmötet, jag har fortfarande en ganska negativ syn på dem, och som jag nämnde förra rapportmötet kan det vara att jag har missuppfattat vad de gör eller hur de tänker. Jag har dock fått kontakt med en person som arbetar med studentkontakt och hon verkar vara väldigt inställd till att arbeta mer med studentliv och hur man ser på det, vilket är kul.

Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga. Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst.

Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga. Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm 6 13/14 2013-11-04 Sid! 1(! 10) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble *= bilaga finnes.! Närvarande Anna Johansson Kim

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm11 15/16 2016-02-22 Sid 1(3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 11 15/16 Måndagen den 11 februari 2016 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finns

Läs mer

2.1. Näringsliv* Ledningsgruppen. Se främst bilaga Verksamhetsplansmatris, Näringslivschef, Projektledare Armada. 2.2. Fundament* Ledningsgruppen

2.1. Näringsliv* Ledningsgruppen. Se främst bilaga Verksamhetsplansmatris, Näringslivschef, Projektledare Armada. 2.2. Fundament* Ledningsgruppen Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 20 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/14 2013-09-16 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16e september 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble. * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 07 14/15 Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble Närvarande THS Kårstyrelse Cecilia Molinder Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm1 13/14 2013-08-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 1 13/14 Söndagen den 11 augusti 2013 klockan 10.00 Norra vägen 3, Sorunda * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

2.1. Fundament* Kårledningen. 2.2. Arbetsliv* Kårledningen. Se främst bilaga Verksamhetsplansmatris, Näringslivschef, Projektledare Armada

2.1. Fundament* Kårledningen. 2.2. Arbetsliv* Kårledningen. Se främst bilaga Verksamhetsplansmatris, Näringslivschef, Projektledare Armada Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm23 13/14 2014-06-23 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 23 13/14 Måndagen den 23 juni 2014 klockan 18.00 Plats Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår den 10 maj 2012 Sid 2(9) THS VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Introduktion Detta är THS verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012/2013. Verksamhetsplanen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN Sid! 2(! 5) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet... 3 2. Fokusområden... 4 2.1. Ett värdefullt medlemskap...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14

Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14 Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Emma Fogelström Henrik Jonhed Oscar Mo Anna Persson Sara Emilsson

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:03. Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga.

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:03. Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga. Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16 september 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble *= bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Kim Öberg

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

4.1.1 Presidiebeslut 1415 KP0006, Nominering av studeranderepresentant till en av SFS:s referensgrupper* Se bilaga

4.1.1 Presidiebeslut 1415 KP0006, Nominering av studeranderepresentant till en av SFS:s referensgrupper* Se bilaga Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm06 14/15 2014-12-03 Sid! 1(! 3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 06 14/15 Onsdagen den 3 december 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga

Läs mer

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05.

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05. Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/14 2014-04-28 Sid! 1(! 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes.

Läs mer

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13 Sid 1(10) PROTKOLL Kårstyrelsemöte 22 11/12 Måndagen den 25 juni 2012 klockan 18.00 Kröken, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Egil Antonsen Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

THS verksamhetsplan 2008/2009

THS verksamhetsplan 2008/2009 Verksamhetsplan 2008/2009 THS verksamhetsplan 2008/2009 Upplägg THS verksamhetsplan är uppdelad i två delar. Den första delen, värdegrunden, har ett mycket långsiktigt fokus och bör inte behöva revideras

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemöte, Onsdagen den 26 oktober 2016, kl. 18:15 Lokal: Kanel Närvarande: Sarah, Frank, Salik, Klara, Petra, Ellen, Ebba W, Ebba B (via skype), Lovisa, Lydia och Ida Lindberg. 1. Mötets öppnande Klara

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot. Inkom 09.19 Karolina Mildgrim, ledamot. Inkom 09.22 Anton Rundström, ledamot. Inkom 09.30 Maria

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1213-KF-05

FÖREDRAGNINGSLISTA 1213-KF-05 Kårfullmäktigesammanträde # 054 12/13 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-05-02 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus Campus Valhallavägen KISTA 2013-04-18 FÖREDRAGNINGSLISTA 1213-KF-05 * = bilaga finns

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 Kårstyrelsemöte 19 09/10 Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen: Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge Annika Blix Kristoffer

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm04 11/12 2011-10-10 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 11/12 Måndagen den 10:e Oktober 2011 klockan 18.00 Plats: sammantrdesrummet Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-03-15, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 28 januari 2007 Tid och plats: Föreningsgatan 21

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 28 januari 2007 Tid och plats: Föreningsgatan 21 Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 28 januari 2007 Tid och plats: 13.00 Föreningsgatan 21 Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan, matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Presidiet* Anna Johansson och Kim Westin

2.1. Verksamhetsplan, matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Presidiet* Anna Johansson och Kim Westin Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm13 13/14 20140127 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 27 januari 2014 klockan 18.00 Gröten plan 2, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

FORUM HS S T U D E N T O M B U D H S

FORUM HS S T U D E N T O M B U D H S SPARAT 2008-10-09 1 (6) FORUM HS Nu är det dags för FORUM igen! Det hela går av stapeln den 14 oktober kl 16 i U104. På FORUM kommer vi dels att diskutera eventuella frågor och funderingar som finns kring

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer