2.1. Ordförande* Anna Johansson Vice ordförande* Kim Westin Kommunikationschef* Alexander Arozin Näringslivschef* Sara Olsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson"

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16e september 2013 klockan Gröten, Nymble. * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport 2.1. Ordförande* Anna Johansson 2.2. Vice ordförande* Kim Westin 2.3. Kanslichef 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson 2.6. Projektledare THS Armada Martin Koskela 2.7. Head of THS International* Ivy Wang 2.8. Cheferna för utbildningsinflytande* Emilia Wallin och Pontus Gard 2.9. Studiesocialt ansvarig* Beatrice Swensson Evenemangschef* Jerry Pal Mottagningssamordnare* Christian Virtala

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/ Sid 2(2) 3. Diskussionspunkter 3.1. Flytt av THS AB Kista* Emma Fogelström och Victor Olsson 4. Övrigt 4.1. Övriga frågor 4.2. Sammanfattning till hemsidan 4.3. Nästa möte 4.4. Val av nästkommande mötesordförande 4.5. Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16 september 2013 kl , Gröten plan 2, Nymble (In english below) På akademikersvenska Nu är det dags för verksamhetsårets tredje styrelsemöte. Detta möte är ett rapportmöte där THS Ledningsgrupp och THS Kanslichef rapporterar på det löpande arbetet. Styrelsen kommer även att svara på eventuella motioner som inkommit. På ett mer begripligt sätt På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt tredje möte. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa årets uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. På det här mötet kommer därför THS Ledningsgrupp samt THS Kanslichef att rapportera om hur arbetet fortskrider. Sedan kommer styrelsen att ta vidare rapporteringen från ledningsgruppen och kanslichefen till Kårfullmäktige 1 för verksamhetsåret som inträffar nästa vecka (26/9). Kårfullmäktige består av medlemmarnas framröstade representanter. Till första kårfullmäktige kan det även ha inkommit motioner (betyder: förslag från medlemmar) som styrelsen kan ta ställning till på detta styrelsemöte. Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Styrelsen bjuder på fika. Välkomna!

4 Stockholm, den 9 september 2013 Anna Johansson Ordförande 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen!

5 To: THS Board For Information: THS Members THS Operative Unit THS Accountant THS Nomination Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 3 13/14 Monday, September 16 th , Gröten 2 nd floor, Nymble (In Swedish above) In a more strict way It s time for the third meeting for the student union board. During the meeting the members of the operative unit will report on the organizational plan for the year. The board will also answers to eventual motions from members In a more understandable way On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its third meeting for this semester. The board s mission is to execute the will of the members. On this meeting there are going to be reports on the work progression from the people who works with the organizational plan on a daily basis. After the meeting, the board will bring the reports to the Union Parliament that occurs next week (September 26 th ). The Union Parliament, which consists of representatives for the members of the union, is the highest decision-making body at the union and all big decisions are made there. During this board meeting, there might also be some motions (propositions from the members) for the board to discuss and give some answers to. All members are welcome at the union board meetings. The board will serve fika. Welcome!

6 Stockholm, September 9 th 2013 Anna Johansson President 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome!

7 Uppdrag sid. 1 av 8 Uppdaterat * * * Aktivt delta i KTH:s utvärdering av läsårsindelningen och vad ändringarna fått för konsekvenser Bevaka KTH:s vidarearbete med pedagogisk portfölj, samt aktivt driva utvecklingen av konceptet "pedagogisk akademi" eller alternativa former av pedagogisk meritering Aktivt driva införande av anonyma examinationsformer i linje med THS Åsikter Driva på implementeringen av målrelaterade betygskriterier på KTH Verka för att en utredning gällande krav för utfärdande av examinationsrätt genomförs på KTH Examensarbeten håller hög kvalitet och jämn nivå mellan utbildningar * Aktivt delta i KTH:s analys av Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärderingsresultat, och prioritering av åtgärder Ej påbörjad Pågående Uppföljning Försenat Avklarat Utvärdering U!! Utbildning: Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid KTH utvecklar sina utbildningar med pedagogik i fokus KTH:s examination är rättssäker och rättvis Uppdrag Status Aktivitet Kommentar Nyckeltal KTH:s studenter vill påverka sin utbildning och vet hur man gör det Bredda sätten att kommunicera utbildningspåverkan för att attrahera och engagera en större andel av KTH:s studenter THS utbildningspåverkan är samstämd och enad - både på grund- och forskarutbildningsnivå Har kollat på läsårsindelning för 14/15, men utvärderingen av läsårsindelningen har inte börjat än. Någon arbetsgrupp kring pedagogisk akademi har ännu inte startat, men just nu är arbetet igång med KTHs pedagogiska program som har med området att göra. CFU kommer ha en liten presentation på Utbildningsutskottet om detta och hoppas få igång en utredning på KTH. Vi har haft möten med KTH kring kommunikation av resultaten. Samt sitter med i en arbetsgrupp som jobbar med handlingsplanen.

8 Uppdrag sid. 2 av * * Ta fram ett koncept för att utbilda THS studeranderepresentanter för att effektivisera påverkansarbetet och hålla jämn nivå mellan skolor Färdigställa processer för påverkansarbete, generellt och specifikt mot olika delar av KTH Ta fram en modell för tvåvägskommunikation med de skolspecifika Doktorandråden Fortsatt utveckla THS Utbildning för att samla all utbildningspåverkan under gemensam fana Framtid: Alla studenter är medvetna om sin unika kompetens och sina karriärmöjligheter KTH:s utbildningar har tydlig näringslivsanknytning Utreda hur man på bästa sätt jobbar med näringslivsinriktad utbildningspåverkan gentemot KTH I stort sett klar, CFU samt EC och SSA ska ta sig en titt på dem innan de anses färdiga. UR kick-off där även studeranderepresentanter i CTFN, DN ochau bjöds in. Avstämnings möte med CTFN och vi kommer ha månatliga lunchmöten med CTFN och AU. * Undersöka möjligheten att dra nytta av KTH:s strategiska partners inom industri och forskning, för att kunna belysa karriärmöjligheter Möte med Vattenall angående hur de ser på att vara strategisk partner till KTH Vattenfall ser det som ett sätt att säkra kompetens hos framtida rekryter Ha möte med samtliga av KTH's strategiska partners för att udnersöka hur de ser på att vara strategisk partner till KTH. 2.2 KTH:s studenter är medvetna om vilka forum som erbjuds för att forma sin framtid och utnyttjar dem * Fortsätta att utvärdera vilken typ av event som studenter är mest intresserade av och utifrån denna undersökning utveckla attraktiva koncept Verka för att öka intresset och uppslutning på näringslivsevent Ökad marknadsföring under rekryteringen. Ska bjuda in slumpmässigt valda studenter från spridda utbildningsprogram till gruppsamtal om 10 pers. För att detta ska uppnås krävs att THS Näringsliv blir ett känt namn på campus. Därav ska fler och större markandsföringskampanjer för THS Näringsliv genomföras väl utspritt under året.

9 Uppdrag sid. 3 av 8 * Samla alla näringslivsevenemang, centralt som lokalt, i en gemensam kalender 2.3 THS näringslivsverksamhet håller hög kvalitet och utvecklas ständigt * Utveckla standarder för återkommande evenemang för att i förlängningen kunna kvalitetssäkra allt näringslivsarbete på THS, centralt som lokalt 2.4 Utvärdera och definiera syftet med THS centrala näringslivsverksamhet THS erbjuder KTH:s studenter verktyg och kompetensutveckling som rustar dem inför arbetslivet Skapa och erbjuda verktyg som gör att studenter får ut mer av näringslivsevent och annan kontakt med företag * Skapa färdighetsfokuserade event och/eller utbildningstillfällen Studiesocial vardag: Alla studenter har en problemfri vardag KTH:s studenter mår bra och har möjlighet till friskvård Verka för att KTH-Hallen sänker sina priser för studenter i allmänhet och THS medlemmar i synnerhet Ur "Hur mår teknologen" identifiera riskområden för KTH:s studenters välbefinnande och ta med sig detta i KTH:s projekt för förbättrad psykosocial miljö Utveckla samarbetet med Studenthälsan för att genomföra gemensamma satsningar med fokus på hälsa på alla KTH:s campi 3.2 KTH:s lokaler möter studenternas dagliga behov och främjar studenternas inlärning Ta fram underlag för hur många lunchplatser KTH * tillhandahåller per student och använda detta i U påverkansarbetet mot KTH I förhållande till THS Åsikter undersöka studieplatser till antal och kvalitet på alla KTH:s campi I samarbete med THS Lokalt göra en utredning av föreläsningssalar på KTH:s campi, och lyfta fram de lokaler man finner undermåliga till KTH Tillsammans med KTH följa upp åtgärder för * upplåtelseavtal för sektionslokaler 3.3 KTH och THS värnar om jämlikhet, mångfald och likabehandling bland studenter och anställda * Utreda intresse på lokal nivå att starta upp JML-rådet U Kalendern färdig och presenterad på NR. Ska bara publiceras på nya hemsidan. Prissättning och vad som ingår i priset diskuterades på NR1. En Linkedin-workshop med Academic Work håller på att planeras in. Microsoft ska ha CV- och intervju-workshop när de är här i Oktober. Ej haft möte med KTH-hallen än. HMT ej klar, ska göras på första reftec. Ej haft möte än. Genomfört under våren, arbetet med sektionslokalerna igång. Kommer igång med studiemiljörådet. Ej haft LR1 Konstant kontakt med MBA. Har kontakt med sektionerna, de har visat intresse.

10 Uppdrag sid. 4 av Färdigställa en plan för THS JML-arbete' Undersöka arbetssätt för påverkansarbete i JML-frågor * gentemot KTH 3.4 Kurslitteratur på KTH är lättillgänglig och konkurrenskraftigt prissatt Genom kårbokhandeln undersöka och aktivt driva möjligheten till samarbeten med externaparter för att sänka priset på kurslitteratur genom subventioner Mot KTH driva frågan att samla kurskompendier på Kårbokhandeln, för kurser som ges vid KTH Vallhallavägen 3.5 KTH:s studenter har råd och möjlighet att bo och studera i Stockholmsregionen * Genom SSCO verka för att fler studentbostäder byggs i Stockholmsregionen, och att SSCO:s heltidsarvoderades tid primärt fokuseras till denna fråga * * Genom SFS verka för att studiemedel inte används för att styra lärosätenas upplägg av undervisningen Undersöka möjligheten att öppna KTH Bostad för samtliga studenter vid KTH Konferens SSCO Studiesocial fritid: Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter Studerande vid KTH:s campi har bred möjlighet till idrottsengagemang Ta fram en plan och en organisationsstruktur för THS idrottsverksamhet Utöka förutsättningarna för bildande och vidareutveckling av idrottsföreningar inom THS * * Genom bred kommunikation tillgängliggöra THSmästerskapen till alla KTH:s studerande, svenska som internationella på alla KTH:s campi 4.2 THS har ett mångfacetterat och rikt studentliv Öka medvetenheten för möjligheterna till föreningsengagemang vid THS Lyfte frågan på möte KTH Rektorsgrupp Vi behöver utbildning innan vi kan lägga upp en plan (utbildning är egentligen första delen i planen). Med i mångfaldsprojektet och jämställdhetsprojektet. First step: Genom kårbokhandeln undersöka nuvarande och påbörjade sammarbeten First step: Genom kårbokhandeln sammanställa nuvarande kontaktpersoner vid KTH och hur argumentationen förts. På SSCOs konferens verkade THS för att SSCO ska fortsätta fokusera på bostadsfrågan. Ska lyfta frågan i september. KTH ställer sig inte strikt negativa. KTH Bostad är öppet för alla, men internationella studenter prioriteras. Vill vi/går det att ändra reglerna? Planerat idrottsgruppen Idrottsgruppen samt stöd till idrottsföreningarna. Söket till IG finns uppe på både svenska och engelska. Strategisk punkt som jag inte hunnit till än.

11 Uppdrag sid. 5 av 8 * Se över definitionen av och riktlinjer för olika föreningstyper vid THS Tankearbetet är i full gång men är inte nedskrivet. * Öka mångfalden i de evenemang THS centralt erbjuder Matlagningskurs! 4.3 Alla studenter får ett välkomnande bemötande till KTH * Utforma en process och en tidsplan för hur THS kvalitetssäkrar mottagningen, lokalt som centralt, för svenska och internationella studenter på förberedande, grund- och forskningsnivå Innan höstrekryteringen av LG 2014, utvärdera mottagningssamordnarens heltidsarvodering På lokal nivå utreda tillvägagångssätt att integrera internationella studenter i THS i stort 4.4 KTH:s campi har en levande pubkultur och festverksamhet med studenten i fokus * Fortsätta arbetet med pubmästarrådet genom att bland annat definiera dess syfte samt sätt att öka samarbete och kommunikation mellan sektioner Möte med mina mottagningsansvariga angående intern utvärdering av internationella mottagningen. Kommer att boka in möte med Christian så fort allting börjar lugna ner sig. Ska initiellt lyfta frågan på Ordföranderådet och med THSI. Har ej kommit igång. Start i Oktober Ungerfär så många medlemmar som vår facebook grupp har fått sen mottagningen startade. * Fortsätta arbetet med THS Event- och restaurangkoncept Diskussion på programgruppsmötet Evenemangschefen ska bli en tydligare kommunikationskanal för studenterna. 4.5 THS erbjuder ett utvecklande och balanserat engagemang Standardisera vilka utbildningar THS bör erbjuda sina engagerade Några utbildningar har redan genomförts och andra kommer snart att genomföras. Kör på gamla vanor just nu men ska gås igenom ordentligt och standardiseras Skapa medvetenhet och ge verktyg för en god balans mellan engagemang och studier hos samtliga engagerade, centralt som lokalt Skapa verktyg för att förbättra och underlätta för överlämning på lokal nivå Fundament: THS verksamhet vilar på en stark organisation Alla KTH:s studenter vet vad THS är och gör Inte påbörjats ännu. Inte påbörjats ännu.

12 Uppdrag sid. 6 av 8 * * * Centralt kommunicera på svenska och engelska samt uppmana THS Lokalt att göra detsamma Översätta relevanta styrdokument till engelska samt etablera riktlinjer för hur dessa underhålls I samråd med ortssektioner, ta fram rutiner för tvåvägskommunikations med ortscampi, genom att använda resultaten från undersökningen som gjordes under 12/13 Utreda verksamhetsspråk och hur ett eventuellt byte kan påverka organisationen Etablera Osqledaren som en välkänd plattform för debatt och tvåvägskommunikation samt expandera till fler mediekanaler THS är en enad studentkår med tydlig förankring i den lokala verksamheten I samråd med sektionerna tydliggöra och synliggöra THS Centralt och THS Lokalts respektive roller i olika verksamheter * * Utveckla de råd som under 12/13 efterfrågats av sektionerna Involvera sektionerna i en utredning om sektionsantal och sektionsindelning Utreda möjligheten att avveckla fria sektionen genom integration av dess medlemmar i övriga sektioner Tillsammans med sektionerna verka för att öka medlemmarnas medvetenhet om, samt intresse och deltagande i, valet till kårfullmäktige THS har en solid, tydlig och effektiv intern organisation Sammanställa organisationskartor som är lättillgängliga och användbara för att öka förståelsen av den interna organisationen , Kallelse Ksm utskickad på engelska Påbörjad, har gett Rollups till IN, IsT och IsH, mycket uppskattat I påbörjansstadiet Fråga på OR Ska ta upp frågan med Dr och THSI om att försöka ta fram en ordlista för central kommunikation. arbetar på en tydligare kommunikation med dem. Inte påbörjats ännu. Hör dock ihop med uppdrag Obama eventet samt diskussioner på THS-hemsida har vart ämnen OL belyst samt skapat debatt om. lite åt de hållet vi vill arbeta. Ska lyfta frågan i Ordföranderådet och sedan i KF på workshop i höst. Idrott och JML är under uppsegling genom studiesocialt ansvarig. Frågan har nosats på i Ordföranderådet men kräver mycket utredning och ska lyftas i KF i höst. Årets val får först utvärderas innan vi ska ta fram en kommunikationsplan för nästa val.

13 Uppdrag sid. 7 av Fortsätta utredning från 12/13 om Ledningsgruppen struktur och styrelsens roll i organisationen, med specifikt fokus på posternas verksamhetsår Fortsätta utredning från 12/13 om vilka funktioner som bör finnas representerade i fast personal Ta fram arbetsprinciper för THS Centralt Uppdatera THS Reglemente THS och KTH drar nytta av och hjälper varandra genom ömsesidigt erkännande och tillhörighet Utreda för- och nackdelar av att koppla THS namn tydligare till KTH * Undersöka eventuella synergier i visioner som är gemensamma för THS och KTH, för att gemensamt kunna bygga en skolanda samt levande och kreativa campus 5.5 Nymble är levande och tillgängligt för THS medlemmar Utreda hur man på bästa sätt förvaltar huset samt implementera en strategi för detta Fortsätta arbetet med att skapa fler studieplatser i Nymble 5.6 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart arbetssätt i ekonomiska frågor * Utreda förhållandet mellan studentnytta och vinstkrav för olika verksamheter * Utforma prismodeller för olika arrangemang och hyresgäster Undersöka möjligheter för smidiga sätt att betala sitt kårmedlemskap Utreda Osqledarens nuvarande och potentiella mervärde för THS, samt dess fullkostnadsmässiga ekonomi i förhållande till övrig kommunikationsverksamhet Se över hur THS bör arbeta med kostnadsminskningar och andra rabatter U Möte med KTH ang just synergier i visioner Utkast framtaget Dokument färdigställt Dokument skickat till KTH Projektupplägg har diskuterats i styrelsen Möte med Charlotte samt Presidiet. Efter mötet med KTH togs ett dokument fram som utifrån THS Verksamhetsplan belyser synergier i KTHs visioner och THS verksamhetsplan. Väntar uppföljning från KTHs håll. Diskussion kring priserna för Osqvik då dessa inte justerats på flertal år. Samt se över priserna för vissa lokaler i Nymble till Sektionerna. First step: Bjuda in till uppstartsmöte med KomChefen och OL redaktören Inväntar bakgrund till uppdraget

14 Uppdrag sid. 8 av Ta fram nyckeltal för verksamheten och visualisera dessa genom lämpliga verktyg Ej påbörjat

15 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Ordförande, Anna Johansson Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 2, KSM3 Ordförandes rapport Aktuellt just nu Remisser från regeringen Den senaste tiden är det två remisser som har tagit plats på kartan. Först har vi remissen för avgiftsskyldiga studenter som syftar till att universitet ska ha en friare antagningsprocess och fördelning av studieplatser för avgiftsskyldiga studenter. Den andra remissen behandlar förslaget att tillåta universitet att ombilda sig till högskolestiftelser. Båda dessa remisser kom ut kring midsommar och med kort remisstid. Den första remissen är redan stängd för remissvar och gick under radarn för de flesta studentkårer i Sverige, varför vi inte har kunnat påverka svaret till denna remiss. Remissen om högskolestiftelser är fortfarande i rullning och remissvaret är framflyttat till november. Barack Obamas besök Den 4 september besökte USAs president Barack Obama KTH. Tyvärr fick vi inte träffa honom, men Osqledaren befann sig på plats som press och dokumenterade. Presidentens besök orsakade ett lugnt kaos på campus där förändringar behövde ske med kort varsel på grund av att informationen kom ut sent ur sekretessynpunkt samtidigt som tempot mattades av när många valde att åka kommunalt eller rent av att stanna hemma. Det var faktiskt ganska intressant att se hur campus skulle kunna se ut om här endast fanns fotgängare och cyklister. Det fina i kråksången är också att vi på THS fick en flagga signerad av herr Obama. Denna ska ramas in och presenteras någon stans i Nymble. THS fick också en fin vinkning av presidenten när han körde förbi Nymble på Drottning Kristinas Väg med sitt följe. Mottagningen Precis som det är svårt att missa Obamas lilla besök på campus så är det svårt att missa att det har bedrivits mottagning på campus de senaste veckorna. Mottagningen har inneburit två tal i Stadshuset (ett för grundnivå och ett för internationella studenter och masterstudenter), representation på N0llegasquer samt ett flertal intervjuer och krönikor. Nästa steg blir nu att fortsätta arbetet med att få mottagningen att bli så bra som möjligt och skapa en bättre grund och förankring för mottagningens syfte och genomförande både hos studenter och i KTHs administration och fakultet. Konkretisering av verksamhetsplanen Den senaste tiden har ett stort fokus legat på att konkretisera verksamhetsplanen, i styrelsen och tillsammans med ledningsgruppen samt på en strategisk och en operativ nivå. Hur bör man bäst arbeta med verksamhetsplanen och hur bör man bäst rapportera på densamma? Resultatet av denna diskussion är att styrelsen numer arbetar med verksamhetsplanen i Podio (www.podio.com), vilket är ett webbaserat verktyg, samt att rapporteringen sker i den mall som finns bifogad i handlingarna. Gruppdynamik och organisationsfrågor Ledningsgruppen Ledningsgruppen har haft mycket att göra de senaste veckorna och det märks i gruppen. Många är trötta och förkylda. Förhoppningsvis hinner vi hämta oss lite nu när mottagningen börjar lida mot sitt slut. Vi kommer också att köra teambuildings i september och oktober för att göra gruppen ännu tightare.

16 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Ordförande, Anna Johansson Sid 2(2) Samarbeten och kontakter OR Torsdagen den 5 september hölls årets första ordföranderåd, OR ! Det var jätteroligt att få komma igång med ordföranderådet och mötet användes för att diskutera rådets roll i organisationen och presentation av deltagarna i rådet. I slutet av mötet snuddade ordföranderådet vid en diskussion om sektionsindelning som följd av en fråga från en sektionsorförande. Det ska bli mycket roligt att köra igång med alla dessa stora frågor som ligger i verksamhetsplanen i ordföranderådet. KTH KTHs Universitetsstyrelse hade sitt första möte för hösten den 29/8 och då diskuterades bland annat högskolestiftelsereformen och jämställdhet på KTH. Alumni Advisory Board rullar på och hade sitt andra möte den 9/9. KTH Alumni informerade om hur processen går med bland annat KTH Opportunity Fund samt den kommande KTH Alumni Week i början på oktober. Den 20 augusti hölls ett möte angående hur THS och KTH ska samarbeta under året. Detta utmynnade i ett utkast på samarbetsområden som nu ligger på KTHs bord. I utkastet finns områdena Idrott, JML, Integration och Internationalisering samt Utveckling av KTH Campus. KORK I mitten på augusti hölls första KORK-träffen i Göteborg. KORK står för Kårordförandes rådskonfrens och är en sammanslutning av kårordföranden från de kårer som ingår i Reftecsamarbetet. På mötet diskuterades bland annat hur kårerna är uppbyggda, årets planering samt beslut fattades angående det tidigare gemensamma projektet ARGast som THS föregående år valde att lämna. Nästa KORK-träff är i Linköping i början på oktober. SSCO I månadsskiftet mellan augusti och september hölls SSCOs första styrelsemöte och även den första styrelsekonferensen för verksamhetsåret. SSCO står för Stockholms Studentkårers Centralorganisation och i styrelsen sitter fyra personer från THS. På mötet diskuterades bland annat bostadsbristen i Stockholm, SSCOs planering av året, vilken riktning och vilket fokus som verksamheten bör ha det kommande året. Vid konferensen diskuterades även (utanför mötestid) hur de olika större kårerna i Stockholm ställer sig till remissen om högskolestiftelser. SFS I slutet av augusti hölls SFS Bootcamp. SFS står för Sveriges Förenade Studentkårer och medverkande på bootcamp var fyra personer från THS. Bootcamp syftade till att vara en introduktion för nya kåraktiva och innehöll bland annat pass om medieträning och stresshantering. Resonemang Den senaste månaden har varit ganska mycket. Det är många grupper som kickar igång arbetet och många nya bollar i luften. Fram tills för en vecka sedan låg jag ikapp utan att några smågrejer släpade, men i och med många oförutsedda händelser så har nu flera grejer hamnat efter. Ingenting som ligger efter har passerat deadline, men jag önskar att jag hade haft mer tid till att göra det i god tid istället för i sista minuten. Jag önskar också att jag hade haft mer tid till att tänka långsiktigt, hänga med ledningsgruppen och vara ute på campus. Det som känns allra roligast just nu är att få komma igång med ordföranderådet och att få tänka långsiktigt. Det som känns mindre roligt är att jag inte hinner arbetsleda ledningsgruppen så mycket som jag skulle önska. Sen har jag en förkylning i kroppen (dumma mottagningssjuka!) som gör att allt blir lite, lite tyngre.

17 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Vice Ordförande, Kim Westin Sid 1(1) ARBETSRAPPORT 2, KSM3 Vice Ordförandes rapport Aktuellt just nu Den senaste tiden har mycket tid gått till budgetrevideringen för att få möjlighet att sätta mig in i alla resultatställens olika ekonomiska situationer, medvetenhet och planering inför året. Jag har infört en i nuläget väldigt basic mall för att underlätta utvärderingen av de olika resultatställena inför budgetrevideringen med förhoppningen att den ska kunna fortsätta användas vid den ekonomiska uppföljningen under året. Det är en lite speciell situation att bokslutet görs parallellt med budgetrevideringen utifrån aspekten att jämföra med förra verksamhetsårets verkliga resultat. Arbetet med verksamhetsplanen har hittills varit i lä av budgetrevideringen men är nästa stora puck att fokusera på. Medlemsystemet har i likhet med förra året visat sig lite struligt hittills när det gäller betalning av medlemsavgiften och är något som jag försöker identifiera problemen kring. Det har även varit mycket kontakt mot Quarnevalen genom att det i år är Quarnevalsår! I fastigheten Nymble är det lugnare nu efter sommarens åtgärder som berörde ventilationssystemet, nya kortläsare och mindre underhåll med målning. Projektet inför renoveringen av puben är i gång och lika så planerna inför renoveringen av plan 3. Gruppdynamik och organisationsfrågor Inom ledningsgruppen har alla fokuserat mycket på sina respektive arbetsområden och stämningen inom gruppen känns bra! Varje vecka har startats upp med måndagsmöten men arbetsrutinerna har fått vara ganska flexibla nu under mottagningen när det är mycket som händer under kvällar och helger. Genom budgetrevideringen har jag börjat bli allt mer insatt och höra ledningsgruppens olika tankar och planer inför det kommande året vilket är väldigt roligt! Samarbeten och kontakter Ett första trevligt och intressant Reftecmöte har hållits och fler är inplanerade under året. Ekonomirådet är uppstartat och ekonomiutbildningarna inplanerade. Det har varit en rivstart när det gäller bolagshanteringen då Kårbokhandeln behöver ett beslut om framtiden för bokhandeln i Kista. Angående Studentkonsulterna THSK har jag haft möte med deras nya VD och inväntar inbjudan till ett första styrelsemöte i början av oktober. Ekonomi Det känns bra att har fått känslan av att många inom ledningsgruppen är allt mer medvetna och insatta i sin respektive ekonomiska situation. Många positiva rapporter angående högt tryck i restaurangen och de nyöppnade caféet i arkitekts lokaler. Ett viktigt projekt är nu att titta på möjligheten för ett leasingavtal för en THS bil bla för att lösa restaurangens behov av transporter till det nya caféet. Ett första möte med vår bank SEB är genomfört för att se på möjligheten kring att utveckla samarbetet. Resonemang Det ska sägas att det har varit mycket att sätta sig in i och många händelser runt omkring som pockar på uppmärksamhet där besöket av Obama bör nämnas. Det bör också sägas att den senaste tiden har varit enormt lärorikt och utvecklande varför jag ständigt tänker mig att veckan borde ha en extra arbetsdag så att jag kunde få tid att fokusera på alla intressanta projekt och samtidigt ha mer fri tid till att bara skapa en bättre relation till alla personer som man kommer i kontakt med genom arbetet både inom Nymble och externt. Hursom jag trivs verkligen!

18 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Kommunikationschef, Alexander Arozin Sid 1(3) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Komunikationschefens rapport Aktuellt projekt Avslutade projekt (som bör noteras) Arbetar med ett nytt grafiskt utseende för THS, för att få THS lite mer modernt men stilfullt. Ska kunna implementera grafik av typen Swiss Style vid ett senare tillfälle. o Detta grafiska utseende har anammats på restaurangen, kårbokhandeln, Kårx etc. för att de ska ha ett tydligt samband Osquariana, till Kårens dag under mottagningen, använde Layouten Stefan silver (Kommunikationschef 2011/2012) skapade, men gjorde om den grafiska profilen. Beställt trycksaker såsom rollups, profilkläder, montersystem. Tryckt upp mängder av skyltar och affischer. Strukturerade om Mallsystemet, så att det nu ligger en ny mapp där som heter nya mallar. De gamla mallarna ligger dock kvar. Hjälpt THS Mottagningssamordnare med diverse tryckmaterial Hållit i THS presentationer för n0llan, de har varit mycket uppskattade, då jag och Mottagningssamordnaren hade en ny approach. Pågående projekt (som bör noteras) TV-skärmar i Nymble, har fått kommentarer på förslag från Filmic Art, ska få godkännande av presidiet samt Kanslichefen innan jag ber om ett nytt avtalsförslag Ny skrivare till kåren, nästan vid mållinjen, behöver godkännande från kanslichefen för att skriva på ett nytt avtal. Processkartor, uppdaterar dem samt ser till att de är pedagogiska. Arbetar med ett PM för Kommunikation, då de nuvarande är från tiden innan kommunikationschefen fanns Arbetar med PM:et för Brandbooken som min företrädare började på. För en diskussion med KTH tillsammans med Vice Ordförande om att få in KTH:s profilkläder i Kårbokhandeln och sälja dem där. För en dialog med THS Webbgrupp för att få klart hemsidan, och vi är i detta nu redo att porta över information.

19 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Kommunikationschef, Alexander Arozin Sid 2(3) För en diskussion med ett företag som heter Skoltid, för att få rabatter för THS på profilkläder, från dem har vi t.ex. beställt THS-hoodies och t-shirts från. Har satt ihop en filmgrupp för att göra filmer i markandsföringssyfte åt THS. Har två ADs som arbetar med ett nytt utseende för HardKår. För en diskussion med KTH hur de använder oss i sina kataloger, och att vi vill ah större påverkan i detta och få korrläsa allt innan de publiceras, då de enligt KTH inte har vart något engagemang från vår sida i denna fråga innan. Gruppdynamik och organisationsfrågor Kul Grupp. Dock tror jag vi behöver mer tid tillsammans, då vi arbetar som fan men inte hinner umgås så mycket som vi skulle behövt. Det ska väl bli bättre på den fronten då mottagningen nu är över. Samarbeten och kontakter Samarbetet med OL går bra, jag och Osqledarens chefredaktör har börjat arbeta med att svetsa samman redaktionen, och vi för en kontinuerlig diskussion om hur vi ska dela på redaktionen utan att snubbla på missförstånd, dubbelbokningar etc. Det går bra med KTH, pratar med KTH:s kommunikatör då och då, samt sitter med deras referensgrupp för studentkommunikation och deras referensgrupp för profilering mot och för studenter. Det har inte riktigt dragit igång än så har inga kommentarer på det just nu. Vi ska ha vår första INFARK träff om ca 3 veckor, där ska vi diskutera marknadsföring under mottagningen, transparens inom kåren samt tvåvägskommunikation. Ekonomi Ekonomin gick bra tillslut, det var turbulent ett tag då jag fick en del extrautgifter som var oplanerade och inte budgeterade för. Men de löste sig och ska inför nästa verksamhetsår lägga fram en del förslag för ändringar. Resonemang Min arbetssituation anser jag inte vara i någon skillnad från någon annans. Det som jag har stört mig på är mängden oplanerat arbeta med fruktansvärt korta deadlines som har kommit från höger och vänster. Det jag talar om är att producera markandsföringsmaterial för restaurangen, KårX etc. som jag gärna hade velat veta att de vill ha i god tid innan, då min planering under de tre första veckorna blev helt oföljbar då de alltid dök upp nya saker. Det är förstås förståeligt att andra verksamheter kan komma på saker som de behöver inom kort tidsram, och jag har absolut inget problem med att genomföra dem, men jag ska i vår arbeta med att få en tydligare plan inför hösten 2014, för att min efterträdare ska minimeras mängden arbete som kommer in med för korta deadlines.

20 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Kommunikationschef, Alexander Arozin Sid 3(3) När det gäller min post i sig så är den väldigt varierande och rolig, ibland agerar jag AD för THS, ibland copywriter, webmaster, kommunikationsstrateg och massa annat. Jag tycker det är förbannat roligt, men det är detta jag ska försöka förtydliga med ett PM förslag någon gång i jul. För att stolpa upp exakt vad en Kommunikationschef ska göra.

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga. Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst.

Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga. Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm 6 13/14 2013-11-04 Sid! 1(! 10) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble *= bilaga finnes.! Närvarande Anna Johansson Kim

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm11 15/16 2016-02-22 Sid 1(3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 11 15/16 Måndagen den 11 februari 2016 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finns

Läs mer

2.1. Näringsliv* Ledningsgruppen. Se främst bilaga Verksamhetsplansmatris, Näringslivschef, Projektledare Armada. 2.2. Fundament* Ledningsgruppen

2.1. Näringsliv* Ledningsgruppen. Se främst bilaga Verksamhetsplansmatris, Näringslivschef, Projektledare Armada. 2.2. Fundament* Ledningsgruppen Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 20 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm1 13/14 2013-08-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 1 13/14 Söndagen den 11 augusti 2013 klockan 10.00 Norra vägen 3, Sorunda * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN Sid! 2(! 5) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet... 3 2. Fokusområden... 4 2.1. Ett värdefullt medlemskap...

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 07 14/15 Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble Närvarande THS Kårstyrelse Cecilia Molinder Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

2.1. Fundament* Kårledningen. 2.2. Arbetsliv* Kårledningen. Se främst bilaga Verksamhetsplansmatris, Näringslivschef, Projektledare Armada

2.1. Fundament* Kårledningen. 2.2. Arbetsliv* Kårledningen. Se främst bilaga Verksamhetsplansmatris, Näringslivschef, Projektledare Armada Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm23 13/14 2014-06-23 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 23 13/14 Måndagen den 23 juni 2014 klockan 18.00 Plats Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:03. Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga.

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:03. Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga. Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16 september 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble *= bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Kim Öberg

Läs mer

Dagordning Uppstart-DM 2016-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning Uppstart-DM 2016-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Uppstart-DM 2016-01-26 1(21) Dagordning Uppstart-DM 2016-01-26 Konglig Datasektionen D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin. På dessa informeras

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1213-KF-05

FÖREDRAGNINGSLISTA 1213-KF-05 Kårfullmäktigesammanträde # 054 12/13 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-05-02 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus Campus Valhallavägen KISTA 2013-04-18 FÖREDRAGNINGSLISTA 1213-KF-05 * = bilaga finns

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14

Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14 Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Emma Fogelström Henrik Jonhed Oscar Mo Anna Persson Sara Emilsson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13 Sid 1(10) PROTKOLL Kårstyrelsemöte 22 11/12 Måndagen den 25 juni 2012 klockan 18.00 Kröken, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Egil Antonsen Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår den 10 maj 2012 Sid 2(9) THS VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Introduktion Detta är THS verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012/2013. Verksamhetsplanen

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Handlingsplan för 2015/2016

Handlingsplan för 2015/2016 1(7) för 2015/2016 Inledning en för s verksamhetsår 16/17 anger de särskilda satsningar som studentkåren ska genomföra under året. ansvarar för att handlingsplanen genomförs, men det är hela studentkårens

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05.

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05. Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/14 2014-04-28 Sid! 1(! 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes.

Läs mer

THS Näringsliv våren 2014

THS Näringsliv våren 2014 Produktportfölj THS Näringsliv våren 2014 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KONGLIGA KEMISEKTIONEN Produktportfölj KTH Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KNUT 2016/2017 Innehåll Produktportföljens innehåll... 2 Evenemang... 2 Allmänt... 2 Lunchföreläsning... 2 Studiebesök...

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

THS verksamhetsplan 2008/2009

THS verksamhetsplan 2008/2009 Verksamhetsplan 2008/2009 THS verksamhetsplan 2008/2009 Upplägg THS verksamhetsplan är uppdelad i två delar. Den första delen, värdegrunden, har ett mycket långsiktigt fokus och bör inte behöva revideras

Läs mer