Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008."

Transkript

1 EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala,

2 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor förvalta denna förmåga på rätt sätt. Visserligen sker lärande kontinuerligt, av sig självt så fort lilla barnet öppnar ögonen och tar sitt första andetag och livet ut, men vi människor har förstått att ju mer kunskap om världen medvetandegörs, desto bättre behöver vi någon som kan leda oss genom denna underbara, tjocka skog av information. Dessutom vet vi också att vi är många gånger starkare i grupp än ensamma på färden, så även på lärandets väg. Illeris (2007), skriver i sin bok Lärande så här: Lärande kan framstå som något positivt eller negativt, med det har för den enskilde alltid ett eller annat syfte som handlar om att klara tillvaron med dessa utmaningar. Denna mening talar om hur stort och komplext detta med lärande är och även hur viktigt det är för oss alla. Jag uppfattar hans ord som gällande för allt lärande, inte bara den delen som sker under organiserade former i skolorna. Inte desto mindre vill jag fokusera på lärande som sker i skolan. Det har varit min vardag under nästan hela mitt liv, med lite olika utgångspunkter som barn till två grundskolelärare, som elev och studerande själv, som yrkesarbetande lärare och som förälder. Hur gör man som lärare för att eleverna ska lära sig på det optimala sättet? Jag vet att både mina föräldrar, mina egna lärare, min sons lärare och jag och mina kollegor ställde och ställer denna fråga till sig själv mycket ofta. Som tur är, har vi till hjälp kloka människor som ger oss teorier om lärandet och hjälper oss genom vår egen tjocka skog. Scherp och Scherp (2007) i boken Lärande och skolutveckling presenterar två teorier om lärande, den behavioristiska och den konstruktivistiska. Enligt den behavioristiska teorin ( ) Lärande sker när företeelser, som tidigare inte varit förknippade med varandra kopplas samman. ( ) Läraren har i huvudsak en kunskapsföreskrivande roll, där han förmedlar vetenskapligt baserade sanningar och lösningar på problem inom olika ämnesområden ( ) En framgångsrik elev i detta system är duktig på att konsumera, memorera och kunna återge det som läraren och läromedlen presenterat. Enligt den konstruktivistiska teorin ( ) lärande initieras av att individens föreställningar eller förståelse inte räcker till för att förklara, förstå eller hantera de nya erfarenheter som hon gör. Inre obalans blir motorn för ett sökande efter kunskap ( ) För att vara en framgångsrik elev i en skola byggd på konstruktivismen behöver man ha en god förmåga att se likheter och skillnader, att kunna urskilja, bygga upp och analysera mönster utifrån en komplex verklighet samt att utifrån detta kunna dra slutsatser om de fenomen man studerar. Den behavioristiska teorin var helt dominerande i skolan under tiden mina föräldrar arbetade som lärare och när jag själv var liten. Jag vill gärna tro att det är konstruktivismens idéer som är grundläggande för oss i skolan idag. Ett antal forskare berättar för oss på vilka sätt vi hjälper en elev att bli framgångsrik enligt konstruktivismen. Wehrner-Godée (2006) skriver följande ord i boken Att fånga lärandet : Eleven lär genom att göra saker, vara aktiv, kommunicera, skapa, konstruera, utforska, experimentera och gestalta i konstnärliga uttrycksformer (min kursiv). Illeris (2007) skriver: ( ) Det handlar i betydligt högre grad om att tillägna sig en generell beredskap att förstå, att följa med vad som sker i och kritiskt förhålla sig till omvärlden. I detta sammanhang blir reflektion, i betydelsen eftertanke och omvärdering, allt viktigare för lärandet. Scherp och Scherp (2007) skriver: Lärare som i huvudsak utgår från konstruktivistisk teori om lärande, får en mycket aktiv handledande roll ( ) Två uppgifter i handledarskapet är särskilt viktiga. Den ena är att utgå från eller knyta an till elevernas erfarenhetsvärld och de frågor och problem eleverna bär med sig. ( ) Den andra uppgiften är att delta i problemlösningsarbetet 2

3 Elevaktiva arbetssätt, reflektion och handledning uppfattar jag som den röda tråden mellan dessa olika citat. Enligt min uppfattning av läraryrket är dessa element beroende av varandra och behövs för att verkligen arbeta konstruktivistiskt. Reflektion är ett begrepp som har fått mer och mer fäste i vår lärarvärld. Handal (1996) beskriver läraren som en reflekterad praktiker och lyfter fram lärarnas professionalitet. Han skriver: ( ) reflekterad praktik är en yrkespräglad verksamhet, där utövarna var för sig och inte minst gemensamt reflekterar över sin individuella och gemensamma praxis. Det gör de på ett kvalificerat sätt ( ) och drar kontinuerligt handlingsmässiga konsekvenser av reflektionen för fortsatt praxis. Av erfarenhet vet vi att man funderar över lektioner, hur man har tänkt sig från början och hur det till slutet blev och varför. Vill man då arbeta konstruktivistiskt är det ännu viktigare att reflektera över sitt arbete. Handledarrollen och elevaktiva arbetssätt går hand i hand ännu mer påtagligt. Är man inte den förmedlande läraren som ger kunskap till passiva elever, då har man tagit en handledarroll i sina försök att aktivera elever, väcka deras tankar och ställa dem inför utmaningar och frågor. Scherp och Scherp (2007) beskriver dock i sin bok en verklighet som inte alltid stämmer med teorier och goda intentioner. Vi lärare tror, enligt författarna, många gånger att vi arbetar elevaktivt medan i själva verket det inte alls är så. De skriver så: Huruvida ett arbetssätt kan sägas vara elevaktiv eller inte är beroende av det sammanhang i vilket arbetssätt används. Det är lärprocessen som är mer eller mindre elevaktiv. De menar att man kan använda sig av traditionella pedagogiska metoder lika väl som de moderna metoderna och ändå skapa en elevaktiv process som rimmar rätt med konstruktivismen. Det gäller att väcka tankar, förbrylla, få eleven att ifrågasätta och reflektera. Med utgångspunkter i dessa tankar, började jag fundera över vad eleverna tycker, hur de upplever en bra lärande situation, vad det är som gör att de känner sig nöjda med en lektion, att de har lärt sig något nytt. Stämmer elevernas tankar med våra vuxna förståelser av en elevaktiv lärande process? Vad kan vi vuxna lära oss om konstruktivismen i praktiken av våra elever? GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER För att få åtminstone en liten bild av elevernas syn på mina funderingar, genomförde jag intervjuer med tre elever. Jag använde mig av föreställningskarta. Utgångspunkten var några frågor som jag ställde och eleverna skrev korta svar på post-it lappar. Alla elever använde sig av bara tre stycken post-it lappar var, trots att jag erbjöd dem fler. Sedan ritade jag upp kartan under intervju som jag drev på med hjälp av förståelsefördjupande frågor. Jag valde en pojke i åk 7, en flicka i åk 8 och en pojke i åk 9. Efter en lång fundering bestämde jag att inte intervjua mina egna elever för att undvika eventuella tankar av typen Vad vill fröken att jag ska svara? Det kändes på något sätt mer objektivt och mer juste mot eleverna att inte sätta dem i en eventuell obekväm situation. Mitt intresse var ändå inte att undersöka mitt eget arbete utan elevernas syn på sitt skolarbete generellt. Man kan nog säga att urvalet av elever var så när som helt slumpmässigt. Vi samtalade i ett grupprum, intervjuer pågick i ca 40 minuter, en A-3 pappersark med en växande föreställningskarta låg på bordet mellan oss. Eleverna var positiva till samtalet och ville gärna berätta vad de tyckte. Efter en något stel början, slappnade de av och det var inte svårt att få svar på frågorna. Jag hade förberett följande frågor: 1. Hur ser en bra lektion ut för dig? 2. När känner du att du har lärt dig något nytt på lektionen? Förutom dessa, ställde jag följdfrågor och förståelsefördjupande frågor. 3

4 Efter samtalet erbjöd jag eleverna en kopia på deras respektive karta, men alla tre avböjde. RESULTAT Följande svar fick jag på mina frågor från eleven i åk 7: När jag kan hålla min koncentration hela lektionen. När vi pratar om något intressant. När jag kommer ihåg det vi pratade om flera dagar efteråt. Dessa svar skrev han på sina post-it lappar. Han menade att alla tre moment var lika viktiga för att en lektion ska vara bra. I samtalet menade han att han inte hade något emot att läraren bestämmer vad man ska prata om ( Det är ju därför han är läraren och inte jag. ), däremot ska läraren göra sitt ämne så intressant att man vill lära sig och komma ihåg. På min fråga hur läraren ska göra för att det ska bli intressant svarade han: Antigen ska han ställa frågor så att jag måste tänka eller så får jag göra något roligt, som typ på kemi när vi blandar ämnen och det blir något helt nytt, eller så får han berätta en historia och kanske visa film men inte för lång, för då kan man tappa koncentration. Annat som fungerade bra var att måla, bygga eller rita samt att ibland sitta och läsa lite själv, men väldigt sällan. På min fråga om vad han tyckte om att söka kunskap själv eller i grupp svarade han att Det där är det värsta jag vet. Det är bara inte min grej. När jag ska söka fakta själv, vet jag inte var jag ska börja. Om jag ska jobba i grupp då vill jag göra något konkret, inte bara sitta och skriva för då är det alltid någon annan som tar över. Efter att han har sagt denna mening, kretsade resten av vårt samtal kring detta. Jag försökte både få en djupare förståelse själv och kanske hjälpa honom fördjupa sin egen. Jag frågade honom om han brukar be läraren, eller kanske klasskamraten, om hjälp när han känner att han har svårt att komma igång eller har fastnat. Det gjorde han, men han menade att han oftast inte fick den hjälpen han behövde, då kom frustrationen och den tappade koncentrationen. Han menade att det han behövde var att någon kanske skrev en massa frågor eller stödord åt honom när han skulle söka information och skriva, och det var bara en lärare som brukade göra så. Annars blir det för flummigt, tyckte han. I slutet av samtalet kunde jag inte låta bli att uppmuntra honom att prata med sina lärare och berätta det han sa till mig. Han såg lite tveksam ut, men han verkade vara nöjd och lyssnad på. Följande svar fick jag från eleven i åk 8: När jag får lära mig något jag vill. När jag får jobba i min egen takt. När lektionen är rolig. Det stod på hennes post-it lappar. Det viktigaste, enligt henne, var att lektionen är rolig. Hon beskriver en rolig lektion när de får titta på en kort film och sedan diskutera i grupp, eller när de får göra experiment, titta i mikroskop, dissekera djur och liknande. Ibland är det kul att lyssna på när läraren berättar, men ibland är det jättetråkigt. På min fråga vad är det som är skillnad hade hon lite svårt att formulera svar. Hon svarade i stilen men Ah, om jag är trött eller har annat i tankarna kan inte ens den bästa läraren vara rolig. Jag försökte få henne att fokusera mer på hur läraren gjorde, inte sin egen dagsform och då sa hon att det blir bättre om läraren ger exempel och gör så att man förstår. Att få lära sig vad man vill gör man ibland men oftast är det lärare som bestämmer vad man ska kunna. Det, tyckte hon, var OK så länge man inte stressas fram utan får jobba i egen takt. Hon ger exempel på följande bra lektion: Vi ska prata om alkohol. Läraren säger till oss att skriva ner frågor vi vill ha svar på. Sedan berättar han eller vi söker information själva. Hon menade också att man ska kunna fråga läraren om hjälp när man behöver den, men att läraren inte ska komma med svar för snabbt, för då lär man sig inte. Om allt detta uppfylls, lär man sig nytt och blir glad efter lektionen. 4

5 Följande svar fick jag från eleven i åk 9: När vi jobbar med något intressant och/eller nytt När vi har grupparbete. När läraren ställer bra frågor Dessa var svar på hans post-it lappar. Det viktigaste enligt honom var att arbeta med något intressant. Det kan vara nya saker eller något man han jobbat med förut, fast på ett nytt sätt. Som exempel berättar han om en lärare som fick dem att mäta och räkna fram formel för cirkelns omkrets (i stället att bara berätta hur man gjorde som alla de andra före henne har gjort). Bra frågor från läraren är de frågor som sätter igång diskussion, som får honom att vilja lära sig mer, helst i grupp med andra klasskamrater. Han tycker om att jobba praktiskt och tycker att man får jobba på olika sätt men menar att han som elev får styra för lite över vad man ska jobba med. På min fråga hur han menade, svarade han att läraren kanske kunde ge en massa uppgifter inom, till exempel religion, och så skulle man kunna själv välja vad man vill lära sig. Det händer att lärarna gör så, men alldeles för lite. Och så sa han att det är viktigt att det riktiga livet ska synas i undervisningen. Då slipper man undra varför man måste lära sig en massa onödiga saker ibland. Om allt detta stämmer har man haft en bra lektion. DISKUSSION Mitt första intryck är att jag hade tur i val av elever. De var lätta att prata med och hade många tankar vilket gav mig ett riktigt smörgåsbord av information att analysera och förhoppningsvis lära mig något. Vissa svar genomsyrar alla tre elevers tankar. Intresset och motivationen är viktiga liksom att det ska vara roligt. Jag kan inte säga att det förvånar mig att jag fick de svaren. Därför försökte jag få ungdomarna att vara mer konkreta i hur läraren gör när det är roligt. De svaren jag fick bekräftar, tycker jag de teorierna jag nämnde tidigare i inledningen. Eleverna vill gärna jobba praktiskt och vara aktiva på lektionerna antigen genom diskussion där tankarna aktiveras med frågor som väcker tankar och stimulerar reflektion eller genom någon form av skapande. (Det var väldigt tröstande att som NO-lärare höra elever berätta att de uppskattar de praktiska inslagen i undervisningen, det är något som man lätt kan ta för givet ibland i stället för att inse vidden av möjligheter till en elevaktiv lärprocess enligt spelets alla regler!) Scherp nämnde att vi som lärare fokuserar oftast på att metoden ska vara elevaktiv medan det handlar om att lärandeprocessen ska vara elevaktiv. Det tror jag bekräftas när eleverna menar att man kan ha en bra lektion även när läraren berättar, förmedlar kunskap, om man då gör det på rätt sätt genom att väcka nyfikenhet och nya tankar hos elever. För all tre elever är det viktigt att hela tiden få en koppling till sin egen verklighet, att få en förankring som ger mening åt lärande. Även detta bekräftar såväl Scherps som Illeris tankar. När det gäller den formen av arbete som vi i skolan oftast betraktar som elevaktiv, nämligen eget arbete med kunskapssökande eller grupparbete, skiljer sig elevernas tankar något, i första hand då pojken i åk 7 som har andra åsikter än de andra två elever. För honom fungerar inte riktigt dessa arbetsformer, han upplever sig inte särskilt elevaktiv i dessa situationer. Jag tror att han inte alls är så ovanlig i detta avseende. Min erfarenhet är att elever med läs- och skriv svårigheter ofta behöver mycket mer struktur än de får vid eget arbete och tycker inte att det är särskilt meningsfullt. Min intervjuelev har dock inga sådana problem, har jag fått veta. Det måste då betyda att han inte har fått rätt handledning vilket, tyvärr, bekräftar även Scherps tankar om att vi lärare ofta har fel uppfattning om vår handledarroll i elevaktiva lärprocesser. Eleven nämner en kollega som verkar ha hittat en metod som fungerar även för denna pojke. Den läraren måste ha kommit på hur hon ska göra efter att ha funderat (reflekterat) igenom 5

6 situationen, kanske efter samtal med någon kollega. Det är gissningar, men rätt så kvalificerade, skulle jag tro. Grupparbete med andra klasskamrater ses som ett bra arbetssätt av eleven i åttan och i nian. Det bekräftar lärandets sociala dimension som lyfts fram av i princip alla teoretiker jag har kommit i kontakt med genom studierna. Jag vill inte ens försöka generalisera på basis av tre intervjuer, men jag kan ändå inte blunda inför faktum att eleverna har en syn på bra undervisning som stämmer mycket väl med konstruktivismen. Det är trevligt att höra att de faktiskt får en hel del bra lektioner och att de känner att de lär sig. Jag kan inte hjälpa att tänka på hur mycket vi lärare har att vinna genom att ha seriösa, lärande samtal med elever om skolan, om lärande och lärprocesser. Det är ytterst tillfredsställande för en lärare att höra dessa unga människor formulera sina tankar och berätta mycket som är klokt Det måste ha kommit någonstans ifrån, eller hur? Kanske till en del med hjälp av en och annan engagerad lärare och en och annan bra lektion SAMMANFATTNING Konstruktivismen som dominerande teori om lärande förespråkar elevaktiva lärprocesser som aktiverar elevernas tankar, frågor och väcker nyfikenhet, som ger läraren en handledarroll och lyfter fram reflektion som ett viktigt verktyg. I mitt samtal med tre högstadieelever på min skola fick jag bekräftat mycket av det teorierna tar upp. Ur sitt elevperspektiv beskriver alla tre elever en god lektion som en lektion i konstruktivismens anda. LITTERATUR Brusling, C. & Strömqvist, G. (red). (1996). Reflektion och praktik i läraryrket, Studentlitteratur Illeris, K. (2007). Lärande, Studentlitteratur Scherp H-Å. & Scherp G-B. (2007). Lärande och skolutveckling. Ledarskap för demokrati och meningsskapande, Karlstad University Studies Weher-Godée, C. (2000). Att fånga lärandet, Liber AB 6

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling Skolutveckling ur ett vardagsnära perspektiv 2 Hans-Åke Scherp. PBS - Problembaserad

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer