2.1. Ordförande* Anna Johansson Vice ordförande* Kim Westin Kommunikationschef* Alexander Arozin Näringslivschef* Sara Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson"

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16e september 2013 klockan Gröten, Nymble. * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport 2.1. Ordförande* Anna Johansson 2.2. Vice ordförande* Kim Westin 2.3. Kanslichef 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson 2.6. Projektledare THS Armada Martin Koskela 2.7. Head of THS International* Ivy Wang 2.8. Cheferna för utbildningsinflytande* Emilia Wallin och Pontus Gard 2.9. Studiesocialt ansvarig* Beatrice Swensson Evenemangschef* Jerry Pal Mottagningssamordnare* Christian Virtala

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/ Sid 2(2) 3. Diskussionspunkter 3.1. Flytt av THS AB Kista* Emma Fogelström och Victor Olsson 4. Övrigt 4.1. Övriga frågor 4.2. Sammanfattning till hemsidan 4.3. Nästa möte 4.4. Val av nästkommande mötesordförande 4.5. Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16 september 2013 kl , Gröten plan 2, Nymble (In english below) På akademikersvenska Nu är det dags för verksamhetsårets tredje styrelsemöte. Detta möte är ett rapportmöte där THS Ledningsgrupp och THS Kanslichef rapporterar på det löpande arbetet. Styrelsen kommer även att svara på eventuella motioner som inkommit. På ett mer begripligt sätt På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt tredje möte. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa årets uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. På det här mötet kommer därför THS Ledningsgrupp samt THS Kanslichef att rapportera om hur arbetet fortskrider. Sedan kommer styrelsen att ta vidare rapporteringen från ledningsgruppen och kanslichefen till Kårfullmäktige 1 för verksamhetsåret som inträffar nästa vecka (26/9). Kårfullmäktige består av medlemmarnas framröstade representanter. Till första kårfullmäktige kan det även ha inkommit motioner (betyder: förslag från medlemmar) som styrelsen kan ta ställning till på detta styrelsemöte. Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Styrelsen bjuder på fika. Välkomna!

4 Stockholm, den 9 september 2013 Anna Johansson Ordförande 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen!

5 To: THS Board For Information: THS Members THS Operative Unit THS Accountant THS Nomination Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 3 13/14 Monday, September 16 th , Gröten 2 nd floor, Nymble (In Swedish above) In a more strict way It s time for the third meeting for the student union board. During the meeting the members of the operative unit will report on the organizational plan for the year. The board will also answers to eventual motions from members In a more understandable way On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its third meeting for this semester. The board s mission is to execute the will of the members. On this meeting there are going to be reports on the work progression from the people who works with the organizational plan on a daily basis. After the meeting, the board will bring the reports to the Union Parliament that occurs next week (September 26 th ). The Union Parliament, which consists of representatives for the members of the union, is the highest decision-making body at the union and all big decisions are made there. During this board meeting, there might also be some motions (propositions from the members) for the board to discuss and give some answers to. All members are welcome at the union board meetings. The board will serve fika. Welcome!

6 Stockholm, September 9 th 2013 Anna Johansson President 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome!

7 Uppdrag sid. 1 av 8 Uppdaterat * * * Aktivt delta i KTH:s utvärdering av läsårsindelningen och vad ändringarna fått för konsekvenser Bevaka KTH:s vidarearbete med pedagogisk portfölj, samt aktivt driva utvecklingen av konceptet "pedagogisk akademi" eller alternativa former av pedagogisk meritering Aktivt driva införande av anonyma examinationsformer i linje med THS Åsikter Driva på implementeringen av målrelaterade betygskriterier på KTH Verka för att en utredning gällande krav för utfärdande av examinationsrätt genomförs på KTH Examensarbeten håller hög kvalitet och jämn nivå mellan utbildningar * Aktivt delta i KTH:s analys av Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärderingsresultat, och prioritering av åtgärder Ej påbörjad Pågående Uppföljning Försenat Avklarat Utvärdering U!! Utbildning: Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid KTH utvecklar sina utbildningar med pedagogik i fokus KTH:s examination är rättssäker och rättvis Uppdrag Status Aktivitet Kommentar Nyckeltal KTH:s studenter vill påverka sin utbildning och vet hur man gör det Bredda sätten att kommunicera utbildningspåverkan för att attrahera och engagera en större andel av KTH:s studenter THS utbildningspåverkan är samstämd och enad - både på grund- och forskarutbildningsnivå Har kollat på läsårsindelning för 14/15, men utvärderingen av läsårsindelningen har inte börjat än. Någon arbetsgrupp kring pedagogisk akademi har ännu inte startat, men just nu är arbetet igång med KTHs pedagogiska program som har med området att göra. CFU kommer ha en liten presentation på Utbildningsutskottet om detta och hoppas få igång en utredning på KTH. Vi har haft möten med KTH kring kommunikation av resultaten. Samt sitter med i en arbetsgrupp som jobbar med handlingsplanen.

8 Uppdrag sid. 2 av * * Ta fram ett koncept för att utbilda THS studeranderepresentanter för att effektivisera påverkansarbetet och hålla jämn nivå mellan skolor Färdigställa processer för påverkansarbete, generellt och specifikt mot olika delar av KTH Ta fram en modell för tvåvägskommunikation med de skolspecifika Doktorandråden Fortsatt utveckla THS Utbildning för att samla all utbildningspåverkan under gemensam fana Framtid: Alla studenter är medvetna om sin unika kompetens och sina karriärmöjligheter KTH:s utbildningar har tydlig näringslivsanknytning Utreda hur man på bästa sätt jobbar med näringslivsinriktad utbildningspåverkan gentemot KTH I stort sett klar, CFU samt EC och SSA ska ta sig en titt på dem innan de anses färdiga. UR kick-off där även studeranderepresentanter i CTFN, DN ochau bjöds in. Avstämnings möte med CTFN och vi kommer ha månatliga lunchmöten med CTFN och AU. * Undersöka möjligheten att dra nytta av KTH:s strategiska partners inom industri och forskning, för att kunna belysa karriärmöjligheter Möte med Vattenall angående hur de ser på att vara strategisk partner till KTH Vattenfall ser det som ett sätt att säkra kompetens hos framtida rekryter Ha möte med samtliga av KTH's strategiska partners för att udnersöka hur de ser på att vara strategisk partner till KTH. 2.2 KTH:s studenter är medvetna om vilka forum som erbjuds för att forma sin framtid och utnyttjar dem * Fortsätta att utvärdera vilken typ av event som studenter är mest intresserade av och utifrån denna undersökning utveckla attraktiva koncept Verka för att öka intresset och uppslutning på näringslivsevent Ökad marknadsföring under rekryteringen. Ska bjuda in slumpmässigt valda studenter från spridda utbildningsprogram till gruppsamtal om 10 pers. För att detta ska uppnås krävs att THS Näringsliv blir ett känt namn på campus. Därav ska fler och större markandsföringskampanjer för THS Näringsliv genomföras väl utspritt under året.

9 Uppdrag sid. 3 av 8 * Samla alla näringslivsevenemang, centralt som lokalt, i en gemensam kalender 2.3 THS näringslivsverksamhet håller hög kvalitet och utvecklas ständigt * Utveckla standarder för återkommande evenemang för att i förlängningen kunna kvalitetssäkra allt näringslivsarbete på THS, centralt som lokalt 2.4 Utvärdera och definiera syftet med THS centrala näringslivsverksamhet THS erbjuder KTH:s studenter verktyg och kompetensutveckling som rustar dem inför arbetslivet Skapa och erbjuda verktyg som gör att studenter får ut mer av näringslivsevent och annan kontakt med företag * Skapa färdighetsfokuserade event och/eller utbildningstillfällen Studiesocial vardag: Alla studenter har en problemfri vardag KTH:s studenter mår bra och har möjlighet till friskvård Verka för att KTH-Hallen sänker sina priser för studenter i allmänhet och THS medlemmar i synnerhet Ur "Hur mår teknologen" identifiera riskområden för KTH:s studenters välbefinnande och ta med sig detta i KTH:s projekt för förbättrad psykosocial miljö Utveckla samarbetet med Studenthälsan för att genomföra gemensamma satsningar med fokus på hälsa på alla KTH:s campi 3.2 KTH:s lokaler möter studenternas dagliga behov och främjar studenternas inlärning Ta fram underlag för hur många lunchplatser KTH * tillhandahåller per student och använda detta i U påverkansarbetet mot KTH I förhållande till THS Åsikter undersöka studieplatser till antal och kvalitet på alla KTH:s campi I samarbete med THS Lokalt göra en utredning av föreläsningssalar på KTH:s campi, och lyfta fram de lokaler man finner undermåliga till KTH Tillsammans med KTH följa upp åtgärder för * upplåtelseavtal för sektionslokaler 3.3 KTH och THS värnar om jämlikhet, mångfald och likabehandling bland studenter och anställda * Utreda intresse på lokal nivå att starta upp JML-rådet U Kalendern färdig och presenterad på NR. Ska bara publiceras på nya hemsidan. Prissättning och vad som ingår i priset diskuterades på NR1. En Linkedin-workshop med Academic Work håller på att planeras in. Microsoft ska ha CV- och intervju-workshop när de är här i Oktober. Ej haft möte med KTH-hallen än. HMT ej klar, ska göras på första reftec. Ej haft möte än. Genomfört under våren, arbetet med sektionslokalerna igång. Kommer igång med studiemiljörådet. Ej haft LR1 Konstant kontakt med MBA. Har kontakt med sektionerna, de har visat intresse.

10 Uppdrag sid. 4 av Färdigställa en plan för THS JML-arbete' Undersöka arbetssätt för påverkansarbete i JML-frågor * gentemot KTH 3.4 Kurslitteratur på KTH är lättillgänglig och konkurrenskraftigt prissatt Genom kårbokhandeln undersöka och aktivt driva möjligheten till samarbeten med externaparter för att sänka priset på kurslitteratur genom subventioner Mot KTH driva frågan att samla kurskompendier på Kårbokhandeln, för kurser som ges vid KTH Vallhallavägen 3.5 KTH:s studenter har råd och möjlighet att bo och studera i Stockholmsregionen * Genom SSCO verka för att fler studentbostäder byggs i Stockholmsregionen, och att SSCO:s heltidsarvoderades tid primärt fokuseras till denna fråga * * Genom SFS verka för att studiemedel inte används för att styra lärosätenas upplägg av undervisningen Undersöka möjligheten att öppna KTH Bostad för samtliga studenter vid KTH Konferens SSCO Studiesocial fritid: Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter Studerande vid KTH:s campi har bred möjlighet till idrottsengagemang Ta fram en plan och en organisationsstruktur för THS idrottsverksamhet Utöka förutsättningarna för bildande och vidareutveckling av idrottsföreningar inom THS * * Genom bred kommunikation tillgängliggöra THSmästerskapen till alla KTH:s studerande, svenska som internationella på alla KTH:s campi 4.2 THS har ett mångfacetterat och rikt studentliv Öka medvetenheten för möjligheterna till föreningsengagemang vid THS Lyfte frågan på möte KTH Rektorsgrupp Vi behöver utbildning innan vi kan lägga upp en plan (utbildning är egentligen första delen i planen). Med i mångfaldsprojektet och jämställdhetsprojektet. First step: Genom kårbokhandeln undersöka nuvarande och påbörjade sammarbeten First step: Genom kårbokhandeln sammanställa nuvarande kontaktpersoner vid KTH och hur argumentationen förts. På SSCOs konferens verkade THS för att SSCO ska fortsätta fokusera på bostadsfrågan. Ska lyfta frågan i september. KTH ställer sig inte strikt negativa. KTH Bostad är öppet för alla, men internationella studenter prioriteras. Vill vi/går det att ändra reglerna? Planerat idrottsgruppen Idrottsgruppen samt stöd till idrottsföreningarna. Söket till IG finns uppe på både svenska och engelska. Strategisk punkt som jag inte hunnit till än.

11 Uppdrag sid. 5 av 8 * Se över definitionen av och riktlinjer för olika föreningstyper vid THS Tankearbetet är i full gång men är inte nedskrivet. * Öka mångfalden i de evenemang THS centralt erbjuder Matlagningskurs! 4.3 Alla studenter får ett välkomnande bemötande till KTH * Utforma en process och en tidsplan för hur THS kvalitetssäkrar mottagningen, lokalt som centralt, för svenska och internationella studenter på förberedande, grund- och forskningsnivå Innan höstrekryteringen av LG 2014, utvärdera mottagningssamordnarens heltidsarvodering På lokal nivå utreda tillvägagångssätt att integrera internationella studenter i THS i stort 4.4 KTH:s campi har en levande pubkultur och festverksamhet med studenten i fokus * Fortsätta arbetet med pubmästarrådet genom att bland annat definiera dess syfte samt sätt att öka samarbete och kommunikation mellan sektioner Möte med mina mottagningsansvariga angående intern utvärdering av internationella mottagningen. Kommer att boka in möte med Christian så fort allting börjar lugna ner sig. Ska initiellt lyfta frågan på Ordföranderådet och med THSI. Har ej kommit igång. Start i Oktober Ungerfär så många medlemmar som vår facebook grupp har fått sen mottagningen startade. * Fortsätta arbetet med THS Event- och restaurangkoncept Diskussion på programgruppsmötet Evenemangschefen ska bli en tydligare kommunikationskanal för studenterna. 4.5 THS erbjuder ett utvecklande och balanserat engagemang Standardisera vilka utbildningar THS bör erbjuda sina engagerade Några utbildningar har redan genomförts och andra kommer snart att genomföras. Kör på gamla vanor just nu men ska gås igenom ordentligt och standardiseras Skapa medvetenhet och ge verktyg för en god balans mellan engagemang och studier hos samtliga engagerade, centralt som lokalt Skapa verktyg för att förbättra och underlätta för överlämning på lokal nivå Fundament: THS verksamhet vilar på en stark organisation Alla KTH:s studenter vet vad THS är och gör Inte påbörjats ännu. Inte påbörjats ännu.

12 Uppdrag sid. 6 av 8 * * * Centralt kommunicera på svenska och engelska samt uppmana THS Lokalt att göra detsamma Översätta relevanta styrdokument till engelska samt etablera riktlinjer för hur dessa underhålls I samråd med ortssektioner, ta fram rutiner för tvåvägskommunikations med ortscampi, genom att använda resultaten från undersökningen som gjordes under 12/13 Utreda verksamhetsspråk och hur ett eventuellt byte kan påverka organisationen Etablera Osqledaren som en välkänd plattform för debatt och tvåvägskommunikation samt expandera till fler mediekanaler THS är en enad studentkår med tydlig förankring i den lokala verksamheten I samråd med sektionerna tydliggöra och synliggöra THS Centralt och THS Lokalts respektive roller i olika verksamheter * * Utveckla de råd som under 12/13 efterfrågats av sektionerna Involvera sektionerna i en utredning om sektionsantal och sektionsindelning Utreda möjligheten att avveckla fria sektionen genom integration av dess medlemmar i övriga sektioner Tillsammans med sektionerna verka för att öka medlemmarnas medvetenhet om, samt intresse och deltagande i, valet till kårfullmäktige THS har en solid, tydlig och effektiv intern organisation Sammanställa organisationskartor som är lättillgängliga och användbara för att öka förståelsen av den interna organisationen , Kallelse Ksm utskickad på engelska Påbörjad, har gett Rollups till IN, IsT och IsH, mycket uppskattat I påbörjansstadiet Fråga på OR Ska ta upp frågan med Dr och THSI om att försöka ta fram en ordlista för central kommunikation. arbetar på en tydligare kommunikation med dem. Inte påbörjats ännu. Hör dock ihop med uppdrag Obama eventet samt diskussioner på THS-hemsida har vart ämnen OL belyst samt skapat debatt om. lite åt de hållet vi vill arbeta. Ska lyfta frågan i Ordföranderådet och sedan i KF på workshop i höst. Idrott och JML är under uppsegling genom studiesocialt ansvarig. Frågan har nosats på i Ordföranderådet men kräver mycket utredning och ska lyftas i KF i höst. Årets val får först utvärderas innan vi ska ta fram en kommunikationsplan för nästa val.

13 Uppdrag sid. 7 av Fortsätta utredning från 12/13 om Ledningsgruppen struktur och styrelsens roll i organisationen, med specifikt fokus på posternas verksamhetsår Fortsätta utredning från 12/13 om vilka funktioner som bör finnas representerade i fast personal Ta fram arbetsprinciper för THS Centralt Uppdatera THS Reglemente THS och KTH drar nytta av och hjälper varandra genom ömsesidigt erkännande och tillhörighet Utreda för- och nackdelar av att koppla THS namn tydligare till KTH * Undersöka eventuella synergier i visioner som är gemensamma för THS och KTH, för att gemensamt kunna bygga en skolanda samt levande och kreativa campus 5.5 Nymble är levande och tillgängligt för THS medlemmar Utreda hur man på bästa sätt förvaltar huset samt implementera en strategi för detta Fortsätta arbetet med att skapa fler studieplatser i Nymble 5.6 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart arbetssätt i ekonomiska frågor * Utreda förhållandet mellan studentnytta och vinstkrav för olika verksamheter * Utforma prismodeller för olika arrangemang och hyresgäster Undersöka möjligheter för smidiga sätt att betala sitt kårmedlemskap Utreda Osqledarens nuvarande och potentiella mervärde för THS, samt dess fullkostnadsmässiga ekonomi i förhållande till övrig kommunikationsverksamhet Se över hur THS bör arbeta med kostnadsminskningar och andra rabatter U Möte med KTH ang just synergier i visioner Utkast framtaget Dokument färdigställt Dokument skickat till KTH Projektupplägg har diskuterats i styrelsen Möte med Charlotte samt Presidiet. Efter mötet med KTH togs ett dokument fram som utifrån THS Verksamhetsplan belyser synergier i KTHs visioner och THS verksamhetsplan. Väntar uppföljning från KTHs håll. Diskussion kring priserna för Osqvik då dessa inte justerats på flertal år. Samt se över priserna för vissa lokaler i Nymble till Sektionerna. First step: Bjuda in till uppstartsmöte med KomChefen och OL redaktören Inväntar bakgrund till uppdraget

14 Uppdrag sid. 8 av Ta fram nyckeltal för verksamheten och visualisera dessa genom lämpliga verktyg Ej påbörjat

15 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Ordförande, Anna Johansson Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 2, KSM3 Ordförandes rapport Aktuellt just nu Remisser från regeringen Den senaste tiden är det två remisser som har tagit plats på kartan. Först har vi remissen för avgiftsskyldiga studenter som syftar till att universitet ska ha en friare antagningsprocess och fördelning av studieplatser för avgiftsskyldiga studenter. Den andra remissen behandlar förslaget att tillåta universitet att ombilda sig till högskolestiftelser. Båda dessa remisser kom ut kring midsommar och med kort remisstid. Den första remissen är redan stängd för remissvar och gick under radarn för de flesta studentkårer i Sverige, varför vi inte har kunnat påverka svaret till denna remiss. Remissen om högskolestiftelser är fortfarande i rullning och remissvaret är framflyttat till november. Barack Obamas besök Den 4 september besökte USAs president Barack Obama KTH. Tyvärr fick vi inte träffa honom, men Osqledaren befann sig på plats som press och dokumenterade. Presidentens besök orsakade ett lugnt kaos på campus där förändringar behövde ske med kort varsel på grund av att informationen kom ut sent ur sekretessynpunkt samtidigt som tempot mattades av när många valde att åka kommunalt eller rent av att stanna hemma. Det var faktiskt ganska intressant att se hur campus skulle kunna se ut om här endast fanns fotgängare och cyklister. Det fina i kråksången är också att vi på THS fick en flagga signerad av herr Obama. Denna ska ramas in och presenteras någon stans i Nymble. THS fick också en fin vinkning av presidenten när han körde förbi Nymble på Drottning Kristinas Väg med sitt följe. Mottagningen Precis som det är svårt att missa Obamas lilla besök på campus så är det svårt att missa att det har bedrivits mottagning på campus de senaste veckorna. Mottagningen har inneburit två tal i Stadshuset (ett för grundnivå och ett för internationella studenter och masterstudenter), representation på N0llegasquer samt ett flertal intervjuer och krönikor. Nästa steg blir nu att fortsätta arbetet med att få mottagningen att bli så bra som möjligt och skapa en bättre grund och förankring för mottagningens syfte och genomförande både hos studenter och i KTHs administration och fakultet. Konkretisering av verksamhetsplanen Den senaste tiden har ett stort fokus legat på att konkretisera verksamhetsplanen, i styrelsen och tillsammans med ledningsgruppen samt på en strategisk och en operativ nivå. Hur bör man bäst arbeta med verksamhetsplanen och hur bör man bäst rapportera på densamma? Resultatet av denna diskussion är att styrelsen numer arbetar med verksamhetsplanen i Podio (www.podio.com), vilket är ett webbaserat verktyg, samt att rapporteringen sker i den mall som finns bifogad i handlingarna. Gruppdynamik och organisationsfrågor Ledningsgruppen Ledningsgruppen har haft mycket att göra de senaste veckorna och det märks i gruppen. Många är trötta och förkylda. Förhoppningsvis hinner vi hämta oss lite nu när mottagningen börjar lida mot sitt slut. Vi kommer också att köra teambuildings i september och oktober för att göra gruppen ännu tightare.

16 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Ordförande, Anna Johansson Sid 2(2) Samarbeten och kontakter OR Torsdagen den 5 september hölls årets första ordföranderåd, OR ! Det var jätteroligt att få komma igång med ordföranderådet och mötet användes för att diskutera rådets roll i organisationen och presentation av deltagarna i rådet. I slutet av mötet snuddade ordföranderådet vid en diskussion om sektionsindelning som följd av en fråga från en sektionsorförande. Det ska bli mycket roligt att köra igång med alla dessa stora frågor som ligger i verksamhetsplanen i ordföranderådet. KTH KTHs Universitetsstyrelse hade sitt första möte för hösten den 29/8 och då diskuterades bland annat högskolestiftelsereformen och jämställdhet på KTH. Alumni Advisory Board rullar på och hade sitt andra möte den 9/9. KTH Alumni informerade om hur processen går med bland annat KTH Opportunity Fund samt den kommande KTH Alumni Week i början på oktober. Den 20 augusti hölls ett möte angående hur THS och KTH ska samarbeta under året. Detta utmynnade i ett utkast på samarbetsområden som nu ligger på KTHs bord. I utkastet finns områdena Idrott, JML, Integration och Internationalisering samt Utveckling av KTH Campus. KORK I mitten på augusti hölls första KORK-träffen i Göteborg. KORK står för Kårordförandes rådskonfrens och är en sammanslutning av kårordföranden från de kårer som ingår i Reftecsamarbetet. På mötet diskuterades bland annat hur kårerna är uppbyggda, årets planering samt beslut fattades angående det tidigare gemensamma projektet ARGast som THS föregående år valde att lämna. Nästa KORK-träff är i Linköping i början på oktober. SSCO I månadsskiftet mellan augusti och september hölls SSCOs första styrelsemöte och även den första styrelsekonferensen för verksamhetsåret. SSCO står för Stockholms Studentkårers Centralorganisation och i styrelsen sitter fyra personer från THS. På mötet diskuterades bland annat bostadsbristen i Stockholm, SSCOs planering av året, vilken riktning och vilket fokus som verksamheten bör ha det kommande året. Vid konferensen diskuterades även (utanför mötestid) hur de olika större kårerna i Stockholm ställer sig till remissen om högskolestiftelser. SFS I slutet av augusti hölls SFS Bootcamp. SFS står för Sveriges Förenade Studentkårer och medverkande på bootcamp var fyra personer från THS. Bootcamp syftade till att vara en introduktion för nya kåraktiva och innehöll bland annat pass om medieträning och stresshantering. Resonemang Den senaste månaden har varit ganska mycket. Det är många grupper som kickar igång arbetet och många nya bollar i luften. Fram tills för en vecka sedan låg jag ikapp utan att några smågrejer släpade, men i och med många oförutsedda händelser så har nu flera grejer hamnat efter. Ingenting som ligger efter har passerat deadline, men jag önskar att jag hade haft mer tid till att göra det i god tid istället för i sista minuten. Jag önskar också att jag hade haft mer tid till att tänka långsiktigt, hänga med ledningsgruppen och vara ute på campus. Det som känns allra roligast just nu är att få komma igång med ordföranderådet och att få tänka långsiktigt. Det som känns mindre roligt är att jag inte hinner arbetsleda ledningsgruppen så mycket som jag skulle önska. Sen har jag en förkylning i kroppen (dumma mottagningssjuka!) som gör att allt blir lite, lite tyngre.

17 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Vice Ordförande, Kim Westin Sid 1(1) ARBETSRAPPORT 2, KSM3 Vice Ordförandes rapport Aktuellt just nu Den senaste tiden har mycket tid gått till budgetrevideringen för att få möjlighet att sätta mig in i alla resultatställens olika ekonomiska situationer, medvetenhet och planering inför året. Jag har infört en i nuläget väldigt basic mall för att underlätta utvärderingen av de olika resultatställena inför budgetrevideringen med förhoppningen att den ska kunna fortsätta användas vid den ekonomiska uppföljningen under året. Det är en lite speciell situation att bokslutet görs parallellt med budgetrevideringen utifrån aspekten att jämföra med förra verksamhetsårets verkliga resultat. Arbetet med verksamhetsplanen har hittills varit i lä av budgetrevideringen men är nästa stora puck att fokusera på. Medlemsystemet har i likhet med förra året visat sig lite struligt hittills när det gäller betalning av medlemsavgiften och är något som jag försöker identifiera problemen kring. Det har även varit mycket kontakt mot Quarnevalen genom att det i år är Quarnevalsår! I fastigheten Nymble är det lugnare nu efter sommarens åtgärder som berörde ventilationssystemet, nya kortläsare och mindre underhåll med målning. Projektet inför renoveringen av puben är i gång och lika så planerna inför renoveringen av plan 3. Gruppdynamik och organisationsfrågor Inom ledningsgruppen har alla fokuserat mycket på sina respektive arbetsområden och stämningen inom gruppen känns bra! Varje vecka har startats upp med måndagsmöten men arbetsrutinerna har fått vara ganska flexibla nu under mottagningen när det är mycket som händer under kvällar och helger. Genom budgetrevideringen har jag börjat bli allt mer insatt och höra ledningsgruppens olika tankar och planer inför det kommande året vilket är väldigt roligt! Samarbeten och kontakter Ett första trevligt och intressant Reftecmöte har hållits och fler är inplanerade under året. Ekonomirådet är uppstartat och ekonomiutbildningarna inplanerade. Det har varit en rivstart när det gäller bolagshanteringen då Kårbokhandeln behöver ett beslut om framtiden för bokhandeln i Kista. Angående Studentkonsulterna THSK har jag haft möte med deras nya VD och inväntar inbjudan till ett första styrelsemöte i början av oktober. Ekonomi Det känns bra att har fått känslan av att många inom ledningsgruppen är allt mer medvetna och insatta i sin respektive ekonomiska situation. Många positiva rapporter angående högt tryck i restaurangen och de nyöppnade caféet i arkitekts lokaler. Ett viktigt projekt är nu att titta på möjligheten för ett leasingavtal för en THS bil bla för att lösa restaurangens behov av transporter till det nya caféet. Ett första möte med vår bank SEB är genomfört för att se på möjligheten kring att utveckla samarbetet. Resonemang Det ska sägas att det har varit mycket att sätta sig in i och många händelser runt omkring som pockar på uppmärksamhet där besöket av Obama bör nämnas. Det bör också sägas att den senaste tiden har varit enormt lärorikt och utvecklande varför jag ständigt tänker mig att veckan borde ha en extra arbetsdag så att jag kunde få tid att fokusera på alla intressanta projekt och samtidigt ha mer fri tid till att bara skapa en bättre relation till alla personer som man kommer i kontakt med genom arbetet både inom Nymble och externt. Hursom jag trivs verkligen!

18 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Kommunikationschef, Alexander Arozin Sid 1(3) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Komunikationschefens rapport Aktuellt projekt Avslutade projekt (som bör noteras) Arbetar med ett nytt grafiskt utseende för THS, för att få THS lite mer modernt men stilfullt. Ska kunna implementera grafik av typen Swiss Style vid ett senare tillfälle. o Detta grafiska utseende har anammats på restaurangen, kårbokhandeln, Kårx etc. för att de ska ha ett tydligt samband Osquariana, till Kårens dag under mottagningen, använde Layouten Stefan silver (Kommunikationschef 2011/2012) skapade, men gjorde om den grafiska profilen. Beställt trycksaker såsom rollups, profilkläder, montersystem. Tryckt upp mängder av skyltar och affischer. Strukturerade om Mallsystemet, så att det nu ligger en ny mapp där som heter nya mallar. De gamla mallarna ligger dock kvar. Hjälpt THS Mottagningssamordnare med diverse tryckmaterial Hållit i THS presentationer för n0llan, de har varit mycket uppskattade, då jag och Mottagningssamordnaren hade en ny approach. Pågående projekt (som bör noteras) TV-skärmar i Nymble, har fått kommentarer på förslag från Filmic Art, ska få godkännande av presidiet samt Kanslichefen innan jag ber om ett nytt avtalsförslag Ny skrivare till kåren, nästan vid mållinjen, behöver godkännande från kanslichefen för att skriva på ett nytt avtal. Processkartor, uppdaterar dem samt ser till att de är pedagogiska. Arbetar med ett PM för Kommunikation, då de nuvarande är från tiden innan kommunikationschefen fanns Arbetar med PM:et för Brandbooken som min företrädare började på. För en diskussion med KTH tillsammans med Vice Ordförande om att få in KTH:s profilkläder i Kårbokhandeln och sälja dem där. För en dialog med THS Webbgrupp för att få klart hemsidan, och vi är i detta nu redo att porta över information.

19 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Kommunikationschef, Alexander Arozin Sid 2(3) För en diskussion med ett företag som heter Skoltid, för att få rabatter för THS på profilkläder, från dem har vi t.ex. beställt THS-hoodies och t-shirts från. Har satt ihop en filmgrupp för att göra filmer i markandsföringssyfte åt THS. Har två ADs som arbetar med ett nytt utseende för HardKår. För en diskussion med KTH hur de använder oss i sina kataloger, och att vi vill ah större påverkan i detta och få korrläsa allt innan de publiceras, då de enligt KTH inte har vart något engagemang från vår sida i denna fråga innan. Gruppdynamik och organisationsfrågor Kul Grupp. Dock tror jag vi behöver mer tid tillsammans, då vi arbetar som fan men inte hinner umgås så mycket som vi skulle behövt. Det ska väl bli bättre på den fronten då mottagningen nu är över. Samarbeten och kontakter Samarbetet med OL går bra, jag och Osqledarens chefredaktör har börjat arbeta med att svetsa samman redaktionen, och vi för en kontinuerlig diskussion om hur vi ska dela på redaktionen utan att snubbla på missförstånd, dubbelbokningar etc. Det går bra med KTH, pratar med KTH:s kommunikatör då och då, samt sitter med deras referensgrupp för studentkommunikation och deras referensgrupp för profilering mot och för studenter. Det har inte riktigt dragit igång än så har inga kommentarer på det just nu. Vi ska ha vår första INFARK träff om ca 3 veckor, där ska vi diskutera marknadsföring under mottagningen, transparens inom kåren samt tvåvägskommunikation. Ekonomi Ekonomin gick bra tillslut, det var turbulent ett tag då jag fick en del extrautgifter som var oplanerade och inte budgeterade för. Men de löste sig och ska inför nästa verksamhetsår lägga fram en del förslag för ändringar. Resonemang Min arbetssituation anser jag inte vara i någon skillnad från någon annans. Det som jag har stört mig på är mängden oplanerat arbeta med fruktansvärt korta deadlines som har kommit från höger och vänster. Det jag talar om är att producera markandsföringsmaterial för restaurangen, KårX etc. som jag gärna hade velat veta att de vill ha i god tid innan, då min planering under de tre första veckorna blev helt oföljbar då de alltid dök upp nya saker. Det är förstås förståeligt att andra verksamheter kan komma på saker som de behöver inom kort tidsram, och jag har absolut inget problem med att genomföra dem, men jag ska i vår arbeta med att få en tydligare plan inför hösten 2014, för att min efterträdare ska minimeras mängden arbete som kommer in med för korta deadlines.

20 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Kommunikationschef, Alexander Arozin Sid 3(3) När det gäller min post i sig så är den väldigt varierande och rolig, ibland agerar jag AD för THS, ibland copywriter, webmaster, kommunikationsstrateg och massa annat. Jag tycker det är förbannat roligt, men det är detta jag ska försöka förtydliga med ett PM förslag någon gång i jul. För att stolpa upp exakt vad en Kommunikationschef ska göra.

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 1 Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 1 av 59 NYMBLE, 2005-04-06 FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte 7 04/05 Datum: 2005-04-11 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer